89, HET ROTTERDAMSCH PAROOL Extra bonnen voor alle Berlijners die in Sow jet-sector kopen Commissie mag geen ondervragen oud-ministers Wij zullen "niet wijken Djogja breekt overleg af Duitsers nemen thans wraak op ex-„neen"-verkopers Spoorwegen moeten grote achterstand inhalen Verdediger vraagt ontslag van rechtsvervolging Vrijdag 23 Juli 1948 Tweede sanering van Oostmark aangekondigd Gesprek over bestand wordt nog voortgezet Finse regering biedt ontslag aan Nieuws in Den Haag kalm ontvangen Togliatti mag opstaan Een boekdeel met 11.215 vragen reeds in proef gedrukt Italiaanse Senaat achter De Gasperi Attlee belooft Berlijnse kwestie met Churchill te bespreken Truman optimistisch Doodstraf in Engeland gehandhaafd Russisch-Orthodoxen niet naar Amsterdam Bernadotte wil naar Jeruzalem verhuizen Zo smaken achter gehouden eieren Restauratieafdeling in nieuwe treinen Proces Christiansen beëindigd Weerbericht Red en Adm. tong» Hoven Uf, Schiedam Tel 6930*. Abonn.pri)*i per -week 0.31 per kwartaal 4,— losse numiper» 0.09 Dooerlcht door de Stichting ..Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 173] Uitgave N,V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankieri Amsterdamsche Bank te Rotterdam DirecteurB. de Vrfe» Hoofdredacteur: Th. Ramaker NIEUWE RUSSISCHE STUNT In Berlin krijjgt men thans de Indruk, dat de Russen inderdaad van plan rijn, de Duitse hoordstad van voedsel te voorzien. Gisterochtend werden reeds bijzonderheden gepubliceerd over de wijze, waarop de distributie der Russische levensmiddelen zal geschieden. Van 1 Augustus af kunnen alle inwoners van Groot-Bcriyn hun levensmiddelen in dc winkels van de Sowiet-scctor kopen. Elk district der Westelijke sectoren krijgt een district in de Oostelijke sector aangewezen, waar deze inkopen mogen geschieden. Aangezien in de Russische sector de reeds aangekondigde verhoging der rantsoenen geldig blijft, terwijl in de Westelijke sector deze verho ging voorlopig moest worden uitge steld, zal aan bewoners der Weste lijke sectoren, die in de Russische sector hun levensmiddelen willen ko pen. een supplementbonkaart worden verstrekt, waarop de bijzondere toe wijzingen kunnen worden verkre gen. In verband met deze regeling zal door de Sowjet-autoriteiten worden oveipvogen, welke maatregelen nodig zija om het verkeer tussen West- en. Oost-Serlijn te verbeteren. In Duitse politieke kringen houdt men rekening met de mogelijkheid, dat de Eenheidspartij zal trachten uit de nieuwe situatie politieke munt te slaan Ds Russen zullen door deze maat regelen een moreel en politiek suc ces boeken en bovendien zal de Oost- mark, aan waarde winnen. Binnenkort zullen trouwens de m omloop zijnde Oost-marken wor- De republikeinse regering: van Indonesië heeft heden besloten de onderhandelingen met de Neder landers over de toekomstige status der Republiek af te breken, aldus meldt volgens Reuter het republi keinse persbureau Antara. De regering is bereid de over eenkomstige besprekingen met de Nederlandse autoriteiten over het tot stand brengen van een bestand- overeenkomst voo/t te zetten. Volgens Antara zullen de leden van het lichaam, dat hierover on derhandelt, in de republikeinse hoofdstad Djogjakarta blijven. In een communiqué, waarin de republikeinse regering haar besluit bekend maajet, verklaart zij, dat «vijf weken "geleden de voorstellen van de Australische en Ameri kaanse leden der Commissie van Goede 'Diensten om tot een oplos sing te komen zonder toelichting door de Nederlanders werden af gewezen. Nederland had ook geen andere metbode voorgesteld om een impasse in de politieke be sprekingen te voorkomen", aldus het communiqué. „Daardoor zijn de onderhandelingen over een po litieke regeling tot stilstand ge komen en zij kunnen op het ogen blik onmogelijk worden hervat." Het heeft geen zin voor de poli tieke sectie van de republikeinse delegatie, bijeenkomsten voort te zetten, waar niets zal worden be sproken- De regering heeft beslo ten, dat het voor de. politieke sec tie der republikeinse delegatie niet nodig is, na de huidige besprekin gen te Kalioerang bij Djogja naar Batavia te gaan. Alleen de com missie der delegatie die over de totstandkoming van een bestands overeenkomst besprekingen voert, zal voortaan met haar werk door-' gaan. den ingetrokken en. omgewisseld tegen de definitieve geldsoort. Slechts 100 mark per persoon zul len mogen worden omgewisseld. Ho gere bedragen zullen voorlopig ge blokkeerd worden. De Russen hebben voorts aan gekondigd, dat met ingang van I Augustus slechts postzegels met een speciale overdruk gebruikt mogen worden voor brieven of pakketten in de Sowjet-zone en geheel Berlijn. Na 1 Augustus zullen brieven en pakketten met postzegels, die door de Westelijke bezettingsautoriteiten zijn uitge geven, niet door de postbeamb ten voor verzending aangenomen worden. De Amerikaanse autoriteiten zijn voornemens, per vliegtuig het groot ste deel van de 5.600 ontheemden, die zich in kampen m de Amerikaanse sector van Berlijn bevinden, met de meest mogelijke spoed te evacueren. Het merendeel van de thans nog in herlijn verblijvende ontheemden, is Joods. Zij zullen vooioopig gehuis vest worden in de Amerikaanse bc zeUutg&zone van Duitsland en van daar 20 spoedig mogelijk naar Pa ir stra a kunnen vertrekken. De regermg-Pekkala- heeft haar ontslag aan de president van de Fin se republiek aangeboden. Tweede verslag regeringsbeleidgepubliceerd In regeringskringen te 's-Ora- venhage was men hedenmorgen niet geneigd het bericht anders dan zeer rustig te beoordelen. Men ver onderstelde voorshands, dat het woord „afbreken" dient te worden begrepen in de zin van „onderbre ken", evenals zulks het geval is ge weest, toen op IB Juni j J. 'onzer zijds de politieke bespre Kingen werden opgeschort. Zulk een on derbreking, zo meende men, heeft op dit tijdstip zeer zeker haar ob jectieve mérite. Ten eerste im mers is de Nederlandse regering demissionnair en kan het optreden van een nieuwe regering nog niet in de eerstkomende dfegen worden verwacht. Voorts vertoeft jhr. Van Vredenburch nog in Nederland, zo dat de Nederlandse onderhande lingsdelegatie bezwaarlijk tot be slissingen kan geraken. En ten derde heeft de vervan ging van Ccert Dubois in de C.v.G.D. »og niet haar feitelijk be slag gehaa. Tenslotte wees men er met vol doening op, dat blijkens het pers bericht, de Republiek thans ook een duidelijke onderscheiding heeft gemaakt tussen de politieke onder handelingen en de besprekingen over het bestand: ^en onderschei ding, waaraan de Nederlandse re- - gering steeds zeer principieel heeft vastgehouden. De Italiaanse communistische lei der Togliatti heeft, nauwelijks een week na de aanslag, gedurende een half uur het bed kunnen verlaten. Het werd hem tevens vergund kran ten te lezen. Sedert de enquête-commissie in zake bet regeringsbeleid gedurende de jaren 1940—'45 op 4 Februari 1948 haar c-srste verslag aan de Kamer heelt uitgebracht, is bijna een half jaar verstreken. Thans is bet tweede verslag gepubliceerd, waarin o.m. wordt meegedeeld, dat de commissie geen ond- ministers mag ondervragen over de beraadslagingen in de Ministerraad. Wel mag zij kennis nemen van uit eigen beweging afgelegde verklaringen hieromtrent. De gewijzigde enquêtewet maakt het mogelijk, alle Nederlanders, ook voor zover zij buiten het Rijk in Europa verblijven, op te roepen om als getuige te verschijnen en bij niet- voldoenmg daaraan te bestraffen. Om een indruk te geven van het werk, dat de commissie verzet heeft, zij vermeld, dat tot"20 Juli liefst 945 bladzijden handelingen in proef ge drukt zijn. Deze 945 bladzijden bevat ten 11.215 vragen en betreffen nog maar slechts de verboren van 17 Fe bruari tot en met 12 Mei. Het spreekt vanzelf, dat het niet mogelijk is alle personen, die de commissie gaarne als getuige had ge hoord, uit te nodigen. Enkele getuigen hebben ge tracht, de persoon van de Ko ningin in het geding te bren gen, De commissie heeft zich evenwel op het' standpunt ge steld, dat zij dit in verband met artikel 55 der Grondwet {de Ko ning is onschendbaar; de minis ters zyn verantwoordelijk) niet mag toelaten. Ook gedurende de Londense periode bestond de mi nisteriële verantwoordelijkheid. Dat zodoende, historisch bezien, haar onderzoek geen volstrekt zuiver beeld zal geven van hetgeen geschied is, acht zij voor haar doel, het vast stellen van de politieke verantwoor delijkheid, geen bezwaar. Het per soonlijke aandeel van de Koningin ra het gevoerde beleid zal eerst veel later door historici kunnen worden vastgesteld. Dé commissie iaat hierna alle m het enquêtebesluit genomen punten de revue passeren en deelt slechts in het kort mede. hoever het onderzoek ten aanzien van al die punten ge vorderd is. Reeds thans kan de commissie mededelen, dat zy het niet mogelijk acht haar gehele taak te volbrengen binnen de tijd van één jaar, daar zij het niet verantwoord zou achten het werk. nadat daaraan een grote hoe veelheid energie ten koste is gelegd, onvoltooid te laten. Met hoeveel tyd deze termijn verlengd zou moeten worden, ïs thans echter nog niet te zeggen. Over het algemeen, zo wordt nog meegedeeld, ondervindt de commis sie alle medewerking. De Italiaanse Senaat heeft Don derdagavond een door de oppositie ingediende motie van wantrouwen in de regering In verband met haar beleid tijdens de jongste algemene staking verworpen met I"3 tegen 83 stemmen, bjj twee onthoudingen. BEVIN HERHAALT: President Truman heeft op een persconferentie uitdrukking gege ven aan zijn vertrouwen, dat de we reldvrede bereikt zou worden. De kansen hiervoor zijn „uitstekend", zeide hij, Truman bevestigde de ver klaring van Marshall, dat de V.S, al le diplomatieke middelen zouden aanwenden om een oplossing voor de Berlijnse kwestie te vinden zonder oorlog. De doodstraf zal in Engeland met worden afgeschaft, aldus heeft de Britse regering na de oppositie, die het Hogerhuis tn verband hiermede heeft gevoerd, besloten. Vaticaan van ophitsing tol oorlog beschuldigd Ter gelegenheid van haar vijfde eeuwfeest is de1 Russisch-orthodoxe kerk te Moskou bh een. Gisteren heeft het congres een resolutie aan genomen, waarin het Vaticaan ala een oorlogsaanstoker wordt ge brandmerkt en een centrum' ge noemd wordt van het internationale fascisme. Het,congres sprak, zich eveneens uit tegen het deelnemen aan het congres van de Wereldraac^der Ker ken, dat in Augustus te Amsterdam gehouden zal worden. Deze bewe ging zou in hoofdzaak politieke en antidemocratische doelen nastreven en niet doelen van kerkelijke aard. De plaatsvervangende secretaris generaal der V.N. Victor Hoo, heeft een opsomming gegeven van hetgeen Bernadotte nodig zou hebben om het nieuwe bestand in Palestina af te dwingen. Het zijn: drie torpedo bootjagers. 150 jeeps, 30 aanhangwagens voor jeeps. 10 vrachtauto's, 15 vliegtuigen van het type C-47, 10 observatievlieg tuigen en twee helicopters. Hoo zeide, dat Bernadotte van plan was, zijn hoofdkwartier naar Jeru zalem te verplaatsen zodra het be stand volledig is en de vorarraden verzekerd zijn. Speelgoed, die kleine vliegtuigjes op de tafel? Bittere ernst: deze foto is genomen in de controleka mer uan het vliegveld Gatow het Berlijnse eindpunt van de fjrif- se luchtbrug. De officier in het midden is lord Tedder, welbekend ■uit de oorlogHij is nog sfeeds luchtmaarscbalfc van de Royal Air Force en bespreekt hier met enkele andere officieren de organisatie van de voedseloluchten naar Ber lijn. „Een nieuw karweitje", zegt luchtmaarschalk Tedder laconiek, als hy het over de jongste operatie van zijn staf heeft, „maar een kar weitje, dat de moeite waard i$". B' UITENLANDERS blijken licht geneigd het rollend mate rieel van de Ned. Spoorwegen hoog aan te slaan. Misschien valt een vergelijking van de Nederlandse spoorrijtuigen met die in het buitenland ook werkelijk in het voordeel van ons land uit maar dit wil nog niet zeggen, dat de N.S. tevreden zijn. Wij konden voor de oorlog met recht zeggen, dat wij het modernste spoorwegraaterieel bezaten van Europa.Thans is er'alle reden om buitenlandse lof met een flinke dosis zelfcritiek te aanvaarden. werken op het ogenblik hard aan de uitvoering van een bestelling voor 65 gestroomlijnde electrische vierwagensteJlen, 79 tweewagen- stellen en 13 tussen-ry tuigen. Heem af in Hengelo en Smi t in Slikkerveer leveren de electrische installaties. Het eerste vierwagenstel is in middels gereed gekomen en zal binnenkort zijn proefrit maken. Het nieuwe vïerwagen-stel is o.m. uitgerust met een keuben- en restaurantafdeling voor IX reizigers terwijl !n enkele 2e en 3e klas cou pe's door middel van aanzettafels eveneens maaltijden zullen kunnen worden gebruikt. De nieuwe treinstellen zullen ïn de toekomst o j de lange trajecten worden ingezet en vooral zakenlie den zullen het prettig vinden ïn de trein een maaltijd te kunnen ge bruiken wat hun tijd bespaart. In de bestaande electrische rij tuigen wordt nog wel eens door de reizigers geklaagd over tocht van openstaande raampjes. Om dit te voorkomen 4jn in de nieuwe wa gens tegen de zijwand, boven de ruggen van de zitplaatsen en onder de bagagenetten kleine glazen schotjes aangebracht, die de lucht stroom in de w-gen onderbreken. De balcons van de nieuwe trein stellen zijn breed waardoor de rei zigers sneller kunnen in- en uit stappen. De N.S. hopen, dat het dringen hierdoor geheel zal ver dwijnen. In 1952 zal het laatste van de bestelde treinstellen afgeleverd worden.' De N.S. zullen dan een flinke stap in de goede richting hebben, gedaan maar ook dan zal men nog geen jekke sprongen kun nen maken. De N.S. hebben volgens haar jaarverslag 1947 in dat jaar niet slecht geboerd. Er was in ieder ge val een winstsaldo van 1,4 rrnl- hoen. De Spoorwegen geven zelf toe, dat voor het bereiken van dit resultaat de reizigers zich menige opoffering hebben moeten getroos ten: overvolle treinen, minder com fort etc. een gevolg van het zeer intensief gebruik van het bestaande locomotieven- en wagenpark. Wat dit laatste betreft hebben wij het vooroorlogse peil nog lang met be naderd. Het electrisch en diesel- electrisch materieel staat er met 51% van 1944 nog het beste voor. Met de locomotieven voorraad is het nog veel droeviger gesteld. Ook de rijsnelheid van vroeger kon nog niet bereikt worden door achterstand in het onderhoud van de onderbouw van het spoorwegnet en door het grotendeels proviso risch herstel van diverse spoor bruggen. Er wordt hard gewerkt De N.S. zien met zekere jaloers heid en tevens bezorgdheid naar de snelle ontwikkeling van het weg verkeer. De Spoorwegen willen dit tempo trachten bij te houden door een grootscheeps vernieuwingsplan. Zo zullen alle hoofdverbindingen in ons land eëlectrificeerd wor den. Dat wil zeggen, dat over en kele jaren Maastricht en Gronin gen eveneens .electrisch* bereik baar zullen zijn. Met de electrifica- tie Emdhoven-Maastricht-Heerlen is reeds in 1947 een begin gemaakt. Naast electrificatie van het net staat een grote uitbreiding van het rollend materieel op het program ma. Allan in Rotterdam, Beynes in Haarlem en Werkspoor in Utrecht EIEREN zijn een zeldzaam weelde- arikei in Duitsland. En toch is het gebeurd, dat, toen een boeren vrouw de productie eisten het beste, dat men bezat of Ameri kaanse sigaretten. Hetzelfde gold voor de wekkers, de keu kenartikelen, kleren en van haar kippen op de andere dagelijkse be- markt te Frankfort hoeften, die thans de wilde aanbieden. de etalages sieren. Vóór mensen dit kostelyk <je geldsanering waren voedsel op haar hoofd aeze etalages zo goed stuk sloegen. „Waar ais jeeg. Als men toen marken nDdig om te kunnen leven en dus verkoopt men thans te- ger contant gejd wat men vroeger achter hield of uitsluitend zwart vaif de hand deed. De Duitsurs zijn over het algemeen met de verandering ingeno men. Maar zij zijn nog Schip van Columbus terecht - In de afgelopen nacht is de „Nina" het nagebouwde schip van Columbus, door een vliegtuig op 64 km. van de kust van Bar bade ontdekt. Het vaar tuig, dat sinds twee dagen vermist werd, wordt teruggesleept naar Ho- letown. Cl- Q.O JGCÈT, i-Xia j waren je eieren toen iefs van dat alles wat altijd woedend op de we ze voor de geld- nu is geëtaleerd, wilde heden, die vóór de geld zuivering wilden ko- koptïn k b„„on ae zuivering,alles achter. winkelier, ïat hij het hEbbe" niet had. -nrnmW Er waren in die da gen te veel marken. Thans heeft de geld- 2U!vering al deze oude mflatie-marken ongel- dig gemaakt. Maar om 1.nieuwe mark te krij gen moest men 10 oude inleveren. Ieder werd op slag arm, omdat de grote spaartegoeden al thans voorlopig ge blokkeerd werden. pen?" schreeuwde een van haar aanvallers. Sinds op 20 Juni in West-Duits land het nieuwe geld m circula tie is gebracht, kan men weer dingen ko pen, die lang tevoren met te krijgen waren. Maar hoe verheugd de Duitsers ook zijn. de ontdekking, dat allerlei artikelen werden ach tergehouden. vervult hen met woede. Vóór de geldzuive- ring had het geen zin, Duits geld te bieden voor een ei. De boeren Hierdoor kreeg het geld een nieuwe waar sommigen oefenen zoe te wraak door hen nu te boycotten. Een Frankfurter toonde de correspon dent van A.P een zorg vuldig bijgehouden re gister. waarin hii alle winkeliers had geno teerd. die hem plachten te vertellen, dat zij de dingen, die zii nu pro beren te verkopen, niet hadden ..Zü krijgen nu ook geen cent van mijn goeie geld.' •'el hij ver bitterd. „en ik neb ze de. Men heeft nieuwe verteld waarom." Tijdens het parlementsdebat v»n Donderdag heeft Bevin in het La gerhuis herhaald, dat de Britse re gering bereid is, de Berltfnse kwes tie cn andere zaken met de Sowjet- regering te bespreken„Zodra de technische moeilijkheden, die een normale verbinding met onze sector van Berlyn hebben verhin derd, verwijderd worden". HiJ voegde hieraan toet „Zoals de Ame rikaanse mfnisfec van buitenlandse zaken gisteren heeft gezegd, zullen wy voor geen druk wijken". Churchill bracht nog eens zijn verklaring in herinnering, dat de oppositie de buitenlandse politiek der regering zou blijven steunen. Ilij verzocht echter om een ver klaring over de militaire aspecten voor het Lagerhuis. Hij achtte hel van belang, dat het militaire aspect gelijke tred hield met de diploma tieke gang van zaken Hierop riep het communistische lid Piratin: „Oorlogsstoker". Atilee zeide bereid te zijn de zaak de volgende week mej Chur chill te bespreken. Van alle kanten werden Bevin vragen gesteld. Dit werd zo erg, dat de speaker, colonel Clifton Brown tussenbeide kwam met de woorden: „Dit kan slechts een moeilijke situatie nog moeilijker maken en ik kan daarom geen ver dere vragen toestaan". Aan het slot van zijn pleidooi heeft mr. Arnold, de verdediger van Christiansen, voor zfjn cliënt ontslag van rechtsvervolging gevraagd. Hij beriep zich daarbij nog op de noodtoestand, die tijdens de Puttense tragedie in ons land heerste; waardoor de gemoederen wederzijds meer dan normaal geprikkeld waren. Subsidiair dectl mr. Arnold een beroep op artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht, ingevolge waarvan verdachten ontslagen kunnen worden vkn rechtsvervolging op grond van ontoerekenings vatbaarheid. met de S.D., de N.SJXA.P. en de N.S.B. Rauter beweerde aanvankelijk dat zij waren opgesteld door de staf van de Wehrmachtsfoefehls- haber, maar nam deze bewering later terug. Christiansen had geen macht over de gijzelaars. Hij kreeg wel de bevelen tot het doen inslui ten van gijzelaars, doch deze beve len moest Seyss Inquart uitvoeren. Ook het bevel tot het executeren van gijzelaars liep over Christian sen, doch de Rijkscommissaris moest het uitvieren. Later neemt kennelijk Rauter de zaken betreffende gijzelaars in handen. Proclamaties en aankondi gingen over gijzelaars dragen dan de handtekening van Rauter. In Augustus '42 dus vlak voor het fusilleren van de 5 Rotterdamse gijzelaars, was er een vergadering bij Seyss Inquart over de compe tentie ten aanzien van de gijze laars., Himmlei nam een beslissing ten gunste van Rauter en diens standpunt. Christiansen's zeggen schap was toen volledig ter zijde gesteld. In het vervolg van het pleidooi, dat mr. Arnold ter verdediging van generaalChristiansen hield, herinnerde hij het Hof er aan, dat De verdediger mr. i, H. Arnold stelt in zijn pleidooi voorop, dat Christiansen onze vijand was, die de belangen diende van zyn op leven en dood strijdende vaderland. Het spijt pleiter, dat vele getuigen die een scherper licht op verdaehtes daden hadden kunnen werpen, niet konden verschijnen. Het gaat m deze zaak niet om de tails, doch om de verantwoordelijk heid. Scherp waarschuwt pleiter te gen de getuigenissen van Rauter. Hij schetst dan uitvoerig de levensloop van Christiansen, die voor alles zee man was en vliegenier uit liefhebbe rij. Hij was niet in de eerste plaats na- tionaaI-socialist maar wel had hij een grote verering voor Hitier. Christiansen was intellectueel ra vele opzichten de mindere van Seyss Ipqusrt, Rauter en velg officieren van zijn staf, die een universitaire opleiding hadden genoten, welke ver dachte miste. Om half twee vervolgt mr Ar nold zijn pleidooi met een uitvoeri ge beschouwing over de bevoegd heden van de Wehrmachtsbefehls- haber en zijn verhouding tot de Rijkscommissaris. Uit de verklarin gen der getuigen blijkt, aldus plei ter, dat de lijsten van gijzelaars werden samengesteld in overleg' ondanks de mededeling van Schreieder, dat hij de daders van de aanslag in Rotterdam op het spoor was, Rauter besliste, dat de executie van de vijf gijzelaars moest doorgaan omdat „de Neder landers zelf niet actief hadden meegewerkt de daders te vinden." Rauter nam dus uiteindelijk de beslissing voor het fusille ren der gijzelaars, wel waar schijnlijk in overleg met Christiansen en Seyss InqUart. „Maar men kan moeilijk vol houden", zegt mr-Arnoid. „dat Christiansen de verantwoorde lijkheid voor deze executies draagt. De verklaringen van Rauter kloppen niet!" Uit de schets van de onderham- delingen tussen de Duitse macht hebbers in ons land, die mr. Ar- nold geeft, komt een. beeld van on derlinge- naijver, kuiperijen, af- schuivmg van verantwoordelijk heid en Streberei naar voren, dat een walgelijke indruk maakt om dat heel dit lage spel ging met als inzet: levende mensen! Voor de tragedie in Putten acht mr. Arnold niet in de eerste plaats Christiansen verantwoordelijk, evenmin als Fullriede. Wie heeft de Puttcnaren naar Duitsland laten sturen? Rauter zegt Schöngard, Schóngard zegt Rauter, Von Wüh- lisch zegt: ik weet het niet. Chris tiansen en Fullriede weien 't ook niet. Wie dan wel? Fullride suggereert in zijn dag boek, dat „men waarschijnlijk bang was voor Berlijn": de Duitse regering of het O.K.W. Ober kom- tnando der deutschen Wehrmacht) Ook was vrees voor beruchte generaal MorU. die toen in Gelder land vertoefde, in het spel. Hoe dan ook: d* tvare schuldige is moeilijk vast te stellen, omdat vele getuigen niet gehoord kunnen wor- den, daar zij Duitsland niet uit mogen. Mr. Arnold meent, dat het heiaas geoorloofd is gijzelaars te execute ren. Hij beroept zich daarbij op een vonnis van het Neurenbergse Tribunaal. Dit houdt in: dat de ge gijzelde personen met hun leven moeten instaan tegen onrechtmati ge verzetsdaden van de bevolking. Verzet tegen de daden varr de bezet ter. die in strijd zijn met 't volken recht is volkomen geoorloofd, zegt mr. Arnold. Verzet tegen v ken- rechtelijk rechtmatige daden van de bezetter acht hij, ook moreel, ongeoorloofd. Hij concludeert hieruit, dat dc executie yan de Haarlemse gijze laars f?fevolg van aanslag op een Duitse „Samtater", 'n Rode Kruissoldaat geoorloofd was. De burgerbevolking heeft zich te ont houden van aanslagen op leden van de bezettende macht. Ook hierbij steunt mr. Arnold op het Neuren bergse vonnis. In een korte repliek protes teerde mr. F i'k k e r t tegen mr. Arnolds opvatting, dat sommige soorten verzet moreel ongeoorloofd zouden zijn geweest. Louter juri disch kan hij misschien gelijk heb ben, maar dit verzet dam ook mo reel te \eroordelen ging mr. Fik- kert absoluut te ver. Ten slotte herinnerde hij er aan dat de ver- zetsgroep^Wim hoogstwaarschijn lijk is gered door de bemiddeling van een zwager van Von Wühlisch, die meer voor gevangenen heeft kunnen doen en verder een lijst van aanstaande gijzelaars vernie tigde. Generaal Christiansen antwoordt op een vraag van de president, of hij, nog wat te zeggen heeft, met een kort „Nein". Het Hof zal op Donderdag 5 Augustus zyn vonnis bekend ma ken. Jongelui met trouwplannen. Verhoog Uw begroting met deze bijzondere aanbieding. Heeft U wel eens advies gevraagd aan vrienden of kennissen over een bedstel? U hebt beslist maar één antwoord gekregen „Koop een bedstel met een damast overtrek". Indien U zo'n eerste klas bedstel wenst - hier is Uw bedstel - Als dit geen spe ciale opruimïngs-aanbieding was betaalde U 50 gulden 178 Damast bedstelien 2-persoons driedelig niet kapokkussens van 139'.- voor - MATHENES5ERLAAN (DUKZICHT) IETS WARMER Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond. Heldere nacht met weinig wind. Morgen overdag geleidelijk toene mende bewolking, aanwakkerende zuidelijke wind en stijging van tem peratuur. in het Oosten van het land het grootste gedeelte van de dag nog droog weer. in het Westen van bet tand later op de dag plaatselijk enige regen. 24 Juli: Zon op 4 49. onder 20,43. Maan op 22 31. onder 8 01, 24 Juli. Hoog water te Rotterdam: la tij 7.58 uur. Ze tij 19.56 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1