HET ROTTEHDAMSCH PAROOL Ambassadeurs spraken met Molotof Heldhaftig strijdend Oranje-team verliest in de verlenging Philip^ Dorn's moeder zag zoon nooit Heden onderhoud met Stalin? Arabieren willen „heilige oorlog" TWAALF JAAR VOOR KRUPP Togliatti ontslagen uit het ziekenhuis Ambassadeur van Tito ongehoorzaam Szakastis opvolger van Tildy Snellere treinen in 1949 Twee doelpunten vandebutant Appel, één van Faas Wilkes Wedstrijd met een dramatisch slot Monument onthuld te Haaren Banden tussen steden in V.S. en Nederland Gezouten haring mag tien cent kosten Haagse tramstaking duurt voort Weerbericht (Maandag 2 Augustus 1948 Red. en Arim Lange Haven 141. Schiedam TeL 593Dv Abonn-prljs» per week 0J1 per kv/drtaal Alosse nummer» 0.09 ODaencht door'd# Stichting ..Hat Parool" DE Achtste jaargang, No. 179. Uitgave N.V. De Nieuwe Per* Postgiro 39864* bankiert Amsterdamsdie Bank' te Rotterdam Directeur* B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Molotof, van zijn vacantle terug geroepen, is te Moskou terugge keerd en de drie "Westelijke verte genwoordigers Sn de Russische hoofdstad hebben Zaterdagavond! ieder afzonderlijk een onderhoud met hem gehad. Welingelichte di plomatieke kringen nemen aan, dat zij de Russische minister van bui tenlandse zaken hebben verzocht om een onderhoud met Stalin. Er wordt echter uit Moskou geen „groot" nieuws verwacht voor vanavond. Men verwacht dat Sta lin dan namelijk de diplomatieke vertegenwoordigen, van Engeland, Amerika en Frankrijk, op het Kremlin zal ontvangen, Vrijdagavond hadden Bevlns secre taris Roberts en de Amerikaanse en Franse ambassadeurs. Bedelt Smith en Chataümeau. reeds een afzonderlijk be zoek gebracht aan Zorln, Molotofs plaatsvervanger om de ernst tot uiting te brengen waarmee het Westen dè situatie beschouwt. Inmiddels wijst een Reuterbericht uit Berlijn erop, dat de Russen daar voorbereidingen treffen voor invoe ring van een. geheel onder Sovjet- Nog geen oplossing voor vluchtelingenprobleem Het Arabische Hoge Comité In Palestina heeft bekend gemaakt, dat besloten is de „heilige oorlog" te hervatten lp Palestina. De nodige maatregelen zullen getroffen wor den om de Arabieren in het buiten land In staat te stellen deel te ne men aan „de verdediging van hun land". Alle Palestijnse mannen tus sen achttien en 45 jaar, die thans in Svrlö verblijven, worden uitgeno digd zich binnen twaalf dagen te Damascus te doen inschrijven. Graaf Bernadotte zal deze week bezoeken brengen aan Amman, Je ruzalem, Alexandrië, Haifa en Tel Aviv om de mogelijkheid van demi- lltarisatle van Jeruzalem tè bespre ken, evenals het vraagstuk van de naar schatting een mlllioen Ara bische vluchtelingen. Te Amman, de Trans Jordaanse hoofdstad, waar h(j Inmiddels Is aangekomen, heeft Bernadotte meegedeeld, dat de UNO ttvee maanden nodig.zou heb-, ben voor het organiseren van een politiële eer dat Jeruzalem sou moe ten demilitariseren. Hoewel de.Arar bieren reed3 in Juli de demilitarisa- tie van Jeruzalem hadden aanvaard, hadden de-Joden eerst Zaterdag ge antwoord, dat zy zvln voorstel afwe zen. zei da bemiddelaar. Voor zgn vertrek naar Amman heeft Bernadotte te Rhodos meege deeld, dat er vertraging is ontstaan in de verzending van materieel en personeel naar Palestina, nodig voor het toezicht op de wapenstil stand. Alle waarnemers van de UNO langs de Palestijnse kust hebben or der gekregen uit te zien naar twee landingsvaartuigen, die met wapens yoor de Joden onderweg zouden zijn van Italië naar Israël. Er zijn reeds •stappen hierover gedaan bij de Ita liaanse regering. bescherming staand, bestuur voor geheel Berlijn. De Russen zouden yan plan zijn, dit bestuur onverwijld in functie ie helpen. De bevoorrading van Berlijn zal bin nenkort met 8000 ton voedsel en brand stof per dag worden in stand gehouden, heeft generaal Clay Zaterdag meege deeld. Er wordt een derde vliegveld aangelegd, dat deze prestatie rrfogellik zal rnaken. Op deze wijze zal,, rekenend met slecht vliegweer in de toekomst, een gemiddelde dag-aanvoer van 4500 ton gegarandeerd kunnen worden. „Excessen gingen verder dar. Hitiers orders" Schuldig bevonden aan het ex ploiteren van slavenarbeiders en het plunderen van bezette landen, zijn Zaterdag Alfred Krupp en tien. van zijn elf mede-beschuldigden door een Amerikaans Hof te Neu renberg veroordeeld tot gevange nisstraffen, variërende van twee tot twaalf jaar. De zwaarste straf kreeg Alfred Krupp zelf, die ter vervanging van zijn zieke vader Gustav aan het hoofd staat van het bedrijf. Eveneens twaalf jaar luid- j de het vonnis tegen Erich Mueller, de ontwerper van. het kanon. „Gus- tav", dat de Duitsers vooral bij Stalingrad veel hebben gebruikt en tegen Friedrieh von Bülow, de ver- bindingsman van de Krapp-onder- neming met de Gestapo; In de uitspraak wordt in' bijzon derheden aangegeven, hoe Krupp achter de Duitse legérs aan de be zette gebieden binnendrong en zich meester maakte van wat van zijn gading %vas. Het tweede deel van de uitspraak houdt zich bezig met de slavenarbeid, „Wij zijn er boven elke redelijke twijfel Van overtuigd", aldus het Hof, „dat de beklaagden Krupp, Loeser, Houdremont, Mueller en Janssen actief hebben deelgenomen aan het leeghalenvan Frankrijk ei* Nederland." i" Het hof was van oordeel, dat de verdachten met hun excessen, zelfs verder waren gegaan.dan de or ders van Hitier'hadden geluid. Het vonnis telde meer dan 50,000 woorden. - Beide inzittenden van een RAF-vlieg tuig kwamen om, toen dittoestel Zaterdag in Noord- Wales tegen een berg vloog. FQlhS X>£ &OY7ER COHT/KT Te SLjKMutS ■pfi)ER3~mrE&£rt fZesotuuT HST" ÉrSHBLS PBLCffofr OP, SüeÈPToüW- - f16ELQiil>- tiÉDERLfWc, OF n HBT OLYMPISCH STtERsriS^VECbfr VDN +it&HVuRy Polkie-escorte begeleidde de auto, waarmee Palmiro Togliatti. de Ita liaanse communistenleider op wie 14 Juli een revolveraansiag werd gepleegd. Zaterdag hr.t ziekenhuis verliet. Een klein meisje wilde de ontslagen zieke een tuiltje rode bloemen aanbieden, maar de politie hield haar tegen. Togiiatti za! zich tijdelijk uit de politiek terugtrekken om algehele genezing te vinden, waarschijnlijk aan de Italiaanse Ri viera. Hij kondigde dit aan in een artikel in de UnitA, waarin hii de regering aanvalt wegens gebrek aan doortastendheid bu haar optre den na de op hem gepleegde moord aanslag. Ludwigshafens dodencijfer nog gestegen Volgens berichten van Zaterdag 1b het aantal doden tengevolge van ie ramp in Ludwigahafen gestegen tot 168, door sterfgevallen in. het ziekenhuis. Men verwachtte, dat het cijfer nog tot 2Ö0 zou stijgen. Tg-, tens het weekend warén Franse soldaten en Duitse reddingsbrigades nog aan het tvcfk in de puinhopen, ontstaan door de ramp, waarvan de oorzaak nog steeds niet bekend is. De centrale raadder Tsjecho- Blowaakse vakbonden heeft het We reldvakverbond verzocht een onder soek te laten instellen naar de oor- Kaak. Hollands'Amerikaanse filmster na negen.jaar terug in geboorteland LEVE DE HITTEGOLF! Een van de weinige teams op dc Olympische Spelen, óie de hittegolf van de laat- stetdagen met vreugde hebben be groet, is de waterpolo-ploeg van Amerika. De coach, Austin Clapp, die men op deze foto ziet, vond het maar een ideaal weertje. Het is de vraag of hij en zijn jongens er nog lang van zullen genieten Het was eigenlijk tegen, zijn wil, dat Frits van Dongen in 1939 de Atlantische Oceaan overstak daar voor de eerste maal in een Amerikaanse film op te treden. n« herhaalde aanbiedingen van film maatschappijen. „Ik kende geen woord Engels, maar men verzekerde mij, dat het geen bezwaar was. daar ik in een film met Deanna Durbin de rol van een Zwitser moest vertolken, die gebroken Engels sprak, zo vertelt thans Philip Dorn. „Ik had een contract von zes maan den. In die tijd brak de oorlog, uit, de film ging niet door. terug kon ik niet en daar zat ik in Amerika, zon der behoorlijk Engels te kunnen spreken. .."Universal" wilde mc ech ter niet werkeloos rond laten lopen en' Ik speelde, eerst in' een zgn. „quickie", die in zes weken klaar was en vervolgens in verschillende propagandafilms, die hét publiek moesten inlichten over de strijd in Europa, o.a. over de illegaliteit e.d. Vervolgens speelde ik in „T always loved you" en talloze andere films, die Europa nooit zullen bereiken. „I remember Mama' De laatste film. waarin ik. optrad is ,.I remember Mamma" naar het Frits van Dongen weer in Nederland De reeds gedurende negen 'jaar in Hollywood werkende Nederlandse acteur Philip Dom, de vroegere Frits .van Dongen, is Zaterdag, vergezeld van zijn vrouw, met de „Nieuw Amster dam." «oor een bezoek aan zijn familie en voor een vacantietrip in Nederland aangekomen. De AN P-verslaggever trof hem in de grote hall van het schip en vond hem ogenblikkelijk be reid over zijn Amerikaanse er varingen te vertellen. het boekje Mammy's Bankaccount" van Forbes met Irene Dunne in de hoofd rol en geregisseerd door George; Ste vens, Dit is de tweede maal geweest, dat ik het de moeite waard vond om te filmen. De eerste maal was toen ik in „Op Hoop van Zegen" speelde, in Goloebowitaj. ambassadeur van Joegoslavië in Roemenië, is door rijn regering teruggeroepen nadat$ aet personeel van zijn ambassade in sen telegram naar Belgrado had be weerd, dat de ambassadeur zich tij- lens de oorlog* „laf" had gedragen. Soloebowitsi weigert echter naar rijn land terug te keren en publi ceert in een blad te Boekarest een frief. waarin hij detegenwoordige ieiding van dë Joegoslavische com munistische partij afdwaling ver- *T3t „van het proletarische interna tionalisme naar het nationalisme". Vleesbon aangewezen Met het oog op dé bu de handel lamvezige voorraden vleeswaren en In verband met het warme weer zal vooruitlopend op de aanwijzing van aiemve bonnen op 5 Augustus, de •jon 084-vlees vanaf heden geldig Min. Deze bon geeft recht op het topen van 100 gram vlees of een rantsoen vleeswaren. Do geldigheid van deze bon zal eindigen op 'Zater dag 28 Augustus. Naar alle waarschijnlijkheid kiest vandaag het Hongaarse parlement Arpad Szakas'tis- tot président van Hongarije als opvolger van de afge treden Zoltan Tildy. Szakastis is vicepremier en lid van de Hongaar se socialistische partij, die hem een stemmig candidaat heeft gesteld. Zondagavond had nog_geen der an dere partijen een candidaat be noemd, zodat Szakastis' verkiezing vrijwel zeker is. Over Tildy's gearresteerde schoon- zoon Victor Csornoky is officieel nog niet meer losgelaten dan dat hij beschuldigd wordt van. hoogverraad en' spionnagé, ma&r AF. maakt melding van een lijvig dossier, dat tegen hem zou bestaan in' verband met contact dat hg té Cairo zou hebben gehad met vertegenwoordi gers van een Westelijke mogend heid. Ook zou hij in relatie hebben gestaan met Hongaarse immigran ten in Amerika. Franse vliegboot zoek met 52 passagier' Uit Parijs, Bordeaux en Dakar zijn Zondag vliegtuigen vertrokken om te zoeken naar een Franse vliegboot, die Zaterdag met 52 per sonen nan boord uit Fort de France (Martinique) naar Port Etienne in. Frans West-Afrika is vertrokken,- maar waarvan men sindsdien niets meer heeft vernomen dan een aan tal SOS-seinen, die het toestel kort; voor middernacht uitzond., N.S. bestelt ruim 150 nieuwe treinstellen Met ingang vart 15 -Mei 1949. zal er een belangrijke versnelling in de treinenloop kunnen worden verkre gen. De Spoorwegen hebben bijBey- nes te Haarlem, Werkspoor te Utrecht en Allan te Rotterdam in totaal meer dan hond erdvyf tig nieu we treinstellen besteld', waarvan de snelheid 140 km. per uur kan bedra gen. In verband met de toestand van de weg zal de snelheid echter voorlopig slechts tot 120 km. wor den opgevoerd. De treinen krijgen grotere remkraeht en zijn uitgerust met een geheel automatische kop peling. De verwarming geschiedt met warme lucht, .Ongeveer vijftien maal per uur zal de lucht in de rij tuigen worden ververst. In de vier- wagenstellen, 65 in totaal, zal res tauratie aanwezig zijn. De treinen zullen eerst gaan rijden op het zgn. rniddennet. Dit nieuws is tijdens een proefrit Utrecht—Arnhem meege deeld door ir. F. Q; den Hollander,; president-directeur der N.S. Zeppelinbouwer Eckener zuiver verklaard Een denazlficatiehof te Stuttgart heeft Zaterdag dr. Hugo Eckener. de beroemde constructeur van de Graf Zeppelin, zuiver .verklaard. Eckener, hoewel-in 1939- benoemd tot een hoge post, in de bewapening,, "trad nooit in functie. Nederland. Het is niet, omdat ik in ,.I remember Mamma" speel, dat ik U deze film wil aanprezen mijn rol is trouwens vrij onbetekenend maar omdat dit werkelijk een heel goede en bijzondere film is. Wy heb ben er 21 weken over gedaan en in tegenstelling met het maken van an dere films was iedere-acteur tot op de laatste dag geïnteresseerd. Nog nooit... En Philip Dorn vertelt verder in een Nederlands, doorspekt met En gels dat is geen overdrijving, ver- I zekert hij over alles en nog .wat Over zijn moedereen echte Sche- veningse die nog nooit een van zijn films heeft gezien, omdat zij die „levende lichtbeelden" niet mét haar religieuze overtuiging in overeen stemming kan brengen, over zijn acht zusters en broers met hun tal loze kinderen, die nu met spanning de terugkomst van het „zwarte schaap van de familie", zoals hij zich noemt, afwachten om.hem een har telijke ontvangst té bereiden; Over zijn getrouwde 21-jarige dochter Fe- mia, die verleden jaar naar Ameri ka, is gekomen en Amerikaanser is geworden dan hij zelf en ook even over zijn zoon, die op 17-jarige. leef tijd onmiddellijk na de bevrijding, tengevolge van t.b.c. opgelopen in Duitse gevangenschap, ïs gestorven. „Zoudt U Amerikavoorgoed- wil len verlaten?" vroegen wij hem. „Nee, ik blijf daar. Het leven- is er zo heel anders. Vijf October ga ik terug met de „Nieuw Amsterdam" en zal dan weer esns gaan zien, wat ze in Hollvwood voor me te doen hebben- Ia Europa ga ik nog een kijkje nemen bij de Olympische Spelen en ik wil ook de Festspiele in Salzburg bezoeken. Want het toneelspelen ligt mij nader aan 't hart dan de film, wat toch maar fabriekswerk is. Vol doening heb ik er zo goed als nooit van (Van onze speciale verslaggever) OLYMPISCHE voetbaltoumnojen schijn en ons noodlot te rijn- In Parijs verloren wjj onverdund van Uruguay, in Amsterdam haddon wij de pech om al In de eerste dc beste wedstrijd Uruguay te ontmoeten en nu weer in LondenWat Zaterdagavond op het veld van Arscnel gebeurd is tegen Engeland, hebben wij in al de wedstrijden, die ons elftal na dé bevrijding gespeeld heeft, nog niet meegemaakt. Met kansen np de overwinning voor het grijpen, hebben w\j moeizaam tot tweemaal toe een achterstand moeten wegwerken om ben slotte In de verlenging onder de meest dramatische omstandigheden met 34 te verliezen. Een flitsende ren van Wilkes, een throughpass naar Appel, die van links op impstm afstormt en met een schietvlak van enkele me ters in moeilijke positie met het rechterbeen de bal op borsthoogte langs de Engelse keeper heenjaagt. Een voortreffelijk doelpunt, dat enkele minuten later daor een twee de. gevolgd bad kunnen wor den als Simpson een hard schot van Wilkes niet nog net corner had kunnen tippen.... De Engelsen vochten fel terug. Ik had mij bezorgd gemaakt om Har- disty» die zoals u weet in Amster dam de uitblinker is geweest cn nu op de rechtsbinnen plaats was "ge zet. Maar het was een Engelse aanvalslmie van stuk voor stuk ge vaarlijke doorzetters. Mc Ilvenny, de middenvoor, een lange stootram met een moordende sprint, Kelle- her, de i.-binnen, Hoppe de rechts buiten en Kïppax, de linksbuiten, een voetballer met Matthews-allu res, die zo weergaloos listig kon passeren, dat hij tot op enkele me ters van de doelpaal kon opdrijven. Twee waren de situatie de baas: Terlouw, die een meesterlijke partij Dat laatste half uur..,. Wor gende spanning, bijna hysteri sche uitbarstingen op de tribunes onder de ruim een en twintig duizend Engelsen en enkele lut tele honderden Hollanders uitgeputte spelers, die .in hun dodelijk vermoeideilichamen en hun verdofte hersenen nog maar één gedachte hadden: winnen, het koste wat het kost. Tonelen op het weid,: zoals alleen maar voorkomen In zuidelijke landen..'. Een half uur, dat eigenlijk een aanfluiting .was voor de Olympi sche gedachte, omdat deze de strijd en niet de overwinning als hoogste doel stelt!. Eén man had dit kunnen voor komen, dit moeten voorkomen, mr. Vald Laursen, de Deense scheidsrechter. Hij .heeft het niet gedaan, het waarschijnlijk' niet gekund, qmdat oók hjj is meege sleept inde roes van de- wilde orgie, die zich. hier heeftafge speeld. Achteraf is-het gemakkelijk te zeggen: onze -jongens hadden, zus en onze jongens hadden zó moeten doen om deze wedstrijd te winnen, één ding staat als een paal boven, water: zij hebben alle energie uit hun lichaam geperst om deze ne derlaag te voorkomen. Op hen rust geen blaam. En "als zij straks in Nederland terugkomer,ga ze dan van. de boot afhalen en juich ze toe, zoals de Grieken hebben ge daan, als een Olympisch strijder buiten zijn schuld verliezer werd! Als Als de Engelse keeper Simpson vooral in de eerste helft niet .zó voortreffelijk rijn doel had verde digd, dan, ja dan.,Kansen zijn, er geweest, - plenty.- Dat -bégon 'al in de eerste minuten, tóen Appel, die Koozenburg op de middenvoor- plaats voortreffelijk verving, na "n gewonnen düel met Simpson en de linksback Manning de bal vrij voor doel kreeg en juist over de lat kopteMet wat meer geluk hadden we toen al met 1-0 voor 'kunnen staan. Het doelpunt kwam toch: enkele minuten later. BjO—l",'. Piet Kraak speelde en Schïjvenaar.Van Bun, die juist het meeat op z'n hoede had moetén zijn, lietKippax te dikwijls ongedekt Kraak gepasseerd Met zachtzinnigheid was tegen deze zelf, zoal niet onsportief dan tóch fors opere rende voorhoe de, niet veel te bereiken, van daar è-& ongeluk kige duw in de rug van Arie de Vroet tegen Har- disly. De rechts half Mc Bain nam de vrije trap en een Bchot, dat ge makkelijk te houden was ge weest, als Kraak zich niet te ver voor doel had op gesteld, bracht nu, over de handen van Kraak heen, de bal in het net, (1-1). Aan de ene kant dus een mee vallertje voor de Engelsen, aan de andere kant tegenslag voor de on zen. In de strijd1, die zich hierna, ontwikkelde, hebben we niet één keer, maar meermalen op winst ge staan. Een schot van Appel: cor ner. Uit de corner een schot van Wiikes, weer een fraaie save van Simpson; corner. Nog eens een voorzet van Abe Lenstra en hoe de bal uit het Engelse doelgebied weg kwam, weet waarschijnlijk geen Engelsman meer na te vertellen. Lenstra, Wilkes, zij hebben Simp son in de i-si. van de eerste helft niet gespaard, maar deze Engels man had zoal niet de geweldige gestalte van zijn beroemde naam genoot, dan toch zijn veine. (Zie verder pagina 3) DE SPANNING STIJGT! Twaalf minuien voor 't einde van de wed strijd, de stand was 2—2, scoorde Kelleher het 'derde Engelse 'doel punt. Nogmaals zou Nederland ge lijk' maken, oro. pas in.'de [verlen ging roempol ten onder te gaan. DUEL OM DE BAL tussen de En gelsman Lee en onze midvoor Ap pel, die Zaterdag in de wedstrijd tegen Groot-Brittannië txoee doel punten maakte. In het Brabantse dorpje Haaren, dat in de bezettingsjaren een be ruchte klank had wegens het feit, dat daar een groot aantal politieke gevangenen was ondergebracht, had Zaterdag de onthulling plaats van een monument ter nagedachtenis van hen, die als slachtoffers van. de Duitse overweldigers vielen. •Uit alle delen van ons land stroomden oud-politieke gevange nen die dag naar dit oord. dat voor hen. herlnneringert oproept' van bit ter leed en lijden. De aanbieding van het monument aan de nabestaanden geschiedde door dr. M. J. Steyns uit Utrecht. Hg betuigde o.m. zijn diepe erken telijkheid jegens de tegenwoordige regering, welker belangstelling in 't lot der ex-politieke gevangenen wel een schril contrast vormt tot de „misdadige nalatigheid" van het Londense kabinet Volgens mededelingen van de United. Service.:to Holland, een Amerikaanse organisatie tot hulp verlening, staat thans bijna elke gemeente - in Nederland' in verbin ding met een of andere Ameri kaanse gemeente door correspon dentie, hulpzendingen of adoptie. Uit het rapport van de werk zaamheden van. de organisatie over het eerste halfjaar 1948 blijkt, dat dit jaar tot dusverre 16 Nederland- se schepen relief goederen met een gezamenlijk gewicht van meer dan 180.000 kilogram naar Nederland hebben gebracht. Een welkom nevenverschijnsel van deze hulpacties is een cultureel contact tussen Nederlandse en Amerikaanse gemeenten. In vele gevallen vindt ook een uitwisseling van persoonlijke bezoeken tussen Nederlandse en Amerikaanse ste den plaats. Zo brengen op het ogenblik b.v. de bladen te .Rich land (Washington) en Tiel kolom men nieuws over elkander in ver band met de wederzijdse belang stelling, gewekt door de adoptie van Tiel door -Richland en docr de bezoeken van RichlanderE aan Tiel en van Txelenaren aan Richland. „Op Hoop yan Zegen" Misschien komt er nog eens een Amerikaanse verfilming van Heyer- mans „Op Hoop. van Zegen". Ik ben .wel.te oud.geworden om de rol van Geert te spelen, maar ik zou er dan technisch adviseur bij willen zijn. Henry Costér (vroeger Eerman Koster), heeft er ook interesse voor en „Op Hoop van Zegen" zal er in Amerika wel'ingaan! want het to neelstuk- wordt- omstreeks Kerstmis altijd nog, in New York gespeeld. Dat is een soort traditie geworden." Met ingang van vandaag zullen voor gezouten haring weer maxi mumprijzen gelden. De maximum- verkoopprijs voor schoongemaakte,' ter plaatse te consumeren haring wordt dan weer 10 cent per. stuk. Voor z.g. koelhuisharing mag eerst met Ingang van L October één cent extra worden berekend. Nu de maximumprijsregeling in gaat, zal geen rekening gehouden worden met inkoopsprijzen voor de handel, welke ,op .een hoger niveau liggen dan <jie.welke 'üeeds.ïn de Prijzenverordening zgn genoemd.'Bij dóorverkoop mógén-dan teil hoogste de- reeds bekendé' eg voor gezouten maatjesharing de "gewijzigde maxi mumprijzen worden, berekend. Nederland gaat nu zelf gramofoohplaten maken Nederland gaat zelf gramofoonplaten maken. Te Heemstede wordt op het ogenblik een fabriek gebouwd, waarvan de voltooiing nog anderhalve maand zal eisen, rodat tegen half September de eerste gramofoonplaten van Nederlands fabrikaat op de markt zullen verschij nen. De fabriek zal moeten voorzien In een groot deel van de nationale behoef te. Voor de oorlog hadden wij 80.000 platen per jaar nodig. Tn het eerste Jaar zal men 40 000 platen fabriceren. Het -ligt in de verwachting, dat de capaciteit in het tweede jaar verdub beld zal worden, wanneer de nodige werkkrachten zullen zijn opgeleid Deze opleiding is in handen van Engelse In genieurs. Het was oorspronkelijk de be doeling dat men alleen gebruik zou ma ken van Engelse licenties. Thans z(Jn ookZwitserse en Amerikaanse merkeji in het productieschema opgenomen. Vakbond weigert; leiding - over te nemen f De .wilde staking- bü' he Haagse tram duurde Zondagmog onvermin derd voort Een vergadering tussen het stakingscomïté enerzijds en dé drie afdelingsbesturen van spoor- en tramwegpersoneel anderzijds heeft eeen resultaten opgeleverd, "Want het verzoek van de stakers dat de Unie, waarin, deze drie afdelingen verenigd zijn, de leiding van de star king zoudenovernëmen. is gewei gerd. Het stakingscomïté weigerde op zijn beurt de staking op te'hef- fen. De vakbondbestuurders menen evenwel dat de staking binnen enige dagen zal verlopen. Er wordt over geklaagd., dat werkwillige bestuurders en conduc teurs in zekere mate onder terreur zouden staan, hetgeen door het sta- kingscomitê wordt ontkend. Zater dagmorgen waren er in Den Haag lichte ongeregeldheden, waaraan, soms publiek deelnam. Op vele plaatsen in de stad was de stroom uitgeschakeld door-verbreking der schakelaars. Voor een der remises was een tractor geplaatst om het uitrijden te verhinderen en elders werden op de rails moerbouten 'ge vonden, bedoeld om rijdende trams te doen derailleren. De stakers heb ben de directie verzocht de dage lijks gereden dienst voor het ver voer van bleekneusjes naar Kijk duin te mogen onderhouden. Schiermonnikoog was geen- eiland meer! Uiterst zelden komt het voor dat de Waddenzee droogvalt. Door de abnormaal lage stand van het wa ter was dit echter gistermiddag be noorden Groningen het geval. Een aantal Groningse boeren en boerin nen heeft van deze kans, een unieke wandeling te maken, onmiddellijk geprofiteerd; het gezelschap ging droogvoets dwars over de Wadden zee van Hornhuizen naar Schier monnikoog; drie uur later bereikte men het eiland, dat dus tijdelijk geen eiland meer was. Cairo opgeschrikt door explosies In het centrum van Cairo.- dat echter wegens de-geweldige hitte'Zondag niet druk was, hebben 2icb gistermiddag drie krachtige ontploffingen voorge daan. Enkele, voorbijgangers werden hierbij licht-gewond. Op de trap van een gebouw aan. het Moestafa Kemal- plein bleken, springstoffen té, zijn-ge plaatst -De regering heeft 10.000 pond sterling uitgeloofd voor degeen die aan wijzingen geeft .welke tot, arrestatie van dc dader(s). leiden. STAATSLOTERIJ 504e Staatsloterij, 5e klasse, lijst. 100.000 op no. 10889. 50.000 op no, 4584. 10.000 op no. 21459. ENKELE ONWEERSBUIEN Weersverwachting tot Dinsdagavond: hier en daar tijdelijk nevel of mist. Over het algemeen veel bewolking met plaatselijk enkeie regen of onweers buien. Zwakke tot mati ge wind uit uiteenlopen de richtingen. Weinig verandering van "tempe ratuur. 3 Aug. Zon op 5,M, onder- 20.27j maan op 1.58. onder 20.05,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1