Haagse conferentie begon vandaag HET ROTTERDAMSCH PAROOL' Arabieren aanvaarden wapenstilstand Grote luchtactiviteit der Sovjets boven Berlijn tijdens weekend Vier buitenlandse ministers confereren te Den Haag Negara's willen instelling van driemanschap De „Amstelstroom" gestrand „De wil der grote mogendheden konden wij niet negeren" Geen vervolging van de heer Sanders Weerbericht Gedenkteken te Velsen werd onthuld Trumans partij valt uiteen Honden- en kattenbrood van de bon Spoorlijn naar het Westen zou over 15 kilomeier zijn opgebroken Kerserijam goedkoper- „Gaat dat" zien!" Duits gifgas verdwijnt in de Noordzee „Duitsland" staat op de agenda Federalistisch versoek tot Van Mook over bestuur der V.S, van Indonesië Een Belgisch vrachtschip gezonken Bevin was weinig spraakzaam Maandag 19 Juli 1948 Red.-en Adm. Lange Haven 141. Schiedam TeL 49301 Abann.prlJ»j per week 0.31 per kwarrtaal 4,—, loste nummert 0-09 Obqericht door de Stichting „Het Parool" Achtste jaargang, Nof 167, Uitgave N.V. De Nieuwe Per« Poitgiw 393644 Bankieri Amsterdamsche Bank te Rotterdam Olrectean B. 4.e Vrle» - Hoofdredacteur: Th. Ramaker De Arabische Liga heeft de order van 'de Veiligheidsraad tot een wapenstilstand in geheel Palestina met enig voorbehoud aan vaard. Aangezien Israel reeds Vrijdag te kennen heeft gegeven het vuren te staken, indien alle Arabische staten hetzelfde doen. js voorlopig'weer een einde gekomen aan d:e gevechten in het Heilige Land. De Arabieren hadden toegestemd in de order van de Veiligheidsraad; omdat zij de wi! van de grote mogendheden niet konden negeren. In een telegram van de Arabische Liga aan de heer Trygve Lie wordt voorts gezegd, dat de Liga de resolutie van de Veiligheidsraad „moest" aanvaar den „onder bedreiging .met sancties". Joodse communiqué maakte melding van de verovering van vier Arabi sche dorpen, tussen Nazareth en Ti berias en van het Arabische bolwerk Loebije. Tegelijkertijd openden de Joden ook de kustweg naarTel Aviv ten Zuiden van Haifa' door de ver overing van de laatste dorpen aan de weg, 19 km yaivHaifa. Het 'Syrisch communiqué meldt, dat een hevige vijandelijke aanval op de stellingen te Jisr Benat Ja- koéb aan de rivier de Jordaan met zware verliezen werd afgeslagen. Nog enkeleminuten voor het in gaan van de wapenstilstand bombar deerden de Arabieren verschillende. Joodse steden, terwij] de Joden o.m. de' hoofdstadvan Syrië/ Damascus, uit de. lucht aanvielen, Alvorens het bevel „staakt het vuren" uit te vaardigen, hebben de Arabieren nog de volgende* voor waarden geformuleerd; lj dat de Joodse inimigratie tij- - dens het bestand wordt stopgezet; 2} dat ongeveer 300.000 Arabi sche vluchtelingen naar hun woon- steden' terugkeren; 3) dat het bestand van vastge stelde duur is en dat de Arabische legers op hunrplaatsen zullen blij ven en paraat zullen zijn ingeval deJoden het bestand mochten schenden.- Graaf* Bernadotte, de bemiddelaar van de V.N., die Zondagmorgen te Schiphol uit New York arriveerde, vestigde er tijdens een kort gesprek met journalisten de aandacht op, dat de wapenstilstand thans anders zal zijn dan de eerste, die slechte vier weken duurde. De wapenstilstand, die thans gesloten moet worden, zal moeten worden gehandhaafd, tot de vrede in Pafestïna getekend wordt. Br is dus geen tijdslimiet vastge steld. Mocht zy niet 'gesloten, of later verbroken worden, dan treedt het hésluit van de Veiligheidsraad tot het toepassen van sancties in werking; Op dé. vraag wat er gebeuren zal als de Arabieren de wapenstilstands voorwaarden niet accepteren, ant woordde graaf Bernadotte, dat er overeenstemming moet komen. In dien zulks'niet het geval zou zyn, zullen de sancties infcaan en zal de zaak voor de algemene vergadering der Verenigde Naties op 21 Septem ber te. Parijs worden gebracht. Alle conflicten, ook dè kleinste, kunnen, indien geen overeenstemming be-- reikt wordt, ontaarden in intematio- nale con'flieten. Dit risico bestaat al tijd èn ook daarom," aldus' graaf Bernadotte", /is/oplopsin'g^ vaa het' geschil van het grootste belang." Graaf Bernadotte liep om negen uur door een druilerig regentje naar het „United Nations"-K.L.M. vlieg tuig," dat door de bekende piloot Vinily bestuurd wordt, om de reis naar Rhodos via Genève en Rome voort te zetten. In Palestina werd de strijd offi ciéél-Zondagavond om 16,00 uur des middags- beëindigd. Maar 'enkele uren voör het ingaan van de wapen stilstand "woedden nog aan verschil lende fronten hevige gevechten. Het - Van. onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen heeft de offi cier van justitie te 's-Gravenhage het onderzoek tegen de vroegere sous-chef van het Bureau Nationa le-Veiligheid, de heer W,B. Sanders afgesloten zonder dat hrj enige aan leiding heeft kunnen vinden om te gen dé-heer Sanders eèh strafver volging in te leiden. Men zal zich herinneren, dat zich indertijd .ernstige moeilijkheden hebben voorgedaan, tussen het hoofd van het B.N.V. mr Eindhoven en de heer Sanders en-dat de klach ten van de heer Sanders er op' neer kwamen, dat belangrijke stukken, uit de archieven van het B.N.V. ver dwenen. Dit heeft er toe geleid, dat hij een, aantal stukken van grote betekenis in veiligheid-stelde, waar op hij bif de minister-president dr Beei werd uitgenodigd om daarover een verklaring af te leggen. Aan het einde Van dit gesprek werd de heerSanders opgewacht door de politie, die hem enkele uren heeft vastgehouden, doch hem nog dezelfde dag heeft losgelaten. Naar aanleiding van het onder zoek zijn toen tal van klachten te gen de heer Sanders ingebracht, een groot aantal daarvan kon onmiddel lijk terzijde worden gelegd. Dertig andere "javeri tot een nauwkeurig onderzocK aanleiding, doch het re sultaat er van is, dat er geen enkele aanleiding tot strafvervolging is gevonden. Wfl vernemen voorts nog. dat de minister thans ook zijn bezwaar heeft ingetrokken tegen de varle ning van. een paspoort aan de heer Sanders. Nederland krijgt oliekoek Pau] Hoffman; de beheerder van het Europese herstelprogramma, heeft machtiging verleend tot ver zending van goederen ter Waarde van 1.081.39 dollar naar Nederland. De zending zal hoofdzakelijk be staan uit oliekoek of meel. - - HOGEREv TEMPERATUREN WeersverwaditinKi gel- die tot Dinsdagavond. Overwegend droog weer. Vooral in het Zuid- Oostelijk gedeelte van het Duid Op vele plaat sen opklaringen met hogere temperaturen. Meest matige wind uit richtingen tussen Zuid en Zuid-West. 20 Juli: Zon op 4.43, onder 20.48. Maan op 21.12, ouder 3.18. 20 Juli. Hoog water te Rotterdam: le ty 4.07 uur. 2e tij 14.31 uür. Waarnemingen te Rotterdam heden morgen 8.40 uur. Luchtdruk -753.4; wind Z.W.- 2; -temp. 14.8; max. temp. 17.2 (gistermorgen 11.40 uur); min. temp. 13i- (hedenmor gen 4.40 uur). Weersgesteldheid: be trokken.. - c;' In tegenwoordigheid van de mi nister van 'wederopbouw mr. J. in 't Veld is Zaterdagmiddag in de urnéntuin van het crematorium te Velsen een gedenkteken onthuld voor 324 oorlogsslachtoffers, wier lichamen op deze plaats door de Duitse bezetters werden gecre meerd. Mr. G. J. van Heuven Goedhart, hoofdredacteur van „Het Parool" eri dr. Chr. H. Brandt uit Haarlem, voerden het woord. Mr. van Heuven Goedhart ka rakteriseerde de geest van de vrij heidsstrijd met deze dichterregels: Ik wisp-de taak, die ik begon, een taak van moeiten zwaar, maar het hartdat het niet laten i kon, schuwt nimmer het gevaar. Voor het eerst sinds 70 jaar heb ben Amerikaanse democratische „rebellen" hun party verlaten om met een vierde partij in het, Ameri kaans» verkiezingsstrijdperk te tre den. De democraten uit de Zuidelij ke staten van de V.S. die tegen hun partij in opstand zijn gekomen om dat deze een program van burger rechten voor negers heeft goedge keurd, hebben gouverneur J. Strom Thurmond van Zuid-Carolina als tegencandidaat van Truman geko zen voor het presidentschap van de V.S. Gouverneur Yielding Wright van Mississippi zal als candldaal voor het vice-presidentschap optre den. Beiden werden bij acclamatie benoemd De binnenlandse behoefte aan hon den- en -kattenbrood is thans onge veer gedekt Er is dan ook formeel een einde gemaakt aan de distributie- maatregelen, waaraan deze artikelen waren onderworpen. Basil McKenzie van Kingston (Jamaica), bijgenaamd de „vlieger van Jamaica" vertegenwoordigt zijn land in de sprint over 100 en 200 me ter bij de Olympische Spelen in honden. Wij zien hier de „vlieger van Jamaica" trainen'in het Olytnpisck kamp te Oxbridge. Basil is student aan hep Seaton Hall College te New Jersey (V.S.). Aangezien In het afgelopen sei zoen de kersenprijzen betrekkelijk laag waren, is het mogelijk gebleken ook de maximumprijs voor kersen- jam te herzien. In verband hiermede wordt met ingang van 19 Juli 1948 de maxi mum-consumentenprijs van kersen- jam van 86 cent per pot van 4,50 gr. verlaagd tot-71 cent. Museumdirecteur en Kunsthandelaar iu vrijheid gesteld De raadkamer van de Haagse rechtbank heeft Zaterdag de in- vrijheidsstelling bevolen van mu seumdirecteur dr. A. B. de V. en de kunstbandelaar B. K. uit Die ren, die beiden gearresteerd waren in verband met de dezer dagen ge publiceerde schilderijen-affaire. „De Verenigde Staten durven, geen oorlog te riskeren om de blokkade van Berlijn te breken. Zelfs de Westelijke commentatoren erkennen dat in gevai van een nieuwe oorlog de voorhoede van de Sowjet-trpepen* In een paar dagen de Rifn zal hebben bereikt en een paar weken later de Atlantische kust. Men" vergete niet, 'dat door de Sowjet Unie sinds 1915 jaarlijks 40.000 vliegtuigen geproduceerd werden en dat in de Sowjet-Unle nieuwe geheime vliegtuig-typen worden ontworpen. De Sow jet-Russische luchtmacht is de sterkste der wereld." Deze zinnen, ontleend aan de „TaUche Rundschau", het officieuze orgaan van de Sowjet-autorltelten te Berlijn, laten duidelijk genoeg uitkomen, hoe kritiek thans de situatie is. Russische jagers houden, niet alleen overdag,- maar ook 's nachts oefeningen, waarbij zij binnen de luchtcorridors der Westelijke geal lieerden komen. Een verslaggever schrijft hierover: „De luchtactivi teit der Sowjets was gedurende het week-einde groter dan de laatste dagen. Russische gevechtsvliegtui gen, transporttoestellen en twee dekkers waren van vroeg in de morgen tot 's avonds laat in de lucht en sommige toestellen vlogen zelfs op instrumenten. Ook 's nachts oefenden de Sowjets blindvliegen. Ondanks deze activiteit werd via de luchtbrug meer dan ooit tevoren aangevoerd. Zaterdag werden ruim 500 landingen geregistreerd en on geveer' 2500 ton goederen waar van 640 fon. kolenwerden ver voerd. Minister van den Brink: In tégen woord ighëid van vele autoriteiten' opende prof, dr. X R, M. van den Brink, minister van Economische Zaken. Zaterdagmid dag in de Bossche Veemarkthallen de nationale tentoonstelling van am. bachten en bedrijven genaanid „De Zilveren gchelp".;ln een korte rede- richtte de bewindsman 'o.m, het woord tot de jonge landgenoten: „Wanneer rij uw schooltijd achter de rug -hebt en staat voor de be roepskeuze, bedenkt dan, dat ons lariü thans .vóór alles behoefte .heeft aan vakmensen. Stelt ,U niet' teveel als ideasj straks een admini stratief beroep te gaan vervullen. Meent niet. dat de arbeid, die met de handen moet worden verricht. Sn waarde of beloning uiteindelijk ach terstaat bij de kantoorarbeid." De minister besloot raet te zeggen: „Wanneer onze jonge mensen 3tt deze vacantiemaand een fietstocht naar het Zuiden maken, zou ik hen willen aanraden hier .te gaan zien wat het- ambacht is." DeSb week zal meer dan 2.400 ton Dtiits gifgas-in de Noordzee ver dwijnen. Op het ogenblik wordt reeds fosfeen- en mosterdgas te Bremerhaven geladen.' Het schip, dat speciaal is uitgerust om als laatste rustplaats voor de dodende gassen te ^ienen, zal door een Ame rikaanse torpedojager- in 2.600 me ter diep water tot zinken worden gebracht. Nog onbevestigd is het bericht, dat door de onder Amerikaanse controle staande radió-omroep te Berlijn werd verspreid, en waar in werd meegedeeld, dat de rails van 'e vitale verbinding tussen - Berlijn „n het Westen, de spoor lijn van Berlijn naar Helmstedt, ongeveer over een lengte van 15 kilometer waret)^verwijderd. Al 'sng is gebleken, dat de „tech nische moeilijkheden" een voor wendsel waren, om Berlijn te Isole ren'. Deze overtuiging werd beves tigd door de Sowjet-Russische wei gering, om 18.000 ton Tsjechoslo- waakse aardappelen en 80.000 ton Poolse steenkool in Berlijn, te bren gen. De Westelijke 'geallieerden waren bereid, direct in dollars te betalen. Maar ondanks de grote be hoefte van Tsiechoslowakijer* en Polen aan harde valuta moest het aanbod in Praag en Warschau van de hand worden gewezen. Washington bezorgd In Washington begint men dan ook hoe langer hoe meer te gelo-. ven, dat de prikkelbare elementen in het Politburo de overhand heb ben'.gekregen, schrijft de staff cor respondent van Associated Press, die hieraan toevoegt: hooggeplaat ste Amerikaanse autoriteiten zijn van oordeel, dat Rusland in de Berlijnse kwestie hard In de rich ting van een openlijke oorlogvoe ring gaat. Gendraai-majoor Donovan, die tijdens de oorlog leider van het Amerikaanse bureau voor strategi- sche operaties was en thans in Duitsland vertoeft, is van mening, dat de afkondiging van economi sche sancties tegen Rusland in dit stadium het beste middel zou zijn om de Russische b'ikkaÖe te be-, antwoorden. Deze sancties,, zo zeide bij, zoudenfialom ter wereld moeten gelden en o.m, de afsluiting van het Suez-kanaal, de Dardanellen en het Kaiser-Wilhelm-kanaal voor de Russische scheepvaart moeten inhouden. Nederland heeft de 194 fnïl- lioen dollar, die het in Augustus 1047 bij de Wereldbank heeft ge leend. geheel verbruikt. (Van onze Haagse redacteur) Wat weinigen in ons land vol doende duidelijk zien, is dat sedert Nederland zijn handtekening onder het Vijflandenverdrag heeft gezet, ons volk bij het conflict tussen Oost en West ten nauwste Is betrokken. Waarschijnlijk is daaruït'te verkla ren dat er hier meer belangstelling bestaat voor de pogingen van Beel, om een nieuw kabinet te vormen, dan voor de conferentie van de vijf ministers van Buitenlandse -Za ken, welke vanmorgen om half, elf in de grote vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken is begonnen. Elders in de wereld beseft men duidelijker van hoeveel belang deze conferentie zal zijn voor de voortzetting van de weer stand van de westelijke landen te gen-het nog ongewapende Sowjet- offensief, dat om en in Berlijt» wordt ontwikkeld. 'Van alle kanten zijn speciale ver slaggevers naar Den Haag gezon den om deze uiterst gewichtige con ferentie te verslaan en al mag men wel aannemen, dat er gedurende de twee dagen welke de conferentie in beslag zal* nemen, weinig zal uit lekken over het besprokene, deze belangstelling toont nog eens dui delijk voor welk een belangrijke ge beurtenis we thans staan. Duidelij ker komt dit nu nog tot uitdruk king door de berichten, welke thans uit Londen binnenkomen en welke er melding van maken, dat naar aan leiding van het Sowjet Russische antwoord aan Washington, Londen en Pafijs," ook het Duitse vraagstuk in het licht van de Berlijnse. crisis op de agenda zal worden geplaatst. In verband daarmede heeft Bevin aan zijn delegatie-de'specialist voor Duitsland Patrick Dean toegevoegd. Aan het Nederlandse volk schijnen deze dingen nogal voorbij te gaan. niet in hetminst doordat- zif die voor onze buitenlandse politiek ver antwoordelijk zijn. nog altijd van oordeel, schijnen, dat deze buiten landse politiek' een zaak is, waarbij ieder woord dat men er over zegt, ongelukken zal maken. Het blijft een zaak van een kleine.groep, die niet dc minste moeiteneemt, het volk, welks belangen zij behartigt by die zaken te betrekken. Dat kan' nog weer eens. blijken uit het feit, dat de Nederlandse organisatoren van de conferentie meer belang hechten aan de zaal waarin de con ferentie zal worden gehouden, dan aan kans dat men ons volk door deze gebeurtenis wat nauwer bij de In de loop van Zondag arriveer den in Nederland de ministers van buitenlandse zaken van do mogend heden der Westelijke Unie, alsmede hun adviseurs. Aangezien aan geen der delegaties militaire, financiële of economische deskundigen zijn toegevoegd, meent een woordvoer der van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken reeds "te mogen constateren, dat de bespre kingen, die slechts twee dagen zul len duren, zich zuilen concentreren op de politieke vraagstukken van Duitsland, te meer nu deze kwes tie in een acuut stadium Is geko men. De tadnlsters zullen op de am bassades logeren, terwijl het groot ste gedeelte van de leden van hun staven In Des Indes zullen verblij ven. Ernest Bevin, minister van bui tenlandse zaken van Groot-Brittan- nië, kwam Zondagavond met het stoomschip „Mecklenburg" in Hoek van Holland aan. Burgemeester Oud had zich met de Britse ambas sadeur aan boord begeven om Be- AMERIKAANSE SUPERFORTS (B. 28's) zijn Zaterdag in Engeland gekomen op een normale lange afstands-trainingvlucht". De vlieg tuigen zullen een maand in Engeland blijven. Enige leden van de bemanningen van de vliegtuigen wandelen van hun toestel naar het stationsgebouw op het vliegveld Scampton in-Lincolnshire, - Op de federale conferentie te Bandoeng Is Zaterdag een resolutie aange nomen, waarin de vertegenwoordigers van de deelstaten in Indonesië een ui uw voorstel dóen met bétrekking tot hét bestuur van de "Verenigde Staten van Indonesië. De resolutie is Zaterdag aan dr. Van Mook aange boden en'komt neeN op het verzoek tot het instellen van een uit drie personen bestaand directorium met presidentiële bevoegdheden. Daarnaast zou een Hoog Commissariaat worden ingesteld als vertegenwoordiging ran de Nederlandse souvercine regering. Het 395 ton metend» Nederland se motor vrachtschip „Amstel stroom" Is Zondag in een dichte mist op het eiland Lundy, II mijl ten Noord-Westen van HartLaml Point, gestrand en moest door <le bemanning van elf koppen, die in veiligheid is, verlaten wordqn. De bemanning klauterde een 250 voet hoge steile rots op en kwam bil een oude vuurtoren, die door vogel- waarnemera is bewoond. Het eiland Lundy heeft 40 'bewo ners en is een van de meest ver laten eilanden van de Britse kust. De kapitein van de.„Amstelstroom" én zijn mannen brachten de nacht door in het hotel oo het eiland. De eilandbewoners hebben de mannen van de „Amstelstroom", die op weg van Amsterdam naar Bristol was. van kleren voorzien. Een tweede scheepsongeluk werd uit Den Kelder gemeld. De 200 ton metende coaster „Aktjo". was vast gelopen op de Ncorderhaaksgron- den benoorden het Westgat, Onmid dellijk begaf de Doms Rijkers zich naar het schip dat thans niet meer in gevaar verkeert, In de Westerschcide liep het En gelse schip Gorstan Trails aan de grond. Ook dit schip heeft d? hulp van sleepboten ingeroepen. /Voor schip en' bemanning bestaat 'eveneens geen gevaar. Tenslotte bereikte ons nog het bericht, dat het Belgische vracht schip Maris van 1444 ton Zondag in het Kanaal na een aanvaring met. het 2905 ton metende Indische schip „Bharatchand" is gezonken. De aanvaring geschiedde ter hoog te vauUshant vermoedelijk tenge volge van mist. De bemanning bracht zich met dé.reddingboten in veiligheid en werd door de ..Bharat chand" aan boord genomen. Twee sleepboten, de Nederlandse „Zwarte Zee" en de Engelse, ...Dexterous" hebben Fajmouth yeflaten 'om hulp te verlenen. Ook een,derde Britse sleepboot is op weg. Het uitvoerend orgaan zou be staan uit een college van secreta rissen van staat, waarvan de sa menstelling anders zou. moeten zijn dan die van de huidige pTefe- derale regering, en met name meer Indonesiërs zou bevatten. Verder zou een Senaat worden ingesteld, bestaande uit de leiders der deel staten. De federalisten zouden hun plan nen ter kennis, willen brengen' van de ReoubHkeinse regering, maar hun' plannen niet wijzigen, wanneer' deze regering, de voorstellen niet bevredigend zou achten. De resolu tie is aangenomen door en op ini tiatief van twee minister-presiden ten' der deelstaten, namelijk' Anak' Agoëng van. Oost-Indonesië en Adil Poeradiredja van de Pasoen- dan., HoeweD officiële Nederlandse kringen te Batavia het grootste stilzwijgen bewaren." omtrent de door; de federalisten ingediende voorstellen, deelde.men. van welin gelichte zijde te Batavia aan Aneta mede, dat aanneming door de Ne derlandse regering van de Ban- doengse voorstellen zou betekenen, dat de richtdatum van 1 Januari 1949 als datum van. overdracht der souvereiniteitaan de Verenigde Staten van Indonesië niet meer die urgentie zou hebgen welke zij had, aangezien de. voorstellen neerko- j men op een pr-actisch volledige.in- terne overdracht van de bevoegd- i heid. Intussen hebben republikein se kringen te Batavia verklaard, dat de Republiek waarschijnlijk geen oplossing der politieke pro blemen zal accepteren, welke zou den omgaan buiten de onder au spiciën der C.y.G.D. gehouden be sprekingen tussen Nederland en de Republiek. Naar.in doorgaans goed inge lichte kringen in het Westland; ver luidt. wordt de exportvan tomaten naar Engeland ingaande 19 Juli weer mogelijk. Morgen Sint Margriet! Voor degenendie er belong in stellen of de natte zomer de eerstvolgende weken zal .aan houden, is het morgen, 20 Juli een belangrijke dag. Dan is het immers Sint Margriet. In de oudste almanakken.werd het at gezegd: „Regent net óp Sint Margriet, zes weken lang duurt dat verdriet". AUe bestu ren van zwemgelegenheden, al le exploitantenvan zomer-uit- spanningen en iedereen die nog vacantïe te goed heeft, zal die dag naar de lucht turen'om te zien of er zich weer van die donkere ioolkjes, waaraan we deze zomer zo'gewend zijn, zul len vertonent We 'Willen ér het beste, van hopen.. ERNEST BEVIN kwam Zondagavond met' het stoomschip „Mecklenburg" in Hoek van Holland aan. vin te verwelkomen. Op de kade poseerde Bevin even voor de talloze fotografen, waarna hii in de wach tende auto stapte om de reis naar Den Haag voort te zetten. De Brit minister gaf nog te kennen, de zeereis buitengewoon prettig te vinden, daar dit hem een rustperio de in zijn drukke werkzaamheden verschafte. Zijn Franse collega, George Bi- dauit, arriveerde met een speciaal vliegtuig op het vliegveld Schiphol. De minister was vergezeld van zi1n echtgenote en enkele leden van znn kabinet. De procureur-generaal mr. dr. J. A. vmn Thiel was nersoonlïjk op het vliegveld aanwezig om' de leiding te nemen van de veiligheids maatregelen, die getroffen waren voor de ontvangst van de hoge gast Ten aanzien van de conferentie \yenste minister Bïdault zich niet uit te laten. Glimlachend zeide hij: „De besprekingen beginnen morgen nas, ik kan daar niet on vooruit lopen, ik hoop echter dat deze suc cesvol mogen zijn.'' Dé Belgische minister van bui tenlandse zaken. H. Spaak, kwam Zondagavond om half zeven óp de Belgische ambassade in Den Haag aan. In de loop van de na middag arriveerde burggraaf Obert de Thieusfs, ambassadeur van Bel gië te Londen, die mede deel uit maakt van de Belgische delegatie. De heer Dupong eerste minister van Luxemburg kwam. Zondag avond aan. Dr. Bietema benoemd tot lid der Eerste Kamer •De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft in de plaats van de heer R. Zegering Hadders te Emmen, dié bedankt heeft, be noemd verklaard tot lid der Eerste Kamer, dr. S. E, B. Bierema te Usquert. buitenlandse politiek zal kunnen be trekken Het gevolg is, dat de Nederlandse pers bij de openings plechtigheid vrijwel niet vertegen woordigd zal kunnen zq'tk Men kan dit nauwelijks van betekenis noe men het neerut toch niet weg dat hierin een mentaliteit wordt, ge- symboliseerd- Hoewel intussen wel kan-worden aangenomen, dat over de bespre kingen zeer weinig zal bekend wor den, omdat men de grootst moge lijke geheimhouding zal bewaren, en waarschijnlijk het slotcommuni qué weinig opheldering zal bren gen toch kan wel worden aangeno men. dat ons land na deze confe rentie aanzienlijk nauwer bij de ge beurtenissen in Duitsland zal wor den betrokken- Waarbij niet uit het oog moet worden Jerloren. dat. wé er al midden bi zitten, omdat de Benelux-landen in belangrijke mate hebben medegewerkt aan .de Lon- dense besluiten die aanleiding tot de acute crisis van Berlijn zijn ge worden. Thans zal het gaan om het bereiken van overeenstemming over de vraag, welke politiek het Wes ten zal kunnen voeren" na de afwij zing door Rusland van .de voor waarden welke Amerika. Engeland en Frankrijk hebben gesteld. Ver wacht wordt dat van de Benelux- landen een bijdrage zal worden ge vraagd tot tnstandÊouding van de enclave-Berlün. waarbij uiteraard in de eerste plaats gedacht wordt aan de luchtbrug. Het is echter dul- deljjk.dat de pogingen vap Bevin om Frankrijk te bewegen tot teeA minder afwachtende houding nog van groter betekenis 'zullen ztjn.' Toch dient niet uit het oog te worden verloren, dat op deze con ferentie ook het verdedigingssys teem van West-Europa zal wotvf den besproken. En als men. zich er- rekenschap van geeft, dat,dit ge bied op dit ogenblik weinig meer Voorbereid is. dan in 1938 wordt duidelijk dat deze besprekingen wel moeten lelden tot beslissingen .ot>; militair gebied. Na de besprekingen welke de am« bassadeurs der 5 landen met de Ame rikaanse onder-minister van buiten landse zaken Lovett hebben gehad over Amerikaanse militaire böstand. zal men op dit punt altban» tot dit resultaat moeten komen, dat men de Ver. Staten een exact plan zal kunnen voorleggen waaruit bliikt wat West Europa voor de eigen verdediging zal kunnen doen. ea welke hulp. van'de Ver. Staten no- dfg zal zi;n. Eu daarnaast staan dan. naar aangenomen wordt, oo deagenda nog de besprekingen over de instal ling van vaste commissies voor eco nomische. sociale en culturele aan gelegenheden. welke op dit "ogen blik, nu men in het Westen weer in het defensief is gedrongen van minder actuele betékenis zijn. doch welke niettemin van groot belarur zijn voor het bevestigen, van wat van de"beginne af aan over het Vtif Landenverdrag is gezegd. Najneliifc. dat het niet een negatief bondge nootschap is. dat te^ea de een of andere natie is gericht, doch aen op3ifcief verdrag,dat gericht is do het herstel niet alleen vaa de be trokken landen doch van geheel Europa. (Van onze Haagse redacteur) HOEK VAN HOLLAND. Erg mededeelzaam toonde de Britse minister van buitenlandse Zaken Ernest Bevin zich niet toen. hij gisteravond voor de eerste maal in ons land aankwam, 'Vriendelijk la chend had hij de wachtenden van de brug van het s.s. Mecklenburg begroet toen het schip de kade 'na- derde. En even joviaal en toegan-* kelyk scheen hij toen hij over de; loopplank aan wa] kwam. Doch., toen hij de fotografen gelegenheid, had gegeven Üet. ogenblik op de> plaat vast te leggen en de kans scheen aangebroken, hem de vra gen te stellen, welke iedereen voor in de mond liggen, koerste ny vastberaden naar de gereedstaande auto en pas toen hij in een hoek daarvan was weggedoken, toonde hy den volke weer zijn brede, thans was spottende glimlach. Dat lag trouwens in de lijn van' zijn^ houding bij zijn vertrek in Londen, waar hij geen andere staatsgehei men had willen prijsgeven, dan dat hij er Dinsdag weer hoopt te rug te zijn. Op de kade waren-de Britse am bassadeur sic Philip Nicholts en de ambassaderaad Cage aanwezig ter wijl namens de Nederlandse rege ring de chef van het protocol, mr.- Visser, ter verwelkoming aanwezig was. De burgemeester van Rotter-, dam mr.Oud, on der-wiens bestuur Hoek van Holland valt, was voor deze gelegenhied eveneens naar des Hoek gekomen. Erg plechtig ging, het er overigens niet .toe. Alleen moesten de passagiers even wach-' ten op het vertrek van Bevin, voor zij zelf mochten debarkeren. Doch in enkele minuten was dat alles- achter de.rug, en slechts de enorme, hoeveelheid verzegelde bagage van de gehele Britse delegatie vroeg toen nog de aandacht van de doua-- no, die zich door een enorme soe pelheid onderscheidde van de dou-' ane op bepaalde andere ffraatsen in het land. Waarvan wy graag melding maken. lc' President Querïno heeft eèn wets ontwerp getekend, waardoor de' stad Quezon, 16 kilometer ten Noordoosten van Manilla, de nieu we. hoofdètad van de Philippine» wordt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1