ATHLETIEK-STBRREN SOLAFABRIEK M. J. GERRITSEN n.v. ZEIST Onze enige hoop is gevestigd op Fanny Blankers-Koen Zwemmen op de lange afstand PLASTIC KUNSTGEBIT C.C. MAATCORSETTEN Verkoop bij executie WIIL'S Drops- en Choeoladewerkers HET SYMBOOL VAN DEGELIJKHEID AANKOMEND BEDIENDE kondigi UITBREIDING OER LIJNDIENSTEN Siep-ins IMPORTS ICE: N.V. IMPOKF UHIL AMSTERDAM Maandag 26 Juli 1948 2. Jamaica, 3 Gr. Brittannië, 4 Zwe den. 5. Canada, 8, Frankrijk. De 3000 meter hindernislopen1. Tore Sjoestrand. Zweden, 2. Paavo Siitaloppi, Finland*, 3. Faphaël Pu- jazzon, Frankrgk, 4, Eric Elmsaeter Zweden, 5. O, Elvland, Zweden, S. Martin Stokken, Noorwegen. Op de 500 meter staat Willy Sly te huis ala vierde genoteerd, achter: Gaston Reiff, Viljo Heino en Bmil Zatopek. - De 10,000 meter: Viljo Heino, Zapotek, - Nystroem (Zwe den),. Hoop op Fanny Onze enige hoop om een gouden medaille te winnen is gericht op Fanny BlankersKoen. die nog onlangs, op de Olympische Dag er in slaagde haar eigen wereldrecord op de 80 meter horden te verbete ren. Dertig jaar oud en moeder van twee kinderen is Fanny in dit Olympische jaar in zo prachtig? conditie» dat niet "alleen wijt maar ook het buitenland haar zonder schroom als no. 1. noteert voor de 80 nieter horden en het verspringen. De andere candidaten 2\1n: 100 meter: Cynthia Thompson, Jamaica. 200 meter: Lea Courla, Frankrijk» Hoogspringen: Michelene Oster- meyer. Frankrijk, 'Kogelstoten: Michelene Oster* meyer, Frankrijk. Discus werpen: Cordiale, Italië. Speerwerpen: Her ma Bauma, Oostenrijk. 400 meter estafette: V.S. In verband met de schaarste aap benzine zullen de jubileum feesten niet gepaard kunnen gaan met sterritten, gemotoriseerde op tochten en onderlinge races. In Bergen op Zoom hebben Zondagmiddag 10. dames en 35 heren deelgenomen aan een twee kilometerzwemwedstrijd, die door M. van Daatselaar uit Amsterdam in 29 min. en 24 sec. werd gewon nen. Mej. G. de Hooge uit Rotter dam was mét 33 min. en 15 sec. eerste bij de dames. De Amsterdammer Daatselaar won ook de Zatermiddag in Har- lingen gehouden zee-zwemwed strijd over twee kilometer in.31 min. 28 set. Tweede werd H. Wit- termans uit Rotterdam in 31 min. 53 sec. Een zee-zwempartij van heel wat groter allure werd vertoond door de Spanjaard Caniel Carpio, die het Zaterdag heeft bestaan in 9 uur en 20 minuten van Europa naar Afrika te zwemmen» of wel over de straat van Gibraltar van Spanje naar Marokko. Na afloop verklaarde hij. dat de overtocht over de Straat van Gibraltar veel moeilijker was, dan die over het' Kanaal, omdat de stromingen ge- vaar!ijker waren. Fransen onderscheiden Ter gelegenheid van de sluiting van het Frans-Nederlands cul tureel aceoord zijn- een- -aantal Franse autoriteiten door de Neder landse regering onderscheiden. M. Michel Berveiller, die vail October 1945 tot Mei 1948 de post van attaché d'information aan de Franse ambassade te Den Haag be kleedde, is'benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau; M. Marcel Naegelen, ..gouverneur van Algerië en oud-minister van O., K, en W. is benoemd tot grootkruis, M. Joxe dir.-generaai der culturele betrekkingen tot grootofficier, :M. Abraham, directeur der universi taire betrekkingen en.M. J.ean Gas- sou, dir. van het .Museum voor moderne kunst te Parijs,, beiden tot officier in de Orde,van Oranje Nassau. Bovendien werden de violist Jacques Thibaud tot grootoffieier en-de pianist Robert. Casadesus tot commandeur benoemd.- Ds. NiemÖller naar Nederland? Zoals men weet. .wordt Zaterdag" 28 Augustus in de Apollohal te Amsterdam, een „Wereld,jeugd ap pél" gehouden. Uit alle delen van de wereld komen vooraanstaande theo logen naar de hoofdstad om daar het woord te voeren. Volgens het A.N.F. lij# het in de bedoeling, dat dr. Niemöller zich als vertegen woordiger van de Wereldraad tot de Jongeren van Nederland richt. Post voor militairen De opvarenden van het m.s. „Jo- han van Oldenbarnevelt" en van het s.s. „Groote Beer", die met mi litairen aan boord uit Indonesië naar Nederland zijn vertrokken, kunnen in Fort Said corresponden tie ontvangen, mits deze niet later dan 30 Juli a.s» ter post bezorgd wordt. WIJ PLAATSEN in één dag een vederlicht Desgewenst met onbreekbare staalplaat, Pijnloze be handeling; ook narcose. Overzetten oud bebit in 6 u. Vraagt inlichtingen over de nieuwe AMERIKAANSE KA AKS TI FT-METHODE waardoor een kunstgebit overbodig wordt Claes de Vriesclaan 21b - Rotterdam - Tel. 37519 Heden overleed ten huize van de familie wieiders. na een. langdurig, geduldig, ge» dragen lijden, onze innig geliefde SAAKTJE borcherts— PAVIDS in de leeftijd van 49 jaar. 24 Juli J943. fatïii "Wielders, Zwaerde» cropnstraat 30. Begrafenis 27 Juli, 3 uur, op. de' Algemene Begraaf - plaats Crooswjjk. AANGEBODEN voor de le' helft van Aug. GEZELLIG LANDHUIS in Laren N.-H-, Jordaan 18 bevattende kamer en suite, 3 slaapkamers, badkamer, keuken, kelder, rondom 'tuin, f 175.—f telef. 3S34. ran vóór- oor logs s stof, gaan jaren mede en. maken U slanker. Baleinen met leer afgezet. CORSET CENTRALE Burg. SïeinesiL 20, Tel. 33323, B'danj Geopend 8-12 en 1*4 u.. Zaterd: tot 12 u. op, 27 JULI 1948 des namidd. 2 Tiur van_ MEUBILAIRE GOEDEREN waaronder piano-ten woon- huize van J. H. "Wichers Sr.. J. A. van Stolberglaah 45b- De deurwaarder A. BEZEMER- „DE REGENBOOG" ËENDKACHTSSTRAAT 143 Gesloten van 2—9 AUGUSTUS. Lood- en ijbermenie. Autoiak voor de" kwast, KamerlaK met 25 olie DIRECT LEVERBAAR WlLl'S Vitamine dagcrème Vitamine nachtcrème heeft plaatfl voor enkele flinke leeftöd tot SC jaar- Persoonlijke aanmelding kan geschieden dagelijks van 2t uur fbeh, Zaterdags) kantoor Hugo de Grootstr. 41, Rotterdam, JONG EN S en M E I S JE SI "Voor een klein aantal beschaafde JONGENS «n MEISJES van 12—15 jaar bestaat nog gele genheid om mee te spelen in eind Augustus op te voeren toneelspel. Zij moeten over een ëh vooral duidelijke en krach tige stem beschikken en in de maand Augustus gele genheid hebben om, minstens twee middagen per week te repeteren. Aanmelden Woensdagmiddag, tussen. 45 uur, repe- -teerlokaal, Diergaardesingel 8. 220.000 'lepels en vorken, fabrikaat ..SOLA"! Die was in 1939 het Jubileum-geschenk voor de leden van de&Ig. N^ïerl. Metaalbewerkers Bond, bij het bereiken van het 50.000ste lid. Het bestuur van deze bond gaf tóen. na-een diepgaand scheikundig onderzoek van ver schillende fabrikaten, de voorkeur aan het merk ..SOLA". Dit jaar steeg het ledental van de bond tot 60.000 Ook nu. was er een geschenk nodig. De keus viel opnieuw op het-fabrikaat „SOLA" 60.000 suikerscheppen van SÖLA-ZILVER (zwaar verzilverd)'en 60.000 asbakken van SOL A-MASSIEF (door en door vlekvrij) werden aan de leden uitgereikt. Vakmensen 1n hart en nieren, verkozen nu en tien |aar geleden'..SOLA"; boven ieder ander fabrikaat. DIT ÏS HET BEWIJS dat „SOLA" tafelzilver het meest betrouwbaar is, ook voor UI! gevraagd- Jj. K. Pot, Schieweg 127- Assurantiekantoor^ vraagt voor spoedige indiensttre ding VITAMINE CRÈME VITAMINE CRÈME dringt in de huid voor- Grote tube f, 1,32 komt daardoor rimpels Kleins j#ot--. f- 2,10 en vernieuwt haar. Grote pot. f, 3,15 ZEER BELANGRIJK Hét zijn de opgeloste Vitaminen, de geëmulgeerde aman delmelk en do Hamamelisscppen, die met de WILL'S Vitamine crème in de huid dringen, haar soepel houden én rimpels voorkomen. Ward niet oud vóór de tijd, gebruik dagelijks 1 WILL'S. Vitamine erème.. voor eenvoudige kautoor- werksaanibedeh. Br. No. 9905 bur. van dit blad. Plaatst een Koerierster, voor direct of later. In eerste geval recht op vacantie. MARTIN LEYGER WESTERSINGEL 7, nabij West-Kruiskade. GEVRAAGD OP HANDELSKANTOOR y bij voorkeur met opleidïng-H.B.S. of-M.TLL.O. Flink salaris Brieven, onder No.;9907 bureau, van dit blad.- De suikerschep SO LA-ZLLVER die aan 60.000 metaalbewerkers werd uitgereikt I X15 woorden 2.iedere 5 woorden meer 0.50. Wü gaan door met 0x12e ver laagde prijzen wringers, var 50.75 voor 46,75. Wasma. chine 150:—. Electrische was. ■machine, ons stieees, 215; Het Keldertje.' f vanaf 29 Juli 1948 ;T h a n s 2 jc p e,r d a g Betere prijs, stand en kans voor alle soorten nieuwe en gé bruikte goederen. Veiling- en Verkooolokaal, Jonkerfxansstr. 24 b. Tel. 26815. Kousen CORSETTEN Trïcotac Opgericht 1886 30 filia thans weer verkrijgbaar Extra goedkoop wasknlpen, f 17.50, geheel eiken, waskuipen f 24.751 weckketelmeters 4.10. Amerik, roomkloppers, glazen pot 4.95. Het Keldertje. Perzen, kleden, lopers, meube len te koop gevraagdC. F, Berlijn. Heemraadssingel 106 b. Tel. 32569. Gevr. Gem. 2it-slaapk. of zij kamer voor dame b.h.fe.h. z.p. Br. Boekh. Vellekoop, Vier- ambachtsstr. 61. Direct gevraagd eet-, thee- en ontbijtservies, door jongelui. Gaaf etl compleetI Tel, 75729 of 39005. AMSTERDAM LONDEN Ons succes, kopjes 30 eent. kopjes met oor 40 ct. en 40 ct. Bekers 32 et. 6 grijze pannen f 20.75. Ket Keldertje, Paul Krugerstraat 120 c. Dimjt No. B.E. 40} DAGELIJKS TE KOOT AANGEBODEN Heer zoekt zitslaapk. m. pens. liefst, Westen of Centrum eigen bed. H. J. Demmers, Jo- han de Meesterstr. 11b. Amsterdam, Leidscplein 1*3 vtrtnk Amsterdam, Schiphol vertrek Londen. Notthoit aankomst Londen. Kensington Air Station aankomst Te koop: Prima verende Divan, t 30. Nieuw! Rietveld, Zwaans hals 69 b. (Boven). VAARTUIGEN Te koop: w.v. t.e.a.b. zeflsloep, B m, lang. m. kajuit, gr. zeil,. Fok. Schip Johanna, Boezem, hoek-Kerkhqflaan, (Craoswijk) PERSONEEL AANGEB. Benvoudlg aUeenstaand Heer, R.K., b.b.h.h., zoekt vrije ge- me ub. zit-si aapkamer (vaste wastafel), met volledig pen sion en verzorging. Aanbie dingen met condities onder no. 9914 Parool, Meubelen, grote sortering ge bruikte meubelen voorradig. Lage prijzen! v. Wingerden, v, d. Takstraat 6. Tel. 27673. Juffrouw ,42 j. b.z.a.als huls- houdster liefst, bij heer of damev.g.g.v. Br. no. 9910 bur. van dit blad. Biedt zich aan: Hulsnaaister. Br. no. 3626 Adv. Bur. Harte, Zaagmolendrift 35 a. R'dam. AMSTERDAM - LONDEN ÖieaJt No- B.E- 411 AUTO'S. MOTOREN EN RIJWIELEN Autorijschool H. P.. Take, ge- dipl.. K. N. A. C.-instructeur, A. N: w. B.-Bondsautorijschocl, Jan Sonjestr, 4 (nabij .Middel landstraat). Tel. 36777. Autorijschool „Succes". Vlug Uw rijbewijs? Bel op 41097. Vanouds bekend Cor Oole, Jac. Catsstr. 16. N. GedipL in- st'r. Gratis theorie. Ruime keuzb. Hage prijzen! Meubelen, opklapbedden, om bouwen enz; v. Oudheus- den, Bedden- en Meubelhuis „Ideaal", Goüdseplein, hoek v. d. Werffstraat. Tel. 26157, Rotterdam. Amscefdarn. XeiJsëpIein 1-5 vertrek Amsterdam, Schiphol vertrek Londen. Northolt aankomst Loeiden. Kensington Ait Station aankomst Te koop: T.W.N. Motor, 500 c,e„ Zijkleppen, wil ook rullen te gen lichte motor. Raatsen, Meldoornstr. 46 b. - TE HITCH AANGEB1HJEN Gr. sl.ka. in. W., m. pens. en huis. vetk. v. twee broers of vrienden, liefst weekend afw. Br. nor 0004 Parool. WONINORrilL Harley Davidson, 2 cyl„ oud type. i.pr.st;, desk. onderz. toe- gest.; ook ruilen voor lichte motor, tussen 3 en 6 uur. 'Wm. Nagellaan 24. Wie ruilt. Vrij ben.huis m. voor- en achtertuin te. Qver- schievoor huis in. R'dam. Geen Z. Br. no. 9902 Pa rooi. Muziek! Accordeons v.a. 135. Guitaren i '42,50, Mandolines 127.50, Banjo's 42,50, Blok fluiten 8,95, Gramofoonpla- ten. rekjes, naaiden. Simonis. Beyerlandselaan 29, Tel. 71168. LONDEN - AMSTERDAM Te huur gemeubDeerde zftka- mer, 2 slaapk., gebruik keu ken^ STEP-IN LASTEX- van joyele, PANTIE zeer rekbare Lastex met 4 |nrretellej 4,50 3.64 C. Eileirs, Autorijschool Palace, neemt nieuwe leerl. aan. Geeft U tijdig op. Spec, cursus v. Dames. Schied. singel 133: TeL 38812. Londen. Kensington Air Starion vertrek Londen, Norrholc vtrtrtk Amsterdam, Schiphol aankomst Amsterdam, Leidseplein t-J aankomst van allerfijnste Tull-lastex mét satijn voorpend »n 4 jarretelles 25.- 17.45 Te koop: Pracht Herenrywiel met lamp. spotprijs.' Versloot; Eben Haëzerstr. 8^. R'dam-Z, Te koop aangeboden een mo torrijwiel, Cylinderinhoud 350 c.c. Banden in uitstekende staat. Te bevragen bij: S. Hol, Westeir.de H 106. Moordrecht. Aanmelden na. 6 uur n.m; Aangeboden ben.huis, bevat 3 kamers en suite, keuken; bij Heemraadssingel,tegen dege lijke woning W., m. gr. voork. of vr. le etage. Br. no. 9912 Parool. PERSONEEL GEVRAAGD Elastieken Step-ln met. öf zonder jarr„ met char- meuse Ort kruisje' ^.40 Aangeboden: weckflessen, in- maakpotten, camera, en hc- renzomerpakken. Prins Mau- htsstr, 6.' Schiedam. Wij zoeken een ervaren lood gieter, bekend met alle bur- gerwerk. Fa, J. van Onlangs, Schietbaanlaan 33-35. Tel. 32795 DIVERSEN LONDEN AMSTERDAM Di«n»r No. B.E. 410 Uw matras slecht? Speciale re paratie-inrichting. Bel even op: Tel. 22965. Gebr, Vexmaat. Westzeedijk 39 (t.o. v. Vollen- hovenstraat). Rechtszaken,, recherche, infor matie. echtscheiding, reques- ten enz, Bur. „Succes", Roden rijselaan 36 b, Rotterdam, Tel, 49079. Gevestigd 1918. Kantoor uren 9—20 uur. ICeuw Nationaal Snelwegers, idokschalen en vleessnijma- mtlTies. Vertegenw. De Hooge, Oude Raadbuisiaan 51. Hille- gersbeig. Telefoon, 45435, Pluiraveeliefhebhers 2 d. kuir kén N.H. Blauwe met of zon der kloek. Hoenderpark .JCra-, lingen", Kralingseweg 248, Tel, 22881. Ben.huis Zuid, achterkamer. Voor woning Br. letter T., 1 24. I, voor tussen-,- keuken./ tuin. buitenR'dam. Bur. Polderlaan Welke nette jongen wil in. het loodgietersvak worden opge leid, Aanmelden Fa. J. van Ckfangs. Schietbaanlaan. .33-35. Tel. 32795. Londen. Kensington Air Station vertrek Londen, Northolt vertrek msterdam,'Schiphol aankomst Amsterdam, Leidseplein 1*3 aankomst Tegen taxatieprijs verlengde Jeep met eikenhouten carrosse rie en lederen bekleding. Br, no. 8909 Parool. Filialen te: AMSTERDAM, HAARLEM. LEIDEN," DEN HAAG, - ROTTERDAM. ARNHEM, APELDOORN. EINDHOVEN, - TILBURG, DEN BOSCH, UTRECHT. AMERSFOORT. HILVER SUM, GRONINGEN. HUWELIJK Evert Fransen vraagt aanko mend kapster, kunnende "mani curen (of masseuse). Claes de Vrieselaan 127.C. Gevraagd, nette werkster, ééns Der week of ééns per 14 dagen. M. Lammes. Franselaan-272 a. RADIO EN GRAMOFOÖN Wedn,, 50 j„ vaste betrekkin®, eigen home, s, kinderen/ zoekt kemUsm. met nette wed,' of j.- vrouw, kind geen. bezw. Br. no. 9Ö0S Parool. Te koop Koffergramofoon en koffergramofocmmotOr. Jozeph Israëllaan 5. TeL 44490. BOEKINGEN VLA DE VOOR NAAMSTE REISBUREAUX tZOSDER tOESLAG) Of HÉT.KANTOOR DER B.E.A. GEBOUW HIRSCK, LElDSE- PIEIN, AM5TERDAM. TELEFOON 35552 30361 Cigarctten zonder bon, gefabri ceerd daor Laurens en Dobbel- man. 20 stuks 24 'ct. Sigaren magazijn „De 2Stoepjes" Zwart Janstraat 90. Kinderwagens spulten, kappen overtrekken met vooroorlogs leer', Dortland, Herlaerstraat 25 (Noordsingel)". Gezellig tehuis aangeboden voor schoolgaand meisje, - 'bij lerares M.O. Cohd, nader over» een te komen. Br. vóór 5 Au£* nol 9993 Parool.. LESSEN Slaap etage of 2 kamers m, gebruik "van keuken' voor echtpaar met- 1 schoolgaand kind. Brl P; Boekhandel Po pulair, Gruttostraat 14, ROTTERDAM: Westkruiskade 67, Beyer), laan 120-122. Costuumnaalster gevraagd voor veranderen en nieuw, liefst aanhuis; Mevr. de Vries, Straatweg 206, Tel. 429297"Hil- legersberg, - - Voor perfecte Motorrijles! Ge garandeerde reparaties.- Aan- en. Verkoop motoren,. -Taxatie, Expertise. E. Wessels, Scherm-, laan'' 21. TeL 32029. i Waarom belt voor Uw bier en wijn niet even 21652.- Slijten rij Peeters. Scheepstimmer manslaan- 14?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4