STADSNIEUWS Hermes-DVS ging roemloos onder tegen Rood en Wit 2 Molenaar wordt erg gemist Jubileumspeï in het Olympisch Stadion Veel zonneschijn in vacantie ¥fw'W'//fA „Het mobilisatiekruis" maakt propaganda Burgerlijke Stand Cricketuitslagen AGENDA Scholen en schepen zoeken contact Het Nevas-werk groeit Schiedam zegeviert ook over Neptunus „De avonturen van kapitein Rob" komen in onze krant m de Oiipnphdie Spaden iv nemeken's -Meneer! Radio-programma SCHEEPVAART fCoevie^sfees Maandag 26 Juli 1948 In .de cricketontmoeting met Bood en Wit heeft Hemes D.V.S zijn fast-bowler Molenaar, die in Enge land vertoeft, wel zeer gemist. De gasten wonnen de toss en kozen batten. Met uitzondering van Del- low, die zuiver bowlde en goed leng te hield, had Rood en Wit niet al te .veel moeite met de gastheren. Geen der Hermes D.V.S. bowlers ver mocht buiten Dellow enige indruk te maken. Rood en Wit behaalde zodoende het hoge totaal van 23ö runs. waarvan de opening batsman W. Kramer 140 voor zijn rekening nam. Het was echter een feit, dat de Rood en Wit-batsmen niet over geluk hadden te klagen. Reeds in het begin van de innings werd een eenvoudige kans gemist, dat Hemes duur kwam te staan. Niettemin kon Kramer zijn runs op gewone wijze biieeoslaan. Het was jammer, dat Dellow kort na de lunch een blessure aan zijn hand kreeg, waardoor hij van verder bowlen werd uitgeschakeld. Hi? had een dergelijk hoog totaal van Rood en Wit zeker kunnen voorkomen. De inningscijfers van Rood en Wit Waren; Kramer 140. De la Mar 2?, Van Baasbartk 29, Cotbeth 10; ex tra's 12. Bowlingcjifers Hermes-D.V.S.: Dellow 137. Tettelaar 272. Ruï- terman 4—35, Borrjim 1S. Stolk 0—7. Melief 03. Scheepmaker 2 40. Stolk en Visser openden de in nings voor Hermes en brachten het tot 29. Kort daarop werd Stolk op schitterende wijze in de slips ge vangen. Na de thee (stand 2 sloeg Van der Ende in de eerste over op Hagenaar zeventien runs. Onze verwachting was, dat hh in gezelschap van R interman de score een eind omhoog zou brengen, doch Ruiterman werd van een hoge slag ©D cover-point gevangen. Borrani, die eerst sedert Weken weer in de flanellen verscheen, had er goed Voorstellen aan de gemeenteraad In Februari machtigde de ge meenteraad het college van B. en W. tot aanschaffing van ariê. vracht "wagens met een draagvermogen van 3*v ton. voor een totaal-bedrag van f 24.000. -Intussen blijkt echter de prijs van deze vrachtauto's be-, langrijk gestegen. B. en W. achten het daarom beter verantwoord 5- tons auto aan te schaffen, die voor de Dienst van Gemeentewerken veel beter geschikt zijn. Met inbe grip van het aanbrengen van drie zijdige kip-inrichtingen zal hier voor een bedrag van f "28.000 beno digd zijn. De tand des tijds heeft zodanig op de hoofdliggers van de Beurs- brug ingevreten, dat onmiddellijk herstel, volgens het Bruggenbureau van de Rijkswaterstaat, noodzake lijk is geworden. Een en ander zal een uitgave vorderen van f 35.090. Nagegaan wordt, of niet direct tot een gewichtsbeperking van het over de bras gaande verkeer moet worden overgegaan. Een onteigeningsqlan voor het toekomstige recreatiegebied aan het Koofd wordt Vrijdag ingediend. Het gaat hierbij om de terreinen van V; Deventer en -een weg met erf. toebehorend aan de N.V. Blan- kenhevm en Nolet's Distilleerderij te Rotterdam. het oog in. Op rustige wijze wist hy' dp bowierij met vertrouwen te spelen. Het was daarom, jammer, dat Van der Ende. die aanvallend batten had laten zien, aan de boun dary werd gevangen. Zijn bijdrage bedroeg 44 runs. Borrani onder vond van dg volgende batsman wei nig of geen steun.-Hjj deed nog een goede poging om een draw te be reiken, doch ongeveer 2t> minuten voor hei; verstrijken ging de laatste man lbw. Borrani bieef met een uitstekend 63 not out. Het totaal van Hermes D.V.S. was 15-4. Boiv- lingcijfors V.V.V.: Pereboom 350, Hagepaar l64, Bijlevcld 531. Tot de verschillende feestelijk heden die 't Amsterdamse Comité- Kroningsstad 1948 ter gelegenheid van het Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina en van de Inhuldiging van H.M. Koningin Juliana in de week van 31 Augus tus tot 6 September a s.- voorbe reidt, beheort ook 'n Jubileumspeï in het Olympisch Stadion op 31 Augustus van 35 uur nam., waar bij naar gehoopt wr H.M. de Koningin aanwezig z> r. Het organiserend t is van oordeel dat deze man Lie statie een nationaal karakter behoort te dra gen. in verband waarmede een deel der plaatsen voor bezoekers van buiten. Amsterdam gereserveerd, en dit aantal naar evenredigheid van het inwonertal verdeeld wordt over allé gemeenten in Nederland. Voor Schiedam worden op deze wijze in. totaal 150 plaatsen beschikbaar ge houden, mits het aantal verlangde plaatsen vóór uiterlijk 8 Augustus aangevraagd wordt. De plaatsen zijn verdeeld over de volgende rangen: Eretribune .7.60 per plaats; Marathontribune f 6.10, Beneden zijvakken f 4.60, Boven zijvakken f 3.10, Staanplaat sen f 0.85. Bovenbedoelde aanvraag voor plaatsen als vermeld kan geschie den door bemiddeling van 't Q_em. bureau van Culturele Zaken, Nieuwstraat 12, telefoon 68043. Be gin Augustus zal mededeling vol gen omtrent de toewijzing van de aangevraagde kaarten alsook van de Wijze van betaling dier plaatsen. Dat. hopen wij van ganser harte. Mocht het .eens een dag regenen, dan zult U dubbel blij zijn, dat U „HET ROTTESDAMSCH PARQPL" op.Uw vacantie-adres ontvangt. Wij zenden II de krant zonder extra kosten.. Uwerzijds naarTJw tijdelijk adres, maar dan dient U ons tijdig Uw tijdelijk adres mede te delen, Vriendelijk verzoeken wij U aan het volgende te voldoen: Ie. Tenminste 3 dagen tevoren aan onze abonnementen af deling 'Uw vacantie-adres opgeven.. Dit adres zo uitge- breid mogelijk vérmeiden (naam van het pension, ho- tél, kamp, huisje, p/a., enz.) 2e. Niet vérgeten ook Uw volle- dl ge vaste 'adres té vermei-, den. Duidelijk opgevenbegin eb .einddatum van de vacantie. Als; Uw week-abonné is. Uw abonnementsgeld, zo moge lijk, vooruit aan de'kranten.' bezorger te betalen. Voor. Uw medewerking zeggen, wij U hartelijk; dank. Abonnementen-afdeling „Het Kotlerdamsch Parool" gchledamseaingel 42 tel. 25430. Zaterdag brachten met twee tou ringcars de Schiedamse leden van '„Het Mobilisatiekruis" vergezeld van de mondaccordeonvereniging .KDO" een bezoek aan de afdeling Breda van de bond, die een ^eerste pr'opaganda-avond belegde. Na een onderbreking voor een wandeling in het Mastbos te Giimeken, arri veerde men om half acht bij de Graanbeurs te Breda. Voor It.-gen. H. A. Craeraers in het kort doel en streven van de bond uiteenzette, bracht KDO het Wilhelmus ten gehore. Twee Indo: nesische kinderen zongen ons volkslied in het Malei?. Het optre den van de Schiedamse mondac- coróeonister. oogstte veel succes. Na afloop was er nog een gezellig samenzijn, dat nog lang duurde. Dat de propaganda is ingeslagen, moge- blijken uit de inschrijving van tachtig nieuwe leden door de Bredase afdeling. Het Schiedamse bezoek heeft ook nog bet resultaat gehad, dat in de omgeving van Breda waarschijnlijk ook nog een afdeling -wordt opgericht. In No vember denkt men. neg eens Zuid waarts te trekken als Breda zijn bevrijding viert." Geboren: Adrianus H, z v A van Wijnen en M A M v d Goes, Nieu- webüurt; Willem, z v W L Meijer en J A v Diejie, Nassaulaan 75; Arie J.zvCv Selm en W R Jas- perse, Boerhavelaan 1. Overleden: W F Kuijpers, CR Stadhouderslaarj 26c; IPM Geul, 62 j, vr van J J Mulder, Jb van Lencepstraat 4b. Haarlem—P.W. Resultaat-een draw. P.w. scoorde 167 runs voor 6 wickets. Dr. M. Jansen. i02, A. Strolnk 12, S, van Seventer 23 not out. Bowllngcijfer Haarlem W, Peschar 4 voor 39 en P. Maas 1 voor 21. Haarlem scoorde S3 runs voor 2 wickets (tijd verstreken). H. Peschar 15 not out. Harmsen 33. Boe ree 19 net out. Bowlingcflfers Höpinc 1 voor 26. Tweede klasse.: Rood en Wit 2—CVHV.' gewonnen door CVHW met 54 runs oh de eerste innings. Rood en Wit 2 91 runs en CVHW 145 runs, SCHCQuick (Den Haag). Gewonnen door Quick met 359 Tuns en 2 wickets, SCHC 63 runs. Quick 222 voor 8 wickets W. Rcynders van Quick scoorde 190 nat out. XJ.V.V.-Hercules gewonnen door ÜW met 6 runs. UW 182, Hercules 176. A.C.C, 2Li.C.C. gewonnen door ACC 2 met 84 runs. ACC'2 126, LCC 42. VKA 2—Haarlem 2. Gewonnen door Haarlem 2 met 71 runs. VHA 2: 24. 89 voor 6 gestaakt. Haarlem 2 95. vra—PW- geëindigd in een draw. PW 102 (Visser 75) W. Severijn 5 voor 18, Klink 3 voor 35, Smit 2 voor 25. VJtA. 54 voor 7 (tijd) :X Mulder 12, Smit 12, Van Nierop .3.1 not out (Hff- pinc 3 voor 8, Jansen 3 voc" 20, Lieftii-k l voor 20), - ACCQuick (N.J Gewonnerf door AC£ met 175 runs. ACC 2£? (H: J. van Weelde 31, Feldman 32, W. van Weelde bo. Disselfeoen 25, Tm- mig 14, Hendriks 47). Burki .3 voor 90, Blujj5sen 3 voor 26. Veugelers 1 voor 10, Prljffer 3 voor 64, Quick 72 (Kam. 15, FhJjffer 12, W. Fiege 15 not out) Sanders 3 voor 18, H. van Weelde 2 voor II, W. van Weelde 3 voor 19, FeW- mann 1 voor 6. De eerste klasse wedstrijd hbs—VW .werd gewonnari door HBS met 95 runs. xHBS 172 runs, VW 77 runs. Balüngcijfers HBS: v. cL Vegt 24. v. Katwijk 37, Marsden. 31, Brodaar 17, Hoek 15. Scholten IC- Battingoijfers VVV: Alders 34 not out, Dorrestejn. 11. bowlingciffers HBS: v, d. Vegt 3 voor 23, Van Katwijk 1 voor 'l; Brodaat 3 voor 15. Marsden 3 voor 27, Bowlingcljiers VW: Alders 1 voor 4:;, Pelzer 6 voor 45, Rutgers 3 voor. 26. Dorrestem voor 11,; Slagter 1 voor 30. De tweede klasse wedstrijd Quick 2 ECC te Nijmegen werd door Quick ge wonnen met 1 run. Quick 161 voor 9 en ECC 160. Tentoonstellingen: Tot 1 Augustus Da. van 10—57 Zo, 2—S uur: Sted. Museum, Schil deryen uit 17e, 18e en. 20e eeuw, verworven uit het vanuit Did. te- ruggév. Ned. Kunstbezit Films: Passage-bioscoop; Da. 2, 7, 9.30, Za. en Zo. 1.45, 4.15, 7 en 9.30 u: Anna Karenina. Op het toneel: The Towa's. Monopole: Da. 2..7, 9. Za. 2, 5,7,9, Zo. 3, 5» 7, 9 u: De Jungle-Konin gin. De oprichting van de Nederland se Vereniging tot Adoptie van i Schepen in November 1946, die tot doel had, het opekken en levendig 1 houden van de belangstelling bij do i jeugd voor dc Nederlandse scheep vaart, marine zowel als koopvaar dij en visserij, heeft het gestelde ideaal reeds over een breed front weten tc verwezenlijken. Van het secretariaat, dat gevestigd is in de Lange Kerkstraat 30. Wei' ter ste de, ontvingen we enkele gegevens over de stand van het Nevas-werk. Tot od heden zijn door scholen in geheel Nederland verspreid, reeds ongeveer 250 schepen geadopteerd en de aanvraag gaat steeds door. Met welk een enthousiasme de leer krachten en leerlingen het contact met hun geadopteerde schip onder houden, bëwiist wel de Tentoonstel ling van „Scheepshoekjes", welke georganiseerd is door de NBVAS cn gehouden wordt in het Gebouw van de Ned. Padvinders. Haring vliet 76, te Rotterdam. Op deze tentoonstelling kan men voorwerpen bewonderen, die bij eengebracht ziin door inzendingen van het geadopteerde schip ener zijds; anderzijds zijn deze met gro te toewijding vervaardigd door de leerlingen en bestemd voor de op varenden, De tentoonstelling is geopend tot en met de Se Augustus, van 10 —17 uur. Een bezoek hieraan is zeer zeker de moeite waard. Onder, ideaal honkbalweer er talrijk publiek is Zondag de honk- balwedstrijd Schiedam 1—Neptu nus 1 gespeeld en is wederom ge bleken welk een prachtige er spannende zomersport honkbal toch eigenlijk is. Aan de toeschou wers werden bij het betreden van het veld gedrukte blaadjes over handigd, waarin het spel op be knopte en op een voor ieder be grijpelijke wijze was uiteengezet, met tevens de opstelling van beide negentallen. Voor de aanvang van de wedstrijd overhandigde de aan voerder van Neptunus nog een keurig bouquet aan Schiedam voor het kort geleden behaalde kampi oenschap. Na wederzijdse vriendelijke woorden ging Neptunus aan slag en stelden dc zwartwitten zich vn 't veld op, Schiedam'wist direct al een kleine voorsprong te veroveren en al liepen de gasten in de laatste innings onder grote spanning hun achterstand een heel eind in, zij konden'er toch niet in slagen de leiding over te nemen, zodat Schie dam zelfs na deze wedstrijd tegen een sterke tweede klasser in dit seizoen, nog niet geslagen is. Te memoreren is nog een prachtige home-run van J. Heyster, verre velder van Schiedam. De behaalde punten per innings v/aren: Neptunris 11104014 12 Schiedam 1631020 13 Goed nieuws voor jeugdige lezers Eeslt kinderen, dertussen werd hij in een nieuw WIJ beginnen in hel volgen- avontuur betrokken: met Marga de nummer van ome en Will, trok hij naar China om krant, met een nieuw kinder- een journalist, die spoorloos was verhaal, „De Avonturen van verdwenen, te zoeken. De expe- Kapiteln Rob'% een spannende d^ie gelukte, mede dank zij de geschiedenis, die jullie onge- hulp van een can lager wal ge twijfeld van begin tot eind zal f^akte Nederlandse kapitein, „Taaie Toon". Terug in Amerika besloot Rob deel te nemen aan een grote wedstrijd voor zeil schepen, waarvoor een million- nair een prijs van 500.000 dol lar had uitgeloofd. Vijf schepen schreven in voor de race en het zou misschien nog een vrij tam me zeiltocht zijn geworden, wanneer zich „onder de deelne mers niet een schurk hadbe- boeien. Dat betekent niet Öat Ketel binkie verdwijnt! Hoe komen jullie daarbij? Ketelbinkie gaat wél verhuizen naar de adver tentiepagina. Voortaan dus twee verhalen voor jullie in-de krant. Ketelbinkie en Kapitein Rob. Wie is kapitein Rob? Och, eigenlijk niets meer (en ook niets minder!) dan een gewone vonden, die tegen elke prijs de Hollandse jongen, die houdt van dollars wildewinnen. Die het water, de wind, zijn boot en 5Churk was „Cigaret-Larry", zijn hond. Skip, zijn trouwe Maar de anderen slaagden er in metgezel op zijn lange reizen hem tenslotte toch te ontmaske- over de wereldzeeën. Rob heeft ren en eindelijk bereikte Rob al heel wat avonturen achter de ais eerste de haven van iJmui- rug. Toen hij voor de eerste óen. keef zee koos kwam hij in aan- Weer thuis dusJa, maar raking met een troep schurken, hy -werd direct in een nieuw die wilden proberen de tekenin- avontuur betrokken, dat zich af- gen van 'n onderzeese goudader speelde op de Bosplaat op het op de Afrikaanse kust te stelen, eiland Terschelling, waar een Hij verijdelde die plannen en groep Duitsers, die zich bij de slaagde er in de boeven over te capitulatie niet hadden willen leveren aan de justitie.* Uit overgeven zich hadden genes- dankbaarheid voor zijn hulp aan {e]{j in een onderaardse bunker, enkele Arabieren schonk een Marga en Willy volgden hem emir hem een oud scheepsjour- ot)fc naar Terschelling en Rob naai, afkomstig van een zee- ontmoette daar tevens "n nieuwe rover uit de zeventiende eeuw, vriend, de Amerikaanse majoor die zich Peer de Schuymer ross. Bijna gelukte het de Duit- noemde, een ruwe klant, die sers hun plannen ten uitvoer te met plunderen enorme schatten leggen en raketwapens, met mi- had verzameld. croben geladen, naar Amerika Het scheepsjournaal bevatte af te schieten, maar ook nu ook een kaart van het eiland, kwam Rob op het nippertje op waar Peer zijn schattenzou tijd on-; een woordje mee te hebben begraven. Rob vond dat spreken. eiland en het gelukte hem een Rob en majoor Ross gingen deel van het goud van Peer de daarna mot de „Vrijheid II' Schuymer ie bergen. Maar se- naar Florida.maar-ze kwa- dert dat ogenblik scheen het on- men nooit op de plaats van hun geluk hem te achtervolgen. Hij bestemming!. Onderweg kreeg raakte met zijn scheepje ver- majoor Ross een telegram, dat dwaald in het gebied van de hij zo spoedig mogelijk naar Zuidelijke IJszee en kwam zo in Brazilië moest reizen. Sob het' Finguïnland van professor bracht hem daarheen, liet zich Lupardi terecht. Die Lupardi verleiden om mee te gaan met was een dwaze geleerde, die een vliegtu.gexpeditie, die moest proeven wilde nemen om met zoeken naar verdwenen „rub- behulp van atoombommen de berzoekers", maar zag zich ge stand van de aardas te veran- noodzaakt een noodlanding te deren! Rob slaagde er in dit maken en kwam terecht in „de misdadige plan te voorkomen, vallei der vergeten wereld", een Maar enkele maanden later ver- gebied, waar nog oermensen en speelde hij zijn zeilboot „De oerdieren woonden. Na een Vrijheid" op ae rotsachtige moeilijke tocht bereikte hij ein- kust van een eilandje in de Stil- delijk weer de beschaafde we- le Zuidzee en hij zou ongetwij- reld en..,., hij-had iets bijzon- feld zelf ook zijn omgekomen ders meegebracht; kleine kris- als twee Amerikaanse meisjes, tallen uit een grot, die bijzonde- Marga en Willy, die juist met re, radioactieve eigenschappen een motorboot, de „Pandora"# bleken te bezitten, in de buurt kruisten, hem niet Wat Rob met die kristallen hadden opgepikt. doet zullen jullie spoedig ver- Met de „Pandora" reisde Rob nemen. In het volgende nummer naar Amerika en daar liet hij zullen jullie kennis maken met zich een nieuwe zeilboot, de de hoofdfiguren en dan begint „Vrijheid II" bouwen. Maar on- ons verhaal, dat de titel draagt: „DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB" of De terugkeer van Peer de Schuymer" Algemene vergadering KNVB-Rotterdam ZOMERAVONDCOMrETmE De wedstrijd DRZHDVS 2 ein digde in een 20 overwinning voor HDVS 2. Door deze uitslag zuilen Dinsdagavond om 7 uur op „Bos- hoek" DRZ en Excelsior J20 moe ten kampen om de 4c p^ijs. De prijsvragen van de. koopvaardijweek De radlt)-praatjes van kapitein Ctomhout, georganiseerd door de stichting Nationale Koopvaardij week 1948, zijn een groot succes, hetgeen gebleken is uit «e honder den oplossingen, die zijn binnenge komen op zijn prijsvragen. De kapitein heeft een aantal coas ter-tochten en zeer goede boeken over zee en schepen beschikbaar gesteld aan hen. die hem od de beste manier uit dè moeilijkheden hebben geholpen. De nameiivan wie hier ter stede of in de buurt tot de winnaars behoren volgen hierachter: R A. öe Heer, H. de Grootstraat lil, Dei ft; W. F. Komdorffer. Rose straat 276 Rot terdam; A. J. van Feit. Stationssin gel 85a, P^otterdam. In de Zaterdag in Odeon gehou den algemene vergadering van de afdeling Rotterdam van de KNVB zijn de aan de beurt-van aftreden zijnde bestuursleden J. P. Dubel en J. v- d. Meijde herkozen. De vergadering hechtte haar goedkeuring aan een voorstel van het bestuur tot het instellen van 'n ondersteuningfonds dat aan ver enigingen, die uitsluitend uitkomen in de afd. Rotterdam en in finan ciële moeilijkheden verkeren een renteloos voorschot zal kunnen worden verleend. Voorlopig is voor dit doel een bedrag van 3000 gereserveerd. De heer A. W. Weekenstroo, voorzitter van de afdeling heeft in zijn. openingswoord het verschei den herdacht «van de heren M. J. Overjjender, oud-voorzitter en ere voorzitter van Sparta, L. v. Zand vliet, oud-voorzitter en ere-voor zitter van~ Feyenoord en Van-Mee- nen, secretaris van de Entente An- versoise. Spr. stelde voorts met ge noegen vast, dat in het ontstellende tekort aan speelterreinen een wij ziging ten goede begint te komen, dank zij het verheugende feit, dat de gemeentelijke overheid tegen woordig een open oog heeft voor cïe waarde van de sport in de sa menleving en voor het belang van een goed verzorgde lichamelijke opvoeding. De afgevaardigden van de ver enigingen Puttershoek en NSW resp. kampioenen van de Zondags- en Zaterdagmiddagafdeliog, ont vingen de kampioensmedailles. Deviezen voor tourisme naar België Met het oog op de samenwerking der Benelilxlanden heeft de rege ring op verzoek van de Belgische regering een beperkt bedrag aan deviezen beschikbaar gesteld voor tourisme naar België en Luxem burg voor de periode tot en met September 1948. Per persoon in d,e leeftijd van 15 jaar en ouder zal voor een verblijf van tenminste' 3 en ten, hoogte 8 dagen een bedrag van Belg. frs. 300 p. dag beschikbaar worden ge-' steld. Kinderen beneden 15 jaar ontvangen Belg. frs. 150 per dag. Aanvragen tót het verkrijgen van een devïezenioewijzing moeten op de gebruikelijke wijze bij de de- viezenbanken en erkende reisbu- reaux worden ingediend tot uiter lijk 30 Juli a.s." De toewijzing zal na loting ge schieden- Voor zgn. 1-dagreizen per auto bus wordt nog' een nadere regeling uitgewerkt. ïn „Berg en Bos" te Apeldoorn kwamen ruim 800 vrijmetselaars bijeen ïn de grootste samenkomst sedérj: de oprichting; van de orde in het begin van de negentiende eeuw, om hun trouw t'e betuigen aan het Huis van Oranje en dg Koningin in het bijzonder. De grootmeester van de orde, mr. L. J. j. Caron, zei- de, dat de vrijmetselaarszich óén voelen met het gehele Nederlandse volk in loyaliteit en trouwens je gens de vrouw, waarmede het op perwezen het Nederlandse volk heeft gezegend. Advertentie l. M. Avondprogramma HILVERSUM 3: 19.4S 's-Gravenhage zeven eeuwen; 20.00 Nieuws; 20.15 Zo meravond kerkconcert; 20.45 Mijn be zoek aan Djokja; 21.05 Kon: Mü. kapel: 21.50 Muzikale flonkeringen: 22.10 Met band en plaat voor U paraat; 22.45 Avotidoverdenking; 23.00 Nieuws; 23,15 Sweelinck Hwartet; 23.35 Gr.pl. HILVERSUM II: 19.00 Daar is mijn vaderland; 10.30 Meestertrio; 20.00 Nws. 20.05 Dingen van de dag: 20.30 Resi dentie ork.; 21.00 Ginette Doyen; 21.15 Er zijn maar weinig; 21.35 P.S.; 22.03 Democratisering van de Buitenlandse dienst; 22.30 Negro Spirituals; 22.30 Ma- lando; 23.00 Nieuws: 23.15 Gr.muz, riINSDAG 27 JULI HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.15 Gymn.: 7.30 Dido en Aeneas: 7.45 Mor gengebed; 8,00 Nieuws: 8.15 Pluk de dag; S.00 Lichtbaken: 9.30 Wagner; 10,Od KJein kleutertje: 10.15 Werken van Thl- m'an en Strawlnski; 10.40 Voordracht: 10.50 Muziek houdt fit; 11,30 Ais de ziele luistert; 11.40 Zang en piano; 12.:i0 Angelus: 12.03 Metropole ork12.S5 Zonnewijzer: 13.00 Nieuws; 13.20 So praan en piano; 13.45 Uit het boek Uer boeken; 14.00 Strijkkwartet;' 14.30 Onder Ons; 15.00 Muziek houdt fit; 16.00 Zon nebloem: 16.30 Ztekenlof; 17.00 N; schooltijd; 17.15 Gr.pl-; 17.30 Lang zullen ze leven; 17,45 Overzeese kroniek; 18.00 Oekraiensch Katholiek Priestersemina rie 18.20 Londen maakt zich op voor dc Olymp, Spelen; 18.30 Strijdkrachten, HILVERSUM II: 7 00 Nieuws: 7.1S Gr.pl.; 7.50 Dagopening; 8 00 Nieuws; 8,15 Aubade; 8.45 Gr.muz.; 6.15 Morgen wijding: B.30 Waterstanden 9.35 Art^vit 10.30 Voor de vrouw; 10.35 Victor Sil vester; 10.50 Kleutertje luister; 11.00 Orgelconcert; 11.45 Tentoonstelling in Prinsenhof; 12.00 Zang; 12.30 V/eer; 12.33 Speeldoos; 13.00 Nieuws: 13.15 Skymasters; 13.45 Gr.pl.: 14.00 Repor tage Emma Kinderziekenhuis: 14.15 Ra dio matinee; 16.40 Jeugduitzending: 17- Gr.pl.; 17.30 Radio filmkrant; 18,00 Nws, 18.15 Tom Erich. 789. Mijn eerste zwemserié had Ik dus op ongewone wijze gewonnen, maar daarmee was ik nog geen wereldkampioen. !n de finale zou ik moeten strijden tegen de winnaars van de andere series en dat zou- waarschijnlijk niet zo gemakkelijk gaan. Toen de vol gende dag dan ook die wedstrijd beginnen moest nam meneer Topsie me even apart in de kleedkamer om me te. vertellen dat ik erg goed miin best moest doen. „Die kunstjes bij de vorige wedstrijd waren erg leuk," zei hij streng: „Maar dit keer kun je beter ge woon doen.Jk heb alles na laten kijken en er zit" dit maal geen lijm aan de startplaats en geen verborgen fuik in het waterI" „Oké, meneer Topsiel", zei ikr „Je kunt op mij rekenen. Nlu er niets in de weg komt maak ik een goede kans..." „Mooi," zei meneer Topsie; „Over een half uur begint de wedstrijd, zul je zergen op .tijd te zijn?" Hij kreeg geen antwoord, draaide zijn hoofd om en slaakte een gil van schrik. Op de tafel, waar ik een seconde ge leden nog stond was niets meer te zien! „Alle-spier- baile!", riep meneer Topsie; „Wat zijn dat voor tover kunstjes. Het is hier geen circus! Ketelbinkie, waar ben je.. Hij keek onder de tafel en onder de stoeien, stak eindelijk zijn hoofd uit het raam, maar op de weg tussen de tribunes was geerr Ketelbinkie te zien. Wei twee mannen, een klei ne, dunne en een grote dikke, die een vioolkist liep ie dragen. „Hédaarl, schreeuwde meneer Topsie: „Jul- lie! Heb je een klein jongetje in een zwembroek ge zien?" Maar de tvree mannen schenen hem niet ie horen, ze liepen rustig door en verdwenen om een hoek..,: AANGEKOMEN SCHEPEN 31 Juli Beta Noordzee, Parkkade; Seaharn Leith Merwehaven; Haskerland Grims by Jobshaven: Plnebluf Bahrein Pernis; Taurcoing Gctenburg Lekhaven; Meck lenburg Harwich Hoek van Holland; Niobe Kotka JJsselhaven. 25 Juli Empire Islander A'dam Waalhaven; Dorothea Emden Vlaardingen; Dasb- wood Rouaan Waalhaven; Hagno Du blin Merwehaven; Coral Sea New York Merxvehaven: Fantoft Arendal Waalha ven; Arnhem. Harwich Hoek van Hol land; Batavier II Londen Jobskade; Modjokmo Antwerpen Lloydkade; Kendallfish Houston Merwehaven; Rapid Dagenham' Hoyschehaven; Prin sengracht Kotka 2e Kathaven: Hoen- «ep Guersey - Binnenhaven;* Fortune smburg naar DuitelandMelrose Ab bey Hull Parkhaven; Beta Noordzee Parkkade; Lysakejr V Swansea Waalha ven; Cape Nome Savannah Pernls; Afoundrla New York Merwehaven: Ju liet Duff Wight Lekhaven; Prinses Bea. trix Harwich Iioek van Holland; Biar ritz Harwich Hoek van Holland; Fort Grant Newcastle Vlaardingen. Import Stockholm Merwehaven; Ro- meja Southampton- Slikkerveer; Trude Aalborg Koningshaven; Zeeland New castle Merwehaven. 26 Jull Kongsborg Bahrein Lekhaven: Olsc Hamburg Parkhaven; Wit ja Gefle Dor drecht; Herniand Gothenburg Lekha ven; Lisa Essberger Hamburg Vlaar dingen: Dulveland Grangemouth Jobs- haven: Aventura Hamburg naar Duits land; Beio Rtsor IJselhavenEmpire Parkeston Harwich Hoek van Holland; Lady" Kathleen Londen Waalhaven, VERTROKKEN SCPEPEN 24 Juli Earnehurst tonnenlegger. Noordzfce; Prinses "leatrix, Harwich; Vesthav, Cu rasao; 5 alma, Frederiksstad; Tercia, Stralsui.d; Canada. Boston Line; Kedoe, Karlsltamn; Fortuna, Noordzee; Maraat V, Antwerpen Thor. Stockholm; Klrk- v;ood, Rouaan; Draco, Bilbao; Peregri ne, Londen; Gruno, Antwerpen: Ara- tron, Gefle. Fenoia, Helslngfors: Bran- daris. Southampton; Dsnkel, Ostende; Torfinn Jahl, Manchester: Angelina Lauro, Hampton Roads; Veenenburgh, Middlesbro; Blue Boy. Londen; Thetis. Southampton: Loanda, Londen: Olivlan Coast. Newcastle; Fidueta, Boston Line; Santa Anna, Hampton Roads; Niobe, Caen; Frejo. Middlesbro: Nijenburgfi, Kingslynn; Koningin Emma, Tilbury; Bury, Hull, Cateli, Boston Line; Oranje polder, Londen; Madjoe, Gothenburg: Empire P.irkeston, Harwich; Flat. Lon den; Duke of York. Harwich. 25 Juli Midland Victory, New York; Maxga- retha, Londen; Echo. Dublin; Biarritz, Harwich: Vibeke Maers, Rouaan; Vul- cano, Kamptan Roads; Essodam,. Ko penhagen; Spramex, Rouaan; Beta, Noordzee; Macklenburg, Harwich: Aiiette Frans marinevaartuig, Noord- t«. 26 Jull Biarritz, Harwich. Wind Oost. Flauwe koelte, kalme zee. heiig. SCHEEFSBEWEGÏNGËN Aiblasserdijk naar Vera Cruz 25 op 360 mijl W.N.W. van Finisterre; Annen- kerk uitgaand 26 te Alexandrië; Axemln- kerk uitg. pass, 25 's avonds Elba Cape (Rode Zee); Aludra 23 te Bombay; Ariadne 24 te Malta; Amsteldijk 24 van New York naar R'damAlderamin 25 te Ras TanuraAlpherat ultg. 23 te1 Montevideo; Aik 23 te Dartmouth; Al- hena thuis 25 te Rio de Janeiro; Al- bereo 25 te San Ncolas; Alchiba 25 van Victoria Braz naar Pernambuco; Andijk 23 te Mobile rAntonia 25 te Sin gapore; Arnedijk thuis 25 te Antwer pen; Axeldijk pais. 25 Dondra Head (Ceylon) naar Penang; Algcnib 24 te San Nicolas: Aalsdijk naar Havana 24 op 420 mijl W.N.W. van Finisterxe; Aar- dijk thuis 26 te Londen; Abbedijk thuis 24 op 450 mijl W.S.W. van Bermuda; Aïetta pass. 25 Natuna Eiland (Zuidt naar Pladjoe; Alpharó pass, 24 Boa Vista (Kaap Verdische Eilanden) naar Rio de JaneiroAmsteldiep naar- Ne derland 24 op 170 mijl Zuid van Nan tucket; Alamak naar Norfolk 24 op 360 mijl N.O. van Bermuda. Blue Boy 25 te LondenEernisse 23 te BristolBacchus 25 van Gibraltar naar Algiers: Berkel pass. 25 Dago n. Delfzijl; Bantam pass. 25 nam. Algiers naar Halifax: Bloemfontein pass.' 25 nam. Kgap Verde naar Kaapstad; Brit-' sum pass. 24 Crooked Eiland naar Rot terdam. Canada 23 te Boston Line.; Cateli 25 te Boston Line.; Ceram 23. te Soera- baja; Cirrus (weerschip) 28 te R'dam verwachtCongostroom 25 te Accra f Clavella naar Casa-Blanca pass( 25 v.m. ZVtadeirs, hedenavond in Casablanca verwacht. Dor os 22 te Port au Prince; Dido 19 te Curasao; Danae pass. 24 Dungeness; DemocraaJ 25 van Bristol naar A'dam; Draco pass. 25 Dungeness naar Bilbao; Delft uitgaand 24 van Antwerpen naar Madeira. Echo pass. -25 Dover; Erinna 26 vdh et* Volgens opgave van Dirkzwagers Scheepsagentuur N.V. te Maassluis zijn gedurende de afgelopen week 196 zee schepen metende 302 273 n.r.t, de Nieu we Waterweg binnengekomen tegen 163 schepende metende 259.746 n.r,t. in de zelfde week van het vorig jaar. Sinds 1. Januari 1MB zijn aangekomen. 6011 schepen metende 7,762.575 n.r t. tegen 3351 sOhepen metende 5.579.738 n.r.t. in. dezelfde periode van 1047. Het Zater dag 24 Juli van Londen komende Ne derlandse motorschip Konjngin Emma was het 5000ste schip dat sedert 1 Janu ari 1948 'tie Nieuwe Waterweg binnen voer. ïn 1947 kwam het 5000ste schip op lS^jpctober binnen. Miri naar Singapore; Eemland pass. 28 Kaap Blanco <Ëud) naar Rio de Ja neiro. Fiducia 25 tc Boston Line,Fiat 25 te LondenFlatidrla 24 te Rouaan. Gruno 25 te Antwerpen. Hudson slbt met 2 walvisjagers naar Nederland 24 te Aden; Helicon 24 van. Georgetown naar Paramaribo: Heelsum 26 van Hamburg te A'dam; Helena n, Antwerpen 25 op 360 mijl W.Z.W. van Setlly; Hera pass. 24 dc'Oostpunt van. Cuba naar Nantes; Hugo de Groot pass. 25 het eiland Billiton naar Eelawan DeÜHydra 25 te Trinidad, ïios 24 te Trlëst. Jaarstroom 25 te Takoradi; Java pass. 24 Key West naar Houston: Jbbsbaven pass. 25 Las Palmas naar Tabou. Kedoe pass. 26 Brunsbuttel naar KarlshamnKalianda 25 van Macassar naar Ambon; Karaton 25 van Batavia n. SingaporeKeilehaven pass. 24 Kaap Blanco (Zuid) naar Las PalmasKota Gede 25 te Baiik Papan; Kasimbsr n. Batavia 25 Zuidelijk van Kreta; Kerto- sono thuis pass. 26 Kaap Guardafüi n. Djeddab, Lemsterkerk 23 te Busreh; Lekhaven 24 van Rio Grande do Sul naar Monte video; Leuvekerk uitg. 25 te Marseille-, Lirsdckeïk 'thuis pass, 24 Majorca naar CasablancaLissekerk thuis pass. 24 Elba Cape naar Syez; Loosdrecht naar Dubal 25 in de Golf van Oman. Maraat 25 te Antwerpen: Maaskerk 24 van Port Harcourt naar Douala; Maas 24 van Paramaribo n. Demerara; Maasland thüïs 25 vaa Las Palmas; Manoeran pass, 24 Sabang naar Batavia Mariekerk thuis 23 van Aden naar Port Soedan: Meltskerk 24 van Lobito naar Loanda; Molenkerk thuis 24 van Shang hai naar Hongkong. Mijdrecht 25 van Thamesbaven naar New OrleansMadoera pass. 25 Bro thers (Rode Zee) naar Colombo; Mapia thuis 24 op 550 mül Zuid van Point de Galle i Marken, uitgaand 25 dwars van Clvita Vecchfa naar Port. Said. Nijenburgh 25 te Kingslynn; Noor- dam 24 van New York naar R'dam; Nlgerstroom 25 te Hamburg; Nieuw Amsterdam thuis 21 op 170 mijl Zuid van Cape Sable, Orion 24 te BarranquillaOndtna pass. 25 Malta haar Havre. Poelau Laut 23 te Batavia Papen- drecht 23 van Huil naar 'Corpus Christi; Paula 24 vail Pladjoe naar Singapore; Polydorus Uitg; 25 vah -Suez tv Aden Polyphemus thuis 24 te'Marseille; Prins Johan Willem Frisco'pass. 25 Start Point n, R'dam; Prins Maurifs pass. 24-SciUy naar Antwerpen; Prins Willem U 28 van Houston te A'dam: Raki pass. 25 Gbraltar'naar Alexan dria (verb.)Rotti 25 te Bombay; Rijn haven 24 te AboRljnkerlt uitgaand 26 te Bombay; Rempang 25 nam. te Lon den Ruys 24 te Saigon. Strijpe ,24 van Geile naar Zaandam; Sandenburgh 24 te Newport Mon i Splca 24 te Fenzatice; Saidja 25 te Fladjbe: Sarangan 24 te Ras el MishaabStad Maastricht pass. 25 Kaap Carvoeiro n. R'dam; Stad Schiedam uitg. 24 op 100 mijl West van Kaap Sao Vlncente SaJatiga thuis pass. 25 nam. Malta; Sa- maritida was 25. op 60 mijl Zuid van Poelau Laut; Singkep naar. Amerika 24 op 180 mijl- W.Z.W. van Kaap Race; Sommelsdijk 25 te New YorkStraat Soenda 25 te Soerabaja; Sumatra thuis pass, 25 het Anderhalvegraadskanaal (Maladiven). Tjisadane 21 van Hongkong naar Ba tavia (verb.); Tjibadak 21 van Hong kong naar Amoy; Tankhaven II 25 te Tandjong Oetoan; Tegelberg 25 te Sin gapore; Tjibadak 26 te Manilla: Tjtja- lenka 25 te Batavia: Triton 25 van Aruba naar Maraoaibo; Talisse thuis 25 op 500 imijl Z.Z.O. van Kaap Guardafui. Veenenburgh 25 te Middlesbro; Van Hcutz 23 te Betawan Deli; Volkerak 24 te tockholm; Viking 24 van wansea naar R'dam; Valerius 25 van Palembattg naar Biritang; Van der Waals uitgaand pass. 25 Ouessant naar Marseille; Venus pass. 24 Messina naar Catania; Veen- rifn pass. 25 Scilly naar New York, ^•Veïtevreden thuis pass 25 v.'m. 11 uur Kaap Bon; Westerdam 25 's avonds to New York: Westland thuis pass. 25 St. Paul's Rack; Winsüm 24 van Ciudad Trujillo naar Port au Prince; Woens- drecht 25 te Houston; Wickenburgh pass. .28 Finisterre naar Casablanca. Zwljndrecht 26 van Gdansk naar IjRiuiden; Zeeland (Lloyd) naar Ale- xandrïë 24 op 150 mijl zuid van. Cape Sable. Ongem. kamers m. keu kentje beschikbaar, goede stand, vaar. 2 ménsen z. k.„ middelbare leeftijd, met verhuisvergunning Volledi ge bijzonderheden verzocht No. 9916 bur. van dit blad. Cartonplaten, verbeterd soort, grote platen zeer ge schikt voor kamerbetim mering. In elke hoeveelheid. Frans v.. Thienen, Broers- veld 123, Tel. 69799. Kippengaas 1 en 2 duims in elke hoeveelheid, droog lijndraad roestvrij. ,10 M.« voor 20 ct., waterslang 75 ct. p. M., Tuinslang f 150 p. M. - Frans v. Thienen, Br oer s- veld 123. Tel. 69799. Pracht keukenstoel f 7.25, keukentafels, waskuipen ge heel eiken f 24.wringer- boxen f 13.80, wringers f 50.- Frons v. Thienen, Broersveld 123. Telef. 69799. Alle dikten ronde stokken, platte. latten, hol- en buik- latten in div. soorten triplex Fransv.Thienen, Broers veld 123, Tel. 60759. Wil 3 wekBn van mijn va cantie productief werk ver richten. onverschillig wat. Piet Zandbergen, 45 jaar, Beyerlandsestraa* 42b.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2