HET ROTTERDAMSCH PARCDL Vijflanden zullen onafhankelijkheid met alle kracht verdedigen Amerika arresteert communisten Militaire hulp aan Europa voorlopig niet mogelijk Primitief carillonspel in de hal van het raadhuis „General der Flieger" treedt aan voor zijn laatste gevecht Ministers bespraken ook coördinatie op terrein der sociale politiek NAAIMACHINES iïi aantocht Arabieren en Joden melden schendingen van bestand „Het lijkt wel wat diplomatiek, maar het is van het grootste belang Tijd nog niet rijp voor Europees parlement? Buitenlandse gasten vertrokken Vermicelli en gebak nog niet vrij Trotse beiaardier probeerde zijn klokken Rotterdam zal weer „zingen In de bank der verdachten zit een simpel burgermannetje Aanvaring kost Finse vrouw het leven Zeven partijleiders beschuldigd van samenzwering Borgtocht: r: 5.000 dollar Clay naar Washington voor overleg Extra-pariementair kabinet? 1 Weerbericht m i Woensdag 21 Juli 1948 Red. »n Adm, Lang® Havan 141, Schiedam Tel 69301 Aborin.priJ»! per week 0.31 par kwartaal 4.—losse nummer» ƒ0.09 Ongericht door de Stichting „Het Parool*' DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 169 - Uitgave tl.v. Ds Nieuwe Per» PMtglro 39SÓ44 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Dlrecteun B- de Yfle» Hoofdredacteur; Th. Hamaker - „Den Hfiag" ten einde (Van onze Haarse redacteur) DEN HAAG, 21 Juli. „In overe en stemming met andere gelijkgestemde staten hebben de vjj'f landen van de Westelijke Unie besloten alles te doen wat mogelijk ia om him onafhankelijkheid, hun Integriteit,en hun nationale waardin te Verdedigen," zo luidt de vijfde, de belangrijkste paragraaf uit het communiqué. dat de Consultatieve Eaad van de Unie gisteravond nfc de beëindiging van de Haagse conferentie heeft, uitgegeven. Verder wordt In dit communiqué gezegd, dat de leden van de raad in dén brede gezichts punten hebben uitgewisseld die verbandhouden met een aantal internatio nale problemen, welke van direct belasg zijn voor de vflf landen. Deze uitwisseling heeft zeer duidelijk gemaakt, zo zegt het communiqué, dat er volledige overeenstemming heerste In de houding van de ministers ten opzichte van deze problemen, die ook Duitsland betroffen. In de eerste aangehaalde passage, die met zeer veel belangstelling is ontvangen ligt duidelijk uitgedrukt, hoe nauw het militair contact is ge weest tussen de staten van de Weste lijke Unie en de V.S. en Canada, tij- dens de besprekingen, welke een halve maand geleden .zijn gehouden. Verheugend is echter dat uit de ge kozen bewoordingen tevens tot uit drukking. komt hoeveel er Amerika en Canada aan gelegen is, dat de on afhankelijkheid van de vijf landen niet in. gevaar, wordt gebracht. Een garantie beeft het overleg in Washington voor het ogenblik blijk- baa r nog niet kunnen opleveren, doch het wérd gisteravond toch wel van het, grootste.'belang geacht, dat ce Confibltatieve raad in-zijn formu lering van de houding'van de V.S. en van' Canada zo ver kon gaan. Met vreugde werd.dan ook-het bericht.begroet, fdat pas na het einde der conferentie binnen-, kwamk dat Amerika en Canada zullen gagn, zitting neraen in de permanente militaire commissie' van'de-Unie. Een-toetreding tot de Unie van deze Noord-Ameri kaan sé-' staten betekent dit nóg niet, doch -niettemin worden zij op deze wijze wel zeer naiiiv betrokken in de activiteit van de leden van de-Unie op; eender belangrijkste punten waarop zij zich'verenigden. Dit kan als :een der belangwek kendste tegenzetten van bet Westen tigen de dreiging van de Sowjet- Uhie zijn, en al vestigde men er in bepaalde kringen wel de aandacht op dat dit nog altijd niet dé" volle ga rantie is;welke Frankrijk en toch eigenlijk >lle vier de continentale le den zo zeer verbeiden, -anderen' stel len daar-tegenover, dat uit dergelij ke stappen verplichtingen voort vloeien die mét "garanties 's'chïer ge lijk tê stellen vallen. Intussen is niet deze twee pasages de kóus niet af. „In de loop'van de bijeenkomst" zo wordt in paragraaf drie gezegd, „heeft de Raad ook de werkzaamhe den besproken welke'dereeds be staande organen permanent comité en vaste militaire commissies heb ben verricht. De ministers hebben hun vaste wil tot uitdrukkinggébracht, dat de sa menwerking tussen de vijf landen in alle sectoren en met name, ook in de economische en financiële sfeer, dient te worden geconsolideerdén uitgebreid." Aansluitend op het communiqué, vooral op'Tiet juist aangehaalde gedeelte 2ijn tegelijkertijd twee resoluties gepu- Koffermodel met snufjes Cezieij;; de enorme vraag naar naaimachines'in ons land en-in de gehele wereld heeft de directie van de X.V., Waldorp Radio te *s-Gra- renhagë" besloten electrisehe naai machines tè gaan fabriceren. In dc loop van 1949_ hoopt men met dc productie te beginnen. Reeds het volgend jaar denkt men eenwrij aanzienlijke productie ,te bereiken. (De afzet in' Nederland zal via de nprmale handel geschieden. Het plan isr'om-niet -alleenin het buitenland, maar pok op de Neder landse markt- een',zo groot'mo gel i ik a antal machineste plaatsen. De nieuwe Waldorp-naaimachine is een Zwitserse." uitvinding^ die buiten dat land nog onbekend is.- -De machine zal worden uitgevoerd in een ge makkelijk- transportabel koffermodel en zal véle nieuwe snufjes ten be hoeve- Van de huisvrouw in zijo binnenste verbergend Waldorp Radio zal de nieuwe be drijfstak uit eigen middelen finan cieren. Met; de Zwitserse producent zal technische, doch geen economi sche samenwerking bestaan. bliceerd, welke reeds door het Perma nente Comité zijn voorbereid. De eerste resolutie handelt over samenwerking op sociaal gebied en de consequenties daarvan moeten zijn, dat bet aantal bi laterale overeenkomsten op sociaal ge bied tussen de verschillende landen moet .worden uitgebreid, dat er op het gebied der openbare gezondheid een permanente, commissie van deskundigen wordt ingesteld; welke niet alleen de uitwisseling van gegevens doch ook cle van personeel tussen de drie landen moet voorbereiden, en welkevomts middelen moet onderzoeken soor eou gemeenschappelijke strijd tegen ziekten en epidemieën. De Consultatieve Raad heeft besloten dat oorlogspensioenen der vilt landen met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht. En inzake de arbeidskrachten Is in de resolutie vastgelegd, dat deskundigen bijeen zullen komen die in het bijzonder aanbevelingen moeten bestuderen welke betrekking hebben op. de verdeling van nationale arbeidskrachten, op het op voeren van werkgelegenheid, op het instellen van vakopleidingen en op de huisvesting van de arbeidersbevolking. In een tweede resolutie is vastgesteld dat deskundige adviseurs zo spoedig mogelijk rapport uit zullen brengen over de uitbreiding van de bi-laterale culturele accoorden tussen de vijf lan den. Het nauwere contact op .cuJtuiael gebied zei moeten worden tot stand ge. bracht door nauwere samenwerking var» de overheidsorganen zowel als van de particuliere instellingen op .cultureel gebied der verschillende landen. Met deze resoluties en de niet bekend gemaakte besluiten- op financieel en econdbiisch .gebied is. de verwachting vervuld, welke wij reeds bij hei begin yan de" conferentie hebben geuit," dat men de Westelijke Unie niet slechts zou laten gedijen als een defensief blok. doch wel degelijk ook als verbond vso landen dié zich er voor in" zullen span nen een bijdrage te leveren tot een positieve, verbetering van de vernou- dingen in West-Europa, Hel accent-valt voor liet ogenbliknog anders, doch er is in ieder geval getoond, dat met deze in het verdrag uitgedrukte beginselen ernst wordt .gemaakt I Ondanks het feit, dat de strijdende partijen in Palestina elkaar over en weer beschuldigen van bestands- schendingen, vertrouwen de waarne mers bij de U.N.O. er op, dat dé pa pieren-overeenkomst inderdaad tot realiteit gemaakt zal kunnen worden. Algemeen is men van opvatting, dat de gevechten, die een uitvloeisel 2ijn van de periode van voor.het bestand, geleidelijk zullen ophouden, .wanneer Bernaaotte. zijn waarnemings-appa- raat weer op volle toeren kan laten werken. - De vroegere weermachtbevelhebber in Nederland, ,£>e General der File- ger" F. C. Christiansen moet vandaag voor het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem rekenschap afleggen van zijn tijdens de bezetting bedreven dadenDe „generaal" tussen'twee bewakers óp weg naar de zittingszaal. AMERIKA WAARSCHUWT: De Verenigde Staten hebben de landen van liet Brusselse pact gewaarschuwd, dat het wellicht verscheidene jaren kan duren alvorens een Amerikaans militair hulp-programma, zoals dat door het; Congres is goedgekeurd, van kracht kan worden, aldus verneemt U»P. in gezaghebbende kringen te Washington. Daartegenover staat, dat de Verenigde Staten en Canada een uitnodiging hebben aanvaard om toe te treden tot de militaire commissie van de West- Europese Unie. De Amerikaanse vertegenwoordi gers, die binnenkort in. Londen wor den verwacht, zullen de Europese mi litaire deskundigen, die daar reeds in vergadering bijeen zijn, terzijde staan bij de voorbereiding van-plan nen ter bescherming van West-Êuro- pa bij een-eventuele aanval. Toen'kortgeleden de besprekingen over. militaire bijstand in Washington begonnen, zeiden de-V.S,. dat de hulp welke zij konden bieden slechts een aanvulling kon zijn op wat de West- Europese landen voor zichzelf kon den doen. De West-Europese landen stemden hiermee in, doch wilden van de an dere kant weten in hoeverre zij op de V.S. konden rekenen- alvorens plannen .op te stellen voor het bou wen van; havens, spoorwegen, wape nen etc. in geval van oorlog. Spaak over het communiqué: Belgische socialisten tegen terugkeer xari I.eopohl lil „De enige - oplossing van de Koningskwestie is hét aftreden var» de verbannen Koning Leopold UF'. Dit wordt gezegd in een resolutie, welke Dinsdag aangenomen werd. door bet bureau van 'de Belgische Socialistische Partij. - Onlangs., is. de koningskwestie weer in hét brandpunt van de be langstelling komen te staan :door een brief van de Koning aan pre mier Spaak, waarin &e' Koning vroeg om een volksstemming over zijn terugkeer" op de -troon. - - Later heeft de Liberale partij zich bereid verklaard, haar hou-: ding te herzien eri jde mogelijkheid van een dergelijke volksstemming te bestuderen. - Indien de .-Katholieken, die blij ven-aandringen op- de -terugkeer van Koning Leopold, en de Libera-- 3en zouden samengaan, zou dé So cialistische pgr tij van premier Spaak in een. minderheidspositie komen te verkeren; "waardoor een ernstige politieke crisis in België zou kunnen ontstaan. - - De Duitse maarschalken ven Rundstédt', "vori Bhiiichitschen voh Manstêln zullen als oorlogsmisdadi gers voor een Brita gerechtshof in Hamburg terecht staan.v. (Van onze Haagse redacteur) _,Hét staat wellicht in wat stijve diplomatieke bewoordingen in het communiqué, doch waest er. van overtuigd, dat ieder woord in dit communiqué Van de grootst mogelij ke betekenis is voor de ontwikkeling van de Unie" zei minister-president Paul-Henri Spaak gistermiddag, toen hfj omstreeks half zes het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het laatst verliet. Hij was de enige van de ministers die "nog enkele woorden wilde zeggen en daarvan maakte hij levens gebruik om uit te drukken dat dè besprekingen zich door een bijzonder goede geest hadden geken merkt. Vrijwel gelijk met Spaak was Be- vin naar buiten gekomen, doch de Britse minister hulde zich m 'volko men zwijgen en verdween onmiddel lijk in de énorme Rolls, wélke de Britse 'ambassadeur hem had afge staan. Bidault was op dat ogenblik waarschijnlijk reeds buiten Den Haag op zijn weg naar het vliegveld Schip- bol. waar een vliegtuig op hem wachtte om hem naar de Franse hoofdstad te brengen. Hij was de eerste die het ministerie verliet, waar hij kort tevoren in de slotver gadering die 's middags was gehou den twee merkwaardige voorstellen in het midden had gébracht, die door de vergadering summier zijn bespro ken en welke aan de vijf regeringen ter kennis zullen worden gebracht. Het eerste voorstel bracht het denk beeld ter tafel tot de instelling van een Europees parlement,te komen, het tibeede om tot een economische unie van dc Vijf Landen te komen. Hoe men aan alle kanten ook -tegen over deze voorstellen heeft gestaan, van het can zowel als van het ander heeft Bevin evenals Spaak tot uit- Bidault was de eerste die gister middag de conferentiè verliet. Om kwart voor zeven steeg hij ai'met zijn vliegtuig van Schiphol op. na dat hy. eerst door een aantal journa listen was geïnterviewd. De Franse minister vroeg de krantenmensen, of zij hem het laatste niéuws kon: den vertellen over de Franse rege ringscrisis. maar men kon hem- niet inlichten., doordat men de hele middag óp het vliegveld had geze ten om op "hem te wachten. De Belgische delegatie is per auto naar Brussel teruggekeerd en nu-' nister Bevin is 'e avonds,om half elf met de nachtboot naar Harwich vertrokken. Voordien had hij echter op de Britse ambassade een aantal, Nederlandse vakverenigingsleider? ontvangen. Dit waren de heren Ku- pers (NVV), Ruppert (CNV), De Bruyn (KAB) en Kievit van de Ne derlandse Transportarbeidersbond. Op Dinsdag 27 Juli hoopt de Koningin een n iet-officieel bezoek te brengen" aan de gemeente Sluis in West-Zeeuws Vlaanderen om aldaar officieel de vorig jaar door studenten op de wallen geplante bomen te aanvaarden. drukking gebracht, dat de de, denk beelden acceptabel achten,"doch dat 't nu daarvoor nog te vroeg schijnt. Be vin schijnt van oordeel te zijn dat het Europees parlement in de eerste plaats een zaak van particulier ini tiatief zal moeten"zyn. .Hij stond er echter niet ongunstig tegenover. En Spaak meende dat aan een economi sche unievan de Vijf Landen toch nog wel enige tussenstadia van voor bereiding vooraf zullen moeten gaan. Het is naar zijn oordeel beter dit meer eerst uit te werken.' - De stemming in dé omgeving van de delegaties, was over het algemeen wel zo dat men van een tevreden heid kan spreken.: Men heeft tot el kaar gesproken, zoals men onder vrienden pleegt te spreken, aldus kenschetste een Nederlandse woord voerder het karakter van de-bespre kingen. - De Verenigde Staten wezen er toen op, dat; 1. Het Congres iedere soort van lend lease in vredestijd moet goed keuren; 2. De V.S. geen surplus aan wape nen hebben; 3. De Amerikaanse militaire chefs van staf eerst het ontwerp in studie zullen moeten nemen. De hulp uit de V.S., de verbe terde graantoewijzingen, alsmede de goede oogstvooruitzïchten heb ben er toe bijgedragen de onzeker heid, welke in het najaar van 1947 de overheid ten aanzien van de broodgraanpositie van ons land met stijgende zorg Vervulde, goeddeels te doen wijken, aldus deelt het mi nisterie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening mede. In deze omstandigheid is aanleiding gevon den, de mogelijkheid vao afschaf fing der keuzebonnen voor vermi celli en gebak in overweging te nemen. In tegenstelling tot hetgeen dezer dagen in enkele bladen met be trekking tot dit onderwerp is gepu bliceerd en waarbij vrij algemeen werd gesproken over afschaffing van de desbetreffende keuzebonnen met ingang van i Augustus a.s„ vestigt het betreffende ministerie er de aandacht op, dat een beslis sing nog niet is genomen. Een verheugd man tikte gister middag vol trots op een aantal kleine klokken, die op een oud ta pijt. in de hal van het stadhuis wa ren uitgestald. „De goeie klank krijg ik zo niet", zei hij, „daarvoor moeten ze ophangen, maar/k moet het hier toch even proberen". De weinige toehoorders van deze eerste nog primitieve"bespe ling van het nieuwe carillon van, het. rak dh u is knikten begr ij pen d de heer Timmermans, dc stads- beiaardier was te ^ang zonder zijn klokjes geweest om ze nu op het grote ogenblik van aankomst fj met rust te' laten. „Jammer," zei hij al spelende, „dat er nog twee ontbreken. De baby is in de fabriek gebroken en nummer 17 was niet goed, maar die komen over een paar weken en dan Boven ons hoofd, in de hal, wa ren dè luiken weggeschoven, zodat menheel ver in de-hoogte de bal ken kon zien, waaraan hét.nieuwe carillon komt te hangen. Gistermiddag,, tot een uur of ze ven toe, -hadden de; werklieden van de aannémersmaatschappij Verha gen, die het werk heeft aangeno men, hun handen echter vol om de klokken, waarvan de zwaarste 6000 kilo weegt, van de vracht auto's. te takelen. Het was al een heel karwei, om met de grote trai ler goéd voor het bordes te rijden, zender de vlaggestokken te vernie len, waaraan de vlaggen van. alle Nederlandse scheepvaartmaat schappijen, de klokken een welkom toeriepen, De tegels puilden onder de zware wielen naar boven. Maar, alles verliep vlot en om ongeveer drie uur gleden1 Arbeid, Welvaart en Vrede over gladde balken het portaal van het stad huis binnen. Later gevolgd door de andere, Zé hadden een lange tocht achten de rug, waren onderweg bewon derd door de voorbijgangers en haddén op hun route door de Maas stad die eerbied., ondervonden, die men kan verwachten voor een star tige klok, groot of klein.' Ze waren veilig op hun auto's over hobbelige keien heengegleden, léngs vriende lijk glinilachénde verkeersagenten, die al het verkeer voor hen lieten stoppen. Ze waren begeleid door de Rotterdamse motorpolitie én voor. het stadhuis had zich een kleine menigte verzameld 'om hen te ont vangen. Een officiële ontvangst was hen nog niet bereid, die komt later bij de overdracht. (Van onze speciale verslaggever) -t „Is U Friedrich Christian Christiansen?" „Jauohl." „U was Wehr- machtsbefehlshaber in den Nicderlanden?" „JawohL" „Verstaat U .de Nederlandse taal?" „Viel davon, nicht alles." „Gaat. U dan daar zitten en vertelt U mjj als U Iets niet verstaat. Dan zal de tolk het vertalen." Met deze korte dialoog begint de president van het Bijzonder Gerechts hof te Arnhem deze morgende zaak tegen Christiansen, de man van Putten, die maxi die tot twee maal toe gijzelaars heeft doen doodschieten- De man van de velé Bekantmachungen, die ons volk vijf jaren lang terroriseerden. Christiansen zelf zit met een flauwe glimlach op rijn bankje. Hij mompelt wat met zijn lippen, kijkt wat geamuseerd door de zaal en maakt de Indruk van een simpel burgermannetje, dat eerder van' een boerderij schjjnt weggelopen dan een groot militair chef te zijn geweest. Rauter is de eerste getuigs. Het gaat over de executie van vijf gijze laars in Rotterdam, na een Incident aldaar. Rauter staat stram voor het Hof, geeft met barse stem antwoord, maakt een volkomen andere indruk dan Christiansen, verbeten, terwijl Christiansen voortdurend met half geloken ogen zit te iuisterén en. pu en dan het hoofd schudt. Rauter be vestigt dat hij bij Christiansen be zwaren heeft' geuit tegen het dood schieten van gijzelaars. Hij geeft toe uit de lijst van gijzelaars vijf namen te hebben gekozen en ertoe te .heb ben medegewerkt dat twee personen vervangen werden door anderen, die de Koningin na stonden. Dat was een Wehrmachtsaangelegenheid. „Het arresteren en doodschieten van deze gijzelaars?1', vraagt de pre sident, Rauter begint een uitleg, die de president onderbreek met de op merking; „U voelde niet veel voor het doodschieten var. vijf gijzelaars, njaar terwijl u wist dat men de daders op het spoor was, hebt u het ter dood brengen toch niet voorko men," Hebt u er nog verder bij Chris tiansen op aangedrongen, vraagt de president vervolgens. Rauter antwoordt fel. Chris tiansen glimlacht nu wat saty- risch en zit maar te hoofdschud den, „Ik heb mijn standpunt urenlang bij de Rijkscommissaris bepleit," zepT de „Polizei-führer" „maar toen de2e het eiste, kon ik niets meer dien. Ik had de in druk, dat het. om een besluit van het Öberkommando der Wehr- macht, ging en dat de Rijkscom missaris er, :Cliristiansen dit moesten en" wilden uitvoeren." Rauter erkent- dat de daders van het incident te Rotterdam enige ■weken later, zijn gearresteerd ei gevoriniscU" j" Dan kömt Schreieder in de ge tui- gebank. Er komt een gevóel van spanning in de zaak. bekende namen als v, d. Waals worden ge, hoord, U hebt aan Rauter gemeld dat U een spelletje speelde, en "dat de executie van gijzelaars niet moest doorgaan. Rauter verklaarde dat hij de executie zou kunnen ver hinderen? Schreieder bevestigt dit en ver telt uitvoerig hoe het met de ar restatie van de daders van de aan slag is verlopen. Christiansen, die noch aan Rauter, noch aan Schreieder - vragen te stellen heeft, blijft onverstoorbaar,bij. het duel. dat zich afspeelt tussen Rauter en Schreieder 'A, Dénkt hij geen ogenblik aan dè 5 Rotterdammers, mr. Mul der, Wennökes, graaf van. Lim burg Stirum, Ruys -en baron Schimmelpenninck d. O^enj die 15 Augustus '42 bij Goirlë werden vermoord? Het lijkt, -dat ge erivan de betrokkenen Rauter of Schreieder aan deze Op de- Schelde, ter hoogte van Walsoorden,zijn vanmorgen het Zweedse schip „Uriguay" en net Finsé schip jda M" in aanvaring gekomen. Het achterschip van het laatste vaartuig is'hierbi! onder-wa ter gekomen en van. de uit tien per sonen bestaande bemanning is de vrouw van de eerste machinist ver dronken. De andere' opvarenden werden door de „Uraguay" naar Vllssingen gebracht De Amerikaansecommunistische partij heeft gisteravond medege deeld, dat haar voorzitter, William Foster, en haar secretaris-gene raal, Eugene Dennis, zijn gearresteerd op grond van „een monster achtige in elkaar, gezette beschuldiging". DE GROOTSTE^KLOKéstaat klaar om-het Eaadhuis^ binnengeloodst te i kW:, ...a toordleti.-. "'.Voorts zijn vier,leidende New Yorksé .communisten' gearresteerd, die er van - wérden; beschuldigd, ..samen ie zweren om het onver- -fwerpen {van de Amerikaanse rege-j ring door middel van- geweld te onderwijzen en uit te lokken". Te Detroit1 werd Carl "Winters; voorzitter van de partijraad in de Staat Michigan en lid van. hel be stuur ,der .partijin hechtenis ge"- homen. Hij werd er van beschul- 'digd té hébben samengezworen""om de 'regering' door .geweld ;omver" té werpen en deel:te'hebben genpmen aan een samenzwering,'welke.'zou hebben beoogd de trouw"aan' "dé Amerikaanse strijdkrachten te verminderen. De gearresteerde communisten werden er individueel eveneens van beschuldigd lid te ztfn van de communistische partij, „wétend, dat die partij een vereniging, is,'die het omverwerpen van de regering der V.S. door middel van,geweld leert." De zes te New York gearresteer de communistische leiders, die Dinsdag voor, het gerecht versche nen, werden vrijgelaten en onder de hoede van hun eigen advocaat gesteld, nadat de federale rechter Leibell was medegedeeld, dat het wegens het late :uur onmogelijk was de borgtocht, 5000 dollar, -té verschaffen. De rechter bepaalde, dat de zes'communistische leiders Woensdagmorgen opnieuw in de rechtszaal moesten verschijnen voor hetafdragen van de borg tocht. Australië is bereid 200.000 Europeseontheemden, by voorkeur uit de Baltische landen, op te ne men Indien hun transport kau wor den verzekerd, - - mannen denkt, -want de dis- cussies gaan over de vraag: - was Christiansen de man van de executie, werd hij gewaar schuwd en heeft hij de execu- tie desondanks laten uitvoeren. Dan is'de beurt aan Christiansen zelf. (De zitting duurt voort). Generaal Clay, de Amerikaanse opperbevelhebber in Duitsland is Dinsdagavond laat per vliegtuig naar Washington vertrokken om do toestand In Duitsland te bespreken met het Amerikaanse departement van oorlog De voornaamste onder werpen van het overleg vormen volgens AFP de verwerping van dé Russische antwoordnota, een voor stel tot „vlerlandenbesprekingen over Berlijn op ruimere basis", en een voorstel om gebruik te makeh van de bemiddeling der UNO. De Amerikaanse regering-heeft besloten haar politiek inzake de crisis te Berlijn te richten op een vreedzame oplossing van het -ge schil naar de volgpnde richtlijnen; 1. Vastbeslotenheid „zich- niet uit Berlijn te laten verdrijven".-In dien de Sow jet-Unie poogt geweld te gebruiken,, zullen de V.S. in sa menwerking met de andere weste lijke mogendheden voorbereid zijn. op gewelddadig-verzet. 2. Even grote- vastbeslotenheid, een vreedzame oplossing te zoeken, met alle middelen, waar de diplo matie over beschikt, gedachten- wisseling tussen.: Washington en Moskou op het hoogste niveau in cluis. 3. Beheersing inwoorden en da den om de crisis niet .erger te ma ken dan zij reeds is en de deur open te houden voor een vreedza me -oplossing. Het schijnt, niet waarschijnlijk, dat de V.S. er in zullen toestem men dat .getracht wordt de blok kade te verbreken door een «gewa pend voedselconvöóidoörfl? So- wjetzone' heen te laten gaan, '(Van onze Haagse redactétir) GISTERAVOND heeft de'kabi netsformateur dr.Beel,;eèn: be zoek .gebracht aan H..K.H. - Prinses Juliana. Aanvankelijk ,zag hét er naar Uit, dat dr. Beel bij deze ge legenheid zijn opdracht aan- dé prinses zou teruggeven. Doch van- morgen werd bekend; dat :hè't ge*- bleven is bjj de uitjarengihg van een verslag aan de regentes;,:: Öjt is uiteraard een fornïele term, .waari* achter veel blijft verhuld. Dat-'werd bijzonder duidelijk; toen in de loop van de morgen bekend werd, dat de formateur vanmiddag tegen. 12 uur de yiè'r 'fractieleiders: Romme, Van der Goes van Naters, Tilanus én Oud voor éen gemeenschappe lijke bespreking had uitgenodigd. Gisteren was de situatie ze, dat; de K.V.P,-fractie dr. /Beel de- grootste problemen had bezorgd door het* besluit van een meerderheid imdiè. fractie om op basisverbreding te blijven aandringen zonder, de' «weg. vóór' een terugkeer naar een twee- partijen-kabinet open te Ta ten. Aangezien echter de basisverbre- ding door de Partij'van de Arbeid t onaanvaardbaar is. verklaard,-.bleef dr. Bee]-met-een bijna onoplosbara. situatie zitten, omdat de andere partij —.zjjn eigen partij in dit stadium nog niet haar verlangen naar een bredere basis wenst op te geven. Dit komt ongetwijfeld voort .uit de vrees voor de verwerking van de voorstellen tot grondwets wijziging. Heeft dr Beel de opdracht niet teruggegeven, hij heeft haar ook niet aanvaard. Nog steeds houdt hjj haar in beraad. Het is echter de vraag of aan deze" opdracht nog ivel dezelfde betekenis kan worden ge hecht, als waartoe haar formulering aanvankelijk dwong. Want hoe\vel in de opdracht van een parlemen tair kabinet wordt gesproken,-is het niet uitgesloten, dat dg Beel thans onderzoëkt of- er -mogelijkheid be staat de partijen te verenigen in een extra-parlementair of- een pro-, gram-kabinet. KOELER '-'- - Weersverwachting, geldig tot Don derdagavond. Wisselende - be wolking nset voor namelijk tn het binnenland enkel* verspreide buien, hier .en diar met onweer. Aanvan kelijk nog vrfj krachtige, maar later afnemende wind uit richtin gen tussenZuid west en West. Koa- Ier, £on. op 4,46, onder,20.45. Maan on -22.02. onder-8.35. y 22 Juli Hoog .water te Rotterdam; lè tij 5.39 uur, 2e "tij 17.50 uur. rrf- Waarnemingen hedenmorgen - 8.4Ö uur ie Rotterdam:' -.-f v'"-\ Luchtdruk 757.2;'wind z; temp. 21.4; max; temp; 21.8 CgiEtermlddaf 2.40 .uur); min. temp.. 17.0 {hedenmor gen 5.40 uur). Weersgesteldheid:'zwaar bewolkt,:.-. ">-.v-y 'Juli: m*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1