HET ROTTERDAMSCH PAROOL Alle schakeringen van ons volk in Nieuive Kerk aanwezig KVP zal constructief maar critisch meewerken Mevrouw Kosenkina is aan de beterende hand „Bestand belemmert Israel in zijn vrije ontplooiing" DE INHULDIGING VAN H.M. JULIANA Mede mevrouw Blankers-Koeit onder de uitverkorenen Prinselijk Paar naar Amsterdam op 31 Aug. Nederlandse successen in Londen De erelijst De laatste dag OOST-INDONESIE WEER HERDACHT De snelste op de rug van de luiste FANNY BLANKERS IN RHENEN Generaal Dürst Britt teruggeroepen Graaf Bemadotfe in Palestina Op zoek naar een betere toekomst Geen redenen tot pessimisme Haar geval verdringt in Amerika al het andere nieuws „U hield mij gevangen' LAATSTE NIEUWS vart de Spelen Rotterdamse reus in Londen Bernadotte blijft vertrouwen op verzoening der vijandschap Viruty en de zijnen onderscheiden Weerbericht ™rï'f,,Be(r.^dott? ,h<ie? Pal"tin5 YHJ;10-. Zaterdag 14 Augustus 1943 Rad. an Adm lang» Haven 14!. Schiedam Tel 6930l Abpnn.pri|«i per week 0.31 per kwartaal, \-r, loi».e; nummer» 0.09 Ooaertcht 'door de Stichting „Het Parool" DE Achtste jaargang, No. 190 Uitgave N V. De Nieuwe Per*Poitgtt® 398644 Bankiert Amsterdamsehe Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vriei 1Hoofdredacteur: Th. Ramaker dé', zesde dag van September, de dag waarop prinses V* Juliana zal.word en ingefmld igd als Koningin der Neder landen in 'de Nieuwe'Kerk te-Amsterdam, zullen op, deze ge wijde plek in de hoofdstad des Rijks alle geledingen en groe~. perlngen van. het Nederlandse volk daar te samen komen om getuige te zijn van het plechtige ogenblik waarop 'zij de eeds formule zal uitspreken. Naar dè regeringsvoorlichtings dienst mededeelt, zijn de uitnodi gingen verzonden aan de autoritei ten, deputaties, vertegenwoordigers van arganisatiêa'.'eri individuele per sonen die 'uitverkoren zijn getuige te zijn van dit ogenblik. Er zullen in de, eerste plaats zijn de leden van de Staten-Generaal, de volledige raad van ministers en del dragers va~ de hóógste rechts- en openbare functies. Uniformen van leger, vloot en.luchtmacht zuilen hel oplichten te; het riemtnig zwart van de vertegenwoordigers der on derscheidene kerkgenootschappen ën de orde van vrijmetselaren. De bur gemeesters der grote gemeenten, evenals de voltallige gemeenteraad van .Amsterdam, zullen hun plaats in de kerk innemen. Represen tanten van' het voormalig verzet in Nederland en Indonesië zullen er hun plaats vinden, evenals de jeugd die vc. tegenwoordigd zal zijn door eên willekeurige jongen en een willekeurig meisje. De kunstwereld en die der sport, voiroAfc^twee andere- facetten onzer gemei zullen vertegenwoordigers hel in de: Nieuwe Kerk. Het zal zonder twijfel in brede -kringen van ons volk instem ming vinden dat tot de vertè- genwoordigers van de sportge- m eens chap mevrouw Blankers- Koen zal behoren. Afgezien van de hoge buitenlandse afvaardigingen, waarvan wij reeds mélding - maakten,zal ook de we duwe van de laatste president van de Oranje Vrijstaat, mevrouw Steyn. haar plaats innemen in: de Nieuwe Kerk. Omtrent de volgorde der plechtig heden .vernemen wij, dat de leden der; Staten Géneraal 'zich' des mor- geriste voet in cortege onder de per gola'doop-zullen gaan Van het paleis op. de. Dam naar de Nieuwe Kerk. Te kwart, óver tien zal de bijzondere vergadering van de gemeenschappe lijke.-zitting; van beide Kamers der Staten Géneraal worden geopend.- N'a ''voorlezing .van-het.Koninklijk; Besluit van de overdracht _der ko ninklijke waardigheid, zal uit-de Ie dKd pen -commissie_voor in- en uit geleide: worden gekozen, die ko ningin Juliana en haar gemaal bij de. ingang van het kerkgebouw zui len-ontvangen en hen naar hunne zetels geleiden. De koninklijke gasten Voorts vernemen wij dat als ver blijfplaats van de vorstelijke gasten bij dè inhuldiging van koningin Ju liana- het Amstelhotel is aangewe zen. Hier'zullen gedurende vijf da gen de koninklijke bezoekers uit Zweden,- Engeland, Noorwegen, De nemarken .cri Luxemburg hun in trek nemen met hun eigen gevolg en de hofdames en adjudanten, die van Nederlandse, zijde aan het bezoek zullen worden toegevoegd. Prinses Juliana en prins Bern - hard zullen zich 31 Augustus naar Amsterdam begeven en in hel paleis op de Dam vertoeven tot na de feestelijkheden en plechtigheden ter gelegenheid- van regeringsjubi leum en inhuldiging. Koningin Juliana, die zoals reeds gemeld, op 18. September haar in tocht in Den Haag zal doen, zal op 21 September in de Ridderzaal de zitting der Staten-Generaal openen. Zij zal naar het Binnenhof rijden in de Gouden Koets, Min.-Pres. Drees over het Nationale Huldeblijk Minister -p res id en t W, spreekt Maandagavond onmiddellijk na het nieuws van.acht uur voor belde zenders over het Nationaal Huldeblijk aan H. M, de Koningin: het ding. fonds voor de kankerbestrij- Wielrennen: Gèrrit Voortlng wint de zilveren medaille In de wegweastrijd over. 195 km. in de tijd van 5 uur 18.min. 16,2 sec. Hockey: Nederland wint de bronzen medaille na een 4-1 overwinning op Pakistan. De volgende kampioenen wer den Vrijdag uitgeroepen: Voetbal: Zweden (3-1 zege op Joegoslavië). Wielrennen, wegwedstrijd: Beyaert (Frankrijk)-195 km. in 5 uur 18 min. 12.6 sec.; landen- prljs: België (Wouters, Delat- houwer, Vanroesbroeck), 15 uur 58 min. 17.4 sec. Schermen,sabel Individueel: Derevich (Hongarije) T overw. in finalepoule. Paardensport, samengestelde ruiteraedstrüd: kapitein Che- vaïlier (Frankrijk) met „Aiglon- ne"; teamwedstrijd: Ver. Sta ten, minus 161,5 punten. Boksen, vïleggewicht: Perez (Argentinië); bantam: Czik (Hongarije); veder: Foreinentl (Italië); licht: Dreyer (Z.-Afri- ka) weitér: Torma (TsjechósL); midden: Papp (Hongarije); halfzwaar: Hunter (Z.-Afrika); zwaargewicht: Inglcsias (Ar gentinië). Hedenavond zal men in Londenhet Olympische -vuur, dat zestien, dagen zgnder. onderbreking heeft gebrand, doven. Langzaam en statig, ter wijl. in de nabijheid saluutscho ten worden afgevuurd, zal men de Olympische vlag met-de rin gen neerlaten. De sluitings plechtigheid begint vanmiddag om kwart over vijf. Athleten van alle deelnémende naties marcheren voor de tweede maai nu ten afscheid met de vlaggen van hun land door Wembléy-Stadion. Lichtbaken van de Bijenkorf gereed Gisteravond laat was er een hél le groed zichbaar hoven de binnen stad als was er ergens brand. De oorzaak van het lichtverschijnsel as evénwel van onschuldige aard. Na maandenlang - rpstauratie-werk-' zaanlheden.was „de-lantaarn" op; de1 minaret van de Bijenkorf gereed.om: proef te - branden. Tot ver büitën- Rotterdam was het sterke Jicht-van.' 714,000 watt te zien als een baken- in de "nacht. -. Tijdens de feestweek zal- de Iaïi-i tarn branden. Op.de-achtste.étalage van het. gebouw zal. bovendien een grote verlichte kroon- worden aan gebracht. De contouren :van het ge bouw,- zullen in een blauw neon licht - stralen, 'terwijl, 'honderden oranje-lampies en. vlaggen (verlicht door schijn werpers) 'het gebouw' een: feestelijke aanblik zullen geven.- Ook het G.E.B.- zit-niet:stil.v,Langs; de Coolsingel en tal van andere straten en singels is-men'reeds druk, bezig met de-aanleg van de feest-i verlichting. De verlichting van hetf park aan de -HeuveL heeft 'rèedg^ proef gebrand.- en belooft iets zeef* bijzonders të worden. Op 15 Augustus vertrekt een kustvaarder van de N.V. Konink lijke Pakketvaart Maatschappij, het m.s. „Kalabahi" naar Oost-In donesië. Evenals vorige keren wordt ook met deze boot een groot aantal goederen voor het comité Adopta- tie Oost-Indoncsic vrachtvrij ver voerd naar Makassar. Het betreft hier twee grote par tijen: in de eerste plaats bijna 200 kisten met leermiddelenen speel goed die bijeen gebracht werden door de leerlingen van de Rotter damse lagere scholen, op déze wijze wordt het onderwijs in Oost- Indoriesi'ë geholpen met 40.000 leerboekjes, een groot aantal pen nen, potloden enz. Na aankomst in. Makassar worden deze school- benodigdheden. verdeeld over de scholen door het ministerie van Onderwijs aldaar. Bovendien gaat per zelfde gelegenheid een zeer grote zending medische apparaten en instrumenten mee naar- schat ting heeft deze een waarde van bijna 50-000. Hierbij "zijn o.a. ste rilisatoren, instrumententassen, operatietafels, 225 ledikanten, brancards enz- Een moeilijkheid was de emballage van beide par tijen. De leermiddelen werden inge pakt door een aantal dames van Se UW terwijl het dichtmaken van de kisten, hét voorzien var. band ijzer enz, door de brandweer werd verzorgd,. Het' emballage-probleem bij de medische instrumenten was uiter aard teen- noggrotere zorg. Hierbij .moésten.} cjeskuddigenworden ingé- schake.ldv.Hét'.werk':,is gratis ver- ribht'-aóori. dè firma Gébr. Nïjman. De .werkzaamhedenvan. hetco mité "gaan 'nog''steeds "door zodat reeds ••thans. - vast staat; datpér eerstkomende' gelegenheid weer eéri.behoorlijke .hóévéelheïd goe deren, riaèr. de - geadopteerde ste den vérzonden zal- kunnen'worden. ONGELUK IN SPEELTUIN -; In ,de speeltuin van Diergaarde Blijdorp kréég "dé"2-jarige G. H."VT uit Zwartsluis een schommel' tegen het hoofd. Met een hoofdwond werd het kind in het Bergwegziekenhuis opgenomen. Gevierde zangeres stierf van armoede May de Sóusa aan het begin van dezè ëeuw een -gevierde actrice en 'zangeres is^Zóndag .te Chicago door ohdèrvöe'ding géstorven. Mevr. 'de Sóüsa- die t- 6jaarwerd, heeft door haar:stem, haar, dramatisch 'talent.' en haar zeldzameschoon heid1 triómphén - gevierd ;;.ovër de hele wereld. Hét:-had;.-niet vyééï ge scheeld of het stoffelijk overschot had óp kosten vairdë'gemeenschap begraven moeten worden. Vroegere bewonderaars hebben* dit echter nog, óp.het laatste ogenblik kunnen voorkomen. „Eri waf gaat'LJ nu doen?" zo luid de de vraag, toen onze- Olympische kampioene, mevrouw Fanny Blan- kers—Koen, haar snelle voeten weer op Nederlandse bodem zette. „Voor de kinderen zorgen, rusten en vacantie nemen", was het parate wederwoord. En. de daad werd bij het woord gevoegd: Vrijdag trok „on ze Fanny" met .haar ega en haar bei de leuke peuters naar Rhenen,: om daar op de Grebbeberg in Guwe- hand's Üierenpark een. dag vol' vreugdevolle afwisseling te genieten. En die dag is geslaagd, niet het minst1 ook, omdat Fluvius zo goed was, geen spelbreker te zijn. De dieren collectie van de heer Ouwehand werd met .grote belangstelling in ogenschouw genomen, er werd volop genoten van het fraaie park en ,,The flying Dutch- mam" verblijdde zich als een echte Hollandse moeder bovenal om het genoegen, dat haar bei^e. kinderen, Jan eri Fanny, hadden in de speel tuin en bij het ezeltje rijden. De parkbezoekers waren uiteraard aan genaam verrast door de onverwachte komst van de vrouw, waarop heel het land zo trots is, doch leder hield zich op een eerbiedige afstand, zo dat de grote „Fanny", die een -wel zeer speciale belangstelling bleek te hebben voor Ouwehand's_ Insecta- rium, ongehinderd kon genieten Generaal-majoor H, J. W. DÜrst Britt, commandant van de Zeven-, December Divisie, zal in opdracht yam-de minister van oorlog naar, Nederland terugkeren. Hij zal wor den opgevolgd dóór gèneraal-ma- joor E. Englês, directeur van cen trale opleidingen te Bandoeng. Bij hetbezoek-man het „Ouwehands Dierenpark" ia Rhenen Het mevr Fanny BlttnkersKoen zich rijden door een Reuzen Schildpad. I Tweede Kamer over regeringsverklaring De Tweede Kamer Is gisteren om eir uur bijeengekomen om gisteren door minister-president Drees afgelegde regeringsverkla ring te beantwoorden. Het eerste deel van de vergadering werd in beslag genomen door een rede van de heer Kortenhorst die vandaag voor-het eerst als Kamervoorzitter optreedt, nadat htf sinds 1925 zit ting heeft gehad in de katholieke kamerfractie. Prof. Romme (KVP) was de eer ste spreker, die het nieuwe kabinet aan een beschouwing onderwierp. Het feit,'dat deze regering was uit gegroeid van parlementair tot extra-parlementair was voorname lijk het werk van zijn eigen frac tie, deelde hij mede, en herinnerde aan het standpunt van de heer Van der Goes van Natcrs, die voortzet ting.van de KVP-PvdA coalitie had bepleit. De nieuwe regeerders, zo zei prof. Romme. treden op in een samenstelling en samenwerking, die de ministers gelegenheid biedt tot brede ontplooiing van hun persoonlijkheden. Spreker wilde de schuld aan het feit, dat geen bre dere parlementaire basis kon wor den gevonden, op rekening van de Partij van de Arbeid schrijven. Voorts speet- het professor Rom me, dat minister Gielens minister schap niet *verd gecontinueerd. Aangaande mr, Van 'Schaik zou hij gaarne weten, welke taak deze zou worden toegewezen. De regerings verklaring achtte spreker gereser veerd ten aanzien van b.v. de. de fensie, het sociale program, de buitenlandse zaken en het onder wijs. Met wat gezegd is ten aanzien van de overzeese gebiedsdelen, stemde prof. Romme echter van harte in, al wilde hij graag weten of de staatkundige verandering in Indonesië onder iedere omstandig heid zal plaats hebben ook als de Republiek niet deelneemt, De katholieke fractieleider wilde graag constructiéf-critische mede- Foreign Office: Russen ontruimen de Ivommandantura Lewis Douglas, de Amerikaanse gezant In Londen en René Massigll, zijn Franse collega zijn Vrijdag n» elkaar op.het ministerie van Bui tenlandse Zaken ontvangen. - „sy: -Kort •na-'dé'' eonilerenties-4óg---.'-';- de het ministerie de volgende verklaring af: Er bestaat geen enkele rechtvaardiging voor het pessimisme dat sommige Britse bladen over het moge lijke resultaat der Moskouse besprekingen hebben laten ho ren. Het is normaal dat de be sprekingen door ups en downs gekenmerkt worden. Intussen is generaal Robertson^ de commandant van de Britse zone in Duitsland in Londen aangeko men. Nog Vrijdagavond zou-hij be sprekingen hebben gevoerd met het Britse ministerie van buiten landse zaken en de gezanten van Amerika en Frankrijk. In Berlijn hebben de Russen als het ware de scheiding tussen Oost en West bezegeld door het gebouw van de Kommandantura, waar het viermogendhedenbestuur voor Berlijn zetelde, te ontruimen. Op- het gebouw, dat in de.Amerikaanse zone van de stad - is -gelegen wap perde nog immer de sow jet vlag terwijl een rode soldaat bij de deur de wacht hield. Met medeneming van alle archiefstukken en de vlag zijn de Russen verdwenen. Het enige dat de Amerikanen bij het betreden van het gebouw aantrof fen, waren de portretten van Marx, Lenin en Stalin. De geslaagde poging van mevrouw Kosenkina otn te ontvluchten uit het Sowjet-consulaat te New York, (volgens sommigen was het veeleer een poging tot zelfmoord) heeft de Amerikaanse pers aanleiding gege- ven tot zware dagbladkoppen. over de. volle breedte van de pagina; zoals sedert het einde van de oorlog nog biina niet is voorgekomen. Een 1 duidelijk bewjjs hoe de verwikkelingen om deze vgonw de Verenigde Stalen bezig houden. De commissie ,tot onderzoek naar on-Amerikaanse activiteit heeft besloten, dat mevrouw Kosenkina heden een dagvaarding 2al ontvan gen om voor.dé commissie te ver schijnen, „zodra zij daartoe in staat is,", om te getuigen- .in het proces ter zake spionnage der Rus sen in de Verenigde Staten. De Russische pers, die' zich in verontwaardigdeartikelen bezig houdt mét mevrouw Kosenkina en haar collega Satnarin, uit félle be schuldigingen, tegen de Amerika? nen, die de „Wit-gardistisché terror risten" bescherming verlenen. De Iswestija eist dc invrijheidstelling van de gekidnapte mevrouw Ko senkina.. In dergelijke geest heeft minister Molotof geprotesteerd bij de Amerikaanse gezant te Moskou, generaal Bedell Smith. Deze heeft elke aansprakelijkheid van de re gering der .V.S. van de hand gewe zen.. Intussen is de gezondheidstoe stand van de Russische onderwijze res vooruitgaande. De directeur-ge neesheer van het Roosevelt-zieken- huis waar zij verpleegd, wordt, dr. Grant Pennöyer, meent dat zij circa drie maanden onder behan deling zal moeten blijven. ..Haar toestand is ernstig, maar niet cri- tiek," zeide hij. Het ziekenhuis, waarin dc vrouw zich bevindt staat onder speciale bewaking van de New Yorkse politie. De kamer waarin zij licht is nog weer eens van speciale voorzorgs maatregelen omringd. Na'een onderhoud met de chef van de aanwezige politiemacht ver kreeg de Russische vice-consul Tsjepoernik toestemming mevroüw Kosenkina' té bezoeken. Een Rus sisch'sprekende politieagent ging met de vice-consul mede naar bin nen. Hij rapporteerde later, dat de Russische diplomaat zijn gewonde landgenote heeft voorgesteld, haar te doen overbrengen naar een an der ziekenhuis, waar zij onder Rus sische verzorging 'zou kunnen wor den' gesteld. Zij weigerde dit cn antwoordde: „Neen. U hield me gevangen en wilde me niet laten gaan." werking verlenen aan dit kabinet, ook al acht zijn fractie zich op geen wijze aan deze regering ge bonden. Mr. Oud (WD), de volgende spreker, sloot zich in grote lijnen bij prof. Romme aan. De partijen zullen goed doen, aldus de liberale fractievoorzitter, rekening te hou den met het algemeen beeld dat de verkiezing biedt. Ook rnr. Oud viel de Partij van de Arbeid aan op grond van hjar weigering, deel te nemen aan een vierpartijenkabinet en voorts was naar zijn mening 'n zetel voor een minister-president uit de PvdA niet in overeenstem ming met de verkiezingsuitslag. Wat de grondwetsherziening en de eventuele steun van de WD aan de voorsteilen daartoe betreft, liet mr. Oud zich slechts in alge mene zin uit. op de uitvoering riA de herziening komt het aan, zei hij in dit verband, en in dit opzicht moet het voor de groepen die voor waardelijk hun steun toezegden, mogelijk worden gemaakt, straks opnieuw vóór te stemmen. Na dc heer Oud hebben in de mid dagpauze verder nog de heren Van der Goes-van Naters (Arb.), Tilanus (C.H,).ea Weiter ge sproken, De socialistische fractieleider ontkende dat de mislukking van dr. Bccls pogingen aan zijn fractie te wijten zou zijn: dat dr. Bed zelF minister-, president wilde.zijn was redelijk, maar hij wilde, aldus mr. Van der Goes, het departement van Overzeese Gebieds delen liquideren. Bovendien kwam een derde partij met de eis van een minis-, terschap voor buitenlandse zaken. Daar door zou de PvdA. op één na de groot ste partij, buiten dc drie belangrijkste departementen zijn gehouden. „Dat de heer Van Schaik minister Drees het ministerpresidentschap aanbood, was ook voor ons. een verrassing." De heer Tilanus wijdde zeer veel aandacht aan de Indonesische kwestie en deelde verder nog. mede, dat naar zijn mening het aftreden, van dé rege ring B'eel-Drces helemaal niet noodza kelijk was geweest. Na hem zette de heer Welter de verhandeling over de Indonesische kwestie nog eens voort en prees het katholicisme gelukkig met de omstandigheid dat hij In dc .Kamer zat: nu zal tenminste nooit gezegd kun ne i. worden, dat d e katholieken Ixidif mede hebben verspeeld. Indonesië: Geen verliezen De regering maakt bekend, dat in de afgelopen week in Indonesië geen verliezen zUn gerapporteerd. De voormalige Tsjechische minis- ter van landbouw, prof, Vladislav Bdrlik. ls In gezelschap van zfln vrouw naar de Amerikaanse zone van Duitsland gevlucht, Hjj is de - zevende minister, die illegaal het land verlaat. Brandweer redt Faast uit de hél Een groep Delftse padvinders .die te- Cadzand uoorstelftnge» gaven met een marionetten theater, wilden jiaar ook de pe- seJitedcnfs '-va» doctor Faust op voeren. Alles tringr poed tot aan het eivde van het.vierde bedrijf. Tien de doctor in het vijfdé be- driiechter in dc hel moest, vond de Cadzandse brandweer het welletjes cn verbond da ver dere uitvoering wegens brand gevaar. Vandaag zijn de eindresultaten van het damesturnen berekend. Tsjechoslówakije werd zoals vér- wacht wérd, Olympisch kampioene gevolgd door Hongarije en de Ver. Staten, Zweden wérd vierde, Ne derland bezette de vijfde plaats. De totaal uitslag juidt: l en Olympisch kampioene Tsje choslówakije met 445.45 prit,. 2 Hongarije 440.55 pnt. 3.'Ver. Staten 422.6 pnt- 4 Zweden 417.95 ,pnt. 5 Nederland 408.35 pnt. Mevrouw Van dén Bos, leidster van het Nederlandse damesteam, vend het prettig té zeggen dat de ploeg haar best had gedaan en dat er behoorlijk was gewerkt. Omdat hét gehele programma in twee dagen moest worden afge werkt, kregen de jurfleden van 9 uur tot half zeven 's'avonds balk- oefeningèn te beoordelen. Dan ksn van een juiste waardering geen sprake zijn. De uitslagen van het heren tur nen luiden: heren individueel: 1 en Olym pisch kampioen Huhtanen 1 '(Fin land) 229.7 pnt. 2 Lehman (Zwit serland) 229 pnt. 3 Aaltonen (Fin land) 228.8 pnt. 4 Staldér (Zwit serland) 228.7 pnt. Het eindklassement voor de lan denploegen*. T^Finland 1358.30 pnt. 2 Zwitserland 1356.70 pnt. 3 Hon garije 1?30.80 pnt. 4 Frankrijk' 1313.85 .pnt. 5 Italië 1300.30 prit,. 6 Tsj.. Slowakije 1292.10 prit. De Rotterdamse reus RÜn RUn- bput is zoals wü reeds eerder meldden naar Londen vertrokken, waar impressario Peter Collins een baantje voor hem had bij. de revue. Deze Londense show kan het blijkbaar niet stellen zonder een meer dan „levensgroot" raan. Tot voor kort fungeerde als zo danig de Hollandse reus Jan Ai ders. Toen Albers in een zieken huis moest worden opgenomen, was Londen in last. Tot Peter Col lins in de Gouvcrnestraat té Rot terdam Rijn Rijnbout ontdekte. Rijn met 2ijri' 2.35 m. cn zijn 180 kilo was een-waardig opvolger en dus vloog hij per K.L.M. naar de Engelse hoofdstad cn werd in snel tempo opgeleid voor zijn rol in de revue. Rijn heeft zijn vrije tijd benut om zijn collega in het ziekenhuis op te zoeken. Deze 2ei, dat jc je in bed klein voélt, hoewel zijn voe ten ver buiten de stijlen van het ledikant uitstaken. Het schijnt, dat Rijn blij zsi zijn als Jan Albers weer opgeknapt is en zijn werk kan hervatten. Het.bevalt hefn niet erg in Londen- en' op de planken, Naar verluidt-lijdt de Rotterdamse reus zelfs aan heimwee. De regering van Israel heeft tot de VeiUjtheidsraad het verzoek ge richt een tijdslimiet te stellen aan bet huidige bestand in Palestina. Volgens deze verklaring legt hel bestand Israël zware oorlogslasten op en stelt het Israël onder een in gewikkeld systeem van internatio nale supervisie, „die op de lange duur zeer onvruchtbaar is en nog Ingewikkelder wordt door onge wettigde pogingen, dc vrijheid van immigratie te beperken". Verder verklaart de regering van Israël, dat de**Arabische aanval te Latroen „een duidelijk bewijs is van de onhoudbaarheid der huidige toestand, daar geen van de door deze oorlog veroorzaakte'moeilijk heden in het kader van het bestand kunnen worden opgelost". Zoals wij gisteren reeds meld den,' duren in. Jeruzalem de ge vechten ondanks het bestand voort, zonder dat kan worden vastgesteld, wie als aanvaller zal moeten wor den gebrandmerkt. Kenmerkend voor de verwarde toestand, zijn onderstaande persberichten, beide van een en hetzelfdepersbureau, en betrekking hebbende op hetzelf de gevecht. Het eerste luidt; „Vol- gens"t eenwoordvoerder van het Arabische Legioen hebben Joodse strijdkrachten een aanval onder nomen op de Arabische stellingen in Jeruzalem en gedurende drie uur een zware beschieting uitge voerd". Het tweede bericht, dat van Joodse zijde komt zegt: „Het Ara bische Legioen heeft in de afgelo pen nacht aanvallen gedaan op de Joodse stellingen in Jeruzalem. De Even voor het ten dienste non graaf Bernadotte van de KLM gecharterde vliegtuig Vrijdag morgen van Rome naar Stock holm vertrok, heeft de be middelaar in het Palestijnse conflict namens de Zweed se. ko ning aan de leden van de be- manning een onderscheiding uitgereikt. Gezagvoerder" Vtruly ontving dc medaille van ver dienste in zilver van 't Zweed se- Rode Kruis. DC anderen kre gen dc medaille van verdienste in brons. met verplichtingen in Zweden. Hij verklaarde by aankomst te Stock-1 holm: „Ik heb goede hoop, dat. de oorlog in Palestina teneindezal.' zijn, indien wij het bestand nog zes: weken kunnen handhaven.' Er valt niet aan tejwijfélen, dat gecn^van beide partijen hervatting der vljan-' delijkhcden wenst". TOENEMENDE WIND Weersverwachting geldig tot Zondag- j avond. Aanvankelijk: Toe nemende bewolking gevolgd door enige regen cn geleidelijk, tot krachtig toenemen de wind uit'Zuidelijke- richtingen. Later: Meest krach tige en aan de kust wellicht tijdelijk harde wind draalend; aanval werd voorafgegaan door naar zuid-west en enkele plaatselijk» een inleidende artilleric-beschic- regenbuien. Vrij koel. ting". Aug.: Zon op 5.23. onder 20.05 voor kivvte -tijd verlaten in verband1 maan op ia.15, onder ï.io. onder- 20.0||

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1