I -Operaties- HET ROTTEHDAMSCHPARCDL Radicaal plan van Truman brengt Congres in verlegenheid CPN houdt zich bezig met zelfcritiek Indonesische deelstaten komen naar Den Haag Nieuwe nota zal wellicht tot Molotof gericht zijn Wereldvrede- afhankelijk van onze economische kracht Londen blijft, Arabisch Legioen steunen Ned. binnenspelers het grote gevaar Loting van de atletiekwedstrijden Droog, zonnig en warm Maar er is kans op verandering Mills wereldkampioen halfzwaargewicht CCD had het druk in de maand Juni Bussen houden grootste legeroefeningen sinds einde Can de oorlog Roozenburg wordt vervangen van een staat Oorzaken verkiezingsnederlaag nagegaan in brief van partijbestuur Problemen bij Finse kabinetsformatie België stap dichter bij crisis Assemblée geeft Marie haar vertrouwen Deelneming Republiek aan voorgestelde interimregering nog onzeker TEGEN DADER VIJF JAAR GEEIST Verzekeringsagent deed poging tot moord Weerbericht .Woensdag 28 Juli 1948 Bed. en Adm. Lange Haven 141, Schiet?era Tel 693tk Abonn.prijit per week 0.31 per kwartaal ft,—*, losse nummer* 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parcol" DE SCHIEDAM ER Achtste jaargang. No. 173 Uitgave N.V. Da Nieuwe Per* postgiro 395644 Bankier» Amsterdamsche Bask te Botterdam Directeur» B. de Vrie* Hoofdredacteur) Th. Ram aker Een zeer radicaal programma, beogend „een nieuwe grote depressie" af te wenden, is gisteren door president Trumau voorgelegd aan de in spoed zitting bijeengeroepen belde Hulzen van het Nmertkaanse Congres, dat eigenlijk reeds op reces was. In plechtige stilte werd Trumans rede aange hoord en de ontvangst van zijn boodschap was vólgens Beuter zo koel als slechts zelden een president ten deel is gevallen. Truman zei, dat het Congres zün programma nóg tijdens de huidige zitting in behandeling moet nemen. Het programma omvat jacht pun ten, waarvan de voornaamste zijn: opnieuw instelling van een belasting op hoge winsten, reglementering van de bankcredieten, een toewijzings- stelsel voor schaarse goederen, scher pere controle op de huren, volmacht om zo nodig rantsoenering in te voe ren en machtiging tot prijs- en loon- contróle. De communisten hier en in het buitenland, aldus de president, re kenen erop, dat de huidige welvaart in een crisis overgaat. Zij geloven niet dat wij de hoge prijzen kunnen of willen remfnen, maar het volk eist dat wij de inflatie beteuge len en de woningnood lenigen. Dit zijn zaken die elk Amerikaans gezin aangaan en ook de gehele wereld, omdat de wereldvrede van onze eco nomische kracht afhangt. Truman verzocht het Congres voorts, wetsontwerpen in te dienen met betrekking tot verhoging van het minimumloon en de ouderdomspen sioenen, terwijl hjj ook de wet op de verplaatste personen gewijzigd wilde zien in dier voege dat onderscheid op grond van godsdienst, ras, of land van herkomst komt te vervallen. Verder beval de president behande ling van enige andere sociale aange legenheden op binnenlands gebied aan. Terwijl de Democraten vol lof wa ren over de moed van de president om te durven verschijnen voor een Congres waarover hij zich dikwijls zo bitter had uitgelaten, beweerden de "Republikeinen, dat Truman een goed kope politiek* voerde. In een atmos feer die doordrenkt is van de politieke campagne voor de presidentsverkie zingen. is het onmogelijk, zich serieus aan de weggevende taak te wijden, zo argumenteren de Republikeinen. Dl h*t Congres zich werkelijk met Tiumans u; ogrumma zal bezighou den, zal in °rota mate afhangen vai de reactie van de openbare menie; cp ac H'gediende voorstellen. Veiligheidsraad behandel de Palestijnse kwestie Keuter meldt uit Londen dat En geland besloten heeft, alsnog de kwartaalbetaling van 500.000 mil- lioen pond sterling aan Transjor- danië te verrichten. De Britse re gering betaalt Transjordanië jaar lijks twee milloen pond voor on derhoud van het Arabisch Legioen, maar had twee weken geleden geen termijnbetaling gedaan we gens de „verwarde toestand" Palestina. De Veiligheidsraad behandelde gisteren de Palestijnse kwestie. Een Syrisch verzoek om de status van Palestina te onderwerpen aan de beoordeling van- het Interna tionale Hof van Justitie in Den Haag, is in de gisteravond gehou den zitting van de Veiligheidsraad verworpen. De vereiste meerder heid van zeven der elf stemmen werd niet gehaald doordat de Oekraine .tegen stemde, terwijl Frankrijk, Canada, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten zich van stemming onthielden. De sprekers die zich tegen het verzoek verzet ten, motiveerden dit met de over weging dat door zo'n procedure de onderhandelingen voor een vredesovereenkomst zouden wor den belemmerd on vertraagd. Verder heeft de ad zich bezig gehouden met een door sir Alexan der Cadogan ingediende resolutie, Snikheet was het deze eerste dag van de VierdaagseEen hooiwagen op de weg bracht soms even schaduw voor de er naast voort-marcherende wandelaars. Alleen na een bocht in de weg, viel de zon weer onbarm hartig op de hoofden en blotcQirmeii. Maar in ieder geval, je kon je dan nog vasthouden aan het hooi en dan had je een steuntje Engelse pers: „Een kwartier opletten, dan is de zege ons'' Olympische Spelen: Vandaag bekend gemaakt ütt Londen wordt gemeld, dat de loting voor de Nederlandse deelnemers in de Olympische athïetiekwedstrijden als volgt luidt: Heren: 110 m horden: S series. De 2 eerste In elke sene komen in tweede loop. 4e sene: Zwaan (Nederland), Lidman (Zweden), Green (Australië), Vickers (India) en Sabater (Porto RJco). 200 m. Eerste 2 van elke serie komen in volgende loop. lie sene; Scholten (Nederland), Sein (Birma), Hauscn (Brazilië), Tima (Hong.) en Testa (Uruguay) 12e serie,: Lemmers (Nederland). La Beach (Panama), Steplian (Frankrijk), Peltte (Canada) en Fay os (Hong.). 4 'x 100 meter. Eerste 2 van elke serie komen m de finale. 3e serie: Nederland, Frankrijk, IJs land, Argentinië en Canada, 3000 meter steeple,'Eerste 4 van elke sene komen in de finale. 3e serie: Slijkhuis (Nederland). Sjo- strand (Zweden), Kaïnlauri (Finland), Jeszennsky (H"ong.), Cliesneau (Frank rijk), Howell (Gr. Brit.). Frleden (Luxemburg), Onel (Turkije), Overton (Ver. Staten) en Everaert (Belgic). 5000 meter. Eerste 4 van elke serie komen In de finale. 3e serie: Slijkhuis (Nederland), Reiff (België), Persia .(Finland), Albertsson (Zweden), Mimoun-O-Kacha (Franrjjk), Olney (Gr. Brit.), Bralo Argentinië Egan (Ierse Vrijstaat), Alarcon (Mexi co) en Kjersem (Noorwegen). 1800 meter. Eerste 3 van elke serie komen in de finale. Ie serie: De Ruyter (Nederland), Strand (Zweden), Jorgensen. (Denem Gehrman 5vfir. Staten), Lucto (Fin land), Klem (Frankrijk) Salmond (Ca nada), Barry (Eire), Mongrut Munoz (Peru), Streuli (Zwits Genei (Turkye). 2e sene: Slijkhuis (Nederland), Cevo- na (TsJ. Slowakije), Wilson (Gr. Brit Johansson (Finland), Torres (Argenti nië), Schneider (Oostenr.), Hutclims (Canada), Mavnodis (Grieken!-), Aelar- ranga Elizaran (Spanje), Tuil (Trini dad), Eischen (Ver. Staten). De dames 80 meter horden: Eerste 3 van elke sene komen in de halve finales. Ie serie: Fanny Biankers—Koen (Ne derland), Manuel (Ver. Staten), Upton (Gr, Brit), Toulouse (Frankrijk). Hu- ber von Appen (Chili) en James (Fin land) 4e serie: Gerda van der Kade—Kou- dijs (Nederland). Walraven (Ver. St.). Steurer (Oostenrijk). Beckett (Jamaica) en Naukkarinen (Finland). 200 meter; (Eerste 2 van elke serie komen In de volgende loop. Ie serie: Fanny Blankere—Koen (Ne derland). Sprecher (Frankrijk), Luz (Brazilië), Edness (Bermuda) en Faggs (Ver. Staten). 77*R zit wei perafidcrwg in. de /v lucht, aldus de Bilt, maar dat neemt niet weg, dat er voor de eerstkomende dagen nog re kening gehouden zal moeten worden met buiten gewoon warm weer, veel zonneschijn en hoge nachtelijke temperaturen. Er heerst thans over geheel West-Europa een hittegolf. Gis teren stegen de temperaturen in ons land bijna overal tot boven de dertig gradenin Eindhoven zelfs tot boven 34 graden. In de nacht daalde het kwik op vele plaatsen niet onder de twintig. In verband met de zeer hoge temperaturen dient men er me de rekening te houden dat zich in het bijzonder in-de namiddqg, plaatselijke ontoeders kunnen ontlasten. Mits het Nederlandse Olympische voetbalteam ebd ik Ierland met 3—1 lag verslaan niets achter de mouw heelt, zo schrijft David Williams Én de Daily Herald, dan is er geen enkele reden waarom Engeland het niet uit de eerste ronde kan wippen aJ3. Zaterdag mate afhangen van in Highbury. Het qrootste gevaar schuilt in de Twee Hollandse binnenspelers zo ver volgt hij. De zwaargebouwde linksbin nen Wilkes is uiterst moeilijk van de bal af tc werken en zijn collega aan de andere zijde, Rijvers, is zeer geslepen. Terlouw met zijn wilde krullebol noemt Williams een toren van kracht in de lüfcht, maar langzaam in. het keren. De Times schrijft dat Nederland in de wedstrijd, tegen Ierland volkomen het recht" verdiende Zaterdag tegen Groot Brittanniê uit te komen. De News Chronicle meent, dat als Engeland het eerste kwartier op de been weet te blijven, het een grote kans heeft op de overwinning. De Engelse voetballers in dc Daily Herald krijgen de goede raad in het eer ste kwartier een doelpunt van Neder land fe voorkomen. Dan Is de wedstrijd ons, voegt het blad er zelfbewust aan toe. Evenals wij hebben ook de Neder landse spelers deze commentaren ge hoord. Zij hebben er natuurlijk hun eigen commentaar op en wat dat is, daarvoor zullen we tot Zaterdag moe ten wachten, In ieder geval heeft de Engelse pers een qoed deef bijqedragen tot de mental training van onze ploeg. Geloof maar dat onse jongens nu hele maal zullen vechten voor wat ze waard zijn. 5e Eerie: Gre de Jongh (Nederland), FavlOUEck (Ooostennjk).Mcklnnon (AustraUS), Mniard Pacheco (Chili), Phipps (Jamaica) en Faugouin (Frank rijk). 7e serie: Nel Kar else (Nederland), Williamson (Gr Brit.). Ranftl (Oosten rijk). Weller Schneider (Chili). Chester (Cajiada) en Cauria (Frankrijk) 4 x 100 meter. Eerste 2 van elke serie komen in de finale. 3e serie: Nederland. Ver. Staten, H«m- gartfo en Denemarken. 100 meter; Eerste 2 van elke serie komen in de volgende loop le serie: Fanny Biankers—Koen (Ne derland), Oberbrever (Oestenr.) Mac Kinnon (Austr.), Meyers (Canada) en Martin (Hong.) 8e serie' Ken fa Stadt—De .Tong (Ne derland), Taglldaferri (Italië), Favlon- «ek fOestenrEdness (Bermuda) en Butts (Zuid Slavlë). 9e serie: Gre de Jongh (Nederland), Steurer (Oostenr). Jones (Canada), Momrf-f (Frankrijk) en Paulsen (Noor wegen) Het resultaat van de lotfng voor de nummers 100 en 800 meter heren staat op pagina drie. (Ongecorrigeerd) Gus Lesnevich verloor op punten In het White-City Stadion te Lon den werd Maandagavond het ge vecht om de wereld-titel half zwaargewicht gehouden tussen de Britse kampioen Freddie Mills en de Amerikaanse titelhouder Gus Lesnevich Het gevecht, dat 18 ron den duurde, eindigde in een pun- teniege voor Mills. Hiermede be haalde de Brit de wereldtitel. Mills is, na Bob Fitzsimmons in 1903, de eerste Engelsman die de titel verovert. Een fraaie -wedstrijd is het niet geweest en scheidsrech ter Waltham heeft beide boksers gedurende het gevecht vele malen tot meer activiteit moeten aanzet- Als een van de voorwedstrijden van de grote ontmoeting Mills-Les- nevich bokste de Fransman Lau rent Dauihuille tegen de Londen- se middengewicht Mark Hart. De Fransman won het gevecht, dat over 8 ronden ging, Op punten. Gedurende dc maand juni maakten ambtenaren van de CCD 5443 proces sen -verbaal op. Hierbij waren 7465 ver dachten betrokken, van wie er 173 tn verzekerde bewaring werden gesteld. In 537 gevallen werd tot inbeslaq- oeming van qoederen overgegaan. Hier onder bevond zich: 31.316 kg granen, zaden en peulvruchten. 3450 kg vlees en spek. 63.984 stuks -eieren. 10.793 kq groenten, 51 varkens eit 9 runderen. Burgemeester van Pontianak in ons land Gisteravond om 11 uur is de heer A. D. S. Hidayat. burgemeester van Pontianak, op Schiphol aangeko men, om in Nederland de jubileum feesten by te wonen. Diplomatieke, militaire en politieke activiteit rondom de crisis te Berlijn blijken uit de berichten van de laatste vierentwintig uur. Aanbieding van een Brits-Frans-Amerikaanse protestnota aan minister Molotof zal waar schijnlijk het resultaat zijn van het diplomatieke overleg dat te Londen is gevoerd. Russische strijdkrachten te land en in de lucht nemen deel aan de grootste manoeuvres die sinds het eind van de oorlog In cn^ boven de Sow jet-zone worden gehouden en de volledige splitsing van Berlijn in twee afzonderlijke gemeenten is langzamerhand een feit geworden nu de afge zette politiecommissaris Faul Markgraf in de Sowjet-sector rustig verder blijft regeren, terwiiï zijn vroegere plaatsvervanger dr. Stuxum politiechef in de Westelijke sectoren van dc stad wordt. Minister Bevin, die een voorgeno men vacantiereis naar Malta heeft afgezegd, zal Donderdag m het La gerhuis een verklaring afleggen over de internationale toestand. Deze komt in de plaats van het met het oog op de toestand uitgestelde Lagerhuisde bat van Dinsdag. In diplomatieke kringen tn Londen neemt men aan dat de gemeenschappelijke verklaring der drie Westelijke mogendheden tot Molotof za) worden gericht en niet tot Stalin, zoals aanvankelijk de be doeling schijnt te zijn geweest. Terwijl Amerikaanse straaljagers voortdurend acte de presence geven boven de West-Duitse steden, zijn Russische tanks en vliegtuigen (nieu we, verbeterde Messerschmitts en Focke Wulfs) gewikkeld in manoeu vres. die zich uitstrekken over een gebied van de Oostzee tot het Tbü- ringse Woud. De Russische lucht macht in de Sowjet-zone wordt voortdurend versterkt en de oefenin gen van het leger omvatten vier Sowjetlcgers. elk on ge vee- negen di visies van een 12.000 man sterk. De Russische legers worden aangevoerd door maarschalk Rokossofsky. De splitsing van Berlijn, ingeluid door het ontslag van Paul Markgraf, in twee administratief, monetair, po litiek cn verkeerstechnisch volkomen gescheiden delen, wordt in Berlynse industriële en handelskringen met grote bezorgdheid tegemoetgezion. Men twijfelt er niet aan, dat het toch reeds zwaar getroffen bedrijfsleven nu volkomen zal worden ontwricht. Appel midvoap in wed strijd tegen Gr.-Brittanniê Naar wb' vernemen, is de bles sure van de midvoor van het Ne derlands elftal, Roozmburg, derma te ernstig, dat hij voorlopig uitge schakeld is om te spelen. In dit-ver band zij" maatregelen getroffen dat Appel, de midvoor van Sittard, Woensdag naar Londen vliegt om eventueel Zaterdag a.s. de midvoor- plaats tegen Groot-Brlttannie in te nemen. Het Nederlands elftal kwam te gen het middaguur v3b Portsmouth te Londen aan, waar een bus van de F.A. gereed stond om- de spelers naar Uxbridge over te brengen. Roozenburg strompelde uit de trein, een beetje mistroostig door de zware bloeduitstorting in zijn rech ter enkeL Met de verwondingen van Van der Tuyn en van Krijgh, die in de wedstrijd tegen Eire debuteerde, liep het nogal los, zodat de kans groot is, dat zij Zaterdag tegen Gxoot-Brittannië zullen worden op gesteld. D de Jouvenel heeft ™d tot uitholling nnnlvspprri hoe de communisten analyseert! hoe de communisten te werk gaan bij de verovering van een staat van binnen uit. Als men zijn analyse vergelijkt met hetgeen we in Nederland te zien hebben gekregen, zal men zien dat het klopt. Daarom geven we zijn overzicht waarschuwing door. Volgens de Jouvenel hebben Een belangrijk onderdeel van de veldtocht is verder de opera- te* ïie-laster. Tijdens de voorgaan de operaties was iedereen nog Eef en aardig, zij het ook niet de communisten^ een tactiek, die patriottischen zo verlangend uit vijf operaties bestaat.^ De eerste is de operatie-patriottisme naar eendracht als de commu nisten. Maar als de operatie- De communistische partij wordt jaster wordt geopend is dat an- vereenzelvigd met alles wat va- ^ers; dan zifn de anderen fascist, deriandslievend is; zij alleen 0f anti-semiet, of verraders, ver heeft verzet gepleegd, zij vereert alle nationale goden, die zij klikkers etc. Zo poogt men het verzet tegen het communisme te vroeger verwierp. Zodra het pu- verzwakken. Dat deze operatie bliek dat begint te geloven en ook -ju Nederland is toegepast, is én meent, dat de communisten toch maar je ware vaderlanders zijn, begint de tweede operatie, die van de eensgezindheid. Waarom zouden we niet samen optrek ken, zeggen ze dan tot de andere bij de jongste verkiezingen ge bleken. De laatste operatie is de ope ratie-Rijksdag, dus geheten ter ere van Goering, Zij bestaat uit de ontdekking van een afschu- Ut UiilUCAbllIK v Oil CL1I hnkse partijen waarom zouden weli ke samenzwering. waarbij we geen „volksfront vormen kapitalisten> vreemde mogend- tegen de reactie? Is die eensgezindheid, zo'n volksfront, tot stand gekomen, dan is de weg gebaand naar de putsch, zoals die in Tsjechoslo- wakije werd uitgevoerd. Want een Volksfront probeert, als het in de regering is gekomen, de sleutelposities te bezetten. Bin nenlandse Zaken met de politie bij voorbeeld. Dg operatie-eensgezindheid gaat parallel met de operatie samen delen. Do communisten stellen de socialisten voor alles samen te gaan delen, de vakver enigingen, de jeugdverenigingen e.d. De socialisten mogen voor zitter zijn, de communisten be hoeven slechts het "secretariaat té hebben. Zij weten hoe be langrijk een secretariaat kan heden etc. zijn betrokken, die er op uit zijn een land te ver- kopengof te verkwanselen. Deze tactiek is in Nederland len aan zien van het Marshall-plan ge volgd. Uiteraard worden deze opera ties niet altyd In gelijke volg orde toegepast; ze lopen door el kaar, soms worden er een paar tegelijk uitgevoerd al naar de gelegenheid. Maar de tactiek omvat altijd deze factoren en wie het spelletje niet doorziet, loopt er in Men kan er nog de operatie-liefde voor de arbeider aan toevoegen; zolang de com munisten in de oppositie zijn, beloven zij de arbeiders van al les en nog wat en zijn zij de arbe'dersvrlend^n bfj uitne mendheid. Maar als alle opera zijn; Stalin was immers ook ties zijn voltrokken en het sue- slechts secretaris van de partij? Zo worden de organisaties uit gehold. ces is behaald zijn de arbeiders ook de dupe: van geliefde ar beiders worden zij slaven. Kapitale boerderij tot de grond afgebrand Tengevolge van hooibroei is Dins dagmiddag om ongeveer half res brand entstaan in een kapitale boerderij te Hensbroek bti Alkmaar. Ondanks ver woede pogingen van de terstond ge alarmeerde brandweer vaa Obdaai en Heer HugowaadS kon niet worden voorkomen, dat de boerderii tol op de grond toe aEbrandde. Slechts een klem deel van de inboedel kon door de dorps bewoners in veiligheid worden gesteld, - De boerderij was veel te laag verzekerd. Ontevredenheid over de bij de verkiezingen geleden nederlaag en over het tekortschieten van de Communistische Partij Nederland spreekt uit een brief, die het bestuur van deze partij heeft gezonden aan de besturen, leden en vrienden van de partij. Het bestuur verheelt zich met, aldus deze brief, dat talrijke kiézerg die in 1946 op de CPN hadden gestemd, bij de PvdA terecht zijn gekomen. Dc, oorzaken .daarvan worden behandeld in een zevental punten. De partij is er niet in geslaagd, i'kleinste dagelijkse belangen van de de massa van de werkers te over- ''arbeiders, landarbeiders en kleine tulgen van de „ernst der Ameri- 1 middenstanders, kaande bedreiging" zo heet het in Ook is er te weinig gedaan om deze brief De strifd voor de natio- f ideologie van het communisme te nale zelfstandigheid tegenover verbreiden, waardoor de invloed van Amerika staat niet voldoende in het rechtse soe.-dem.-leiders en Trots- middelpunt -van 1 het optreden der kisten niet voldoende kon worden partij. Voortj» is de partij tekort ge- bestreden. De brief zegt voorts dat schoten bij de voorlichting over de I de partij tekortgeschoten is bii de successen van het socialisme in cJe werving voor De Waarheid. Verder Sovjet-Unie en de rol van dat land worden er nog steeds „zeer jrr.te tijdens de oorlog. Schromelijk te kortgeschoten aldus de brief is de partij tn haar -werk voor de behartiging der kleine en aller- De Finse Valks'democratische Unie, die communisten en linkse so cialisten verenigt, heeft geweigerd toe te treden ,tot de voorgestelde nieuwe coalitie van drig partyen, die de söcïaal-democraat Karl Fa- gerholm tracht samen te stellen. Woensdag zal Fagerholm met de Agrariërs onderhandelen om te ko men tot een twee partyencoalitie. Functionarissen van de sociaal democratische party verklaren, dat indien Fagerholm ook hierin niet mocht slagen, hij een sociaal-demo cratisch minderheidskabinet, waar tegen de volksdemocraten sterk ge kant zyn, zal formeren. zwakten" geconstateerd by het werk in de gemeenteraden cn -be sturen en tenslotte wordt de toe stand in de partij zeer onbevredi gend genoemd, vooral wat de ge schooldheid en de bekwaamheid van het kader betreft. De dreigende scheuring in de rooms-rode coalitie in België is weer een stap nader gekomen nu de katholieke fracties van Kamer en Senaat besloten hebben een wetsontwerp in te dienen tot het houden van een volkstemming over de terugkeer van koning Leopold. De socialisten achten een refe rendum strijdig met de Belgische grondwet en beschouwen het bo vendien als tekortschietend in res pect voor dc, wetgevende vergade ring. Bij herhaling heeft de socia listische partij reeds laten weten, dat zij zou antwoorden met een oproep tot algemene werkstaking indien de katholieken de terugkeer van de koning met alle geweld willen doordriivcn. Koning Leo pold zou van plan zijn terug te ke ren. als minstens twee derde van het Belgische volk zich te zijnen gunste uitspreekt. Toglialti zal ziekenhuis spoedig verlaten Togliatti, de leider der Italiaan se communisten, is aan de betere hand en zal weldra uit het zieken huis worden ontslagen, zo deelt een Dinsdagavond door Togliatti's geneesheren uitgegeven bulletin mede. Indien dc Griekse regering niet op het laatste moment noq concessies heeft gedaan, zullen heden in geheel Griekenland de arbeiders twee uur in staking zijn geweest uit protest tegen de ontoereikende lonen,, *De Franse nationale.vergadering heeft gisteren haar vertrouwen uitgesproken in de regering van André Marie. De Gaullisten, die het nieuwe kabinet eerst hadden gesteund, „rectificeerden" na een boodschap uit het hoofdkwartier van De Gaulle hun stem, zodat het aantal stemmen vóór Marie, dat oorspronkelijk 357 bedroeg, daalde tot 330. Tegen het kabinet stem den 197 afgevaardigden. Tot hen behoorden de communisten, van wje één woordvoerder, de voorma lige minister van luchtvaart Fran cois Billoux. aankondigde: „Wij zullen alles doen om de regering- Marie zo spoedig mogelijk ten val te brengen" Staatshoofden en premier» van de Indonesische (niet-iepubllkelnse) deelstaten hebben tijdens een bespreking met dr. Van Mook bekend gemaakt, dat 7.1} een delegatie naar Den Haag zullen sturen om hun plannen In te dienen voor een permanente structuur voor de Verenigde Slafen van Indonesië en de samenstelling van een Interim-regering. Het programma der deelstaten, vervat In de onlangs opgestelde resolutie van dc Bandocngconferentie, ls reeds naar Den Haag gezondea en Den Haag heeft zich bereid verklaard, een delegatie te ontvangen. De staatshoofden (wali negara's) zullen ook een resolutie indienen btf de Republikeinse regering te Djogjakarta, omdat zij het wenselijk ach ten dat de Republiek aan de interim-regering deelneemt. Er zijn echter nog geen plannen overwogen voor het geval de Republiek deelneming mocht weigeren. In Djogjakarta heeft de Republikein se regering In haar geheel een „natio naal programma" aanvaard dat is op gesteld door alle Indonesische politiek» pariyen. Het programma beoogt t» voorzien In ccn oplossing van de crisis tn de Nederlands-Indonesische onder handelingen. maar Is boor de Neder landers onaanvaardbaar, omdat het voornaamste punt ervan betrekking heeft op de handhaving van de buiten landse betrekkingen der Republiek, hetgeen volgens de Nederlanders niet strookt met dc nemdlle-o vereen komst. In een telegram aan de Veiligheids raad verwijf de Commissie van Goed» Diensten van de U.NO de Nederlan ders, dat zij bun strijdkrachten gebrui ken om de republiek Indonesië le blok keren waardoor „ernstige moeilijkhe den" worden gcschanen voor de tach tig mlllioen Indonesiërs, De commissie constateert, dat het totale embargo op de handel van do Repubjlelc ernstige tekorten veroor zaakt aan medische artikelen, machine rieën cn andere goederen, nodig om da oorlogsvernielingen in Indonesië te her stellen Dc commissie zegt dat, wat ook de bedoelingen van de Nederlandse rege ring mogen zijn. de blokkade als ectt schending van dc bestandsovereen komst beschouwd moet worden. A ulo-ongeluk Zoetermeer \Een gevangennisstraf van vijf jaar met aftrek is gisteren voor dc rechtbank tc Den Haag geëist tegen de 20-jarige L. G„ dte betrokken was bij het auto-ongeluk van 23 Ja nuari te Zoctcrmccr. Hierbij kwam do Haagse dierenarts dr. P. Rood- zant om te leven, terwijl voorts uil diens portefeuille een bedrag van 71 gulden verdween. De verdachte bleek een verre van blanco strafre gister te hebben (twee inbraken met diefstal, verduistering van een boeveelhpid drank en dienstneming by de SS prijkten er reeds op), maar de verdediger memoreerde het psychiatrisch rapport dat om trent verdachte was opgemaakt en waarin de ontwikkeling van diens geestelijke vermogens dusdanig slecht werd genoemd, dat hij dé verantwoordelijkheid voor zijn da den niet kon dragen. Uitspraak over 14 dagen. Geen dieiistdiploma's voor ongediplomeerde zeelui De nieuwe Eerste Kamer heeft gisteren een wetsontwerp inzake zeevaarldiploma'u dat dienstdipïo- ma's wil verstrekken aan on gediplo meerden, die gedurende de laatste oorlog onder ze'er moeilijke omstan digheden als kapitein, stuurman of machinist dienst hebben gedaan bij de koop vaa rdjj. verworpen. Voordien Irieid de Kamer zich be zig met formele en huishoudelijke bezigheden. Grote vrolijkheid maak. te zich van de Senatoren meester, toon bleek dat voor het samenstel len der commissies bij vergissing een der aanwezigen gestemd had opWelter, die echter in de Tweede Kamer zit. Ook de Tweede Kamer was gis teren voor enkele formele bezighe den bijeen. O.a. werd de nominatie voor het voorzitterschap opgemaakt. Deze kwam als volgt te luiden: 1. mr. J, R. H. van Schaik, (KVP>, 2. mr. A. M. Joekes, (Arb.), 3. mr. J. Terpstra (AR), Vader en zoontje gedood bij motorongeluk Twee personen, de 38-jarige kleer maker Van D. uit Barendrecbt en zijn elfjarig zoontje, zijn gister avond bij Rijsoord gedood, toen de motor waarop zij reden, tegen een vrachtauto botste. De vrachtwagen reed juist een erf op, wat door de heer Van D. niet is opgemerkt. De chauffeur van de vrachtwagen treft geen schuld, ,J Eer» groentehandelaar-verzeke ringsagent uit Warns veld die te Zu t- phen bij de polishouder. T-, een verzekeringsbedrag moest uitbeta len, trof alleen de echtgenote van. de verzekerde thuis. Nadat hij haar eerst had trachten over te balen tot het tekenen van de kwitantie zon der dat hij het field had uitbetaald, heeft hij haar enige slagen op het hoofd gegeven en vervolgens trach ten Ie worgen. Mevrouw T. wist echter te vluchten en doktershulp in to roepen. Zij moest zich in een. ziekenhuis laten oonemen. De da der, zekere Van 't Hul, is nog steeds voortvluchtig. HITTEGOLF DUURT VOORT W eers verwachting, ReliliK tot Dondcr- tlap;avond: Heldere nacht met wlnlg wind. Mor- - gen overdag zeer warm cn zonnig weer, echter met 6PI3 kleine" kans op enkele verspreide warmtc-onwcders jil* in de namiddag in het zuiden van het land, Zwakke tot matige wind hoofdzakelijk uit Oostelijke richtingen. 29 Juli-. Zon op 457. onder 20.35.' Maan op 23 29 onaer 13 59. 29 Jub: Hoog water te Rotterdam, le tij 9.44 uur 2e tij 2I.4S uur. Waarnemingen: 115311 luchtdruk; O.3. O 2 wind. 25.0 temp.; max. 33.5 (gister middag 4 20 uur); mJn. 23,0 (beden- morgen S uur). Weersgesteldheid: onbewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1