Grote brand zet Katendrecht in helle gloed i HET ROTTERDAMSCH PAROOL Joden én Arabieren nog steeds onverzoenlijk Fanny in Hoek van Holland hartelijk verwelkomd Westerse gezanten zwijgzaam na uur praten in het Kremlin Nederland leent in Amerika voor scheepsaankopen Voor waarde van millioenen guldens een prooi der vlammen Geen blussen aan Bernadotte rapporteert: - Deens jacht onder Ameland vergaan Reynauds wét moet hordènlopen „Waarom liet je me alleen?" Zondag wil se in Amsterdam weer horden lopen, Belgrado DuelUSA-USSR een dag "rust De Italiaanse koloniën weer in liet geding Laatste nieuws van de O.S. Een kampioene komt thuis A I Welke taak krijgt mr. Van Schaik? Debatten beginnen Vrijdag Gooise clandestiene slachters gepakt Wereldbank heeft lof voor solide beleid van ondernemingen Weerbericht Dinsdag 10 Augustus 1948 Red. en Adm. Lange Haven I4t, Schiedam r«L 6930* Abonn prlj*» per week 0.3t per kwartaal 4,—losse nummer» f 0.09 ODqeriehi door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER „Op Katendrecht, daar wil het brandeti", zeggen de Rotterdammers, »ti voor de tweede keer in betrekkelijk korte lUd een reusachtige brand aan de tweede Kafenrïrechtse haven een grote tot de nok toe met. goederen gevulde loods volkomen in de aj heeft gelegd. De brandweer kon ondanks groot materiaal, legen deze vuurzee weinig uitrichten. schapswagen twee, terwijl over water de blusboten drie. en vijf van de' ha vendienst „full speed" koers zetten: naar het terrein van de brand. Het, was omstreeks half drie van nacht, toen een wacjitsman een knap pend geluid hoorde ter hoogte van de grote gemeentelijke loods op het ter- rem -van Veltenaar's haven- en transportbedrijf aan de Tweede Ka- tenarechtse haven. De wachtsman dacht, dat het ge luid door de schepen langs de kade werd veroorzaakt en schonk er ver der geen aandacht aan. Hij ging kijken of de bestelde spoorwagens nog niet waren aange komen. Toen. hij zich omdraaide, zag hij licht achter de tweede schuifdeur van de grote loods. Nog even dacht hij san een lamp, die was blijven branden, maar tot zijn grote schrik werd hij weldra anders gewaar. Bij het openen van de schuifdeur sloegen de vlammen hem tegemoet. Onmid dellijk waarschuwde hij de brand weer en de .portier en trachtte met een slang van'de particuliere brand- blus-installatie het vuur te blussen. Mèar nog voor de brandweer met motorspuit één arriveerde, stond de hautén-loods die 300 meter lang en 25 meter -diep is in lichtelaaie. De vuurgloed én het gegier van de brandweer-sirenes wekten de bewo ners van Katendrecht. Velen offer den hun nachtrust op, om naar de geweldige brand te gaan kijken. Door een legertje van politie-agenten wer den zij op een veilige afstand gehou den^ Inmiddels had autospuit één ver- Geen blussen aan In dc partijen copra, papier, lood,' zink, hout, palmpltten, machineon derdelen en stukgoed, die in de grote loods lagen opgeslagen, had het vuur vrjj spel. Loeiend joegen de vlammen door al dat brandbaar materiaal en maakten van de loods een vuurzee, waartegen de brandweer vrijwel machteloos stond. Gelukkig kon het grote koei- vrieshuis aan de achterkant, door voortdurend nathouden gespaard worden. Het was o£ het vuur maling had' aan de watermassa's, die uit veertien slangen en een waterkanon in. de. baaierd van vlammen werdén ge worpen. Torenhoog laaide het vuur op en zette de omgeving in een helle gloed. Zelfs de cabinevan gemeen-' tekraan 86, die in de nabijheid van de loods op dè. kade staat, werd door het vuur aangetast en kreeg schade. De zwoegende spuitgasten ston den onder leiding van de heer J. W. Lutjens, terwijl later het bevel werd overgenomen -door. de. brandweer commandant dr. ir. M. F. dè Bruyne. Ook de heer Van Bovene, chef van de hoofdinspectie van de brandweer én politiecommissaris H. de Jong wa ren aanwezig. Tegen vijf uur was de brand .ge blust. Nadat het vuur was uitgewoed kon door autospuiten vier en één Maandagavond arriveerde onze drievoudige Otymp: .kampioen' Fanny Blanktts—Koen.met haar medewinnaars van de 4 x 100 M. estafette ■met deiboot. in Hoék van Holland. In.de boottrein v.Ln.r. Mevr. Stadt— de Jong, Mevü Wttziüs—Timmer, Mevr: v. d,. Kade^~Kpüdvs, Mevr. ;;V Blarikers—Koen. Graaf Folke Bernadotte is niet geslaagd In zijn pogingen een oplos sing te vinden voor het probleem van het ruim half millioen Arabie ren dat voor de Joodse legers is gevlucht. Hel Hoge Arabische Comité stelt zich namelijk op Ket standpunt, dat de'Arabische vluchtelingen gelegenheidmoet worden geboden ongemoeid naar hun haardsteden terug fe keren, maar dat de Joden, die zich op Cyprus bevinden geen voet aan de Palestijnse wal zullen mogen zetten. Ook zal volgens dit Comité elke andere Joodse immigratie in Palestina moeten worden gestaakt. Dit' standpunt maakt het de be- met de nablussing worden begonnen, die vanmorgén nog' voortduurde. Over de oorzaak van de brand be staat nog verschil, van mening. Aan kortsluiting wordt gedacht, maar het geeft oók-"te denken, dat in enkele delen van de-loods reeds weken lang niét gewerkt is. Broeiing in de op geslagen goederen, is als oorzaak ook niét uitgesloten. De loods is gemeen te-eigendom en was onderverhuurd aan'diverse firma's. De opgeslagen partijen copra, palmpi.tten enz., die alle verbrand zijn, en een waarde van. millioenen guldèns hebben, wa rén voor hét grootste gedeelte ver zekerd. Dit is een schrale troost, want goéderen vertegenwoordigen in deze tijd --niet-, alleen- geldswaarde. Bovendien is er door de brand weer kostbare opslagruimte in Rotterdam verloren gegaan. -Het lijkt ons, dat aan de brandveiligheid in ons haven gebied -nog wel bet éen en anden ont breekt. Dezeen de vorige brand by de A.T.O. hebben het bewezen. Uitgeputte bemanning zwemt 4 km naar kust Ket 10 ton. metende DEense plezier jacht „Agathe" is- Maandagmorgen op de Zuidkust van Ameland vergaan. Aue opvarenden, drie vrouwen en twee man nen, zijn behouden aan land gekomen. Het jacht raakte op zee zyn roer kwijt en dreef stuurloos het Amelander gat binnen. Hier wilde de kapitein voor anker gaan. doch deze manoeuvre mis lukte en' het scheepje werd door de harde Zuid-Wester op het wad gedre ven, waar het lek sloeg- De bemanning'sprong overboord om zwemmende de kust te bereiken, uit was een zeer hachelijke onderneming, daar de kust op vier km afstand lag en de vrouw van de schipper de zwem- kunst niet meester; was. Op een iuik liggend is zij door, haar man en diens vriend 'over hét woelige water naar fle kust geduwd. Na twee uur bereikten allen behouden, maarvolkomen uitge put land, waar zij bij een landbouwer gastvrij werden opgenomen en van eten en kleding werden voorzien. De ramp van dé „Duenna" In aansluiting aan het bericht omtrent het Nederlandse jacht ..Duenna dat tijdens de storm van Zondag ln het Kanaal is vergaan, vernemen wij. dat de juiste schrijfwijze van de naam var» de geredde Nederlander zou moeten zijn N. Wezclman. Zijn'leeftijd wordt opge geven ais 34 jaar.: Volgens Reuter be hoorde het Jacht toe aan de Nederlandse Maria Schmid-van den Broek, oud 41 jaar. Er zouden zich behalve <1c ge noemde twee personen nog'drie Engel sen aan boord hebben bevonden. Toen 'de Franse Kamer Maandag te middernacht uiteen-ging was men ten gevolge van obstructie van communisti sche zijde nog niet geslaagd "in de vol ledige behandeling van de machtigings wet Reynaud. De wet moet dienen tot herstel van het evenwicht in de Franse begroting. De vergadering-is op dat tijd stip verdaagd tot hedenmorgen elf uur. t- Intussen ls het volgens politieke waarnemers te Parijs zeer waar schijnlijk, dat Reynaud's. wet wordt- aangenomem; 'nu dè minister door èer» wijziging van een der pftragra-, 'fen van de wét het parlement ir* ■zoverre tegemoet 'is'gekomen, dat niet hij, doch 'de volksvertegen woordiging het recht zal bezitten de maatstaven voor 'bepaaldé belastin gen te, wijzigen. Ten einde dè behandeling van de wet tè vertragen, hebben de communisten tot dusverre reeds meer dan vijftig amendementen ingediend, die weliswaar worden verworpen, maar desondanks zeer veel van de tijd van Kamer en regering in beslag nemén. De slagers patroons in' Den Haag^xeb- ben zich in een protestvergadering aan gesloten bij hun beroepsgenoten in andere gemeenten. In'een telegram aan de minister van' landbouw, visserij en voedselvoorziening, doen zij een beroep op hem tot herstel opvkortctermijn van het, naar zij verklaren, toch al niet ruime vleesrantéoen. Zij verklaren, dat de maatregel van. cTe resertng hun omzet dermate vermindert,- dat van. een-econo misch verantwoorde bedrijfsvoering geen sprake meer kan zijn. (Van een eigen verslaggever) MENSEN, ga toch een beetfe aan de kant.'ik kan haar 77 niet zienl", schreeuwde de man van Polygoon wan~ hopïgréiï meermalen Vergeefs trachtte hij zijn Film-kanon te rich ten op een figuurtje in een blauwe blazer met coquet wit hoedje op de blonde haren: Fanny, onze viervoudige Olympische kam pioene, die lachend en met bloemen beladen zich een doortocht wrong in een juichende menigte, die haar gisteravond op de kade te Hoek van Holland kwam begroeten. Slechts één man was er, dte niet in dat onstuimig enthousias me deelde: Jan Blankers. die rustig wachtte, totdat zijn vrouw hem was genaderd. „Daag", zei Fanny en toen kwam het ogen blik waarop tientallen foto- en filmcamera s klikten en snorden. Een beetje sneu was dat alles wel voor de overige leden van de dames athletiekploeg, die te- gelijk met mevr. BlankersKoen met het s.s. „Mecklenburg" te rugkeerden in het vaderland. De belangstelling was nu eenmaal wat eenzijdig gericht op Fanny, die in plaats van haar koffers, die eerst niemand kon vinden, de door haar gewonnen ..gouden plakken" op de balie van de. douaneloods uitstalde. Of ze. voor al dat goud invoerrechten moest betalen?,, Ach. die brave douaniers leken gisteravond wel leden van een feestcommissie, die alleen nog maar moeite deden om in het verblindend licht van de schijn werpers tezamen met de snelste vrouw ter wereld op een „plaat je" of filmstrook te komen. middelaar wel uiterst moeilijk zijn verzoeningstaak met hoop op goed gevolg voort té zetten.'Reeds eer dertrouwens, stelde de graal in zijn rapport'aan de Verenigde Na ties vast, dat Joden zomin als Ara bieren geneigd zijn elkaar ver trouwen te schenken. Hij vreest .dat elk ogenblik vijandelijkheden opnieuw kunnén uitbreken. Door de geladenatmosfeer in Palestina zou in dat geval moeten worden gevreesd dat-de gevechten over het gehele land.zo.uden o.verslaan- Inmiddels, duurt de conso lidatie van de staat Israël voort. Het, eerste bericht dat deze ontwikkeling, heden be vestigt, heeft betrekking op het verzoek van deze staat oni op de eerstvolgende Alge mene Vergadering van de Ver enigde Naties als lid van deze organisatie te worden toegela ten. De Joodse staat zou bij zijn verzoek' mogen rekenen 'Op steun van de' Verenigde Staten en de Sowjet Unie. Het tweede' bericht maakt er; melding van dat voor het'eersi in de geschiedenis van 'de nieuwe staat .Joden een Arabier hebben berecht. Het betrof, een moorde naar, die zyn misdaad had begaan aan een andere Arabier. De Jood se rechters droegen zwarte toga's met paarse bef. De Internationale Athletiek Fe- deratie .(I.A-A.F.) heeft Maandag met 32 tegen 14 stemmen besloten het verzoek van de Israëlietische borid om te worden toegelaten tot de I.A.A.F, op te schorten- Groot- Brittannië onthield zich van stem- ming. Van de" vijf Engelsen die de lr- goen Zwai Leoém'i in Juli 'arresteer de als verdacht van spionnage ten nadele van Israël, .zijn er drie uit Israëlische., gevangenschap ontsla gen. Maandagmiddag om kwart voor vijf reden öndërmaal de auto's van de gezanten van Amerika', Engeland en .Frank rijk in Moskou de poort van het Kremlin binnen, om- hen voor de, derde maal .binnen énkele dagen'te bréngen naar 'een bespreking, die zij in de daarop volgende'drie uur zou den hebben met Molotof, de minister van buitenlandse zaken van de Sowjet-Unie. t ï.1 De Donauconferentie, welke mo menteel te Belgrado wordt gehóu den ls Maandag- onderbroken, om de Britse. Franse en Amerikaanse delegaties gelegenheid te geven hun amendementen op de Sowjet-for- mule over de contröle op de Donau op te 'stellen. Zoals men *zieh zal herinneren wenst de Sowjet TTnie. dat de contróle op de rivier nJienn In handen zal zijn van de oeverstar ten, met uitsluiting derhalve van de drie genoemde Westelijke mogend heden Intussen heeft de Italiaanse minister van buitenlandse zaken, graaf Sforza een nota ingezonden, bij de conferentie waarin ook dit land verklaart, gehoord "te willen worden in -de Donau-aangelegen- heden. Het Italiaanse verzoek zal door de Amerikaanse delegatie m Belgrado worden ingediend, en ver dedigd. Toen de gezanten; om zes minu ten voor acht, dus drie uur later zich weer naar hun automobielen begaven', schenen zij-in opgewekte stemming, zonder nochtans behoef te te gevoelen, zich "te .uiten, övér het besprokene- De Amerikaanse gezant, généraal Walter Bedell Smith zeïde sfèchts. met iets van ironie -in,.zijstem: ;,Ik ben' door Molotof ontvangen/' Na het - onderhoud met Molotof hebben de gezanten, te weten Be del! Smith voor. de Verenigde Sta ten, Frank Roberts voor Groot Brittannië- en- -Yves Chataignéau voor Frankrijke-zich; naar de Brit se ambassade begeven, waar zij met hun maasde medewerkers het resultaat van A»et besprokene mef Molotof en öe perspectieven daar van hebben onderzocht Politiek ingewijden menen, on- danks.de officiële zwijgzaamheid, dat de vergadering .VanMaandagavond heeft moeten dienen öm van Molotof het Russische antwoord te vernemen op de'voorstellen die de. Westelijke vertegenwoordigers in de er aan voorafgegane besprekingenhebben gedaan. y r j De plaatsvervangers van de ministers van buitenlandse zaken der Grote Vier hebben Maandag een begin gemaakt met de laatste serie besprekingen over de toekomst van de Italiaanse koloniën. Deskundigen achten het nauwelijks waarschijnlijk,' dat men tot overeen stemming zal Komen, in welk geval de kwestie zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergaderingi.van de Verenigde Naties, welke inSeptember te Parijs zal worden gehouden: Debesprekingen hebben tot dusverre twee jaar in beslag genomen. Henny Quentemcicr heeft zijn partij In het "halfzwaargewicht te gen de Argentijn Cia op punten verloren. In hetprogramma van het tour- no'oi voor sabeïequipe zijn wederom wijzigingen aangebracht. Nederland, dat in één pool tezamen was met Mexico en Griekenland, bleek nu met Canada en Italië een pool te vormen. De eerste wedstrijd .Nederland Canada werd een overtuigende over winning voor ónze equipe, welke word gevormd door Mosman. Ter- weer, v. d. Berg en Hoevers. Zij be haalden 13 overwinningen van de 16 partijen, waarbij Termeer en v. d. Borg geen enkele party verloren. Mosman drie overwinningen boekte en Hoevers. twee. Nederland heeft zich thans voor. de tweede ronde geplaatst.1 Fanny morgén op de Nenijto? Dc Rotterdamse athletiek-com missie, onder auspiciën van da raad voor de lichamelijke opvoe ding.. organiseert morgen op de Neniilo-sintelbaan te honden ath letiek-wedstrijd Nederland-Zwit serland. Tn deze wedstrijd zullen enkele dee'nemers aan dc Olym pische Spelen uitkomen O.a. Slijkhuis, de Ruyter cn Latasler. De wds^rijd begint otn 19 uur; Als bijzonderheid kan worden vermeid, dat de R.A.C. van dc heer Blankets de toezeg zin e ont ving. dat %«evrouw Blanken- Koen bovengenoemde wedstrijd zal bijwonen. M«rht inderdaad kometi. dan ligt het In de bedoe ling haar bloemen aan te bieden. ,.Daar komt ze!"klonk JVfaan- dagapond aan de Hoek een kreet en omstuwd door bewonderaars stapte Fanny BlankersKoen van de loopplank. De onderste foto toont onze vier voudige Olympische kampioene thuiswaar de kin der s niet uiteer keken'raakten op de vier„gouden plakken." Achtste jaargang, No. 186 UUgevp N.V. De Nieuw» Pert Pci!giro 398544 Bankiert Amstèrdamsche Bank te Rotterdam Dlrectéur» B. dï vile» Hoofdredacteur: Th. Ramaker (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG. Hoewel slechts de regerings-verklaring daarom trent zekerheid kan, brengén, heeft men in Den Haag de indruk."dat de regering vrij spoedig," waarschijn lijk in September, - een commissie zal instellen om de reeds lang wen selijk geachte algemene grond wetsherziening voor te bereiden. Toen hij op 29 Juli, na zijn benoe ming tot voorzitter van de Tweede Kamer, de gebruikelijke rede uit sprak, heeft mr.' Van Schaik de wens te kennen gegeven, -dat het nieuwe kabinet, indien het'*n alge mene grondwetsherziening zou be ogen, de initiatieven daartoe spoe dig zou nemen. In het feït, dat mr. Van Schaik geen eigen departe ment onder zün beheer heeft geno men, schijnt een aanwijzing te worden gezien, dat hij rich vooral met de voorbereiding van de alge mene grondwetsherziening zal gaan bezighouden. Op 29 Juli heeft mr. Van Schaik zich weer uitgesproken voor een uitbreiding van de Tweede Kamer, waarvan hij de wenselijkheid vorig laar het eerst heeft ter sprake ge bracht. Dit is uiteraard slechts een van de vele punten, waarvoor de giondwet zal moeten worden__ ge wijzigd, doch een puht' dat bijzon dere belangstelling van deze minis ter heeft. Men neemt dan ook aan, dat dè Grondwetscommissie in leder geval tot taak zal krijgen over de uitbreiding' van de Tweede Kamer advies uit te brengen. De regeringsverklaring Als Jan Blankers helemaal zijn zin had gekregen. :dan was hij met zijn lieve hazewindc stiekem in een ge reedstaande auto gestapt en had zo zijn vrouw Ontvoerd naar onbekende: oorden .waar geen Fanny-fans hen konden belagen. Maar .van. hét-..on derduiken" zoals. Jan het zelf noemde kwam niets en we mogen weJ zeggen, dank zij de stationschef van Hoek van Holland, die. zijn fees telijk versierde eersteklas coupés dé gereedstaande boottrein hardnek kig aanbeval Aldus nam Fanny tussen een dich te haag Juichende mensen plaats in de trein,.- tezamen met haar Olympi sche sportzusters, waaraan dit keer nog slechts Gré de Jong ontbrak, die vóór het vertrek in Londen haar pas bleek te hebben vergeten. De stationsrestaurateur schoot uit zijn slof en tracteerde bet hele ge zelschap op koffie met gebak. Intus sen deelde Fanny handtekeningen uit aan ieder, dié er om vroeg en het waren 'er niet weinig,, die door' het cordon van militaire politie tot de trein wisten door te dringen. Trein-dlaloog Fanny: „Hoe kon jij óp de boot gaan toen Ik er nog niet was?" Jan: „Dat zal ik je.vertellen...." Fanny: „Nee, je viel me legen, tk dacht; Jan komt vast terug, maar je was cr 's avonds niet?' En verder? - znlt U nieuwsgierig vragen. Maar Fanny stapte van het onderwerp ai en ging fluks over op het chapiter Sauna-had (Fins damp bad), waaraan zü zich Zondagavond in Londen had gewaagd: „Maar 't Was helemaal niet lekker hoar!" „Zeg Jan, loop ik Zondag mee?", informeert ze bij haar echtgenoot, die een krant-met-één-en-al Fanny be kijkt. Dat Zondag slaat op de atletiekwedstrijden in Amsterdam. Jan Blankers weet het nog niet: „Ik zou eerst maar eens afwachten boe je je morgen voeJt." „Ik heb. anders best zin; misschien doe ik mee aan de 80 meter borden." „Dus óndanks huishouding en twee kinderen nog geen plan om de sport voorgoed vaarwel te zeggen?" Fanny kijkt ons glimlachend aan. „Nee, eigenlijk niet", zegt 2e. „Ik heb nü a! veel belangstelling voor de grote athletlekwedstryden xn Fin land. in September." Ziezo, een dergelijk antwoord geeft hoop voor de toekomst. „Ik heb alles aan mi in man te dan ken", bekent Fanny. ..Hij is eind 1935 met mijn training begonnen toen ik nog twijfelde tussen „zwenimen" en Jióidlopen'. Zwemmen? - „Ja", zegt mevr. Blankers—Koen. .„ik heb aan een zwem-carrière se rieus gedacht maar cracks als Rie Mastenbroek en Willy den Ouden na men mij alle wind uit de zeilen en toen werd hetlopen." Even overstemt gelach het geratel van de trein als Fanny op een vraag, waaraan zij haar jongste successen dankt, antwoordt: „Het zit me in de benen!" Maar snel voegt ze hier aan toe een serie loftuitingen aan het adres van haar man. in zijn Kwaliteit van. tral- ineren verzorger. Jan Blankers grimast verlegen, Fanny 11 Bij een dergelijk echtpaar is het niet te verwonderen, dat beide kin deren iets van de eigenschappen van hun. pa en ma hebberi geërfd. Het dochtertje, de tweejarige Fan ny gaat vaak met moeder mee naar de Amsterdamse sintelbaan „-n dan is hel haar grootste genoegen om te ^tarten van het startblok, net als haar moeder. En Jan Blankèrs. 2000 van grote Jan, rent door de Haarlemmermeer straat op een manier, als zal hij er op den duur Ook wel kaas van leren eien. Fanny verlangt naar haar kinde ren. Zij spreekt er onomwonden over en h?t doet goed te horen en te zien noe deze vrouw, mét haar wereld-po-' pulariteit in de Londense „Under ground" werd- ze overal herkend en bestormd om handtekeningen ook een lieve moeder voor haar kinderen en een trouwe kameraad voor haar echtgenoot is, De sfeer van gemoedelijke intimi teit tijdens de rois, die vooi Fanny en haar man tol Den Haag zou gaan. wérd onderbrokch door de aankomst op het station D.P. te Rotterdam, waar een kleine schare de Olympi sche kampioene hartelijk toejuichte Mevr. Mekes, overhandigde een bou quet namens de Rotterdamse athle- tiek-eommissie en zij kreeg tevens te horen, dat Fanny's komsl naar Rot terdam, Woensdag tijdens de wed strijden Nederland—Zwitserland, vrijwel zeker is. De Tweede Kamer is telegrafisch bijeengeroepen tegen Donderdag aanstaande te 1 uur. De minister president, de heer Drees, zal. dan een regeringsverklaring afleggen. Daarna zal de Kamer een nomina tie voor het voorzitterschap op maken, nu mr. van Schaik zitting in het kabinet heeft genomen, Mr. van Schaik is inmiddels als Kamer voorzitter eervol ontslagen. Het ligt voorts ih de bedoeling, dat het debat over de_ regeringsver klaring eerst op Vrijdag a-s. een aanvang zal nemen. Zo. nodig zal het dan in de volgende week wor den voortgezet. D» HUversumsérecherche heeft complot van clandestiene slóchterS^ge arresteerd dfe tn de bossen bh de Hol- landsche Rading hun werk verrichten. Een uitgekapt terrethtje. dat dienst deed als slachtplaats, lag bezaaid met «val van geslachte koeien Acht personen zun opgesloten, onder wié de slachter, de landeigenaar, de eigenaar van het schuurtje waar het vlees werd opge borgen en de slager.' die zich met de i-leesverkoop Belastte. Huldeblijk voor II.M. door driekwart millioen vrouwen getekend Handtekeningen van .ruim- driekwart millioen vrouwen en de cassettc met do tekeningen van 925 gemeenten, ver zameld ter gelegenheid van het regè- - ringstublleum: van koningin Wtlhelmlna, zullen door leden van het Vrouwelijk Hulpcorps op Zaterdag 14 Augustus van het secrets riant der tentoonstelling „De Nederlandse vrouw" in Den, Haag. naar 't Loo worden overgebracht. Een- dele gatie van het bestuur der tentoonstel ling zal dit huldeblijk op Maandag, 16 Augustus aan Hare Majesteit aan bieden. Storm berokkent ook aan Brits fruit zware «chadè Tengevolge van het zware 'weer in Engeland tijdens het afgelopen week end is zware schade toegebracht aan de oogst De- boeren, die een buitengewoon - goede oogst verwachtten, moesten toe- zier hoe duizenden hectare graanland overstroomden, Alles hangt flf van de weersgesteldheid In de "komende paar dagen. De meeste schade werd aange richt ln Zuid- en Oost-Engeland. Naar de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling, do zoge naamde Wereldbank te New Fork,' Maandaq -heeft bekonil gemaft UI heeft zij vier vooraanstaande Ne derlandse scheepvaartmaatschap pijen een dollarlening. eroot twaalf. mllHoen dollar toegestaan. Doel van deze leninu Is de aankoop te finan cieren van zes zeeschepen. Hiervan, ontvangen de Rotterdamse Lloyd én Stoomvaart Maatschappij Ne derland er elk twee, de Holland Amerika Lijn en de Verenigde Ne derlandse Scheep vaart Maatschap pij te Den ilaag elk eon. De schepen die van Amerikaanse makelij zijn. z|jn zogenaamde„flat- ton"-sehepen, die verbouwd worden tot snelle vrachtvaarders mét pas- sagfersaccommodatie. Drie van deze schepen zqn - eds 1n.de vaart, de overige zullen voor einde October door de werf. de Waterman Gteam- ihip Corporation, worden afgele verd. In feite zijn bij dc lening tien Amerikaanse bankinstellingen be trokken, térwp]. de Wereldbank zich garant heeft verklaard voor het grootste deel van de lening. Deze heeft op zqn beurt weer een garan tie van de Nederlandse Staat onV vangen. In het communiqué naar aanlei ding van de lening zegt de Bank, dat de vier Nederlandse scheep vaart maatschappijen als zeer solide bekend staan. Voorts wijst dé Bank erop, dat het herstel van de Ne derlandse scheepvaart naast ver hoging van de Nederlandse export moet bijdragen tot herstel van dp Nederlandse economie. De Wereld bank heeft tot dusverre de aankoop van 59 schepen met een waarde van veertig millioen dollar voor ons land gefinancierd. Het door communisten beheerste Italiaanse vakverbond, welks ledental op zes millioen wordt geschat, heeft zj}n leden opgeroepen het economisch rege^- rlngsprogram op leder gebied tegen te werken, ri RUSTIG WEER "Weersverwachting geldig tot Woens dagavond- Slechts hier en daar, voorname lijk in het binnen land nog een re genbul. overigens licht tot half be wolkt met plaat- selijk ochtendmist. Weinigwlnd'-ép on geveer dezelfde temperatuur als van- daag. 11 Aug.: Zon op ill. onder 2CL12: msap op 13 44. onder 22.45. WAARNEMINGEN Luchtdruk 756.6; wind W. 1; -temp, 17.2: max. 17.8 (gistermórgen 10.30.uur) mim.15.0 (gistermiddag 12.30 uur), Weersgesteldheid: gwaarbawolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1