>5s§|SS»(,i I® c HET ROTTEKDAMSCH PAROOL J Zesde Kremïinconferentie verliep „aangenaam" Nieuwe stof voor conflicten op Berlijns „eiland" Krijgshaftige taal van Amerikaans militair voor Duitse radio BBC-reportage over ons land Herdenking van de slag om Arnhem Wereld-première van de Olympische film Transito.-verkeer wordt wéér besproken Twee Zondagen mogen de auto's rijden BROEDERMOORD TE WINSCHOTEN <""ri Dertigduizend personen verdwenen spoorloos tijdens bezetting Britse politie arresteert drie Russische soldaten vacan tiek led ing geve geen aanstoot .Particulier Initiatief" kreeg onder vals voorwendsel deviezen Vereniging was dekmantel van N.V. De Tweede Slag om Arnhem kort .bestek Beroering in V.S. rondom „ontvoering van Russische onderwijzeres Wit-Russen contra Sovjet-Russen Amsterdam, die grote stad, die sprookjesstad op palen Kortenhorst benoemd tot Kamervoorzitter UNAC wordt misschien eind '48 opgeheven Weerbericht v Vrijdag 13 Augustus 1948 Red. an Adm l-cmge Haven 141. Schiedam TeL 6930». Abonn.pri|fli per week 0.31 oer kwartaal 4.losse nummers 0.09 Ongericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 185 Uitgave N.V. De Nieuwe Ren Fort giro 398644 Bankierj Amsterdam scha Bank te Rotterdam Directeuxi B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Hamaker DEN HAAG BEREIDT ZICH VOOR Intocht Koningin Juliana vermoedelijk 18 Sept. (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen wordt hier verwacht dat koningin Juliana op Zaterdag 18 September haar offi ciële intocht in de Residentie zal houden. Ter gelegenheid daarvan bereidt Den Haag zich op een grootes ontvangst voor, Onmïddel- lijk, aansluitend op deze intocht zullen er grote feesten in Den Haag beginnen, welke tot en met de volgende Woensdag zullen du- ren. Men heeft de verwachting dat de nieuwe koningin een aantal van de feestelijkheden zal bijwonen. Dodelijk ongeval in de haven te IJmuideïi Doordat een rijdende kraan een ladder omver reed is Donderdag een 67-jarige man, die een schip in de buitenhaven van de hoogovens te IJmuiden wilde bezoeken, van de ladder afgeslagen tegen de kraan, daarna viel hij in het wa ter. ïn het ziekenhuis te Bever wijk, waar hij met zware verwon dingen was opgenomen, is hij later op de dag overleden. Een viermotorige Skymaster, die vanmorgen op Tempelhof, het Amerikaanse vliegveld te Berlijn, in zware regens een landing op radarapapraten maakte, is daarbij neergestort en z waar beschadigd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Als u het Engelse gesproken woord goed kunt volgen dan moet u toch Zon dag 23 Augustus, het uur zal nog nader worden bekend gemaakt, eens luisteren naar de Home Service van de BBC, In een reportage -uitzending onder de titel „window on Holland" zal dan de situatie in ons land onder de loupe worden ge nomen. 31 Augustus kunt u iets dergc- Ifjks horen over het Third Program. Over die zender zal dan ecu sene opna men de aether in gaan met betrekking tot het gouden jubileum van koningin Wilhelmina. Technici van de BBC bereizen met het oog op deze uitzendingen reeds enige tijd ons land U zult orgelspel uit de Nieuwe Kerk te Amsterdam te horen krijgen, impressies van de Amsterdamse Zeedijk, het kwartier waar dc schepe- lingen hun vertier zoeken <en vinden), voorts Fnese zang, vraaggesprekken met boeren in de Noord-Oostpolder en op het herwonnen land van Walcheren etc. Kortomluister maar eens, Twee jeugdige Duitse dieven gevat Verschillende diefstalten, die gedu rende de laatste tijd ïn de Achterhoek werden gepleegd, waren, naar thans is komen vast te staan het werk van twee Duitse jongens van zeventien jaar oud. Bij het verhoor, dat de politie hen na hun arrestatie afnam bleek, dat zij af komstig zijn uit dc Russische zone van Berlijn. Zij waren van plan in Neder land te gaan werken. Om hun honger te stillen drongen zij In Locbem een tijdelijk leegstaand huis binnen. Zij voorzagen zich van voeding en kleding Later stalen zij onder meer nog twee rijwielen bij een boer. Tegenover de politie uitten zij de wens in Nederland te mogen blijven om hier normaal werk te gaan doen. Zij zijn ter beschikking gesteld van de justitie. Coloraflokeverbestrijding verloopt gunstig De bestrijding; van de colorado kever heeft tot dusver een grupstig verloop gehad, mede dank zij de verplichte behandeling van het aardappelgewas met een insecten- dodend middel. Het ligt niet in de bedoeling dit seizoen nieuwe ver plichte bespuitingen voor te schrij ven. Wel zal van overheidswege nauwgezet de hand worden gehou den aan het nakomen van de ver plichting tot het verdelgen van ke vers en larven. Het is noodzakelijk, dat het gewas voortdurend wordt gecontroleerd. Kevers, die m het najaar in de grond kruipen, om te overwinteren, bedreigen In het voor jaar de jonge aanplant. Het is dus zaak ook in het najaar de percelen vrij van „tienstreep" te houden. Studenten bouwen nieuwe Amelandse jeugdherberg De Nederlandse Jeugdherberg-Centrale heeft op Ameland het voormalige Duitse kamp, gelegen bij de Haliumer vuur toren, aangekocht om bet te verbouwen tot een nieuwe jeugdherberg en nieuw conferentie-oord ,JDe kleine Grle", De hiervoor noodzakelijke werkzaamheden worden, verneht door Zwitserse, Ameri kaanse en Nederlandse studenten. De werkzaamheden aan de nieuwe jeugdherberg vorderen goed. Voor waterleiding en electrificatle kan men ten dele nog gebruik maken van ter plaatse aanwezige oude Duitse mate rialen. Donderdagmiddag om vijf uur begaven de vertegenwoordi gers van de Verenlade Stat'en, Engeland en Franki.jk zich naar het Kremlin om in de serie be sprekingen aangaande de Duit se kwestie het zesde onderhoud te hebben met de Sowjet-minis- ter van buitenlandse zaken. Het onderhoud duurde twee uur en veertig minuten. Volgens de correspondenten te Moskou verkeerden de drie- Wes- De herdenking van de slag om Arnhem zal, de traditie getrouw, dit jaar weer geschieden door een plechtigheid op de vooravond (dus op 16 September) bij het monu ment te Oosterbeek, terwijl op de herdenkingsdag zelve weer als ge bruikelijk 's morgens de plechtig heden op het airborne kerkhof en 's middags de stille rondgang en bloemenhulde bij het Arnhemse monument aan de Rijnbrug zullen volgen. Enkele honderden nabestaanden van gesneuvelde Aiibome strijders zullen uit Engeland overkomen ora de herdenking bij te wonen. Een reeks andere gebeurtenis sen vragen voorts de belangstel ling. Zo zal op 16 September in het Luxortheater de wereldpremière Luxoriheater do wereldpremière worden gegeven, waarvan de totale opbrengst door de Astra film maatschappij wordt aangeboden aan het Airborne Forces Security Fund. Op diezelfde avond zal in de stadsschouwburg een galavoorstel ling van een balletprogramma worden gehouden, welk program ma op 17 September aan de Engel se deelnemers der pilgrimage "zal worden aangeboden. Deze gala voorstelling is bedoeld om de kos ten te dekken van de tweede, „Engelse,,-avond. Washington wil spoed In Washington is gisteren bekend gemaakt dat vertegenwoordigers van bet Brits-Amerikaanse militaire be stuur in West-Duitsland nieuwe bq*- sprekingen zullen openen met de Ne derlandse en Belgische regeringen over het gebruik van de havens Ant werpen en Rotterdam. Het verzoek tot deze besprekingen is uitgegaan van de ECA, de Amerikaanse organi satie voor hulpverlening aan het bui tenland ert men wil de beide Bene lux-havens speciaal een rol laten spe len bij het vervoer van de Marshall goederen. Het vooruitzicht op een succesvolle regeling zou, volgens het bericht uxt Washington, nu „veel gunstiger" zijn. De minister van Verkeer en Wa terstaat heeft ontheffing verleend van het „Zondagsryverbod" voor motorrijtuigen op Zondag 29 Aug. en Zondag 5 Sept. Deze ontheffing is verleend met het oog op de komende feestelijk heden. Zitten die gouddelvers niet om de schat verlegen? Met enige verbazing vraagt men zich in den Helder af waarom het duiker schip UK 230 prachtige zomerse dagen nutteloos heeft ïaten voorbij gaan. Slechts eenmaal heeft het Zaanse dui kerschip UK 230 tot nog toe een tocht naar de vermoedelijke plaats van het gezonken goudschip „Renate Leonard" gemaakt. Men Js nog bezig de UK 230 van de allernoodzakelijkste materialen te voorzien, zodat het nog -wel enige tijd zal duren alvorens een voorschotje van de goudlading ter waarde van /54.QOO.OOO kan v orden geïncasseerd. telijke vertegenwoordigers bij het verlaten van het Kremlin in een opgewekte stemming. Zij weiger den echter wederom zich uit te laten over het resultaat der be sprekingen. Een der journalisten die bleef aandringen op een uit- uitspraak kreeg van de Ameri kaanse gezant Bedell Smith het antwoord, dat het onderhoud „aan genaam" was geweest. De journalist: „U ziet er op gewekt uit." Bedell Smith: „Ik voel me ook minder moe." De journalist: „Was dit de laatste bijeenkomst met Mo- lotof?" Bedell Smith: „Dat weten we nooit. Ik denk het niet-" Na het bezoek aan het Kremijn, kwamen de gezanten bijeen op de Amerikaanse ambassade om bet rapport aan hun regeringen op te stellen. Terwijl in Moskou deze uiter mate belangrijke besprekingen worden gevoerd heeft een woord voerder van het Amerikaanse mi litaire bestuur ïn Duitsland over alle Duitse zenders in de Ameri kaanse zone een' rede gehouden tot het Duitse volk, die naar men aanneemt over hun hoofden ge richt was tot de Sovjet Unie- Hij gewaagde van het oorlogspoten tieel van Amerika en zeide: „Tachtig procent van het Ameri kaanse volk is bereid de regering te volgen in zijn politiek ten aan zien van Duitsland en in het bij zonder Berlijn. Deze Amerikanen wensen vrede, nasar niet tot iedere prijs en alletm maar vrede voor onze tijd. Zij £«oven niet dat een vrede kan worSen verworven door terug trekken." Woensdagavond heeft zich een ver schrikkelijk drama afgespeeld te Winschoten. Sinds geruime tijd bestond er een familievete tussen de gebroeders H. Een kleine woordenwisseling was gisteravond aanleiding tot een ver woede vechtpartij tussen drie broers en de 34-arige beorr E. H. Laatstgenoemde liep hierbij een halswervelfractuur cn een zware hersenschudding op. In zorgwekken de toestand moest hij naar een zie kenhuis worden overgebracht, waar hij vanmorgen overleed. De drie broers zijn in arrest ge steld. Ter beantwoording van vragen van mevr. VI. van den Muvzenberg—Wil- lemse. eertijds hd der Tweede Kamer voor de C.P.N., heeft de minister van sociale zaken medegedeeld, dat op 1 Juli van dit jaar van naar schatting 29.000 personen, die gedwongen of vrijwillig naar Duitsland gingen, niet vast staat waar zjj zyn gebleven- De verdeling ts als volgt: 1 te werk- gestelden 1515; 2, ex pol. gevangenen 2 212'. 3. Joden 21 000; 4 krijgsgevange nen 23; 5, SS, Wehrmacht. NSKK 3 700; 6, Dolle Dmsdag-mtgewekencn 350; totaal 29 000. Ter voorkoming van misverstand voegt de minister aan bovenstaande cijfers toe, dat zij alleen betrekking hebben op Nederlanders die m Europa vermist worden. Nog steeds wordt in het buitenland opsporingswerk verricht door een vijftal officieren van civiele dienst met de volgende standplaatsen, Warschau, Praag, Wenen, Berlijn en Arolsen. Omtrent do Joodse vermisten hoopt de minister dat over enige tyd van circa tienduizend hunner nadere bijzonder heden binnen komen. Fransen krijgen hogere broodrantsoenen De Franse minister van arbeid, Daniel Mayer, heeft meegedeeld, dat hel brood rantsoen met ingang van 1 September zal worden verhoogd van 250 tot 300 gr per persoon per dag Tevens zal de kwaliteit van het brood beter worden. De Slag om Berlijn treedt in een nlettWë phase, aiflüs de indruk van politieke waarnemers in de voormalige Duitse hoofdstad. Zij gronden deze mening op nieuwe incidenten, die zich voordoen tus sen Duitsers die respectievelijk verantwoording verschuldigd zijn aan de Westelijke en de Oostelijke bezetters, alsmede op de toon die door de aan de Russen onderwor pen pers wordt gevoerd. Deze persorganen zeggen, dat de Westelijke mogendheden alleen en uitsluitend veranwoordelijk zijn voor de chaos in Berlijn. „De strijd l>ora 'on^e stad zal moeten worden beëindigd voor het te laat is," zo betogen zij. Zij voorspellen de bevolking dat er van voldoende bevoorrading met brandstoffen voor de aanstaande winter via de luchtbrug geen sprake kan zijn. Een 'dezer bladen zinspeelt op de noodzaak van een ander stadsbe stuur, dat meer van „zijn verant woordelijkheid doordrongen" zal zyn. Militair incident Donderdagmorgen deden zich inciden ten voor tussen Sovjet-troepen en Britse militaire politie. De Sovjet-troepen hiel den op het Potsdammer Plein en in de daarop uitkomende straten een razzia onder de zwarte handelaren. Daarbij drongen Russische soldaten een paar honderd meter door op gebied, dat onderhorig js aan de Britse bezettjngs- autorUeiten. Toen Britse militaire politie verscheen arresteerde deze, onder het oog van duizenden. Duitsers, drie Rus sische soldaten. Naar het ANP. van zijn eigen cor respondent uit Berlijn verneemt h?eft de Brits-Amerikaanse luchtbrug tot Donderdag SO.OOO ton goederen voor de BcrIIJners aangevoerd. 55 werd ge transporteerd door de Britten, die de kortste route bevliegen. 45 7a door de Amerikanen. Aan dè „air-lift" nemen thans 711 toestellen deel, Daarvan zijn Donderdagmiddag heeft het nieuwe ministerie Drees—van Schaik zich aan de Tweede Kamer voorgesteld, waarbij de minister-president, de heer W. Drees, voorlezing deed van de regeringsverklaring over het te voeren beleid. Minister Dreesstaande tussen de ministerstijdens het uitspreken van zijn rede. In Belgrado Stekelige atmosfeer „Ik zou graag de landkaart wil len zien", aldus Wisjinky op de Donaucanferentie te Belgrado, waaruit blijkt, dat er ook maar een klein stukje Engels grondge bied is, dat aan de Donau grenst," Deze stekelige opmerking sloot aan bij andere wrange grapjes, die hij enkele dagen geleden ten pleziere van de andere Oost-Europese sta ten en ten koste van Engeland en Amerika, op deze conferentie debi teerde. Een Amerikaans amendement op het Russische voorstel, dat dienen moest om, zo lang er nog geen be slissing is genomen over de toe komst van Duitsland de Verenigde Staten een plaats të*bezorgen in de toekomstige Donaucommissie, werd door Joegoslavië en Roemenie scherp afgewezen. Het zou volgens hen gericht zijn op imperialistische infiltratie. De Britse woordvoerder beantwoordde deze opmerkingen met de wedervraag of bedoelde landen zich destijds ook imperia listisch bedreigd achtten door dc hulp die zij ontvingen vau de UNRRA? 352 van Britse nationaliteit, de rest zijn Amerikaanse machines. Ter beoordeling van de efficiëntie van de luchtbrug voegt de correspondent aan zijn "bericht toej dat In de zelfde periode waarin thans de goederen door de lucht worden aangevoerd, verleden jaar 300 000 ton goederen-langs de nor male weg van het Westen naar Berlijn reisden- „Draag geen kleding die aan stoot geeft" dat ts de strek king van een circulaire, waarin de ANWB trekkers en kampeer ders aanspoort, rekening te hou den met hecht gefundeerde op vattingen die bestaan met be trekking tot hej drapen van kle ding. In enkele vacanüe-centra is al aanleiding gegeven tot wrevel en naar aanleiding tJctar- van verzoekt de ANWB de toe risten die immers gasten zijn zich niet te daten verleiden tot aanstoot gevende buitenspo righeden. Congres Bijbelgelovige kerken Te Amsterdam is in het. uit 1607 daterende kerkje, van de English Re formed Church op bet Begijnhof in de hoofdstad het congres van de Bij belgelovige kerken begonnen. Hel initiatief hiervoor is uitgegaan van The American Council of Christian Churches. Het doel van dit tot 19 Augustus durend congres is. hel stichten van „Au International Coun cil of Christian Churches". Hiervoor komen ongeveer 100 geestelijken bij een. gedelegeerden en adviseurs van Bijbelgelovige kerken. In zijn openings- en begroetings woord waarschuwde de voorzitter van de afdeling buitenlandse betrek kingen van de American Council, A. Kok uit Amsterdam, voor de vijan den, welke de Bijbelgelovige ker ken bedreigen, het communis me, het rooms katholicisme en de moderne kerkgroeperingen. Een hulde in bloemen brengt de gemeentelijke plantsoenendienst aan onze jubilerende vorstin in het gazon voor het nieuwe gebouw van de Rotterdamse bank aan de Coolsingel. Jammer, dat hiervan op de begane grond nauwelijks iets te zien is. De vereniging Particulier Initia tief heeft enige tyd geleden zie Het Kotterd. Parool van 18 Juni jl. nogal stof doen opwaaien. Zij wilde charitatief werk op Curasao gaan verrichten, kreeg f 30.000 aan devie zen voor de reis naar Curasao, maar werd kort na aankomst op het eiland door de gouverneur "uitgewezen op grond van een ongunstig rapport, dai het centraal archic%van de Ar- mem.iad te Amsterdam over haar had uitgebracht. Een der bestuursleden van dc ver eniging, notaris B. uit Overschie, werd na aankomst in Nederland ge arresteerd op vermoeden van fraude, hij Is nog steeds ïn arrest. Zijn tekort van 35000 gulden zou hij hebben gedekt uit erfcnisgelücn en zijn veiligheid zou hij hebben trachten te redden door naar Cu racao uit te wijken met „Particu lier Initiatief". Een der leden van Particulier Ini tiatief, dr. N, uit Overschie, die zich by de 'vereniging te goeder trouw had aangesloten en de reis naar Cu ragao meemaakte, werd door hel fiasco van de vereniging ernstig ge dupeerd. Behalve zijn praktijk, wo ning en inventaris, verloor hy een bedrag van 15000 bij deze onder neming. Dr. H. heeft bij de officier van Justitie te Rotterdam, een aan klacht ingediend tegen de vereniging en haar bestuursleden, o.w. notaris G. te Maastricht en de president R. Th. L. uit Den Haag. Het bewijsmateriaal, dat tegen de vereniging Wordt aangevoerd, heeft nog vele interessante feilen omtrcut „Particulier Initiatief" en haar lei ders aan het licht gebracht. Uit de notulen van de oprichtings vergadering van de vereniging, zou nameljjk bljjken, dat de oprichters liet doel van de vereniging het verrichten van charitatief werk op Curasao, slechts als dekmateriaal wilden gebruiken voor hun wer l - Ijjke intenties: n.l. het oprichten van en handelshuis in Zuid- of Noord- Amerika. Gefingeerde feiten Misbruik makende van namen van vooraanstaande Nederlanders en naar nader is gebleken van gefingeerde feiten over reeds in Nederland verricht sociaal werk is het de leiders van de vereniging gelukt vertrouwen te wekken bij het Ministerie van Overzeese Ge biedsdelen en bij dc Nederlandse Bank. Dit met het oog op hun voor genomen missie naar Curagaci. Reeds eerder was het de presi dent van de vereniging, R. Th. L, gelukt een toewijzing voor een nieuwe zware personenauto te ver krijgen. Naar thans is gebleken onder valse voorwendsels, zodat de officier van justitie te Maastricht deze zaak in onderzoek heeft ge nomen. In overleg tussen Ministerie en Nederlandse Bank kreeg „Particu lier Initiatief" een deviezenloewii- 7,Ine van der tie- duizend gulden voor rek» en verbIHfkosten naar en op Curarno. onderhandelingen werden voorts door hnre- geopend over een verdere toewiirine- van vierhonderdduizend gulden aan de viezen. bestemd voor een voorfge- 7rf verbluf cgi Cnr«£«ift. ïn wertre- lUkbeld voor ooriehthif vu funde ring van een hondeisven»*«ntscban )n Zuid- of Noord-Amerika. Do door deze fmnsaetl» verkregen f u- rncaose eulden« "ouden n.l. omge zet worden In dollars. De reeds genoemde notaris B. - dtn gparresteerd Is zon d* eon- t me ten voor deze op te riehten N.V. hii riln vertrek naar C"r«?nn reeds hij zich hebben gehad. D«70 <Ptbïcitrr transactie zou wnnrsebUn- llflc gesTaan-d Ziln Indien bef Cen traal Arehlef van <1", Arnhem raad niet te elfder ure een*vprtromvens- rapporfc over „Particulier Initia tief" aan de Curagaose regering had doen toekomen en waarin ook over de vereniging en har leiders In ongunstige zin werd geoordeeld Vooral tegen de president, de meer genoemde R. Th- L. werden ern stige bezwaren naar voren ge bracht. Het sociale werk dat de vereni ging volgens haar schriftelijke verklaringen tijdens de oorlog ver richt zou hebben, is volgens de Armenraad grotendeels gefingeerd, evenals de beweerde medewerking en steun van met namen genoemde bekende Nederlanders. Met uitzon dering van deskundigen als dr _H.. werden de leiders van de vereniging (vier leden van de familie L. uit Den Haag en twee van de familie Q. uit Maastrichtj in het rapport van de armenraad gcqualifieeerd als 'Vcttanten die niet in staat ge acht werden een charitatieve missie op Curacao te vervullen. Hoe is het dan mogelijk ge weest. zo vragen wij ons af dat de vereniging een Konlnkllike goed keuring heeft verkregen? Waarom "hebben de hiervoor verantwoorde lijke instanties niet eerder hun licht opgestoken hli het Centraal Archief van de Armenraad, dat zoals nu bllikt, een ongunstig oor deel velt over de Vereniging? De handtekenïnr van dp Koningin Is hier op schromelijke wilzo mis bruikt. WH nemen aan dat de jus- tltln dezo zaak grondig zal onder zoeken. wart hier is niet alléén door Particulier Initiatief on le vensgevaarlijke wijze het landsbe lang In geding gebracht. (Ongecorrigeerd) De New Vork Times beeft een klem lesje gekregen in literatuur geschiedenis. Het blad publiceerde onlangs een artikel over de dood van de Amerikaan Joseph A. Goe the, een achterkleinzoon van de grote dichter. Het blad Aufbau heeft daarop gereageerd met een goed gedocumenteerd artikel, waar uit bly'kt, dal de laatste kleinzoon van Goethe in 1885 straatarm ge storven is zonder kinderen na te laten. /N Arnhem wordt veel ge bouwd. Daar komen schil ders, aannemers en loodgieters bij te pas. En onder deze nutti ge lieden heeft de prijsbeheer- sing aangericht-wat in de volks mond ,JDc tweede Slag om Am- hem" heet. Gebleken isdat zij van hun onmisbaarheid mis bruik hebben gemaakt, met het gevolg dat Donderdag vijftien schilders cn vijftien loodgieters zich voor de tuchtrechter had den te verantwoorden. (De aan nemers komen later aan de beurt). De opgelegde boeten va rieerden van f 50.- tot f 3.500.- en beliepen in totaal f 27.200.-. Het overwegend grootste deel kwam voor rekening van de loodgieters. „Ik geloof aan de eeuwigdurende vrede, zowaar als ik hier sta", zei president Truman Woensdag in Washington. Hy hield een rede ter gelegenheid van de uitgifte van een nieuwe postzegel voor de jeugd, -f Canada en de V.S. overwegen het aanleggen van een netwerk van ra derstations in Alaska en Noord Ca nada, om eventuele agressie het hoofd te bieden, -f Hjalmar Schacht, Hitlers minister van financiën, in Neurenberg vrijgesproken, door een Duits hof tot acht jaar veroordeeld, is thans voor de derde maal aan zi^n jasje getrokken; hy" staat terecht in. een proces te Ludwigsburg, dat waar schijnlijk een week zal duren, -f Een Franse cineast heeft een toestel ge bouwd met prismatische spiegels, waarmee bij tekenfilms kan projec teren, die een indruk van relief gao ven. 4- Zestien landen zullen in Ne- v ember te New Delhi bijeenkomen voor een vergadering van de Regio nal e commissie voor Azië der Inter nationale Meteorologische Organisa tie. Grootse weerberichten zullen dat worden: Aan de Turkse kust krach tige wmd; ra de Philtppynen plaatse lijk regen; koel weer ra Indonesië. De vertoning van MPEA-films in Nederland zal doorgaan. Dinsdag heeft de directieraad van deze film exportorganisatie m New York be sloten haar werkzaamheid in Neder land voort te zetten. Koningin Wilhelmina zal bij haar jubileum uit Zuid Afrika een tafel ten geschenke krijgen met een blad van „banket", een goudhoudend gesteente uit Wit- walersrand. Het geschenk wordt meegebracht door mevrouw Steyn, de weduwe van de laatste president van de Oranje Vrijstaat, -f Driehon derdduizend paar ogen hebben al rond gekeken op de BBB, dat be tekent: Bloemen in Berg en Bos en is de naam van een tentoonstelling die in Apeldoorn gehouden wordt en nu nog tien dagen duurt. Het in Amsterdam «ontstane conflict tussen, de kranten en de bioscopen heeft zich uitgebreid tot Alkmaar. Ook daar hebben de bioscopen adverten ces geweigerd aan een blad dat een recensie had geleverd die niet naar hun zin was. Daarop hebben de twee andere plaatselijke bladen eveneens geweigerd, advertenties op te nemen, -f- Journalisten, fotografen, schrijvers en tekenaars maken een Oranje feestkrant, die op 26 Augustus zal verschijnen, door de Bezige Bij wordt uitgegeven en voor 45 cent te koop zal zijn in de boekhandel. De op brengst is voor het Prins Bembard Fonds. NIET minder dar. Allereerst is besloten versiering zal men vin twaalf cn een halve niet alleen de drie grote den op het Rembrandt- Slachtoffer lcetelexplosie in Den Haag overleden Een der arbeiders die dezer dagen zwaar werden gewond bij de ont ploffing in een Haagse metaalgietcrif is vanmorgen overleden; de toestond van het tweede slachtoffer is nog steeds zeer ernstig. kilometer stof, twaalf kilometer groene slin gers en achttien kilo meter palen zullen wor den gebruikt om Am sterdam tijdens de jubi leumfeesten en de in huldiging van Koningin Juliana „aan te kle den". Nijvere handen grachten, de Heren- Keizers- en Prinsen gracht, maar ook een deel van de Amstel, de Blauwbrug en mis schien ook de pittoreske Magere Brug met lampjes te versieren. Bovendien zullen behal- ---j- ve Westcrkcrk. dc zullen 120 kilometer zo- Ztdclerkerk en de Kleu men naaien aan vlag- we Kerk ook de Mui- gedoek en het aantal derpoort en de Haar- .electrische lampen, dat lemmerpoort in flood- --—=i--r v-- voor de feestverlichting light baden. Het Frede- Nieuwe Kerk te volgen, wordt gebruikt is niet riksplein wordt met op 100.000 na te schat- gaslicht geïllumineerd, ten. de haven zal een heel Alle mogelijke tech- by'zondere versiering t nische en artistieke krijgen, waarave- nog maar wie kan moet dit hulpmiddelen zyn te weinig gezegd kon wor- alles maar met eigen baat genomen om een den. Ook het monu- ogen gaan zien, omdat feestversiering aan te ment voor koningin het zich toch niet laat brengen die de belang- Emma op het Emma- vertellen. Vaststaat rijkheid van de ko- plein wordt verlicht. wel dat Amsterdam mende -gebeurtenissen - een waardige feesttooi waardig'zal blijken. Hoogtepunten In de zal dragen. plein, het Koningsplein en uiteraard de Dam, Ook Arasterdam-Noord ts in de versiering Be trokken. Op zes igTOte pleinen in de vqjschil- Icnde stadsdelen, zullen geluidsinstallaties wor den opgesteld, zodat le dereen in de gelegen heid zal zijn de af scheidsrede van H. M. koningin Wilhelmina fen de gebeurtenissen in de Er souden natuurlijk nog talrijke bijzonder heden te vertellen zijn. Beroering is in New York ont staan rondom de zaak van Me vrouw Kosenkina. Deze Russische onderwijzeres zou op 31 Juli per schip uit Amerika naar de Sovjet- Unie vertrekken, maar kwam niet opdagen. Een week later kreeg Lo- makin, de Sovjet-consul te New York, een brief van haar, waarin zij zou hebben geschreven op de Witrussjschc nederzetting „Reed Farm" te verblijven, waarbeen zij door de Wit-Russen ontvoerd zou zijn, om haar een aan de Sovjet- Unie vijandige verklaring af te dwingen. Dit is de ene lezing van het geval. De andere is afkomstig van mevrouw Tolstoi, een dochter van de beroemde schrijver. Zij is het hoofd van een toevluchtsoord voor Wit-Russen cn beweert, dat mevrouw Kosenkina vrijwillig bij haar is gekomen om onderdak, want zij vreesde na haar terugkeer in de Sovjet-Unie te worden ge fusilleerd. Intussen hebben de Sovjetrussen mevrouw Kosenkina „terugont- voerd" van Reed Farm „bevrijd uit handen der Wit-Russen", vol gens cle andere lezing cn haar meegenomen naar het Sovjet-con sulaat te New-York. Lomakin, de consul van de Sovjet-Unie, kreeg kort daarna van de Amerikaanse autoriteiten bevel om mevrouw Kosenkina voor het Hof van New York te brengen, omdat haar ge tuigenis gewenst was bij het on derzoek naar een Russische spion- nagezaak. Juomakin weigerde en hield mevrouw Kosenkina vast. Uit het raam Besprongen En gisteravond nu is de 52-jarige onderwijzeres uit het raam van het Sovjetconsulaat gesprongen. Zy viel drie etages flicp, en liep-twee breuken op. In het ziekenhuis ver telde zij later, dat zij „als een vo gel in een kooi" was geweest en dat zij besloot, uit het raam te springen, nadat zij in een uitzen ding van de radionieuwsdienst had gehoord, in welk een ingewikkelde situatie,- zij, verzeild was geraakt. De kwestie heeft nu ook de aan dacht getrokken van het Russisch ministerie van, buitenlandse zaken: Molotof heeft bij de Amerikaanse regering geprotesteerd over 't feit, dat het Hof van New-York een Russische consul (Lomakin) gelast heeft, mevrouw Kosenkina voor het Hof te doen verschijnen. Hierop heeft Dewey, de gouverneur van de staat New York, van Washing ton order gekregen, voorlopig geen enkele maatregel te nemen tegen de consul van de Sovjet-Unie. Bij Kon. Besluit is mr. L. G. Kortenhorst (KVR) benoemd tot voorzitter van de Tweede Kamer gedurende de huidige buitengewo ne zitting. De economische en sociale raad van de UNO heeft Donderdagavond te Geneve met acht tegen zeven, stemmen, bij drie onthoudingen, besloten te adviseren tot liquidatie van de „United Nations Appeal for Children"" (UNAC) tegen het einde van dit jaar. Over het lot van de UNAC zal definitief beslist worden op de al gemene vergadering van de UNO in September aanstaande te Parijs. Het Nederlandse Beheersinsti tuut, bureau Rotterdam, deelt me de, dat de door hare ingestelde Be heerscommissie Rijnschepen is op geheven en dat door haar werd opgericht bij notariële acte van 20 Juli 1948 een stichting, genaamd „Beheer Rijnschepen" welke de werkzaamheden van de voormalige Beheerscommissie Rjjnschepen overneemt. AANHOUDEND KOEL Weersverwrachtlnï, gel dig tot Zaterdagavonfl. Hall tot zwaar bewolkt met enkele ylaatsclljkQ buien. Meest matige wind hoofdzakelijk alt richtin gen tussen West "t Noord. Aanhoudend koel weer. 14 Aug Zon op 5 22, ander 20.07j maan op 17.34, onder 14 Aug. Hoog water te Hotterdam: 1» tü 12.21 uur WAARNEMINGEN Luchtdruk 762.8; wind W.N.W. 4: temp. 14 5; max. 19.6 (gistermiddag 1.4Ó uur); min. 13 3 (hedenmorgen 6.40 uj Weersgesteldheid: zwaar bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1