9 ée« f/z> VS tM JA V gesloten lüEliOi ie Schooigaatom >CRAtKfREE^« DENK ER AAN sd* jtfSTIJJ Vroom&Dreesmann NE' TE MEISJES R. O. V. A. R. Touringcar- reizen R.O.V. A. R. deftieé ^ESBSZBIBfflSSL1 „DE RIKGENSiO" &vusynmJt> émmchf'dm CHIC JOHNSON-OLE OLSEN MARTHA RAYE-MISCHA AUER HUGH HERBERT Krukassenslijpers Draaiers Kotteraars Motormonteurs, G. BRUNOTT S O L I D O X tandpasta KUNSTGEBITTEN Zuinig' Bedri)fs2ckcr De mees/ qevraagdc auto AUSTINn^id. %u*tt ef(Aa*pop acut." Met Reisbureau Knap op stap REISBUREAU KNAP FLINKE AANK. BEDIENDE (mul.) zoekt kamers INSPECTEUR VAN GEMEENTEPOLITIE o.c. OFFICIER DER RIJKSPOLITIE. kondiqi aan UITBREIDSNG DER LIJNDIENSTEN nette meisjes en de Qftipnpi&chsz Spelen mm. Vrijdag 13 Augustas-1948 WANOEl. wagens. rcAM ZA»4NÖ1.^ uCt* PlKHAAt- pas LOOPREKKEN 1.19/5 ®0^ "»»t ,„s«c«d. .wlritahMC KINDERSTOELEN 122." Zondag's en Woensdag's 1^..™ fapki.pw.rj naar Antwerpen en Brussel GrotaïoriefïnflKiNDERSTOEU met grote rondrit. ,£.USSEN- tOOPRIEHEN w« mtftn ,„or üw en deviezen. Meldt U vroegtijdig. ook voor onze andere dag- en tniddagreizen. TOCRIXGCARBEDKIJF EN REISBUREAU Hoofdkantoor: I GODDSESINGEL 534 j voorheen Meent 67 Telefoon: 24230—7169S. 75719. 7SÖS6 .Voor Schiedam alléén het van nuds bekende Reisbur. „DE TOURIST" Rotteriiamsedijk 201 b Telefoon 66735 BRENGT ZEVENVOUDIG VOORDEEL 1. Gemakkelijk klearte maken- mislukt nóóil! 1, Geeft een water-heldere op lossing 1 3. Bederft niet; steeds klaar bi] de handt 4. Stérkt de garens - vermin dert slijtage! 5. Maakt de stof volfer met be houd dar soepelheid! 6. Dekt de kleuren niet; fris ze juist op 1 7. Geschikt voor élle stoffen, zélfs voor wol I l EVD" E L - S I IJ' F 5 EL WO»**? HBBfj De beste ««r*#* 1 2.50 - J 3.. per w«tk tonder "OorultbelsÜng Desgewenst ook .„ruil Komt eens kifte" ol vraagl liciiUending CL deVVselaan 6&fe. Tej 32688 Wegens V AC AN TIE van 16 t/tn 21 Augustus REINIER V. d. BERG West-Kniiskade 55 Voor direct gevraagd: Bekwame NAAISTER en een FLINKE JONGEN voor de expeditie J. v. d. GEEST Zn. Woninginrichting en Scheepsstoffeerderij Lusthofstraat 220 c Rotterdam Tel. 23835. m MARTHA. RAYE ooit op hef witte doek werd vertoond1 gaat U er beslist roor de tweede keer heen ■S" mem f U Uw hete ramiiie mee (zelfs fanie Da uit Hen drik Ido Ambacht) V zegtü net voort san al Uw vrienden en kennissen. UITGEBRACHTÜOOR N.V. NEDERLAND.FILM ZUID-KOLUNDSCHE MGTOREN-REVfSiE N.V. WESXZEEDlJK 520 - ROTTERDAM vraagt voor direct: volledig bekend met alle voorkomende 1 werkzaamheden aan Aatomobielmotoren. Alleen prima krachten, die tevens zeer goed met. meetinstrumenten. vertrouwd zijn, komen in aanmerking' Sollicitaties .uitsluitend schriftelijk onder varmelding van levensloop,, werkgevers. leeftijd, enz, te richten aan hét jcahtoor der onderneming. Alléén de echte Brillantine Russe draagt het merk: Let vóórafb'pdë'naam KREMLQNJ Horloger Goudsmid Nieuwe Binnenweg 195 Rotterdam WEGENS VACANTIE IS DE ZAAK VAN 16 t m 21 AUG. GESLOTEN HEERL IJ K F R j S VOOR WITTE EN GEZONDE TANDEN SO-11-07S Speciale aanbieding schoolkleding Tweekleurig wollen Kinderjurkje, in diverse kleurencombinaties, mei lanqe mouwen Leeftijd 7 jaar f 15. mei stijging per maat. Kinderman tel met capuchon m wol-i'ausch, p geheel gevoerd mei wellen stof Leeftijd 7 jaar f 29- 5 mei stijging per ma et Meisjesdirectoires, prima interlock, met boord, 3 tot 14 ja.gr f "|_S5 met stijging per maai Meisjeshemden, prima interlock, met ronde hals. 3 toï 14 jaar f *^30 mei stijging per maat Meisjesonderjurken met ronde hals, geplaneerd katoen met zijde, 3 tot 14 jaar f 1.» met stijging per maat - Jongensbroeken, peau de pêche, in bruin, grijs en blauw. Leeftijd 6 jaar I 6.15 met stijging per maat Jongensblouses, flanel, ijzersterk. beige, grijs en blauw, Leeftijd 7 jaar f 5. mst stijging per maat Grote collectie Jongens- dassen en Bretels. Sportkousen,zuiver wol. mod blokdessins f 2.®^ m. stijging per maat Jongensbroekjes, interlock, prima kwaliteit, ingeweven elastiek, 3 tot 14 jaarf 1,®® met stijging per maat Jongenssinglets, orima interlock, zonder mouwen, 3 tot 14 jaar met stijging per maat Jongensborstrokken, prima interlock, met korte mouwen. 3 tot 14 jaar f 80 met stijging per maai REPARATIES in een ift uur klaar. CLAE3 DE VRIESELAAN Z1B TELEF. 37519 - ROTTERDAM ZirlUerw Horloges Nieuwe zending van de beste merken. I Ons "bedrijf te BOT TERDAM Is wegens vacantie van 16 t/m 21 AUG. GESLOTEN Dit produn van de grootste Europese automobiel fabriek, waarnaar zelfs in Amerika enorme vraag is, munt uit door zeer bijzondere rijkwaliteiten. Sterke kopklcpmotor - Qnafhanktltjkt voorwitlvtring ThfZnS weer Degelijke lederen inttrieurkkkding - Schuifdak tn j verwarming - Stabiele ligging - Bwtmgtuwm zuinig levering Perfecte service door ten ervaren corps van 140 Austin' llit voorraad l dealers en -jubdealers in geheel Nederland. Austin-dealers fet Rotterdam Lekkerkerk SHcdrecht Oud-Beljerlacd Austin-subdcalers tc: Bleiswljk Capelle a/d IJssel Leerdam Middelharnis Monster Ouderkerk a/d ijssel Pernis Viaardingen R. 5. Stokvis 6 Zn. Garage Nobel A. Lanser J. de Koning Aza, A. Krijgsman Gebr. A, 6 H, Maat A. Laponder Zn. Gebr. van Splunter Garage Krikken Garage G. Terlouw H. van den Steeahov j: H. Elen Westzeedijk 507- Kerkweg 93 8 445 Oqstdijk. 4. Hoekeindseweg 36 Kerklaan 22 Nicuwstraat 60 Prins Hendrikstraat Choorstraat 19 ÏJsselstraat B 100 Pastoriedijk 66 C W. Béukelsz^traat 35 21 en 22 Augustus naar de wieler-wereldkampioenschap pen te Valkenburg. Prijs 10.— per persoon. Dagelijks pracht dag- en meerdaagse reizen, en 6 September naar de Kroningsfeesten te Amsterdam. 24 en 29 Augustus naar Antwerpen en Brussel. Zonder pas. Uiterlijk 4 dagen van te voren melden. De deel- j nemers ontvangen 40 francs tegen de kostprijs. j 31 Augustus. Koninginnedag, pracht ???-reizen en dag reizen met lunch en diner. Bespreek nu reeds, Uw plaatsen om teleurstelling te voorkomen. Iedere middag naar België zonder pas. Vierambachtsstraat 90 Tel. 30909, 48774 Rotterdam. ALADDIN, het bekende merk voor sïerke schoenen Jongenslaarzen, t prima box, op tussenzool Maat 23 tot 35 f 11.85 Maat 36 tot 40 f 15.45 Jongensmollères, prima box, zwart en brum Maat 28 tot 35 f 10.85 Maal 36 tot 40. f 13.45 ROTTERDAM Voor spoedige indiensttreding gevraagd op fabrleks- en handelskantoor te Schiedam een met Mulo-diploma. Leeftijd niet ouder dan 17 jaar. Br. no. 1280 Adv, Bur. Betcke, 's:Gravendijkwal 95, R'dam TONG ECHTPAAR met of Tonder gebruik van keuken. Br. no. 203 bur. v. d, blad. Bij het Rijksinstituut tot opleiding van hogere ambtenalen roor Rijks- en Gemeentepolitie kunnen enige leerlingen .worden geplaatst om opgeleid te worden tot Het schoolgeld bedraagt 600.per cursusjaar, terwijl een zakgeld van 30.— per maand, in cl. vrije woning, voeding e.d. zal worden verstrekt. Vereisten voor plaatsing: leeftijd 18 t/m 26 jaar: Nederlander; in het bezit van het diploma eind- of staatsexamen 5-j. H.B.S. of Gymnasium A of B; onbesproken levensgedrag; voldoen aan genees kundige, psychologische en psychotechnische keu ring; lengte minimaal 1.75 m.; eerste militaire op leiding hebben'voltooid of daarvan zijn vrijgesteld. Oorlogsvrijwilligers, zomede zij. die als militair naar Nederlands Indië uitgezonden zijn geweest, genieten zo mogelijk de voorkeur. Sollicitaties op zegel in te dienen bij de Voor bereidingscommissie van het Instituut voornoemd, p.a. Bureau Opleiding, van de Afdeling Politic van het Ministerie van Justitie, Raamweg .47, 's-Gravenhagè, vóór z2 Augustus a-s. vanaf 29 Juli 1948 Thans 2 x per dag vraagt voor diverse afdallngei boven 16 Jaar. voorlichte inpak- of fabriekswerkzaam heden. Hoog loon. - H Aanmelding kan :geschieden elke werkdag vao 2-t uur (beh- zaterdags). .Hugo de Grootstraat 41, Botterdam. iïlllli!!l|lllll!|[lill!|i||||||ljll|||l!|||i!llllllll|||||jljlll![||]|||||1l|[||]l![ll1|jlll|[llj]|[lll!!lli[||!lt1|llllli||||t!!l||j|||| -AMSTERDAM - lüNDEN g DAGELIJKS Oknst Na 8.E 403 Amsterdam. Leidseplern 1*3 vtrtrek Amsterdam. Schiphol vtrtrek. Londen, Notcholt aankomst Londen. Kensington Air Scarion aankomst 11.26 12.36 TT" 14.16. 15.10 AMSTERDAM 10HDEN Dieojt No. B R. 411 Amsterdam, Leidseplein 1-3 vtrtrek Amsterdam, Schiphol vertrek Lorden. Northolr' aankomst Londen, Kensington .vit Station aankomst 16,44 jLj 17.54 1 19.34 20.30 j| LONDEN - AMSTERDAM H Londen. Kensington Air Station - vertrek g Londen. Northolt vtrtrek Amsterdam. Schiphol aankomst Amsterdam. Leidseplein aankomst p LONDEN AMSTERDAM h Londen, Kensington Air Sration vertrek m Londen, Northolt vertrek Hg msterdam. Schiphol aankomst H Amsterdam, Leidseplein I-J aankomt Dienst No. v B.E. 402 09.26 <i, 10.21 11.51 13.00 DirnSf No. B-E 410 '4.26 J. 15.21 Trnr 16.51 18.00 Na mijn ontvoering van hef voetbalveld hoefde, ik niet Jang in het onzekere te verkeren over de plan nen, die Sjef en Carlo met mij hadden. In het ver laten landhuis hadden ze een 'vat buskruit bewaard, rolden dat tevoorschijn en plaatsten Bobbelrnan en mijn persoontje daar. bovenop. „Hebben wij wonder baar organiseerd, was?", zei de dikke Sjef: „Ik ste ken nu dat lont aan en over enige momenten hoort men een schoon vuurwerk. Wij groeten U!" „Abah", mopperde Babbelman: „Wat een drukte offerpaal.. Was ik méar thuis gebleven bij Liau-Li en de poes. En het Is net zulk moot yisweertje. Deze ton zit zeer ongemakkelijk!" Ik keek Sjef en Carlo na, dies voldaan naar hun vlieg tuigje terugwandelden. Toén'gleed rriijn blik naar het lont, dat langzaam door een fel vlammetje opgegeten werd, een vlammetje dat langzaam maar héé! zeker onze ton met de gevaarlijke inhoud naderde. Ik rukte een paar maal tevergeefs aan mijn touwen én zuchtte diep. „Nog een minuut, Bobbelrnan", zei jjc'j „Als dit buskruit ontploft maken we onze laatste luchtreis en leven verder alleen nog-in'de herinnering;Van onze' lezers. En nu draag ik nog wel het oranje-shirt...." „Tjaja", zei Bobbelmam „Zo ts het leven, altijd vol schokkende verrassingen De minuut verstreekin hun vliegtuigje cirkelden Sjef en Carlo hoog over het ongelukkige huls en staarden gespannen, naar bene den Plotseling een gerommel, de vlam was bij het kruit gekomen, een blauwe lichtstraal en" het landhuis vloog in zeer kleine splintèrs door de lucht. „Schoon gemaakt, wasj", juichte Sjef voldaan 306 KING EN WA D E VOOR NAAMSTE REISBUREAUX (ZONDER TOESLAG-) OF HET KANTOOR DER B.E.A. GEBOUW H1RSCH, LElDSE- PIEIN. AMSTERDAM. TELEFOON 35552- 30341 V/M4» «..«SiBin TECHNIEK THUIS! bouwkunde, WerktuigbouwkundeWaterbouw kunde, Electro techniek, Chemische Techniek, Zuiveltechmek, Ned. Handelscorrespondentie, Boekhouden, Radio. Vraagt gratis prospectus UO 25 P ÈCN.A. HÉT NEDERLANDSE TECHNtCUM DIRECTIE: RQTSHUtZIN.IM.WlND arnmem' WOONSCHIP \Tij v. vestigïngsverguma., nieuw, prima staat, 1, ca. ■IB'mtr., br. 3 mtr., grote sui te <ca. 7x3)slaapvertr., keu ken, W.C., el, licht. Spoed w. vertrek n. büitenl. T. elk aann. bod. Inl. v, 9—5 uur Tel. 33^4.55, Den Haag. VAN MELLE - Olympiaweg - Rotterdam-Znicl vraagt voor pak werk, en lichte fabrlekswerkzaamireden BOVEN 16 JAAR Aanmelden: Hoofdingang van de fabriek tussen fl en 4 u.ur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4