HET ROTTERDAMSCH PAROOL' Zeshonderd doden bij ontploffing te Ludwigshafen Koning George sprak de zestien plechtige woorden Geen viermogendhedenraad als blokkade doorgaat Grootste ramp die Europa trof sinds einde van de oorlog Zwarthandelaren slaags met politie Europese Grondwet gevraagd Millioenenin China dakloos door water Ooievaarsstad in jubelstemming Graaf Willem II stichtte in 1247 de tegenwoordige Ridderzaal m~s Totale splitsing can Berlijn een feit? Groentenprijzen vrij Olympische Spelen 1948 geopend Weerbericht Honderden duiven vlogèn uit als symbool van vrede en broederschap Brits elftal tegen Nederland Deens jacht zat bij Terschelling vast in mijnenveld Utrecht 1900 jaar BONNENLIJST Londen meldt: negen en tachtig graden in de schaduw Prinses der Nederlanden Zal Beel weer niet slagen? Nederlander wil Kanaal overzwemmen (Donderdag 29 Juli 1948 Red. en Adm, Lange Haven Hf, Schiedam Tel Ï93ÜL Abonn.prlJji per week R3I pórü kwartaal 4.—, losse nummen 0.0? Ongeacht door de Stichting „Het Parool" DE Achtste jaargang, No, 176, Uitgave N.V. De Nieuwe p«r» Postgiro 393644 Bankten Amsterdamsche Bank te Rotterdam Dlrecteun B. de Vries Hoofdxedacteun Tb. Ramaker In het grole complex van de chemische fabrieken der I. G. Farben te Ludwigshafen heeft zich Woensdagnamiddag een ontploffing voorgedaan, waarschijnlijk in een klein gebouw voor het bereiden van aethyLchloride, tengevolge waarvan over een oppervlakte van twee vierkante kilometer grote verwoestingen werden aangericht, een zeshonderdtal mensen om het leven kwam en ongeveer vijftienhonderd anderen gewond werden. Deze ramp is de grootste, die Europa sinds het einde van de oorlog heeft getroffen. Verscheidene uren na de ontploffing woedden op het terrein van dé fabrieken nog grote branden. Dichte rookwolken hadden zich uitgebreid ovèr de stad. Bulldozers en tractors van het Amerikaanse leger rammelden zich een weg door de ruines in verwoede pogingen om de branden te stuiten. Groepen arbeiders, verbasterd en spookachtig van aanzien door de violette methylkleur waarmede zij besmeurd waren; dwaalden rond tus sen de ruïnes, terwijl de Amerikaan se en Franse brandweren in zware strijd gewikkeld waren met de tien tallen nieters, hoge vlammen, die een grote tank met het explosieve-metha nol bedreigden. Eeh der directeuren van de fabrie ken schatte, dat een 125-tal van de vijfhonderd fabrieksgebouwen ver nield was. Bij de gitgangen van het fabrieksterrein, dat .langs de Rijn oever- is gelegen, stonden groepen Duitse mannen en vrouwen te wach ten, ih de hoop iets te zuller? verne men over het lot v^n familieleden, die zich ten tijde van de ramp op het terrein bevonden. Een Amerikaanse korporaal, die zieh op vijftien kilometer afstand be vond, zei later, dat hij. toen hij het geluid van de ontploffing hoorde, een grote, paddenstoel vormige rookwolk ten hemel zag stijgen, zoals öp een foto van een atoom-explosie. Vele Duitsers schenen aangetast te zijn door giftige gassen, .die zich door het in brand geraken van ehe-" micaliën ontwikkeld hadden. Na de eerste ontploffing deed zich nog een reeks kleinere explosies voor, waardoor brar.dende brokstuk ken in het rond vlogen en nieuwe branden, stichtten. Eén Duitse dokter, die een man bekneld vond ondereen ruïne, zag zich genoodzaakt het slachtoffer ter stond met .egn gewone timmermans- zaag een been te amputeren. Amerikaanse legerauto's werden over de Rijn. gezet om .gebruikt te wordenvoor het wegvoeren der slachtoffers. Ambulances uit Heidel- berg en Mannheim gingen over en weer over de rivier- De Fransen zonden autobussen vol Duitse verpleegsters en. dokters uit Kaiserslautérn. "2 kilometer van de plaats des onhgil? vérAV>jderd.. De geweldige, fabrieken, van de f.G.-Farben te Ludwigshafen,- - vroe ger een van de'.voornaamste centra van de Duitse chemische industrie, strekten zich voor de oorlog over een afstand van bijna 5 km uit langs de Westelijke oever van de Rijn. Tij dens de oorlog werden de fabrieken herhaaldelijk' zwaar gebombardeerd.. Agent moest van revolver gebruik maken Reeds.lange, tijd is de hoek van de Tweebosstraat en Putselaan een centrum, van zwarte handel de politie van het bureau Sande- lingepieih, een- doom in het oog. Gisteravond omstreeks half acht trachtte een .agent, de op.de straat hoek samenscholende mannen en opgeschoten jongens te versprei den, Doorgaans gelukt dit wel met een zoet lijntje, maar door het warme weer waren de gemoederen zo verhit, dat aan het vermaan van de ageht 'geen gehoor werd gege ven, Integendeel, de mannen begonnen op te dringen en het de agënt lastig te maken. Deze zag zich ten slotte genoodzaakt een waarschuwings schot in. dé lucht af te vuren. Een van de mantien stormde toen op'de agent afblijkbaar met het' doel hem neer te slaan. Uit zelfverdediging schoot de agent opnieuw, ditmaal op de aan stormende jongeman, zonder dat hij gelegenheid kreeg zijn schot te richten. De aanvaller .werd in de heup getroffen en bleef bloedend liggen. De G.G. én G.D. vervoerde hem naar het Zuirterziekcnhuis, waar hij werd opgenomen. Het is de 24-jarlge los-werkman B. T. van D, nit de Tweebosstraat. Na dit voorval zat.de schrik bij de zwarte-pieten er'wel even in, maar nadat dè politieman verster king had gekregen, werd. het op nieuw w.oelig in de .Tweebosstraat en dit bleef zo tot laat in de avond. Van de daken werd met sténen gegooid naar de agenten, die even wel niet werdén getroffen. De po litie bepaalde zich tot een waak- zaine houding, zodat verdere hand tastelijkheden of schietpartijen achterwege bleven. Tegen B. T. van D„ die'door de politie werd aangeschoten, zal pro ces-verbaal worden opgemaakt. Franse regering verzocht het initiatief tu nemen De commissie van buitenlandse'za ken van de Franse Nationale Verga dering heeft een resolutie aangenomen, waarin de regering wordtgevraagd plannen voor te bereiden voor het ont werpen van een federale grondwet voor de democratische landen van Europa, In een communiqué, dat na de ver gadering werd uitgegeven werd gezegd, dat alle bestaande bewegingen voor eenheid, zoals de organisatie van Europese economische samenwerking cn de westerse" unie versterkt enuit gebreid moesten worden. Een internationale verklaring over de menselijke rechten moet worden op gesteld en andere Europese Janden moeten uitgenodigd worden evenals Frankrijk vertegenwoordigers van hun parlementen naar een. Europese consti tuerende vergadering te zenden, welke- de federale grondwet zou moeten goed keuren. Nederland naar Jaarbeurs te Praag Veertien landen, w.o. Nederland, zullen vertegenwoordigd zijn op de jaarbeurs te Praag,-die van 12 tot 19 September zal worden gehouden. Nederland, Italië,België, Zwitser land en enkele particuliere in dustrieën uit Frankrijk-en Engeland zijn de epige deelnemers ten Wes ten van het IJzeren Gordijn. De grootste ruimte zal worden .ingeno men door de Sovjet-Unie. Aantal doden geschal op duizenden De Gele Rivier en de Yangtse, In China, zijn. bulten-hun oevers getreden en hebben, duizenden vierkante ntijl vruchtbaar bouwland onder water gé- zet. ^et nog steeds wassende water van de Yangtsé vormt een ernstige bedrei ging voor de Chinese .hoofdstad Nan king. De rijke rljstgebieden aan de oevers van beide rivieren staan ver scheidene decimeters onder water en officiële Chinese functionarissen, die het getroffen gebied hebben bezocht, rapporteren dat ih sommige dorpen en steden het. water de daken van de hdï- zen beeft, bereikt. De bewoners ped delen in'sampans door'de straten en óveral ziet men cadavers en brokstuk ken van woningen drijven. De autoriteitenmaken bekend dat de watersnood reeds duizenden .doden en millioenèn daklozen heeft geëist. Het is echter niet mogelijk juiste cijfers te geven voordat .het water, gezakt is. De Chinese communistische, radio, be schrijft de toestand in de door de roden bezette gebieden als „rampzalig" cn heeft een dringend beroep gedaan op hét Amerikaanse Rode Kruis, nationale en internationale- hulporganisaties en zelfs op de centrale regering om bij stand te 'verlenen. Dë communisten be weren' datvliegtuigen van de centrale regering de dijken der rivieren gebom bardeerd hébben enverzoekt de hulp organisaties "ér bij de centrale regering op aan" te dringen deze aanvallen stop te zetten. Brood wordt weer witter na 1 Augustus Met ingang van 1 Augustus zal de ma ijsbloem geheel uit het brood ver dwijnen. De. brooóbloem zal na die datum bestaan uit 20. pet. buiten landse of inlandse rogge en 80 pet. buitenlandse tarwe, uitmaling 85 pet. Fabrieken die op 1 Augustus nog maïsbloem in voorraad hebben, dienen deze voor 19 Augustus in de bropd.bioem te.', verwerken. - in plaats yan rogge. Voprdat de broodbloem van betere samenstelling.bij de bak kers komt, zullen er nog wel enige weken .verlopen, zodat niet direct na 1. Augustus witter brood te ver wachten is.. Ook Den Haag al 700 jaren! Neder land wordt een land met oude steden. Er zijn zeer oude bij zoals Cuyk, Utrecht, Maastricht en Vlaardjngen die er zich op beroemen reeds in de Ro meinse tijd een belangrijke rol te heb ben vervuld, maar daarnaast zijn er een grpot aantal middeleeuwse stedendie in haar archieven, en soms ook in haar uiterlijk, de herinnering bewaren aan tijden, die in alle opzichten verschillen van de tegenwoordige. e ene is provinciale hoofdstad ge worden (Den Bosch, Middelburg, e.a.)j de andere - een toeristen- of schUdexs- centrüm (Vere, Woudrichem, Franeker,- e.a,); weer andere werdsn „nationaal, monument" zoals.Delft o£ hoofdstad des rijks (Amsterdam), of residentie en regeringscentrum: Den Haag. Het Haagje deze naam wijst er al op. dat men met een Nederlands precio- sum te maken heeft onderscheidt zich van alle andere plaatsen door de taal die men er spreekt, döor het tempo waarmee men zich beweegt en door kleinigheden, waarmede men zijn arge loze inwoners gaarne plaagt. „Koude aardappelenbuurten" vindt men in Den Haag meer - dan elders; iedere Rotter dammer weet wat er met „houten ham- mèn" en „een-dubbeltje voor de Pier" bedoeld wordt, enz. Maar ondertussen: Den Haag is en blijft de stad van het Huis ten Bosch, Ridderzaal, Binnen- en Buitenhof, buitenlandse ambassades, Vredespaleis, Gevangenpoort en Mau- Titshuis, en van de Haagse Hopjes, die bonbon -achtige uitvinding van baron Hop. Maar ook van de Haagse Bluf,dat verrukkelijke luchtige gerecht. Natuurlijk is er nog ,veel meer loffe lijks van des Graven Hage te vermelden, maar deze landelijke reuzenstad die zich van de zee uitstrekt tot bij Delft, was oorspronkelijk een onbeschermde neder zetting bijeen. houten jachtslot. De graaf -die in 1247 door dè Duitse vorsten tot rooms koning' werd gekozentegen over de in de 'ban gedane Fredèrlk II, huwdemetElizabeth -van Bru'nswijk, werd èeri machtig man met een grote toekomst- eri daaróm verving hij het houten, jachtslot door een stenen ge bouw: de tegenwoordige Ridderzaal. - "Vóór deze graaf Willem, de H-de, naar Home kon gaan, om zich door de Paus te Jatcn .kronen, wilde hij de -West- Friezen nog onderwerpen. In die strijd kwam hij, in" 1256, om het leven. Zijn zoontje Floris, de latere Floris 'V, der Kcerleft God,, was toen nog maar ander half jaar. oud.-:,. Graaf Wil^em C, rooms koning, wordt beschouwd als de grondlegger - van 's-Gravenhage, de grondlegger van de stad, die in weerwil van haar grote ver schillen mEt andere steden (geen havens als Botterdam, geen Maas, geen Y, geen pakhuizen, geen1 grachten cn geep redersbedrijven) toch- veel aantrekke lijks blijft bieden, waar de Rotterdam mers wel op gesteld zijn, vooral in hun vrije urén. ÈmSi In het kader van de feesten ter gelegenheid van het regeringsjubileum is gisteravond in Brie He de première opgevoerd vanhet openluchtspsl tKW. Johan Been: „Het Kindvan Voorne". Meer dan honderd personen werken aan.dit spel mee. Deze'scène stelt voor: de Baljuw van Bridle verneemt de mare van de moord op Floris de Vijfde. Op de achtergrond de Brielse dom Westen tvil niet wijkèn Nog steeds puiten de berichten zich uit lu gissingen, op welke wijze de Westelijke geallieerden zich tot Moskou zullen richten na de diplomatieke activiteit die zij de afgelopen dagen in Londen aan de dag gelegd hebben. Hei meest waarschijnlijk tflkt thans, dat de Britse, Franse en Amerikaanse ambassadeurs eerst ieder afzonderlek een onderhoud zullen hebben met Molotof- Mocht Stalin er in toestemmen, hen gezamenlijk le ontvangen, dan zullen zü gelijkluidende nota's overhandigen met voorstellen tot een viermogéndhedEnconferentle. Maar het Westen zal niet bereid zijn. tot zulk een conferentie, Wan neer de Russen de blokkade van Ber lijn niet eerst opheffen. Hierop is van diverse zijden nog eens- de na druk gelegd. En evenmin schijnt juist te zijn. wat gisteravond uil Londen werd gemeld, namelijk dat het Wes ten, ingeval ér èen vierraogendhe- denbespreking zou komen, de plan nen tot vorming van een West-Duitse regering voorlopig zou moeten op bergen, omdat de Russen dit-als eis zouden stellen alvorens het overleg te beginnen. Marshall, de Ameri kaanse minister van buitenlandse zakem4iep^maraej^^.-in.:---^verband .hiermee gezegd,''dat:fïij instemde met de verklaring van generaal Clay, dat Frankrijk, Engeland en Amerika zou den voortgaan met de uitvoering van het plan .West-Difitslahd. De bestaande wettelijk „voorge schreven handelsmarges in. de groentehandel zijn ingetrokken om dat bet als gevolg van regelmatig grote aanvoer op dè veilingen wei nig zin meer had. de marges te handhaven. Op de ontwikkeling van de groenteprijs za! de'overheid echter nog een wakend oog houden. Scholen vrijaf op 6 Sept. Naar wij vernemen heeft de minister van O-, K. en W. aan de besturen van scholen, voor gewoon lager onderwijs en lager nijverheidsonderwijs doen weten, dat de dag, waarop te Amsterdam de inhuldiging van koningin Juliana' zal plaats hebben, 6 September, als extra vrije dag kan worden aangemerkt. De middelbare scholen beginnen het cursusjaar eerst op 7 September zodat die vanzelf op de zesde gesloten zijn, DE STAATSLOTERIJ Op nummer 3072 van de 504e staatsloterij Ce klassê Se IgstNs een prijs van 15.000 gevallen. HITTEGOLF 'ft HOUDT AAN Weersverwachting, v. geldig tot Vrijdag- Si avond:. Heldere nacht met weinig wind. Mor- gen overdag, bijna overal zeer warm en jsonnlg weer. m de namiddag ech ter fn het Zuiden van het land wat toenemende bewol king' met een klei ne kans. op enkele verspreid optreden- dé onweersbuien. Zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk tussen Oost en Zuid-Oost, 30 Juli: Zon op 4.58,' onder- 20.34. .Maan .op 23.49., onacr .15,18. 30 Juli: Hoog -water te Rotterdam ie tb 10,36 uur, 2e tij 2Z.46 uur. Koning George van Engeland heeft van de "katheder in hét Wembley- s taction de 16 plechtige woorden gesproken die de Olympische Spelen 1948 openen. Een machtige fanfare van trompetten heeft weerklonken na 's ko- nings woorden en honderden duiven vlogen uit als de traditionele symbolen van vrede en broederschap, waarnaar de Olympische Spélen streven. Het Britse voetbalelftal voor dé wedstrijd tegen Nederland, die Zaterdag op Highbury, het'Arse- natier-reln, zal worden gespeeld, is vanmorgen als volgt samenge steld: Doel: Simpson (Scotland); ach ter: Neale (England), Emanning (WaLes); midden: Mcbain (Scot land), Lee (England) en Frigft'i (England); voor: Hopper, (Eng land), Hardisty, aanvoerder, (Eng land), Mcilveiuiy (England), Kel teher (Ireland) en KJppax (Eng land). De wedstrijd wordt om 18.15 uur over Hilversum 2 (415 m:) uitgezonden. Verslaggever is ir. A. van Emmenes. De koninklijke troepen, van het schitterend uitgedoste regiment Royal Horse Artillery.de be reden artillerie hebben een saluut afgevuurd van 21 kanon schoten en door de toegangspoort van Wembley rent een eenzame figuur binnen, in zijn hand de brandende Olympische toorts, die dwars door een deel van Europa is gebracht van de tempel vaa Zeus, Oiympia in!Griekenland. De loper, de laatste van een enor me reeks van internationale athletcn, ontsteekt met zijn lakkei ih een or- namehtale schaal het olympische vuur dat gedurende de Olympische Spelen zal branden in Londen. Terwijl Koningin Elisabeth en bet koninklijke gevolg op de achtergrond staan, spreekt George '6 van Enge land Iangzaam.de openingsformule uit: „Ik verklaar de Olympische Spe len 1948 die de veertiende Olympiade van het moderne «(jdvak vieren, voor geopend". Tevoren had de menigte die het Wembley-stadion vult, reeds een in-, drukwekkende rfeeks plechtigheden bijgewoond. Eerst heeft de Lord Ma yor van Londen in zijn statige met bont omzoomde kledij en getooid met de gulden .keten.van zijn. waardig heid, de koninklijke familie aan'de ingang van he.t stadion verwelkomd. De militaire orkesten speelden het Gad Save the-King. Léden van het internationale Olympische comité, onder leiding van de president J. Siegfried Od- st-roem van Zweden, zijrir aan dg ko ning voorgesteld, Lord Burghley, voorzitter .van het organiserende co mité en eens zélf Olympisch kam pioen, deelde in die .eer.' Op de vrolijke tonen van. mars muziek hebben de meer dan:6000 Olympische deelnemers in hun keu rige sportieve kledij voor de koijing 'gedefileerd, waarna lord Burghley aan de president der spelen. Viscount Portal of Laverstoke beroemd als chef der Royal Air Force in de oor log gevraagd, heeft de koning te verzoeken de spelen te openen- Terwijl van de masten de vlaggen van 61 landen wapperden en d.e dui ven! nog rondcirkelden boven het sta dion zij zijn de enige „professio nals" in de spelen, want 400 dollar is uitgeloofd voor de snelst op bet nest terugkerende duif speelden de mi litaire bands de Olympische hymne, geschreven' door Rudyard Kipling op het: thema„Non' Nobis Domme": „Niet aan óns, o Heer, zij lof en de glorie...een koor, gedirigeerd door sir Malcolm Sèrgent zong het Hallelujah en Donald Fin&lay van de Britse ploeg legde voor .alle deel nemers "de olympische eed af: „Wij zweren dat wij aan deze Olympische Spelen zullen deelnemen in oprechte wedijver de regels welke gesteldzijn eerbiedigend en verlan gend deel te nemen in de .ware geest van sportiviteit vo'or de eer van ons land en voor de glorie van de sport". Benauwde ogènblikken beleefden de vier opvarenden vSn. het Deense jacht Langesund uit Odense dat. gis teravond in een mijnenveld benoor den Terschelling aan de grond liep. Het schip, dat op weg was naar Lis sabon op een vacantiétrip, kreeg motorstoring én trachtte toen zei lende over de gronden heen te ko men. hetgeen echter mislukte. Dp reddingboot Brandaris heeft het jacht veüig "de .haven, van .Ter schelling .weten binnen .te. slepen, waar de motor wórdt gerepareerd. Bijzondere raadszitting in een versierd stadhuis (Yan onze correspondent) Vandaag herdenkt Utrecht offici eel het feit. dat vóór I960 jaar het grondgebied van de latere stad voor het eerst, voor zover men weet blijvend bewoond ging worden. In. het met veel vlaggen, oranje de stedèlijke>.kleurerï en.verse bloe men versierde stadhuis werd eer» bijzondere., raadszitting gehouden, waar vertegenwoordigers uit' alle groepen der burgerij en vele auto riteiten aanwezig waren. Onder hen bevonden zich de oud-burgemees ter, dr. J. P. Fockema Andreae, de oud-commissaris der Koningin, jhr, dr. L, H. N. Bosch Ridder van Ro senthal en de burgemeesters uit de provincie. De loco-burgemeester, wethouder H. A. Bekker, heeft in een uitvoe rige rede een historisch overzicht gegeven van het ontstaan en dp ^ontwikkeling van de stad, om daar na een blik iri de toekomst te wer pen. Hij 'verzekerde, dat Utrecht jong en fris is en van opgewekt le ven getuigt. Hij wekte allen, die van Utrecht houden, op om met het gemeentebestuur op te trekken voor haar rechten, opdat zü. verder kan groeien en bloeien. Voor het tijdvak van 1 tm. 14 Augustus 1948 zijn de volgende bon nen geldig verklaard: BONNEN VOOR BBOOD 087-1 Brood: 800 gram brood (Geldig tm. 7 Augustus) ■1 Brood: 200 gram brood (Geldig tm. 7 Augustus) ALLE BONKAARTEN Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 031 Algemeen: 1 ei 092 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. 3 Algemeen: 100 gram bloem, zelf rijzend. bakmeel of kindermeel BONKAARTEN KA, KB. KC 308 096 Algemeen: 750 gram suiker, bo terham strooisel enz., of 1500 gram jam, stroop enz., of 750 gram ver snaperingen 097 Algemeen: 250 gram boter Of - margarine of 200 gram vet 098 Algemeen: 250 gi kaas of 31254 gram korst loze kaas. (199 Algemeen: 25C gram waspoeder L 107: 800 gram brood (Geldig t.m. 7 Augustus» E 108, C 110: 500 gr. boter of mar garine of 400 gram vet C 109: 400 gram bropd (Geldig t.m. 7 Augustus) BONKAARTEN KD, KE 808 111 Algemeen: 500 gram suiker, bo terhamstrooisel Enz., of 1Q00 gr. jam, stroop enz., of 500 gram ver snaperingen 112 Algemeen: 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 113 Algemeen: 125 gr. kaas of 156^ gram korstioze kaas 114 Algemeen: 500 gram waspoeder D 117; 800 gram brood (Geldig tm. 7 Augustus) E 119: f.00 gr. bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kinder biscuits TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN QA, QB, QC 808 87 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen, of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gr- *jam, stroop enz. 90 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen. of 100 gram suiker, boterhamstrooïsel énz.. of 200 gr. jatJL stroop enz. BONKAARTEN ZA, ZB. ZC. ZB. ZE. MD. MF, MH 808 (bjjz. arb., a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook RL Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. De bonnen 044, 045 en 046 Vlees, blijven geldig t.m. 7 Augustus. Schilderijen uit bezit van koning George naar Den Haag In Rotterdam is gisteren H. M.'s „JacoJ van Heemskerk" aangeko men met aan boord drie Nederland se schilderijen, afkomstig uit Buckingham Pal ace en eigendom van koning George van Engeland, die ze tijdelijk heeft afgestaan voor de komende tentoonstelling in het Mauritehuis te Den Haag. Acht an dere kleinere Nederlandse doe ken, eveneens uit hét bezit van de Engelse koning, komen vandaag per vliegtuig op Schiphol aan, te zamen met een twintigtal teke ningen van Hendrik Averkamp, die ook in het Mauritshuis zullen wor- !den geëxposeerd. Vliegongeluk in Frankrijk eist vier doden Vier personen werden gedood toen gisteren een lesvliegtuig door motordefect in een hoogspannings draad terechtkwam, ontplofte en in brand vloog. Het ongeluk gebeurde bij Melun, halverwege tussen Pa rijs en Fontaïnèbleau. Bart in 't Hout schrijft ons uit Londen: Londen kreunt van de hitte. Negen en tachtig graden in de schaduw, melden, de kranten met grote koppen. (Vraag niet aan uw verslaggever hoeveel graden het dan wel in de zon is ge weest, want dat is aïleeti nop in deciliters zweet te berekenen „Van de koudste zomer naar de warmste zomer!" lees ik in de Evening Standard en ik vouw haar snel dicht om mijzelf als. een Turkse haremdame koelte toe te wuiven, Iedereen in Londen wuift, met kranten en zakdoeken, maar niemand klaagt. Men schuifelt over kleverig asfalt, men zit in de „Underground" of men doet zyn werk, maar niemand klaagt. Want dat is niet „British". Er zijn ook mensen, die de schaduw pan bomen opzoeken in Hyde Park en die 's nachts gaan zwem- men in de Thames. Dezelfde Evening Standard van zoeven weet te vermelden, dat hele volksstammen de afgelopen nacht niet thuis, in hun bed Hebben geslapen. Zij zijn Londen ontvlucht. De kokende poelwaarin de hitte blijft hangen als ïn een bak kersoven. En het einde van de hittegolf is nog niet in 't zicht O ja en daii zijn er nog de Olympische SpelenToen ik hier twee dagen geleden, na de wedstrijd' in Portsmouth aan kwam, had men wel enige moeite om in een ^Olympische sfeer te komen. Nou ja, er was op de stations een klein aanplakbil- jetjey met een Olympische groet voor de bezoekers aan de En gelse hoofdstad, maar dat maakte evenveel indruk als een van de vele verkiezingspamjletten, enige weken geleden in wo brie venbus. De kranten, die ik gretig kocht, liepen ook niet bepaald over van Olympisch nieuws. Wel grote koppen en 'uitvoerige verslagen van de overwinning van Freddie Mills op Gus Lesne- öicTir 'en de zoveelste „aflevering" van de testmatchma ar over „the biggest Gamés in the world" een schamel berichtjesoms niet eens zo vleiend, zoals de klacht van de Tsjechische "ploeg, 'dat er bfj Hun aankomst in Londen niemand aanwezig was om' hen te begroeten.Maar nu komt'het merkwaardige! Terwijl Iedereen zou denken, dat de Olympische Spelen, die de'Engelsen toch al rriatig interesseerden, door de hitte helemaal naar het tweede plan zouden worden verdrongen, lees ik plotseling in de kretnten, dat de ■mensen in grote rijen voor het Wembley-stadion ■gaart staan, ónt nog kaartjes te kopen.Maar ook dat is British. .Ejj. zo is er ook een Olympisch hoofdkwartier in Upperb-rook- street. Op de tweede verdieping, in een kamertje yan twee bij drie meter, kunnen de journalisten hun perskaarten in ontvangst nemen. Dat itïll zeggen: zij staan geduldig op de gang of zij zitten op de trap: Engelsen en Amerikanen, Turken en Egypte- naren, Fransen en Hollanders en zij gaan even geduldig op zij als er een lief meisje moet passeren met grote koppen dampende thee. Hier leert men z'n ziel in.; lijdzaamheid bezitten en men mag alleen maar-eens met de zakdoek langs het voorhoofd wrij- ven als na twee uur wachten een even vriendelijk Engels meisje tussen telefoongesprekken door tot de ontdekking komt., dat uw naam niet op de lijst voorkomt en er dus geen perskaart n oor u is. - „Maar," zegt'u, met voorbeeldige kalmte, „nu ik toch in Lon den ben, zou ik 'het wél leuk vindèn om iéts vatt dè Olympische Spelen te zién.". „Praat u eens met mr, Church!" adviseert het lieve kind. Nog een kwartier zoeken naar mr. Church, maar hij is er niet. Misschien i;V hij „illM,., wordt titel vein de Koningin Naar wij van het secretariaat van HM. de Koningin verne menzal de Koningin na haar troonsafstand wederom de titel Prinses der Nederlanden aanne men. Deze titel voerde zij ook voor het overlijden van Koning Willem III. De Koningin dan prinses WilheLmina der Nederlanden. zal zich vestigen op het Loo, ibaar enige vertrekken in de Westelijke vleugel voor haar i» gereedheid zijn gebracht. In het paleis op de Dam zijn eveneens enige vertrekken voor de Koningin ingericht. liet land huis „Ruigenhoek", persoonlijk eigendom van de Koningin, zal Jicar tot verblijfplaats dienen als zij in Den Haag vertoeft. De Koningin zal zich geheel uit het openbare leven terug trekken en voorlopig algehele rust nemen. Zij zal dus na 4 September niet deelnemen aan het. feestbetoon. De Koningin hoopt dat- ons volk haar positie zal begrijpen en haar zo nodige rust zal eer biedigen. (Van onze Haagse redacteur) Op het allerlaatste ogenblik schijnt'ook de tweede poging van de heer Beel te zullen mislukken, hoe- wel de P. v. A. gistermiddag be sloten heeft haar leden die door Beel zijn aangezocht in zijn kabinet ziir ting te nemen daartoe toestemming te verlenen. Het zijn de liberalen en de christelijk historiscben die op het laatste ogenblik dreigen de formatie poging te torpederen. Eenmaal over tuigd van het feit dat de P. v. d. A. om der wille van het landsbelang be reid is offers te brengen, hebben. CHU en WD blijkbaar het gevoel gekregen dat de nieuwe regering op het stuk van het programma nog wel sterker in. de richting van de; opposi tie kan worden omgetrokken. Het gevolg is geweest dat de CHU ten aanzien van de Indonesische kwestie aan dr. Beel eisen heelt gesteld." wel ke ook voor, de formateur volkomen onaanvaardbaar waren. De VVD van haar kant heeft van de geboden ge legenheid om een figuur voor het ministerie .^an buitenlandse zaken naar voren te schuiven, gebruik ge maakt om een man aan te wijzen die de PvdA nimmer zal kunnen accepte ren. Daarom zit de zaak thans vast en daarom scliünt Beels tweede po ging nog te mislukken op het ogen blik dat hij', het schip bijna de ha ven had binnengeloodst Aangenomen mag worden, dat- het bezoek dat de voorzitter der Tweede Kamer, mr. Van Schalk» gisteren aan dr, Beel heeft ge bracht, met deze moeilijkheden m nauw verband staat. De C.H.U. had te voren reeds een bittere pil moe ten slikken, want terwijl de forma teur aan de Amsterdamse wethou der, mr. §chokking, die lid van da. C.H.U. is,-de portefeuille van Ver-, keer en Waterstaat had aangebo den, heeft deze naar mag wor den aangenomen in overleg, met zJjn partij de eis gesteld dat hij J het ministerie van oorlog zou krij-, gen. Aanvankelijk zag heter naar. uit, dat de heer Fievèï hiervoor uit' de weg zou gaan, doch tenslotte houdt deze .aan dit departement vast en kon aan mr, Schokkïng: geen ander aanbod worden gedaan dan het eerste: hét beheer over de portefeuille voor Verkeer en Wa terstaat. Het is thans geenszinsze ker dat het nog zover zal komen.. De kans, dat dr. Beel vandaag, of morgen deze poging zal moeten, staken werd vanmorgen groot ge acht. De vraag blijft dan of hij zijn opdracht zal teruggeven of dat hij' binnen het" kader van zijn opdraent „een kabinet te vormen" zijn'po ging in andere richting zal voort- ze tten. Vanmorgen heeft de formateur prof. v. d. Brink en minister Van' Maarsseveen gezamenlijk ontvan gen. Aanvankelijk stond ook een bezoek van de heer Drees op; het programma doch dit is voorlopig uitgesteld. Heel Durgerdam was gisteravond uitgelopen, toen de 20-jarige Dick Schermer uit Venhuizen, die aspi raties heeft om het Kanaal over te zwemmen, in de Amsterdamse rand gemeente uit het water kroop na een Irainingstocht van ruim vijf tien uur. Om tien minuten over half vijf gisterochtend dook Dick Scher mer, zwaar ingevet mét reuzel, in het IJsselmeer. Om even na acht uur 's avonds bereikte hij Durger dam. Zijn voedsel ontving Dick van een volgbootje, vati waaraf hem biscuit, gekookte eieren van tijd.tot tijd Inde mond werden geduwd. Afgezien van een kleine inzinking had de tocht een uitstekend ver loop. B|i de familie Possius in Dur gerdam stapte Dick Schermer on middellijk na aankomst in het bad een van de weinige baden uit de omgeving en om half tien was hij nog bezig zich het vot van. het lichaam te wassen.' De jonge man. bevindt rich In uitstekende conditie. Gtannl Gembi. 'een 40-jarige Inter nationaal bekende Italiaanse lange, af sta ndzwemmcr, is gisteren in uitgeputte toestand op bet strand van Dover aan- (jctrafFen. nadat hl} het Kanaal in 12 uur 23 minuten bad overgezwommen* BtJ.Kon. Besluit is, Mr J. R. H. van Schalk benoemd tot voorzitter de* T.weede Kamer-gedurende de lopen* do zittingsperiode.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1