n HET ROTTERDAMSCH PAROOL FANNY OOK WINNARES VAN DE HORDENLOOP De heer Neher uit Indonesië op Schiphol terug Nieuw wereld- en Olympisch record gevestigd Uitspraak tegen Christiansen op 12 Augustus -1__j „ER IS GEEN NIEUWS" Eernadotté ziet af van reis naar Zweden Bandoengse delegatie eveneens gearriveerd om gedane voorsteilen toe te lichten Dodent'rein-Bondowoso voor Krijgsraad Gouden Koets was de Duitsers te hoog JN. "VT Zo won Fanny Koen 'n derde gouden plak voor Nederland The Flying Dutch mother Nederlandse successen in Londen De erelijst Vierhonderd juristen uit 53 landen deze maand naar Den Haag Voor eenheid in de wetgeving Gerda Koudijs kwam Halve centimeter te kort Défilé Dodencel 601 op 18 September Laatste nieuws van de O.S. Weerbericht Tekst „Abendmeldung" Blunderoogst over Putten BONNENLIJST y,-;y Donderdag 5 Augustus 1948 Red. en Adm, Lang» Hcrven 141, Schiedam TeL 6930l Abann.priju per week OJt per kwartaal 4,-—, losse nummers f 0.09 Oocericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 182 Uïlgeve N.V/De Nlemwe Per# Postgïrp 398644 Sankleri Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeuri B. de Vrle# Hoofdredacteur: Th. Ramaker „Er Ss geen nieuws. Er Is niets, dat ik U kah mededelen". Deze woorden kregen journalisten in Moskou te horen van Prank Ro berts; minister Kevin's afgezant in de Sovjethoofdstad, en deze spaar zame woorden gaan ook op met betrekking tot wat er in de andere diplomatieke centra, Londen en. Washington bekend wordt. Er is geen nieuws althans er wordt niets losgelaten, Wel wordt uiter aard' druk diplomatiek overleg ge pleegd, zowel le Londen, waar Be- vin regelmatig confereert, met zijn politieke adviseurs, als te Moskou, waar de drie gezanten die btf StaJin zijn geweest, eveneens voortdurend contact hebben. Ook de Franse re gering heeft gisteren beraadslaagd over de toestand, zonder dat er over het besprokene echter iets Is uitge lekt. Minister Marshall, in Washing ton, was al even iveïnig mededeel zaam op zijn wekelijkse persconfe rentie. Er is wel nieuws uit Duitsland zelf: in Sovietkringen te Eerlijn werd gisteren gezegd, dat de spoor lijn. BerlijnHelmstedt, die 48 da gen geleden gesloten werd, wegens herstelwerkzaamheden", thans weer in"dienst kauworden genomen. Voorta ia de grens tussen Thilrin- gen en Beieren, resp. in de Rus sische en de Amerikaanse zone ge legen. weer - geopend. Zij was door de Russen gesloten na de Westelijke geldsanering. Vluchtelingenprobleem zorg van bemiddelaar In Palestina beschuldigen de Jo den de Arabieren en de Arabieren de Joden van schendingen van de wapenstilstand. Graaf Bernadotte heeft afgezien van zp\ reis naar - Zweden, waar hij de zitting van het internationale Rode Kruis zou bij wonen,. De bemiddelaar heeft de Veiligheidsraad verzocht té bevesti gen dat de 3 400.000 Arabische vluchtelingen het recht hebben, naar- hun- haardsteden terug te ke ren. Zij worden op het ogenblik ver zorgd'in aangrenzende Arabische landen^ De Israëlische.:; .autoritei ten staan niet zeer: gunstig tegen over dit Dlan: zy vrezen „technische moeilijkheden". Ook Israël heeft zich tot de Vei ligheidsraad gewend. Dit verzoek betreft de kwestie van de 11.000 Jo den, op Cyprus, die door de Britten geïnterneerd zijn, Israël|heeft verder geprotesteerd tegen hét gebruik van. Britse vlieg tuigen diet Britse'bemanningen die dienst doen om. de leden van de be middelingscommissie te vervoeren. De Joden hebben bezwaar tegen de Britten op grond van''hun „partisa- nenhoudi'ng jegens de Joden". Wan- neer^jde vliegtuigen, landen op Israë lische grondgehied,:' zoüdëh de pi-" loten gearresteerd worden, zo is meegedeeld. Oud-minister Neher !s gister avond, vergezeld van de üit elf le den bestaande Bandoengse delega tie, op-Schiphol' aangekomen. Hij was naar -Nederland teruggekomen omdat .de regering dat verzocht had, zei hij, De Bandoengse delegatie staat onder leiding van sultan Hamid II van Pontianak en zij blijft een week in ons land om de door de Indone sische (niet-republikeinse) deelsta ten aanvaarde „resolutie van Ban doeng" inzake het bestuur der toe komstige -V.S. van Indonesië aan de regering toe te lichten. Men hoopt dat de kabinetscrisis inmiddels zal aflopen, omdat vele leden der dele gatie op 17 Augustus weer in In donesië lerug moeten zijn voor het bijwonen van de federatieve confe rentie die dan begint. Terwijl oud-minister Neher uiterst zwijgzaam was, vertelde mr. Kosa sih, een der leden der Indonesische delegatie, dat de Republiek naar zijn mening de besprekingen mét de Ne derlanders niet heeft afgebroken om dat er in de Republiek grote me ningsverschillen zouden zijn. Hij ge loofde dat een hervatting van de be sprekingen geheel afhankelijk zou zijn van de voorwaarden die worden gesteld. Verwijt aan Nederland In Washington heeft'gisteren de In donesische minister van handel. - dir. Soemitro Djojohadikoesoemo op' een persconferentie de Nederlanders er van beschuldigd, dat zij de Marshallsteun gebruiken voor het financieren van de handhaving der Nederlandse troepen in Indonesië en' "van de economische blokkade dér Republiek. Dr. Soemitro Huisvrouwen .mogen voor half geld vliegen Huisvrouwen en hun kinderen be neden dé 21 jaar zuilen In de Ver enigde Staten op bepaalde dagen voor half geld kunnen vliegen. Het plan is afkomstig van de American Airlines, die aan de hand van sta tistieken hebben vastgesteld dat Maandag, Dinsdag en- Woensdag „kalme' vliegdagen" zijn. Van het „half-geld-reizen" verwacht men een aanzienlijke toeneming der in komsten,. Veertien beklaagden, allen beho rend tot Üe mariniers, stonden Vrij dag voor de Zeekrijgsraad te Soera- baja terecht in verband met de af faire van de dodentrein -naar Bon- dowoso, waarin in November van het vorig jaar 46 Indonesische ge vangenen stierven door gebrek aan lucht. De beklaagden, onder, wie drie of ficieren, deden als bewakers op de trein dienst, doch zeiden geen van allen iets te hebhen gehoord van geklop of geschreeuw uit de drie goederenwagons. De overlevende gevangenen verklaren wel degelijk om hulp tc hebben'geschreeuwd en te hebben geklopt op de verschillen de haltes. Ook de tremraers van de trein bevestigen dit schriftelijk. Zij zullen nog mondeling worden ge hoord.. - ;f: 1 v - SOS opgevangen van de vermiste vliegboot SOS-seiuen van de sinds Zondag vermiste Franse vliegboot Late- coere zyn Woensdag opgevangen door een Frans fregat en- door een Amerikaans vliegend fort, boven de' Atlantische Oceaan. Vliegtuigen en schepen haasten zich naar de plaats vanwaar het SOS-bericht schrjnt te komen. Uit Duitsland zijn drie Ameri kaanse superforten opgestegen om tc zoeken boven de Atlantische Oceaan. Zij hebben een dubbele be manning, zodat zij 24 uur aan één stuk kunnen vliegen. eiste een Amerikaans onderzoek naar het gebruik door Nederland van de Marshallfondsen. Hij voegde eraan toe, dat Indonesië het Europese Herstel plan belangrijk, zou kunnen steunen als de blokkade werd opgeheven. Soerlpno. de vertegenwoordiger van de Republiek Indonesië In Tsjechoslo- wakije zou volgens een officieus bericht uit republikeinse bron, van zijn rege ring instructie hebben gekregen, naar Praag terug te keren. Hiermee zou dus zijn terugroeping naar ^Jogjakarta ge annuleerd zijn. (Van onze Haagse redacteur) Gisteravond zijn op Schiphol de leden en adviseurs van de federalistische delegatie aangekomen, die in Neder land met de Nederlandse regering zullen beraadslagen over de wensen der fede ralisten, onlangs geformuleerd in de z.g. Bandoeng-resolutie. Met hetzelfde vlieg tuig arriveerde ook ir. L. Neher, een der twee gedelegeerden van het opper bestuur in Indonesië. Niemand laat zich uit over de vraag van wie hot initiatief tot de reis van de heer Neher is uitgegaan, ook de-heer Neher zelf niet. Nog minder mededeelzaam toonden zich de gedelegeerden van de Bandoeng- conferentie. Enkele van hen hebben enige maanden geleden ons- land voor het laatst bezocht, o.a. de minister-pre sident van Oost-lndoneslë, Anak Agoeng Gde Agoeng en de sultan van Pontianak. Sjarii Hamid II. De minister-president van West-Java, Adil Poeradtredja, ge bruikte de meest verrassende bewoor dingen om niets te zeggen, behalve, dat hij hoopvol gestemd was. Alle leden van de delegatie toonden zich er wat teleurgesteld over, dat er nog steeds geen regering was gevormd. Men verwachtte een week in Nederland te blijven, tenzij dc mogelijkheid om met de nieuwe regering te spreken, een langer verblijf noodzakelijk maakt. Van de oude regering waren als vertegen woordigers de ministers Jonkman en Gfttzen naar Schiphol gekomen. De regering zal de delegatie voorstel len Donderdag een bespreking met de regering te voeren en Zaterdag te ver gaderen met de negen mannen. Vrijdag zijn de leden van de delegatie uitge nodigd voor een lunch bij de prinses- regentes. - - Op de binnenplaats van de ko ninklijke stallen ïn Den Haag wor den de Gouderi Koets, de crème calèche en een viertal gala-lan dauers reeds schoongemaakt en nagekeken. De beide eerste rijtuigen eullen dienst doen op 6 September, wanneer koningin Juliana een rij toer door Amsterdam zal maken in de Gouden- Koets, en na de Inhul diging een wandelrit in. de crème calèche. Ook de Duitsers''legden indertijd belangstelling aan de dag voor de gouden koets. Zjj. wilden deze we] naar Duitsland brengen, maar de koets kon de trein niet in: zij was te hoog. Toen lieten zij. haar maar staan, niet wetend, dat in Neder land de koets altijd per trein wordt vervoerd. Maar zij wordt dan. eerst, gedeeltelijk gedemonteerd! II Hoe het spande in de finale van de 80 m. horden tussen Fanny BZan- kers-Koen en de Engelse loopster Maureen Gardner blijkt wel uit de ze opname van de finish. Beide loopsters werden getimed op 112 sec., wat een nieuw Olympisch en wereldrecord betekende. Geheel in de sportieve geest, die bij de Olympische Spelen heerst, wenst de Engelse Maureen Gardner, die tweede werd in de finale 80 meter horden voor damesde winnares Fanny Blankers—Koen geluk met haar overwinning. In de Engelse kranten -wordt veel geschreven over Fanny Blankers- Koen, maar éénblad drukte het, toen de overzichtschrijver lof. toe zwaaide aan .onze landgenote, zo kernachtig juist vit: „that" remar kable dutch mother". Inderdaad Fanny Blankers—Koen is bij deze olympische wedstrijden een aparte figuur, een all roünd athlete, die door haar overwinningen sterk de aandacht heeft getrokken,- niet het minst door de wijze, waarop zij dat doet. Een Britse Official' vertelde ons dezer, dagen, dat hij bi) geruch te vernomen had. dat Fanny elke avond naar Nederland vloog om haar beide kinderen te verzorgen eh dan des morgens weer per vlieg tuig terug kwam. Dit gerucht moge als onzinnig warden bestempeld. Hrt is wel een. beunjs hoe sterk de fantasie van de Engelsman op dit punt is geprikkeld. En sedert Woensdag zal de ge middelde Brit naar nieuwe uit drukkingen voor Fanny moeten zoekenwant de wijze waarop rij het nummer 80 meter horden won, stempelde haar tot een uitzonder lijke figuur, aangezien zij, na een volkomen onjuiste start, waardoor zij te laat wegging, toch nog de fi nale won in de uieitice wereld recordtijd van 11.2 sec. Het zou ons niet verbazen indien toii dezer da gen in de. Engelse bladen de uit drukking „The flying Dutch mo ther" tegen kwamen. Haags trampersoneel neemt loonvoorstellen in studie Het Haagse trampersoneel heeft gistermiddag vergaderd over de eergisteren voorgelegde nieuwe loonvoorstellen. Men besloot Zater dag opnieuw bijeen te "komen, na dé voorstellen grondig te hebben bestudeerd. Na het middaguur hebben alle Haagse tramlijnen gis teren normaal géfundtionneerd. Geen eieren meer in Horeca-bedrijven Horecabedrijven mogen geen kippen- of eendeneieren meer ver kopen, afleveren of voorhanden hebben, of spijzen, waarin deze eieren zijn verwerkt. Dit verbod, by overtreding waarvan ook de verbruiker kan worden vervolgd, ïs het gevolg van de beëindiging der tijdelijke verstrekking van eieren aan Horecabedrijven, zoals ook verleden jaar gebeurde, toen de eierenproductie minder werd. Fanny Blanketskoen won .de Olympische titel 80 m. horden in 11.2 sec. en vestigde eert niéuw wereld- en Olympisch record. -Nederlandse «-Cataesestafétteploefc vestig hieuw Olympisch record op de 4 X WO meter borstcrawl 4 min. 31.3 sec. Greetje Gaillard, Ria v. .cL Horst en Dicky van Ekris plaatsen zich in dc finale 100 meter rdgslag. Kees Kievit plaatste zich In de halve finale 100 ra. rugsl&e- Nederlands polozevental speelde 33 gelük tegen België. Gerda van der KadeKoudljs en. Nel Karelse werden resp. vierde en vijfde bij bet verspringen. Wim Slijkhuis won zijn serie 1500 meter en plaatste zicb in de finale. De Ruyter werd In zijn serie vierde. Woensdag werden de volgende Olympische kampioenen bekend: 80 meter horden: Fanny Blankers— Koen (Ned.) 11.2 sec. Kogelstoten (dames): Ostermeyer (Frankrijk) 13.75 meter. Verspringen (dames): Gtiannaü (Hongarije) 5.605 meter. 110 m. horden (here»): Porter (V.S.) 13.9 sec. Speerwerpen (heren): Rautavaara 60.77 m. 400 m. borstcrawl (heren): Smith <V.S.) 4 min. 41 sec. Schermen floret (heren): Buhan (Frankrijk). Moderne vUfkamp: Kap. WUiy Grut (Zweden). De vier Nederlandse meisjes, die hedenmiddag het Olympische record 4 x 100 meter estafette in de tweede halve finale op 4 min, 31.3 sec. brachten. Het oude record, dat in 1836 op naam van Nederland was ge bracht met 4 min. 36 sec., was reeds in dé eerste halve finale gesneu veld, toen de Deense ploeg er 2,5 sec. afknabbelde. Voorste rij: Irma Schuhmacher en Margot Marsman, Achterste rij: Wiesje Va essen en 'Hannie Termeulen Ongeveer 400 juristen uit 53 lan den zuilen deelnemen aan de tweede internationale conferentie van ju risten, die van IS tot 2J Augustus in het Vredespaleis ïn Den Haag zal worden gehouden. De „International Bar Associa tion", welke thans haar tweede con ferentie zal houden, werd ep 17 Fe bruari 1947 opgericht op Ameri kaans initiatief. Het doel dézer confenrentie is o m, bet onderling in contact brengen van de praktizerende advocaten. Door dit contact worden zij ingelicht over de wijze waarop .in verschillende landen bepaalde jiiridiscbe proble men worden opgelost. Op die wijze, wordt het verkrijgen van eenheid in de wetgeving bevorderd. Verder willen de juristen op deze conferentie de stelling tot uitdruk king brehgèn, dat er» geen wereld orde mogelijk is, die niet gebaseerd is op het recht en de gerechtigheid, Er heeft zich voor deze conferen tie een comité van aanbeveling ge vormd, waarin vele autoriteiten zit ting hebben genomen, o.m. de Ne derlandse ministers van buitenlandse zaken en van justitie, dc ambassa deur der V.S. In Nederland, dr. Her man Baruch, de president van het internationaal gerechtshof, dr. J. C. Guerrero, de president van do Hoge Raad, dr. J. Donner. de burgemees ters van Amsterdam. Den Haag en Rotterdam, de presidenten van het gerechtshof en de arrondissements rechtbank in Den Haag. Als voorzitter zal fungeren mr. J Drost, voorzitter van de Nederland se Advocaten Vereniging. Op enkele uitzonderingen na Saoedi-Arabië en Yemen zullen deelnemers uit vrijwel alle Arabi sche staten op het congres aanwezig zijn. Met uitzondering van een aan tal Oost-Europese landen is vrijwél geheel Europa op het congres verte genwoordigd. .Zo zullen er zelfs ju-' risten uit Malta en Cyprus zijn. Vleesrantsoen van 200 gram in 't najaar? Zoals bekend, zal met ingang van Vrijdag de vleesbon voor drie in plaats van twee weken gelden. Na 28 Augustus zaL het. vleesrantsoen opnieuw vastgesteld worden. Het ziet er niet- naar uit;. dat het rant soen veël verhoogd zal kunnen worden. Wij vernemen, dat in het najaar hoogstens 200 gram per 14 dagen zullen kunnen worden aan gewezen. Af en toe zal er misschien eens *n extraatje zijn, wanneer de vleesaanvoer dit mogelijk maakt. Men verwacht in het najaar geen massa-aanvoervan slachtkoeien zoals, wij dje in het vorig jaar ge kend hebben. De .betere gras-posi tie in deze zomer en de ruimere toewyzing van veevoer zijn oor zaak, dat de boeren hun vee langer vasthouden. (Van onze speciale verslaggever bij de Olympische Spelen) FANNY BLANKERS-KOEN heeft Woensdag haar (weede gouden medaille (de derde voor Nederland) veroverd door het nummer 80 meter horden in ll.2 seconden te winnen en tevens daarmede een niéuw wereld- en Olympisch record gevestigd. Na een volkomen onjuiste start, waardoor zjj iets te laat wegging, haalde zij de Engelse Maureen Gardner in en met een fractie van een seconde verschil ging zij als eerste door de finish. Even heerste er onzekerheid, maar de foto wees duidelijk uit dat Fanny Olympisch kampioen op de 80 meter horden was geworden. Zes meisjes verschenen aan de start. Fannv Blankers-Koen, de Engelse favoriete Maureen Gardner de Australische Mary Strickland, de Franse Montig- nou, de Tsjechische Lomska en het Oostenrijkse meisje Ober- breyer. Na het scho't was Fanny iets te laat weg doch" prachtig haaide ze de Engelse favoriete in. Bij de zevende horde lagen de-dames gelijk en tot de finish bleef de toestand vrijwel onge wijzigd. In een felle spurt kwam Fanny echter een fractie voor, hoewel er grote onzekerheid heerste, wie het eerst over de streep was gegaan. Na enige momenten onzekerheid en angstige spanning, in welke ogenblikken het Engelse konings paar met de jarige Mar gare th Rose het stadion binnen reden, volgde de uitslag van deze enerverende race. Fanny had haar tweede Olympische overwinning behaald. De uitslag luidde: 1. Fanny Blankers-Koen 11.2 ace. (nieuw Olympisch en wereldre cord), 2, Maureen Gardner (Gr,-Br.) 11.2 sec. 3. Mary Strickland (Australië). Bijna....! Bijna had Nederland op dezeemid- dag nog een bronzen medaille ver overd. Fanny Blankers-Roen had bij het verspringen verstek laten gaan met de bedoeling zich geheel te kun nen wjjden aan het hordennummer en-bovendien niet te vee! van haai' krachten te vergen. Gerda van der Kade-Koudijs kwalificeerde zich in de ochtenduren gemakkelijk voor de eindstrijd, met een sprong van 5.44 meter evenals Ne] Karelse, dia met 5.36 meter zes centimeter boven de grens -bleef. Maar Gerda van der Kade vertoonde toch niet haar grote vorm van Rome toen zy in de wed strijd tegen Italië 5.73 meter had gesprongen, een afstand, wélke dit maal voldoende zou zijn geweest voor.... de Olympische titel. peil in Finland na twee oorlogen, is wel duidelijk merkbaar. Twee en twintig nummers zyu thans beslist, de V.S. hebben hier van 8 gouden medailles veroverd, Nederland 3, daarna velgen Zweden, Hongarije en Frankrijk ieder met twee, én voorts België, Tsjecho-Slo- wakïje, Australië, Italië, Oostenrijk en Finland elk met één eerste prijs. De uitslag van het kogelstoten dames luidt:. 1. en. Olympisch kam pioene Ostermeyer (Frankr.) 13.75 meter. 2. Piccininï (Italië) 13.095 meter. 3. Schaefer (Oostenrijk) 13.08 meter. Het resultaat by het verspringen dames, waaraan Fanny Blankers- Koen niet deelnam, luidt: 1. en Olympisch kampioene Gyarcnati (Hong.) 5.695 meter; 2. Simonetto de Portela (Argentinië) 5.60 meter; 3. Leyman (Zweden) 5.575 meter; 4. Gerda Kadé-Koud ijs (Nederland) 5.57 meter; 5. Nel Karelse (Neder land) 5.545 roeter. Zaterdag-18 September 's mor gens wordt er weer een défilé; - ge-* houden langs de "Dodencel "601 in het „Oranjehotel", Van ALkémade- laan 850 te Scheverdngen. 's Mid dags is er een reünie in bet Kur* haus te Scheveningen, Nabestaanden en leden en be gunstigers van de'stichting ,;Oran- jehotel" (cellenbarakken) - hebben op deze reünie toegang. Dit jaar zal een zeer speciaal souvenir'wor den aangeboden. Leden en begunstigers krijgen dezer dagen een circulaire .toege zonden. Nieuwe deelnemers/ wordt verzocht zich uiterlijk 20 Augustus aan te melden bij de secretaresse van de stichting „Oranjehotel", mej. M. Th. C. van der Ent, Bor- neostraat 12b, te 's-Gravenhage. Via het Beheersinstituut ontving het comité dezer dagen f 1000 van een onbekende gever. ■Gedecoreerd voor openen van bompakketten Dr. Hugh Edmund Watts, inspec teur 'voor explosieve stoffen van het Britse ministerie van binnen landse zaken, ontving dezer dagen de George-medaille als beloning voor zijn moed en toewijding, be toond bij bet openen van dodelijke pakketten. De 59-jarige Britsegeleerde opende de laatste vier dagen, niel minder dan 22 zulke pakketten, die geadresseerd waren aan Winston Churchill. Ernest Bevin en andere Britse politici. De V.S. behaalden vandaag de zovej/Jste gouden medaille door de overwinning van Lee in de finale torenspringen voor heren. Deuit slag luidt: 'l. en Olympische kampioen Lee (V.S.) 1-0.05 punten. 2. Harlan (V.S.) 122.30 punten. 3. Capiila (Mexico) 113.52 punten. 4. Brunnhage (Zweden) 108.62 p. 5. Heatly (Gr.-Britt.) 105.29 p. ENKELE PLAATSELIJKE BUIEN 'Weersverwachting gel- aÖ. dig tot Vrydagavond. Halt tot zwaar be- r" wolkt met enteele jj plaatselijke regenbuien',Y hier en daar met on- J weer. Zwakke tot mati ge wind uit uiteenlo pende richtingen. On geveer dezelfde of lets hogere temperatuur dan vandaag.' H Aug.: Zon /op :S,09. onder 1:Z0i2; maan op ö:26. onder -3L30 6 Aug. Hoog water te Rotterdam: Ift ty 5,28 uur; 2e tU 17.36 uur. Nu de schoolexamens in Bel gië. voorbij zijn,-wordt de oogst aan blunders.verzameld: De toendra's zijn boomloze wouden in Zuid-Amerika. Tyrol is een grote bioscoop in Parijs. Nero was een 'wrede tyran, die zijn arme onderdanen kwel de door op de viool te spelen. De. bewoners van het oude Egypte werden mummies ge noemd. - Een isthmus, is een stuk land, dat twee zeeën verbindt. De Hongaarse Gyarmati werd kampioene met 5.69 meter en daar na volgde de Argentijnse Simonetto met 5.60 meter. De derde sprong in de finale was van Gerda de verste, 5.57 meter, maar de Zweedse athlete Leiman pikte nog juist de derde' prys voor de neus van de Rotter damse weg met een verschil van een halve centimeter. Nel Kareisen sloeg in dit milieu een uitnenftnd figuur. Zjj eindigde als vjjfde met een sprong van meter. Slijkhuis wint serie Slijkhuis hield weer de naam yan Nederland hoog door een uithemen- de zege in zyn serie op de 1500 me ter. Zijn tyd van 3 min. 52.4 sec. werd alleen maar verbeterd door de Zweed Bergvist, die de 4e serie won 3 min, 51.8 ser. na een aardige stryd met Hansenne. -Slijkhuis was voortdurend in tweede positie .blijven lopen achter de Tsjech Cevona, wiens sjijl wel wat van zijn landgenoot Zatopek weg heeft. Toen Slijkhuis zag dat hij op de laatste tientallen'meters van deze serie de Tsjech gemakke lijk zou kunnen passeren, ging hij daartoe over, een gezond standpunt teneinde zijn eindspurt te kunnen toetsen. Frita- de Ruyter heeft goed gelo pen, maar hij trof het niet, want hij was in een sterke serie ingedeeld. Zyn tyd van 3 min. 55 sec. was beter dan die van 'enkele deelnemers dié wel in de finale konden "worden ge plaatst. De uitslagen luidden 1500 meter le serie: 1. Slijkhuis (Nederland) 3 min. 52.4 sec.; 2. Cevona (Zuid Sla- vië) 3 min. 53 sec.; 3. Johanson (Finland).-3 min. 54 sec. 2e serie: 1. Strand (Zweden) 3 min. 54.2 sec.; 2. Jorgensen (Dene marken) 3 min. 54.2 sec.; 3. Gehr- man (V.S.) 54.8 sec.; 4. De Ruyter (Nederland) 3 min. 55 sec. Onder de maat De prestaties, yan Lufkeveld en van Ans Panhorst-NLessink kwamen niet boven het middel matige uit. Wat -te zeggen van de speerwerper, die dit seizoen enkele malen boven de 65 meter was gekomen, doch nu geen 55 meter heeft kunnen halen en dus voor de finale niet in aan merking kon komen? Ans Panhorst bleef 1 meter bene den de qualificatiegrens van 12.30 meter en dan te bedenken, dat de Winnares, de Francaise Ostermeyer, die ook het discuswerpen heeft ge wonnen, In de buurt van de 14 meter kwam. Vijf nummers werden op de vijfde dag van het toumooi heslist. Porter (V.S.) won da 110 meter horden in de niéuwe Olympische recordtijd van 13.9 sec., waarbij hy dicht in de buurt kwam van het wereldrecord van Towns en Wolcott van 13;7 Sec. Het speerwerpen werd gewonnen door Rautavaaramet 69.77. njeter, de eerste overwinning van ...de'.Fin nen ih deze Olympische 'wedstrijden. De achteruitgang van het athleten- Hedenmorgen te kwart over tien verscheen de voormalige „"Wehr- machtsbefehlshaber in den Nieder- landen', Christiansen opnieuw voor het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem. Deze zitting diende om het Bijzondere Hof in de gelegen heid te stellers een interlocutoir vonnis uit te spreken; Nauwelijks was Christiansen naar voren gekomen, of de president van het Hof, mr. Baron de Vos van Steenwjjk deelde mede, 'dat het Hof een onderzoek had gelast naar de echtheid van de „Abend meldung" van 2 October 1944. OP verzoek van de president las ver volgens de griffier'het door dit Hof inmiddels verstrekte stuk voor, eerst in het Duits, later in het En gels, waaruit bleek, dat dit stuk het betreffende origineel is. In deze „Abendmeldung" wordt ge sproken van de Vergeldingsmaatre gelen tegen Futten na de aanslag. De tekst luidt: „Een overval op een onder deel van de wekrmacht; een _officier gewond en wegge voerd, een officier gedood, een soldaat zwaar gewond ten Zui den van Putten (25 km ten t Westen van Apeldoorn), ver- 1 geldingsmaatregelen, valide mannen van 17 tot 50 jaar, voor dwangarbeid naar Duits land gestuurd. De rest van de bevolking geëvacueerd. Putten uitgebrand, met uitzondering van de huizen van NSB-ers en duitsgezinde Nederlanders." Na voorlezing van dit document, liet de president de tolk aan Chris tiansen vragen, of hij nog iels op te merken heeft. Christiansen ant woord: „Niets op £e. merken, me neer de president". De president deelt daarop mede, dat de zitting wordt gesloten en dat de einduitspraak is bepaald op Donderdag 12 "Augustus te tien uur. Er bestond voor -deze zitting weinig belangstelling. Enkele ogenblikken voor de aan vang hadden ambtenaren van het rijksbureau voor oorlogsdocumen tatie apparaten voor geluidsopna me opgesteld. Christiansen zelf zag er vrij op gewekt uit, met een licht-ironische uitdrukking op het gelaat sloeg hij de voorbereiding voor deze kofte zitting gade. Tevoren had hij in de oarketwacht met zijn bewaker schaak gespeeld.. Van de belangrij ke getuigen, zoals Rauter, Fullriede en Lages was niemand aanwezig. Voor het tijdvak van 8 ,t/m21 Augustus zijn de volgende bonnen aangewezen: BONNEN VOOR BROOD EN VLEES 087-2 Brood: 800 gram brood (gel dig t/m 14 Augustus) 088-2 Broed: 200 gram brood (gel dig t/m 14 Augustus) 0S9 Brood: 400 gram. brood {geldig t/m 14 Augustus) OSl Vlees; (reeds aangewezen), 100 gram vlees (geldig t/m 28 Augustus) 085 Vlees: 300 gram vlees (geldig t/m 28 Augustus) 086 Viecs: 100 gram vlees (geldig t/m 28 Augustus) ALLE BONKAARTEN 808 094 Algemeen:, 400 gram brood of 1 rantsoen gebak TABAKS- cn VERSNAPERINGEN- KAARTEN enz. QA, QB, QC 80S 85, 86, 89 Tabak: 2 rantsoenen siga retten of kerftabak Bovengenoemde bonnen, kunnen reeds op Vrijdag 6 Augustus worden gebruikt. De niet-aangewezen bonnen van strook 2 kunnen, vernietigd worden. Tal van inwoners en bezoekers van Rotterdam waren er gisteren getuige van dat .een van de grootste, klokken in het raadhuis werd cfygehesen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1