HET ROTTEEDAMSCH PAROOL' Zuid-Wester striemt West-Europa Nederlandse dames triomieren in 4 x 100 meter race Storm eist slachtoffers onder mens en dier „Demilitariseert Jeruzalem", adviseert Bernadotte Nog geen nieuw overleg met Molotof en Stalin Een zomer om nooit te vergeten Prinses legt Rode Kruis-taak neer strijd beheerst de geesten In September wederom overleg der Benelux? Zo ziet Uschi de Olympische Spelen In Belgrado dreigt een fiasco VIER MAAL GOUD VOOR FANNY! Fanny Blankers liep achterstand van meters in Vliegtuigwrak na negen maanden gevonden Onze heren op de laatste plaats De Duitse kwestie Granaat ontplofte in de huiskamer Nederlandse successen in Londen De erelijst Eindelijk officiële goedkeuring voor aanleg van „Schieveen" Bouw duurt vier jaar Op mijn Olympische platform staat Fanny No. 1 Weerbericht Maandag 9 Augustus 1948 Red. «a Adra Lange Haven 141, Schiedam Tol. 693tk Abenn.prl]e> per week f O-Sl#1 per kwartaal 4(—losse nummers 0.09 Ongericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER SCcHtste jaargang, Nox 185, Uitgave N,V. Be Nieuw# Fe» posïg&rö 393644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurt B, da Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker De Zuid-Wester die Zondag ons land heeft gestriemd, was een deel van het noodweer dat boven geheel West-Europa danig heeft huisgehouden. Op sommige plaatsen kwamen ongekend krachtige windstoten voor en ook de regenval ging de normale verhoudingen verre te buiten. In Londen registreerde men in veertien uren een regenval van 25 millimeter. Zij het ook, dat in ons land op vele plaatsen, onder meer door om vallend geboomte, schade is aan gericht, verlies van mensenlevens bleef gelukkig uit. Op het IJsséP- meer geraakten verscheidene scheepjes in nood. Enkele konden door grotere vaartuigen op sleep touw worden genomen ~en behou den worden binnengebracht. An dere hebben de zaak zelf moeten klaren. Er zijn tot dusverre ge ei? berichten over vermissingen binnen gekomen. Een bijzonder hachelijk avontuur, dat bijna noodlottig was afgelopen, hebben twee jongelui tijdens de storm meegemaakt op de Zuider- pier te IJmuiden. Zij hadden -zich in hur. onnadenkendheid veel te ver op deze pier gewaagd. Toen zij zich realiseerden in welke positie zij zich bevonden, durfden zij niet meer terug. Zij ontvingen zowel assistentie van een groep burgers die gewapend met reddingslijnen dwars door de overslaande zeeën de waaghalzen naar het strand terug brachten. De „Keeltje Jacoba", die ter assistentie was uitgevaren, be hoefde geen dienst te doen. Scheepvaart stagneert De krachtige wind heeft even eens ten gevolge gehad dat het water van het IJsselmeer in Noord- Oostelijke richting werd opge stuwd. Dit leidde ertoe, dat de Oranjesluizen bij Amsterdam de dienst wegens te lage waterstand hebben moeten staken en dat an derzijds de Friese kust te lijden heeft gehad van zeer hoge water standen. Bij Makkum werden wadden overstroomd,' die onder nor male omstandigheden alleen bij zware voor- of najaarsstormen onder water komen. In ver band met de rijke gxasgroëi op deze gebieden laat men er in de zomer koeien en paarden op weiden. De,koeien kon men voor de opkomende vloed tijdig in veiligheid brengen, met de paarden was het moeilijker. Da paarden lieten zich niet van gen, maar vluchtten op eigen ini tiatief naar een hoger gelegen stuk land. Ook hier bleken de dieren niet veilig. Het water steeg steeds meer en na korte tijd waren alleen nog maar de paardenkoppen zicht baar. Op dit ogenblik gingen jonge inwoners van Makkum te water om de dieren te helpen. Slechts één paard liet zich vangen. De beide anderen zwommen steeds verder uit de kust. Tot diep in de nacht heb ben de redders gewerkt om de die ren in veiligheid te brengen. Buiten Onze grenzen heeft de storm, dodengeëist. Een Bretonse trawler, die voor een-pleziertocht was uitgevaren met dertien opva renden, is in de loop van de nacht van Zaterdag op Zondag bij de in gang van de haven van Perros- Guirec aan de Bretonse kust omge slagen. Er zijn slechts vijf personen gered. Ook het aan een Nederlander toegeschreven jacht „Duenna" is een slachtoffer van de storm ge worden. Van de zes opvarenden is er slechts één, namelijk de 54- jarige Weisselman levend bin nengebracht. Het schip bevond zich oneer weg van Engeland naar Afrika. Men vermoedt dat Weissel man gast was aan boord van een geheel met Engelsen bemand schip. „Ik had dit werk lief' In de algemene vergadering van het Rode Kruis, die Zaterdag werd gehouden te Apeldoorn, heeft de prinses-regentes in een korte toe spraak afscheid genomen als voor zitster van deze organisatie. Gaarne greep H.K.H. de gelegen heid aan om te zeggen met hoeveel liefde zij dit werk sinds 1934, toen haar vader was gestorven, had ge daan en hoezeer zij aan het Neder- landsche Roode Kruis was gaan hechten. Helaas zal het Roode Kruiswerk in onze wereld voorlopig nog wel van de meest urgente betekenis blijven, zo zeide zij. De prinses-regentes besloot haar afscheidswoord met de beste wen sen voor het N.R.K. in de hoop, dat zij nog vele malen in deze lering zal mogen vertoeven. De zes nieuwe ministers, die thans met Mc. Van Schack in het kabinet zitting nemen, werden Zaterdag op het Paleis Soestdijk door de Prinses-Regen* tes beëdigd. Onze toto toont de heren op het bordes van het Palels. Van links naar rechts: mt. A. M. Joekes, mr. -Th. R. Weijers, prof. dr. P. Th. Rut ten. nir. IV. P. Schokking, me. D. U. iSh'iUcer en mr. E. M. A, Sassen VyPOQ J7/Ï/Ï1* f? imni'O Het totaal der vluchtelingen be- L/UUM /ftettlt't; draagt driehonderdduizend. Zij moeten grotendeels de nacht onder de openlucht door brengen wegens gebrek aan huisvesting. Hun voed selpositie laat veel te wensen over en ook het gebrek aan hygiëne on der hen baart de doktoren veel zorg. Reeds zijn er onder de hon derdduizenden vluchtelingen in de heuvelen van. Judea gevallen van typhus geconstateerd. Elke nacht sterven kinderen en ouden van dagen, die aan hun lot zijn overge laten. RHODES, 8-8 (Reuter)„De- milïtarisatïe van Jeruzalem zou het beste zijn in de huidige gespannen toestand, diE het bestand tussen Joden en Arabieren in Palestina kenmerkt", aldus graaf Bernadotte, bemiddelaar der VJtf. voor Palesti na, in zijn jongste rapport. „De huidige toestand is een gevolg van het gebrek aan vertrouwen tussen Joden en Arabieren en van de vrees, dat de vijandelijkheden mis schien binnenkort hervat worden". Een minstens even urgent vraag stuk is dat van de Arabische vluchtelingen. Sir Raphael Cilento, die in gezelschap van graaf Ber nadotte een reis door het toneel van de Joods-Arabische strijd heeft gemaakt, .vergeleek hun omstan digheden met die van de slachtof fers van de aardbeving' in San Francisco of die van de overstro mingsrampen in Japan en China, Naar van Belgische gezagheb bende zijde is meegedeeld, zal ei waarschijnlijk in September een nieuwe bijeenkomst der Benelux- landen gehouden worden. Op 19 Augustus komen de experts der Benelux-landen. samen en zal voorgesteld worden om een Bene lux kabinetsbijeenkomst te houden. Dormu onoverbrugbaar Hoewel de Westelijke mogend heden daaromtrent nog geen be slissing hebben genomen, wordt er te Belgrado ernstig rekening mede gehouden, dat zij zich van de Do- nauconferentie zullen terugtrek ken, omdat zij geen mogelijkheid aanwezig zouden achten voor een verzoening tussen het Westelijke en het Oostelijke standpunt inzake de Donau-scheepvaart. De belang rijkste punten uit het Sowjet-Rus- sische voorstel zijn: 1. De handelsscheepvaart zal open staan voor ieder, 2. Slechts marineva-rtuigen der Donaulanden mogen op de rivier varen. 3. De controle zal in de handen der Donaulanden rusten. Aan de contröle zullen, deelnemen: de Sowjet-Unie, Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Joego-Slavië, Tsjecho- Slowakije en later Oostenrijk. Vol gens de oude conventie hadden, Engeland, Frankrijk, Italië, Duits land en Roemenië de controle in handen. Diplomatieke waarnemers achten bet uitgesloten dat Engeland, Ame rika en Frankrijk het Russische voorstel zullen aanvaarden, tenzij er diepgaande veranderingen in worden aangebracht. ..MSSÓ»^*>rUlPPBt uj THSTÏX/TteH WOWflf? m I960,...' n!//x ve vcnRERs - OP 7>E MftRffcW- ...wof&m ïyy ENrHOÜSt/XTBTA&ieff- VfHSe t-ONZXi&rtfcry 'AL UjQRSTÉL&n&F- DsH iTi BeSlAG- NAtie*ff SI (Van onze speciale verslaggever bij de Olympische Spelen) /~\P de laatste athletiekdag van de Olympische Spelen hebben 84.000 w mensen waarschijnlijk ook wel voor 't laatst Fanny Blankers In de Italiaanse alpen heeft men het wrak gevonden van een .Ame rikaanse Dakota die met twintig mannen en een vrouw aan boord, sinds November vermist werd. Het wrak lag diep in de sneeuw op een hoogte van'2700 meter in de Alpen ten Zuiden van Turijn, zes uur voetreizens van de bewoonde we- reld. Naar verluidt heeft men in het wrak twee lijken gevonden. Een Italiaanse skipatrouille is op weg naar de plaats des onheils. In No vember is het toestel door Engelse, Amerikaanse, Franse, Zwitserse en Italiaanse vliegtuigen gezocht. Brand heeft een Belgische kazerne, waarin de technische school van de Belgische lucht macht is ondergebracht, geheel verwoest. Voel kostbaar materiaal, o.a. radarinstrumenten en vlieg tuigen gingen verloren. Koen, „the flying Dutch woman" gezien. Reeds gedecoreerd met drie gouden medailles heeft zü de record-pr?statie van Jesse Owens ge ëvenaard door er bij de estafette nog een vierde aan toe te voegen. Eu weer dus ging op Wembley de Hollandse driekleur in top, weer was er uitgelaten blijdschap in het Hollandse kamp. Even ifciarvóór had het Nederlandse polo-zevental een verbitterde strijd uitgevochten tegen de Azurri's. Karei Lotsy heeft geprobeerd, onze zwemmers er doorheen te slepen, maar de Italianen waren te sterk. Het werd een nederlaag, maar doordat België verloor van Hongarije, kwamen we toch, als derde op het Olympisch platform. Op de laatste athletiek- ent zwem dag dus nog een gouden en een bronzen medaille. Holland sprak een woordje mee! De laatste dag in Wembley heeft voor een pakkend slot gezorgd, na een week van ge beurtenissen, die in spanning en aantrekkelijkheid al moei lijk meer waren te overtref fen. Voor ons was er natuur lijk in de eerste plaats de da mes-estafette, waarvoor Fan ny het hoogspringen (óók een zekere kans op de gouden me daille) heeft laten, lopen. Sym pathiek van Fanny om niet alleen aan zichzelf te denken! Zonder haar machtige steun op de laatste honderd meter van de estafette zou Australië met de eer zijn gaan strijken. Want toen Fanny het stokje overnam van Gerda v. d. Ka deKoudijs, was de Austra lische King al weg en alleen de lange, machtige gespierde benen van Fanny waren in staat de achterstand in te lo pen en met duidelijke voor sprong zegevierend door de fi nish te gaan. De Nederlandse dames hebben in de viermaal 100 meter estafette met een tijd van 47.5 sec. vóór Dene marken en de Verenigde Staten, de eerste prijs behaald. De vier win naressen van de gouden medaiüe mevr. Xenia Stadt—de Jong, Mevr. Nellie WitziersTimmerMevr. Gerda van der Kade—-Koudijs Mevr. Fanny BlankersKoen tij dens het spelen vin het Wilhelmus te har er ere op de tribune der prijswinnaars Van binnen naar buitenbaan gere kend, stelden zich de volgende ploegen op: Australië, Canada, Gr. Brittannië, Oostenrijk, Nederland en Denemarken. Xenia StadtDe Jong was goed weg, de aanvangssnelheid was niet zo groot maar zy raakte niet ach ter. Een "zeer slechte wissel voor Nederland met Nellie Witziers Timmer, de tweede wissel met Gerda van der Kade-Koudijs was stukken beter. Niettemin was Ne derland achter geraakt en toen de Rotterdamse het stokje overgaf aan Fanny Blankers-Koen lag Australië een paar meter vóór en ook de Deense ploeg vertrok nog voor de laatste 100 meter met een voorsprong. e Maar Fanny wist haar achter stand schitterend In te halen op het Australische meisje King en met gering, doch duidelijk verschil ging zü als eerste door de finish, voor de vierde maal een Olympi sche titel veroverend. De uitslag luidt: 1. Nederland 47.5 sec. (nieuw Nederlands re cord) 2. Australië 47-6 sec., 3. Ca nada 47.8 sec., 4. Groot Brittan- nië 48 sec., 5. Denemarken 48-2 sec. en 6. Oostenrijk 49,2 sec. In de finale 4x100 meter heren estafette startten van binnen naar buitenbaan: Hongarije, Nederland, V.S., Groot-Brittanuië, Italië en op dc buitenbaan Canada. De wissels van de Nederlandse ploeg waren niet zo vloeiend, maar aangezien het bij de andere ploe gen ook niet zo bijzonder vlotte begon Lammers aan de laatste 100 meter nog als vierde. Hij werd door Canada en Hongarije echter gepasseerd zodat onze landgenoten als laatsten eindigden. Volgens een diplomatiek waar nemer van Reuter te Moskou heb ben de besprekingen aldaar tussen Molotof en Stalin enerzijds en ver tegenwoordigers van de Westelijke mogendheden anderzijds, tot dus verre als enig effect gehad dat men zich is gaan realiseren dat het con flict van minder eenvoudige struc tuur is, dan men aanvankelijk wel meende. Er is komen vast te staan, aldus dezelfde waarnemer, dat de Sow- jet-regering blijkbaar graag wil onderhandelen. Dit beschouwt men terecht als een winstpunt. Omtrent het tijdstip waarop men opnieuw bijeen zal komen is, althans In het openbaar, nog geen beslissing ge nomen. Evenmin als er officieel iets bekend is geworden over de in houd van het besprokene. Intussen heeft men te Londen het weekend gebruikt om het interim rapport te bestuderen over de tot dusver gevoerde besprekingen te Moskou. Men weigert zich uit te laten over de perspectieven, die de onderhandelingen bieden, daar deze nog geenszins afgesloten zijn. Terwijl de conferenties voort duren raakt de toestand in Berlijn van kwaad tot erger. Ondanks het record dat de Anglo-Amerlkanen Zaterdag vestigden bij hun bevoor- Noodlottige gevolgen van roekeloosheid Een explosie verscheurde om Buur de Zondagmiddagstilte in de Ge rard Doustraat te 's-Gravenhage. Een 26-jarige jongeman was bezig geweest de kop van een granaat te demonteren ten huize van zijn schoonouders. Het projectiel, waarschijnlijk de kop van 'n luchtdoelgranaat, werd door de broer van de heer des hui zes, enige tijd geladen in het Haagse bos gevonden. Inplaats van het gevaarlijke projectiel bij de politie in te leveren gaf hij het aan zijn neefjes „omdat er toch geen kwaad bij was". Bij een onoordeelkundige poging tot demonteren is de granaatkop ontploft. De schade aan de inboe del is niet bijzonder groot. De roe keloze demonteur zal echter enkele vingers moeten missen. Nieuwe Kamerleden Nu verscheidene leden der Eerste en Tweede Kamer een ministerszetel zullen gaan bekleden kan worden medegedeeld, dat zij in het parlement hoogstwaar schijnlijk door de volgende personen zullen worden opgevolgd: Tweede Kamer: mr. van Schalk door de heer J. H. W. van Koeverden, mr. Sassen door mej. M. A. M, Klompe, de heer Drees door J. Emmen, mr. Joekes door X). de Loor, de heer Mansholt door J. Tuin, mr. van Maarseveen door M. P. van der Weijden, Eerste Kamer: Prof. van den Brink door prof. L. J. C, Beaufort, mr. Stikker door W. C. Wendelaar te 's-Gravenhage, prof. Llefilnck door mr. G. E. van Wal- sum, burgemeester van Delft, mr. dr. In 't Veld door H. S. de Dru. Nieuw lid C.v.GJD. te Batavia aangekomen ra ding van deze stad, met voedsel en steenkool, hebben zij toch moe ten besluiten de rantsoenen van gas en clectriciteit nog meer te ver minderen met het doel dagelijks 1400 ton kolen uit te sparen. Elec- trische kookapparaten zullen nog slechts op halve kracht kunnen branden; tussen 21 uur en 5 uur van de volgende morgen zal dc gasvoorziening geheel gestaakt worden en gasverlichting van de straten komt geheel te vervallen. Dinsdag 10 Augustus wordt de oud burgemeester van Schiedam, de heer M.<L. Honnerlage Grete, die momenteel in Breda woonachtig is, 102 jaar. De jarige, die zich de oud ste oud-burgemeester tmw Neder land kan noemen, genoot de laatste tijd een goede gezondheid. Damesestafetteploeg (Xenia StadtDe Jongt, Nellie Witziers Timmer, Gerda van der Kade Koudys en Fanny Blankers- Koen) wint gouden medaille op 4 x 100 m. in 47.5 sec. (Nieuw Ned. record, oud 47.7 sec.). Heren-estafetteploeg, rijfde in finale 4 x 100 m. in 41.9 sec. Bob Bonte eindigt achtste in fi nale 200 m. schoolslag heren in 2 min. 47.6 sec. Nederlands hockey-elftal werd tweede in groep C en plaatste zich hierdoor in de finale. De volgende Olympische kam pioenen werden Zaterdag bekend gemaakt: 4 x 100 meter hardlopen dames: Nederland 47.5 sec. Hoogspringen dames: Alice Coachman (Ver. Staten) 1.68 me ter, nieuw Olympisch record (oud record 1.65, Shiley, V.S. en Dl- drickson. V.S., 1932 Los Angeles). 4 x 100 meter heren: Groot Brit- tannië (McCorquodale, Gregory, Jones en Archer) 41.3 sec. 4 x 409 meter heren: Verenigde Staten (Cochran. Bourland. Harm- den en Whitfield) 3 min. 10.4 sec. Marathon: Cabrora (Argentinië) Z uur 34 min. 51.6 sec. 10.000 meter snelwandelen: MI- kaelsson (Zweden) 45 min. 13.2 sec., nieuw Olympisch record (oud record 46.28.4, Goulding, Can., 1912 Stockholm). 400 meter borstcrawï dames: Ann Curtis (Ver. Staten) 5 min. 17.8 sec., nieuw Olympisch record (oud record 5.25.7, Karen Harnp, Den., 6-8-'48). 200 meter schoolslag heren: Joe Verdeur (Ver. Staten) 2 min. 39.3 sec., nieuw Olympisch record (oud record 2.40, Ver deur, 5-8-*48). 1509 meter vrije slag heren: MacLane (Ver. Statr 19 min. 18.5 sec. Waterpolo: Italië. AL werd op 18 Mei van dit jaar wederopbouwdag met enig feest- vertoon de Rotterdamse vlag geplant op het terrein van onze toe komstige luchthaven in de polder Schieveen dit betekende nog niet, dat men met de aanleg kolt beginnen. Maandenlang is op de officiële goedkeuring van het plan door Den Haag gewacht. Eindelijk is die thans verkregen, het grote werk kan beginnen en cr i9 thans reden om opnieuw te vlaggen, althans verheugd te zijn! wen, hangar, etc en de aanleg van de verschillende installaties vallen in de laatste bouwstadia. Naar schatting zal de geljele bouw vier jaren vorderen. De heer H. Merle Cochran, het nieuwe Amerikaanse lid. van. de Commissie van Goede Diensten, is Maandagmiddag te Batavia aange komen. Hij gaf geen commentaar op berichten volgens welke ht| nieu- i voorstellen bij zich zou hebben ontsravmgen voor de fundering van voor een regeling van het Neder- start- en taxibonen en het platform, iands-lndonesische geschil. 'Het bouwen van de stationsgebou- De gemeente Rotterdam heeft van de minister van verkeer en "waterstaat bericht ontvangen, dat het ingediende plan voor de aanleg van da luchthaven Rot terdam in de polder Schieveen in algemene zin is goedgekeurd en de voor de ■uitvoering van dit plan noodzakelijke onteigening kan worden voorbereid. Yeor de uitvoerim* zal allereerst tussen de Rijksweg en de Delftse Schie een werkterrein, groot onge veer 17 ha. worden ingericht voor opslag van de te water aan te voe ren bouwstoffen. Met het oog op aanvoer van materialen voor onder houd en latere uitbreiding van de luchthaven moet over dit terrein blijvend kunnen worden beschikt. Voor de aanleg van het eigenlijke luchthaventerrein zal worden begon nen met het graven van een ring- sloot, waarop de drainering afwa tert, de bouw van het electrische ge maal bij de Zweth, alsmede met de Min .-president Drees bij Prinses Naar wij vernemen zal de prinses regentes heden op het paleis Soestdljk de minister-president de heer W. Drees ontvangen. r Onze speciale verslaggever bij de Olympische Spelen, schrijft ons ÏA/IJ hebben een week achter de rugdie Hollandons kleine "V landje na Amerika de grootste triomfen heeft gebracht. Vijf gouden medailles drie voor Fanny BlankersKoen persoon lijk, één voor Fanny, samen met Gerda v. d. KadeKoudijs, Xenia Sfadt de Jongh en Witziers—Timmer; één voor Nel van Vliet en vijf bronzen medailles: twee voor Slijkhuis, één voor Wies Vaessen, één voor de walerpolo-ploeg en één voor de estafette-zwemsters: Schuhmacher, Hannie Tcrmeulen, Mar go Marsman en Wies Vaessen. Het geld, voor de uitzending van onze athleten en zwemsters naar Londen was goed besteed. Het was een week van hoogtepunten in de sport, die ons vol komen hebben verzoend met de ietwat gebrekkige organisatie van het Engels Olympisch Comité. Klachten over het vervoer het eten, komen op de twegde plaats. De moeilijkheden waren hinderlijkachter de schermen, maar belangrijk zijn toch eigen lek alleen maar de prestaties. Als er prijzen zouden worden uitgedeeld voor de beste pres tatie, dan zou ik wel weten, wie daarvoor in aanmerking zou komen. Er is één Hollandse naam, die in Engeland blijft voort leven: Fcnnie Bleukers—KoeënZij hebben, moeite met onze d- en oe-klank, maar iedereen spreekt over haarDe Engelse journalisten raken niet uitgepraat over „haar gouden, blonde haren, die wapperen in de wind", over haar twee kinderen, die ook athleet willen ioorden en zelfs een cynicus als Peter Wilson van de „Sunday Pictorial", die vrouwelijke athleten vergeleek met figuranten irt een film van Boris Karloff, heeft zich gewon nen moeten geven. En als ik dan nog een keus moet maken in haar topprestaties, dan geloof ifc, dat zij de gouden medaille met bpllanten verdiend heeft voor de middag, toen zij als een ztaa- luw over de horden vloog. Mijn tweede p-njs is voor Zatopek, de luitenant uit het Tsje chische leger, in de eerste ptaats voor zijn machtige prestatie op de 10.000 meter en in de tweede plaats voor de onvergetelijke ogenblikken aan het slot van de 5000 meter. Bij elke volgende Olympiade zal er over dat moment worden geschreven, toen Zatopek met z'n rechterhand tegen z'n borst gedrukt alsof hij oxygeen in z'n longen pompte, Slijkhuis voorbijging en net enkele meters te kort kwam om Gaston Reiff te verslaan. Een onvergetelijk moment uit een onvergetelijke race. En op de derde plaats van mijn Olympisch platform zou ik willen plaatsen die schooljongen uit California, Bob Mathias, die na bijna twaalf uur strijd de tienkamp heeft gewonnen. Een machtige strijd, waarvan het publiek zo goed als niets heeft ge merkt, want wie kijktwanneer fameuze renners als Mel Pattern, Dillard, Mc. Kenley, Wint in de baan zijn, naar wat zich daar bezijden afspeelt, by polsstok hoogspringen of kogelstoten of speerwerpen En dan passeert cr een cavalcade voor m'n oog van de beste athleten van de wereld; Amerikanen, Zweden, Finnen, Belgen, s Canadezen blanken en bruinen en geen wanklank, die de sportieve Olympische sfeer heeft verstoord Eerst grondonteigening Allereerst is nodig, aldus delen B. en W, van Rotterdam aan de raad mede, dat de grond, welke voor luchthaven en werkterrein is aange wezen ter beschikking komt. Hoewel getracht zal worden deze grond aan te kopen moet er rekening mee wor den gehouden, dat dit niet over de gehele linie zal gelukken. Het is daarom gewenst in beginsel tot ont eigening te besluiten, Wat betreft de omvang van de onteigening: de benodigde terreinen zullen een oppervlakte van rond 2S2 ha. beslaan, waarvan 265 ha. ten Oosten van de rijksweg en de ove rige aan de Westzijde daarvan. B, en W. leggen aan de gemeente raad een plan van onteigening ter goedkeuring voor en delen daarbij o.a. mede, dat afgezien van stroken tuin aan de Delftweg 31 eigenaren door de onteigening zullen worden getroffen. Op het totale gebied van 2S2 ha. bevinden zich slechts 36 wo ningen, waarin 35 gezinnen zijn ge huisvest, tellende tezamen 312 per sonen. Do kosten van de verkrijging van het terrein worden globaal ge raamd op 3.000.000,— in welk be- dr t de vergoedingen wegens inko mens- en vermogensschade zijn be grepen. Het onteigen ingsplan komt Don derdag a.s. in de gemeenteraad. Nieuwe Marshall dollars voor ons land Voor negen Europese landen, China en Triest is in het kader van het plan-Marshall opnieuw aan- koopmachtigïng verleend tot een totaalbedrag van 94.102,499 dollar. Nederland krijgt van de nieuwe toewijzing een bedrag van 3.G89.770 dollar. De volgende pro ducten kunnen hiervoor worden gekocht: talk voor 660.000 dollar, lijnolie (uit Canada) voor 837.500 dollar, lijnzaad (uit Mexico) voor 1.500.000 dollar, tarwe voor 407.730 dollar en katoenen garens voor 1.100.000 dollar. Sedert de inwerkingtreding van het Marshall-plan is aan Nederland in totaal toegewezen 63-257.916 dol lar. De president-directeur der Konink lijke Luchtvaart Maatschappij dr. A. Flesman heeft dezer dagen in 'n zieken huis te 's-Gravenhage een operatie ondergaan. Deze operatie is goed ge slaagd, Dr. Flesman heeft het zieken huis verlaten „n hoopt deze week 2±ja werkzaamheden te hervatten. VERDER AFNEMENDE WIND Weersverwachting. s*. geldig tot Dinsdag- X avond. Wisselend bewolkt met enkele plaatselij ke regenbuien, hier on daar met onweer. Weinig verandering in temperatuur. In het Noorden van het land matige tot Zwakke wind uit Westelijke richtingen. in het Zuiden van bet land meest zwakke en later veranderlijke wind. IQ Aug.Zon op 5.15. onder 2014 maan op 12,21, onder 22 27. 10 Aug. Hoog -water te Rotterdam: le KI 8.35 uur. 2e tij 20.40 UUr. J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1