HET ROTTERDAMSCH PAROOL Intocht van Fanny kon wedijveren met die van Churchill m m Bemadottes taak stoot op Arabische onwil Na eeuwen toont de Zuiderzee ons zijn prooi Berlijn struikelblok bij de Moskouse besprekingen Schoon schip? Amsterdammers klommen op de daken om kampioene te zien Zegetocht door de hoofdstad Sluipgevechten in Jeruzalem Weerbericht Ook Nel van Vliet gehuldigd Burgemeester Oud Havens van Rotterdam -weer afgewezen? Onderhandelingen onderdekking van gordijn van zwijgzaamheid J Bodemvorsers vinden de wrakken van tientallen schepen Woensdag 11 Augustus 1948 Red. ®n Adm, Lcmge Herven 141, Schiedam Tei 693jX - Abonn.prljsi por week 0.31 per kwartaal Vlosse aummen 0.09 Dperertch» door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No, 187, Uitgave KV, De Nieuwe Pen Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamache Bank te Rotterdam Directeur* B. de Vrlei Hoofdredacteur: Th. Ramaker Waor Nederland thans naar hunkert DONDERDAG zal de nieuwe re gering haar program bekend maken. Wij hqpen, dat het zich van soortgelgkfe documenten zal onder scheiden door een onverbloemde onthulling van de waarheid op al lerlei gebied, en dat het ons niet in het onzekere zal laten over wat er gebeuren moet en gebeuren zal. Er moet namelijk heel wat gebeuren in ons land èh in ons rijk. In de eerste plaats zou ons volk duidelijk verteld moeten wordeii, hoe we er voor staan en naar welk doel we geza menlijk moeten heen-werken. We dénken in dit verband b.v. aan het Indonesische vraagstuk. Behalve enkele personen- en'.organen, die sterk zijn' in het onthullen van ge heime .documenten- en het publi ceren van code-telegrammeh, weet ons. volk niet wat er in Indonesië precies aan de hand is. Van de re-, gering hebben wfl het althans niet vernomen. Wel kan men van mensen, die In donesië bezocht hebben, mannen van rechts en mannen van links, horen, dat het er in één .woord een bende is, dat de bureaucratie, de corruptie, de-- intrige er hoogtii vieri; men kan van deze mensen vernemen, .dat. zij groot respect heb ben voor dr. van :Mookr en voor onze soldaten, maar voör de rest...,.: Men heeft van de vorige regering ook niet vernomen hoe het er eco nomisch en financieel met'Indonesië voor staat, welke sociale maatrege len er genomen worden in de onder Nederlands gezag staande gebie den. Het is geen wonder, dat de In donesische kwestie niet meer leeft onder ons volk en dat.dit land, in veler harten. i3 afgeschreven als verloren, in ieder opzicht verloren.' Een minister van Overzeese'Ge biedsdelen die belangstelling voor' een oplossing van het Indonesische vraagstuk bn ons volk weet te wek ken, zou alleen daarom al hulde" verdienen, NS volk zou ook wel eens precies invillen weten hoe het staat met de .voedselvoorziening en de distri butie: Welke artikelen kunnen nu eindelijk van de bon en welke niet? Wij hebben de indruk," dat er veel meer van de bon kan dan gebeurt, als de régering maar een oplossing wist, of durfde, beramen voor het vraagstuk der distributie-ambtena ren. Maar we geloven, .dat ons voik het iii. elk geval hogelijk zou waar deren; als er met de voedselvoorzie ning tiiet zoo geklungeld werd als b.v. in deze weken het geval is. riu een geschil tussen regering en .boè- ren over de prijs" van het slachtvee wordt uitgevochten ten koste van de consument. En dat gebéurt dan naar; zonder dat Verteld wordt wat er precies aan" de hand is. Men vraagt; terecht,-:hcigó^arbeiilsprés- talies, maar hét karige vleesrant soen wordt ingetrokken en mén krijgt er een reepje kaas voor in de Dlaats. „Alsof een huismoeder jus kan braden uit 50 gram kaas" merkte een cynisch lezer van ons blad 'op. •- v Over voedselvoorziening en distri butie zouden we dus de waarheid wel eens willen weten, (j N"S volk zou ook wel eens willen weten wat er .op het gebied van onze - buitenlandsepolitiek bekok stoofd wordt. De diplomatie is ge* heimer dan o.oit, Pok in Nederland. Toch; die politiek'gaat om óns. be staan, om óns. leven, om het bestaan en het. leven- van onze mannen en vrouwen en kinderen, Eri'we zouden ook wel eens wijlen weten;' wat er terecht gaat komen van de langverwachte democratise ring van de. diplomatieke, en consu laire dienst. Wij zouden daar wel graag eens wat jong bloed In zién verschijnen, mensen' met moed en verbeeldingskracht, die een fris ge luid laten horen, in plaats van het schorre, dat weer gèbrmkelijk is ge worden.- En dan zoüden de ministers van Buitenlandse Zaken. Overzeese Gebiedsdelen, Justitie en Binnen landse Zaken gezamenlijk ook eens een eind kunnen; .maken aan dé Wantoestand, datpolitieke avontu riers-over allerlei.dossiers kunnen beschikken. Meer contact-met het volk, .minder geheimzinnigheid waar die niet nodig is en strakkere discipline zjjn dringend nodig. \A/ E zouden ook wel eens willen v weten hoe het met de devie zen zit. Waarom, spmmige.ménsen wel een prijs, uit de deviezen-loterij trekken en-anderen weken, maan den moeten wachten. Waarom zij die .bloedig gespaard hebben voor een vacantie over de grenzen, een „niet"" trekken. als zij tenminste co.it iets hóren':en anderen by voorbaat .zeker zijn van een prijs,. F yNSDAGMIDDAG, tien minuten over twee rólde dan eindelijk de trein met Fanny BlankersKoen het Amsterdamse Centraal-station binnen. Al heel gauw was onze kampioene, die met haar man voor-een der raampjes zat. ontdekt. De eerste omhelzingen warén, vanzelfsprekend voor de tweejarige Fanny en de zesjarige Jan Blankers; ;'die hun moeder zo lang hadden moeten missen. Daarna pas .kwamen de vaders, én moeders van bet echtpaar Blankers—Koen aan dé .beurt: Een geestdriftige me nigte. bestaande uit honderden officials, belangstellenden, journalisten,' persfotografen en filmoperateurs was hiervan getuige. litie cm de opdringende menigte op een afstand te houden. Deze triomf tocht kon wedyveren met de intoch ten van Churcbfll, generaal Eisenho wer en veldmaarschalk Montgomery Oa de. oorlog. In de raadszaal Namens het gemeentebestuur van Amsterdam 'werd Fanny Blankers welkom geheten door de heer E. Kupers Jr., inspec teur voor lichamelijke opvoe- ding, waarna het gezelschap zich naar buiten begaf langs een erehaag van mei^jesleden van „Sagïtta", naar het gereedstaande rijtuig. Toen de witte baret van Fanny zichtbaar werd voor de duizenden, die voor het station stonden te wachten ging een stormachtig gejuich op, dat mi nuten lang aanhield. De bereden Amsterdamse poli- tiè had grote moeite, vrij baan te; '-"' nmkeh;'"* opdatFanh'y 'hèb voor haar gereedstaande öpên rijtuig, bespannen met vier schimmels, kon bereiken. Luid klonken de"* toejuichingen, toén „de snelste vrouw ter wereld" baar zegetocht begon, In het eerste rijtuig zaten Fanny BlankersKoen, haar echtgenoot Jan Blankers en de beide kinderen, de ,twee moeders van het echtpaar en de masseuse, tnej. Pfann. Daarachter volgden vier' rijtuigen met familieleden,-de Olym pische dames-afhleten, officials van de Koninklijke Nederlandse Athle- tiek Unie, het bestuur, leden van de vereniging „Sagitta", waar Fanny lid van is, en een met korenhalmen ver sierde jeep, waarop een aantal Hoofddorpers in landelijke kledij. Daarachter nog een aantal persauto's en tot slot de motorpolitie. Het rijtuig van Fanny Blankers Koen werd geëscorteerd door agen ten van de Amsterdamse bereden po- Op het stadhuis brachten boden in uniform het gezelschap naar de raad zaal, waar burgemeester ö'Ailly en de Amsterdamse wethouders wacht ten om onze Olympische kampioene officieel in de hoofdstad te verwel komen: Na een hartelijke speech overhan digde de burgemeester mevr. Blan kers het officiële gedenkboek van het regeringsjubileum, van H.M. de Koningin èn spelde-haaf daarna zijn eigen speldje var» hét grote jubileum kankerbestrijdingsfonds op de borst, ^3ls bewijs van zijn. grote waardering. Namens de" ministers .van O. KL. en W. sprak.nog de heer Mjédema. die bartel ijk.- feliciteerde- rnét.'de. behaal de resultaten ën dé hóóp uitsprak, dat de Nedcrldndsè jeugd bét spor tieve voorbeeld van Fahny Blankers Koen zal volgen, ook al zal het moeilijk blijken, de prestaties te be naderen. Triomftocht 7" OEN de stoet weer op de -binnenplaats van het stad- huis werd geformeerd en Fanny naar buiten kwam om in haar rijtuig plaats te nemen,- werd zij-hartelijk toegejuicht door de ambtenaren en ambtenaressen, die - uit alle ramen naar ha* zwaaiden. Direct buiten de poort stonden de mensen weer in 'dichte rijen langs de weg. Vóórt ging het door de Damstraat, over de Dam, .langs Rokio, Vijzel straat. Weteringschans. Leidsepiein en Overtoom naar de Haarlemmer- meerstraat 153,- de woning van onze fenomenale hardloopster. Overal langs de straten stonden de' juichende Amsterdammers. Het enthousiasme onder het: publiek was ongekend groot. Boven, op de trams, uit de ramen van huizen, en kanto ren, op de daken, op baïconnetjes, kortom, waar maar een plaatsje was, stonden, hingen, of saten men sen. De. Amsterdammers lieten zich vandaag van een zijde zien, die-men van deze over het algemeen onver schillige Nederlanders niet kent. De buurt vlagt Dit kwam nog eens te meer tot uiting in de Haarlemmermecrstraet, waar uit iedere woning dé-Neder landse driekleur wapperde. In deze anders zo stille straat, waren nu duizenden buurtbewoners sa mengestroomd. ora hun. kampioene te huldigen. .Het huis van-Fanny was met bloemen en gekleurde lampjes versierd, eengroot bord hing aan de gevel met de woorden; „Hulde aan on;.e viervoudige Olym pische kampioene": vier grote „gou den medailles", elk,een van de af standen aangevende, waarop Fanny getriomfeerd had, - flankeerden dit bord. r..,j. Toen het rijtuig met;Fanny, voor dedeur" van haar huis - stil:' hield, zong de menigte- hét Wilhelmus, gevolgd-door „Lang. zal .zij' leven. Daarna- volgde een langdurig geju bel. Namens.1 de buurtbewoners sprak de' heer Weyde de kampioene toe. Hijbood baar namens allen een fiets aan. Hierna Etmg men jiet door een buurman' yan'Fanny/gé- componeerde huldigingslied, dat door de kampioene' met gebogen hoofd wérd .aangehoord. Nog -was: de>huldiging echter niét afgelopenwant toen Fanny, voor het eerst .sindsenige weken, voet; in haar eigen woning had gezet, moest zij;.nogenige" malen óp het. balcon van /haar huis verschijnen.,," waar haar weer nieuwe explosies van enthousiasme wachtten. Vandaag is Fanny met vacantie gegaan naar Hoofddorp. Daar -— te midden van het polderlandschap zal zij welverdiende rust kunnen vinden. Het ging Amerikaans toe bij de triomftocht, die Fanny BlankersKoen gistermiddag door Amsterdam maakte. Van de daken en uit de ramen regende het confetti en langs de straten stonden duizenden mensen om onze Olympische kampioene toe te juichen. Naar Rente* nit Cairo verneemt, heeft de Arabische Liga de Joodse uitnodiging tot het openen van vredesonderhandelingen verwor pen. In een brief aan de bemidde laar van de Verenigde Naties in het Palestijnse probleem, graaf Berna- dotte, heeft d~ Lig* medegedeeld dat hij hét bestaan .van een Joodse staat of regering niet ban erken nen, zodat geen Arabische landen mét Joden vredesonderhandelingen kunnen open 'r. Rekening houdende met de mo gelijkheid, dat de Palestijnse kwes tie ter sprake zal komen or'de aan staande algemene vergadering van' de Verenigde Naties, welke in Sep tember in Parij-s zal worden gehou den, zullen binnenkort'de landen, die deel uitmaken van-de Arabi sche Liga bijeenkomen om hun ge dragslijn in politieke, militaire en internationale especteri van het conflict met de Joden te bepalen. VVf E zouden ook wel eens willen v weten hóe het nu met het radiovraagstuk zit. Krijgen ztf, die' nog. iets anders van de omroep ver wachten dan hij nu geeft, nog ooit een kans. of móet dat deel van ons volk,' dat een nationale omroep ver langt, zijn verlangens maar begra ven?1 \A/E Boliden nog heel veel meer v willen weten, en tallozen met ons. We zullen onze nieuwsgierig heid bedwingen, tot Donderdag,, tót de regering haar plannen onthult. Wat ons betreft, we zouden al heel blij z\jn,- als -er deze belofte in voorkwam: - „we gaan schoon schip maken en: een vooruitstrevende po litiek voeren." En als die belofte dan ook werd vervuld! Want dat is het, waar Nederland naar hunkert. TIJDELIJK REGEN VAAT CA -Weersverwachting, geldig tot Donder- c dagavond. r Aanvankelijk zwaar 1 bewolkt met enige •regen, later plaatse- lijkc opklaringen cn hier en daar enkele regenbuien. Meest matige wind tussen Zuid cn West. Wei nig verandering in temperatuur. •v Adg.: Zon op -5.1B, ónder 20.10, maan op .15.07, oodar 23.07. Ook in Hilversum is een Olym pisch kampioene gehuldigd. Een enorme mensenmassa vulde gisteren het Hllversumse stationsplein en de omliggende straten, toen de trein uit Amsterdam met de Olympische zwemmers cn zwemsters van de „Robben" arriveerde, net waren Nel van Vliet, de kampioene op de 200 meter schoolslag, Tonny Hom, zeven de In de finale van dit nummer. Dic ky van Ekris, zesde in de finale van de 100 meter rugslag en twee spelers van de met Olympisch brons beloon de waterpoloploeg: Joop Rohner, die in zij" kooi zoveel tot het bereiken van de derde plaats heeft bijgedra- gen, en Henny Keetelaar. In een der wachtkamers van bet station vond, nadat het gejuich ver stomd wis, de eerste ontvangst plaats, die muzikaal werd opgeluis terd door Ger, de Roos. en zijn „Or kest zonder naam". - Er werden hartelijke woorden gé- sproken door vertegenwoordigers van de kring.„het. Gooi van- de K.N.2.B.-die erediploma's aan het vijftal en Jan Stender uitreikten van verschillende Hilversumsê.sport verenigingen en van het comité van. ontvangst.'.-Er waren 'kransen en bloemstukken in overvloed. Na een zegetocht in open landauers, langs een duizendkoppige menigte werden in de burgerzaal van het gemeente huis Nel van Vliet en haar collega's door het voltallige gemeentebestuur ontvangen.;" Burgemeester Van->HelIenberg Hu- bar hield een -toespraak, wafer in hij zeide, dat .dè Hilversumse, harten sneller hadden geklopt door dé prachtige prestaties der plaatsgeno ten-finalisten en 'die van Nel van Vliet in het bijzonder." Als burgerva der liet - h'ïj' echter 'ook niet na, eën vaderlijke vermaning uit te spreken; „Laat je," zo zei hij, „door deze wei- verdiende lof niet van je. stuk bren gen, maar blijf-je. zelf." Met een gelukwens aan de nog zo jonge zwemvereniging „De Robben" en speciaal ook voor trainer Jan Stender, besloot- mr. Hubar zijn toe spraak. Hij bood de zwemmers en hun trainer een fraai bouquet bloe men met linten in de Hllversumse* kleuren aan. Later op de middag werd een zeer druk bezochte recep tie gehouden, in „Ons Gebouw", waar de vijf Robben" nog vele gelukwen sen en geschenken in ontvangst kon dén nemen. Naar Graaf Bérnadotte gïs- teren op een persconferentie bekend maakte heeft hij ziph schriftelijk gewend tot dé Joodse en Arabische militaire aanvoerders in Jexuzaiem om uitdrukking te geven aan zijn „grote ontevredenheid over de toestand in Ie heilige stad." Zijn ontevredenheid heeft be trekking op he* voortdured van ge weer- en mortiergevechten on danks de bepalingen van de wa penstilstand. De graaf zeide niet te zullen aarzelen om deze kwestie desnoods voor te leg gen aan de Veiligheidsraad. Ch.Eyck gaat schilderij van inhuldiging maken Het Ministerie van Onderwijs. Kun sten en Wetenschappen, heeft Charles Etjck opdracht gegeven, een schilderij yan de beëdiging en Inhuldiging van Koningin Juliana in de Nieuwe Kerfc te Amsterdam te vervaardigen. Het"-is de 'bedoeling kleürreprod'jctles van dit schilderij te - vervaardigen, waarvan de opbrengst aan noodlijdende kunstenaars ten goede komt. Waterstaat voor mr. Spat? In sommige kringen verluidt, dat mr F. E. Spat. voorzitter vsn het bestuur van de eigen vervoerdersorganigahe EVO, "zou zijn aangezocht om' in tiet kabinet-Drces.op te treden ais,minister van waterstaat De heer Spat"vertoeft thans'in Zweden. Tezamen -met de andere zwemmers ,en zxoevnèters «it Htiuersum, ;dïè deelgenomen hebben aart-de Olym pische Spelen., isNel. van Vliet ie Hilversumteruggekeerd. In dB wachtkamer. van~. liet station legt eert b&&timr$li& Hart de ."HituerSuirt- se Zwemkrmg-:-Nél 'van Vliet- eert Iau4üërfcra7ïs -07ri-.de. hals. - Ziftend .links Tonny Hont èrt -fuséen Nel van Vliet eh het bestuurslid J. Rohner, de doelverdediger ven ons pdlozevental. Tuchtrechter straltc veelvuldig In Juni van dit Jaar deden de tucht rechters voor de voedselvoorziening in totaal 2,856 uitspraken."waarbij f 217.888 aan boeten, werd. opgelegd, en voor 90.984.aan schikkingen >verd'betaald. Waarborgsommen werden opgelegd tot een bedrag van 2^70.— Ttl 26 gevallen werd sluiting van het bed rij f bevolenen'in 32 ge vallen werd tot intrekking van de vergunning over-' gegaan. r. Noorse walvisvaarders protesteren* Noorse walvisvaarders hebben geprotesteerd tegen de plannen om een extra-seizoen in te voeren voor het vangen van sperm-walvissen in de tropische gebieden. Zij zijn van. mening dat het werk voor de be-, manningen in die omstandigheden onrnenselijk zöu^ zijnde bemannin gen verdienen "na Het seizoen een poos rust, menen zij. TT NKELE bladen buiten Rotter- dam berichtten gisteravond dat in poiitieke kringen in Den Haag op het ogenblik de overtuiging veld wint. dat mr. P. J. Oud, die onlangs benoemd is lol leider van de Tweede Kamerfractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, zijn ambt van burgemeester van Rotterdam zal gaan neerleggen. Deze overtuiging zou gegroud zijn op de overweging, dat ce werkzaamheden van burge meester en van fractievoorzitter van een partij, die zo nauw bij de rege ring is betrok ken. nauwe-1 lijks nog door H één man kun-1 oen worden verricht, voor- ai niet in een 1 zo belangrijk 1 parlementair jaar als thans I voorde deur I staat. En aan- I gezien men erl in liberale I kringen geen I twijfel over laat bestaan.Burgemeester of... dat mr. Oud in ieder geval als fractie-voorzitter zal blijven optreden, is men tot de over tuiging gekomen, dat hij zijn ambt als burgemeester-van Rotterdam bin nenkort, zal gaan neerleggen zo werd er nog aan toegevoegd. Een ander geluid NAAR aanleiding van dit bericht vernemen wij uit de omgeving van mr. Oud een geheel ander ge luid. Er wordt op gewezen, dat nu de Volkspartij voor Vrijheid ea demo cratie een belangrijke post in het ka binet heeft gekregen in. zekere zin dus regeringspartij is geworden en. dus geen scherpe oppositie zal behoe- ven te voeten, het voor mr. Oud indif-a hij voor de keuze Wordt ge steld veel gemakkelijker is de schaal te laten doorslaan naar het burgemeesterschap van Rotterdam, vooral wanneer de belangrijkste par lementaire gebeurtenissen (de debat ten over de regeringspolïtiek en de grondwetsherziening) achter df^rug zijn, hetgeen toch op korte termijn is te verwachten. Mr. Oud zelf wilde zich over dit vraagstuk voorlopig althans niet uitlaten. Textielpunten VA 705 worden ongeldig Het C.D.K. deelt mede, dat de bonnen van de oude textiel kaart VA 305 na 24 October niet meer geldig zijn. De bonnen der thans In gebruik zijnde kaarten VA SM blijveu voorlopig geldig. De Franse Nationale Vergadering heeft hedennacht haar goedkeuring gehecht aan het uit zeven punten bestaande wetsontwerp van minis ter Paul Reynaud, tlat de regering speciale bevoegdheden geeft. Volgens het onder Amerikaanse controle staande Duitse nieuws bureau zouden de', onderhandelin gen van de Brits-Amerikaanse be- .zettingsautorUeiten in Duitsland met vertegenwoordigers van Nè- derland cn België inzake de in schakeling van de havens Rotter dam, Amsterdam en Antwerpen in het Duitse transito-verkeer zijn mislukt De door Nederland.en Bel gië gevraagde tarieven zouden te hoog zijn. Nog steeds volgens bovenge noemd persbureau zou de Ameri kaanse leider van de onderhande lingen hebben verklaard, dat even tueel zou worden overgegaan tot verbetering van de outillage van de Duitse zeehavens om hét gehele verkeer van en naar de Duitse in dustrie-centra over deze havens te Jeiden. CIGA RETT EN-OORLOG IN BERLIJN Veertig cigaretten m de 3_„ weken, dat u?as tot nu. toe hetl schamele rantsoen van de Ber- lyjise rokers. Maar op het open- buk is er een. cigaretten-oorlog ontbrand: De Russen overstro men West-Berlijn met goedkope cigaretten, die met Wcslelyfce marken mogen 'worden betaald, -Met het geld. zo wordt beweerd, willen de Russen een nieuwe propaganda-actic in Btzonië fi nancieren. De Amerikanen heb ben het er niet bij laten zitten en voerden onmiddellijk 120 millioen Camels, Chesterfields en Lucky Strikes aan, om het effect pan de 'Russische actie ic verkleinen. Verwerkte haring: tijdelijk' een cent duurder - 1 In verband, met de grootte van dé haring Wordttot 1-' September IB4B een; maxknt owerköóppr-ys-.voor'. ddetaillist' voor gerookte cn gestoomde haring ge- bracin op 10 cent oude prijs 9 cent per stuk. Voor dë verwerker sal tot 1 September een maximum verkoopprijs gelden* van'71* cent per stuk.' Wat Surinaams'fruit mag kósten Voor geïmporteerd Surinaams fruit gelden de volgende maxlmurtlver-' koopprijzen: sinaasappelen f 1.2Ü, grape fruit en pompelmoezen f 1.2u, citroenen f 0.JH, alles per kg. Deze Prijzen zullen èelden totdat er weer sinaasappelen worden ingevoerd uit Spanje en Palestina; klein museum, dat geves tigd is in het-kerkje op de Middelbuurt xran het voor malige eiland Schokland. Schokland ligt nu mid den in de polder en het is mogelijk gebleken, aan de hand van opgravin gen vast te stellen, hoe groot het eiland in vroeger VANAF het ogenblik derzoek is ook de opgra-;. Noord-Oostpolder ongeveer eeuwen moet zijn geweest, waarop nu zeven ving van scheepswrakken^ honderd scheepswrakken Oudere verkavelingen zijn jaar geleden de Noord- Men heèft reeds enkele ma-' opgegraven.. Het - grootste hier en daar nog duidelijk Oostpolder droog'viel, zijn len aan de hand van deze. daarvan kwam. dezer dagen aan te tonen. Het eiland ér verschillende opgravin-- wrakken de modellen van in de .buurt van Lemmer te moet in vroeger- eeuwen] gen gedaan die enig licht oude seheepstypèn kunnen' voorschijn. Men kon vast- door stormvloeden veel werpen op 'de historie van afleiden. Dit is vooral „ookstellen, dat het schip op de grondgebied hebben verlo- dit deel van de voormalige voor het in de toekomst'te bewuste plaats in de zeven- ren. Tenslotte is het in 1859 7.n ïriPT7PF dat ee-nmaal eer-stichten Zuiderzeemuseum tiende eeuw móet zijn ver- onbewoonbaar verklaard, dtr Land "is geweest, maar van'bsiang. Soms kan'men gaan. Het bleek een koop- w a j M in de dertiende en veertien- aan de hand van het aarde-; vaarder. te zijn, die een dat.j - "v^ageie,; de ÊEUwdMr het water werk, dat nog aan boord, eikenhouten - buitenwand Snde pZ I, werd verzwolgen Zo heb- van het wrak wordt gevón- had yan niet minder dan ctormvlned^moet U(l Sen de opgravingen van den, de ouderdom van j^enlimeter dikte, ter- KSgSSlSïtgSi tuï heenderen aardewerk en gevonden scnepen bepalen.-wlJi de gehele scheepswand _Gn T^k ergens tus van een oude burcht bu PA™ 1, ^SShhlllende o a- deraoekingen gedaan. Aan Kuinre reeds gegevens ver- bod™ tdt v^ebtmnde Behalve die van scheeps- de hand van opgravingen schaft omtrant de tijd sublagen an."™. wrakken doet men ook nog van aardewerk en grondla- tvaann in dit gebied reeds van eS a andEte belang- gen ra€l,nt me„ de p|aa[s bewoning was. J"®'®en laais aarde van een wekkende vondsten in de een aantal kUometcrs ten Een belangrijk onderdeel halve meter. polder. Sinds enige tijd wor- Noord-Oosten van Urk te van het oudheidkundig-on- Tot nu toe zijn in de den deze verzameld in een kunnen bepalen. „Mijne Heren, wij zullen niet lang meer in het middelpunt der belangstelling - staan," met deze raadselachtige woorden scheepte ook gisteren de Britse speciale ver tegenwoordiger in Moskou voor de onderhandelingen met de Sowjet- regering over de Duitse kwestie, de op hem toegestroomde journalisten af. Het enige wat de persverte- gemvoordigers Dinsdag met ze kerheid hebben kunnen 'vast- stellen, is dat de afgezanten van de Verenigde Staten,'Groot Brittannië en Frankrijk infor meel bijeen zijn geweest op de Britse ambassade te Moskou. Men neemt aan dat de ont- moeting heeft gediend ter vast stelling van de gemeenschapr pelijke gedragslijn bij - de vol- gende ontmoetingen met Molo- tof en wellicht met Stalin. In welingelichte kringen te Lon den verklaarde men het uitblijven van resultaten van het overleg te Moskou uit de vasthoudendheid van de Russen inzake de Berlijnse crisis. Instructief voor het Sbwjèt standpunt is ook een artikel dat Dinsdag verscheen in het orgaan van het rode leger, dé „Rode Ster"» Het noemt als hinderpalen* voor de totstandkoming van een accoord, de Brits-Amerikaanse kapitalistische groepen; die in West-Duitsland een koloniaal regiem willen vestigen door het opkopen van" Duitse in dustrieën. Deze Amerikaanse groe pen zouden geen belang hebben bij overeenstemming tussen Oost en West, daar dit het einde zou bete kenen van het Amerikaanse bezet- tingsgezag. Inmiddels heeft zicti in. Berlijn de scheiding in het voedselbureau voor de burgerbevolking voltrok ken. De Britse bezettingsautoritei- ten hebben ruimten beschikbaar gesteld waar de op het Wésten geo riënteerde voedselbureaux geves tigd zullen worden. Formeel blijft de eenheid, tussen het Westelijke en het Oostelijke bureau voorlopig gehandhaafd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1