Nog meer dan een millioen kaarten te krijgen in Londen Lotsy is .tegen nieuwe loting Bromwich' revanche op Falkenburg Rotterdam ving 'n glimp op van de Olympische athietiekploeg Al moeilijkheden genoeg Èartali's zesde overwinning 1 Fanny Blankers keek toe Olympisch vuur is ontstoken Weer valpartijen in 't Stadion Nederland-Zwitserland in Rottèrdam In drie opeenvolgende etappes behaalde de Italiaan de zege Moedig rijden van de Nederlanders Surinaams elftal naar Nederland Korfbal rust tot September Onze herendubbel won van Borotra-Dubucq Grote belangstelling in Noordwijk Kieboom zwaaide met de strijdbijl Niet veel strijd Zeilwedstrijden in Augustus Joe Louis toch weer in de ring? Maandag 19 Juli 1,948 Terwijl in Griekenland de fakkelloop ts begonnendie het Olympisch vuur naar Londen moet brengen omen uit de Engelse hoofdstad weinig gunstige berichtenZo meldt hetA.N.P. dat er voor de Olumvischê Spelen nog 1.125,000 kaarten beschikbaar zijn, die door het buitenland zijn teruggezonden. Voor elke athletiekdag zijn nog 20.000 kaarten over, voorts duizenden voor zwemmen en boksen en ruim 30.000 voor de halve eindstrijden en de eindstrijd voetbal. Van de 23 landen, die t>oor het Olympisch voetbal- 'ournooi hadden ingeschreven, hebben Poten. Birma, Pakistan, Palestina en Hongarije zich teruggetrokken zodat er nu nog maar 18 deelnemers overblijven. zwoer tuin kleine geschilletjes en ruzietjes opzij te zetten voor het ene grote doel: de vaderlandse driekleur aan de Olympisc-he mast. Strijdt", riep hij met stemverhef fing uit „voor onze vlag, waarvan het rood de liefde betekent voor 't land, het blauw de trouw aan het vaderland en het wit de kleur van bet onbesmeurde amateurisme en dc eer van de athleet" Vandaag zal worden beslist of er voor het voetbaltourhool een nieu we loting zal t»laats vinden. De voorzitter van de K.N.V.B., de heer 1 otsy, heeft aan de .betrokken officials geschreven, dat naar zijn mening de loting tc vroeg had plaats gevonden, maar dit eenmaal ge beurd zhnde achtte hü het onjuist om opnieuw te* loten, aangezien hierdoor de moeilijkheden maar zonden worden vergroot. Het elftal, dat volgende week Maandag in Portsmouth tegen Eire moet spelen, zal in de loop van deze week worden samengesteld. Ze ventien spelers zullen de reis naar Portsmouth meemaken. Volgens een duizenden jaren oude traditie is Zaterdag de Olym pische fakkelloop begonnen met een plechtigheid in de ruines van de tempel van Zeus in 't Griekse Olympia. Een jong Grieks meisje, inJtyvit gekleed, bracht een oiyf- tal^aan het branden door middel van een i® de zon gehouden brand glas. Met de tak in de hand en be geleid door een stoet van 20 jonge athleten begaf zij zich naar de ternpelruïne, waar het stoffelijk overschot rust van Pierre de Cou- bertein, de man die de spelen moderne vorm deed herleven, en daar werd de toorts ontstoken met hetzelfde ceremonieel, waarmee in de oudheid de spelen begonnen: een antieke- schaalvormige lamp werd aangestoken met de bran dende tak, waarna de toorts tegen de vlam werd gehouden. Dertig Griekse toortsdragers vormden een erewacht en declameerden een gedicht van Euripides, waarin een smeekbede gericht wordt tot de goden, opdat de oorlog door de vrede zal worden overwonnen- Daarna werden officieele bood schappen voorgelezen van de pre*- sident van het Olympisch comité Edstrom en van de voorzitter van het organisatie-comité lord Burgh- ley. Terwijl deze plechtigheid zich afspeelde wachtte bij de ruïne de eerste estafetteloper, een .-soldaat in uniform, maar niet zodra was de toorts ontbrand of bij legde uni form en wapens af om, gekleed als een modem athleet, het, vuur in snelle loop -naar 't eerste wissel- punt te brengen. Over een traject van 80 kilome ter ging 't naar de haven van Ka- takolo, waar een Griekse torpedo- bootjager gereed lag om onmiddel lijk weg te varen naar Lefkini op Korfoe. Vandaar gaat de fakkel weer per loper naar de haven van Korfoe, vanwaar een Brits fregat naar Bari in Italië het vuur zal brengen, Door Italië en Frank rijk brengen de lopers het naar Calais en na een laatste tocht over zee moet de fakkel in de middag van de 29e Juli het Wembley sta- dion in Londen bereiken, IN KRASNAFOLSKX Zaterdagavond is de voltallige Nederlandse Olympische ploeg in De voor ons nog onbekende En gelse speedway-rijders, die gister middag voor het eerst in het Feyen- oord-stadion reden er waren, ook nog twee Denerubij zijn beneden de verwachtingen gebleven, althans in vergelijking met de drie in ons land bekende renners: Craven, By- ford en Bishop. Hun prestaties ble ven aanzienlijk beneden die i>an de Nederlandse rijders, die dan ook in de grote wedstrijd hoegenaamd geen moeite hadden om de interna tionale ploeg met 4131 te ver slaan. Tijdens de individuele wedstrij den, die deze keer niet zo boeiend waren door de talrijke uitvallers, bevestigde Byford wederom zijn grote superioriteit. Hij was onge naakbaar, alleen Gerrit Kops ver mocht hem zo nu en dan. te bena deren, maar daarmee was het dan ook afgelopen. Bijzondere tijden werden er gister/niddag niet ge maakt, geen enkel ^record is verbe terd. De kortste tijd was vrijwel ge lijk aan. die van de vorige keer, nl. 1 min. en 24 sec. De andere tijden lagen alle aanzienlijk hoger. Het scheen, dat geen enkele rijder in staat was tot grote dingen, behalve dan vallen. Hoe jammer dat ook was, wanneer een paar rijders in de bocht onderuit gingen, we moeten het tot hun eer zeggen: er werden buitengewoon goede staaltjes van valkunst vertoond. Het moest ook wel, want de valpartijen blijken bij iedere wedstrijd talrijker te -worden. Gistermiddag "was het zelfs zo erg. dat meerdere wedstrijden niet verreden konden worden doordat een of meer rijders met gekneusde ribben, benen of armen liepen of lelijke schaafwonden hadden opge lopen. In de achtste ontmoeting van de internationale wedstrijd gingen direct in de eerste bocht drie van de vier renners tegen de grond. De Nederlanders Hartman en Van Aartsen kwamen er het slechtste af. Hartman liep,een beenwond op, Van Aartsen, die met zijn motor tegen de pakken stro aanvloog, moest op een brancard worden weg gedragen. Wat later kreupelde hij op eigen kracht echter weer terug naar de rennerskwartieren. Even later kreeg Bishop, die blijkbaar geen last heeft van zijn veertien dagen geleden „gebioken" ribben, een beurt. Moest worden weggedra gen, maar kwam even later toch weer uit. Hij zag de onmogelijkheid van deze manier van rijden blijk baar iit, want bij de latere wedstrij den hebben we hem niet meer ge zien. Het stadion was vrijwel uitver kocht. Krasnapolsky te Amsterdam bij elkaar gekomen om met elkaar kennis te maken en te luisteren naar wat de leiders van het N.O.C. tot hen te zeggen hadden. De president van het N O.C.» de heer C. F. Pahund de Mortanges was van oordeel, dat Nederland met deze ploeg waardig voor de dag kan komen. „Er is geen reden voor 'n hoerastemmmg", zeide hij, „maar evenmin voor pessimisme. Geef onze Koningin", zei hij aan het slot, „bij haar afscheid van de troon een prachtige herinnering mee!" De heer Lotsy, hield daarna als Chef de mission een van z'n. beken de toespraken, waarin- hij allen, zoals 'zij hier by elkaar waren, be- Zij gaan naar Torguay Draken: C. Jonker, stuurman met „JToy"; mr. H. Nijbakker, bemanning-eigenaar; B. Dudok van Heel, bemanning". De reser ves zijn voor stuurman: J. van den Berg; voor bemanning: W. van Duyl en als reserve schip gaat mee de „Thalatta", eige naar W. van Duyl. Swallow: Willem de Vries Lentsch met „St. Margriet", stuurman; Fh, Keegstra, beman ning. De reserves zijn voor stuurman C. Vink cn voor be manning J. Bier. Star: Bob Maas stuurman met „Starita". mr. E. Stutterhelm ^bemanning. Firefly: Koos de Jong stuur man (eenmansboot). Reserve: Visser. Chef d'êqulpe ir. J. Loeff. Na irïj achteraf vernamen komen na de Olympische Spelen nog enkele belangrijke athletiekwedstrijden. Zo zullen Nederland en Zwitserland op 11 en 12 Augustus elkaar te Rotter dam ontmoeten. De bakende Tsjech Zatopek zal op 15 Augustus te Am sterdam starten. Het enige vrouwelijke tid van het Zuid Afrikaans Olympisch team is Daphne Robb, negentien jaar oud, uit Krugersdorp in Transvaal. Zij komt uit op de 100 en 200 meter hardlopen. Daphne Kobb m trai ning in het Olympisch kamp ti IVest Drayton in Middlesex De meesterlijk rijdende Italiaan Bartali heeft zich ook Zondag we derom verreweg de beste van. alle deelnemers aan de Tonr de France getoond. Hij behaalde zijn derde opeenvolgende etappe-zege en zijn zesde zege sinds de start. Hij heeft nu bijna 19 minuten voorsprong op Bobet In het algemeen klassement en zo groot is iedere dag weer zijü overwicht dat z'n eindoverwinning, tenzïj er iets totaal onverwachts gebeurt, verzekerd schijnt. De strijd in de vijftiende etappe bracht na een rustdag in Aix les Bains totdat de Zwitserse grens bereikt was, geen beslissing. Dade lijk na het overschrijden varf de grehs moest de Col van de Forclaz beklommen worden, een lange hel ling met een. stijgmgspercentage dat hier en daar dé 20 bereikte. De meeste renners'moesten afstap pen op de steenachtige, nauwe weg. De afdaling was nog gevaar- Fanny Blanke"s-Ko?n mocht toezien hoe Gcda v. d. Kaden-Koudijs haar spikes aantrok. Zij moest op medisch, aduiss rust houden. Een vijftal wedstrijden staat op het programma Het is tharis definitief, dat het Su rinaams elftal in de loop van de maand Augustus enkele wedstrijden in Nederland zal komen spelen. 'De Surinaamse spelers, vergezeld van hun leiders en van de trainer van de Surinaamse voetbalbond, het bekende'oud-Ajaxhd Wim de Bois en tegenwoordig trainer van DFC, ko men per KLM op 26 Juli in ons land en zullen hier tot begin September verblijven. Het ligt in de bedoeling, dat op 4 Augustus de eerste ontmoeting zal worden gespeeld, te Amsterdam te gen Ajax in het Olympisch Stauion. Op 7 Augustus speelt het Surinaam se elftal dan een tweede wedstrijd, nh tegen Feyenoord te Rotterdam Daarna volgen Tilburg, op 5 Augus tus. Nijmegen op 21 Augustus en Groningen op 25 Augustus, resp. te gen een Tilburgs elftal. Quick en Be Quick. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat Suriname dan nog op 28 Augus tus een wedstrijd speek tegen een bond self tal, doch dit zJl pas later worden beslist. lijker. Lazarides had als eerste de top vaé de Forclaz bereikt, maar hij kon zijn voorsprong niet be- houden, en Bartali, die zijn krach ten gespaard had en de bochtige, sterk geaccidenteerde weg boven het meer van Genève goed kent, sloeg zijn slag op 35 kilometer van het eindpunt. Hij spurtte plotse ling weg, nam een flinke voor sprong cn de anderen zagen hem niet terug voordat hij als eerste te Lausanne door de finish, wes gaan. De Hoog werd 27e in 8 uur 35 min. 52 sec, Janssen 35 in 8 uur 38 min. 3 sec. en De Ruyter 44e in B uur 49 min. 28 sec. Bij de Belgen heeft Schoite an dermaal voortreffelijk gereden. Hij staat nu op de darde plaats, in het algemeen klassement, maar met Camellini slechts 25 seconden ach ter zich. Schotte zou waarschijnlijk veel dichter bij Bartali zijn geëin digd wanneer hij niet op 30 km van de finish bandenpech had gekre gen. Weer Kïrchen Van de Nederlands-Luxemburg se ploeg het verhaal wordt een tonig was Kirchen'ook in deze etappe weer de ster. Hij beklaagt zich er elke dag over dat hij te veel aan zijn lot wordt overgelaten. Maar de zaak staat nu eenmaal zo dat de leider van de ploeg ook nog om Janssen, De Ruyter en De Hoog moet denken. Zijn. prachtige zeven de plaats in de algemene rang schikking verdient er slechts te meer bewondering door. Janssen, De Hoog en De Ruyter hebben hun gewone koers gereden: moedig en vasthoudend, maar zonder brio. Na de 15e etappe'ziet het alg, klasse ment er als volgt uit: I. Bartali (Italië a) 108 uur 29 min. 30 sec; 2. Bobet (Fr. nat ploeg) 108 uur 45 min. 17 sec; 3. Schotte (België a) 109 uur 02 min 50 sec 4. Camellini (intern, ploeg) 109 uur 03 min. 15 sec; 5. Lapebie (centrum en Z.N. Fr.) 109 uur 04 min 16 sec; 6. Teisseire (Fr. nat. ploeg 109 uur 04 min. 39 sec; 7. Kirchen (Ned.-Lux. ploeg) ^09 uur II min, 18 sec. Jsfnssen staat thans 37e met een totaal-tijd van 111 uur 25 min. 56 sec; De Ruyter 47e met III uur 59 min.124 sec. en! De Hoog 48a met' 113 uur 12 min. 37 sec. Te Beilen wen" de laatste Korf balwedstrijd in de kampioen scom- petitie gespeeld tussen Vitesse gn Het Zuiden, De Rotterdammers verschenen met drie reserves, maar waren toch de Drentse ploeg verre de baas, vooral door beter midden spel. Met regelmatige tussenpozen brachten ze hun twaalftal bij de rust met 6-0 voor. Na de thee gaf Vitesse beter tegenspel al bleef het nog beneden haar prestaties -der andere ontmoetingen. Uit een strafworp ontstond het eerste te- genpunt van de gastheren doch Het Zuiden antwoord.de prompt met 1-7. Hunze Sr. bracht de score op 2-7. Het werd 3-8. De eindstand luidt thans: Westerkwartier Het Zuiden Vitesse Deto Naas 8 8 0 0 16 75-21 8 6 O 2 12 47-33 8 13 4 5 31-46 8 2 15 5 21-46 8 0 2 6 2 19-47 (Van onze tennismedewerker) De twee tennismatadoren die de eindstrijd op Wimbledon hebben uitgevochten, de Ame rikaan I alkenburg- en de Aus traliër Bromwich, kregen-gis termiddag in Noordwijk hun revanche. De spanning omtrent de uitslag werd nog iets opge voerd, omdat Falkenburg we derom zou moeten winnen, wilde Amerika beslag kunnen leggen op de prijs van Noord- wijk, de zilveren Molen. Enge land uad evenveel punten als Amerika en Falkenburg kon dus de doorslag geven. Wjj kregen een goede partij ten nis te zien, doch wie gemeend mocht hebben een titanenstrijd te zullen aanschouwen, of een duel van list en kracht, die is teleurge steld. Falkenburg loste van tijd tot tijd een zeer harde service en een gewaagde smash, doch beide spe lers bepaalden zich hoofdzakelijk tot terugspelen zonder veel risico. Vrijwel elke bal kwam gesneden over het net en Falkenburg bezat kennelijk niet de moed er met open racket op los te ranselen. En hier mede speelde hij Bromwich geheel in de kaart. De Australiër hield prachtig lengte en speelde onver stoorbaar de, doorgaans naar de backhandhoek geplaatste bajlen, met beide handen slaand, terug. Toen Falkenburg in de aanvang forcerend naar voren kwam, werd hij een paar maal met fraaie run ning lobs verrast. Bovendien lukten Zo heeft Rotterdam, dat ,dit seizoen nog geen atletiekwedstrijd van groot formaat te zien kreeg, toch nog een glimp op mogen vangen van de Olympische athietiekploeg en dat zulks door de Rotterdammers ge waardeerd werd bewees wel het grote aantal toeschouwers, dat Zondag middag naar de Nenijto-sintelbaan was gekomen, niettegenstaande de R.A.C. er niet veel ruchtbaarheid aan had gegeven- „Sjonge, jonge," hoorden wij ir. Paulen, de voorzitter van de N.A.U. zeggen, „wat een belangstelling. We moeten wat meer naar Rotterdam komen..." Wij hopen, dat hij woord zal houden en misschien zullen dan ook de. accommodatie en de loketten wat kunnen worden uitgebreid, want gistermiddag ging het nogal primitief. Dubbel jammer was Ktet, dat voor deze gelegenheid het weer niet een beetje heeft meegewerkt, de haan was zwaar en vooral het middenveld had door de regen geleden. Geluk kig nog maar, dat het tijdens de weds try den droog bleef. Veel strijd hebben de cracks, waar voor het publiek in zo grote getale was opgekomen, niet te zien gege ven. Op de 800 meter was de Rot terdammer Klaas Knop, de enige, die Frits de Ruyter tot op 600 meter kon volgen, maar het voorbeeld van deze, die* won in de tijd van 1.55,9 was toch zo inspirerend, dat Knop in de Rotterdamse recordtijd van 1.58 binnenkwam. De tijd van De Ruyter op de 1500 m. was 4.01. Wim Slijk huis en Lataster trokken er op de 3000 m. wel aardig aan, maar hal verwege geloofden de heren het wel en Wim won gemakkelijk in 8 min. 39.8, wat niet zo'ri erg beste ty d was. Spanning bracht de 100 meter, die weer door Zwaan gewonnen werd Jn 10.7 voor Lammers, die dezelfde tijd kreeg, terwijl Scholten, Meyer, en Kleijn ook binnen de 11 seconden bleven. De 400 meter-finale, waar in maar liefst drie Rotterdammers meeliepen, was voor Kroon (49.6 sec.). Bij het discuswerpen zowel als by 't kogelstoten zegevierde De Bruyn over Houtzager. Naaktgeboren sprong 7 m. ver. Op medisch advies Een s teleurstelling was het, dat Fanny Blankers-Koen na het kleine malheur in Eindhoven de vorige week op medisch advies niet mocht starten, waardoor enkele spannende damesnumniers kwamen te vervallen. O.a. slaagde de aange kondigde recordpoging 4 maal 110 yards nu niet. De formatie Stad- Witziers-v. d. Kade-De Jong bleef juist 1/10 sec. bovep hei wereldre cord, dat met 48.4 seconden op naam staat van Australië. Gré de Jong won de 100 m. in 12.1 sec., welke tUd ook aan Geida v. d. Kaden-Koudys werd gegeven. Met speerwerpen brachten Ans Koning (42.71 m.) èn Jo Teunissen (42.05 m.) ons resp. op de 3e en 4e plaats op de wereldranglijst, terwijl Nel Karelse 5.71% m. ver sprong en Gerda v. d. Kaden Koudy's bjj 5.69 bleef steken. Ans Panhorst-Niessink egaliseer de bjj het discuswerpen met een worp van 41.60 haar Nederlands re cord. De Kor ver: „Hoor ik 't in Keulen onweren? ,.Het is Jammer, dat mr. Oud ook een klein beetje naar ge- zelf niet is gekomen, want ik maakt. Jammer van dit onge- had wat voor hem in 't vet ge- zellige incident op een receptie had die toch alleen maar gèzellig Was het een wonder, dat Bok moet zijn. Jammer om de ande de Korver even stond te kijken re speeches, jammer ook om de of hij het in Keulen hoorde on- fraaie cadeaux. Wij denken bij- tveren, toen Fcvenoord's voor- voorbeeld aan het prachtige ge- zitter, de heer Kieboom hem op schenk van de suppoHersver- deze wijze begon te repliceren eniging: een complete kantoor- op de felicitaties, die Bok de inventaris. Koruer namens de burgemeester had overgebracht* voor Feyen- Gesproken hebben: de heer oords 40-jarig jubileum? Meer urn Terwogt namens de Die drommelse Fiscus ook Nederlandse Sportpersde heer De heer Lotsy heeft al beloofd Lotsy namens de KNVB, de liever tc zullen sternen, dan de heer de Korver rutmens mr. Oud strijd tegen de verhoogde ver- dr. Miedema namens de minis- makelijkheidsbelastivg op te ter van O. K. en W.. dr. ir. Ver geven en zijn woorden: Laten stcege, namens Stadion, Feyen- de autoriteiten toch begrijpen oord, de heer Weekenslroo dat wij werken voor een sociaal, voor de afdeling Rotterdam, de cultureel belang, dat niet be- heer Koolhaas namens de W.E. boet behoort te worden.'" klon- K, en de heer Nijs namens 2e, ken nog na in de zo prachtig 3e cn 4e klassers en de scheids met bloemeii versierde zaal rechtersDe heer v. d. Slik be- pan het Stadion, toen de heer waakte de microfoon als een Kieboom 3Jn tomahawk begon Cerberus, maar hij kon toch te zwaaien boven 't onschuldige niet beletten, dat de hoofdcom- hoofd van Bok de Korver. missaris van politie, de heer Diens repliek, dat deze fiscale Staal zichzelf clandestien aan de materie beter thuis hoorde in sprekers toevoegde en of hij het kabinet van de burgemees- wou af niet, hij moest de heer ter dan op een- receptie, klonk Koolhaas nop sens namens weinig vriendelijk, maar Feyen- Ajax aan het woord laten. Maar oords voorzitter had het er toen was het ook uit. enkele dropshots van Bromwich wonderwel en daardoor gedepri meerd (dat gaat gauw bij de 22- jarige Amerikaan!) liet hij zich verlokken tot rallies. Zo werd de winnaar van Wimbledon kansloos verslagen met 6-4, 0-2Zo won Engeland de eerste prijs. Nederlandse zege. Van de heide herendubbelspelen die Zondag werden'gespeeld heeft natuurlijk die waarin Nederland (zonder buitenlandse hulp) uit kwam het grootste enthousiasme teweeggebracht, temeer, daar Van Swol en Rinkel een overwinning behaalden op Frankrijk. Borotra moge dan niet meer .zo piep zijn, tezamen met Dubucq vormt hij nog een dubbel, dat voor elke tegen stander gevaar oplevert. Zijn op stellen, zijn merkwaardig recht ge slagen smash, zijn reacties aan het net en zijn prachtige voetenwerk als het er op rnkomt smashes nog te retourneren, kunnen menige jongere nog tot voorbeeld strekken. Rinkel was uitstekend op dreef. Op half court was hij bijna niet te passeren en doorgaans kwam de beslissende klap van zijn racket. De eerste set was snel voor de Neder landse dubbel en als Van Swol bij 5-4 en match point in de tweede set niet geblunderd had, dan was het snel bekeken geweest. Nu haal den de Fransen echter weer op. Het werd 8-8 en toen bij 9-8 voor de Fransen, Rinkel iets minder gecon- centreerd serveerde, ging oeze set verloren. Maar de jeugd bleef veer krachtig, ondanks een spiervet- rekking van Rmkel en na 3-3 ga ven de Hollanders de Franse tegen standers geen kans meer. Ze won nen na flitsende rallies en door prachtige cn krachtige cross vollies drte games achtereen. Een demonstratieparty tussen Falkenburg er. Borotra enerzijds en Sturgess-Bromwich anderzijds bracht aan het licht, dat de Franse stijl allerminst bij die -van Falken burg paste, ook, al kwam er nu voor het eerst een lachje op het gezicht van Falkenburg als Borotra eiste, dat zijn partner bij de rechtse service, zich ook rechts aan het net opstelde. Het was een vrolijke de monstratie, doch men moet niet denken aan vroegere wedstrijden, op Noordwijk, toen mannen als Tilden en Vines nog in het amateu ristische strijdperk stonden! De eindstand luidt: 1. Engeland 11 gew. partijen met 25 gew. sets; 2. Amerika 11 gew. partijen met 23 gew. sets; 3. Neder land 8 gew. partijen; 4. Frankrijk 7 gew. partyen; i>, België 3 gew. partijen. Wim SlWthuls kon het sloffen" af. Behalve de Olympische zeilwed strijden waarnaar natuurlijk in de eerste plaats ae belangstelling van zeilend Nederland zal uitgaan, komen in Augustus nog enige eve nementen op zeilgebied. Om te beginnen organiseert de Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereniging in samenwerking met d& Koinftklijke Watersportver eniging „Loosdrecht" van 29 Juli a,s. t.m. 8 Augustus a.s. weer de „Holland week". Op 31 Juli en i Augustus ligt het wedstrijdterrein op de Suiderzee en het Buiten-IJ, waarna het sluitstuk van deze wed strijden op 6, 7 en 8 Augustus volgt op de Loosdrechtsche plassen. Op deze dagen zal in 20 klassen gestart worden. Op 2 cn 3 Augustus zal de tra ditionele „Flevo-race" op het IJs- selmeer worden gehouden voor draakjachten, kruiser jachten, ron de en platbodem) achten. Midden Augustus verplaatst het wedstrijdterrein zich naar het hoge Noorden, waar dan de „Sneek week 1948'' van 14 t.m. 19 Augus tus gehouden wordt. In deze Sneekweek wordt in 17 k assen ge start in nationale-, onderlinge» en afdelingswedstrijden. Naar uit Amerika wordt medege deeld, is men doende om Joe Louis weer in de ring te krijgen. Men heeft de wereldkampioen voorgesteld om 22 September in het yankee-Stadion in een titelgevecht legen Gus Lesne- vich uit te komen. Spartanen laten 'n veer Na een reeks van overwinningen, die Sparta bovenaan de ranglijst brachten, heelt zij qisteren vrij onverwacht ver loren van Ccleritas II: Deze nederlaag was voor het overgrote deel te wijten aan het slechte veldwerk der Sparta nen. waarbij bovendien practisch iedere fout een punt voor Celrntas opleverde. Wil Sparta haar nog steeds goede kans op het kampioenschap behouden, dan zullen de 3 nog resterende wedstrijden moeten worden gewonnen. De werpersresultatcn waren: Celen tas (Endltch) 15x3 slag. 12x4 wijd, 8 honkslagen teggn Sparta (de Koninq) 9x3 slag, 6\4 wijd. 4 honkslaqen teqen. Het verloop van de innings was* CÏele- ritas 0-0-2-5-0-0-2-0-2 11. Sparta. 4-0-2-0-1-1-0-2-0 10. De andere uitslagen zijn: 2de klas A' Sportcl. Haarlem 2—-HHC 3 13—50: Laakkwartier—Schoten 2 1325: 3de klas: RFC 2—Laakkwartier 2 16—15» Neptunus 2—RFC 1 7—23, Sparta 3— Excelsior l 23—7, Schiedam 3—Schie dam 1 15—7, Sparta 2Schiedam 4 28—9. Bollandse speedwayrijders naar Engeland Ter gelegenheid van de Olym pische Spelen 2al op Donderdag 29 Juli a.s. een grote Internationale Speedway-wedstrijd gehouden wor den en wel in het bekende West Ham-stadion te Londen. De Hol landse kleuren zullen verdedigd worden door Henk Steman en Jan Bosman. De Rotterdamse Leeuw Gisteren heeft de Rotterdamse Leeuw eeö club ontmoeting tegco Apollo gehou den op het parcorrs Oude Plaotaqe. De uitslag was: A klas: 55 ronden; 1. H. van Dalsum, 2. G. v. d. Kaa, 3. C, FJjnaarï. .4, H, Muntz: B klas: 35 ronden: 1. W. Duyvenbode. 2. Fr, Ver sluis, 3. J. v. d. Vaart, allen RX., 5. J, Remkes. Apollo. 6. D. Steeman. RX- juniores: 20 ronden: 1. J. van Vliet, R.L.: 2. N, Leef lang, Apollo: 3. S. Stout Apollo; 4. J. Wervers, RX.; 5. M. van, Gorp, R.L.; 6. P. Versluis. R.L. Koot wint Eenehix-tour De Eindhovenaar Koot ging Zondag met een voorsprong van 300 meter als eerste over de finish in het Olympisch Stadion te Amsterdam en won daar mede de Benelux-wegwedstrijd voor emuteurs, die Zondag georganiseerd werd door de Amsterdamse sportclub „Olympia" ter gelegenheid van haar 50-:ang bestaan. Zijn tijd over de afstand Breda AntwerpenAmsterdam (257 km.) be droeg 7 uur 13 min. 17 sec. Hennirtk (Alkmaar) won de eind- sprint in het peleton. Derde werd Joop Slakenburg uit Amsterdam, vierde Evert Grift (Soest), vrjfda Ciever (Dutvendrecht). Oer-Spartaan overleden De heer F. J. Kiene, oud-direc teur en commissaris van de N.V. Fabriek van Chocolade- en Suiker werken J. C. Kiene Co. te Am sterdam, die onverwacht is overle den, heeft in de jaren van onge veer 1890-96 als rechtshalf in Sparta gespeeld. Hij mocht zich tot aan zijn overlijden rekenen tot de groep Oer-Spartanen. Gerrit Sdïulte wist op overtui gende wijze het wielerentemim te One, afstand 120 km., in de tijd van 2 uur 43 mm. en 35 seconden te winnen. Zijn voorsprong op nummer twee bedroeg l min. en 20 sec. Waterpolocompetitie De uitslagen van de in de eerste helft van Juli voor de competitie van de Z.R.O, gespeelde waterpolo- wedstry'den luiden: Dames: le klas: Merwede 2-ZZPC 0-5, ZZPC-PCG PCG n.o., Rotterdam 2-PCG PCG n.o„ Rotterdam 2-ZZPC 3-2. Dames 2de klas: V/2 comp.: RZPC-ZPB ZPB n.o., RZPC-ODZ 3 3-1, ZFB- RZPC 2-0, ODZ 3-ZPB 0-3, ODZ 3 -ZPB 0-5. Heren: le klas: Rotterdam 3-SZC 2 4-2, Rotetrdam 3-VZC 3 1-3. Heren 2de klas: Merwede 5-SVH 5 4-2, ZZPC 2-Merwede 5 5-0, ZPC- ZPB 2 3-1, ZPC-SVH 5 6-0. Heren: 3de klas: SZC 3-Merwede 6 Mer wede n.o., Sparta-VZC 4 0-1, Spar- ta-5ZC 3 2-0, RZC 5-VZC 4 5-2, SZC 3-RZC 5 0-2, Rotterdam 4- Merwede 6 Merwede n.o., VZC 4- Sparta 4-2. Hoofdklas KNZB: SVH-HZ en PC 1—8» res. Hoofdklas: SVH 2—HPC 2 3—3; le klas: RZC— R 8—1, res. 2e klas: SVH 3—RZC 3 2—2. Merwede 2 —SVH 3 1—1, rcs. 3e klas; SVH 4 GZC 3 1-1; Comp. Z.R.O.: SVH 5— Merwedè 5 5—X. CONSTANT-TWENTE'S EERSTE 14—6 Voor de finale om het clufakarapioea- schap van Nederland kwamen de Hen gelose dammers op bezoek bij het Rot terdamse Constant. Wederom toonden, de westelijken zich de meerderen van de oostelijke vertegenwoordigers, die, ondanks hardnekkige tegenstand, met een 14—6 nederlaag naar huis moesten terugkeren. Van Constant wonnen P. Roosenburg, H, Ansems, C. Tanne» man, G. H. A. v. Leeuwen en J. v. d. Doe. De overige 4 punten werden ge scoord door W Roozenbuxg. V., F. Tromer, M. Ti Jansen cn J. W. Geer- ling. Alleen N. de Haas verloor zijn, partij, tegen E. Jansen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3