Donderdag 12 Augustus 1948 jAehtste jaargang, No. 188 Reden Adm. Langs Hares 141. Schiedam TeL 693th Abonn.prijsi per week 0,31 per kwartaal 4(—losse nummers 0.09 ODqenchf door de Stichting «Het Parool" tntgare KV. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 "- Bankiert Amsterdaaxsche BanM te Rotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur; Th. Hamaker MINISTER PRESIDENT PREES INTRODUCEERT ZIJN IN onze eerste beschouwing over het kabinet hebben wij uiting ge geven aan onze indruk, die, uitslui- tend gebaseerd op de personen, waar uit het is samengesteld, over het ge heel genomen zeker gunstig mocht heten. „De wacht is thans op het ïegeringsprogram", schreven wij aan het slot hiervan. Dit program ligt thans voor ons. En weer kunnen wij zeggen: de eerste indruk hiervan is gunstig. Gunstig in de eerste plaats om het sterke be sef van de realiteit, die er uit spréékt en de in onze ogen zeer te waarderen openhartigheid, waarmee ons wordt meegedeeld, dat er weliswaar reeds het een èn ander is Bereikt, maar dat wij nog lang niet zijn, waar we we zen willen en moeten. „De economi sche toestand is in wezen veel ern stiger dan in het algemeen wordt be grepen, het verkregen levenspeil, dat nog door velen, als onbevredigend wordt gevoeld, kunnen wij nog niet uit eigen kracht handhaven." Inder daad zo is het en daarom doet het ons goed, dat de regering ons dit met nadruk voorhoudt. Te meer, omdat zij niet bij het constateren hiervan blijft staan, maar ook de wegen aan geeft, waarlangs, naar haar mening, die verbetering kan worden bereikt, waarbij zij heel duidelijk zegt, dat niet de regering het is, maar dat wij met ons allen het zijn, die het be reiken van dit gewenste doel moge lijk kunnen maken. „Wij zullen ons tot het uiterste moeten inspannen om Nederland te "doen zijn een land, waar het voor allen goed is te wonen en voor de" verhouding tot de gebie den overzee te vestigen pp een nieu we grondslag, die er allereerst een moet zijn van onderling vertrouwen en van wil tot samenwerking op voet van gelijkheid". Een waarheid als een koe, wanneer U wilt, maar. een, die ons niet vaak en niet krach tig genoeg voor ogen gehouden kan worden, willen wij dagelijks de ernst van de strijd om het bestaan, waarin ons volk gewikkeld is, blijven besef fen. Het spreekt wel haast vanzelf, dat onze aandacht het eerst gericht is geweest op de passage uit het pro gram, waarin de richtlijnen voor de politiek ten aanzien van Indonesië vervat zijn. Zou de bredere basis, waarop deze regering vergeleken bij haar voorgangster was geplaatst, een principiële koerswijziging in deze politiek hebben gebracht? Wij heb ben dit niet verwacht, want wel was dr. Beel van het toneel verdwenen, maar het feit, dat Drees bereid was zijn signatuur op dit kabinet te zet ten, gaf ons de zekerheid, dat „het roer niet om zou gaan". Trouwens! naar onze overtuiging is zo'n leus als I „het roer moet om" een holle fraze. I In nationaal zowel als in internatio naal opzicht zijn de beginselen van de ten aanzien van Indonesië ingelei-1 de politiek de enig mogelijke. Welnu, het regeringsprogram, dat voor ons ligt, bevestigt ons in onze verwach ting, dat de politiek van het kabinet- Beel in wezen door onze nieuwe-re?- gering zal worden voortgezet. Op niet mis te verstane wijze een goede eigenschap te meer agn dit staatsstuk verklaart het kabinet ten overstaan van ons volk en van de wereld, waartoe het zich in naam van j Nederland verbindt en verbonden I heeft. Met klem wijst het de verden king, welke in Indonesië bestaat (en heus niet alleen in Indonesië!)» dat van Nederlandse zijde slagen om del arm gehouden worden, af. Wij ver heugen ons over deze duidelijke uit spraak, om meer dan een reden. Wij twijfelen er ook niet aan, of de uitstippeling van de politiek, ten opzichte van de Republiek zal de instemming hebben van de overgrote meerderheid van ons volk. Dat het I voor het herleven aan de welvaart j en het scheppen van de nieuwe rechtsorde noodzakelijk is, dat de Republiek op korte termijn tear plaats gaat innemen in de Ver. Sta ten van Indonesië, spreekt vanzelf. Alleen.de goede wil kan niet van één kant blijven komen. Hef heeft dan ook ónze volledige instemming, wanneer de regering op "haar verze kering, dat „Nederland ten volle be reid is zijn woord gestand te doen laat volgen, dat zij daarnaast „ver wacht en verlangt, dat de wederpar tij ditzelfde zal doen." VOOR vandaag zullen wij het hierbij laten. Het is, zoals de re- gering.zelf zegt; er is nog gelegen- held genoeg op de voornemens der regering terug te komend zodra de algemene richtlijnen, die wij thans voor ons hebben, meer in bijzonder heden zullen zijn uitgewerkt, zodra wij b.v. de nagenoeg sluitende begro ting voor 1949, welke 'ons hier wordt aangekondigd, voor ons zullen heb ben. Onze eerste indruk aan dit pro gram wij herhalen het gaarne - is gunstig. Het oordeel over het kabi- net-Drees zal tenslotte echer be paald worden door de ma te van ver wezenlijking ervan en.de geest, waarin deze geschiedt! (Ongecorrigeerd) Fannynaast „Bok de KorverfJ eenvoudigweg op de tribune van het Ncnijto-terreintijdens de athletiekxvedstrijden van Woensdagavond. Zij had het best naar haar zin, want de Rotterdammers waren hartelijk geweestzonder opdringerig te worden W/ Zullen ons tot het uiterste moeten inspannen om 9} Nederland te doen zijn, een land waar het voor allen goed is te wonen, en om de verhouding tot de gebieden overzee te: vestigen op een nieuwe grondslag van onderling vertrouwen en wil tot gelijkheidWij moeten onze productie, onze scheep- en luchtvaart en onze handel, opvoeren tot een peil, waarop het bestaan ook van een snel toenemende bevolking kan worden verzekerd MOGE het ons gegeven zijnsteunende op hogere beginselen gezamenlijk de kracht te ontwikkelen die ons opgewassen doet zijn tegen de zware mapr grootse taak, die Nederland in dit tijdsgewricht heejt te vervullen. ALDUS MINISTER PRESIDENT W. DREES in de slotwoorden van de rede waarin hij het programma van zijn regering ontvouwde Voor het tijdvak van 15 tm. 28 Augustus 1948, geven elk der volgen de bonnen recht op het kopen van; BONNEN VOOR BROOD 127-1 Brood: 800 gram brood (Geldig t.m. 21 Augustus) 128-1 Brood: 200 gram brood (Geldig tm. 21 Augustus) ALLE BONKAARTEN 133 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. 132 Algemeen; 750 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 1500 gr. jam, stroop enz., of 750 gram ver snaperingen 131 Algemeen; 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 130 Algemeen: 1 ei BONKAARTEN KA, KB, KC 808 136 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 137 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 138 Algemeen: 50 gram thee 139 Algemeen: 125 gram koffie 140 Algemeen: 375 gram zachte zeep 4- 250 gram soda B 147: 800 gram brood j (Geldig tm. 21 Augustus) R 148: 200 gram kaas o£ 250 gram korstloze kaas C 149: 400 gram brood (Geldig t.m. 21 Augustus) BONKAARTEN KD, KE 808 151 Algemeen: 125 gram boter of margarine of 1GÖ gram vet 152 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 153 Algemeen: 750 gram zachte zeep 4- 500 gram soda D 157: 800 gram brood (Geldig tm. 21 Augustus) E 159: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kin derbiscuits TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN QAa QB, QC 808 93 Versnaperingen; 200 gram ver snaperingen, of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gr. jam, stroop enz. 96 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen of 100 gram suiker, boterhamstroojsei enz., of 200 gr. jam, stroop eA. BONKAARTEN ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD» MP, MH 808 (bb'z. arb., a.s. .moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van.strook N. Deze bonnen zyn 14 dagen geldig. Koningin Juliana (Van onze Haagse redacteur) Toen bij de geboorte van de eer ste dochter van prinses Juliana en prins Bernhard deze prinses Bea trix werd genaamd, is onmiddel lijk bekend gemaakt dat indien de ze prinses geroepen zou wordeh de troon te bestijgen, zij dit desge wenst onder haar tweede naam Wil- helmina zou kunnen doen. Hierop is indertijd de aandacht gevestigd omdat de naam Beatrix geen oude naam uit het huis van Oranje is. Met de naam van prinses Juliana is het uiteraard anders, omdat deze naam reeds zeer lang in het huis bekend is. Niettemin schijnt de naam waaronder de nieuwe konin gin de troon zal bestijgen wel het onderwerpvan diepgaande bespre kingen te hébben gevormd. Daarbij is de vraag naar voren gekomen of prinses Juliana als koningin Wil- helmina II de' troon zou bestijgen. Deze vraag is tenslotte ontkennend beantwoord en men verwacht thans ook dat de nieuwe koningin als ko ningin Juliana haar moeder zal op volgen. Daarop kan ook wijzen de omstandigheid dat Öe nieuwe uni- formknopen welke thans worden gemaakt de'letter in plaats van een W. zullen dragen. Het ministerie Drees^van .Schaik is gisterochtend voor het èerst na de beëdiging van de nieuwe ministers bijeengekomenZittend van links naar rechts: Schokking, Stikker, van Schaik, Drees, Rutten en Sassen Het pompstation te'Latroen, dat Staande van links naar rechts: Lieftinck, Wijers, In *i Veld, Joekes, vandaag de watervoorziening van Mansholt, v. d. Brinkvan Maarseveen (voor de heer van Maarseveen Jeruzalem zou hervatten,, is door I staat dr. Prinsen,secretaris van de ministerraad), Cötzen en Dutilh de Arabierèn in brand gestoken. (ad). secr Grondwetswijziging spoedig in Kamer Aan te nemen is, dat het voorlopig verslag der Tweede Kamer over de grondwetsherziening (tweede le zing) vandaag nog zal worden vast gesteld. Het ligt in de bedoeling van de regering, dit verslag met zeer grote spoed te beantwoorden. In die gedachiengang kan worden ver wacht, dat de Tweede Kamer deze wetsontwerpen zal kunnen behande len In aansluiting op het debat over de regeringsverklaring, midden der volgende week Christiansen Ss vanmorgen door het Bijzondere Gerechtshof; te Arn- hem tot 12 jaar gevangenisstraf ver oordeeld. Weerbericht Overlevende tracht „Duenna" te bergen De enige overlevende van het jacht „Duenna de 54-jarige Nederlander N. Wezelman, maakt plannen om het jacht te. bergen. Toen de opvarenden van boord gingen in de vliegende storm, had mevrouw van den Broek, de eigenares, te kennen gegeven, dat wie de schip breuk zóu overleven moest trachten het jacht te bergen en het verkopen. W. meent, dat het vaartuig weinig schade heeft geleden, en ongeveer 200.000 gulden waardis. Vier van de vijf opvarendèn zijn nog niet gevonden. Weersverwachting geldig tot Vrijdag avond, PLAATSELIJKE REGENBUIEN >vva Ay'x- riesië het overheersende 4 44 van ons program Slijkhuis en De Ruyter niet te genaken Fanny Blankers-K oen op de Nenyto hartelijk gehuldigd i r Twaalf jaar voor j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1