NIEUW KABINET GEREED Pï- 1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Drees minister-president, Van Sehaik minister zonder portefeuille Zeven nieuwe ministers Beide partijen in Palestina onverzettelijk Dr. Beel naar Indonesië? Verwachting bevestigd Mr. Schpkking Donderdag voor het parlement Plakken-kampioene DRIE OPNIEUW BIJ MOLOTOF Aceoord nog niet bereikt? Zondag vrij warm Minder kans op onweer Bernadatte legt vluchtelingenvraagstuk voor aan Veiligheidsraad Gespannen toestand in Jeruzalem N ederlandse successen in Londen De erelijst Hoe Uschi Fanny ziet Mr. Stikker Vreemde ziekte woedde in Uitgeest .i- Mackenzie King gaat de politiek uit Verraadster voor Vijftien jaar geèist het Gerechtshof Weerbericht Zaterdag 7 Augustus 1948 Red. en Adm/ Lange Haven UI. Schiedam Tel. 693<X Abonn.prljii per week 0.31 per kwartaal V—, losse nummer» 0.09 Ooqerichl door da Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 184 Uitgave N.V. De Nieuwe Per» Postgiro 398644 Bankiert AmsterdamBche Bank te Rotterdam Dlracteuri B4 de Vries Hoofdredacteur; Th. Ramaker Schalk. IV. Drees Brink Mr. van Maarseveen IJeftinrk Prof. Mr U. Stikker Prof Dr. Kuiten Mr. \X scnokklng Mr. Dr. J. In 't Veld Mr. E. M. J. A. sassen Mr. A. M. Joekes 5. L. Msnstiolt Mr. Th. R. J1 Wijers Mt%'Van ScJiaik Mr. Joaeplius Robertus HencJricus van Schalk "is 66 iaar oud 'en'heeft reeds sinds 1917 zitting in de Twee de Kamer, waarvan hij in 1929 voorzitter werd. Na een. vierjarige, post als minister in" het crlsiskabl- net-Coitin volgde hü in 193? prof. Aaïberse, die toen lid van de Raad van State werd, op als voorzitter der Tweede Kamer. Mr. van Sehaik, die o,m._curator is van de R.K.Uni- versiteit te '.Nijmegen, behoort tot de Katholieke Volkspartij. Mr. Wijers Mr. 'T. R.V .J.. Wijers' carrière ïs een juridische. Na zijn promotie, op 24-jarige leeftijd, in 1915, was hij vijftien jaar Jang advocaat in Een Bosch. Daarna fuseerde hjj enige jaren als rechter té Rotterdam, om In 1939 te wordgn benoemd tot raadsheer bij het gerechtshof in Den Bosch, waar hij na.de bevrijding ook het Bijzondere' Gerechtshof presi deerde. In 1945 werd hij vice-presi dent van het Bossche Gerechtshof. i Prof. Rutten De thans, bijna 49-jarige prof, dr. F. J, Th. Ruttèn promoveerde twee maal cum lauöe,-in'1928 te Leuven, in de Nederlandse letteren, het jaar daarop te Utrecht, ;ih de Letteren en Wijsbegeerte. Aan het psycholo gische laboratorium in Utrecht was hrj van 1925 to't1926als assistent werkzaam. Dezelfde -functie :-kreeg, hij een jaar later aan de R.K. uni versiteit ..te Nijmegen,, waar hü in 1931 buitengewoon hoogleraar werd in de experimentele-..psychologie,' en nog twee jaar later' hpogleraar. Mr, W. F. Schokking, de enige CHU-figuur in het nieuwe kabinet, was advocaat en later kantonrech ter te Amsterdam, ..In 1939 tot. raadslid gekozen voor de C.H.U., vervulde hij deze functie tot 1942, toen dé Duitsers hem als gijzelaar naar St. Michielsgestel brachten. De heer Schokking, die tijdens de mo bilisatie reserve-kapitein was en auditeur-militajr bij de krijgsraad te velde, ."iwas v-na.; de /bevrijding staf officier/bij de VB-S.' 'Nadien werd hg gekozen - tot',-wethouder, van open bare -gezondheid in de hoofdstad. Minister .-Schokking .woydt de vol gende.'week 48 jaar. ■Mr. Sassen De jongste der nieuwe miriistèrs, hij- is 37-jaar is mr. E. M. J. A. Sassep, H;j was jarenlang advo caat en was mede.-oprichter en be stuurslid van v.destichting Christo-r. foor. Diverse '-malen vertegenwoor digde hij 'Nederland in. internatio nale lichamen, zo bijvoorbeeld in 1935 in de internationale, .arbeids organisatie, in 1946'b|j de commissie Waarschijnlijk Zal de nieuwe rCr:/rijzich Donderdae aan de Staten -Generaal;.presenteren, De hii die Xeleéréüheid af te iezzen i-esr^mÉsvèrMarlnz: :zal de rnsi- tie - .van -dit Prófrcammaiiafcinet duidélük maken. Het- kabinet heeft;. 'een eatra-pa riem entair KareMef,, doch.; Verschilt in zo verre van vroegere extra-parle mentaire kabinetten, dat thans wel politieke fisuren als minis ter optreden, zonder dat echter bindende afspraken tussen dB Kamerfracties zini namaakt, Er loopt, dus deen. rechtstreekse draad tussen de fracties ender- llnï.-c De kabinetsformateur, mr. J. R. H. van Sehaik heeft aan de prinses-regentes de volgende ministers voorge dragen: W. Drees, P.v.d.A., minister-president, minister van Algemene Zaken; mr. J.'R, H, v. Sehaik, K.V.P., minister zonder porte- feuille; mr. U. Stikker, V.V.Ü., Buitenlandse Zaken; mr. Th. R. J. Wijers, K.V.P., Justitie; mr. J. H. v. Maarseveen, K.V.P., Binnenlandse Zaken; prof. dr. F. J. Th. Rutten, K.V.P., Onderwijs, Kunsten cn Wetenschappen; prof. mr. P. Lieftinck, P.v.d.A., Financiën mr. W. F. Schokking, C.H.U., Oorlog en Marine ad interim; mr. dr. J. in t Veld, P.v.d.A., Wederopbouw en Volks huisvesting; mr. J. R. H. van Sehaik, IC.V.P., Verkeer en Waterstaat ad interim; prof. dr. J. R. M. van den Brink, K.V.P., Economische Zaken; S. L. Mansholt, P.v.d.A., Landbouw,' Visserij en Voedselvoorziening; mr. A. M. Joekes,-P.vid.A., Sociale Zaken; mr. E. Mi J. A. Sassen, K.V.P., Overzeese Gebiedsdelen; L. Götzen, Partijloos, minister zonder portefeuille. Mr.. Van Sehaik zal optreden als onder-voorzitter van de ministerraad. Het ligt in de bedoeling spoedig definitief te voomen in de vacature van het departement van Verkeer en Waterstaat, die voorlopig ad interim vervuld wordt door mr. Van Sehaik. Vanochtend om tien uur zou de beëdiging van de .nieuwe ministers ten paleize Soesldijk geschieden. Jt/f EVROUVS Fanhy Blankexs- t -» Koen heeft aan de vele re cords, die zij in haar dertien jarige alhletickhopbaan vestigde, cr gis teren weer een toegevoegd. En wei nis winnares van Olympische gou den „plakken". Het is namelijk voor de eerste maal in de geschiedenis van dc Olympische Spelen, dat een vrouw beslap legde op drie gouden medailles. Zoals men weet werd Fanny Blankets bij deze Spelen ach tereenvolgens kampioene oo de 100 meter, SO meter horden en 200 meter Twee uur en veert!tr minuten lang ztfn gisteren Bedell Smith, Chataigneau -en Roberts, de Ame rikaanse, Fmnae en Britse afge zanten in Moskou, in het Kremlin op bezoek geweest. Zij hebben ge sproken met Molotof cn waarne mers menen, dat zjj een plaats en een datum hebben voorgesteld vonr een conferentie, waarop de minis ters van buitenlandse zaken der Grote Vier alle problemen zouden kunnen bespreken, die Oost «i West scheiden. Uit het feit, dat er na de bespre- king geen communiqué is uttgege-' ven. wordt echter afgeleid, dat deze ontmoeting nog niet.de laatste Is geweest en dat men het niet eens heeft kunnen worden over het hou den van een viermogendhedenbe- sprekïng. -De drift afgezanten zijn onmid dellijk nadïen: weer bijeen geweest en hebben na een onderlinge he-- spreking die eveneens meer dan twee uur duurde, rapporten opge steld voor hun regeringen. Na de zware regens ea onwaders van begin Augustusté Amersfoort samen 47 m.m.. niim de halve maandsom) hebben we een paar da gen koel en droog weer gehad, zon der dat "die ikoelte reden gaf Dm te mopperen, ea nu zijn we in normaal zomerweer, dat wil- zeggen het grootste deel van de dag droog en redelijk warm, maar met een kansje op een uurtje régen,- dat onweer kan wórden-als het warm genoeg is ge wéést,-.- :-i:- - Zolan g de -Juchttócvoer vaii zfce komt over Z.-Frankrijk blijft dit het dagelijks recept. Komt de lucht echter uit Z.O. on over de Alpen, dan is een dag droog weer met ta melijke warmte mogelijk. Zaterdagmorgen: Het. .ochtend weerbericht spreekt van een nieuwe storing, die Z,-Frankrijk nadert. In dien deze de wind in Frankrijk naar Zuidoost doet draaien; kan het Zon dag wat warmer worden en: vermin dert eerst de onweerskans, kan het zelfs de gehele dag droog blijven. Prof. Dr. E. VAN E VERDINGEN Zolang de Joden weigeren de 3 tot 400.000 Arabische vluchtelingen weer op te nemen zal niet aan vre desonderhandelingen worden begon nen. Op deze wtyce heeft koning Abdoeliah van Transjordanië het standpunt van de Arabische staten weergegeven tegenover een corres pondent van Keuter. Graaf Berna- dotte had gisteren de Joodse uit nodiging tot het voeren van vredes besprekingen aan de Arabische re geringen toegezonden. Het probleem der vluchtelingen is thans voorgelegd aan de Veilig heidsraad. Nadat Mosfe Sjertok, Israel's minister van buitenlandse zaken, aan graaf Bernadotte de weigering van-' Israël -om de-- ge vluchte Arabieren- op te nemen, had meegedeeld „Wh kunnen geen vijfde colonne binnenhalen" luidde Sjertoks motivering heeft de be middelaar de -Veiligheidsraad ervan in kennis -gesteld, terwijl hij aan zijn rapport de opmerking: toevoeg de dat naar zjin mening het recht van de vluchtelingen, om naar hun woonplaatsen terug te keren, op de Fanny BlankersKoen wint haar derde gouden medaille door een overwinning in de finale 300 meter in 24.4 sec. Wim Slijkhuis legt beslag op de derde plaats in het nummer 1500 meter in de tijd van 3 min. 50,4 sec. Nederlandse dames-estafette ploeg wint bronzen medaille op de 4 x 100 meter borstcrawl. Bob Bonte plaatst zich In de halve finale 200 meter schoolslag. Heren-estafetteploeg plaatst zich in de finale lx 100 meter. De volgende Olympische kam pioenen werden Vrijdag, in Lon den bekend: 200 meter dames: Fanny Blan kersKoen (Ned.) in 24,4 sec. 1500 meter beren: Eriksson (Zweden) 3 min. 49.8 sec. 4 x 100 meter borstcrawl dames: Ver. Staten, 4 min. 29,2 sec. 100 meter ragslag heren; Stack tV.S.) 1 min. 6.4 sec. Torensprmgen dames: Vicky Draves (V.S.) 68.87 pts. Tienkamp: Mathias (V.S.) 7.139 pht. - Regenschermen equipes: Frank rijk. Schieten (vrUe karabijn); Gru- nig (Zwitserland) 1120 pt. Worstelw; vlieggewielif: Lom bard! (Italië); Bantam: Petersen (Zweden); Welter: Andcrsson (Zweden); Veder: Oktao (Tur kije); Midden; Grondberg (Zwe den); Halfzwaar: Wilssun (Zwe den); zwaart KircccI (Turkije); Lichtgewicht: Frey (Zweden). van voorbereiding- der UNO. te Lon den, rin 1917- als. lid van de Neder-, landse delegatie'bn de UNQ-assem- blé'el over dc verdeling van .'Pa lestina. In Nederiaftct heeft hij als lid van. de' staatscomomissie-Ratten de publiekrechtelijke organisatie voor de mijnindustrie niedevvoorbe reid. Korte tijd was hij bestuurslid van de stichtingRadio Nederland en van de Wereldomroep. Thans heeft hp zitting ln de commissie van negen voor overleg met de regering met.betrekking tot de staatsrechte lijke"-constructie van .-het koninkrijk, Mr.-Sassen is lid vat de KVP. Mr, D. U. Stikker, uit wiens ..po litieke gesprek" met de heer' Oud het afgelopen-jaar de Volkspartij voor'Vrijheid enDemocratie ont stóndvan.'dë daarin 'opgegane- Parvan de Vrijheid was mr. Stik ker voorzitter'— werd na een loop baan in:-het bankwezen,in jl935 di recteur; van. Heinèkcns bierbrouwe-, rif tej Amsterdam. Minister'Stikker- is in 1897 geboren te Winschoten. f - Mr.' Joekes De. 63-jarige -mr.A.-M. Joekes. uit 'Boea, Sumatra, geboortig, had' reeds enige particuliere functies tn. Ïr.donësië achter de rug, toen hij in 1520 benoemd werd tot referendaris aan hot toenmalige departement, van arbeid. Tal van malen was hij in de daaropvolgende jaren rege ringsgedelegeerde op de internatio nale arbeidsconferenties-te Genève, In 1925 werd hij tot lid der Tweede Kamer gekozen voor de Vrijzinnig- Democratische Partij, waarvan hg in 1938, na mr. Marchants over gang tot het katholicisme, partijlei der werd. Hij trad na de oorlog toe tot de Party van de Arbeid, 't iende van bevolking had keelaandoeningen Bjjna een tiende van de inwoners van Uitgeest is in de loop van deze week aangetast dtor een keelaan doening, soms gepaard gaande mst zeer hoge koortsen en vlekken op- de huid. die: aan roodvonk, jdoen denken. De beide Plaatselijke dek- toren hebben sinds het massale uit breken van deze keelaandoening. Zaterdag up Zondag j.L onder hoog spanning gewerkt om de tientallen, weike later tot een 4 500 aan- F??Wnj 'jatanijen (Uitgeest heelt een goeaér.4000 inwoners)van gor- geldrank'-te- voorzien.- welke dan ook bïj 'emmers tegelijk id gemaakt. Het Verloop van' de ziekte is zeer yërsühllleüd,!- -sommige patiënten ondéryinden- er -zeer veel hinder van en. moeten het 'bed houden,-.andere hébben a21een maar' wat last van hun-;.;keeL, Meestal, verdwüneh de verschijnselen binnen een paar da- gëri nft.flink gorgelen, en neemt de koorts af. De inspecteur voor de" Volksgezondheid ln de provincie- Noord-Hollatid heeft met de béide doktoren hier en daar in Uitgeest een onderzoek ingesteld en daarbij zün enkele gevaUen van roodvonk geconstateerd, y, Het sputum van een aantal pa tiënten is voor bacteriologisch on derzoek naar Utrecht opgestuurd. Er-bestaat voorshands geen reden tot ernstige ongerustheid en men heeft de indruk, dat het hoogte punt reeds voorbij Is. snelst mogelijke manier moest war den erkend In Jeruzalem heerste Vrijdag gespannen toestand. Sluipschutters waren cr voortdurend actief cn er zijn met spoed nieuwe UNO-waar- nemers heengezonden, die zullen trachten, in de stad een niemands land af te bakenen. De watervoor ziening voor de Joodse bevolking van Jeruzalem loopt gevaar, door dat de troepen van het Arabische Legioen, die het pompstation bii batroun beheersen, geweigerd heb ben, de pompen ln dienst te stellen) Bernadotte's reis naar Zweden, oorspronkelijk geheel afgelast, is nu enkele dagen uitgesteld. De bemid delaar hoopt Vrijdag te kunnen ver trekken om de Internationale Rno- de Kruiszitting in zijn land tc kun nen bijwonen. Naar verluidt zou binnenkort Dr. Van Mook zun functie neerleggen. Een college van drie zou zijn functie overnemen. Dit college zou bestaan uit de heren Dr. Beek generaal Spoor cn' een deskundige voor finan ciële aangelegenheden. Mackenzie King, de Canadese minister-president, die ruim 21 jaar deze functie heeft vervuld, heeft Vrijdag mededeling gedaan van zijn 'aftreden als leider der liberale par tij en er aan toegev.oeed, dat hii voor de komende zitting van het parlement ook het minister-presi dent schap zou neerleggen. Macken zie King is thans 74 jaar. Het schijnt, dat de minister van buitenlandse zaken. Louis Laurent, goede kans maakt, de opvolger wan Mackenzie King als premiercn voorzitter van de liberale partij te -worden. Veertienjarige jongen reed. zijn eigen broertje dood Een veertienjarige ion gen' heeft gisteravond te 's-Gravezande zijn vierjarig broertjë overreden toen hn bezig was de vrachtauto van zrjn vader te keven. Bi) het draaien liep het kleine jongetje voor de wagen, kwam tc vallen"-en kreeg een wiel over hals en borst, zodat hii op slag rlood was. Een tweejarig broertje kon nog. juist op tjjd worden weg getrokken. 1 A. Frank-beker voor Van der Tuyn Dc heer A. Frank te Wassenaar, in de oude voetbalgölederen beter bekend als ..Nol", heeft in een bij eenkomst to zïine huize met het be stuur en trainer van Hermes D.V.S. een fraaie zilveren beker aangebo den, met het verzoek dc2é telkens gedurende een jaar in het bezit to stellen van degene die zich on wel ke wiize dan ook, bijzonder ver dienstelijk maakte voor Hèrmes D.V.S. Het bestuur besloot de be ker de naam te geven van A. Frank beker. Voor het eerste jaar heeft de schenker de keuze bepaald en in 1948 zal de A. Frank-beker in het bezit zün van Kokkie van der Tuyn de internationaal, die -zo vol hardend ziin voetbaltalenten ont wikkelde en daardoor een mooie plaats in hot Nederlands voetbal bereikte, waar hij d^ n*aro van Hermes D.V.S. hoog hield. Leger tentoonstelling verwacht 200.000ste Dc Legertentoonsielling, die ver leden week Zaterdag op het terrein „Dijkzigt" Ic Rotterdam werd ge opend, heeft tot en met Woensdag ruim 15000 bezoekers geteld. De 200.000ste bezoeker sinds het begin van de tournee der tentoon stelling door ons land wordt begin volgende week verwacht. Dit jubi leum cijfer zal niet ongemerkt voor bij gaan. Zoals bekend is de tentoonstel ling geopend tot cn met 14 Augus tus van 's middags 3 uur tot 's avonds 10 uur. Des Zondags is de- tentoonstelling gesloten. De regering van de staat Zuid- Württemberg-Hohenzollern. Fran se zone) is afgetreden „omdat zij niet meer de verantwoordelijkheid op zich kan nemen, met betrekking tot de ontoegeeflijke houding van de Franse bezettingsautoriteiten aan- aande ontmanteling". De Rotterdamse Kamer van het Haagse Bijzonder Gerechtshof be handelde gistermiddag de zaak tegen mevrouw D. Dibbets, die tij dens de bezetting handlangersdicn- sten had verricht voor- de 5.D., als spionne gewerkt heeft te Madrid en verder goederen verkocht heeft aan de Duitsers. 2tj was vriendin van hoge Duitse poli tie-ambténa ren en een goede kennis van Schreieder, die blijkbaar volgens de verklaring, die hij gistermiddag aflegde niet veel prijs stelde op haar behulpzaamheid. Reeds direct ra de capitulatie was mevrouw D. in contact geko men met de Duitsers cn toen Schreieder in September 1940 naar Holland kwam .was. zij al werk zaam voor de S.D. Zij heeft; later aan Schreieder:verteld, dat een'-ze kere :smid Teileman In contact stond met een illegale groep, die kranten verspreidde. Schreieder. heeft daar volgens zij'n verklarin gen geeri aandacht aan besteed, waarop de verdachte de toenmali ge chef van de Haagse politie, Hamer, in de arm heeft genomen. De zaak is toen aan het rollen ge gaan en het resultaat van dit ver raad was, dat vijf leden van de illegale groep, die de bladen „Vrij heid" cn „Parool" verspreidden zijn gearresteerd. Vier hiervan zijn in Duitsland om het leven geko men. Tijdens het verhoor vertelde verdachte, dat zij in contact was gekomen met 'Schreieder, omdat die haar wilde schilderen. In de herfst van 1942 ging zij naar Ma drid i nverband met de geallieerde landing op Noord-Afrika; Zij heeft toen een code-telegfam gestuurd, dat. blijkbaar van weinig waarde is geweest, want nieuwe opdrachten heeft ze niet meer gekregen. In zijn requisitoir noemde mr. Donker haar een persoon, die nog wilde genieten van de laatste jaren, dat ze mooi was en daartoe geen middel afwees. Als de Engelsen ge komen %varen, was ze een vriendin van hen geworden. De advocaat fiscaal eiste vijftien jaar tegen haar met ontzetting uit dè kiesrechten. Koningin bezocht bloemenexpositie Koningin Wilhelmina heeft giste ren een bezoek gebracht aan de ter ere van haar jubileum georganiseer de bloemententoonstelling „Bloe men in Berg en Bos" te Apeldoorn. Deze week geen verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat.in de afgelopen week geen verliezen zftn gerapporteerd. "7 is dan eindelijk het nieuwe kabinet tot" stand gekomen. Mr. van Sehaik is geslaagd, waar Dr, Beel tot tweemaal toe taeeJt ge faald. Aigezien van alles verheu gen wij er ons over, dat het ein delijk zover is; er is veel werk aart de winkel en .in het bijzonder de Indonesische kwestie zowel als de internationale situatie, verkeren in een zodanig stadium, dat wij het in hoge mate ongewenst had den gevonden, wanneer wij nog langer hadden moeten doorsukke len met een demissionnaire rege ring, vooral waar het vast stond, dat juist de ministers van over zeese gebiedsdelen en van buiten landse zaken eruit niet zouden terugkeren. De nieuwe regering is een in onze ogen ietwat eigenaardig mengsel van een extra-parlemenr tair en een parlementair kabinet. Het is zeker niet een parlementair kabinet in de strikte zin van het woord; aan de andere kant echter valt het op, dat het parlement er zowel door het aantal als door de kwaliteit van de figuren, die het heelt afgestaan, toch zeer sterk ln vertegenwoordigd is. Na alles wat er de laatste dagen over de werkzaamheden van de formateur bekend geworden was, zit er Sn de samenstelling van deze regering geen element van verrassing. Tenzij men als zoda^ nig zou willen releveren het feit, dat Dr. Gieten toch niet aan O. K, en W. terugkeert Wij zijn er intus sen'van overtuigd, dat dit maar door zeer weinigen in den lande zal worden betreurd: wij hebben maar zeidén een minister meege maakt, die zo over de hele linie een slechte pers had als Dr, Gie ten. Ais hel waar is, dat ïemand3 succes mede bepaald wordt door zijn voorganger, dan geven wi| Prof. Rutien althans in dit opzicht een goede kans. Bijzonder gelukkig achten wij het, dat minister Drees het presi dium van de ministerraad óp zich neemt. Drees is' een van de zeer weinige figuren in ons politieke leven, die algemeen een zeer groot vertrouwen geniet; zijn-per soonlijkheid, zijn rustige zakelijk heid, zijn objectiviteit zijn even-1 zovele aanbevelingen .voor déze verantwoordelijke .post, die hij daar zijn wij van overtuigd met zijn haast .overgrote bescheiden heid alleen zal hebben willen aan vaarden, omdat hij begreep, dat *s lands belang ook tilt.persoonlijk olfer nog weer. van hem eiste.'Hét enige wat ons spijt is, dat Drees sociale zaken gaat verlaten. Zijn partijgenoot Joekes, volgt- hem hier op, een opvolging, die niets gemakkelijk zal zijn, maar waar voor Mr. Joekes zowel door zijn persoon als door zijn belangstel-' ling inderdaad zeer bepaalde kwaliteiten bezit. - Er zijn twee ministers ad inte- I rim in het kabinet. De formateur; heeft behalve een ministerschap zonder portefeuille ook verkeer en waterstaat ad interim voor zijn', rekening genomen en Mr. Schók- king oorlog en marine. Dit zal .wel hiermee samenhangen, dat het nog niet. vaststaat wat met déze ministeries, gaat gebeuren- Men: schijnt erover te denken om de taak van verkeer 'en waterstaat over de departementen van eco nomische zaken en wederopbouw te verdelen. Aan .de andere kant echter denkt men er ook.over om. dit departement- gèheel of gedéel-, telijk in stand te houden en toe. te vertrouwen aan een lid van de P.v.d.A. Mocht' dit laatste tenslotte gebeuren, dan zou, terwille van het evenwicht in de zetelverde-. ling. marine een afzonderlijk de partement worden onder een' mi nister van de K.V.P. Naast vele bekende en beproef de figuren zijn de heren Stikker, aan buitenlandse zaken, Sassen öan overzeese gebiedsdelen en Wijers aan justitie nieuwelingen, als minister. De beide eerstge- noemden vooral bezetten een plaats, die voor de naasle toe komst zeer grote verantwoorde lijkheden met zich meebrengt. Wij zijn zeer benieuwd naar hun pres taties; In het bijzonder wachten wij met belangstelling af, of er onder 's heren Stikkers leiding nu eens een zo hoog nodige nieuwe wind zal gaan waaien op 'het Plein. Mr, Sassen heeft voor zijn nieuwe functie minstens één groot voordeel, nl. dat hij de Internatio nale situatie goed kent. Niet voor niets werd hij eerst voor bulten- - landse zaken genoemd. V/at het gehalte van de perso- nen betreft maakt dit kabinet over hel geheel een gunstige indruk. De wacht is thans op het rege ringsprogram. TIJDELIJK ENIGE REGEN Weersverwachting, geldig tot Zendag. avond. Tijdelijk tot Ter ach- tig -toenemende wind uit Zuidelijke, richtingen met eni ge regen. Later half tot zwaar bewolkt met enkele plaatse lijke" regenbuien. Ongeveer dezelfde temperatuur ais vandaag. 8 Aug.: Zon op 5,12, onder 20.18, maan op 9.29, onder 22.—. 9 Aug.: Zon op 5.13, onder 2d,18 maan op 40.36, onder 22.13. 8 Aug. Hoog water te Rotterdam: tij 7.OS uur. 2e tij IS.03 uur. 3 Aug. Hoog water' te; Botterdam: 1* tij 7,51 uur, 2e tg 19.55.uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1