Duizenden kilo's opium gesmokkeld HET ROTTERDAMSCH PAROOL Arabieren dreigen te dingen naar Russische steun Amerika wijst protest van Rusland af De „Willem Ruys" terug van een vacantietrip Gruwelijk ongeluk kost twee mannen het leven Republiekeins minister had de leidng Grote hoeveelheden naar Malakka Hotelbrand in Reno (VS) eist vijf doden j? f 'f mn Be zaak Kosenkina Prinses Juliana winkelt incognito in Londen: Glubb Pasja in Heftige toon der Sowj et-pers Londen HERDENKINGSPOSTZEGELS ïScjS 194S IOC Priester-j ubileum van kardinaal De Jong Degaussing-installatie beproefd In Rosestraat naast tramrails gaan slapen en overreden Hun lijken deerlijk verminkt Ook Moskou heeft spionnage-zaak Krimpen a/d IJssel een vuurgloed Weerbericht Maandag 16 Augustus 1948 Bed. en Ad in. Lange Haven I4l. Schiedam TeL 693ft. Ahann.prljsi per week 0.31 per kwartaal 4,—, losie aummeri 0.09 Doqarichr door de Stichting „Hel Parool" De Nederlands-Indische regering heeft officieel verklaard, dat sedert dc politionele actie van verleden jaar ongeveer zestien ton opium onder auspiciën van de Republikeins^ regering clandestien is geëxporteerd. Uit arrestaties en gevonden documenten is bewezen, dat de Republikeinse mi nister van Financiën, A. A, Maramis, opdracht tot verkoop van deze opium gaf. De opium werd van de Republiek uit op illegale wijze naar Soerabaja cn Batavia verzonden. Raden Moekarto Notowidigdo trad op als financieel coördinator en had het algemeen toezicht op de verkoop. Hierbij is mis bruik gemaakt van diplomatieke faciliteiten, verleend aan leden van de Republikeinse delegatie en haar adviseurs. Moekarto stond geregistreerd als correspondent van het Republikeinse dagblad „Soember" en bezat pa pieren van de Republikeinse delegatie, waarop hij tussen Batavia en Djogja met het speciale vliegtuig op en neer kon reizen. Hy is gearres teerd. Voor de oorlog was hij werkzaam bij de opium- "en zoutregie, hij was hoofd van deze dienst tijdens de Japanse bezetting. Het oridetzoek is nog niet beëindigd". SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 191 Uitgave N.V. De Nieuwe Fv"r* Postgiro 396644 Bankier: Amsterdomsche Bank te Rotterdam Directer» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Een communiqué van de Rege- rings-Voorlichtingsdienst geeft de volgende nadere bijzonderheden: „Reeds genu me tijd was het dc po litie bekend, dat in Batavia en Soe rabaja vrij aanzienlyke hoeveelheden opium clandestien werden verhan deld. Met grote omzichtigheid zijn maatregelen getroffen om een einde te maken aan dit bedryf, dat in Strijd is met alle landelijke en inter nationale bepalingen betreffende de bestrijding van de handel in verdo- vende middelen. Het werk van de politie leverde verrassende resulta ten op en toen. in het begin van deze maand de grote slag kon worden ge slagen, bleek dat de organisatie, diq deze smokkelaffaire leidde klaarblij kelijk met voorkennis van het Repu blikeinse kabinet opereerde. Vast kwam t staan, "dat de Republikein se minister van Financiën, A. A. Maramis, de opium verkoop regelde". Het communiqué somt verder de feiten op, die aan het licht kwamen. Hieruit blijkt, dat op 13 Juni een inval werd gedaan in een hotel te Batavia, 'welke leidde tot arrestatie van een aantal Chinezen, die in het bezit waren van ongeveer vyf kg. opium. Deze vormden een onderdeel van een party, die in koffiebalen verpakt per schip van Soerabaja naar Batavia was gebracht. Volgens de arrestanten was de opium afkom stig van e'en Chinese handelaar in Solo.-Na doze inval werden "in Juni en Augustus nog meer hoeveelheden opium achterhaald. Op .grond van gevonden documenten is op 10 Augustus gearresteerd, op het vliegr veld Kemajoran, -Raden. Moekarto Notowlüigao. die op het punt stond met het speciale delegatievliegtuig naar Djógja te vertrekken. Notowidigdo was int het bezit van een reispas, uitgegeven namens de voorzitter van de Republikeinse de legatie en van een volmacht, afge geven door de vice-president van de Republiek, waarbij hij gemachtigd werd alle kantoren, van de Repu bliek in Zuid-Oost-Azië en Australië te controleren. Tevens had hij gege vens bij zich over opiumvoorraden in de Republiek. Het verhoor van Moekarto wees uit, dat bij de Ja panse capitulatie 22 ton opium in Batavia aanwezig was. Deze voor raad was terstond naar Djogja ver voerd. De verkoop van opium op grote schaal begon na de .politionele actie om „verschillende posten van de Republiek in de bezette gebieden te dekken" en om de Republikeinse vertegenwoordigers in het buiten land te betalen. .De opdracht tot verkoop van de opium is gegeven door Maramis na bespreking mét het kabinet. Maramis bepaalde aan .wie de opium moest worden ver kocht. Naar Malakka Circa zestien ton opium, is naar Malakka geëxporteerd. Het vervoer uit de Republiek geschiedde per auto, speedboat en een C&talina- vlïegtuig. dat afkomstig is uit Australië. Het had een Australische bemanning. Het toestel landde en vertrok van het Tjampoer Darat- meer uit in het Kedirische. Vele vooraanstaande Republikeinse figu ren blijken in de loop van de tijd bij de transacties betrokken te zijn ge weest, in het bijzonder de opeenvol gende ministers van Financiën," zegt het communiqué. Inmiddels verklaarde men van ge zaghebbende Nederlandse zilde, aan Aneta, dat uiteraard de beslissing of deze Republikeinse opiumsmokkel kan leiden tot algehele stopzetting van de Nederlands-Republikeinse onderhandelingen, bij de Nederland se regering ligt. Men verwacht niet, dat algehele stopzetting ln het voor nemen ligt. Wèl zullen de nodige maatregelen worden gwiomen op dat geen misbruik meer kan worden gemaakt van diplomatieke facilitei ten. „Dergelijke praktijken kunnen niet geduld worden onder Neder landse souvereinltelt". In Republikeinse kringen in Ba tavia was, geen enkele commentaar te verkrijgen op deze opïumsmök- kel-affaire, Aneta verneemt, dat de Nederlandse delegatie aan de Com missie van Goede Diensten volle dige inlichtingen heeft verstrekt. Explosie deed vele gevels ineen storten Een brand, gevolgd door een he vige-ontploffing deed in Reno, het beruchte stadje der echtscheidin gen In de Amerikaanse staat Ne vada, de gehele voorgevel van het. Santa Fé-hotel en de gevels van verscheidene gebouwen aan de overzijde instorten. De luchtdruk was zo sterk dat een speelautomaat over de straat werd geslingerd en het regende glasscherven. Vijf personen verloren het leven bij de brand, 118 mensen werden gewond, waarvan 15 ernstig. Het Roode Kruis heeft een ver- bandplaats ingericht en per radio een oproep om bloedgevers uitge zonden, waarop zich 300 donors meldden. De oorzaak van de ex plosie is niet bekend. Er lopen echter geruchten dat er dynamiet In het gebouw was opgeslagen. Twaalfduizend Tsjechen ontvluchtten hun land/" Blijkens een schatting van Reu ter, hebben vijftig voormalige Tsjechische parlementsleden na ontvluchting uit hun land, elders onderdak gevonden- De meeaten hunner verblijven in Engeland, in totaal meent men dat 12.0GQ Isje- chen sedert de gebeurtenissen in Februari j.L uit het. land zyn ge- vlucnt Vier honderd hunner ziin m Engeland, het merendeel van de anderen zijn iri kampen in de Westelijke zones van Duitsland, in de-hoop elders te worden toege- laten. Schoongemaakte haring blijft tien cent De detailhandelaren, in vis besloten op een 9 Augustus te Utrecht gehouden vergadering ln een telegram' aan de minister van Landbouw, Visser ff en Voedselvoorziening te protesteren tegen de prijsstelling van 10 cent voor een schoongemaakte en 8 cent voor een ge zouten haring, welke op 2 Augustus was Ingegaan. Het directoraat voor de prjzen deelt thans mede geen enkele reden te heb ben de prijsregeling 1948 welke ln over leg met het bedrijfschap voor vlssertU producten tot stand kwam af te wijken. Bovendien, kwam deze"nieuwe prijs niet onverwacht, maar werd reeds bij „ptij- zcnverordonlng haring en haringproduc ten 1B4B" in het voedselvoorzieningsblad van 4 Juni aangekondigd. ïn Duivevïlrceht wordt weer gefilmd Zondagavond arriveerde uit Engeland Edmond de Grevflle, regisseur van de film „Niet tevergeefs", waarvan de op namen over ongeveer 14 dagen Jn de geheel herbouwde Cinetone-studio's te Duivendrecht bij Amsterdam r'-'len be ginnen. Dit Engels-Nederlandse product is gebaseerd op het boek „But not in Vain" van Richard Llewellyn," die samen met Ben van Eyssel$tcyn het draaiboek verzorgde. GEHEEL onopgemerkt door de te sandalen met platte hakken aan, Op de foto linksboven zien totj vele uoorbygangeTs beeft de Zij droeg een witte, geribbelde prinses Juliana bij Haar terugkeer prinses-regentes Juliana Donder- plastictas volgens de laatste mode van Haar inkopen uitstappen "bij 't dagnwrgen twee uur lang in het en had een plastic regenjas onder Claridge Hotel. Rechtsboven zien Landehse West-End lopen winke- haar arm. De prinses droeg geen wij haar.in Regent Street een voor- len, Herhaaldelijk hield de prinses hoed. bïjganger de weg vragen. De foto een voorbijgangert staande om hem linksbeneden toont ons de prinses ,ife ibèg- te vragen'naar'de- bëkev.de Met 'prins Bernhard; die dc Olym- terwijl zij Bondstreet Oversteekt en winkelstraten. pische Spelen bijwoonde verbleef itnfcsbeticden zien wij haar onap- De prinses was gekleed in een H.K.H. enige dagen incognito in 't gemerkt temidden van de winke- lichtblauw deux-pièces en had wit- bekende Claridge Hotel te Londen. lende menigte in Oxford Street. De maximumverkoopprijzen van dop erwten in blik, die in tegenstelling met de prijzen van verse groenten, niet zijn vrijgelaten, hebben tengevolge van een stijging ln de prijs van de grond stoffen. enige wijziging ondergaan. De prijzen voor doperwten van de fijnere soorten zijn verhoogd. De nieuwe prijzen per literblik zijn: extrafijn 1.87, zeer fijn I 1.83, fijn f 1.37 en middetfijn i 1.23. Koreaanse republiek afgekondigd Zondag is de Koreaanse repu bliek in het door de Amerika nen bezette Zuid-Korea gebo ren. 50.000 politiemannen, en sol daten waren op de been met het oog op eventuele opstanden. Tij dens een plechtigheid, die werd bijgewoond door généraal Macür- thur, de geallieerde opperbevel hebber in Japan, werd in Seoel de Koreaanse vlag gehesen. De zaak van mevrouw Kosenkina, de Russische onderwijzeres, die dezer dagen uit een raam van de derde verdieping van het gebouw van het Russische consulaat te New York sprong, vormt een on derwerp van politieke strijd in de hoogste niveau's. De ambassadeur van de Sowjet Unie, Alexander Pa- noesjkin heeft zich Zaterdag gewend tot de Amerikaanse plaatsvervan gende minister van buitenlandse za ken, Robert Lovett. In het protest, dat door Lovett ïo afgewezen, eiste de ambassadeur dat de Russen het recht zouden hebben mevrouw Kosenkina dag en nacht te doen bewaken, en dat zij verpleegd zou worden op een nader door de Russen te bepalen plaats. Panoe9jkin protesteerde voorts tegen het bin nendringen van Amerikaanse poli tiemannen in het Sowjetconsulaat. Hij acht dit een schending van de ex-territoriale rechten van het ge bouw. Het onderhoud van de twee politici duurde anderhalf uur. Ge lijktijdig met uitvoerige Russische NEDERLAND Van 31 Augustus t.m. 30 September worden ter gelegenheid van het 50- jarig jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina twee speciale herden kingspostzegels uitgege ven met'de beeltenis van H.M. Zij hebben de waarden van 10- cent (roodachtig oranje) en 20 cent (blatuuj. en zyn ontworpen door de he ren S. L. Hartz en J. van Krimpen. Van 6 Septem ber af zullen op de post kantoren de eerste ze gels worden verkocht met de beeltenis van HM. Koningin Juliana, voorlopig in twee waar- lenn.I. 10 cent (bronskleurig) en 20 cent (blauw) tvan de zelfde ont werpers. Beide series werden gedrukt bij'Joh: Enschede en Zonen te Haarlemi Indien de Verenigde Staten voort gaan de Joden te steunen in Pales tina, zou het wél eens kunnen ge beuren, dat ik naar Moskou reis om te trachten Sowjetsteun voor de zaak van dc 'Arabieren te verwer ven, aldus Djamal Bey, de vice- voorzitter van. de Arabische Hoge Commissie, bij zijn vertrek uit New York, waar hij de zittingen van de Verenigde Naties heeft bijgewoond, „Met betrekking tot de Joodse staat kunnen wij niet .tot een compromis komen," zo ging hy voort. „Ik verwacht dat de oor log zal worden hervat. Deze zal dan duren tot de Arabische doe len zullen 2yn verwezenlijkt, al zouden daar honderd, jaren mee gemoeid zijn." De vroegere commandant van het Transjordaanse leger, John Glubb Pasja, de Engelsman die zich tpfc onderdaan van koning Abdoeliah liet naturaliseren, bevindt zich momen- teel in Engeland om te trachten de som, die Engeland jaarlijks aan het leger van Transjordanië besteedt, verhoogd te krijgen., Het probleem der gevluchte Arabieren noemde Glubb zeer ernstigi Een half millioen men sen zwerft langs de wegen. Er zal spoedig voor hen moeten worden gezorgd, aldus de voor malige Engelsman, daar de win ters in dit gebied 's nachts een zeer grote afkoeling geven. Zondagmorgen vroeg zijn zware gevechten geleverd om de weg van Tel Aviv naar Jeruzalem.-Beide par7 tijen geven elkaar over en weer de schuld aan het ontsU^n van de strijd, 'e Middags was dé rust weer gekeerd. Een grootse huldiging in Utrecht In een grootse bijeenkomst in bet Utrechtse Stadion heeft Zondagmor gen de huldiging plaats gehad van Kardinaal De Jong, die zijn veertig jarig priesterjubileum vierde. Nadat een Pontificale H. Mis was opgedragen, waarbij kardinaal De Jong werd geassisteerd door mgr. Hartman, diaken, en dr. "Rarnselaar. sub-diaken, verzamelden zich op het inmiddels door verkenners en padvindsters met groen en bloemen omgeven grasveld, waar enige hon derden witte bruidjes bloemblaadjes hadden gestrooid, de vertegenwoor digers van de verschillende groepen van het R.K, volksdeel. Wereldhe ren en ordesgeestelijken, leerlingen aan .de seminaria, sport, en jeugd organisaties. militairen, matrozen, leden van de verzetsgroepen en de schooljeugd met sjerpen om. feest- mvtsen op en feesttoeters ïn de mond. Telkens trad uit elke groep .een persoon naar voren om met een tekst van mr. Jan Derks de Kardi naal hulde en dank te betuigen. De uit de Oekraïne gevluchte priester studenten. die in Culemborg verblij ven. zongen een lied en droegen op deze wijze aan de manifestatie bij. Aan het slot dankte de Kardi naal ontroerd voor het huldebetoon. Hij vatte zijn gevoelens samen in het woord van de Psalmist: „Wat za] ik de Heer wedergeven voor alles wat Hij mij gedaan heeft". Onder de vele aanwezigen bevon den zich o.m. minister v. d. Brink en de loco-burgemeester van Utrecht berichten over de Amerikaans» spionnage in de Sowjet-Unie, waar van wy elders op deze pagina mel ding maken, bevatten de Russische bladen de laatste dagen felle aanval len over de wijze waarop mevrouw Kosenkina in Amerika wordt behan deld. „In feite," zeggen de bladen, „is de vrouw in handen van de Amerikaanse politie en dc Ame rikaanse geheime dienst. Daar door kunnen er allerlei verkla ringen in de wereld komen, die uit de koker komen van deze geheime dienst." Intussen is de vrouw onder be scherming van de Amerikaanse wet gekomen. Dit werd haar Zaterdag medegedeeld door Robert Stripling, een der voornaamste ondervragers van de commissie voor on-Ameri- kaanse activiteit, die haar de dag vaarding kwam brengen. Deze dag vaarding eist, dat zy zodra haar ge zondheid dit zal toelaten zal ver schijnen voor de commissie om haar verklaringen af te leggen. Vier personen hebben by de officier van justitie te Amsterdam een aan klacht ingediend tegen ds. J. J. Buskes, omdat zij een passage uit een preek, welke hij 21 Maart van dit jaar in een door het IKOR uitgezonden dienst in de Nieuwe Kerk te Amsterdam hield, be ledigend achten voor generaal Spoor. 11 Zondagmiddag om drie uur is het motorpassagiersschip „Willem Ruys" van de Koninklijke Rotterdsmsclie Lloyd van een driedaagse vacantie trip naar de wateren onder de Zuid- Engelse'kust in de Schiehaven te Rotterdam teruggekeerd. Wy mogen wel zeggen, dat sinds 1939 een der gelijke cruise van een Nederlandse haven uit niet meer 15 ondernomen, vandaar vermoedelijk de zodanige grote belangstelling, dat de 650 pas sagiers voQr déze bijzondere, reis In een oogwenk waren ingeschreven. Opvarenden vertelden ons, dat de tocht buitengewoon prettig is verlo pen. De eerste dag op de Noordzee was het weer wat guur, doch een maal zuidelijk van Engeland lieten weer en zee zich van hun beste kant zien en was men verbaasd te horen, dat bijv. de loodsdienst voor de Nieuwe Waterwag wegens het slech te weer moest worden gestaakt Za terdag liet kapitein Vellenga zijn rederij telegrafisch weten, dat hij steviger sloten-op- piano's en vleu gels wenste. Wat was namelijk het. geval? De stemming aan boord was zo goed, dat men ook na één uur 's nacht muziek wenste en daartoe maar de sloten der afgesloten instru menten verbrak! Er was ook andere en niet minder gewaardeerde muziek aan .boord, nl, die van de Ramblers, die: hun bivak in de eerste klasse Social Hall hadden opgeslagen, ter wijl zij,die wat rustiger muziek prefereerden, het scheepsorkest in de tweede kiasse-salon beluisterden. Het eigenlijke doel van de tocht was -het; controleren van de kostbare demagnétiserings-installatie, wa ar- mede de Willem Ruys tegen magne tische mijnen wordt beschermd. En geland bezit..vlak gij Portland een- speciale contróle-inrichting, waar tydens de oorlog de Engelse mari neschepen werden-getést. Het enige wat van deze installatie van buiten is te zien, zyn twee kleine boeien liggend in zee op ongeveer 100 me- t.er: van elkaar. De Willem Ruys is dertien maal langzaam tussen beidé boeien doorgevaren; elke run duur de ongeveer een half uur. Tussen deze boeien op de bodem van de zee liggen instrumenten^ die.op de wal in een diep onder de grond liggende bimker worden gecontroleerd. Door middel van. een„walkie-talkie" stond de .Willem, Ruys iri voortdu rend contact mét déze ondergrondse controle-kamer cn ontving een elee- tricien van de-Kon. Marine, die spe ciaal' voor déze - gelegenheid- aan boord was, aanwijzingen' omtrent bepaalde'-afwijkingen, die dan wer den bijgesteld. Deze test) die de ge hele Vrijdag in beslag nam, had een vlot verloop en de „degaussing-in- stalirtie" van de "Willem- Ruys bleclc prima in orde. De Zaterdag werd besteed om het vlaggeschip van de Lloyd aan verschillende snelheids proeven te onderwerpen, waarna de steven naar de thuishaven werd ge wend. Alleenwonende" vrouw overvallen In de nacht van Zaterdag op Zondag is een. roofoverval gepleegd op de alleen wonende madame, de Presslgny, die een landhuisj# bewoont ln- de Oisterwijkse bossen. Twee gemaskerde mannen drongen haar huis binnen, bonden haar cn brachten haar een snéde over het ge zicht toe. Zij namen voor een belangrijk bedrag aan gouden sieraden mede. Nederlanders met Duitse vorderingen, attentie! Bij de wet op de geldhervorming in de Westelijke zones van Duitsland is een paragraaf opgenomen betreffende vorderingen welke, buitenlanders op Duitsers ln rijksmarken hebben. Be paald is, .dat de buitenlanders indien zij geen genoegen nemen met omzetting var deze vorderingen in een verhouding van tien tegen een, daarvan kennis moeten geven vóór 20 Augustus van dit jaar. Het Nederlandse ministerie van financiën deelt nu mede, dat de termijn waarbinnen protesten kunnen worden ingediend is verlengd tot 20 October aanstaande. Zondagmorgen vroeg waarschuw de een voorbijganger een in de Rosestraat surveillerend agent, dat er een man lag achter de heg op de trambaan van de R.T.M., ter hoogte van de Stevcn-Hoogendijbstraat. De agent ging kijken cn vond hét deerlijk verminkte lijk van een man, wiens kleren gedeeltelijk wa ren afgerukt. Een meter of acht tien verderop ontdekte hij een tweede eveneens zwaar verminkt lichaam. Het vermoeden lag voor de hand, dat beide mannen door een tram van de R.T.M. waren overreden. Uit papieren, die op de slachtoffers werden gevonden, kon de identiteit worden vastgesteld. Het waren de 46-jarige L. van Schaik uit Vlis- singen cn de 40-jarige L. A. van Erkel uit de Pupillenstraat te Rot terdam. Onmiddellijk stelde de recherche van het bureau Nassau ka dé een onderzoek in naar de oorzaak van dit vreselijk ongeluk. Een bewoon ster van de Rosestraat verklaarde aan de politie, dat zij. de slachtof fers Zaterdagavond om kwart over elf had zien l--pen, toen zij voor het raam van haar woning zat. In het donker had zij de beide mannen echter voor "een vrij end'paartje ge houden, dat zich achter dc heg langs de trambaan wilde verstop pen. Tien minuten later passeerde er een motortram.uit Oostvoórne. De vrouw heeft geen gegil gehoord, zodat ze aan de beide mensen ach ter de heg verder geen aandacht heeft geschonken. Rechercheurs vónden bij controle van de motortram, die als laatste Zaterdagavond aan het station Rosestraat was aangekomen, op de motorwagen ge.en sporen van een aanrijding. Ook niet op het postrij- tuig, maar de derde en volgende wagens waren alle met bloed be spat. De machinist van de tram verklaarde van een aanrijding niets gemerkt te hebben. Bovendien heeft hy in de Rosestraat met ge dimde lichten gereden. De schijn werper mag hij in de stad niet ontsteken, zodat het zicht op de baan niet ver was. Signalen heeft hij niet gegeven daar het op het bewuste uur zeer stil was in de Rosestraat. Uit deze omstandigheden heeft de recherche het ongeval als volgt gereconstrueerd: De beide mannen hebben zich te slapen gelegd achter de heg langs de trambaan'. De heg is een halve meter hoog, zodat zij van de straat niet te zien waren, terwijl boven dien de schaduw van de heg op de spoorbaan viel. De afstand van heg tot rails is slechts 40 a 50 c.m. De motorwagen kon hen door zyn ge- I ringere breedte nog net passeren, maar vermoedelijk zijn zy gegre pen door de treeplank van het postrijtuig en zo onder de wielen va nde personenwagens terecht ge komen en 25 meter meegesleurd. Daar het onderzoek nog niet is afgesloten, verzoekt de recherche van het bureau Nassaukade even tuele getuigen en passagiers van de bewuste tram zich bij haar te mel den voor het verstrekken van in lichtingen. Amerikaan liet land uitgewezen Radio Moskou heeft Zondag be kend gemaakt, dat luitenant Robert Dreyer, medewerker van de Ameri kaanse militaire en vlootattaché in Moskou, „betrokken was bij spioxi- nage-activiteit en door zyn regering is teruggeroepen op verzoek van het Sowjet-mïmstcrie van buitenlandse zaken". Omtrent de aard van het vergrijp deelt de zender van Moskou mede, dat Dreyer in contact stond met een Russisch douane-ambtenaar in Odessa, die reeds enige tijd onder verdenking stond militaire geheimen van de Sowjet Unie uit te leveren aan vreemde mogendheden, Tcn .tydc van zijjn contact met de Sowjet-ambtenaar was Dreyer ge- stationneerd in bovengenoemde stad. Later toen Dreyer werd overge plaatst naar Moskou, gebeurde het vaak, aldus de informaties van de geheime dienst van de Sowjet Unie, dat bedoelde ambtenaar naar Mos kou reisde om zijn mededelingen te <ioen, aanDrey.er.V;.-: Op zekere dag werd het vèrr trek waarin beide mannen zich bevonden overvallen door de Russische politie, die toén tal van waardevolle geheimen ont dekte, op het punt dat Dreyer zé in handen zou krygen. De ambtenaar zou reeds hebben bekend, dat hy zich aan landverraad schuldig maaklfe en de. ambassade van de Verenigde Staten in Moskou zou er geen bezwaar tegen hebben gemaakt toen de regering van de Sowjet Unie de repatriëring van. Dreyer eiste op de genoemde gron den. Dreyer vertrok op 26 April naar zijn vaderland. In kringen van ingewijden achtte men het waar schijnlijk,' dat deze hele zaak, die men als afgedaan beschouwde, nu weer op het toneel komt om de aan dacht van de affaire Kosenkina af te leiden. Volgens A.P. werd Zondag in Amerikaanse kringen toegegeven, dat het wezenlijke deel van de be schuldigingen tegen Dreyer juist, was. Men meent echter "dat de ambtenaar met wie Dreyer in con tact stond het vertrouwen, van de G.P.Oe genoot. Fabriek van rietmatten afgebrand De bevolking van Krimpen aan de IJssel werd Zondagavond opge schrikt door zware rookwolken die afkomstig bleken te zijn van de riet- mattenfabriek N.V. F. J. Mynlieff. De voorraad riet bad vlam gevat cn men vreesde het ergste niet alleen voor de rietmattenfabriek, maar ook voor de omliggende huizen. Dc plaatselt|ke brandweer, die ge lukkig beschikt over een nieuwe motorbrandsnuit met twaalf slan gen. rukte onmiddellijk uit en boni de strijd aan met-het snel om zich heen grijpende vuur. Met twintig slangen wist men uitbreiding van de brand te voorkomen, maar men. slaagde er niet ïn te verhinderen dat de rietmattenfabriek geheel ver loren ging. De schade is uiteraard zeer aanzienlijk. Een gelukkige omstandigheid was dat de wind vrij zwak was en uit de goede hoek kwam. In het andere ge val was een grote ramp voor het IJsselöorp zeer waarschijnlijk ge weest. Omtrent de oorzaak van. de brand tast men nog in het duister. De gloed was van alle zijden te zien en trok ook de belangstelling van vele Rotterdammers. Vorig jaar brandde dc fabriek eveneens geheel uit. VERSPREIDE BUIEN Weersverwachting, geldig van Maan dagavond tot Dinsdagavond. Voor het Noord-Westen - .TDCLr van het land: half tot 23? m. zwaar bewolkt met hier en daar enkele regenbuien. Matige en aan de kost tij delijk nog krachtige wind uit richtingen, tussen Zuid- West en West. Weinig ver andering ln temperatuur. Voor het Zuid-Oosten van het land: wisselende bewolking met hier en daar enkele regenbuien. Over het algemeen weinig wind. Iets hogere temperatuur. nemen. Hij is reeds enige tijd ziek. maan ''pff iMe" onder *2.i4?nCler 20'Cli Dr, Van Mook neemt rust Dx. Van Mook is naar Tjipanas vertrokken om korte tijd rust te

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1