HET ROTTERDAMSCH PARCDL Waarschijnlijk vana\ond een tweede onderhoud met Molotof „Gelukkig- is het gauw Zaterdag!" De flets versnelling- was het mooist, vond jarige Irene „Maashaven" werd feestelijk te water gelaten Israël wil over vrede gaan onderhandelen Stoomschip Friesland in de vaart f- Snel en modern turbine schip voor de K.R.L. Stelt Westen vorming van Westduitse staat voorlopig uit? Tweemaal de koning gemist Wrakstukken gevonden van vliegboot Anli-iriflatie in V.S. Republikeins ontwerp aangenomen Koningin Wilhelmina kwam al vroeg Markies van Blandford, toekomstig gemaal van prinses Margaret? genoeg Vele buitenlandse gasten Proces op komst tegen Veit Harlan „Heintje" zal Philip Dorn huldigen Strenge controle nodig op liooibroeï Nederlafidse successen in Londen De erelijst Waarschuwing van Bernadotte Fanny Blankers verlangt naar huis Krijgt Luc van Dam zijn kans? Villemain heeft uitstël Vrijdag 6 Augustus 1948 RecL en Adm. Lcrnge Haven 141, Schiedam r»L 6930. Abonn.prijn per week 0.31 per kwartaal losse aummen 0.09 Dnnericht door de Stichting -Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 183. Uitgave N.V.E» Nieuwe Pere Postgiro 396644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Botterdam Dlrecteuri B, de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker s Het s.s. „Friesland", heteerste der "beide, In het begin van dit jaar door de. Koninklijke Rotterdam- sche Lloyd in Amerika gekochte baby-flattop-schepen, heeft met goed gevolg zijn technische proef tocht in de Amerikaanse wateren gemaakt. Gezagvoerder Kpt. B. A. v. Gelder, die onlangs voor het eerst na 9 jaren, met de „Ternate", in de Rotterdamse havén terug keerde. Als vliegdekschip werd _de te genwoordige. „Friesland", toen „Niantic" en later „Rane" geheten, gebouwd; op de werf van de Seatt le. Tacoma Shipbuilding Company en in 1943 te watèr gelaten Bij de Gulf. Shipbüirdiiig Corpo ration; te Mobile", wérd "het schip' thans verbouwd; tot een" fraai, snel turbine-vrachtschip met beperkte passagiersaccommodatje. .De lengte bedraagt.circa 150 M„ dé breedte ongeveer 21 M. en de diepgang ruim8 M. Het kubiek ;is 720.000 kub. voet; draagvermogen: 12.500 ten; waterverplaatsing: 17.600 ton; vermogen: 8,500 AJ?.K.; gemiddel de dienstsnelheid: 16 y2 mijn (31 Het schip is tevens uitge rust met oen zeer ruime en wèl- vérzorgd'e accommodatie voor on geveer. 15 passagiers. '.Na .de technische proeftocht is de „Friesland" op één der laatste Juli-dagen in Houston, in de Golf van Mexico,, aangekomen, waar begonnen is met de belading voor de eerste.reis, die 8 Augustus van daar aanvangt. Het schip vertrekt .dan in de Java-New York Lijn, via New York, Alexandrië en Port Said naar Indonesië.'Daarna zaldfc „Friesland'; naar alle waarschijn lijkheid naar 'Sjjiv nieuwe "tehuis aan de Lloydkadë .te Rotterdam komen, Nieuwe besprekingen met Molotof slaan voor de deur. De drie afgezanten der Westelijke mogendheden In Moskon schynen nieuwe instrnctles te hébben gekregen om spoedig, waarschijnlijk vanavond nog by het Sovjet ministerie van buitenlandse zaken, voorstellen in te dienen tot het houden van een vicrmogendbedenconferentie over het Duitse vraagstuk en de Ber- Ijjnse crisis, waarbij men zou uitgaan van het valutaprobleem in de Weste lijke sectoren van de-stad. Deense spoorwegmatmen bezoeken op het ogenblik ons land. J5ü waren giste ren o.m. te' Utrecht, waar Dleseltrelrten en electriwShe; treinen werden bezich tigd. Voorts staat nog een tocht naar Arnhem en de Hoge Veluwe op het programma, - i. De - tuiees Zitidaf^Jcaadse-ath- leten, Uiè^Dinsdag niet naar de receptie op Buckingham Palace kondenomdat hun witte hem den niet op tijd van de wasserij terug waren, zijn de koning de volgende dag weer mis'galopen. Op Wembley deelde Koning George mede, dat hij de beide Afrikanen, Piet Taljaard (gé- wïchtheffer) en Gear ge.Estman wielrennerhiér alsnog wenste te. ontmoeten. Maar, het onfor tuinlijke tweetal was nergens te uinden. Later bleek, dat Piet in beti een detective-roman had liggen lezen en dat Georgeer op zijn karretje vandoor-was om te trainen... --■■■ Spaak, -de Belgische premier, gaat vandaag naar Londen om mét Bevin le confereren. Dit bezoek heeft, ge combineerd met het feit dat sir Brian Robertson plotseling naar Londen ontboden is, voedsel gegeven aan de geruchten, dat de Sowjct-Unïe van de Westelijke mogendheden zou heb ben geëist, hun plan om een Duitse constituerende vergadering dp 1 Sep tember a.s. in Frankfort bijeen te roepen-niet uit fe voeren. Zoals be kend hebben de Benelux-landen mee gewerkt aan de uitwerking 'van dit plan. - J-' Aan een hoge ambtenaar van Whitehall werd de vraag gesteld of hij zonder omwégen Wilde zeggen, of de Sowjet-Unie' inderdaad bij monde van Stalin of - Molotof had voorge steld, dat dé Westelijke mogendheden de tenuitvoerlegging van de Londen- se overeenkomst zouden opschorten. Hij antwoordde hierop: „Het is logisch en het is juist óm aan te nemen, dac de Rus sen de regeling van het Berlïjnse probleem en het openen van nieuwe onderhandelingen tussen de Grote Vier afhankelijk zullen .stellen van concessies van de zijde der Westelijke mogendhe den ten aanzien van de Londense -.overeenkomst." E. R. P. in gevaar Een Amerikaanse economische des kundige wees er op, dat uitstel van het plan om de drie Westelijke zones samen te voegen onder een Duitse federale regering ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de tenuit voerlegging van het Europese her stelprogramma.' Anderzijds, zo voegde'hij. hieraan toe, zou het in elk geval moeilijk zijn 'oni West-Duitsland te verenigen in één staat, zolang Rusland voortgaat zich met alle middelenu'tegen de toe passing van het Europese herstelpro gramma te verzetten. De enige wijze om uit de impasse te "geraken, zou zijri,.dat Rusland bereid zou zijn om zijn houding ten aanzien van het her stelprogramma te herzien, en het programma niet zou saboteren. Toegevendheid Het: Russische, militaire bestuur; in Berlijn heeft: de financiële blokkade voor het ogenblik opgeheven en met het Berlijnse stadsbestuur een over eenkomst getroffen inzake het de blokkeren van de tegoeden van het stadsbestuur en van de West-Berlijn- se industrie. Het stadsbestuur zal daardoor in staat zijn aan het einde dezer week de lonen van het gemeen te-personeel, rond 130.000 man, uit te betalen. De Russen hebben voor deze opname niet vastgehouden aan hun eis, dat het gehele geldverkeer .van Berlijn aan hun controle zou worden ovengelaten. Door een Britse financiële deskun dige werd de plotselinge toegevend heid der Russen in verband, gebracht met de besprekingen te Moskou. De Russen zouden de financiële verwik kelingen te Berlijn niét op de spits hebben willen drijven. De overeenkomst betekent niet, dat de Russen hun eisen inzake financiële controle van Berlijn hiermede heb ben laten varen. Men beschouwt de getroffen regeling veeleer als een tij delijke overbrugging van de acute moeilijkheden. Wrakstukken, - op deZuidelijke Atlantische Oceaan gevonden door Amerikaanse schepen en vliegtui gen, hebben alle grónd weggenomen voor de hoop op het behouden aan treffen van de sinds Zondag vermis te Franse vliegboot Latecoere, waarvan gisteren een in Marseille ontvangen telegram melding had gemaakt. Reeds had de Air France deze melding, waarin gezegd werd, dat het toestel gevonden was en de 52 passagiers in leven verkeerden, met de grootst mogelijke, reserve beschouwd, 'toen bleek dat het. be richt ;op een valse radiomededeling berustte." Het republikeins wetsontwerp tegen de inflatie, dat is.ingediend, in de plaats van Trumans 'anti-inflatieprogram, is gisteren door het Huis van. Afgevaar digden met ZG4 tegen 97 stemmen aan genomen, Het ontwerp gaafveel'minder. ver dan hetprogram vamTruman. Enkele Democraten meenden, dat Tru man tegen het wetsontwerp, zijn veto zal uitspreken. Het behoeft dan om .wet te worden een tweederde meerderheid van-beide'huizen. Verder heeft het Huis een lening van 55 millloen dollar goedgekeurd, bestemd voor het bouwen van" eep vaste zetel der UNO tCNew York.'- - Bioscopen in conflict met Amsterdamse bladen Gean-Amsterdammer kon Donderdag avond in zijn krant lezen, welke-films sterdam heeft op grond van een film recensie Ln. een der bladen gemeend aanleiding te moeten vinden; aan dat blad geen advertentie te verstrekken. In antwoord daarop hebben de andere grote Amsterdamse bladen besloten, evenmin die advertentie op te nemen. Zij beschouwen de houding van de bioscoopbond ais een poging tot aan tasting van de vrijheid der kritiek. Gistermiddag is van de Werf Nw. Waterweg te Schiedam niet goed ge volg te water gelaten het m.s. Maashaven" van de Firma van TJden te Rotterdam Baarnse jeugd hield bloemencorso voor haar prinselijke vriendinnetje Gedurende meer dan twintig minuten, lang trok gisteren een bloemen corso van de Baarnse en in Baam verblijvende kinderen langs paleis Soestdijk, waar de jarige prinses Irene met haar zusjes en haar moeder prinses Juliana had, toen zij dé kleine prinses Marijke in de box zette, daarmee het sein gegeven voor de optocht glunderend keek naar al het eerbetoon, dat haar werd gebracht Het was ook wel een der meest aantrekkelijke stoeten, die ooit over de veel bewandelde paden van de paleistuin trok. Met bokken voortge trokken wagentjes, waarin tussen ge len. en rode bloemen een bruidspaar had plaats genomen, dat tezamen nauwelijks een leeftijd van twaalf jaar haalde, de wielen van alle mee gevoerde fietsen met bloemen in na tionale kleuren getooid, een juweel van eengeïmproviseerde zeilboot, een groep welpen uit Rotterdam, met de naam van hun geliefde stad hoog boven zich mededragende, natuurlijk omringd door bloemen, een groep kinderen uit Hoek van Holland en. uit tientallen andere plaatsen. „Vind jé het niet.enig, al die leuke poppenwagens "en zo", vroeg de prin ses-regentes' aan haar jarige dochter. En Irene —.zwijgzaam als zij is knikte uitdrukkelijk" mët het hoofd; En tussen al deze juichende kinderen voelde de postbode, die wéér een nieuwe lading felicitatietelegrammen kwam binnendragen, zich wat verle gen, Via een. zij ingang verdween hij. Natuurlijk is iedereen benieuwd, wat een prinses al zo op haar ver jaardag krijgt Iemand, die de prin- Engelse prinses wil dat stoffige gedoe" Buckingham Palacevroeg ontvluchten Niet koninklijk In' Londense 1 society-krlngen wordt -dé 22-jarige markies van BJandford, .zoon en erfgenaam van de hertog van Marlborough en ver re verwant'van Winston Churchill, als een van de eerste huwelijkscan- didaten genoemd voor prinses.Mar garet. Da praatjes gaan-voornamelijk in verband met hét feit, dat prinses Margaret op 21 Augustus. 18 jaar wordt, Prinses'Margarèt maakt er geen geheim van dat zii "jong wil huwen, maar de koning weigert hieraan aandacht te schenken. Hij zegt dat zy.in.„ieder geval moet wachten-tbt na de reis naar Austra lië inliét begin van het volgende jaar en geeft er de voorkèur aan dat zij eerst 21 jaar .wordt. Prinses, Margaret heeft een groot aantal aanbidders, doch de markies- van Blandford ziet merivde laatste tijd herhaaldelijk in haar gezel schap. Hii zond haar, toén zij ,onr langs eén- stijve nek had opgelopen bij een danspartij in het Savoy ho tel, iedere dag bloemen,. Deze maand ia' de "markies uitge nodigd om enkele dagen met dè ko ninklijke familie in Schotland door té brengen-en .men verwacht dat de Jtbning en. de koningin hier nadere kennis willen maken met hun toe komstige schoonzoon, Prinses Margaret is' volgens vrien den „koningins"oogappel"- 'en geniet e?n vrijheid, zoals prinses Elizabeth, als troonopvolgster nooit 'genoten hèeft. De koningin is. van oogdeél dat de kléren van prinsès Margaret te modern zijn voor één koninklijke prinses en dat .zii meer -ttid aan haar Weerbericht ENKELE. PLAATSELIJKE BUIEN .Weersverwach- ting geldig tot Zaterdagavond. Matige en langs de Waddenkus„t af- en toe vrö krachtige wind tussen Oost en Zuid. Wisselénd bewolkt met en kele plaatselijke,.buien, .hier. en daar met onweer. "Weinig verandering 1x1 temperatuur. 7 Aug. Zon.öp 5-10, onder .20.20 maan op 7.59 ondér 21.48. 7 Aug. Hóóg - water .te Botterdam:' le tij 6,18 uür, Ze dij .18-24 vuur. s boeken moest wijden. Er is dikwijls op Buckingham- palacè een familie-ruzietje geweest omdat prinses Margaret teveel lip penstift gébruikte, terwijl men er Voorts op tegen is dat zij schoenen draagt met te hoge hakken om haar geringe lengte te camoufleren, De koningin moppert vaak op prinses Margaret ornaat zij in de familie kring vaak de groten in den lande imiteert zodat de koning en de ko ningin de grootste moeite hebben hun lachen in te houden. Prinses Margaret heëft de koning gevraagd wanneer zij niet op jeug dige leeftijd ln het huwelijk mag treden haar een eigen huis te geven om !wat.zfl noémt „de stoffige, za kelijke atmosfeer en het officiële gedoe" van-Buckingham Palace te kunnen ontvluchtén.' sesjes heel goed kent, haar elke dag spreekt en haar wensen maar al te goed kent vertelde het ons. Een paar dagen geleden was dc fiets van Irene plotseling ver dwenen en niemand begreep, waar het onontbeerlijke vervoer middel gebleven was. Gisteren kwam het plotseling te voor schijn. Maar de fiets had een kleine verandering ondergaan. Een lang gekoesterde wens was in vervulling gegaan, Een ver snelling op de fiets! Irene raakte er niet over uitge praat. En dan was er een autopad, die onmiddellijk het hart stal van „Pietie",die het cadeau van Irene meteen ook maar als het' hare be schouwde, Een doos kleurpotloden had ook op het verlanglijstje gestaan; ook deze wens ging in vervulling. Maar de versnelling spande toch de kroon vond Irene. Ook mocht de nieuwe pony wagen in de tuin-worden geprobeerd;-Het prinselijk gezin was voor deze dag weer compleet, want zoals bekend is prins Bembard speciaal voor dé ver jaardag van zijn dochter uit Londen overgekomen. Vanmorgen vroeg zou hij weer naar de Olympische Spelen vertrekken. En natuurlijk, kon op het feest niet ontbreken Koningin Wil helmina. Donderdagochtend vroeg begaf zü zich reeds van het paleis het Loo naar haar kleinkind om haar fe licitaties en haar geschenk persoon lijk aan te bieden. Even voor het dé filé begon vertrok de vorstin weer naar het Loo, het prinselijk gezin al-, leen latend met haar duizenden jui chende onderdanen. De feestelijke te waterlating van VanUden's jubileum- schip de „Maashaven" toonde enige overeenkomst met de Engelse paardenrennen op Ad- cot, waar de dames al even kleurig en modieus voor de dag plegen te komen. Tegen het machtig schip met zwarte steven kwamen de vio lette, rose, groene voiles en toqués zeer fraai uit. Honderden belangstellenden wa ren er op de werf te Schiedam. Mevrouw M. M. H. van 't Hoff- Calou, echtgenote van de presi dent-directeur van de N-V. Van Uden's Scheepvaart- en Agentuur- maatschappij hanteerde de bijl waarmee de 9300 tonnen van hun laatste rem werden losgeslagen. Binnen enkele seconden was al les gebeurd. Bij de eerste bijlslag sloeg de, met rose «njers versierde champagnefles kapot op de puntige boeg, tegelijk de doop verrichtend en daar gleed het gevaarte van de helh'ug. Het personeel daarboven, op het schip zwaaide en juichte al even luid en enthousiast als de toeschou wers aan de, wal en onder het ge fluit van de sirenes zakté de „Maashaven" met grote vaalt zijn element. Sleepboten lagen er gereed om. het nieuwe schip naar de afbouwkade te trekken. De talrijke gasten, onder wie er waren uit Engeland, Amerika, Zweden, Denemarken, Frankrijk, Italië, Zwitserland en België, dron ken bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij nog- een glas cham pagne. Ir. K. van de Pols van de RDM gaf in het Engels een uiteen zetting over de bouw van het schip, nadat hij aan mevr. Van 't Hoff het bijltje als souvenir, doch bo vendien een, zilveren schaal had aangeboden. De heer Ph. van 't Hoff Sr. heeft daarna namens Van Uden zijn blijdschap uitgesproken dat de Maashaven'Y na 9 jaar, mi einde lijk tot gereed is gekomen. Het traagheidsrecord dat hiermee ge slagen werd, is alwéér vergeten, temeer daar het schip nog tijdens de jubileumsfeesten kan worden afgeleverd. Toen de heer Van 't Hoff de wens uitsprak dat de Maashaven in November zijn dienst op Zuid-Amerika kan gaar vervullen, .werd corrigerend ge; roepen: „October!" De Maashavenis, het vierde door de,RDM voor déze rederij gebouw- De twintigjarige koning van Slam, Blmrnibal Adulyadey, Is gisteravond per auto uit Parbfi ln Nederland aange komen. Hij bezoekt ons land Incognito en zal hier zeven dagen blijven om enige belangrijke waterwerken te be zichtigen. De K.L.M. had de jonge vorst bloemen gestuurd en de firma Philips gaf hem een radiotoestel cadeau. Tegen de Duitse regisseur Veit Harlan is een gerechtelijke vervol ging ingesteld. Ha.rlan wordt be schuldigd van misdaden tegen de menselijkheid in verband met de door hem gemaakte film „Jud Siiss". Ook zou hij anti-nazi's heb ben aangegeven. Het proces zal in de herfst geschieden. Vanavond zal in Den Haag, tij dens een voorstelling van de revue „Laat de poppetjes dansen" de Ne derlands-Amerikaanse filmacteur Philip Dorn (Frits van Dongen) ge huldigd worden door Henriëtte Da vids. de schip. Reeds in 1916 werd .het s.s. Waalhaven afgeleverd. In ver gelijking met de vroegere stoom schepen is de „Maashaven" een reus, modern ingericht .met een draagvermogen van 9300 ton. De lengte over alle* bedraagt 137,85 m, en de geladen diepgang is circa 7.50 m. De voortstuwing geschiedt door een- 6 cylinder Burmeister en "Wain dieselmotor met 2800 pk, ge bouwd door de firma F: Smit Jr- te Rotterdam. Distributie gaat in België verdwijnen Begin October zullen de weinige producten, die thans nog gedistri bueerd zijn in België, n.L brood, ingevoerde boter, spijsolie en sui ker, eveneens van de bon zUn, waarmede België dan tot de wei nige gelukkige landen van Europa zal behoren waar de rantsoenering geheel is afgeschaft. Naar aanleiding van een door hooibroei ontstane brand te Zqpe vestigt het brandweerwezen de aan dacht van boeren op de grote-kans op hooibroei die door .de vochtige zomer en de grote hitte van de laat ste dagen is ontstaan. De strengst mogelijke contróle op hooibroei ia geboden. Fanny Blankers-Koen plaatste zich in de finale 200 meter. Nel Karelse werd tweede ln Kaar serie en vijfde ln de demi-finale. Gre de Jong derde ln baar serie. Nederlands waterp oio-zevental won met 53 van Zweden en komt nu uit ln de eindstrijd 11 Kla v. d„ Horst vijfde op de 100 m. ragslag; Dicky v, Fkrls en Greet je GaUlard achtste. Bob Bonte komt ln de halve finale Kees Kievir zevende ln de halve finale. DelKsp! Sport won van Zuldslavië en komt nu in de halve finale on gestuurde vier. Willem 11 plaatste zich ln de dut»- bel-twee ln de herkansing. 100 meter*rugslag: Karen Harup- (Denemarken) 1 min. 14.4 sec. Totenspringeu: L.ee.,.(Y,S.) 130.05 p, 400-10-: Wint (Jamaica) ,46.2 sec.; 3000 m steeple-cbase: Sjoestxand (Zweden) 9 min. 4-« seci Sneivunr-plstoolschleteh: Takac» (Hongarije) 580 pat. Hedenmorgen legen tienen, is by Van Uden een gebrand glasraam ont huid in de hal, dat „aangeboden is door personeel, kapiteins en officio- ren der vloot ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der N.V. Gebrs. Van Uden's Scheepvaart en Agentuur Mij,, RotterdamIn het midden Poseidon {Neptunus) dc zèspod met drietand, schepen en zeesymbolen; réchts: Tnton, blazend, op een kinkhoorn, en Amphitrite op een dolfijn, Links boven de windgod Aeotus en Veiius en haar schelp. Beneden twee meerminnen. Arabieren eisen eerst oplossing van het vraagstuk der vluchtelingen .(Van.onze spéciale berslaggeuer) „Ik héb er schoon ge- noeg Van Voormij zit Fanny BtankersKoen, samen ny, zyw wij getrouwd. In September 1842 egaliseer de zij het wereldrecord op de, 80 meter, horden met 11.3 seconden. met haar mah Jan Blan- voor-de hordénrace, die April ISIS in Amsterdam ■u^rtel^'jwn Blankers^^tót kers. Zij heeft haar traï- ha.ar.net geen Olympisch geboren. Toen zij 17 jaar dit jaar toe toen zij'reeds ningspak aan en komt zo kampioene maaktein was nam zij aan de eerste - - uit het Wembley-stadion, vier nachten geen oog wedstrijd deel. Een jaar waar zij nog geen twintig dicht had gedaan. Zé was later' ging ze mee naar minuten tevoren de halve nerveus, dat het En- Berlijn, waar zij'als zesde jinülé' 200 meter heeft ge- Gels - -Olympisch Comité eindigde bij het hoog- wonnen... zelfs op .het punt heeft springen en meeliep in de Fanny ziet er moe, tiit. gestaan otn haar uit de uier maalJtonderd meter Zij heeft kringen ondèr de finale terug te nemen.. esiufvite. Geen prestaties BlankersKoen. Natuur- ogen en haar antwoord op ,„Det er maar niet op, dus van betekenis,maar m'K pan fa haar nog meer m'n vraag, hoe zij zich wat Fanny zegt," glim- reeds in hetzelfde jaar vragen hoe zij het uoeit ais beroemdheid, lacht Jan Blankers, haar wérd Fanny kampioen op klaarspeelt om tegelijk komt' er zo. spontaan uit. echtgenoot. „In haar hart de 200 meter, in de ;tyd huisvrouw, moeder en Ze. voegt ér nog aan toe: is ze zo gelukkig als een van 26 seconden en won athlete te zijn maar ifc „Maar gelukkig is het kindzij het kampioenschap doe het niet. Fanny heeft gauw Zaterdag„Jan, zegt Fanny, ter- hoogspringenmet een rust nodig. We -zitten Hét is een begrijpe- wijl. ze nerveus een lok sprong van 1.53 meter. trouwens in de Civic Ujke reactïk, op de'span- haar wegstrijkt, „tk ver- 7,n'c' - - hing, op de vermoeidheid lang naar huis bij de eerste wedstrijden de 'eminente vorm v'ertooii de, waarvan zij hu de vruchten plukt En dat is dan in een notedopde levensge schiedenis" L van Fanny van de afgelopen dagen. Olympische gouden me dailles tu orden je niet in de schoot geworpen. Je moet 'er voor vechten, je geest in een bijna on- Natuurlijkzegt Blan kers, „dat is duidelijk". Ik denk er aan, dat dit verlangen 'nóg een andere oorzaak heeft. Fanny Öf> 19 Juni 1938 liep Hall" het grote restau- Fanny in Amsterdam de rant bij het Wembley-sta- honderd yards in 11 se- dion ternauwernood covden, waarmee zij het openbZtfc a Been. Jour- record.van Barbara Bur- ^alisten, officials komen 'keegaliseerde en in 1939 Fanny, feliciteren met werd 'zii kampioene op de haar overwinning van draaglijke spanning hou- kinderen den. Fanny hèeft er. bijna niet van geslapen/evenals heeft in Amsterdam twee 100 en 200 meier, bij hoog- 's middags, buitenlandse springen eri verspring&nj fotografen maken een toen onder mijn leiding.. plaatje. En Fanny moet ,In 1940, na een voor- glimlachen, vrolijk kij- JanBlankers verfeit: ,^anny is inderdaad 30 Maureen Gardner, .die jaar oud. Zij werd op 26 treffelijk seizoen van Fan- kén De Israëlische regering beeft de regeringen der Arabische landen uitgenodigd vredesonderhandelingen te voeren, 20 is officieel te Tel Aviv medegedeeld. Mosje Sjertok, do Israëlische mlr nister van buitenlandse zaken, heeft graaf Befnadotto ln een onderhoud verzocht de uitnodiging aan de oor logvoerende landen over te brengen. In Egyptische politieke kringen heeft mén met verwondering ken nisgenomen van-dit bericht, Azzam Pasja, de secretaris-gene raal van de Arabische Liga, wilde nog geen commentaar op het Joodse voorstel geven. De meeste waarne mers zijn van mening, dat de Ara-' bische ianden het voorstel zorgvul dig zullen bestuderen. Een woordvoerder van het Israë lische ministerie van buitenlandse zaken zei te hopea. dat het Joodse voorstel spoedig aan de Arabieren zoU worden overhandigd. Bij de be sprekingen van gisteren heeft men weinig vorderingen gemaakt wat betreft de demilitarlsatie van Jeru zalem en de Arabische vluchtelin gen. Na het onderhoud met Sjertok is, Bernadotte naar Haifa vertrokken.' Hij besprak met Sjertok het vluch telingenprobleem. zo deelde- ecu woordvoerder mede. Het hulpwerk ter verlichting van de toestand was reeds begonnen. Er was nog geen definitief plan voor de demilitarlsa tie van Jeruzalem opgesteld. Craaf Bernadotte heeft aan de strijdkrachten van heide partijen een waarschuwing gericht in de vorm van een officiële order waar in hu zegt. dat eenzijdige scnendtn- gen van het bestand de andere, par tij nog niet het recht geven, haar plicht om zich van militaire-actie te onthouden, te verzaken. De waar schuwing is ook doorgegeven aan de waarnemers der UNO. op alle fronten, Van betrouwbare züde te Alexan drië' wordt vernomen, dat graaf Bernadotte "een beroep op de gehele wereld zal doen om de driehonderd duizend Arabische Palestijnse vluch telingen te helpen en de terugkeer naar hun woningen te verzekeren. De terugkeer van weerbare man nen zau plaats hebben onder toe zicht van waarnemers der UNO. Volgens deze bronnen zouden de Arabische staten weigeren de alge mene toestand te bespreken voor dat een gunstige oplossing voor dit probleem is gevonden. Bernadotte zou trachten voor eind Augustus een oplossing te vinden of anders de zaak voor de Veiligheidsraad te brengen. De E(uropean) B(oxing) U(rifon) heeft de termijn waarbinnen de weJ- tergewïcht VjUemain zyn Europese titel moet verdedigen,' verlengd tot 30 October a.s. Dit Is de uiterste datum voor.zjjn wedstrijd tegen Giel de Roade, die wegens ziekte van dc Fransman niet eerder gehouden kon worden. Voorts-is beslist dat Cerdati, die binnenkort tegen Tohy Zale om het wereldkampioenschap uitkomt, z\jn Europese titel alleen tegen Luc'van Dam mag inzetten, in een periode van zes maanden, gerekend van de dag, waarop hij het kampioenschap van Delannoit won. Heeft dc match Ccrdan-Van Dam in dit bepaalde tydvak niet plaats gehad, dan zal de officiële uitdn- gcr van Cerdan te voorschijn moe ten komen uit een competitie, waar voor in eerste instantie .zijn aange wezen de Belg Delannoit, de Frans man Dauthuitle, de .Brit Dick Turpia en de Italiaan Mitri. Delannoit bokst tegen Dauthuille en Tarpin tegen Mitri, waarna de winnaars, elkaar ontmoeten. De winnaar van deze laatste party wordt - tegenover Luc van Dam, ge plaatst tenéinde uit te maken, wie als officieel uitdager van Cerdan voor de Europese titel mag worden beschouwd. Het aantal slachtoffers van over stromingen in Venezuelabedraagt 36 doden en eén honderdtal gewon den. 'Db overstromingen, die ge paard gingen met een wervelwind, teisterden La Guaira, de belangrijk ste haven van Venezuela, cn om streken. Gedurende verscheidens uren was het verkeer tussen La Guaira en de hoofdstad verbroken. Tijdens de derde 'serie 400 meter borstcrawl kreeg de Deense Greta Anderson, maagkramp en 'werd be wusteloos./ De' Hongaar 'Szdtrnarry en 'n onbekende vrouwelijke deel neemster sprongen direct te mater en.,' terwijl de wedstrijd doorging, werd Greta op de.kant gebracht,en op-een 'brancard naar ïtaar Hèed- kamer gedragen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1