HET ROTTERDAMSCH PAROOL Amerika tot concessies bereid als Russen blokkade opheffen tzMaSjon „Er zijn nieuwe wegen nodig voor handel in Europa" Belgische koningskwestie leidt tot spanning ZOMERZON ZONDAG Maandag 26 Juli 1948 Achtste jaargang, No. 179 Vier hoge Amerikanen staken hoofden te Berlijn bij elkaar Meer vliegtuigen voor luchtbrug Bernadotte polste Arabische leiders Amerika's atoompositic „verbeterd" Verklaringen van Truman Oude parlement door dr. Beel gesloten Paul Hoffman richt zich te Parijs tot zestien Europese ministers 1 Rotterdams klokkenspel op zijn weg naar de raadhuistoren Kabinetscrisis lijkt aanstaande Marie's opdracht geslaagd Nieuwe Franse regering door Kamer aanvaard Vrije handel in appelen en peren verruimd Min. Drees bij dr. Beel Weerbericht We waren Ret haast vergeten Een kunstacademie en de godsdienst Nederland-Ierland wordt uitgezonden Joegoslavische C.P. achter Tito Niet alleen in Amerika, Was Uw wol veilig in tot candidaat voor presidentschap Politieke arrestaties te Boedapest Derde partij benoemt Henry Wallace S£SEiltEi Wat is toch die Benelux? Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 4930l Abonn.prI]si per week 0.31 per kwartaal 4,löss* auramer* 0.09 ODOerlcht daar de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Per* Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank. te Rotterdam Dlrecteun B. de Vxfët Hoofdredacteur: Th. Ramaker Ie.Berlijn hebben enkele hoge Amerikaanse autoriteiten Zon dag een bespreking oyer de ciisis aldaar gehouden. Na afloop heeft generaal Clay, een der deelnemers aan de conferentie, meegedeeld, dat'Amerika bereid' is bepaalde concessies te doen wat de munthervorming in Berlijn betreft, indien de Russische blokkade wordt opgeheven. Aan de conferentie namen o.a. deel Lewis Douglas, de Ame rikaanse ambassadeur te Londen, BedelkSmith,.zijn collega te Moskou en Charles Böhlen, politiek adviseur van het State Department. De^e Taats?e drie zijn inmiddels naar Londen ge vlogen waar. zij als ëxpert%op het gebied der betrekkingen met de Sovjet-Unie de, situatie te Berlijn opnieuw zullen bestuderen. Vermoedelijk zal ook Glay, nog naar Londen komen. wij] in. een flatgebouw van vier verdie pingen ook brand ontstond. Zondag legden Duitse vrouwen ert, kinderen bloemen bij het wrak van de veronge lukte 'machine. Denieuwe Sovjetrussische .Deutsche Mark" is Zondag ingevoerd. De com mandanten in de Westelijke sectoren van de stad hadden goedgevonden dat in hun stadswijken kantoren zouden worden geopend waar de bevolking de „zegelmark" kon inwisselen tegen de nieuwe S.ovjetmark, maar de Russen weigerden dit aanbod, zodat de burgers uit de Westelijke sectoren naar dé in- wisselingsbureaux in de1 Sovjetsector moesten gaan. De onder Sovjetcontrole staande Duitse economische commissie in de Sovjetzone heeft aangekondigd, dat per 1 September bonkaarten voor voedsel voor geheel Berlijn zullen worden uit gereikt. Het Britse militaire bestuur heeft reeds bekend gemaakt dat het deze maatregelniet als van toepassing zal beschouwen op de Britse sector. Generaal Gay. die 'in .de nacht van Zaterdag op Zondag te Berlijn was teruggekeerd, heeft in Washington nog grotere vliegtuighulp toegezegd gekre gen omde luchtbrug -in stand te hou den. Hij bevestigde de berichten dat hij in Berlijn een nieuw vliegveld zou laten aanleggen. Ik ga er morgen dadelijk mee beginnen', zei hij. De zestien Ame rikaanse straalvliegtuigen die de vorige week de Atlantische Oceaan naar En geland zijn overgestoken, sijn intussen Zondag in Wiesbaden aangekomen. De Russen blijven critiek leveren op de wijze'van vliegen der Brits-Ameri kaanse piloten, Dc Taglicbe Rundschau, het orgaan dat met' Sovjetliaytsie te Berlijn verschijnt,, beschuldigt de Britse piloten van .„gebrek aan discipline", dat „niet langer kan worden geduld". Britse transportvliegtuigen zouden de laatste drie dagen de veiligheidsvoorschriften 32 maalhebben geschonden. Generaal Loekjantsjenko. de 5ovjetstafchef. heeft bij zijn Amerikaanse, collega geprotes teerd tegen „nieuwe schendingen van luchtvaartregelingen bo.v'en de Sovjet zone". Een Amerikaans vliegtuig zou een half uur lang bovpn een staalfabriek bij^Cottbus. hebben gecirkeld. Der Telegraf, een met Britse .licen see te Berlijn verschijnend blad. beweert op zijn. beurt, dat Duitse- piloten, en speciaal zij die bekend zi[n: met straal vliegtuigen, worden gebruikt om Sov jetrussische'* leer ling vliegers te trainen. Tot deze invliegers zou o.a. behoren Kurt Buehlingen. de Voormalige com mandant van het bekende' Duitse eska der Richtoven. ----■■X Dochtbni9-.eist.lol In de luchtbrug heeft Zaterdagnacht het eerste vliegongeluk plaats gehad, waarbij tw.e piloten van een Ameri kaanse Dakota omkwamen. Hun toestel vloog boven Berlijn tegen een boom en stortte toen neer in de Prinz Regen- tenstrasse, waar het in brand vloog, ter- Graaf Bernadotte !s Zaterdag in Beiroet, de Libanese hoofdstad, ge weest om besprekingen te voeren met Arabische leiders over de wa penstilstand en mogelijke vredes voorstellen.' Zondagmiddag is de UNO-bèmitLdelaar te'Haifa aange komen.- Hier zal een 'afdeling UNö- waamemexs de klachten ovet schendingen, van het. bestand. on= 'defzöekeri,Graaf' Beraaèöfté' bréngt vandaag een bezoek aan Tel Aviv en keert later op de dag naar Rhodos terug. President Truman heeft Zaterdag opnieuw bevestigd, dat de Verenig de Staten de geheimen rondom' de atoomenergie openbaar zullen ma ken. wanneer Rusland en andere landen, deelnemen aan een „bruik baar" internationaal contrölesys- teem/ Tot het ogenblik, dat zij hiertoe overgaan, zei president Truman, heeft hij instructie gegeven, alles te doen ter verzekering van. de hand having der leidende positie der Ver enigde Staten op atoomgebied. President Truman, wiens opmer kingen vervat waren in een verkla ring, uitgegeven in verband met het verslag aan het congres der com missie voor de atoomenergie, zei, dat uit recente proeven in de Stille Zuidzee gebleken was, dat Ameri ka's positie, op het gebied der atoom wapenen aanzienlijk verbeterd wast Geheimzinnig vliegtuig in Amerika waargenomen Twee piloten van een Ameri kaans passagiersvliegtuig hebben Zaterdagmorgen vroeg boven Mont gomery (Alabama) een reusachtig straalvliegtuig gezien.van een on bekend model, een toestel zonder vleugels, dat rode vlammen uit braakte "en in.de lichting van New Orleans vloog. De romp was vier maal zo lang als die van een super- fort en de cabine, cüe verlicht was, had-een. dubbele rij raampjes. Ook een van .de passagiers van het lijn- tóestel heeft de geheimzinnige ma chine, die zich-met ongeveer dui zend kilometer snelheid per uur voortbewoog, waargenomen. „Door de Regentes daartoe ge machtigd, verklaar ik de zitting der Staten-Generaal in naam 'der Ko ningin te. zijn gesloten", met deze woorden besloot de ministerpresi dent, drX. J. M. Beel, Zaterdagmid dag- de rede die hij hield in de laat ste vergadering van de oude Ka mers. Dr Beel herinnerde aan de voorstellen tot wijziging van de Grpndwet, diede gorzaak zijn dat de sluiting op dit ongewone tijdstip plaats vindt, envermeldd»op in-, t§rnationaal gebied de onderteke ning doorNederland van het ver drag met België. Frankrijk, Luxem burg en Groot-Brittannië en Noord- Ie riapd: vDr ...BegD zei yoor.ts nog, dat dé internationale' toestand, in het bijzonder ten aanzien van hetgeen zich in Duitsland voltrekt, voor de regering voortdurend een reden, tot bezorgdheid is Z.süen-verschillende Europese ministers, vertegenwoordigers van dé landen die Marshallhulp ontvangen, hebben Zondag te Parijs vergaderd onder voorzit-, terscfaap van Paul Spaak Paul Hoffman, de administrateur van het Marshall plan, was op de conferentie aanwezig evenals de „reizende ambassadeur Hamman. Paul Hoffman beeft de zestien ministers tweemaal toegesproken, «an het begin en aan het eind van de zitting, In sLze redes legde hij telkens dB nadruk op de; noodzaak dat dé zestien Europese landen bij hun streven naar herstel gezamenlijk optreden. De laatste tijd, aldus Hoffman, is men in Amerika hoe langer hoe meer tot de overtuiging gekomen, dat het' herstel van Europa niet kan worden verwezenlijkt op ést oude wijze van za ken doen of volgens de oude opvat* tingen ten aanzien van de vraag hoe de belangen van een land het best' worden gediend. Er moeten nieuwe wegen wor- den gevonden voor de intereuropese handel en nieuwe richtlijnen voor het gebruik van de Europese hulpbronnen." Elk der deelnemende landen moet zich gaan instellen cp de bevrediging van de behoeften van een nieuwe we- reld. Deze aanpassing kan niet op na- j i'-oïiale basis langs de oude separatis- j. iische lijnen worden verricht. Zij kan alleen worden uitgevoerd als elk land j zijn doel bepaalt op basis van de eco- j nornische capaciteit en de economische kracht van Europa als geheel. De houding van Amerika tegenover het ERP omschrijvend zei Hoffman, dat hij de aandacht wilde richten op drie punten, n.L „de belofte van gezamert- lijk optreden en collectief gebruik van uw middelen en mogelijkheden, de ver antwoordelijkheid van elke natie voor het opstellen van een allesomvattend program op het stuk van gezonde over heidsfinanciering vaq productie eu^ han del en tenslotte de afloopdatum. Bij de uiteenzetting .van zijn opvat ting van een „groots werkplan Zei Hoffman, dat hierin tot uitdrukking moesten worden gebracht de productie van de landbouw en de sleutelindus trieën en de ixn- ca export-van sleutel goederen. Het zou ook programmal moeten inhouden op het stuk van mone taire en fiScale politiek en handelspoli tiek, cp welk gebied uitsluitend rege ringen kunnen handelen. De politieke toestand in België is als gevolg van de koningskwestie de laatste dagen vrjj critiek gewor den. De controverse tussen katholieken en socialisten, is de afgelopen twee weken nog toegespitst door de be slissing van de liberale partij," baar negatieve houding te: zullen laten varen, door de motie van het partij bureau van dè socialisten, dat eens te meer op troonsafstand aandringt en'tenslotte door een oproep van het nationale comité der Katholieke Volkspartij tot. een raadpleging der bevolking over de terugkeer van de koning, v Frankrijk heeft w.eereen regering. De nieuwe premier. Andre Marie, die Zaterdag voor de Nationale Vergade ring verscheen behaalde in ditli chaam met 352"tegen 190. .stemmen het .vertrouwen van de volksverte genwoordiging. Zijn meerderheid was hiermede veertig stemmen gro ter, dan deze volgens de. constitutie minimaal diende te;:z«n. Het kabinet zal volgens 'Reuter be sta an uit achttien "minsters en zeven tien onder-ministers. Het is de groot ste regering, die Frankrijk, sedert de oorlog heeft gehad. De premier van het nieuwe kabinet wordt bijgestaan door 'twee vice'-prëmiers, met nafnj Léon' Blum, Sosialist en Teitgen, A«r P. De meest opvallende verschuiving is, dat de huidige'minister van bui- tijlandse zaken, Georges Bidault, de regering verlaat en dat zijn plaats wordt ingenomen door de vroegere premier Robert Schuman IMRP). Aan de vorming van het kabinet zijn zeer heftige discussies vooraf gegaan. De socialisten kantten zich scherp tegen de figuur- van Pau Reynaud als minister van financiën. Hun fractie bezweek echter met .40 tegen 25.stem- men -voor de aandrang die hun be jaarde politieke leidsman Léon Blum op hen uitoefende om -hun verder verzet te laten varen. Met ingang van 1 Augustus zal de hoeveelheid appelen en peren ^die buiten dé veiling-om mag wor- 'den verhandeld, worden verhoogd tot 50 kg. per. afnemer per keer "Voor het overige fruit blijft de toe gestane hoeveelheid vastgesteld pp 2% kilo. A Naar wij vernemen heeft minis ter Drees Maandagochtend èen on derhoud gehad met dè kabinets formateur, dr. Deel, WARM Weersverwachting, gel- 5 Sydig tot Dinsdagavond: 1;/j. Helde re nacht met wel- •zf nig wind. Morgen over at dag zonnig, droog, warm T,tot zeer warm weer. i S Zwakke tot matige wind hoofdzakelijk tussen Oost en Zuid, aan de - kust In de namiddag op sommige plaatsen tijde lijk een wat koelere zeewind. 21Juli: Zon op 4.53; onder 20,38. Maan op'23 02 onder 1132 27 Juli: Hoog water te Rotterdam: le tij 8.32 uur,'2e tij 20.30 uur. lil A REM PEL, het VV -kan toch nog zomeren in Neder land. at zouden wij bijkans vergeten'heb- 'ben'hoe het op een stralend-warme zo merdag in onze goede stad kan zijnlege straten maar een overvol station waar de ene trein na de andere vertrekt naar De Hoek en Schëve- ningen, benauwend vol met luchtig ge klede mensen met badgoed en kinderen met schopjes en vormpjes De dag van giste ren was er een van zomerse blijheid en geneugten na een nachtmerrie van don kere dagen. De men sen hebben gisteren van zon en zomer ge noten en neem het hun viaar eens kwa lijk als je wekenlang dag in dag uit een grauwe hemel als een smoezelig tentdak bo ven je hoojd hebt ge had. GisterenZon dag konden wij ein delijk weer eens ouderwets genieten van ïicJit en lucht, van water cn van strand. Vele mensen waren niet voorgereid op 'n dergelijke 100 zo- mcr-Zondag. Het me rendeel had .aanuan- fcelijk blijkbaar wei nig vertrouwen in t zomerse wéér aange zien het weerbericht nan Zaterdag bewol king en regen voor spelde. Foei meneren van De Bilt! Vandaar, dat het in de treinen "naar de badplaatsen niet zo druk. werd als men had mogen verwach ten. De N.S. konden de reizigersstroom gemakkelijk verwer ken, zodat slechts en- ke le extra-treinen behoefden te worden ingelegd. Niettemin was er aan 't Hoekse strand een gezellige drukte. Et zoaren naar sckat- ting 10.000 bezoekers. De strandtentjes en kiosken hebben ein delijk weer eens be hoorlijk zaken kun nen doen en ook voor de Rotterdamse Red dingsbrigade was er thans gelegenheid haar kunnen voor 'n grote schare belang stellenden. te demon streren. Sinds het Kraling- se strandbad tal pan verb eteringen heeft ondergaan, is het ïjad zeer in trek gekomen bij de Rotterdammers Geen plaatsje was er gisteren op de lang gerekte grasmat on bezet. Provinciale Staten van Limburg hebben in hun Vergadering: van Woensdag met vrijwel algemene stemmen, besloten tot toekenning van een subsidie van f 10.000 aan de stichting Jan van Eyck-kunst- academie te Maastricht. Tevoren was door de fractie van de Partij van de Arbeid, welke zich overigens geheel accoord verklaarde met het katholieke karakter van deze aca demie. bezwaar gemaakt tegen de bepaling, dat alleen studenten niet een positief-christelijke levensop vatting zouden kunnen worden aan genomen. Door het K.V.P. lid de heer Ensmck was een tussenvoorstel gedaan, om aan de stichting- te ver zoeken iri de „statuten" de bepaling toe te voegen dat ook studenten kunnen worden aangenomen, die geen anti-katholieke levensopvat ting hébben. Over dit voorstel staak ten de stemmen, zodat in een vol gende bijeenkomst &.s, winter op nieuw zal moeten worden gestemd. Bij de stemming over dc subsidie hadden de leden van d'e Partij van de Arbeid en het communistische lid.de vergadering verlaten. Nog eens de Ballpoint-pen Zoals wij Zaterdag reeds-schre ven heeft de PTT bezwaren geuit tegen het.gebruik van de z.g. ball point pen, voor het ondertekenen van PTT-formulieren, daar het schrift van de pen niet aan de gestelde eisen zou voldoen. De im porteur van de ball point pen (merk Reynold) deelde ons ..op onze vraag mede, dat onder meer ih 'Amerika en Zwitserland reeds lang verboden is met deze pen of ficiële stukken, zoals notariële ac- ten en cheques te ondertekenen. Ook in Nederland geldt'hetzelfde verbod, hoewel het niet officieel is en zeker niet algemeen bekend. In. de genoemde landen zal er <«oh- ter1.volgens onze inlichtingen geen bezwaar bestaan tegen het met een ball-point pen ondertekenen van minder belangrijke stukken, zoals postformulieren. De ball-point pen mag ook niet als een vervangings middel van de gewone vulpen be- sehouwd worden, veel meer als j een remplacant van het zakpot- lood- Voor doorschrij fwerk en korte notities is de pen uitstekend ge schikt en kan dan ook als zoda nig als een aanvulling,van de nor male vulpen worden beschouwd. Ex-koning Peter op de Nieuw-Amsterdam De jonge ex-koning van Joego slavië, Peter, zijn vrouw Alexan dra en hun zoontje Alexander be vinden zich aan boord van de Nieuw Amsterdam, die thans on derweg is van Le Havre naar Rot terdam. Het schip heeft 1250 pas sagiers aan boord, onder wie' zich de Nederlandse filmspeler Philips Dorn (Frits van Dongen)'bevindt. Sommige leden der katholieke volkspartij hebben reeds openlijk te kennen gegeven geen mogelijkheid meer te zien een regeringscrisis te voorkomen. In deze kringen verwijt men de katholieke ministers meer belang te hechten aan het bewaren van de huidige katholieke-socialisti- scbe regeringscoalitie dan aan het oplossen van de koningskwestie. De socialist en zijn van oordeel dat het aandringen dóór het conserva tieve element in de Katholieke Volkspartij op het houden van een voiksreferendum, veel eerder een manoeuvre is om op het laatste ogenblik nog de structuurhervor ming in de "bedrijven te doen '-mis lukken. Het zou evenwel niet zeker zijn dat de C.V.P met de liberalen een meerderheid zou kunnen vor men om dit te bereiken. Volgens deze kringen hebben de meeste libe ralen hun standpunt inzake de ko ningskwestie niet gewijzigd. Leo Paga.no geeft hedenavond ont 17,45 een reportage van de voetbalwedstrijd Nederland Ierland in Portsmouth. De K.R.O. verzorgt deze uitzending ïn het algemeen programma. Voor de opstelling van de Nederlandse ploeg verwijzen wü naar onze sportpagina. Het congres van de Joegoslavische communistische partij te Belgrado heeft een commissie benoemd die een onderzoek zal .instellen naar de beschuldigingen van de Kominlorm tegen de partij Voorts heeft het con gres eenstemmig een resolutie aan vaard, waarin de „monsterachtige laster'" die de Pravda erover had geschreven, van de hand werd ge wezen. Het Russische blad had igezegd. dat het congres wordt gehouden in een atmosfeer van hevige terreur, uitgeoefend tegen iedereen, wiens mening maar de geringste afwijking vertoonde met die van Tito en Ran ke witsj. Het congresgebouw was volgens de Pravda omgeven door luchtdoelgeschut en gevechtsvlieg tuigen zouden hebben rondgevlogen. Het Joegoslavische communisti sche partijblad op' zijn beurt bey sehuldigt de Russen ervan, dat zij 500 Joegoslavische studenten Riisland onder pressie zouden heb ben verzocht zich tegen hun partij te verklaren. Van de 500 hebben er echter 450 telegrafisch hun trouw aan Tito betuigd. Karl Fagerholm formateur in Finland Karl Fagerholm, sociaal-demo craat en voorzitter van het laatste parlement heeft erin toegestemd, een nieuwe regering te vormen. President Paasikïvi wenst opnieuw een coalitie der drie grootste par tijen, de agrariërs, de soeiaal-de- moerhten en de volksdemocratiscbe unie. Vliegramp in Canada kost achtentwintig levens Een Canadees passagiersvliegtuig is Zaterdagavond neergestort op het Gaspe-schiereiland. De inzit tenden,- achtentwintig personen, zijn allen omgekomen. Hagenaars kunnen Zaterdag vers kadetje eten De inwoners van het 700 jaar bestaande Den Haag en van de randgemeenten Rijswijk, Voor burg en Wassenaar zullen Za terdag 31 Juli eer. vers kadetje bij hun ontbijt kunnen nuttigen. De bakkers en bakkersgezellen in de vier gemeenten mogen na melijk al om.l uur in de nacht van Vrijdag op Zaterdag aan 1- ■werk gaan. Om half achl 's mor gens mag worden uitgereden, en om acht uur mag met het ver kopen en afleveren worden be gonnen. is de wetenschap in de wéér voor de huisvrouw. Ook in' Nederland Ejn op dat gebied grote dingen bereikt. Vele dames zagen vroeger met zorg de wolwas tegemoet, omdat zij wis ten, dat haar kostbare sëol langzaam maar zeker kromp en sleet, "en de elasticiteit verloor. Ze wasten Im mers in ouderwetse alkalizeep. (Vele dames doen het nóg). Maar zij kunnen zich die zorgen, thans be sparen door wol té wassen .ta de alkaKvrijé EchfaJon. ALKALlVRlj 35 ct per pak ■Henry Wallace heeft Zaterdag dc benoeming tot candidaat voor het presidentschap der V.S. door zijn Progressieve Fartü aanvaard. Hij. werd evenals Senator Glenn Taylor, die candidaat is voor het vicepresi- dentschap, bij acclamatie gekozen. De hoofdpunten van het program ma der Progressieve Partij zijn: Constitutionele rechten voor com munisten en alle andere politieke groeperingen, vredesonderhandelin gen met Stalin, afwijzing van het plan-Marshall en de Trumandoc- trine, volledige burgerrechten voor 'het gehele volk, nationalisering van de grootste banken, alle spoorwe gen, de koopvaardij en de electri- citeits- en 'gasindustrie. In de preambule van het program wordt verklaard, dat de nieuwe partij de politiek van F. D. Roose velt en de ideeën van Wendell WiU- kiè overneemt. In.de.plaats van de hulp door het plan-Marshall aan Europa zou vol gens het program hulp geboden moeten worden via de UNOtt Op-het gebied van de binnenland se aangelegenheid is de Progressieve 'Partij van oordeel, dat „om aan een regering van de kartels en de mono polies, die een derde wereldoorlog voorbereiden, te ontkomen, het volk door bemiddeling van zijn gekozen democratische vertegenwoordigers de voornaamste hefbomen van het economische systeem onder zijn con trole moet nemen. „Op het gebied van de buitenlandse politiek wordt opnieuw bevestigd, dat de onder, handelingen en besprekingen met de Sowjet-Unie op basis van de brief van Wallace aan Stalin dringend geboden zijn om een accoord te be reiken. dat de vrede waarborgt. In het program van de' partij wordt eveneens de afschaffing van de dienstplicht in de V.S aanbevolen. Een volksstemming over de toekomstige status van Newfound land heeft tot nu toe opgeleverd, dat zich 52 pet. der stemmen vóór aansluiting bij Canada uitsprak en 4B pet. voor zelfbestuur. De eind uitslag wordt niet voor Dinsdag verwacht. economische samenzwering op het ministerie van landbouw. Twee af delingsleiders van- het ministerie worden ervan beschuldigd, ver trouwelijke papieren over een drie jarenplan aan een agent van een vreemde mogendheid te hebben ge- gevetj, Een aantal vooraanstaande Hongaren, o.w. Arthur Sibelka Perleberg, voorzitter van de Hon gaarse commissie van de FAO, zou de hand hebben gehad in het com plot. Ook herstelbetalingen voor Hongarije verminderd Tussen Hongarije en de Sovjet- Unie is een overeenkomst getekend waarbij de Hongaarse oorlogs schuld aan de USSR met de helft wordt verminderd. Lijk opgehaald uit Dommel Zaterdagavond werd bij Boxtel uit de rivier de Dommel het lijk opgehaald van een onbekende jon geman, naar schatting tussen twin tig en vijfentwintig jaar oud. Spo ren van misdrijf waren op het lijk niet aanwezig. Agent die student doodde buiten vervolging De Leidse agent van politie, S., die in October 1947 de Leidse stu dent Scheltema tijdens een opstoot je met een schot dodelijk verwond de, is buiten vervolging gesteld. Zaterdagmiddag -werd op Paleis Soestdijk namens de Provinciale Utrechtse Vereniging van Carrosserie- en Wagenbouwers Het Sticht" te Utrecht, een'zeer fraaie Pong. WaBonnette aangeboden, waaraan 85 léden der vereniging hebben gewerkt. De Prinses Regentes Juliana maakte met haar dochtertjes direct een ritje door de Paleistuin. De Prinsesjes amuseerden zich kostelijk* Een opinie-onderzoek door het Belgische instituut .voor de_ statis tiek heeft uitgewezen, dat een op de vier Belgen nooit van „Bene lux" heeft gehoord en dat slechts- drie op de tien weten wat deze term betekent. Naar wij vernemen, zal de reser- ve-doelverdedïger Landman Don derdag a.s. bij de openingsceremo nie in het Wembleystadïon aan het hoofd van. de Nederlandse delega tie marcheren, aangezien hij is aan gewezen om de Nederlandse drie kleur bij het défilé te dragen,.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1