I: STADSNIEUWS «Reddingsbrigades startten in de Westerhaven R9b f fialE [OPRUIMING; Waardevolle aanwinsten voor het Dordts museum Wisselbeker bleef voor Schiedam AGENDA Expositie Sted. Museum werd geopend STADSKRONIEK Burgerlijke Stand Plotselinge dood 38 Hemeken's Wi Meneer/ Radio-programma m ds Okpnpi&chs Sp&Ism' SCHEEPVAART SCHIEDAM BIJWERKEN Koeriersters Maandag 19 Juli 1948 „Dames uan dp balk beren aan de balk", klonk het Zaterdagmiddag over de Westerhave steeds weer en promt zag men dan een gezelschap bont-geklede dames en heren zich in vol ornaat zo in het water laten val len. Erg elegant ging dat meestal niet maar daar werd ditmaal ook met op gelet, want hoofdzaak by de presta tietocht van de reddingsbrigade was wel, te laten zien hoe groot de rou tine is, _dic de leden van deze orga nisatie bezitten, wanneer het er om gaat een medemens van een zeker- schynende verdrinkingsdood te red den. Vijfhonderd maler was maar even het traject, dat de mannen en vrou wen zo m rok en baaitje moesten af leggen en wie zo iets doet, heeft be slist grote waardering verdiend. Op een lichter was de jury gezeten en dit was tevens het begin- en eind punt van de race. De inzet van deze) prestatietocht was weer de Meenk-Bos-beker, waarom ditmaal werd gestreden door de reddingsbrigades uit' Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Zeist en Schie dam. Vele honderden toeschouwers heb ben vanaf de kademuren de wed strijd gadegeslagen. Aan het slot was er nog een tocht over dezelfde af stand voor Schiedamse ingezetenen, die wat de heren betreft, zelfs de snelste zwerr-prestatie opleverde. Oudste deelnemer was de heer P. Bezemer, die met zyn 61 jaar, nog een zeer goed figuur sloeg. Hy mocht dan ook hiervoor aan het slot een medaille in ontvangsfnemen. De totale uitslag was: Damesbriga des: 1. A. Sliggers. HRB 10.12.4; 2. Th. Turkenburg HRB, 1Ü.15.S; 3. M. Ho- des SR3, 10.17.2; 4. a. Scharloo SHB, 11.39; 5. P. de Waard SRB. 1143. Herenbrigades: 1, B Penning SBB, 10.48.2,- 2. p. de Heus ZRB. 31,12; 3. C Tesselaar SBB. 11 56: 4. D. OUele RB B, 13 59; 5 J. Ups SRB. 12.S. Dames Schied. ingezetenen: 1. T. Cote. 3033 1: 2. A. Zijtveld, 11.42; 3 S Zonneveld, 13,15. Heren Schied. ingezetenen: 1. A. Parent, 10 26.5: 2. P, Geitenbeek; 3, G. Schaeffer; i. C. D. Schewe; 5. J. A. Foncke. Tent o*o nstellinjen: Tot 1 Augustus Da. van 10—5. Zo. Z5 uur: Sted. Museum. Schil derijen uit 17e. ï8e en 20e eeuw. verworven uit het vanuit Did. te- ruggev. Ned. Kunstbezit. Films: Passage-bioscoop: Da. 2. 7. 9.30, Za. en Zo. 1.45, 4.15. 7 en 9.30 u: Frieda. Op bet toneel: Willy Al fredo Monopole: Da. 2. 7,9, Za. 2. 5. 7. 9, Zo 3, 5. 7, 9 u: Moord onder nar cose. Vergaderingen: 20 Juli, Volksgebouw. 2 u: Jaar vergadering aid. Schiedam v. d, Alg. Bond v. O. v. Dagen. Slechts Weinigen waren Zaterdagmid dag in de aula van het Stedelijk Mu seum aanwezig om de opening van de expositie van nieuwe aanwisten bij te Wonen en dat is te betreuren, m de eerste «plaats, omdat hieruit een gemis aan begrip voor dit culturele evenement lil onze stedelijke gemeenschap zou kunnen blijken en ook voor de wegge- blevenen zelf, die nu een van de zeld zame kuustmiddagen. die onze stad veel te wenr-g telt, hebben gemist Voordat de conservator van het mu seum. de heer C H .Schwagermann. de expositie met een enkel woord in leidde. konden de aanwezigen luisteren naar een piano voordracht door de heer A. S. H. A. Blaisse, dat ondanks de on gunstige acoustiek. van de aula toch zeer «nst te boeien. De heer Sehwagermann wees er op. dat ondanks alle vooruitgang in de we reld. de mens in tal van aspecten de zelfde mens [s gebleven De Romeinse keizer sleepte na de verovering van Jeruzalem de Ark met alle kunstschat ten «eg. die hu het vereeuwigen in de triomfboog welke in Rome werd opge richt en alle veroveraars hadden reeds zo voor hem gedaan en allen, die ra hem kwanten, deden trsgelhks Napo leon sleepte de bezette gebieden leeg en Fanjs vol mfet kunstschatten. In de laatste wereldoorlog ging het niet beter, maar gelukkig kon het ontvreemde weer worden teruggehaald AUe kunft- wetken, voornamelijk schilderijen, waar van de eigenaars niet meer waren te vladen of d,e vrijwillig bleken te rtjn verkocht, kwamen, tn staatsbezit Een deel hiervan blijft voortaan m ons Ste delijk Museum .Br is geen geschiedenis der bescha ving**. aldus de conservator, „of zlS schenkt aandacht aan de Hollandse schilderkunst uit de zeventiende eeuw' Spreker prees zich als hoofd van het museum gelukkig, .dat de schilderijen- verzsmehrg met werken uit onze Gou den Eeuw was uitgebreid Na de opening maakten de aanwezi gen een rondgang over de expositie. Uit de garderobe van het Stede lijk Museum, werd ten nadele van B- een jas gestolen. Vermoedelijk heeft de lieve jeugd hier de hand in het spel. De bestuurder van een personen auto K. F. uit Schiedam, lette Za terdagmiddag op 't kruispunt Gal- vanistraatLange Singelstraat— Swammerdamsingel niet op het stopbord, waardoor de wielrijder v. B, werd aangereden. Persoonlij ke ongevallen deden zich.niet voor Het voorwiel van de fiats werd vernield. De politie rekende op de Koe markt een Duitse herder (reu) in, die daar loslopend werd aangetrof fen. De baas of bazin kan de Bello terughalen by de Gemeente Rei niging. Stedelijk Gymnasium Aan de lijst van geslaagden van het Stedelijk Gymnasium moeten alsnog worden toegevoegd: Bevorderd van. III naar IV: H. A. de Boer (j.) Maasdijk; bevorderd van IV naax V: J. L. P. Post (j.) Sch.; J. P. Prins (j\) Sch.; M. A. Prins <m.), Hoek van Holland- Adrianus JzvGvd Kroon en C M Nijs, Nassaulaan 75; Gerda W Md v C Olsthoom en C C Meijer, Joppelaen .9. Clasina S d v M Boomsluiter en S F M Kalkhoven. Nassau laan 75, levenl. kind van H L J Mouwens en A J de Vette, Kerklaan 105. Oevrleden: P C Winkelman 79 j. weduwe van J Hagers, Nassaulaan 75; J Romein 90 j. Oosterstraat 33; W Oocnen 90 j. Nwe Haven 225. HBS-NIEUWS De belangrijke ontmoeting HBS SVPS voor het Pieterman-tour- nooi, werd na een spannende en sportieve strnd met 32 door HBS gewonnen. HBS II won met 31 van Lafaroo II. Meijer en Stegman in de bloemen Maison Westhuis geleek Zater dagmiddag één bloementuin; zo vele waren de bloemstukken, die hier de felicitaties vergezelden van handel en industrie ter gelegen heid van het vijftigjarig bestaan van de firma Meyer en Stegman uit de Westmo" enstraat. Het was een bewijs van de goede naam, die de zaak in de Icop der jaren, eerst in onze stad en later ook ver daar buiten, heeft verworven, 4 Behalve de buitenwereld, was ook het personeel erkentelijk en schonk de directie een prachtig glas-in-lood 'raam, vervaardigd door de gebroeders Hendrickse; dat een symbolische voorstelling bevat van de vooruitgang in deze halve eeuw. Voor het kantoor kwam er nog een bronzen klok, waarvoor dezelfde kunstenaars ook het ont werp maakten. Zaterdagmorgen omstreeks half negen zakte op de Swammerdam singel de 54-jarige A. W. van Dunk, woonachtig aan de Buys Ballotsingel, in elkaar. In-het Ge meenteziekenhuis, waarheen hij door de G-G.D. werd vervoerd, kon_ men slechts de dooS constateren, zomeravondcompetitie Schiedam verloor Vrijdag met 4f) van Martmit. De competitie begmt op zijn eind te geraken, maar voor de wisselbeker ts toch altijd nog van belang de Wedstrijd Schiedam—HDVS 2 hedenavond om 7.15 uur wordt gespeeld op Boshoek. 'Advertentie l. Af. Weet U waarom er zo wei nig knotten zuivere woi te koop zijn? Er zijn aanmer kelijk minder grondstoffen dan een jaar geleden, en noodgedwongen zal er bin nenkort weer gemengde wol (met katoen of zijde) ge leverd moeten worden. Wij kochten tijdig een flinke partij 3 draads zuivere jaeger wol. Mogen wij U een dringend advies geven; „Koopt nu wat U de eerste tijd denkt nodig te hebben." Vanaf morgen 9 uur in onxe af deling brelwol 8000 knolten jaegerwol van 1,95 voor MATHtNESSERLAAN <DUWJCHD - Wekelijkse boetelijst Botervaten, 667 in totaal, van uiteenlopende soort had de vaten- handelaar V. S. te Rotterdam ver kocht tegen prijzen, vartcrend van f 1.25 tot f 2.05 per stuk. De tucht rechter achtte de prijzen hoger dan geoorloofd. Daarbij was S.'administratie on volledig. Zijn boete bedroe; f 1SÜ.~ De aardappelhandelaar G. te Rotterdam verkocht eigenheimers, rood sterren, furore en record-aard appelen aan de kleinhandel tegen prijzen, variërend van f 8.25 tot f 3 per hl. van 70 kg. - Dit kostte hem f 100.- boete. Koopman V. N. te Rotterdam had yzermeme. grijze- en alurnim- umverf verkocht voor te hoge prij zen. De tuchtrechter beboette hem daarvoor met f 1750 Wegens het m rekening brengen van meer dan de geoorloofde prij zen voor herstelwerkzaamheden, werd de Rotterdamse aannemer K. door de tuchtrechter voor de prij zen veroordeeld tot f 100.- boete, vermeerderd me{ een boete van f 50.— wegens overtreding der sdrrrin istrat ie-voorschri ften. De Rotterdamse koopman De G. had kop- en schotels, Theeservie zen en borden voor te hoge prijzen verkocht Zijn boete bedroeg i 250,- terwijl een aantal m beslag geno men artikelen werden verbeurd verklaard. Ten slotte had zich te erantwoorden de Rotterdamse kleermaker V. K. De door hem naar maat vervaardigde costuums en jassen waren tegen te hoge prij zen afgeleverd. Hy werd gestraft met een boete van f 750. Herdenkingsdag VIR Dinsdag, 27 Juli is er feest by de V.IR., de N.V. Verenigde Indus trieën Rotterdam, want dan 2al het 65 jaar geleden zyn dat wijlen dc heer Ph. Verhagen de grond slag legde voor het bedrijf en te vens zal de gedelegeerd-commissa ris G, Ph- Verhagen 55 jaar aan de Y.I.R. verbondc: aijn. De receptie wordt gehouden 27 Juli van 1013 uur aan de Oudedyk 149. Kunstlievend Dordt mag de Stichting Nederlands_ Kunstbezit hoogst dankbaar zijn. Het Dordtse museum heelt uit de uit Duitsland terug gevoerde kunstwerken ccn verzameling van negentien schilderijen toe gewezen gekregen, waarbij verscheidene stukken'van bijzondere waarde. Bij de toewijzing is rekening gehouden met de aard van het werk en met de meester. Zo treft men enkele werken aan met betrekking op de stad Dordt zelf en verscheidene afkomstig van Dordtse meesters. Van de negentien stukken, die in j Rembrandt en de reeds eerder ge- bl ij vend bruikleen zijn afgestaan noemde Franse stijl ging navolgen. j Zyn Liereman getuigt van een goe de tekening van volkstypen; het stuk js aan de linkerkant echter te „leeg". Voldoening schenkt 't niet. Geheel anders stonden we echter tegenover het kleine schilderij van Simon de Vlieger, voorstellende een oude duiventil op een landtong in de rivier. Het is 'n pikant werk je met een rustig gegeven, landelijk en eenvoudig. Van zijn eerste leer meester, Jan Porceliis. leerde De Weger de kracht van de zilte, wa zige lucht, die hij ook op dit doek weergegeven heeft. Van de laatste der vier discipelen, J. Levecq, is er een portret, dat de collectie van diens werken in het Dordts mu seum op waardevolle wyze aan vult. Een zeer middelmatig werk van Jan Steen over, de vlucht naar Egypte, een stilleven van J. G. Claeu, een schilderij van de Dord- tenaar Abraham van Catraet en een aantrekkelijk gezicht op een stad aan de Rijn van Koekkoek voltooien de collectie, die een tocht naar het Dordtse museum nog waardevoller maakt, dan zy tot op heden was. Advertentie t. M De commandant van de En gelse flottielje in onze haven heeft in gezelschap van de consul-gene raal, mr. G. L. Hogers, Vrijdagmid dag ten stadhuize zyn opwachting gemaakt by de burgemeester. en waarvoor alleen de transport en restauratiekosten op rekening komen van het museum, zijn thans zestien tentoongesteld. De drie resterenden worden nog gé- rest aureerd. maar zullen eerlang ook een plaats verwerven in de za len van net museum. De twee be langrijkste stukken zijn ongetwij feld een riviergezicht op de stad Dordrecht van Jan van Goyen en Ferdinand Bols portret van. een echtpaar. Het laatste stuk adentt de geest van de grote meester Rem brandt, zelfs in zo sterke mate, dat het te Londen een tijdlang be schouwd is als 'n echte Rembrandt. De schilder is in dit werk geheel in de stijl gebleven van Rem- brandts werken uit diens eerste Amsterdamse jaren. De enigszins barokke stijl, die Rembrandt bij 2ijn tijdgenoten geliefd maakte en welke hij na 1642 vaa^-wel zegde, heeft Ferdinand Bol voortgezet en later nog vermengd met de zwie rige (maar inhoudloze) Franse trant, die toen invloed in ons land beeon te krijgen. Het riviergezicht van Jan van Goyen is éên van zyn meesterwer ken. Uit het gehele, in grijs-bruine tint geschilderde stuk. spreekt de kracht van een meester, die zich bewust is het hoogste te geven. Een ander riviergezicht, van de Vla ming Pieter Bout, in bonte kleuren geschilderd, heeft een. aardige bij zonderheid: het toont de voorloper van de veerdienst Dordrecht— Zwijnd recht. De Utrechtenaar Faulus Morerise heeft in vele zijner damesportret ten een bevalligheid gelegd, een Van Dijck waardig. Men zou hem de Nederlandse meester kunnen noemen van de hoofse, maar lief tallige vrouwenportretten. Het por tret van een dame, dat het Dordtse museum nu heeft gekregen ver dient bij een bezoek warme belang stelling. Ditzelfde geldt voor het aantrekkelijke werkje van de paar- denschilder Wouwerman, voorstel lende een tafereel voor een her berg. Nog vier andere leerlingen van Rembrandt treft men onder de aan winst aan. Er is een werk van zijn trouwste leerling Aert de Gelder, die de meester bleef navolgen toen zijn tijdgenoten zich van hem af keerden. Deze Dordtse schilder heeft het sterkst van Rembrandts leerlingen, de invloed ondergaan van diens laatste wijze van schil deren. Zijn werk. dat hier hangt, getuigt daar ook van. Er is belang rijk meer aandacht besteed aan licht en kleur, dan aan vorm. Het behoort echter niet tot het beste van De Gelders werken, in hetzelf de museum hangen betere stukken van de schilder. De twee werken van Nicolaas Maes. de Ldereman en de Visvrouw ziin ongetwijfeld geschilderd in de tijd, dat deze Dordtse schilder zich ging onttrekken aan de invloed van Ulf HOEK VAN HOFLAND Pleinconcert De Rotterdamse harmoniekapel zal op Woensdag, 21 Juli van 20 tot 21.30 uur, in de gemeentelijke mu ziektent op het Afrïkaanderplein een concert geven onder leiding van kapelmeester W. J. C. de Rui ter. Het programma luidt: 1 Florentinermars J. Fucik - F de Comnck; 2 Carmen, ouverture selectie, G. Verdï; 3 Versnellingen- wals, J. Strauss - H. Lureman; 4 Suite Romantique (in 5 delen), F, Fopy; 5 Priesterkoor uit Athalia, F. Mendelssobn-Bartholdy, Rugers. 6 Negerdromen uit het Zuiden, W. H. Myddleton; 7 Weener muziek, H Kliment; 8 Éum Staedtel Hinaus, (mars met trommen en bazuinen) G. Meissner. Zanglust-glorie Het Rotterdams mannenkoor „Zanglust" is met succes, roem en eer overladen uit Nijmegen terug gekeerd, waar Zondag een groot concours is gehouden. Zanglust be haalde het hoogste aantal punten, nl. 379 met het verplichte werk, de Progundis van Simon Terpstra en Glorie in Excelsis Deo van A. B. H. Verhey. Dirigent was de heer Henk van den Berg. Een grote verzilverde lauwerkrans, een beker plus 75 gulden en een grote zilveren leg penning kunnen aan de prijzen- kast worden toegevoegd. WIJKRAADSVERGADERING De wijkraad hield in het Ge meentehuis alhier een openbare vergadering. Alle leden waren te genwoordig- Verscheidene Ingekomen stukken werden afgedaan. Een huisves tingscommissie, ressorterende on- de de Sociale Afd. varr de Dienst voor Volkshuisvesting zal worden, ingesteld. r Het reeds in de vorige vergade ring aangehouden verzoek van de R.K.B. om f 1000.— subsidie, ging opnieuw dezelfde weg. Volgens en. kele leden' had de secretaris geen juiste uitvoering gegeven van. de hem in de vorige by eenkomst ver strekte opdracht. Alvorens zijn ad vies aar» B. en W- vast te stellen, wenst de Raad eerst de beschik king te hebben over andere gege vens. De voorzitter deelde mee, dat voor de viering van het a.s. rege ringsjubileum van H.M. de Konin gin een bedrag van f 450.zal worden beschikbaar gesteld. De aangekondigde bespreking met de wethouder van de Techni sche Dienst, de 'heer JVIeertens, ging met door omdat de* wethou der plotseling wegens andere be zigheden verhinderd was. De volgende week zal de Raad opnieuw bijeenkomen, op welke vergadering wethouder Meertens dan het woord zal voeren. Landbouwer kreeg lioge boete Voor de tuchtrechter voor de pry zen te Rotterdam verscheen de landbouwer K. te Guddorp, die be schuldigd was van het zonder goedkeuring van de grondkamer bij mondelinge overeenkomst ver pachten van percelen land. De .tuchtrechter achtte het ten laste gelegde bewezen en overwegende bovendien dat H. ongeoorloofde voordelen heeft aangenomen, ver oordeelde deze hem tot een boete van f 1250.— met als by komen de straf publicatie van het vonnis op kosten van veroordeelde. MAANDAG 19 JDL1 Avondprogramma HILVERSUM I: 19 00 Nieuws, weer; 10 fs Oöder de Leeslamp; 19 30 Actueel geluid: 19.45 Beg. uitz.: 20 QQ Nieuws; 20,15 Zomeravondkerkconeert; 20 45 Dis cotheek; 21 20 Siveellnck kwarlet; 21.45 Vocale fuzteJc v&n Jan Pzn S weel mek; 22 15 Met band en plaat voor tl paraat: 22 45 Avondoverdenking; 23 00 Nieuws. HILVERSUM II; 1915 Twee maanden In onrustig Griekenland: 19,30 Maria Zamorra; 20 00 Nieuws; 20.05 Echo van de da^; 2015 Residentie orkest; 2215 Londen onder de loupe, 22 30 Cabaret; 23 00 Nieuws: 23 15 Gr mimiek. DINSDAG 20 3ULI HILVERSUM I: 7 00 Nieuws; 7.15 Cymn 7 30 Kleine ensembles; 7.45 Morgengebed; 8 00 Nieuws; 815 Pluk de dag: 9 00 Lichtbaken; 9 30 Lichte orkest werken; 10 00 Klem. klem kleutertje; Wis Liederen van Fauré; 10.40 Voor dracht: ld PO Muziek hond* fit: 1130 Als de ziele luTfetert; 11 40 Gr.pl: 1200 Angelos: 12 03 Viool; 12 33 Lunchconc 12 55 Zonnewijzer; 13 00 Nieuws; 13 20 Lunchconcert; 13 45 Guitaar; 1400 Ge varieerd pragr.; 14 30 Onder ons*. 15 00 Ontwikkeline van Pianokwartet: 15.45 Populaire Italiaanse liederen; 16 00 Zonnebloem; 16 30 Ztekcnlof; 17 00 Na Schooitud: 1715 Grjjl; 17.30 Lang zul len ze leven; 17.45 Reg uitz 18 DO Votkstiederenfcwartet; 18 20 Sport: 18.30 Keg uitzending HILVERSUM II: 7 00 Nieuws; 7.15 Gratn muz7 50 Dagojjenirtg; 8 00 Nws; 8 25 Aubade; 8.45 Licht klassieke gram. muz 9.15 Morgenwijding; 9.30 water standen 9 35 Arb vit10 30 Voor vrouw; 10 35 Gram pi.; 10 50 Kleutertje luister; 1100 R.V.U; 1130 Toscanlni: 12.30 Weer; 12 33 Gram muz13 00 Nws. 1315 Gerard van Krevelen: 13.45 Ar thur Rubinstein; 1415 Reportage NOI. B 14 30 Radiojnatinee; 1AZ5 Gr pl 16.40 Hoorspel De Vuurslag; 17.00 Zang en plano; 17.30 Deense zang; 18 00 Nws; *"15 Tom Erich: 18 30 RV.tJ. ROTTERDAM Wiskundige problemen in de vacantie Volgens mededeling van het Ma thematisch Centrum, Wyttenbach- straat 5, Amsterdam, komt er een vacantie-cursus voor leraren In <je wis- en natuurkunde, in samen werking met de Nederlandse vere niging vjoor logica en voor de wijs begeerte der wetenschappen. Het programma bevat voor Maandag 23 Augustus twee lezin gen van prof. dr. E. W. Beth er prof. dr. H. Freudenthal; voor Dinsdag 24 Augustus drie lezingen, van dr. J. Ridder, prof. Beth en de heer J. J, de Jongh en voor Woens dag 25 Augustus wederom twee lezingen, n.l. van de heer De Jongh en prof.'dr. C. B. van Os. De cursus wordt gegeven in een der zalen van de laboratoria van de Vrije Universiteit. De administra tie van het Mathematisch Centrum geeft alle gewenste inlichtingen. Ds. Kalf naar Amsterdam Ds. S, H. J. Kalf, predikant bij de Nederlands Hervormde gemeen te te Rotterdam-centrum heeft het beroep naar Amsterdam-West aan- 1 genomen. 784- Van de verdere oefeningen en voorbereidingen zal Ik jullie niet meer vertellen, tenslotte is dit een verhaal over de Spelen zelf, die een paar dagen na mijn mislukte zwemdemonstratie begonnen. Je begrijpt, dat ik een beetje opgewonden was toen de grote dag aanbrak, ik stond aan het begin van een sport-avon- tuur waarin ik misschien een heel raar figuur zoü staan. In lange rijen marcheerden wii, de athleten uit vele landen het stadion binnen, het Ólynipisch vuur werd ontstoken, de grote vlag gehesen en toen kon het spel beginnen. Het zwemsfadion, waar ik voor het eerst moest optreden was tof het nokie gevuld, duizenden mensen zaten klaar om te juichen of te fluiten, de filmcamera's 'suisden en overal liepen be langrijke personen of personen die zichzelf belangrijk vonden... „Ketelbinkie", zei meneer Topsie ernstig: „Het grote ogenblik breekt aan. Maak goed gebruik van je mysterieuze krachten en denk eraan dat je moreel en klinkt het startschot!!" je geestdrift je tot een machtige spier-prestatie kunnen brengen 1" Ik slikte al die mooie_ woorden gehoor zaam door en was diep onder de indruk, ik had nooit geweten, dat er bij een gewone zwemwedstrijd zo veel geleerdheid te pas kwam... Boven in het radio-* hokje zat een verslaggever, die met radde tong de luisteraars over de heie wereld op de.hoogte moes! houden. „Dames en Heren", sprak deze meneer: „De uitverkoren deelnemers aan deze eerste zwemserie begeven zich naar de start, een evenement van we reldformaat gaat beginnen. Tussen de vier krachtige mannen staat een klein jongetje, dat op hetjaalste ogenblik ingeschreven is. Hoewel er een sluier van diepe geheimhouding om dit geval^hangt meent men toch grote dingen var» dit wonderkind te zullen zien. Wot mij betreft, ik geloof niet aan dergelijke sprook jes en vind dat men zulke kwajongens niet tof de Spelen tae moest loten, maar we zullen zien. Daar AANGEKOMEN SCHEPEN 17 JulJ Keizersgracht, Londen bijlegger Hoek van Holland; Atlantic, Londen Merwe- haven; Petrnpalt, Havre Pernis; Am* pac. Los Angeles Hampton Reads Waal haven; Mere], Londen Spoorhaven; Ra pid, Dagenham Heyscheha\-en, Prinses Beatrix. Harwich Hoek van Holland; Gaasterland, Leith Merwehaven: Mtl- dnd, Londen Rott Droogdok Mij. Mi nerva, Londen n3ar Duitsland; Tiba, Norresundby Lekhaven. 18 JUU Durward. Grangemouth Uselhaven; Arfzpa, New York Merwehaven; Bull finch, Londen Merwenaven; Nato Par, 2e Kal ha ven, Arnhem. Harwich Hoek van Holland; Brant County. Montreal Merwehaven. Batavier IX, Londen Jobs- kade. Empire Parkeston, Harwich Hock van Holland; Melrose Abbey, Hull Park- haven; Spruigcrag. Londen IJselhaven, Norma, Emden Vlaardmgen; Grctchen, Noordzee naar Duitstand; Prima, Ronne bij Rijnhaven; Heelsum, Tskoradi Lek haven; Sdlfoiui. Rouaan Gasbocien; Chataa, A'dam boeien rivier; Mecklen burg, Harwich Hoek van Holland. Biarritz. Harwich Hoek van Holland: Nicolaos Pateras. Pepei Waalhaven; Sa ba. Dieppe Waalhavn; Amsterdam, Stockholm IJselhaven 19 Jull Cape Rodney, tonden Schiedam; Ma- gneiha. Hull Parkkade, Demodocus, Hamburg Merwehaien, John Cocx Cor- thon Helsmborg Merwehaven. VERTROKKEN SCHEPEN 17 Jull Mecklenburg. Harwich; "Westerdafn, New York; Sally Uto: Varand, Curacao; Keizersgracht, Helsingfors, Stad Arn hem, Genua; Haskerland, Kingslynn; Cooihaven, Dublin; Motory Lykes. HoustonAldebaran, Hampton Boads: Eildon Boston Line Cormoran. Boston Line; Loanda, Londen; Fotgora, Rycka, Beikinge, Ijniningham; Mont Rolland Montreal; Leny. Kiel; Modjokerto. Ant werpen, Heimat, wyck auf Fohr: Vee- nenburgh, Middlesbro; Hada. Malmo, Peregrine. Londen; Bacchus, Lissabon. City of Canterbury, Kaapstad; Ohvlan Coast, Newcastle; Fiat,'5onden; Oslro- botnia, Abo; Servtffe, Ipswich;' Lagar- fors. Kopenhagen; Birmingham, Grims by; Oranjepolder. Londen; Nijenburgh Boston tine Viking, Dublin; Koningin Emma, Londen; Bury.* Hull; Empire v* ansbeck, Harwich; Rijnhaven, Stock- holm; Celebes, Antwerpen; Sheripgham, Harwich; Saginaw Victory, New York, Tyro, Dublin: Laura Dan. Walkom; Du ke of York, Harwich. 18 Juli Harvard, Oslo, Schie, Trinidad via Antwerpen en A'dam; Leuvehaven Middelfahrt; Prinses Beatrix, Harwich: Grebbestroom, Manchester; Westcoaster Londen. Alice, Bremen; Empire Parkeston, Harwich. 19 Jull Strijd. Cardiff; Biarnts. Harwich; Pe- trophalt, Port Jerome. - Wind Z-W, flauwe koelte, kalme zee. bewolkte lucht SCHEEPSBE1VEG1NGEN Aagtekerk, thuis, 37 te Antwerpen. Aalsum. 18 le Durban; Algemb, 18 van Santa Fé naar San Nicolas; Alkaid. 18 te Bremen, Andijk, 18 te Corpus Chrssh; Annenkerk, uitgaand, pass 38 Gibraltar naar Genua; Alcor. naar Zuid-Amerika 18 op 180 mijl West van Lissabon; Aldebaran, pass 18 Wight ??ar Aldegonda, naar Bangkok 18 op 180 mijl Noord van Singapore- Ai- deranün pass 17 het Eiland Masirab naar Bahrein: Alphard, pass 18 nam. ronisterre naar Rto de Janeiro; Amstel. diep naar Baltimore 17 op 300 mijl Oost van Nantucket, Axeldqk, pass. 19 pe- nm naar Java. Breda, audt. ij nam. Curasao: Bermsse, 13 te Antwerpen; Berkel, 17 te Hamir.a; Barendrecht, pass 17 Dun- geness naar Curasao; Berlage, i& te Soerabaja; Bar alt, 14 te Tantplco: Ba- gan, 17 van Macassar nar Ambo; Bloem fontein. uitgand 18 te Southampton; I?™ ïai?' F van Montevideo HMar santos; Bantam, naar Hallfax 19 nam te Suez. riESL'rf3-6?' (C05steri- 18 te Antwerpen: Cascade,Cascade, 15 te Lissabon; Gon- VBn LDa.kar naar Free- - 17 dwars van Kaap Paderar,: Cleodora. naar Havre 17 zuidelijk van Krta. rn?°rosf" ^an Nrw York'naar West- in die; DeJfshaven, pass. 18 Ouessant r«ar Kopenhagen; Dordrecht, naar Car- teret 17 op 500 mijl West van Flares Express, 16 te Parijs; Esso den Haag. £7 te Aruba; Ebr» sleepboot met sleep, pass. IS Dungeness; Eemland, pass. 17 -Dungeness naar Buenos Avres. Fiat, 18 te Londen. Ganymedes. IB van Cristobal naar Curayao, Haskerland. 13 te Kingslynn: Hestia, 17 te Barranquilla; Hugo de Groot, 18 te SoerabaJa Ino-, 13 te Curacao. Jobshaven., pass. 18 Dungeness naar Aabou; Jacob Cats, IS op 100 myl z W. van Scllly, keert terug na ar Rotterdam; Java, naar Houston 17 op 200 mul W.N.W. van Flores. Kedoe, thuis. pass. 37 nam. 8 uur Fl- nisterrc; Keilehaven, 17 van Tabou naar Las Palmas; Helbergen, 18 van Saffi naar Adam; Kota Gede, 17 van Macas sar naar Balik Ppan; Ksimbar, pass. 18 s vonas Kaap Rcca naar Batavia: Ker- tosono, thuis, 17 op 600 mijl Oost van Ceylon Lissefcerk thuis 18 te Massawah; Leu- vekerk uitgaand pass. 19 Fmisferre naar Marseille; ^emsterkerk 18 te Kohrams- bar; Lieve Vroutvekerk 19 te Beira; Lindekerk thuis 19 te Genua; Lopner- sum, thuis. pass. 13 Kaap Guardafui naar Aden; Leerdam thuis pass 19 Sciily naar Antwerpen: Leersumpass 18 de Bahama Eilanden naar de Golf van Mexico; Lombok naar Calcutta 17 op 240 mijl N N.W. van Minikoy. Merwede uitgaand 18 te port Said; Marken uitgaand 19 vm te Marseille: Modjokerto IB te Antwerpen; Monica 16 te floumn: Matthem 16 te Rauaa^; Mercurius 16 te Gibraltar: Marleen pass 15 Ouessant naar Lissabon; Msnto 15 van Cristobal naar Barranquilla; Mari nier 14 van Leeds naar Reykjavik; Maaskerk 17 van Kotonou naar Lagos; Meliskerk 17 te Mossamedes; Madioera, uitgaand pass. 18 Algiers naar Port Said Mariekerk thuis Dass. 28 Point de Galte naar Aden; Meerkerk, naar Japan IS op 400 mij] Oost van Seeotra Nijenburgh. 18 te Boston Line: Niger» stroom thuis pass. 17 Finisterre naar Dover; Noordam 18 nam, van R*dam te 5? Op de werf „Gusto" te Schie dam werd Zaterdagmiddag een Die- sel-electrisehe scheepszuiger met eigen laadruimte tc water gelaten. De zuiger werd gebouwd voor de in dustriële handelscombinatie „Hol land" m opdracht van het Argen tijnse ministerie van openbare wer-* ken. Zaterdag is de „Modjokerto" van de Koninklijke 'Rotterdamse Lloyd naar Antwerpen vertrokken, met als passagiers leden van de Ne derlandse Reisverenigmg, die een zeereisje naar deze Belgische haven stad als vacantiegcnoegon kozen. Over een week komt het schip te Rotterdam terug om op 31 Juli op nieuw te vertrekken, dan met een gezelschap Engelse vacantiegangers, die hun verstrooiing in Portugal gaan zoeken. Van Lissabon af ver voert de „Modjokerto" dan nog 42 Portugezen, die voor hun vacantie aan een verblijf in Macao, het bij Hongkong gelegen Monte Carlo van het Oosten, de voorkeur geven. Wat de lading van de „Modjokerto" be treft: het schip neemt behalve een grote hoeveelheid gewone lading aan dek twee grote lichters voor de K.P. M. mee naar Batavia, alsmede een ongeveer 30 m. lange motorboot voor de firma Bruyn^eel. g* Woensdag wordt de ,;Kedoe" van de Koninklijke* Rotterdamse Uoyd te Rotterdam verwacht met 2000 ton copra van het coprafonds, met bestemming Karlshamm." Voor Nederland brengt de „Kedoe" o.a. suiker mee. ■g? Volgens opgaven van Dirkzwa ger Scheepsagenturen N.V. te Maassluis zyn gedurende dc afge lopen week 193 zeeschepen, metende 303,789 n r.t, de Nieuwe Waterweg binnengekomen tegen 147 zeeschepen, metende 217.005 nr.t. in dezelfde week van het| vorig jaar. Sedert 1 Januari 1948 zyn aangekomen 4S15 schepen metende 7.460,302 n r.t. tegen 3188 schepen metende 5.319.992 n.r.L in 1947. g? Het Nederlandse liberty stoom schip Jacob Cats, dat vorige week, na twee maal te zyn teruggekeerd wegens ketelschade, van Rotterdam naar Norfolk vertrok, heeft thans wederom met avery in de machine kamer te kampen. Volgens een Zon dag uitgezonden telegram bevond het schip zich op 100 mijl West vati de ScilJy-eiïanden met machineseha- de. Het schip heeft de steven gewend en keert voor de derde maal terug naar Rotterdam. New York: Nieuw Amsterdam, ult- Oberon 15 te New York; Overijsel pass Ifl v m Trimdad naar Curasao; Polydorus pass. 19 Gibraltar naar Ja va; Papendrecht pass 19 Scllly naar Huil. Prins Willem IV pass. 16 Belle Isle naar Montreal; Poelau La ut 18 te Singapore; Prins Johan Willem Friso, pass 18 Belle Isle naar Rotterdam; Pyg- malfon 13 te Aruba Polyphemus thuis 18 nam. te Suez Raki van New York naar Alexandrlé 17 nam. op 170 mijl Zuid van Cape Sa ble; Ruys IB van Penang naar Singa pore. Sumatra thuis 18 te Belawan Deli; Stieefkerk 18 van Madras naar Ran- eoon; Sehte van R'dam vla A'dam naar Trimdad 18 nam, te Antwerpen; Sten tor 17 te Gibraltar, Singkep naar Mon treal 18 op 60 mijl ZJW van Sciüly; Stad Schiedam uitgaand 19 te Bordeaux; Sint Maarten 13 te Curasao; Sambre pass 17 Vhssingen naar Parlic; Sama- rinda 18 ter rede van Muntok: Sarpedon IS te Maracaibo: Stad Maastricht pass. 18 Fmisferre naar Melilla, Stanvac Be- nakat, 17 te Tandjong Oeban; Stanvac Penóopo IB van Manilla naar Soenget Gerog, Straat Socnde 16 van Kobe naar Mabassar. Triton van New York naar West Indië 1 dwars van Kaap Hatteras; Tankha ven I 18 van Soengei Gerong naar Tandjong Oeban; Telamon 19 te Haïti; Ternate uitgaand pass 18 Gibraltar naar Port Said: Tjlbadak 17 op 600 mul Zuid van. Hongkong. TUjalenka 17 te Macas sar; Trajanus uitgaand 17 van Antwer pen naar Lissabon Veencnburgh IB te Middlesbro; Volen- dam 17 te Buenos Ayrcs West er dam pass 13 Bishop Rock naar New York. Zeeman 17 ter rede van Semarang; Zeeland fLlovd) 15 te New York; Zwijndrecht 18 te Brunsbuttel. by taken en herexamens. Oude en Moderne Talen. C. F. DE JONG, L, Nieuw ste. 37, Schiedam. Tel. 6Ï828 Rolfilms, ontwikkelen, af drukken, vergroten, vlugge afwerking. Fotohandel K. v. Vuuren, Hoogstr, 306, telet 66720, Schiedam. Te koop nieuw zwaar plu che vloerkleed, z.p.; mooi grijs mantelpak, japonnen, blouses, alles m. 44, 46. Mar conistraat 21a. Gevraagd op kl. handels kantoor nette Bediende '(m. 0. v.) v. gevarieerde adm. kantcorwerkz. en corresp. Br. m. details onder no. S 3823 bur. van dit blad. Uw films worden bij ons in de perfectie ontwikkeld, Wy besteden de uiterste zorg aan Uw afdrukken. Onze vergrotingen van Uw opname zijn ongeëvenaard. Voor onze cliënten hebben wij rolfilms beschikbaar. Drog. en fotohandel J. G. Willebrands, Rottdijfc 205, Tel. 67848. x

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2