HET ROTTERDAMSCH PARGOL Tweede onderhoud in het Bij Nel thuis Kremlin verwacht pi NEL VAN VLIET WINT ONZE TWEEDE GOUDEN MEDAILLE m Personeel van Haagse tram werkt vandaag weer „Bij de Prinsesjes", een alleraardigst boekje Wat biedt het Westen aan in ruil voor opheffing der blokkade? VERLAGING DER BOUWKOSTEN Weerbericht Russisch nu verplicht leervak in Roemenië „Her-scholing" in Bulgarije Wereldomroep legde de reacties vast op de Millerband Loonsverhoging op korte termijn zal nieuwe staking kunnen voorkomen Predikanten schrijven aan directie en stakers Filmopname moest beslissen WÈËmmfWm Overwinning op het nippertje na enerverende race Bij laatste keerpunt nog óp derde plaats Feestverlichting raag acht dagen branden Nederlandse successen in Londen De erelijst Franse vliegboot nog niet gevonden Ook in Londen is de hitte voorbij Woensdag 4 Augustus 1948 Red. en Adm. tango Haven 141, Schiedam ToL 6930c Aboan.pdj*> per week 0J31 per kwartaal 4,-—, lasso nummers 0.09 Ooaencht door de Stichting „Het Parool" SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 18Ï Ültgcve K.V. De Nieuwe Pen w Postgiro 398644 Bankieri Amsiexdamflcho Bank te Rotterdam Dlrecteun B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker De Amerikaanse, Britse en Franse rederingen zijn begonnen met de bestudering van het „top secret report" dat over de ontmoeting van Maandagavond in het Kremlin is uitgebracht door de vertegenwoordigers der drie Westelijke mogendheden. Britse ambtenaren te Londen werkten de gehele nacht aan de ontcijfering van het speciale rapport, dat Frank Roberts, de particuliere secretaris van minister Bevin, aan laatstgenoemde heeft gezonden- Te Parijs en Washington werden in allerijl diverse conferenties belegd na de ontvangst van het rapport uit Moskou. United Press meldt uit Moskou, dat het thans aan Washington, Lon den en Parijs is om de volgende stappen te ondernemen en dat bin nen 36 a 48 uur te Moskou geen ver dere ontwikkelingen verwacht kun nen worden. Men vermoedt, dat het Politbu reau in het Kremlin belangrijke zit tingen zal houden om de verlangens der Westelijke mogendheden overweging te hemen. Er zijn zekere aanwijzingen, dat nog een tweede conferentie in het Kremlin met de vertegenwoordigers van het Westen zat worden gehouden. Een absolute geheimhouding wordt overigens in acht genomen ten aanzien van de besprekingen met de Russen, De achtergrond van de Oost- West crisis heeft het echter mo gelijk gemaakt aannemelijke veronderstellingen te doen over hetgeen de drie Westelijke af gevaardigden met Stalin heb ben bespraken. Het belangrQk- ste, nog onbekende punt ia dat gene, wat de Westelyken heb ben aangeboden in ruil voor de opheffing der blokkade. Bij ontbreken van iedere offici- ciele leidraad variëren de veronder stellingen tussen een onmiddellijke ontmoeting tussen president Tru man', Attfee en André Marie en her vatting der ..onderhandelingen over een nieuwe Berlijnse munteenheid. De volgende, fetap zal onthullen, of er enige kans is op hervatting van de onderhandelingen tussen de Grote Vier of dat de reeds onbevredigende onderlinge betrekkingen nog slech ter zullen worden. „Voorzichtig optimisme" De lange duur van het onder houd met Staün geeft te Parijs aan leiding. tot „voorzichtig optimisme", aldus zeiden..bronnen- «uÜt^de-naaste omgeving van de Quai d'Örsay-v af jaag. De Britse gouverneur in Duits land, generaal Robertson, gaat van daag naar Londen voor besprekingen op het ministerie van buitenlandse zaken, zo is te Berlijn meegedeeld. Teneinde te'komen tot een ver laging der nog steeds bijzonder hoge bouwkosten, heeft de minister van Wederopbouw en. Volkshuis vesting een aantal nieuwe maat regelen genomen. De maximum- prijs waartegen de bouw van nieu we woningen zal worden gegund, zal van 1" September 1948 af ver laagd worden en wel met f 2,50 per M3. De practijk wijst namelijk uit, dat de-huidige bouwkosten hoger liggen dan noodzakelijk is, aldus de afdeling- voorlichting van het desbetreffende ministerie. Zulks blijkt o.m. uit het feit, dat in ver schillende gevallen tot gunning kon worden overgegaan tegen prijzen welke soms zelfs zeer belangrijk beneden de maximumprijzen lagen."1 Verder zal de minister er op toe zien. dat. meer nog dan in het ver leden is geschied, hetevenwicht zal worden gehandhaafd tussen de hoeveelheid in.uitvoering te nemen werk èn het beschikbare aantal bouwvakarbeiders en materialen, Het. werk,' dat momenteel in uit voering is, heeft een zodanfee om vang bereikt,-dat het noodzakelijk is de hoeveelheid werk op de markt niet verder te vermeerderen. De goedkeuringspolitiek van. de over heid zal er dan ook op gericht zijn- in het nog resterende deel van 1948 de hoeveelheid in uitvoering zijnde werken meer in overeenstemming te brengen met' de beschikbare ar beidskrachten en materialen. In die sectoren der bouwnijver heid, waar iri; hét eerste halfjaar van 1948 te veel werken in uitvoe ring zijn genomen, zal thans een beperking der goedkeuringen moe ten plaatsvinden. Dit zal het bouw- tempo ten .goéde komen. Er be hoeft dus geen vrees te bestaan dat minder "nieuwe woningen gereed zullen komen. Éérder zal het te- gén deel het geval zün. OVERWEGEND DROOG WEER Weersverwachting tot Donderdagavond Zwaar bewolkt 'mét lijdelijke opklarin gen Vannacht en morgen gedurende het grootste gedeel- te van de dag droog weer. Weinig wind en weinig verande ring van tempera tuur 5 Aug.; Zon op 5.07, onder 20,24: maan -on 4 50- onder 21.11 5 Aug. Hoog water té Rotterdam: le tij 4.5t uur. 2e tii. 16.47 uur. WAARNEMINGEN Luchtdruk.;': 761.8.; Wind Noord 2; Temp. 16.6- max. 20.4 (gistermiddag 1 uur); mim. 15,8 (hedenmorgen.3 uur). Weersgesteldheidbetrokken. - Roemenië's nieuwe onderwijswet is gisteren in werking getreden. Dat betekent, dat behalve de sluiting van alle buitenlandse onderwijs inrichtingen, die reeds een dag eer der werd aangekondigd, alle confes sionele echoion worden geseculari seerd er. het Russisch verplicht leer vak wordt van het vierde jaar der lagsre school af. Soortgelijke maatregelen worden genomen in. Bulgarije. Ook in dat land zullen alle buitenlandse scho len worden gesloten. Alleen .diplo matieke missies mogen op basta van wederkerigheid scholen oprichten, maar deze zijn niet toegankelijk voor Bulgaarse kinderen., Twee soorten glas bonvrij De met betrekking tot sommige soorten spiegel- en bruteglas nog geldende distributiebepalingen zijn met ingang van 1 Augustus komen te vervallen. Verkoop, aflevering en aankoop van deze soorten glas zijn niet meer aan machtigingen of bonnen/gebonden. {Van onze Hilversumse correspondent) De.atmosfeer in het Olympisch zwomstadion moet gisteravond tot berstens toe geladen 2ijn geweest van spanning toen Nel van Vliet baar laatste race zwom in de finale 200 meter schoolslag. Maar zeker niet- minder was dit het geval in de woonkamer van het pand Huizer- straat 4 te Hilversum, .waar de ouders, twee zusters (de andere twee gingen met Nel mee naar Lon den) en zeven broers van Hollands snelste zwemster, haar verrichtin gen door de radio'volgden. De We- reidomroeo had deze bijzondere sfeer in Huize van Vliet voorvoeld. Terwijl uit de luidspreker .de stem van Dick van-Rijn klonk, die een meeslepende reportage, van de eind strijd gaf en de broers en zusters hun Nel met vurige (natuurlijk nut teloze! kreten aanmoedigden, stond in dé kamer een microfoon opgesteld om de reacties in. de hui selijke kring op te nemen. Op het ogenblik, dat Nel als eer ste aantikte, mag het gejuich in Wembiey-pool dan oorverdovend ge weest zijn, het hoerageroep en de omhelzingen van de famUieachaar waren niet minder geestdriftig. Moeder Van Vliet, dié de vreugde tranen over de wangen liepen, werd door de sterke' armen van haar zoons opgenomen en zingend door de kamer gedragen. Vele van deze gelukkige momen ten legde de Wereldomroep op de Millerband vast. Als zij geslaagd zijn. zal Wereldomroep „Radio Ne derland" ze hedenavond tussen acht en tien uur uitzenden op de golf lengten 25, 31 en 49 meter. behoudt het personeel zich het.recht De stakers van de Haagse tram hebben glstffxavond in een vergade ring in dé Dierentuin besloten, van daag het werk te hervatten, op voorwaarde, dat op korte termijn een loonsverhoging van 13 pet. wordt gegeven. Blijft deze uit, dan PRINSES IRENE Donderdag 9 jaar (Auteursrecht ,Ver. Pro Juventute') voor, opnieuw te gaan staken. Deze eis werd kenbaar gemaakt door de heer L. Touw. de leider van het stakingscomite. die de heer De Later van de Vereniging van. Spoor- en Tramwegpersoneel felle verwp- 'ten over sloomheid en.nalatigheio toewierp. Toen laatstgenoemde daarna het podium wèer betrad, werd hem het spreken onmogeiuk gemaakt door de vergadering, die o.m. riep: „Wat jullie in anderhalf jaar niet konden, hebben wij in vier dagen strijd Voor elkaar gekregen." De nieuwe voorstellen; die van daag aan de HTM-directie worden voorgelegd, komen voor een groot gedeelte aan de eisen der stakers tegemoet. Ben der eisen is, dat geen rancunemaatregel en worden geno men, verder eisen de stakers, dat het loon over de stakingsdagen wordt doorbetaald en dat de sta- kingsleiding in de Iooncommissie wordt opgenomen. In een brief aan de directie der H.T.M. en de Bedrijfsunie schrijven vier predikanten der Ned. Hervorm de Gemeente te 's-Gravenhage. dat zij besloten zich tot haar te wan den, om er met klem op aan te dringen, dat door haar op de kortst mogelijke termijn in gemeenschap pelijk overleg maatregelen zullen werden getroffen, om aan de ver bittering, die over een deel van het Haagse tramwegpersoneel gekomen is, een einde te maken. In een brief aan het personeel in staking schrijven de predikanten, dat zij besloten, te berichten hoezeer zrj het betreuren, dat het personeel gemeend heeft in wilde staking voor z\in belangen te moeten opkomen. Zij zijn van- oordeel dat het perso neel onder alle omstandigheden zijn vakorganisatie trouw had moeten blijven'. Dat het geen wonder was, dat de Amerikaanse neger Barney Ewell (in de vijfde baan) dacht,- dat hij Olympisch sprintkam pioen op de 100 meter geworden was, kunt u zien op deze foto, Ewell danste reeds van vreugde in het rond, maar de jury wilde geen uitsluitsel gevén. Eerst la ter na de ontwikkeling van de film, die van de finish was ge maakt, werd uitspraak gedaan. Vit dc 1ilm, wear-van wij hier een beslissende opname Icteu zien, bleek dat Harrison Diltard (in de onderste baan) ras- en landgenoot van Ewell, nog juist even eerder rijn borst tegen het lint had gegooid. In de tweede bacn loopt Mc Donald Bailey, een neger f art Jamcica. die En geland vertegenwoordigde an zesde werd, in de pierde baan Lloyd Berrinpton Beach uit Pa nama, die als derde aankwam. De twee blanken in het gezel schap, de Schot Mc Corquodale (baan 3) en Mei Patton, de fa voriet der V.S. {baan 6) werden resp. vierde en vijfde. ÏE-} Onze epëciale verslaggever by dé Olympische Spelen schrijft ons T^EMTDDEN van lachende, joelende, dringende, vragende én photogra- f ferende mensen, terwijl Ma Braun een rondedans uitvoert met Karei Lotsy, probeert zich een heer in een donkerblauw costuum naar voren te dringen. Niemand herkent hem in de opwinding. Hij zegt beleefd: „excuse raekomt langzaam naar voren enzelfs Nel van Vliet heeft moeite om zich te realiseren, dat het Prins Bernhard is, die haar de hand drukt en haar feliciteert met het Olympisch kampioenschap op dc 200 meter Schoolslag, dat zij zo even na een fantastisch spannende strijd heeft behaald. Ook mevrouw Suttorp weetnietof zij lachen ,of-huilen moet en voordat-er een fotograaf aan te pas kan komen om dit moment op de gevoelige pleat vast te leggen, is-ér al een zwemsuppoost om onze Prins der Nederlanden van het plankier té verwijderen. „It is all right..." zegt Prins Bernhard en hij onttrekt zich aan het gezelschap om'te voor komen, dat er nog meer publiek toestroomt. Het gevaar voor instorten van het plankier wordt afgewend! NA de overwinning var. Fanny BJankers-Koen is dit de rr.eest enerverende episode, die j!c tot nu toe bij de Olym pische Spelen heb meegemaakt. De 5000 meter raceJ;iuet Zato- pek en Slijkhuis was een „thrill", maar het hemd is nu eenmaal nader dan de rok. De Hollanders waren in zo groot mogelijk aantal naar de „swimming pool" gekomen. Overal, op de tribunes zag ik de blauwe blazers en töen het mo ment was gekomen, dat de zwemsters haar trainingspakken begonnen uit te trekken; bleek, dat onze landgenoten even goed kunnen „yellen" als de Zweden, „Holland spreekt een woordje mee!!" daverde het door de Wembley pool. Dat was ook inderdaad zo, want van de acht finalisten hadden wjj drie landgenoten aan de start staan: Nel van Vliet, Jamde de Groot en Tonny Hora. Hongarije was vertegenwoordigd door Szekely en Novaak; voorts zouden meevechten om de Olympi sche titel: het Engelse meisje Church, de Australische B, N. Lyons en het Deense meisje Hansen. jSprookjes vertellen haasf altijd: van een heel mooie prinses met gouden haren, die in een prachtig kasteel of in een glazen paleis woont, en die nooit anders doet dan spelen qf rijden in een gouden, koets.Maar ónze prinsesjes, die in dat grote,, witte huis in Soestdïjk wonen en Beatrix, Irene, Margriet en Marijke heten, zijn heus nét zulke gewone kinderen als jij en je schoolvriendinnetjes. Zij moeten 's morgens óók op tijd opstaan en zich.latei* aankleden en wassen, want de school wacht beus niet op haar en zij krijgen even goed een standje als ze te laat komen U zou graag verder willen le zen, maar wij stoppen met dit ci taat. Het zijn een paar régels uit: een keurig boekje. „Bij de prinses jes", dat Marijke Vetter naar gege vens van Dick Schilferli voor kin deren heeft geschreven en waarin zij oh, moeilijke kunst! pre cies de kinderlijke toon heeft ge troffen, zonder ia het „kinderach tige" te vervallen. De geciteerde re gels kenmerken volkomen de sfeer van dit eenvoudige, direct tot het hart van kinderen en. volwas senen sprekende geschrift. {Uitga ve: De Boekerij te Boarn). „In het Paleis", „Op de Werk plaats" (de school van Kees Boeke te Bilthoveri) en „Bij de padvinde rij" luiden de ondertitels en zo zien wij de lievelingen van. ons volk achtereenvolgens ïn de voornaam ste milieu's waarin zich. hun leven tje afspeelt.-Tal van aardige foto's van de prinsesjes, met haar ouders en de Koningin en met haar vriend jes en vriendinnetjes, verlevendi gen het geheel. Dit is niet alleen eenbuitenge woon goed kinderboek. Het heeft ook volwassenen iets te zeggen. Het leert ze de aloude wijsheid, door ons prinselijk paar bij de opvoe ding der prinsesjes in practijk ge bracht, dat eenvoud het kenmerk van het ware is. Deze prinsesjes worden als „gewone kinderen" grootgebracht, tussen.andere „ge wone kinderen", waar ze mee spe len en kibbelen en waar ze de klei ne vreugden en kleine verdrietjes mee delen. Ze spelen .ook verstop pertje, sparen ook sigarenbandj es. Ze nemen ook hun pakje boter hammen mee naar school, zijn ook ondeugend, komen ook met ge scheurde jurken en vuile handen thuis. Men leest en.men.geniet er van, zoals men van zijn eigen kinderen geniet. Want, beschouwen wij allen deze prinsenkinderen ook niet als iets „van ons"? En komt dat niet, doordat het prinselijk paar ze met grote wijsheid midden in ons volk heeft geplaatst, bijzon dere kinderen,, want prinsessen, on ze prinsessen, maar toch gewone rakkers, niet de rakkers van de bakker en de melkboer en de dok ter en de dominee? Juist van de week is Irene jarig. Ze is ons met haar. zusjes door het lezen van dit boekje nog liever ge worden, juist omdat het niet alleen een „schat", maar ook dikwijls een „ondeugende meid" is. Misschien, krijgt zij dit boekje op haar ver jaardag. En dan is zij er .zoals wy haar nu hebben leren kennen vast en zeker erg blij mee. Even blij als onze eigen kinderen er mee zullen zijn. Feestverlichting ter gelegenheid van het regeringsjubileum Is thans toegestaan voor het tijdvak van*30 Augustus tot en met 6 September aanstaande. Een publicatie van het ministerie van economische zaken vestigt er de aandacht op, dat van een uniforme landelijke regeling is afgezien: de plaatselijke gas- en electriciteitsbedrijven zullen de maatregelen treffen, die In verband met hun capaciteiten toelaatbaar NEL VAN VLIET Ik ben zo gelukkig Zonder gevaar voor overdrij ving kon men zeggen, dat NeJ van Vliet favoriet was. Dat kon op grond van haar prestaties, in de series èn halve finale» Maar wie garandeerde, dat Eva Szekely haar grootste concurrente in Monle Carlo niet haar beste krachten voor deze avond had ge spaard? Ook over Eva-Novaak was men niet. erg gerust. Zij was: het, die Nel in de semi-finale de meeste moeite had bezorgd. Janny de Groot er; Tonny Hom hadden zich keurig geweerd, maar in dit internationale'gezelschap zou den: zij voor stérkere krachten moe ten capituleren. De volgorde aan de start was als volgt: Church (Eng.), Hansen, de Groot, Novaak, Van Vliet, Ly ons, Szekely, en Tonny Hora. Nel van Vliet zou dus haast Novaak komen te liggen, met een haan tus senruimte gescheiden' van Eva Szekely. Slechte start Het was doodstil in de Werabley- pool,. toen de starter' zijn pistool; ophief èn zei: ;,on your maths Het schot viel en de strijd was begonnen. De start van onze Hollandse meisjes leek niet zo gelukkig. Jan- «y de Groot en Tonny 'Hom bleven al dadelijk achter en. zelfs Nel van Vliet leek niet zo goed gestart als anders. Reeds in de eerste baan „vlinderden" machtiger dan ooit tevoren, als zij dit enorme tempo kon volhouden Szekely nam als eerste het keerpunt, met een seconde achterstand gevolgd door Nel van Vliet, die vrijwel tegelij kertijd de tweede baan inging met Novaak. Op weg naar het tweede keerpunt werd Nel zelfs gepas seerd door Novaak, die zo'n mach tig tempo inzette, dat zij als eer ste het tweede keerpunt bereikte, vóór Szekely, met Nel van Vliet op de derde plaats. Bjj het derde keer punt lag Szekely weer één, Novaak 2, Nel 3 en het Australische meisje Lyons 4. Niemand lette op de Australi sche, iedereen keek naar NeJ van Vliet, die een machtige eindsprint inzette, eerst Szekely passeerde en toen Novaak. Nieuwe concurrente Plotseling ging er een gejoel 'van emotie door het zwematadioo. Lyons, op wie niemand meer had gelet, kwam plotseling opzetten» onweerstaanbaar. Zü spurtte Sze kely voorbij, liet Novaak achter en zette de aanval in op Nel van Vliet. En met elke meter, «1st het eindpunt dichterbij kwam, liep Lyons in, wij hielden even ons hart vast,». Maar Nel wist de voor sprong te houden en tikte uitgeput als eerste aan. Tweede werd Lyons, derde Novaak en vierde Eva Szekely. En tegelijk met het aantikken van Nel van Vliet barstte een ge jubel in het zwemstadion los, dat minuten lan g aanhield» Direct na het bekend worden van de uitslag werd de. Olympische kampioene gehuldigd- Het rood wit en blauw ontplooide zich aau de hoogste mast terwijl het Wilhel mus werd gespeeld, dat trots en krachtig door de grote groep-Ne- .d or landers werd meegezongen. Het resultaat luidde: 1. Olympisch kampioene Nel van Vliet (Ned.) 2 min. 57.2 sec- 2. Lyons (Australië) 2 m. 57.7 s. 3- Novaak (Hongarije) 3 m. 0-2 s. 4. Eva Szekely (Hongarije) 3 min. 2.5 sec. 5. Jannïe de 'Groot (Nederland) 3 min. 6,2 sec. 6.' Church (Gr. Britt.) 3 m. 6.1 s. 7. Tonny Hom (Nederland) 3 m. 7.5 sec. 8. Hansen (Denemarken) 3 m. 8.1 sec. Nel van Vliét wint de 200 me ter schoolslag en de tweede, gou den medaille voor Nederland. Janrtie de Groot werd vijfde, Tonny Hom zevende Op de 200 meter. Ria v. d. Hout en Greet je Gaillard wonnen beiden hun serie 100 tri. rugslag» Dicky van Ekria bezette de vierde plaats. Bij het schoonspringen werd Coby Floor en Kiki Heek resp- twaalfde en achtste. Fanny BlankersKoen won haar serie en de halve finale 80 meter horden resp- in 11.3 en 11-4 sec. Verbeterde het Olyro- pisch record. Unzc hockey ploeg behaalde haar derde achtereenvolgende zege met 20 op Frankrijk. De volgende Olympische kam pioenen werden Dinsdag bekend: 2Ö0 meter schoolslag: Nel van Vliet (Ned.) 2 min. 57.2 sec. Hinkstapsprong: Ahhsan (Zweden) 15.40. meter. 4 x 20D m. estafette (heren): Ver. Staten 8 min» 46 sec. 200 m- (heren) Patton CV.{5.) 21.1. sec. Kogelstoten: Thompson CV.S.) *17.12 meter. Schieten (petit carobine) Cook (V.S.) 599 ptn. Vrijworslelen: vlieggewjchtï Viatala (Finland): bantamge- wicht: Akar (Turkije); vederge- wicht: Beige (Turkije); lichtge wicht: Auk (Turkije); welter- gewicht: Dogu (Turkije); mid dengewicht: Brand (V.S.); half zwaar gewicht: Wittenberg (V» S..); zwaar gewicht Bobis (Hon garije). Amerikaanse, Franse en Portu gese vliegtuigen, alsmede schepen van diverse nationaliteiten' nemen deel aan hét speuren naar de sinds Zondag vermiste Franse vliegboot, die met 52 passagiers boven de Zui delijke Atlantische Oceaan zoek raakte. Het zoeken was gisteravond echter nog zonder resultaat geble ven. - De Air France heeft tot nader or der alle lange-afstandverkeer, waar bij Latecoeretoestellen -— het ver miste behoort tot dit type wor den gebruikt, stopgezet. Lv zijn. Dit houdt verband met het j ^iTeen'fdïe Strijd tussl feit, dat er verleden jaar üjdens Nd 'en de beide Hungaarst». St. Nicolaas en Kerstmis, vele cen-j trales moeilijkheden ondervonden De armen van Eva Szekely IK JCHoM&WNSSIiRS WI!CU>SS£!, SfesftE «ge ttEUCogy/' JitiM SHj." (Van onzé speciale verslaggever) negers uit Jamaica, Bermuda, de Indiërs uit Pakistan kij- J-y ken met hongerige ogen naar het Olympisch vuur, niet om het op te eten, maar om stch er aan te warmen. Wij zijn van de ene golf in de andere terechtgekomenHet bassin hinder nis in de 3000 meter steeplechase zou nog enige dagen geleden een welkome plaats zijn geweest om rich er languit in te laten vallen, nu gruwde een meneer Mavrapastolos uit Griekenland of een meneer Genei uit Turkije om er in. te springen. Op. het middenveld van het .Wembley-stadion, dat de regen dreiging ten spijt, toch duizenden en duizenden toeschouwers teldeliepen de dik ingepakte athleten voortdurend als balle rina's in het rond te springen, om hun bloed op temperatuur te houden en de negers liepen met lange, witte wollen lakens óm. Alleen dë Zweden en de Finnen voelden zich kiplekker. Ik had intens meelij met dearme jongens, die alsmaar «iet aan de tweede serie voor de 110 meter hórden kemden. beginnen, omdat er zevenmaal het' volkslied moest worden gespeeld voor de worstelkampioenen. Ik had nognooit eerder 't Turkse volks lied gehoord, maar nu kan ik het wel meezingen, want van de zeven Olympische kampioenen kwamen er niet minder dan vier uit het land van Kemal Pasja, zodat ik u in uw eigen belang moet aanraden geen ruzie te zoeken met een Turk. De lorrie van Arthur Rank, die zoals u weet beloofd heeft een film van de Olympische Spelen uit te brengen;stond een kwartier ge parkeerd voor het Olympisch platjcnn, zodat u te zijner tijd met deze machtige Turkse knapen wel zult kennis maken. Maar ondertussen waren de hardehlopèrs bezig sprongetjes te maken die niet telden en een meneer Lazarus Petropouiaskis uit Grie kenland liep zich in de handen te blazen van de kou, En een meneer Mazhar UI Haq Khan uit Pakistan hield zelfs zijn fez op, onder kef lopen, waarmee ik maar zeggen wil, dat de hitte in Londen voorbij is. De Engelsen zijn lichtelijk teleurgesteld, omdat hun favoriet op de twee honderd meter, Mc Corquedalè, een stevige jongen m«t benen als lampetkannen, inde ,semi-fihale door cracks als de Amerikaan Bourland, de Panamees Labeach en de Jamaica- neger Laing is gewipt. Er is nog een kleine hoop op Maureen Gardner, die in de finale komt voor de SO meter horden dames als daar maar niet was Fattnny BlaankersKoon, zoals de En gelse speaker haar noemt. - Tja, die speaker Het is. dat we iedere dag zo'n keurig pro gramma krijgen, ivant.anders zouden ons de haren van wanhoop te berge rijzen. Weef u loie Ven der Keede—-Koedies is? Gcrda van der Kade—Koudijs. En-vraag mij niet hoe hij een naam als Petropouiaskis uitspreekt. Ik zou het niet na kunnen doen,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1