C Laatste zeildag bracht Hollanders pas in hun element Wat is en betekent een embolie? Met Sehu bar t yerspeelden wij onze laatste troef India Olympisch kampioen .Vrijdag 13 Augustus 1948 3 Hst stormde in Torquay! De Jong met bijna zinkende Firefly als tweede door de finish TgcIi nog twee bronzen medailles Schermers ook individueel uit de strijd Radio-programma Nederlandse turnsters op de vijfde plaats DE HINESE PAPEGAAI Prinselijk paar in Londen Ingewikkeld proces „Wij zijn veramerikaanst Leo Fuld zegt Het hockey-tournooi Nederlands elftal nogmaals tegen Pakistan om dé derde plaats RPS EAU DE COLOGNE DE BESTE TERWMLD VAN .77 CENT AF- „Spring Steel" zonder fouten in Steeple Grote plannen van Luc van Dam Kleine zege van Sparta Brinkman de nieuwe wegkampioen op India vuc. Jubileum marsen RWV Zilver voor onze kanoploeg TUINKALENDER F op de laatste zeildag te Torquay, kwam de lang verbelde windt Westelijk met een snelheid van 10 tof 12 meter per seconde, met harde vlagen oplopend tot H meter per seconde. Alle schepen verlieten gereefd de haven, In de beslissende race om de gouden medaille voor de Firefly-klasse lag dc s form duivel De Jong bij het laatste merkteken nog ongeveer 300^ meter vÓ6r op de 22-jarige negentig kilo wegende Deen Elostroem, Wie cén aan kwam zou de medaille hebben. De laatste 700 meter o pk ruisen mar de finish brachten helaas de laatste grote tegenslag voor De long. De windvlagen van 14 meter per seconde bicken voor een jol met fok en zeil te veel en de Deen met sijn enkel gereefd grootzeil! liep stelselmatig in om als eerste te finishen. Op 50 meter afstand van de finish ifentcrdc De" Jong nog bijna cn kreeg "ecl water in dc boot. In bijna zinken de toestand wist hij nog als tweede te cindigcrt. Noorwegen kwam als derde over dc lijn. Aangezien de Amerikaan Evans de vorige dag de leiding nog had, bleef deze tweede in het totaal klassement. Bob Maas heeft pech Bij de star-boten was mastbreuk aan de orde van de dag, een gevolg van hel feit dat deze schepen over-tuigd zijn. Ook onze landgenoot Bob Maas ■verd door pech achtervolgd. Dq top- raling van zijn mast gaf de geest, het geen bij iedere andere stuurman mast breuk zou betekenen, Maar Maas gaf onmiBdelijk het roer even aan zijn bemanning Stut- terheim, vierde de schoten, sprong op het voordek van het in de gol den dansende schip en wist met lehulp van de vlaggclijn onder uiterst moeilijke omstandigheden een nood-reparatie tot stand te brengen. Door dit incident echter was hij laat ste geworden doch sijn achterstand was gering. Uiterst gevoelig sturend om de mast te ontzien wist hij zich nog tot de zevende plaats op te werken. Met dit stormweer kon De Vries Lentsch in de Swallow-klas se tonen, tot de goeden te behoren, door als derde te eindigen achter Portugal en Amerika. Engeland was vierde. Als klasseschip bleek de Swallow de beste. Alle sche ren kwamen zonder averij door de '■nish. Onze stuurman Jonker eindigde bij lc Draken als achtste. De eerste drie nnkömendc landen waren resp. Noor- regen, Zweden en Denemarken. Het eindklassement De eindklassementen van de Olym- ;-.che zeilwedstrijden, luiden: Firefly-klasse: 1. en Olympisch kampioen Denemar en 5543 p.; 2. Ver. Staten 540S p.; Nederland (De Jong) 5204 p. 6 meter klasse: 1. en Olympisch kampioen Ver. Sta- In de tweede ronde van de in dividuele Olympische wedstrij den op sabel konden onze drie landgenoten, Kuijpers, Mosman en Van den Berg zich niet meer hand haven. Zij werden voor het ver dere verloop van het tournooi uit geschakeld. Aan de schermwedstrijden van het intergeaHieerde tournooi om het Brittannia Shield, die in Sep tember te Londen worden gehou den, zal Nederland vertegenwoor digd zijn door Van den Berg op sabel, Hordijk op degen en Abra hams op floret. Advertentie I. M. fiflrtaieoiftQ nieuwe lifiLiflRtise ^ÖOHAS^p VRIJDAQ 13 AUGUSTUS 1S4S Avondprogramma HILVERSUM I: 19.OJymp. spelen 20,30 mvs, 20.35 pianorecital 21.10 Ame rikanen en w# 21.30 radio-orkest *22.15 bariton en Nederl. kamerkoor 22,30 Olymp, spelen 23,— nws, 23.15 avond- overdenking 23.30 24.— serenade. HILVERSUM II: 19.— denk om de bocht 19Ü.5 reg. uitz. 19.30 gesprekken over de bergrede 19.50 tien voor acht 20.mvs. 20.05 "koor en solisten 20 3ö de komende assembly 21.men vraagt 21.30 ducdalf 21.50 op vleug'len van mu ziek 22.— buitenl. weekoverzicht 2215 swing and sweet 22.40 avondwrttiing 23,nws. 23 15 24.symph concert. ZATERDAG 14 AUGUSTUS 1948 HILVERSUM I: 7.nws. 7.15 och tendgymnastiek 7.30 morgengebed 8 mvs. 8.15 gr. pl. 9.voor de vrouw 9 05 promenade-concert; 10.voor de kleu ters: 10.15 gr. pl.; 11.™ Zonnebloem: 11.45 gram, muz. 12.Angelus 12 03 pianorecital; 12 30 weeroverziebt; 12.33 Klaas van Beeck; 12.55 Zonnewijzer: 13-— Reg. uitz 13 30 Klaas van Beeck; 13.50 Pil rn en toneel; 14^0 N.BC xymph, ork.: 15.15 bas-bariton en pia no; 15 45 gr. pl.; 16.20 de vliegende Hol lander; 1630 schoonheid van het Gre goriaans; 17.de Wigwam: 17.45 Olymp. spelen: IB.— pianospel; 1815 lournaiistiek weekoverzicht: 18 30 reg. ailz. HILVERSUM II. 7.— nws: 115 gr. ol.: 7.20 Olymp. spelen; 7.45 Musette- klanken: 8.mvs; 8.18 gr. oh: 9, radio symph, ork.; 9,30 waterstanden: 3.35 phtlh. ork.; 10.mnrgenwiiding: 10,20 radiofeuilleton; 10.35 gr. pl.; 11.— voor de arbeiders: 12.gr, pl.; 1230 wcerpraatje; 12.33 Olymp. spelen; 12 48 Devrees-trio; 13.nws; 13.15 kalender: 13.20 Malando; 13.50 instrumentale soü; 14.uitzending door de AJC: 1415 Dolf v. d. Linden; 15.— lezing voor NW; IS. 15 Grie»; 18.kerkdag Drente 1348; 16.15 organisten spelen 16.45 Carlo Butti; 17 virtuoso-trio17 30 r>m en nabij de twintig; 18.nws. 1B.15 om roeporkest ten 5472 p.; 2. Argentinië 5120 p.; 3. Zweden 4033 p. Swalllow-ldasse: I. en Olympisch kampioen Gr. Brit- lanniê 5625 p.; 2. Portugal 5579 p.; 3. Ver. Staten 4352 p.; 11. Nederland (De Vries-Lent5ch) 2494 p. Star-klasse: 1. cn Olympisch kampioen Ver. Sta ten 5828 p.; 2. Cuba 4849 p.; 3. Neder land (Bob Maas) 4731 p. Draken-klasse: 1. en Olympisch kampioen Noorwe gen 4746 p.; 2. Zweden 4621 p,; 3, Denemarken 4223 p.: 8. Nederland (Jonker) 2508 p. Terwijl de herennummers van het Olympisch turntournooi vlot werden afgewerkt, duurden de da mesnummers zeer lang, zodat het geduld der groepen steeds op de proef werd gesteld. De jury bleek niet tegen de taak opgewassen. De Nederlandse dames moesten eerst 40 minuten wachten omdat er geen goed paard beschikbaar was ten opzichte van de plank, die zij zelf hadden meegebracht. Tot slot moest gebruik worden gemaakt van een vreemde plank, hetgeen na tuurlijk een handicap betekende. Dit in aanmerking genomen kon men toch nog tevreden zijn met de Nederlandse prestaties. In totaal haalden zjj voor de verplichte sprongen 54.25 pt, en voor de vrije sprongen 101.35 pnt. 1. Zweden 63.90 p., 2. Hongarije 63.75 p.; 3. Ver. Staten 63,29 p.: 4. Tsjecho Slowakije 62.80 p.; 5. Ne derland 61.55 p. Het plocgenklassement bij de he ren (Nederlandse heren zijn niet vertegenwoordigd) luidt tot dusver 1. Finland 899.35 p.; 2. Zwitserland 893.90 p.; 3. Hongarije 877.97 p.; 4. Frankrijk 870,70 p.; 5. Tsjechoslo- wakije 864,1 p. (Van onze speciale verslaggever bij de Olympische Spelen) Gistermiddag is het Olympisch bokstournooi voor ons geëindigd. Onze laatste man, de middengewiehtkampioen Schubart, is gedeci deerd verslagen door de Engelsman Wright. Geen reden voor kroko dillentranen of protesten. Wright was dc betere man. Schubart heeft het zelf na afloop erkend. Eén geluk voor hem. dat hij niet zó knock out is gegaan als dc vorige avond Corman. Wright heeft het wel gepro beerd. In de twgede ronde is Schubart tot twee keer toe door een linkse hoek neerge haald en toen hei de tweede keer, gebeurde, vreesde ik, dat voor' de sympathieke Gronin ger het einde was gekomen- Maar hij beet er zich door, herstelde zich zelfs in de derde rorde, zodat hij na afloop een nog grotere ovatie in ont vangst had te nemen dan Wright, hun eigen landgenoot. Ik heb na de wedstrijd nog even met Schubart geproken. Hij ver telde mij van de 90 partijen, die hij gebokst heeft, maar drie keer down te zijn geweest. Hoe vond je Wright?" „In techniek was hjj niet beter dan ik, maar hij is meer „fighter" Je komt in zo'n tournooi als dit niet ver met techniek-" Ik kan het niet anders zien: de balans van onze boksers is niet bijster fraai te noemen. Natuurlijk hebben we maar eens in de zoveel jaren een Beb van Klaveren, die (zoals in Ï928) Olympisch kam pioen werd, zoals we ook in 1952 geen Fanny Blankers-Koen meer zullen hebben. Naar zulke uitzon derlijke prestaties dient men dan ook de uitslag niet te beoordelen. Maarvier van de zes .gewipt' in de eerste ronde en twee in de derde ronde, dat is geen resultaat om ons fier op de borst te kloppen. Wij hebben, voor de Olympische Spelen, een tamelijk smadelijk ar tikel gelezen in „De Ring", het of ficieel orgaan van de N.B.B., waai- in sommige journalisten die weigerden verrukt te zijn over de prestaties van onze amateurs gebrék aan deskundigheid werd verweten. „Onze amateurs, schreef „De Ring", waren minstens even goed als die in het buitenland." Ik zou geen oude koeien uit de sloot halen, als „De Ring" niet zo hoog van de toren had geblazen. Let wel: ik ben niet verrukt over de buitenlandse boksers, die ik hier in Londen in de ring heb gezien- Alleen vechtjassen, die over grote physieke kracht beschikken, geven hier de toon aan. Onze ploeg telde er geen een. Zelfs Frits van Kempen, met z'n spirit, is te veel „technicus". Dit is geen verwijt, zeker niet. Maar onze „boksdes- kundïgen" hadden kunnen weten wat er in het buitenland te koop was. En dan hadden zij moeten decideren: of wij sturen ook een ploeg van „knokkers" naar Lon den of wij doen er helemaal niet aan mee. Nu heeft men fout op fout ge stapeld. Dat men bijvoorbeeld Hennie Quentemeyer uit Indië heeft laten komen is wel getui- EEN CHARLIE CHAN-MYSTERIE No. 50 „Daar kunt u zeker van zijn. En ik ben er bli, om ook. Ik ben vrij. Ik heb een bcrenleven. Als de avond komt, en de lucht is »rol verlokkin. gen, en de lichten stralen, dan neem ik mijn hoed.'En wie zegt er met een zachte, geduldige stem: ,,Waai ga je been, lieveling? Ik ga mee" „Niemand. Dat is heerlijk. En uw geval ïs net als het mijne Natuurlijk zijn er millioenen meis jes, die niets beters te doen heb ben dan te trouwen. Best. laat ze trouwen. Maar u u hebt een prachtig baantje. De woestijn, de heuvels, de steile bergkloven cn zoudfc u bereid zijn dat alles op te geven voor een gaskachel in een achterkamer van een huurhuis?" „Misschien kunnen we ons eer dienstbode veroorloven." „Dat kunnen veel mensen mdnr waar krijg je er tegenwoordig één' Ik waarschuw u bedenk u goed U hebt nu een goed leven als u trouwt, is het uit. Wilbur's sokken stoppen. „Ik zeg, dat hij Jack heet." „Wat zou dat? Met de sokken blijft het hetzelfde. Ik haat de ge dachte, dat een meisje, zoals u, er gens vastgebonden „Er is veel waars in wat u zegt", erkende Paula. „Ik heb alleen de oppervlakte ge raakt", verzekerde hij. Het meisje ge z'n verleden te excuseren, dat men het niet heeft aangedurfd om hem van de lijst te schrappen, toen duidelijk genoeg was geble ken, dat z'n glorie voorbij was, ge tuigt van halfslachtigheid. NIET WAT XI DENKT. Als u wat beter toeziet, merkt u dat dit geen explosie is, althans peen ma chinale. Dit is de plaat die op de bodem van het Olympisch zwem- stadion werd gemaakt ioen een van de zwemsters van de 10 Meter toren was gesprongen. Advertentie 1. M. SPFFDWAY STADION - FE YENOORD ZONDAG 15 AUG. - 3 UUR onder auspiciën v. d. K.N.M.V. De met grote spanning tegemoet geziene sensationele Competitie wedstrijd WIND MOLENS HOLL. LEEUWEN verder GERRIT KOPS PIET MALLER uitdaging- en record-races tegen de BEKENDE ENGELSE RENNERS IN DE PAUZE: de populaire GUUS BROX Speedway heeft Rotterdam veroverd Dc plaatsbespreking is weder in volle gang De prinses~regentes bevindt zich op het ogenblik tezamen mét prins Bernhatd in ion- den, ter bijwoning van de Olympische Spelen. Prinses Julianadie incognito is, zal waarschijnlijk begin volgende week met de peins naar ons land terugkeren Het gebeurt van tijd tot tijd, dat Iemand, die met goed gevolg geopereerd is en weer op mag staan, plotseling in elkaar zakt* en dood is. De medicus spreekt dan van embolie. Het is te be grijpen, dat zo'n vreselijk nood lot op familie en kennissen die pe indruk maakt en dat men 45 Dc eindstrijd tussen India en Groot-Brïttannic in het Olympisch hociwy- toumooi is door India met 4—0 gewonnen, zodat India de Olympische titel heeft behaald. Dc stand bij de rust was 1—0. 4 Dc beslissing voor de derde plaats 'tussen Nederland cn Pakistan is niet gevallen, aangezien de ontmoeting in een gelijk spel, 1 1, eindigde. De wed strijd wordt hedenmiddag overgespeeld, Het Nederlands elftal had zich In zfjn tweede wedstrijd tegen Pakistan .geheel, hersteld. JSu was er geen spoor van een minderwaar digheidsgevoel te 'bekennen. De oranjehemderj zaten nu berhaaldc- lfjk voor het doel van hun tegen standers en bur, aanvallen waren ten minste zo gevaarlijk als die van Pakistan. Helaas speelde Nederland in één onderdeel bepaald zwak. De strafcor» ners werden hopeloos slecht genomen. Telkenmale kon door razend snel uit lopen onzer tegenstanders of door de bal te onderscheppen groot gevaar voor het doe! van Pakistan worden voor komen. Pakistan had voor dc rust de leiding genomen door dc midvoor Shah Dara. maar Kruize wist na de rust de stand gelijk te maken. De laatste was van zijn hoofdwonde geheel hersteld. Hij Was de beste man in de ploeg, al dienen ook de belde achterspeJers Derckx en Drij ver en niet te vergeten doelman Rich ter en spil Loggere met ere te worden genoemd, Advertentie I. Af. En nu komt Nederland voor de derde maal tegen Pakistan uit. Wel een be wijs, dat ..men q.ok ül het hackeyiaux- nooi nog niet de juiste organisatie heeft gevonden- -- En voor dc laatste keer zal PaJcisfcm na de Spelen in een vierde wedstrijd tegen de oranjchcmdcnin Neder land uitkomen! EARL DEER BIGGERS stuurde de auto van dc weg af, een open hek door Bob zag een grote, onregelmatig gebouwde ranch, om ringd door kleine huisjes „Hier zijn we bij Dr. Whitcomb", zei Paula. „Een prachtmens, die dokter. V moet kennis maken," Zij ging voorop, naar een grote woonkamer, niet zo prachtig ge meubeld als die van Madden, maar cel gezelliger. Een grijze dame zat tevreden in een schommelstoel bli het raam. „Dag Dokter", zei het meisje, „ik heb iem'and meege bracht." De vrouw stond op, en haar glim- 'ach scheen heel de kamer te ver vullen. „Zo. jongens", zei ze. cr> nam Bob's hand, „U bent u de dokter?" sta- nelde hij. Zeker",antwoordde zij. „Maar li hebt mij niet nodig. U bent ge jond.'* „U ook", zei hij. „Dat kan ik wel Jen." „Ik ben vijf en vijftig", ant woordde dc dokter, „maar ik houd er nog wel van met een aardig jongmens ie praten. Ga zitten. Doe of u thuis bent. Waar logeert u?" „Bij Madden „O ja. ik heb gehoord, dat hi" hier is. Als buur heb je niet veel aan P. J. Madden Ik heb hem wel. eens een bezoek gebracht maar hij komt niet bij mij. Hij houdi zich op een afstand en dat gaal niet aan in de woestiin. Wij zijn hier allemaal bevriend." „U bent een vriendin voor velen", zei Paula. „Waarom ook niet?" Dr. Whit comb haalde de schouders op. „Waar is het leven anders voor. als om elkaar te helpen? Ik doe mijn De combinatie Van Loon-„Spring Steel" heeft gisteren in het tweede deel van de samengestelde Olympi sche rui ter wedstrijd een uitstekend figuur gemaakt door zonder een enkele weigering of val de Steeple op de Tweeseldown-renbaan van 3500 meter, de zware cross van acht k.m. te volbrengen. Vele an dere paarden weigerden, verschei dene ruiters vielen. Ook de heer Ten Cate heeft met „Unique de Genval" een zeer behoorlijk par cours afgelegd, echter niet geheel zonder weigeringen, die hem in totaal een 40 strafpunten kunnen kosten. De dag zou voor Neder landers glorierijk zijn afgesloten, indien niet overste de Kruyff, de chef d'équipe, enige uren later met het bericht was gekomen, dat „Spring Steel" kreupel was, hét geen geweten moet worden aan de grote, gladde stenen op de wegen die soms over grote afstanden in galop bereden moesten worden. Er werd echter alles in het werk gesteld om „Spring Steel" nog tij dig rad te kunnen krijgen voor het laatste onderdeel, het springnum- mer, dat vanmiddag is begonnen. best ik wou alleen, dat ik mee»* had kunnen doen." Bob voelde zich plotseling heel klein in de tegenwoordigheid van deze vrouw. „Kom mee ik zal u alles laten zien", noodde de dokter, „Ik heb de woestijn tot bloei gebracht zet dat op mijn grafsteen U hadt deze streek moeten zien, toen ik hier kwam. Een geweer en een poe? dat was alles wat ik had m het begin. En de poes liep weg. Mfjn eerste huis heb ik met mijn eigen handen gebouwd. Vijf mijlen xya? het naar Eldorado elke dag liep ik heen en terug. Van Ford hadden we toen nog nooit gehoord." Zfj ging hen voor. het erf over, de huisjes in en uit. Vermoeide gezich ten klaarden op bü haar nadering, doffe ogen gingen glanzen van nieu we hoop. „Uit heel het land komen ze hier"., zei Paula. „Gebroken naar dri en lichaam. En zij geeft hen •neuw leven." „Onzin", riep dS dokter. ..Ik heb -Heen vriendschap bewezen. We lc- ven in en tamelijk harde wereld. Vriendschap bewijzen dat wekt vonderen." In de deuropening van een der huisjes ontmoetten zij Martin Thorn, in druk gesprek met Slappe Flip. Zelfs Maydorf onderging de invloed van een paar woorden van 4 e dokter. Toen zij eindelijk met tegenzin heengingen, volgde Dr. Whitcomb hen naar het hek. „Kom maar dik wijls", zei ze. „Dat wilt u toch wel?" (Wordt vervolgd) Hij brengt crazy-show in Arena Bepaald mooi is ze niet, de stem van Leo Fuld, de Nederlandse show-zanger, die na zijn langdurig verblijf in de „States", korte tijd optreedt in zijn geboorteland. Maar „mooi" is ook niet de maat staf, die men een vertolker van het populaire lied mag aanleggen. Hierbij ligt het accen* vooral op de voordracht en de inhoud van de song (denk aan Louis Davids) cn in de jongste tijd niet minder op de entourage, de show, waarin de zan ger zijn liedjes lanceert. De tijd van de meneer of de juffrouw, die althans op het to neel alléén staat te zingen, is voorbij; zelfs beroemdheden als Frarjk Sinatra en Bmg Crosby kun nen zich daar niet meer aan wa gen. Zo denkt Leo Fuld er over, die uit Amsterdam, waar hij in het Tusehinsky theater optrad, was overgewipt om in Rotterdam even zijn visitekaartje af te geven alvo rens vandaag in het Arena theater te starten met een crazy-show. Het Capitol-orkest o.l.v. van Cas Pij pers werkt er aan mee en Govert Verheul is als gast-dirigent geën gageerd. Leo is niet zo „crazy", behalve misschien zijn das, naar Ameri kaanse smakk beschilderd in groen en geel, waarbij hij een lichtblauw colbertje draagt. De zanger beredeneert het „gek ke" in zijn show met de gloed van een artist en de nuchterheid van een zakenman. Het publiek wil zo iets zegt hij, „De artist moet zich daardoor laten leiden, maar voor alles dient hij origineel ie zyn naar voor dracht en inhoud. In Amerika hebben de bioscopen speciale show-producers, mensen,1 die steeds nieuwe ideeën lanceren, die onmiddellijk reageren op ac tuele gebeurtenissen door er mop jes en songs op te maken. Fuld heeft in de VTS. behalve als zanger ook gewerkt als schrijver van show-scènes en toneelmoppen Zijn veramerikaanste mentaliteit heeft hij meegebracht naar Neder land, maar hij is geen ogenblik bang, dat het publiek hier hem niet zal begrijpen. „De Hollanders ko men veel met de Amerikanen over een, in smaak en gevoel voor hu mor", zegt de zanger. „Films, die in Amerika goed gaan, beleven ook in Nederland een record aantal voor stellingen. Dat is met lang met alle Europese landen het geval. Ik vind, dat de Hollanders „Amerikaanser" zijn geworden." Merkwaardig is ook Leo Fuld's beoordeling van bepaalde artisten in Nederland. Lou Bandy zou vol gens hem een goede kans hebben in Amerika. Wijlen Willy Derby acht hij de grootste artist die Nederland ooit heeft voortgebracht, groter dan Louis Davids, omdat die, volgens Fuld, slechts door een deel van het volk werd begrepen en gewaar deerd. Waardering door de grote massa is bij Leo Fuld, de maatstaf voor succes van een artist. En dan zingt hij ons enige van zijn liedjes voor, sentimentele en dwaze op Hollandse, Amerikaanse en Jiddische tekst. Zij brachten de zanger successen in Engeland, Amerika en nu ook in eigen land te Amsterdam, waar hij reeds meer dan honderd maal door 1000 men sen werd toegejuicht. Wij twijfelen er niet aan of Leo Fuld zal ook in Rotterdam, de stad waaraan hij zo veel dierbare herinneringen heeft, met enthousiasme worden ontvan- gen. „Ja, inderdaad bestaat er al kans, dat mijn man en ik eind Augustus naar Amerika vertrekken", vertel de ons mevrouw Van Dam, toen wij eens nader informeerden naar de plannen van Luc van Dam. De zanger Leo Fuld, die zelf een groot boksliefhebber is, zag zijn oude Rotterdamse buurjongen boksen en vond hem dermate goed, dat hij hem aanraadde mee te gaan naar Amerika. Luc van Dam zelf voelde hier wel iets voor, daar hjj in ons land, vooral tengevolge van devie- zenmoeilijkheden, niet in de gele genheid is regelmatig voldoende buitenlandse tegenstanders te ont moeten. Daarbij komt nog de kwes tie Ccrdan met het gevecht om de Europese titel. Door een beslis sing van de EBA is het Cerdan nu niet geoorloofd zijn titel tegen iemand anders te verdedigen dan tegen Luc van Dam, Verplicht om te vechten tegen onze landgenoot is Cerdan echter niet. Heeft de ont moeting CerdanVan Dam echter niet binnen 6 maanden plaats ge vonden, dan is er een bokscompe- titie tussen de kampioen Turpin (Engeland), Mitri (Italië) Delan- noit (België) en Deauthille (Frank rijk). De winnaar hiervan bokst tegen Van Dam en degenen die in dit laatste gevecht de zege behaalt, zal dan Cerdan ontmoeten. Deze Legeling betekent dus voor Luc van Dam gedwongen werke loosheid. Daarom vooral is het wel mogelijk dat hij zijn kans in Ame rika gaat beproeven. Of hij ei blijft? Mevr. Van Dam geeft ons te kennen dat hierover nog mets vast staat, Voorlopig is het plan voor 3 of 6 maanden. Inmiddels zijn in Amerika besprekingen ganndc voor gevechten mét Laverne Roach en Anton Radic. Wellicht bestaat de mogelijkheid, dat het titelgevecht CerdanLue van Dam, in Amerika zal worden geleverd. Mocht echter tijdens ver blijf van Van Dam in Amerika Cerdan hem uitdagen voor een kamp in Nederland, dan komt Van Dam direct terug naar ons land voOr een raadsel start. Laat mij in de se rubriek trachten iets van de embolie te verklaren. Onder een embolie verstaat'men de toestand, dat een vaatprop, door de bloedstroom meegesleurd, in klei ne slagaderen of bloedvaten blijft steken. Zo'n vaatprop kan zijn een stukje gestold bloed, een druppeltje vet. ja zelfs een luchtbelletje. Een stukje gestold bloed komt het meest voor en dit is veelal dodelijk. Het ontstaan van bloedstolsel is een ingewikkeld proces. U weet na. tuurlijk wel, dat bloed, zodra het uit de bloedvaten komt, gaat stollen. Maar het kan ook gebeuren, dat het binnen de bloedvaten stolt. Dit ge beurt als de binnenwand van het bloedvaat door ontsteking of letsel beschadigd is. Dc bloedplaatjes kle ven dan aan elkaar, gaan vastzitten aan de wand en nu ontstaat de zoge naamde trombose. Indien nu dit aanhangsel gedeeltelijk of geheel loslaat, komt het in de bloedstroom cn kan dan in een slagader van de long of in een bloedvat van de her senen terechtkomen, waar de ruim te te klein is om voorbij te gaan. Nu wordt een deel van de long of de hersenen onmiddellijk van elke bloedvcrzorging verstoken en dit kan uiteraard dodelijk zijn. De trombose der bloedvaten kan ont staan door ontsteking, kan een ge volg zijn van spataderen en komt voor bij geopereerden of kraam vrouwen. Best r dingsmi dd e 1 en De ondervinding heeft ook in dit opzicht de medische wetenschap al weer verder gebracht. Iedereen, die in een ziekenhuis komt heeft opge merkt. dat men patiënten na de ope ratie veelal direct in beweging brengt. Zodra zij enigszins kunnen, moeten zij het bed uit. Deze method® wordt 2eer veel toegepast. Boven dien heeft de moderne geneeskunde decumarine gevonden om bloedstoi- bng in bloedvaten tegen te gaan, doch dit is minder geschikt voor de huiselijke praktijk. Als embolie eenmaal ontstaan is. kan alleen snelle hulp nog redden. Men. spuit een vaatverwijdend mid del in. In enkele gevallen van long- embolie heeft men het gestolde bloed operatief verwijderd. Dit is een van de moeilijkste operaties, omdat operaties aan de long onder zogenaamde overdruk moeten ge beuren. Als de borstkas geopend wordt, dreigt de long in de borst holte van buitenaf in elkaar gedrukt te worden, zodat in de long zelf vol doende druk aanwezig moet zijn om een dodelijk incident te voorkomen. Embolie kan ook onstaan, als bij een verwonding een ader openkomt, Daarom is het ook eerste vereiste, dat men een grote gapende wond direct met steriel verband bedekt en de patiënt volkomen rust gunt. Zeldzaam »s de vetombolie. Deze kan ontstaan, als bijvoorbeeld bij ccn beenbreuk een klein stukje van bet lichaainsvet In een bloedvat be* landt. Zeer zeldzaam is de luchtem bolie. Deze ontstaat wel eens bij caisson arbeiders, die bij grote druk onder water moeten werken en die door snelle drukverandering een cmbohe in de hersenen krijgen. Ik moge besluiten met de raad stipt dc aanwijzingen van de behandelend geneesheer te volgen vooral wat be treft het houden van bedrust cn het opstaan. Hier wordt nog veel tegen gezondigd Vele ongelukken kunnen door verstandig optreden voorko men worden. Tot het volgende spreekuur. MEDICUS De voetballers van India, die bij de Olympische Spelen met 21 door Frankrijk werden uitgescha keld, hfibben zich Donderdagavond in een flink bezet Spartastadion geducht geweerd. Sparta heeft het waarlijk heel wat moeilijker ge had, dan Feyenoord Zaterdag tegen de Surmamers. Ook deze doiiKer gekleurde spelers, die in verband mei het gladde veld tegen hun ge woonte in schoenen hadden aange trokken, zijn bijzonder snel, maar beschikken bovendien over een be langrijk grotere dosis voetbul vaar digheid. Hel werd dus voor Sparla een stevig oefenpartijtje, dal. gezien de tekortkomingen hier en daar tn de ploeg, buitengewoon nuttig >s ge weest. De doelpunten vielen m dc eerste helft. Sparla nam door Van Male cn Meeken een 20 voor sprong. Uit een hoékschop scoorde de India-middenvoor Mewahall het enige Indische tegenpunl. Hij kreeg daartoe de kans, doordat de overi gens zeer goed spelende doel war li ter Kouwen de bal liet glippen. De tweede helft, hoewel doel puntloos, was wel zo aardig, cicrr- dat beide partijen zich ten volle bleven geven en vrijwel aan elkaar gewaagd bleken. Voor beide diclcn deden zich kritieke situaties voor, het schieten was evenwel steent. Merkwaardig was hel enthousias me, waarmede de toeschouwers de Indiërs aanvuurden, zodra ze z.ch maar in dc buurt van de Spartaan se veste vertoonden. In het bijzon der gold dat de kleine, razend vlugge India-middepvoor Mewa hall, die In samenwerking met de uitsluitend met het rechterbeen trappende linksbuiten Nandi, de Sparta-backs v. d. Lcly en Wenne- ker heel wat last bezorgde. Het pu bliek vond blijkbaar, dat India een gelijk spelletje verdiende cn dat was eigenlijk ook zo. India is in Nederland nog niet uitgcvoctbald. want Zaterdag speelt de ploeg in Amsterdam tegen Ajax en Maandag in Den Haag tegen Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Rotterdamse Wan- delsportvereniging zullen op Za terdag 4 en Zondag 5 September jubileummarsen worden gehouden. Voor Zaterdag zijn de afstanden 15 cn 25 km en voor Zondag 15, 25 en 35 km. Dc start zal te Hille- gersberg plaats vinden. Het had maar een haar ge scheeld, of de wielerwedstrijden om het kampioenschap van Rotter dam zouden Donderdagavond niet doorgegaan zijn. Dc heren van dc jury keken met bedenkelijk ge zicht naar dc grijze lucht, waaruit de regen op de Kromme Zandweg iieerplensdc, maar gelukkig werd liet tegen, half zeven droog en be sloot men te starten. De halve finale sprint nieuwelin gen, die in „manches a trois" ver reden werd (slechts A. Broeders kon met aanwezig zijn) gaven en kele aardige snelle ritten te zien en weer maakte Koster dc snelste tijd, weer 14,7 sec. voor de laatste 200 meter. Zaterdag zullen Ver hoef, Bouten, Koster en Koolaart, als snelste tweede, uitmaken, wie waardig is de titel van Rotterdams spnntkampioen te dragen. De baan was nog nat van de zware regenval, ,tocn de amateurs startten voor het wegkampiocn- ;chap over 50 km Nadat 85 van de 125 ronden waren afgelegd, was bijna de helft van het aantal deelnemers (tien van de twee-en-twintig) uitgevallen. Reeds na enkele ronden trokken Brinkman en Geluk cr met Kroon tussen uit en verscheidene minder snelle broeders kregen spoedig een lap tc incasseren. Na dertig ronden had het hoofdpeleton een ronde achterstand geboekt en was zijn positie reeds hopeloos. Toch bleef de strijd dc aandacht waard want er werd constant in hoog tempo gereden en Doost, die zich weer de oude vhchter toonde, liep een hal ve ronde in op de leiders. Het werd donker en met het oog op valpar tijen in de laatste ronden besloot de jury de vijf snelsten om de overwinning te laten strijden. Het kostte echter heel wat overredings kracht, dc renners van de noodzaak van deze maatregel te overtuigen cn sommigen vertikten het aanvan kelijk, uit de Daan te gaan. Voort aan de "jury niet meer dwarsbo men, renners! Dachten sommigen, dat de uiterst snelle Geluk zou zegevieren, H. Brinkman gaf in de eindsprint alles en won met drie kwart fietslengle. De overige plaat sen werden bezet door: 3. Van Eekelen, 4. Doost, 5. Kroon. Brink man legde de 50 km. af in 1 uur 16 min. 58 sec. Kralingse Zeilweek Zaterdag 21 en Zondag 22 dezer zullen de Kralingse Zeilclub, de WSV, VZOD en de WSV Rotter dam op de Kralingse Plas de jaar lijkse zeilweek doen houden. De wedstrijden zijn opengesteld voor 12 voetejollen A en B, 12 m1 sharpiers A en B, Olympiajollen A en B, BM klas A en B, valkenklas A gn B, 16 m' eenheidsklas A en B, Pampusklas en Vrijheidsklas.. Voor alle klassen zullen drie wedstrijden worden gehouden, waarvan een op Zaterdag en twee op Zondag. Gelukkig, maar toch niet helemaal tevreden klauterde na afloop van de finale In de 500 meter K 1 klasse mevrouw Van den AnkerDocdcns uit haar boot. Deze Haarlemse kano vaarster bad zojuist voer ons land de eerste en wellicht de enige zilveren medaille gewonnen. Met slechts 0.9 scc. verschil was zjj als tweede door dc finish gegaan, achter de Deense K. Hoff, die haar ook des morgens in de serie had geslagen. De uitslag luidde: 1. cn Olympisch kampioene, mej. K. Hoff (Denemarken) 2 min. 31.9 sec.; 2, Mevr. Van den AnkerDoe- dens (Nederland) 2 min. 32.8 sec.; 3. mcj. S. Schwingo (Oostenrijk) 2 min. 32.9 soa Hier volgen de uitslagen van dc Zomcravondcompctitie die gehou den wordt aan de Tolhuislaan. D.K. L,Junius Boys 3—5; K.K.C.—D.K. B. 1—3: V.C.A.1—4; K.K, C.V.C.A. 1—4; D.K.B.—Sportclub Vos 1—2; R.J.B. is dus nog onge slagen. Het zal tenslotte spannen tussen deze club en Junius Boys. 13 AUGUSTUSWie heeft nog nooit bramen gezocht; een van de smakelijkste „wilde" vruchten? Zo wel in dc bossen als tusseri het kreupelhout of op andere woeste plekken wordt deze struik in zeer profe hoeveelheden aangetroffen. Weldra zullen de zwarte sappige vruchten weer kunnen worden ge plukt. Men kan de braam ook in eigen tuin gaan kweken. Hiervoor kiest men echter niet de gewone wilde braam, doch de soorten, die indertyd uit Amerika toerden inge voerd. Deze kunnen langs schuttin gen of muren worden geplant en een zeer grote opbrengst geven. Men hemde er echter rekening me de, dat deze bramen zware afme tingen kunnen bereiken. Ze moeten in de winter of het vroege voorjaar ■worden geplant.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3