m Rood-wit-blauw in top voor 's werelds snelste vrouw HET ROTTERDAMSCH PAROOL' M Ambassadeurs in Moskou door Stalin ontvangen Fanny Blankers verovert gouden medaille, de eerste in onze athletiek-historie Üt' Naar hervatting van strijd in Palestina? Mr. Van Schaik onderhandelt Telefoonblokkade te wachten? Wol tvast V üpj Krupps vonnis bron van moeilijkheden „Volksdeinocratische" heerschappij op de üonau? Handelsverdrag met Bizonie Rouwdienst gehouden te Ludwigshafen Weerbericht Nederlandse successen in Londen De Erelijst Wim Slijkhuis en Wies Vaessen Haagse tram morgen weer op de rails? Proficiat Fahnj/! in het brons Israël behoudt zich zijn rechten voor Roemenië sluit alle Zwitserse consulaten Anti-Britse staking op Cyprus Dinsdag 3 Augustas 1948 fi.e<± en Ad ra. Lange Haven 141, Schiedam Tol 6930v Abonn.priji» pei week 0.31 per kwartaal 4.—, losse nummer» 0.09 Onaerteht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 130 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 39364-5 Bankier: Amsterdamsche Bcmk te Rotterdam Directeurs B. de-Vries Hoofdredacteur; Th- Ramaker DEN HAAG, Maandag (Van onze Haagse redacteur) VT AAR in. parlementaire kringen ■Ln verluidt poogt mr. van Schaik, de nieuwe kabinetsformateur, een ministerie te vormen op een soort gelijke basis als. dr. Beel dit in tweede instantie heeft; trachten te doen. Daar próf.Romme, die op dit punt de gehele fractie van de KVP achter zich heeft, volhardt ih zijn weigering de „rooms-rode coalitie" voort te zetten,, blij ft mr. v. Schaik trouwens weinig- keus over. Hij lijkt er dan. ook naar te streven een extra-parlementaire oplossing te vinden, zodat hij geen overleg pleegt met fracties doch uitsluitend met personen. Zijn streven schijnt er in de eerste plaats op gericht te zijn een aantal belangrijke figuren uit KVP en P.v.d.A. tot medewer king te bewegen. In dit verband is het opvallend, dat mr. Van Schaik reeds enige malen een onderhoud heeft gehad met mr. E. M. J. A. Sassen, Aangezien de heer Sassen na zijn jongste reis naar Indonesië als katholieke specialist voor Indo nesische zaken wordt beschouwd en prof. Romme zelf er blijkbaar, de voorkeur aan geeft buiten het ka binet te blijven, ligt de veronder stelling voor de hand, dat de for mateur de portefeuille van Over zeese gebiedsdelen aan mr. Sassen heeft aangeboden. Het moet twij felachtig geacht worden öf de P.v. d.A. met mr. Sassen aan Overzeese Gebiedsdelen in zee zou willen gaan. Verder, staat het wel vast, dat ir, H. Vos uit het kabinet verdwijnt. In kringen van de KVP is men van mening, dat ir. Vos de meest linkse figuur van de huidige socialistische ministers is, zodat men hem gaarne kwijt wil, nu men in de naaste toe komst een politieke koers wil gaan varen die verscheidene graden meer rechts is dan onder het ka binet Beel het geval was. Mr Van Schaik schijnt voor het overige voort te bouwen op de -grondslag, die dr. Beel reeds .gelegd had. Hij nam contact op met de Amsterdam se cbristelijk-historische wethouder Schokking, die bijzondere belang stelling voor' het departement van landsverdediging heeft. Het schijnt, dat zowel KVP als PvdA zich met een eventuele benoeming van mr. Schokking tot minister van lands- verdediging kunnen verenigen. _Het aantrekken van een persoon lijkheid uit liberale kringen zal waarschijnlijk grote moeilijkheden opleveren. De WD becht er grote waarde aan in elk geval een van haar meest prominente figuren in het. kabinet opgenomen te zien. Daar de heer Oud onder alle om standigheden door dè PvdA afge wezen wordt, zal ran. Van Schaik waarschijnlijk genoopt' ".2ijh mr. Stikker een portefeuille toe te ver trouwen. Bij de' laatste poging van dr. Beel kwam reeds vast te staan, dat mr. Stikker ren blj-r zondere voorkeur heeft voor het departement van Buitenlandse Za ken. Hierover kon toen geen over eenstemming bereikt worden. Daar om mag men aannemen, dat mr. Van Schaik ge.en nieuwe poging in deze richting zal ondernemen. Waarschijnlijk zal mr. Stikker ook wel met een minder belangrijke portefeuillegenoegen nemen, daar zijn verschijnen in het nieuwe ka-- binet in elk geval tot resultaat zal hebben, dat hij een belangrijke in vloed op het Indonesische en het financieel-economische beleid uitoefenen. Maarschalk Stalin heeft.de vertegenwoordigers der drie wes telijke mogendheden gisteravond ontvangen. Het onderhoud duurde twee uur. Molotóf is er bij aanwezig geweest. Na hun bezoek gingen Frank Roberts, de speciale afgezant van En geland, Walter Bedell Smith, de Amerikaanse ambassadeur, en Yves Chataïgneau, de Franse ambassadeur, naar de Amerikaanse ambassade voor een gezamenlijke hespreklng. Ook vóór het onderhoud met Stalin waren de drie diplomaten bijeen gewecA. De afgezanten weigerden zich tegenover de pers over de conferentie uit te laten. Zij scnenen echter na de vergadering mei Stalin in een goed humeur. Een volgende bijeenkomst hangt af van de reactie van de Westelijke vertegenwoordigers op hetgeen het Kremlin te zeggen had en van de instructies die de afgezanten van hun regeringen ontvangen. Ofschoon men in dit stadium slechts gissingen kon doen aangaande de uitslag van een conferentie met Sta lin, ivas een bepaalde categorie van oordeel, dat een vier-mogendheden- confercntie 'hetzij van ministers van buitenlandse zaken, hetzij van premiers de door Wallace in zijn brief aan Stalin voorgestelde punten als werkagenda moest aannemen, zo meldt Reuter uit Moskou. Dit zou inhouden, dat China en Korea ook ter sprake zouden komen. Stalin keurde in zijn antwoord aan Wallace de voorgestelde agenda goed en liet uitkomen, dat hij alle proble men, die de vrede bedreigen wenste te bespreken. Wat Staling antwoord ook zal zijn en welke houding de westelijke mogendheden ook mogen aannemen, aldus Reuter, Stalin zal niet licht de westelijke toenaderings pogingen van de hand wijzen indien hij gelooft» dat zij eerlijk gemeend zijn. Waarnemers tc Moskou -herinneren aan de uitspraak van Stalin, dat er geen reden is waarom twee verschil lende systemen het kapitalistische en het communistische niet vreed zaam naast elkaar zouden kunnen be staan, Men meent, dat de opvatting van het Kremlin is, dat de op han den zijnde bijeenkomst de grootste gebeurtenis is sinds Potsdam en dat zij een ruime gelegenheid biedt om vele diepgaande geschillen, die sinds dien gerezen zijn, te bespreken. De gevolgen acht men /an zeer groot belang voor de wereldvrede. AJN.P. meldt nc^ uit Moskou dat Maandag onverwachts de Russische maarschalken Sokolofsky en Rokos- sofsky, resp. militair gouverneur in Duitsland en bevelhebber van de Sovjettroepen -in het Westen, naar Moskou zijn ontboden,, waarschijnlijk om Stalin, voordat hij de Westelijke afgezanten zou spreken,in te- lichten over de toestand in Duitsland- kan .Verwondering heeft het gebaard, dat de formateur ook .contact met de heer Gielen heeft opgenomen. In zijn functie van Kamer-piesident heeft. mr. Van Schaik zich talloze malen kunnen ergeren aan het dik wijls wel vrijmoedige, maar slecht gefundeerde optreden van de heer Gielen. Het staat vrijwel vast,'dat mr. Van Schaik nief van plan is zelf als minister-president op te treden. Volgens geruchten zou hij echter wel in het nieuwe kabinet zitting willen emen. Mr. Oud zou het onvoldoende voor de V.V.D. achten, indien mr. Stikker met een minder belangrij ke portefeuille belast zou worden. De Rotterdamse burgemeester blijkt persoonlijk bijzondei e be- langstelling te hebben voor het departement van Financiën, maar het schijnt dat hij daar niet veel kans voor maakt. In verband met het extra-parje- mentaire karakter van 't te vormen ^ministerie worden de fracties bui ten deze onderhandelingen gehou den. De belangrijkste vraag, die zich voordoet, is dc kwestie van het minister-presidentschap. Een beslissing hierover zou reefls ge vallen zijn, maar in het huidige stadium van de "onderhandelingen wordt over dèz'e kwestie in parle mentaire kringen een absoluut stil zwijgen bewaard. um-ivr» Men venvacht nieuwe moeilijkhe den tussen Rusland en de "Weste lijke mogendheden naar aanleiding van het vonnis tegen Krupp, waar bij wer<L bepaald dat alle vroegere eigendommen van Krupp worden geconfisqueerd. De mogelijkheid om eigendommen van oorlogsmisdadigers te confis queren werd vastgelegd in éen wet van de viermogendheden contróle- raad, die tot dusver echter nooit in praclijk is gebracht. De vier lan den, die tezamen de contróleraad uitmaken, zullen derhalve een ge lijke stem hebben bg dc verdeling van de Krupp-eigendommen. De raadsheer van Krupp, Arthur Kranzbuehler. zei na voorlezing van hut vonnis: ..Als de Russen profijt van dit vonnis Willen trekken, gaan ze morgen naar Essen om een on derzoek in te stellen nanr do Krupp- clgendommen." Het Is niet uitgesloten, dat de Krupps een beroep zullen doen on generaal Clav, die de macht bezit het vonnis te verlichten en mis schien de .gelegenheid zal willen aangrijpen om de confiscatie der, eigendommen uit het vonnis te lich ten om ^ïoeilijkheden met de Rus sen te voorkomen. Od de conferentie van Belgrado heeft de Sovjet-delegatie een ont werp voor een „Donau-pact" doen rondgaan, dat aan de volksdemocra tieën van het Oosten het volledig toezicht op deze grote waterweg toekent, met uitsluiting van de an dere landen. k De vice-minister van buitenl. za ken der Sovjet-Unie, Wisjinski. heeft aangekondigd, dat het docu ment vandaag officieel op de con ferentie- van 11 mogendheden zal worden ingediend. Het is nagenoeg zeker, dat het door de pro-Sovjet meerderheid usal worden aangenomen, daar de Sov jet-Unie en haar naburen een meer derheid van 7—3 op de Westelijke mogendheden hebben. De voornaamste bepaling van het verdrag is als volgt geredigeerd; „Er zal een Donau-commissie in het leven worden geroepen,-waarin voor elk van de Donaustaten een verte genwoordiger zitting zal hebben." Drt' betekent, dat de commissie bij de huidige stand van zaken slechts» zalbestaan uit - vertegenwoordigers van door de communisten beheerste landen, in afwachting van het ogen blik, dat Duitsland en Oostenrijk eer. vredesverdrag met de geallieer den zullen hebben gesloten. Naar Reuter meldt, zijn de Sow- jets bezig de telegraaf- en telefoon lijnen met West-Europa en- het Westelijke deel van de Sowjet-zone te verleggen zodat zij niet langer door de Westelijke sectoren van Berlijn lopen doch er om heen. Een Amerikaanse woordvoerder zei hierover, dat de Russen, wan neer zij met de verlegging gereed zijn, de verbindingen der Westelijke geallieerden met Berlijn kunnen af snijden zonder dat zrj voor tegen maatregelen bevreesd behoeven te zijn. Nederland krijgt o.a. kolen en textiel uit Duitsland Levensmiddelen, chemicaliën, tin, rubber en industrie-diamanten zal Nederland uitvoeren naar Bizonië. In ruil daarvoor krijgt het machine rieën, gszaagd hout, "chemicaliën, textiel, electrische installaties, yzer- en staal producten en kolen. Deze leveringen tussen Nederland en de Brits-Amerikaanse .zones, van Duits land zjjn overeengekomen in onder handelingen <lie Zaterdag in Frank fort zijn geëindigd. Het verdrag ts een jaar geldig. Nederland levert voor 181 midioen gulden. Bizonië voor 230 mlllioen. De Nederlandse onderhandelingsdelegatie stond on der leiding van mr. S. Th. J. Tep- pema. - Tienduizend, mensen waren Maan dag aanwezig by de rouwdienst die in Ludwigshafen werd gehouden voor de slachtoffers van de ramp die de IG-Farben getroffen heeft Generaal"Kóenig, de 'Franse mili taire gouverneur, sprak in het Duits en daarna in het Frans eëh rede uit, waarin hij de slachtoffers „soldaten 'die gesneuveld zijn soldaten.'van de arbeid" noemde. Behalve Franse, waren ook Amerikaanse. Britse, Russische, Joegoslavische, Belgische, Nederlandse en andere militaire vertegenwoordigers aanwezig. Het aantal doden is thans geste gen tot 380. Nog 70 tot 100 perso nen worden ^fermist, terwijl de oor zaak nog steeds onbekend is. KOEL WEER Weersverwachting •tot Woensdagavond. Meest zwaar bewolkt met aanvankelijk nog enkele plaatse- lijke regenbuien. Zwakke tot matige. - maar langs de wad deneilanden nu en dan vrij krachtige wind tussen Noord sn West. Koe] weer. 4 Aug. Zon op 5.05.. maan op 3.18. onder 20.44 4 Aug. Hoog water te Rotterdam: le tij 3 40 uur, 2e tij 15.56 uur. Luchtdruk "JS7.4wind.-west: temp;. 18.2; max. 24.5 (gistermorgen 11.40 u.): mim. 15.8 (hedenmorgen 6.40- u.) zwaar bewolkt.- onder 20 25i; Zo wan Fanny Blankets de 100 vie - ter, zo werd zij' onbetwist 's werelds snelste sprintster en zo noteerde Nederland de eerste athletiekzege in de 'Olympische historie. Fanny BI ankers-Koen wint de 100 meter en het Olympisch kampioen schap in lf.9 sec, Marie Louise Va essen werd op dc 100 meter borst crawl in 1 min. 7,6 sec. derde. In de finale 5000 meter legds Wim Slijkhuis beslag op de derde plaats In de tijd van 14 min. 26.8 sec. Ons hockeyteam won met 4—1 van Denemarken. Het waterpoloteam behaalde zijn tweede zege. Van Spanje werd met 5—2 gewonnen. De volgende Olympische kam pioenen werden nog uitgeroepen: 5000 meter: Gaston Reiff (Bel- qic). 14 min. 17.6 sec. 800 meter: Whitfield (V.S.), 1 min, 49,2 sec. Discuswerpen: Consolinï (Italië) 52.78 meter. Schoonspringen (dames): Draver (V.S.), Polstokhoogspringen: Smith (V, 5.) 4B0 meter. Floret dames individueel, mej. Ilona Elek (Hongarije). Pistoolschieten: Vasqucz Cam (Peru). De Hely C. Reiff u-hit de 5000 ?ue- ter in Wembley Stadidn in 14 min. 17.6 sec., een nieuw Olympisch re córd. De Tsjech Zatopek, die twee de werd, ziet mep. links. Naar'alle waarschijnlijkheid zul len de Haagse trams en bussen Woensdag weer-gaan ryden. Het tramwegpersoneel, dat lid as van de Booms-Katholieke en Protestant- christelijke organisaties, kreeg gis teravond van zijn besturen 'te ver staan. dat het tijdens een gezamen lijke vergadering der drie bonden, die voor of op 9 Augustus zal wor den gehouden, te Riezen zal krijgen tussen een verbeterde Haagse loon regeling of de Zogenaamde Rotter damse regeling. Er werd 'aangedrongen-op directe hervatting van het werk, cjoch beide groepen weigerden dit te doen, voordat de uitslag van de vergade ring der leden van de Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel, die vanavond in de Haagse Dierentuin wordt gehouden, bekend is. Mevrouw Fanny BlankersKoen, die Maandag de hoogste eer, de gou den Olympische medaille behaalde, debuteerde op 17-jarige leeftijd in 1935 in de albletiek en behaalde al spoedig resultaten, die grote ver wachtingen wekte voor de toekomst. Deze verwachtingen zijn in vervul ling gegaan en bekroond met het winnen van een Olympische titel op dertig jarige leeftijd. Ver wond er lijic is de'vée.ztjdifiheid van Fanny Blan kers. Op tal van nummers levert zij lopprestalics. Zij is o.m. houdster van de wereldrecords od dc 100 yards, de 80 meter horden, het hoogsprin ger. en het vèrspringen. Na haar hu welijk met de K.N.A.U.-ccach Jan Biarikers steeg het peil van haar ver richtingen nog. Als moeder van twee kinderen bleek zij zelfs in staat, in diverse onderdelen van de uthletiek tot prestaties, die ver boven de krachten lagen van de in die num mers gespecialiseerde ongehuwde vrouwelijke athleten. Zo won zij in Augustus tijdens de landemvedslrijd FrankrijkNederland dc 100 meter, de 80 meter horden en het hoogsprin gen. Vermoedelijk zou ook het num mer vèrspringen door haar gewon nen zijn, wanneer z:j hierop was uit gekomen. F.en dergelijke veelzijdig heid behoort tot de hoge uitzonde ringen! Is hot wonder dal Fanny Blankers als onze hoogste Voet werd be schouwd voor de Olympische Spe len? Dnor het winnen van de Olym pische titel op he'. nummer 100 meter dames heeft zij deze verwachtingen niet beschaamd. 'Proficiat Fanny! „Duinrust" aan cie Bloemen- dadlseweg te Overveen z^al worden ingericht als marinehospitaal, ter vervanging van het in 1940 b\J een bombardement van Den Helder ver woeste oude hospitaal. DE gouden medaille voor Fanny BlankersKoen, de bronzen medaille voor Wim Slijkhuis en Marie Louise Vaessen dit is het grote nieuws utt Londen. Toen gistermiddag voor de eerste keer in het Wembley-stadion voor het forum van zovele volkeren der wereld het Wilhelmus werd ge speeld voelde ik even een brok in m'n keel. En wat ging er in Fanny om, toen zij daar op het platform stond, door haar lange gestalte ver ver heven boven het Engelse meisje Manley en het Australische meisje Strickland? Tersluiks pinkte zij een traan weg, Wim Sltjkhnls heeft, de ereplaats niet kunnen bereiken. Va het Wilhelmus de Brabangonne voor Gaston Reiff, na een moordende eindspurt met het „enfant cheri* van de Engelsen: Emïl Zatopek. Tegen deze twee krachtmensen, .was Wim Slijkhuis niet opgewassen, maar ook met.zijn. bronzen medaille zijn we al dubbel en dwars tevreden. En zo eveneens met die van Wies Vaessen. Het was gisteren een goede dag voor Nederland bfj de Olympische Spelen! T OVDEN is wel een stad van L» uitersten. Dagen lang worden we gekweld door een hittegolf met tem peraturen, die zelfs voor athleten te hoog waren, gistermiddag trok de lucht dicht en begon het te rege nen. Niet hard, maar in een gestaag tempo. Het stadion was al in een grijs waas gehuld, toen- Fanny Blankers-—Koen haar trainingspak uittrok om te starten voor de eerste serie in de halve finale. Het Austra lische meisje Strickland was in de ze ..heat" haar grootste concurrente. Twee valse starts van Strickland, waarvoor zij een waarschuwing kreeg, vertraagden het tempo. Op Fanny hadden zij geen in vloed, want zij schoot prachlig weg, namdadelijk dé leiding pn ging onbedreigd als 'eerste door de finish in de prachtige tijd van 12 seconden. Strickland no teerde 12.4 en derdë was de Deense Nielsen. De volgende serie werd gewonnen door de Engelse Manley in 12,4, met op de tweede plaats de Canadese Jones (12.6)'. Xenia Stad—de Jong kwam er niet meer aan te pas en werd vijfde. Groetje de Jong deed het in de laatste serie nog slechter door als laatste te eindigen, maar ,zij was de enige, die goed startte. Alle anderen gingen te vroeg weg en het was een tikje onbegrijpelijk dat er niet werd ingegrepen. Ik wil hier niet mee zeggen, dat onze landge note ten kans had gehad tegen- de Canadese Meyers, die in 12.4 eerste werd, met op dc tweede plaat?» het zwarte meisje Thompson uit Jamai ca. maar het zou een minder on bevredigende indruk hebben achter gelaten. Dc eerste „gouden plak" Het Olympisch vuur heeft in het IVcmblcy-Stadion no? niet zo helder gebrand als op het ogenblik, toen de finalisten voor de hopderd meter da mes haar. startblokken inspecteer den. Wat ging er in Fanny om. toen zij daar neerhurkte....? Dit was dc kans. waarop zij twaalf jaar bad moeten wachten. Twaalf jaar, waar in zfj gehuwd was, moeder was ge worden van twee kinderen. Dit was ook haar laatste kans. want Fanny is dertig jaar s Nog 220 tribunaalzaken 1 Juni oubehanflckl Op vragen van het Tweede Ka merlid Jkvr. Wttewaal van Stoet wegen heeft de minister van justi tie, de heer Van Maarseveen, mee gedeeld, dat er op 3 Juni nog 220 tribunaalzaken niet waren afge daan. In verband daarmee zijn 35 nieuw-benoemde' en 50 aangewezen kan tonrechte rs-plaatsvervangers in functie, krachtens een Koninklijk besluit van 28 Mei 1948. Aan deze omvangrijk schijnende aanwijzing zijn voor de -schatkist geen bijzon der belastende gevolgen, verbonden. De minister van buitenlandse z ken van Israël, Mosje Sjertok, heeft in verband met gen Egyptische aan .val van Maandag op een Joodse ne derzetting verklaard, dat de Joden zich het recht 2ullen. voorbehouden om een militaire actie tegen de Egyptenaren te beginnen als de UNO in gebreke blijft de Egypti sche agressie te stuiten. De aanwezigheid van invasiele gers aan de grenzen van Israël, voegde hij hieraan toe, betekent sen voortzetting van de oorlogstoestand en is absoluut ontoelaatbaar. Een onbepaalde verlenging van de hui dige wapenstilstand is niet te recht vaardigen, het is geen oorlog en het is geen vrede. Aangaande Jeruzalem bevestigde Sjertok, dat de Jsraëlis&he regering zich slechts bezighoudt "met de in lijving van Joods Jeruzalem binnen de grenzen van de Joodse staat. Tn de door het Iraakse leg^r be zette gebieden van Palestina is de staat van beleg afgekondigd, aldus een proclamatie van de Iraakse op perbevelhebber. De gebieden werden am .redenen van militaire veiligheid niet mét name genoemd. In de Veiligheidsraad is het vluchtelingen vraagstuk in Palestina ter sprake gekomen. De Britse afge vaardigde,- Sir Alexander Cadogari, zerde dat zijn regering bereid was honderdduizend pondsterling te storten in een fonds voor Joodse cn Arabische vluchtelingen.' Hij ver zocht de raad de bemiddelaar te wij zen op de ernst van het probleem. Dc raad besloot meer inlichtin gen te vragen over het aantal der vluchtelingen en de bemiddelaar te instrueren de kwestie ter plaatse te bestuderen. Koning Abdoellah van Transjor- danië ontving Maandagochtend graaf Bernadotte te Amman._ Er is gesproken over het vluchtelingen vraagstuk. Beiden verlieten opge wekt het paleis van de koning. De besprekingen over dc oplos sing van het Palestijnse probleem zullen hoogstwaarschijnlijk, worden uitgesteld tot nadat Bernadotte zal zijn- teruggekeérd uit Zweden waar hij' -een zitting zal bijwonen.van het. Zweedse Rode Kruis, waarvan hij voorzitter is. FANNY BLANKERSKOEN de eerste gouden plak Er zijn momenten, waarin een heel leven als een film voorbij kan flitsen, even snel als de fina le van deze honderd meter. „Ik moet...> ik wil..,." heeft Fan ny gepreveld,, toen de starter zijn pistool de- lucht inhief. Het schot.... Weer luttele seconden van moordende spanning. Niet om de strijd, die zij had te leve ren tegen Manley en Strickland, want zij lag voor en bleef voof, maar zelfs binnen de twaalf se conden kan er iets gebeuren! Een misstap, een'verrekte spier... Er gebeurde niets of eigenlijk: alles. Onbedreigd ging Fanny door de finish, de mooiste hard loopster, die Nederland ooit heeft gehad en misschien ooit zal krij gen, was Olympisch kampioene. Terwijl zij terugliep wuifde zij naar haar landgenoten, klapte in de handen van blijdschap. Slijk huis was 'de eerste, die haar geluk wenste met een zoen op de wang. Goed gedaan. Fannyü De Engel sen hebben voor jou wel minder geklapt dan voor hun eigen land genote Manley en zelfs voor de Australische Strickland, maar dat kan je niet hinderen. Jij staat aan de top van de wereld! Moordende race OE 5000 meter finale was het „kasstuk". De. Zweden,, die talrijk vertegenwoordigd waren in het Stadion, begonnen al. een kwartier van te voren „héja héja" te schreeuwen .voor hun favorieten Ahiden en Albertssori. Een herfstige sfeer hing in het stadion, de regen had de tribu nes uitgedund en op de rode sin- telbaan stonden grote plassen."De athleten liepen 'te huiveren in hun trainingspakken, probeerden warm te blijven door heen en weer te draven. Ik dacht aan Wim- Slijkhuis, die juist veel beter de hitte van de laatste dagen had kunnen verdra gen dan juist deze verstijvende af koeling. Eén* was er misschien, die de regen met stoïcijnse kalmte ver droeg: mil Zatopek, de man van graniet. Zatopek was het ook, die niet bang var om onmiddellijk de Leiding te nemen. De regen woei in z'n gezicht, het deerde hem niet. Hij zou de vijf duizend rpeter rege ren, zoals hij de tien duizend me ter geregeerd had. Zijn opzet was duidelijk: door onmiddellijk een hoog tempo in te zetten, zou hij opnieuw proberen zijn tegenstan ders te -„Vermoerden", 'hen lang voor de eindstreep tot capituleren te dwingen. Door regen en modder De volgorde was aanvankelijk: Zatopek Reiff de Zweed Al- bertsson en op de vierde plaats Slijkhuis. Onze landgenoot liep prachtig; bij zijn lange, sierlijke, elegante pas vergeleken liepen Zatopek en Reiff als ploegpaarden. Hun lopen was ook ploegen, door regen en modder, dat tegen hun broekjes opspatte. In de derde ronde spurt Albert- soa zelf naar voren, om zich spoe dig daarna te laten afzakken en de leiding over te geven aan z'n land genoot Ahiden, die zich naar voren werkt, een paar honderd meter aan de kop blijft cn dan weer wordt verdrongen door Zatopek. De trotse Tsjech kan geen man voor hem dulden. Hij voelt zich de koning van het veld, hij zal het tempo aangeven.Zatopek gooit zijn massieve borst nog meer naar vóren en trekt, trekt.Reiff, Slijkhuis en Ahiden lrouden hem bij, de anöcre acht lopers zakken af. Er komt een gaping ir. de baan, die geleidelijk aar. groter wordt. Het is nu al duidelijk tussen .wie de strijd zal gaan: Zatopek, Reiff, Slijkhuis en Ahiden, één van deze vier zal straks het podium beklim men. Maar hoe" machtig en hoe In drukwekkend de Tsjech ook aan deze kopgroep trekl, hij kan niet voorkomen, dat op 3800 meter Gas ton Reiff zich plotseling van de tweede plaats naar voren werkt. Er gaat een „thrill" door het stadion. „Reiff!! Reiff!!" gillen de Belgen. Het is büna ongelofelijk wat bil daar doet. Hij wringt zich voor Zatopek, loopt hem voorbij en be gint te sprinten, alsof hij de laat ste bocht ingaat inplaats van met 1200 meter nog voor de. boeg. „Hij haalt het niet...." kreunt iemand op de tribune. Maar Reiff weet wat hij doet. Op dit moment heeft hij gewacht, voor deze for midabele eindspurt heeft hij ge traind. maanden en maanden. Zatopek zakt af, alsof hij door een tegenstroom wordt weggezo gen. Zijn kans lijkt verloren Maar weer gaat er een „thrill" door het 'stadion. Slijkhuis, die nog steeds op de derde plaats heeft ge legen, gaat naar voren, komt borst aan borst met Zatopek. gaat herb voorbij. Een Hollandse journalist knijpt zijn sigaret stuk, hij vergeet noti ties te maken, gaat recht overeind staan. Iemand schreeuwt: Slijk huis. .II Zou het lukkenA?s er één een eindsprint heeft dan is het de tengere Hollander! (Vervolg pag. 3) De Roemeense regering: heeft ge last. dat alle Zwitser®e consulaten in Roemenië gesloten worden. Voorts is een .Zwitser, die zijn hele leven in Roemenië had doorgebracht „onder vemedei'ende omstandighe den" uit het land gezet. Dit zijn Roemeense représaille maatregelen naar aanleiding .van .de arrestatie in ZUrichvan de Roe meen Vltzianu, die verdacht werd van economische spionnage. Tweeling bij liet baden verdronken In de IJsel bij "Zutphen zjjn 'Za terdagmiddag twee jongens van 18 .iaa,r, tweelingbroers uit een gezin te Empa, verdronken. Geen van beiden w\s de zwemkunst meester. Een andere broer zag het'tweetal voor .zijn ogen in de diepteverdwijnen, maar kon geen hulp meer biedsn.. B(j de Brits-Amerikaanse asbest- mijnen tc Amiandos op Cyprus, is een stalling uitgebroken. De mijnen zijn door de stakers bezet. In ver schillende steden op Cyprus hebben. anti-Britse demonstraties plaats ge had. Er zijn 44 personen gearres teerd. onder wie de secretaris van dè vakvereniging dei' mijnwerkers. Een boerderij te Kithoyen b|j Oss, waarm een gezin met elf kinderen woonde, is Zondag door de bliksem getroffen en stond zo snel in vuur en vlam, dat niets kon worden ge red. Een storing in het telefoonnet was oorzaak dat de brandweer' veel te laat kwam. Het vee was niet ver zekerd, de inboedel zeer laag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1