C J NETTE MEISJES Hermes ontving Niklaasse met stopperspilsysteem Ingelse Xl-Cra ven Gentlemen eindigden in een draw 2 ...en ging roemloos j ten onder STADSKRONIEK Cricketuitslagen AGENDA Burgerlijke Stand Geen interessante wedstrijd De avonturen van kapitein Rob Spannend slot van wielerweek Voetbalseries en tonrnooien Spannende strijd op de Plas. Uw Heinckeris Meneer! WRIJFWAS SCHEEPVAART SCHIEDAM Koeriersters Maandag 16 'Augustus 1948 ST. XIKOLAAS IX STAD, maar zonder pflcrd en tc&bard. Hst waren de spelers van de Belgische club uit St, Xikolaas die de gasten waren van Hennes DYS. Voor de srryd stelden de el/talkm rich op. links Her in rs, rechts de fc uiten/au cfee gasfen. bracht Voor -do eerste maal heeft ook HennesD.V.S. het stopperspil-sy- steei», dat de laaLste Olympische bpelen zijn kracht bewees, toege past In een wedstrijd en wel tegen de Belgische club St. Niklaasse, d!e Zondag een beioek bracht aan de Damïaan. Voor een talrUk publiek vond de ontmoeting plaats, die door de gasten, hoewel enigszins geflat teerd, met 4o word gewonnen. Het Hermes elftal ..probeerde" het systeem te spelen. Énkele spelers wisten echter niet waar zij aan toe iks en op keurige 'indsinnd op 4—0. Na afloop hebben de gasten, die de reis «.aar Schiedam pe- torlngsear had den gemaakt, de stad r.og bezichtigd. Op het Hoofd trof het juist, dat een boot van de K.A.L bir.ner.kwam Voorgoed afscheid nam men na de for.rit niet. wan; over 14 dagen volgt een tegenbe zoek van Her mes. Toen Zaterdagmiddag de wieirijd- stsr L. cp de Sotterdamsedijk een aanhangwagen passeerde, geraakte het stuur van haar fiets verward in een van de auto afhangend touw. Mej L. verloor de macht over het stuur en werd ca. 25 meter door de •aren het d*kkin»*svst*em i *4Uur en w"° ca- meier door üe V5ï),Ut0 Het beenwonden Vrs vulden Plva»r 'niü'a'sn TTn^tom moest door de*G.G.D. naar het he? ÏS Smirelde BÓ^rri^ gemeenteziekenhuis worden overge- ?.:1. .-efie®1 rammelde. Bovendien bracht. Haar rijwiel werd geheel vernield. werd de bal te veel door de lucht gespeeld, dikwijls in het wilde weg, terwijl het plaatsen en posit ie-kie zen slecht verzorgd was. Geluk kig staat er een reeks oefenwedstrij den op het programtr.3^.zodat het Hermes elftal voldoende gelegen heid heeft zich in het stopperspil systeem te bekwamen. Wij hebber echter het vermoeden, dat de tech nische commissie naar de oude spei- wijze zal terugkeren, aangezien mo menteel de voor ..het, systeem" ge schikte spelers niet aanwezig zijn Mede door het feit dat de Cricket- competitie enkele le elftal-spelvrs. opeisohte. zageo wij a.a. Leo Janse (ex-Excelsior) en Grimmius opge nomen, resp. als linksbuiten, en. linksback. Hun spel houdt een be lofte voor de toekomst in. Leo Janse deed het als linksbuiten, overigens een voor hem vreemde plaats, lang niet onverdienstelijk- Cees Roels faalde ditmaal volkomen. Het is on begrijpelijk hoe en speler met ze'n krachtig figuur zo onbeholpen schiet Bovendien houdt hij de bal te lang in zijn bezit. Voor de rust speelde Hennes tech nisch iets beter en had daardoor doorlopend het initiatief, aangezien het snel van de gasten niet groots was. Verhef dan een buitenspeSdoel- punt bracht de voorhoede van de Blauw-Witten het niet, zodat met blanco stand de rust inging. Gezien het vertoonde spel was er reden om aan Te nemen. dat in de tweede helft Hermes baar meerderheid in doelpunten uit zou drukken. Eet publiek kwam echter bedrosen uit. want na vlif minuten scoorde Van Steelant met een- keurig doelpunt Een fout van Theo Janse stelde Wouters in staat op gemakkelijke wijze de stand op 2—0 te brengen, terwij! da linksbuiten Dullaert met een schitterend schot het derde doelpunt voor zijn. rekening nam. Slecht voetbal stelde Hermes hier te genover en de voorhoede bleek niet :n staat de verdediging te passeren. Van Steelant zwenkte kort voor het einde De- eerste klasse wedstrijd Quick (N.)VOC werd gewonnen door VOC met 1 run en 8 wickets in handen op beide innings. Quick 189 runs op beide innings en VOC 190 met 8 wickets in handen. Battingcijfers Quick: W Fiege 39, H- Burjd 26, J. Fiege 13. De Vries 24. Bowling VOC: Stroo 2 voor 34, Lcchman van Bennekom 3 voor 32. H. Terwiel 4 voor 24. Koopman 1 voor 24, Battingcijfers VOC: Strco 24. Kónert U. KaU 14. Kettlitz 19. Bowling Quick: C. Fiege 2 voor 45, H Burki 6 voor 35, A Phyffer 1 voor 6, Feuglers 1 voor 23. Quick 2e inning met totaal 59: Smitshuizen 10, W. Fiege 17, Bowlingcijfers VOC; Terwiel 6 voor 24. Loehman van Bennekom 6 voor 25. Battingcijfers 2e innings VOC: 76 voor 2. Konert not out 30, Loehman van Bennekom 17, Van Eek 13. Bowlingcijfers Quick nihil. De uitslag van de te Rotterdam gehouden cricketwedstrijd .tussen R C Ingelse's elftal en Graven Gentleman luidt: R C Ingelse's elftal 176 voor 8 en Graven Gentlemen 110 voor 4. Battingcijfers R C Ingelse's elf tal: D Ingelse 63, Stolk 19, Borani 29, La Bouehere 23, R G Ingelse 10 not out. Bowlingcijfers Graven Gentle man: Rominson 1 vqor 71, J~, Moor 4 voor 26, Gibson 3 voor 42, Orow- ther 0 voor 25. Battingcijfers Graven Gentle men: R. Moor 11, Crowtber 39 not out, Peacocic 38 not out. Bowlingcijfers R C Ingelse's elf tal: Molenaar 2 voor 26, Terwiel 1 voor 26, La Bouchere 1 voor 22, Vap Weelde 0 voor 10, Notel 0 voor 15. De 2e klasse wedstrijd UBS II VUC werd gewonnen door HBS met 58 runs. tIBS II 102 runs. VUC 44. De tweede klasse wedstrijd UD Xerxes werd gewonnen door Xer xes met 46 runs, Xerxes 136 runs, U D 90.. H.B.S. WON DE PIETERMAN- Wegsr.s diefstal van jenever ten nadele van dq fa. J. en W. aan de Grote Markt zijn door de politie aangehouden: de 30-jarige H de 36- iarige J. H- O. S. H„ de 37-jarige J. de V.. de 18-jarige K. allen uit Schiedam en de 24-jarige J. v. d. V uit Vlaardingen. Passage-bioscoop: Da. 2, 7, 9.30, 2a. en Zo. 1.45, 4.15. 7 en 9.30 u; De kampioen Melkboer (alle leeft.). Op het toneel: De Spel brekers. Monopole: Da. 2. 7, 9, Za. 2, 5. 7, 8.. Zo. 3,'5, 7. 9 u: Vr. tm. Ma.: De Nieuwe Baas (alle leeft.). Hengelende Schiedammers De leden van „Het Baarsje" visten Zondag voor het kasconeours Ir» de wateren van Aalsmeer. Vergeield van de diverse echtgenoten startte met ochtends om drie uur, om niet eerder dan twaalf uur later terug te keren, De heren vingen 155 maatvis- sen en de dames sloegen er 90 op de wallekant, 's Avonds zijn de prijzen, bestaande uit huishoudelijke artike len, uitgereikt in het lokaal van do heer Broekzitter. waar men na af loop nog wat gezellig bijeen bleef. De prijswinnaars waren: 1. W. Oetkee 760 gram, 2. G. Gij- beJs 740 gr., 3. K. Kok 680 gr., 4. F. Havenburg 585 gr., 5. J. Zuidgeest 565 gr.. 6. D. Voets 520 gr.. 7. J. Wil- lemse 515 gr., 8. J. v, Walsum 480 gr., 9. M. Oranje 475 gr., 10. J. Broekzit ter 425 gr.. 11. M. v. 't Oor 415 gr*. 12. M, Wolthuis Jr. 390 gr., 13. J- Offerman 365 gr., 14. W. Gübels 360 gr., 15. A. Zouwenherg 275 gr., 15. A. Hordijk 210 gr„ 17. W, Wolt huis Sr. 155 gr., 18. W, Esbaeh 140 gr., 19. G. Gijbeis 85 gr. De Alfer was aan de Schiekant, waar 92 maatvissen met een totaal gewicht van 5297 gram ijdt resultaat was. De uitslag werd: 1. W. Verhaeren met 1255 gr., 2, A. Burggraaf met 10B9 gr„ 3. J- J. Christen met 745 gr.. 4. Th. Mackaij met 690 gr-, 6. T. de Jong met 663 gr. Geboren: Chrlstiaan J., z. v. C. v. de Touw en J. v. d. Kraan, Snelliua- singel 4; Hendrikus C. A., z. v. A. J. Kleijz enen J. H. Tenwalde, Dr, No- letstr. 1; Elizabeth M., d. v. G, Bü- loa en M. M. v. d. Berg, Nassau!. 75. Overleden: A. C. E, Bik, 56 j.. vr. v. J. H. C. Kok. Nassaulaan 75: P. J. Schrek, 72 j.. Warande 45; G. Soe- ters, 26 j., Lange Nieuwstr. 55. De wedstrijd van H.B.S- tegen Lafamo was van goed gehalte. ÏLB.S, overspeelde Lafamo en al spoedig was het 30, De fust ging jn met een 41 - voorsprong voor H.B.S. Na de rust had Lafamo hat spel in handen, doch verder dan één doelpunt bracht zij het niet (4—2). H,BB. heeft nu, door alle wedstrijden te winnen, de Pieter man-wissel beker in haar bezit. De laatste wedstrijd welke de Craven Gentlemen van hun tour speelden, vond Zaterdag aan de Damlaan plaats tegen een elftal van R. G. Ingelse, waarin ook en kele Hermesspelers uitkwamen. Evenals vorig jaar waren de Craven Gentlemen alleen nog maar door Hermes geklopt en het vrij sterke Ingelse-team zou trachten de* Engelsen een tweede nederlaag toe te brengen. Het is zover niet gekomen en de wedstrijd eindigde in een draw. Het verschil van beide wedstrij den was wel heel erg groot. Dins dag werd een vlotte wedstrijd ge speeld, terwijl het nu een saaie vertoning was. Door de batsmen werd, op het toch al niet al te ster ke bowlen der Engelsen, geen en kel risico-genomen en het scoren geschiedde in een tergend lang zaam tempo. Het was dan ook spoe dig te bemerken, dat de uitslag niet anders dan een draw kon wor den. Ook met de Engelsen aan de wickets ging in het veld alles even traag en het veld werd wel wat al te dikwijls en te langzaam uitgezet, waarmede veel kostbare tijd verlo ren ging, terwijl de Craven Gentle men maar een duur en drie kwar tier werd gelaten om de 176 runs van Ingelse's elftal te maken. De wedstrijd was zeker veel aantrek kelijker geweest als Ingelse zijn mannen wat meer vrijheid had ge geven en de Craven Gentlemen, meer tijd om de runs te maken. Als tegen 12 uur begonnen wordt trekken Eikelboom en Nalet naar de wickets op het bowlers van Ro binson en J. Moore. Beiden zijn voor een luttel aantal runs ver dwenen en ook W. van Weelde is een bal van J. Moore te machtig. Voor een 20-tal runs zijn dan ook spoedig 3 wickets down. Met D. Ingelse en Stolk kornt er enige ver betering. Maore ïs wel de gevaar lijkste bowler en wordt met ontzag behandeld. Ka geruime tijd gaat Ingelse wat vrijer spelen en komen enige keurige vieren van zijn bat. De terugkeer van Peer de Schuimer Wanneer Rob het opperdek betreedt, neemt hu ter stond het commando in handen. Het merkwaardige is, dat hij het verdere verloop van het gevecht, reeds kent, want deze spannende episode her innert hij zich heel goed uit het journaal vaa Peer de Schuymer. „Toen ik bevel tot enteren gaf, verscheen opeens de doodgewaande kapitein Robert Janszoon weer aan dek cn daarop keer den helaas de kansen", schreef hij er in. En zo gaat het ook. Peer's schip, cfe „Helhondt" ligt tegengebrast en'vuurt zjjn 24-ponders af op ,,'t Seepaert", maar te hoog. Er staat een goede bries cn Rob weet Peers schip voor de boeg voorbij te zeilen. Tussen de zware rookwolken door ontdekt hij zijn belde andere schepen, Eén van de schepen van Peer staat in brand cn maakt zwaar slagzij. Het is nu de beurt van Stolk om te gaan, wanneer hij op sublieme wijze door keeper Holton gestum- ped wordt, na een langzame 19 runs gescoord te hebben. De inko mende Borrani blijkt ook de tijd te hebben en, heeft met scoren geen Verschuren, die hij ondanks felle strijd haast. D. Ingelse begint het blijk- niet meer prijs gaf. In de tweede baar te vervelen en treedt meer die trok hetzelfde drietal er nog vlug- Prachtig duel tussen de Vries en Verschuren Langzamerhand spoed de zomer zich ten einde en dat is ook in de sport te merken. Weliswaar zijn de wielrenners oog niet van plan, hun karretjes op zolder te zetten, want Woensdagavond wordt de finale sprint voor amateurs verreden en op 31 Augustus hebben we nog de Ronde van Feyenoord voor profs en amateurs, nog altijd het grote wieiergeheuren voor Rotterdam. Maar de eigenlijke wielersport- week, die de enthousiasten veel span ning en genoegen heeft bezorgd, is voorbij en het voetbalterrein, dat bin nen de baan. ligt, waarop al deze wed strijden werden gehouden, wordt reeds netjes kort gemaaid voor de dienaren van Koning Soccer. Hoewel Rotterdams beste stayer. Wiiu de Ruiter, niet van de partij was. hadden de heide ritten over 35 en 40 km. een uitermate spannend verloop. Piet de Vries is kampioen geworden, maar de andere Piet P. Verschuren en diens clubgenoot André de Kor- ver hebben hem het kampioenschap niet cadeau gegeven. Het begin was tj'Tt zo best, de renners raakten nogal eens lo3 van de rol. Maar het boven genoemde drietal bestaat uit een stel van nature snelle knapen, die de ove rigen al spoedig achter zich lieten. Zo werden Verveer, die zijijo vorm van vorig jaar maar niet kan terugvinden, en Buysse al spoedig gedubbeld. Tegen hei einde van de eerste manche bleek de routineur de Korver te veel van zijn krachten te hebben gevergd en hij raakte een ronde achter. Plet de Vries had een kleine voorsprong genomen op aanvallend op, Wat vanzelfspre kend risico met zich brengt. Na 53 runs gescoord te hebben wordt hij door Walker aan de off boundery gevangen, In hetzelde langzame tempo wordt door Borrani en La- baüchère verder gespeeld. De left hander wordt dan op meer dan schitterende wijze door Peacock met een hand gevangen. Zijn aan- deel bedroeg 29 runs. Walker doet dan weer een goede vang en kan Labpuchère naar het paviljoen terugkeren. Om vijf voor vier zijn er 3 wickets meer voor 176 rurië en sluit Ingelse de innings zelf met 30 runs not out blijvend. Bowlingcijfers RobinsDn 1 voor 71; J. Aioore 4 voor 26; W. Gobson 3 voor 42. Als om kwart over vier weer be gonnen wordt, blijkt dat de Engel sen de benodigde runs in een uur en drie kwartier moeten maken, daar voor de wedstrijd was over eengekomen tot 6 uur te spelen. Geen gemakkelijke opgave dus. In het begin zag het er naar uit, dat Molenaar weer door de Engelse in nings zou heen lopen daar hij reeds spoedig de wickets van King en S. Moore voor zijn rekening nam, voordat er op zijn" bowlen ook maar een run gescoord was. Crowthei en Peacock bekijken de zaak echter rustig en laten nu het beste batten van de dag zien. Hoe- v/el Molenaar in het begin met enig door hen ontzag wordt behandeld, wordt ook hij door beiden met resp. 39 en 38 runs not out. Totaal 11J3 voor 4 wickets, Bowlingcijfers: Molenaar 2 voor 26; A. Terwiel 1 voor 26 en Labou- chére 1 voor 22. De strijd om de Zilveren Gordelwegbal was veel al fanatiek en spannend tot het einde en soms was dat einde nog niet beslissend en moesten er strafschoppen genomen worden om een belissfng te krijgen. Zaterdag en Zondag ls het door De Spartaan alhier te houden D.W. Recourt- tournool begonnen. De uitslagen zijn: Spartaan—Aeolus D—0, LeonSdas—Vlrtus 5-—0, Activltas—Pioniers 3—0, Spartaan— Actlvitaa 1O, LeonidasAeolus 1— I, Leonldas wint met strafschoppon, Het programma voor Zondag a.e. luidt: 12 uur: De Mussen—Transvalia^ DRLFeijenoord 2; 1 uur: FSV Preto ria—Coal2 uur: de winnaars van de voor 12 uur vastgestelde wedstrijden en 3 uur: winnaar van FSV PretoriaCoal tegen de bijlater van de drie verliezers. Uitslagen Juniores: Actlvitas CPio niers C 32, Spartaan B-—Feonidas B 3—0, Pioniers B—Actlvitas B 2—3. Spar taan C—Activitas C Ji, Actlvitas wint met strafschoppen. Pioniers C—Leonidas C 11, Leem das wint met strafschop pen: Pioniers ALeonldas A 20, Spar- strafschoppen; Leonidas B—Pioniers - 2—3; Spartaan A—Pioniers A 11, Pio niers wint met strafschoppen; Leonidas AActivltas A 6—0. Zilveren Gordelwegbal Bij de wedstrijden om de Zilveren Gordelwegbal eindigden niet minder dan vijf vaetb*jgeveehten onbeslist, zo dat strafschoppen de definitieve uitslag moesten brengen. De uitslagen zijn: Afdeling A: Steeds Volharden—DJS ol: Siod—DDC 00, Siod wint met strafschoppen; HiUesluis—DEH 0—2: NHS—Dindua 0—1; Sunrise—HOV 0—2: SMVDHZ 30; Germinal—Satumus 0—0, Satumus wint met strafschoppen. Afdeling B: USC—Luno 10; Dread nought—RCR O—0, KCR wint met straf schoppen; CrooEwijkZwart Wit I—I- Crooswijk wint met strafschoppen; NRC HWD 1—1, NRC wint mei strafschop pen: ODI—Noorderkwartier 02, Groen witten—NADO V i—3; Schiebroek— Boga 0—1; Actlvitas—VGLSC 2—3, Seriewedstrijden DCL De uitslagen van de Zondag gehouden serie-wedstrtjden van D.C.L. luiden als volgt: DCL—Siod 11, DCL wint met Schulpwegserie strijden hadden tot resultaat 1ste afdeling: Nestor»—AVO 0—1; DOZ—ZVC 11; Pantser Boys—RJB 0—0: ZuidersterSportvogels C—a. HMI ASB 0—5. 1—1; ASB 2RMT 2 h.d. ger tussen uit, terwijl nu Verstraten kranig volgde. De Korver en Verschu ren deden verwoede pogingen de Vries ntudw te rijden en de eerste trachtte zijn ronde terug te nemen. Hij slaagde hierin niet maar ging als eerste over de eindstreep. De Vries moest zich met de derde plaats tevreden stel len. maar het verschil met Verschuren was zo miniem, dat hij toch de over winnaar was. Een kranige prestatie van deze sympathieke renner, die in zo'n korte, tijd een vooraanstaande pplaats veroverde onder het puikje van de Nederlandse profs. Buysse ded in de tweede manche nog een lelijke val doordat in de bocht zïjn ketting brak. maar het liep gelukkig goed af. Zoals verwacht, werd Koster sprint kampioen der nieuwelingen. Hij sloeg Bouten: de laatste 200 meter reed hij in 14,8 sec. Koolaart en Verhoef moesten genoegenn nemen met respectievelijk de derde en vierde plaats. In de ach tervolging amateurs, werd v. Eekelen door Verheul en Blokland door v. Doost na acht ronden ingehaald. Re sultaat; I Verheul, kampioen. 2 v. Eekeier. 3 v. Doost; 4 Blokland. Honkbalcompetitie-1948 De uitslagen van de Zaterdag en Zondag gespeelde wedstrijden voor de competitie van de Nederlandse Honk- balbond tuiden; Ie klasse: Blauw Wit—OVVO 1—8; sc Haarlem—EDO 5—7; Ajax VVGA 10—0; HHC—Schoten 3—10; Overgangsklasse a: TYBB—HHC 2 3—7. Overgangsklasse b: Celeritas—EDO 2 2-5; DWS-ABC 3-14: HCK— hfc Haarlem 12—4, 2e klasse a: sc Haarlem 2—Celeri tas 2 cel, n.o.; Schoten 2—Laakkwar tier 20—2. 2e Klasse fat Zandvoortmeeuwen— 't Gooi 35—0, 2e klasse e: APGS—hfc Haarlem 2 14—18: Kennemerland—AHC '31 6—0 2e klasse D: Quick 2—EHS 0—13; Zecburgria—ABC 2 23-3; RCH 2- DWS 2 15—10. Promotie le klasse: Spartaan— HCK 4—4. Promotie averg. kl. TlW—Catchers 7—3. Promotie 2e "kl.: DOS 2—Halfweg 10-10. Tennis op Plaswijck De resultaten van het tennistour- nooi Plaswijck lulden: Heren-enkelspel, halve eindstrij den: Van Oort sl. Wielenga 8-8 6-2 6-0; Karpmer sL Vermeulen 6-4 6-0. Eindstrijd: v. Oort sl. Kammer 6-1 6-2. Dames-enkelspel, halve eindstrij den: mevr. Den Boer sL mej. v. Torre 7-5 12-10; mevr. Roolker sl. mej. Welschen 6-3 6-3. Eindstrijd: mevr. den Boer sl. mevr. Roolker 8-6 8-6. Heren-dubbelspel, halve eind strijden; Van Oort en Pieters sl. Van Oostrom en Vermeulen 6-4 6-4; Pasteur en v. Schaardenburg sl. Swarte on Stumphius 7-5 8-6. Eindstrijd:. Van Oort en Pieters sl. Pasteur en Van Schaardenburg 6-0 6-2. Gemengd dubbelspel, halve eind strijden: mevr. Duyster en D, Teschmaeher sl. mej. Welschen en Van Dijk 7-5 8-0; mej- van Kuijk enVan Oort sl, mevr. Roolker en Kammer 4-8 6-4 6-4. Eindstrijd nog te spelen. Damesdubbelspel, eindstrijd: mevr. Theunissen en mevr. v. d. Pol sl. mej, v. Kuijk en mevr, Roolker 0-4 9-7. B-tournooi, eindstrijden: Goris- Schapers nog te spelen. Damés-en- kelspel; mevr, Savert sl. mevr. de Visser 6-1 6-4, Herendubbelspel: Bloem endaal en Relmer sl. Snoek en Krets 4-6 6-3 6-2. Gemengd dubbelspel: Vermaat en Van Buu- ren sl. de heer en mevr. Radema ker 6-4 6-1. Damesdubbelspei mevr. Voorwinden en mevr. de Vries sl, mevr. Schuurman en mevr. van Baaren 6-4 5-7 9-7. Schitterend zeilweer Zaterdag en Zondag heeft de Rotter damse Zeilvereniging op de Krallngse Plas wedstrijden georganiseerd in 12- voetsjollen en Pampnsjachten om de Van Dusseldorp-wisselprUzen. Het was schitterend aellweer en de wedstrijden hadden een vlot verloop. Geen enkel protest weid Ingediend. Bet is In do verschillende ontmoetin gen in de 12 voelsjollen 'n uiterst 8n.m- nende strijd geworden. Na drie wed strijden er werd volgens afvalsysteem geieiid vielen de Sluppy van H. v. d. Ree en het Dobbertje van J, van Ham af en na de vierde wedstrijd kón Nelly V en C. Veldhuizen de jachthaven op zoeken. In de vijfde wedstrijd kwamen nog uit de Porky van H. C. Stas. de Dumpy van G. N. Hoepel en de Spiilia van F. 3. Daniels on de Barry van F Daniels. De stand na 5' ontmoetingen was: de gebroeders Daniels elk 67, Stas 54 en Roepel 32 punten. Aangezien Ree pel en Stas kansloos waren gewor den, werd de zesde en laatste wedstrijd uitgevochten door de gebroeders Da niels. Floor Daniels werd winnaar met een totaal van 82 punten, waartegenover F. J. Dpniels 7fi punten en dus tweede werd. Advertentie I. M. Rijnhaven: Tyro, Bunderland. Merwe- havcn; Arnhem, Harwich Hoek van Holland; Empire Parkeston, Harwich Hoek van Holland; Batavier XI, Londen Jobskade: Melrose Abbey. Hull Park haven; Willem Barendsz, Duinkerken Capelle a. d. IJssel; Mojori. Shorehatn MerwehavenF alk efJell. Curasao Per nis; Att S, Poole Bolnes; Rippingham Grange, Londen MerwehavenAtlantic. Londen Merwehaven* Ingeborg, Lon den Parkkade: Inspecteur Mellemo. Boston Line. Parkkade; Willem Ruys. Engels Kanaal Scftiehaven; Springcrag. Londen IJselhaven; Bonn, Oslo IJselha- vcn Jo, Boston Line. Parkkade; Bull finch, Londen Merwehaven: Capitaine Arsetie, GulUlvec IJmuiden Waalhaf- ver. Matelos PiUien E. Peyrat, Norfolk Waalhaven. Volendam, Buenos Ayres Wilhelmlnakadc; Elias G. Kulukundis, Port Arthur MaashavenQuentitï, Hum- ber IJselhaven; Nyroca. Southampton Merwehaven; Sameland. Calamata IJselhavenBatavier. Hamlna Dor drecht. Jura, Havre Merwehaven; Mecklen burg, Harwich Hoek van Holland: Pol dat na 4 wedstrijden Stass 49. Daniels EÖ en Floor Daniels 56 punten hadden verzameld, zodat op dat moment nog alles mogeiyk was. De Pampusjachten gaven een veel eenzijdiger strijd te ?len, want er waren hier maar 5 ontmoetingen nodig om de Hillegonder van J. J. v. d. Werk® de eerste ontmoeting werd door H. Ver- }v>y gezeild als winnaar aan te wijzen, die, doordat deze voor de derde maal de zege behaalde, thans definitief in het bezit van de Van Dusseldorp-wisselprijs komt. Het totaal aantal punten bedroeg 69, verkregen door in de eerste ont moeting tweede te worden, in de tweede wedstrijd tweede. In de 3de en 4de ontmoeting eerste en in de vijfde tweede. Als eerste viel de Viking van J. H. Bouwman Jr. af en als tweede c|e Hol! an dia van G. van Dusseldorp. zodat ,,d<L ..Pla5jagec van C. Uth. de Hillegonder van J. J. v. d. Werke en de Zuiderkruis van. G- N. Roepel nog slechts aan bod bleven. Roepel bracht het tn totaal tot 62 punten en zou in de zesde wedstrijd hog slechts een theo retische kans op de eerste plaats heb ben. Hij nam derhalve met de tweede plaats genoegen. Advertentie I. M. ka* f KlABttES OV Radio-program ma MAANDAG 17 AUGUSTUS 1948 Avondprogramma HILVERSUM I: 10,00 Nvvs, weer: 19.15 Onder de leeslamo: 10.30 Actueel geluid 1B.45 Reg, ultz20-OOQ Nws: 20.05 Minis ter O. vu* - aulu ^u.ueranfuv* - 20.45 Over zeeslepen: 21.05 Spangen* koor; 21-45 Beiaard concert;' 2215 Mal band en plaat* voor U paraat; 22.45 Avondoverdenk.; 23.00 N\ys: 23.15 Pop orgelbespeling; 23.45 Slotaceoprd. HILVERSUM Ui 19,20 Gesprek met de Ned. t'uuureie attache te Partjs1U.3Q Jan Hoek atrlRetrlo; 20 00 Nws; 20-05 ^Minister Drees; 20.15 John Renova; 20.45 in de maalstroom21.10 uc pt.; 22.00 Ongezonde leotiiur causerie: 32.15 Dolf V d Linden; 22.45 Sopraan en mez zo sopraan: 23.00 Nws; 23.18 Quintette de Hotdub de France; 23,45 Gr, pi DINSDAG II AUGUSTUS HILVERSUM I: 7-00 Nieuws: 7.15 Gymnastiek; 7,30 Pro Arte Kwartet', 7.45 Morgengebed;; 8.00 Nieuws; 5.X5 Pluk de dag*. 9.DO Lichtbaken; 0 30 Ooh- t end concert; 10.00 Klein Kleutertje; 10.55 Gedeelten uit Franse opera's; 10.40 Voordracht uit Homerus Epiek; 10.55 Muziek houdt fit; 11.30 Als de ziele luistert; 11.40 Londeos strijkorkest; 12 - Angelus: 12.03 Metropolcorkast; 1355 Zonnewijzer; 13.00 Nieuws; 13.20 Bari ton en piano: 13.45 Vioolcompositlcs: 14.00 Gemengd koor: 14 30 Onder Ons; 15.00 Gevarieerd programma; 16 00 Zon nebloem; 16.30 Zlekenlof; 17.00 Grote Vacantie; 17.15 Bekende Engels^ orga nisten; 17.30 Lang zullen ze leven: 17 45 Reg. ultz,; 18.00 Vaudeville strlikork.;, 18.20 Sportpraatje; 13.30 Heg ultz. HILVERSUM II: 7,00 Nieuws; 7.15 Gr muziek; 7.50 Dagopening; 8.00 Nieuws; 3 15 Aubade; fi.45 Gram.muz.: 0.15 Mor genwijding; 830 Waterstanden 9-33 Ar beidsvitaminen: 10.30 Korte gesprekken voor de vrouw: 10.35 Gram, muz.; 10 50 Kleutertje luister;II 00 Gram. muziek; 11.45 Paul Koftnann: 12.00 Ro van Hes- se. piano; 12.30 Weer: 12.33 Viool, oiaaot 13.00 Nieuws; 13.20 Jadlerclub; 14.00 Reportage; 1415 Gr.pl.; 14.30 Radio- matine; 16,40 Een leuke plaat en een liedje; 17.00 Panama; 17.30 Sevep wings 17.45 Reg, uitz.; lfl.OO Nïeuws; 18 20 Tom Erieh; 18.30 Trouwen en schelden In Nederland. AANGEKOMEN SCHEPEN 14 AUgUStUS Hovding, Zaandam Waalhaven; Al- garve, Delfzijl Jobshaven-; Bree-Helle, Gdynia Lekhaven; Gallium, IJmuiden Waalhaven; Isgo Huil V/aalhavan; Noordkaap. Londen Maassluis; Tin, Hamburg naar Duitsland; Orion, Cana da Waalhaven; Hees, Shoreham Mer wehaven; Prinses Beatrix. Harwich Hoek van Holland; Leersutn. A'dam Bolnes: Vida, Zaandam Waalhaven; Ask. Stockholm IJselhaven. 15 Augustus Alamak. A'dam Lekhaven; Haat JU, Parijs Parkhaven; Arrdljk, Antwerpen WHhelmlnakadeNUenburgh, Stock holm Merwehaven; Jaba, Mosteras Lekhaven; Golden Ocean, Gothenburg Merwehaven; Gruno. Hamburg Park haven; Markelo, A'dam Parkkade, 16 Augustus Hoogland, Newcastle Merwehaven Egero, Newcastle Pernis; Oakland, Narvik Waalhaven; Heerengracht, Rauroo 2e Xathaven; Maaxlje, Grange mouth Merwehaven; Gerfrtd, Hamburg naar Duitsland; Svcnd VII. Caeri Waal haven. VERTROKKEN SCHEPEN* 14 Augustus Mecklenburg, Hrwich; Karmala, In dia; Hagfors, SkoghallCormoran, Boston Ltne.; Seahara, Grangemouth; Niche, Csen; Kalabaht, Batavia; Odys seus. Hamburg; Robert Maarsk, Mon treal; Taurus, Boston Line,; Alexander S. Clay,. Dingwall; Dejfshaveti. Bue nos Ayres via Antwerpen; Van *t Kofi, Ceuta via Hull; Kirk wood. St: MalO; Bijl S., Stralsund; peregrine, Lopden Castor. Ramsgate; Hilda, Svendborg Veencnburgh, MJddlesbroDixie, Bau- cou; Eseaut, Boston Line.; Westerdam, New Vork; Fidueia, Boston Line.; Lin- dekerk, Basrah via Antwerpen Fiat. Londen.: Normandia, Gothenburg Langlegscott, Shanghai; Arcjurus, Ber gen; Annunzjata, Hampton Roads; Luanda, Londen; Gaasterlandj Ktngs- lynn; Blue Boy, Londen; Olivjan Coast. NewcastleTomsk, Kopenhagen Keiletia," Curagao; Koningin Emma, Londen; Bury, Hull; Sheringham. Har wich; Antwerp, Harwich: Tiin. Boston Line.-, Rijnhaven. Hclsingfors; Duke of York," HarwichEcho, DublinOranje polder, Londen. 15 Augustus Othello, Duinkerken; Fonnla. Hel- singfors; Algarve, Oporto via Antwer pen; Maxrietha, VenernseePrins Alexander, Montreal; Annegiena. Yar mouth; Makedonia, Savoaa; Prinses Beatrix, Harwich: Type, sleepboot, Haisboro Sands; Ems, Hamburg; Jef ferson City Victory, New York; Miner-- va, Londen. Empire Parkeston. Harwich. Wind Zuid-West, matige koelte, kal me zee. bewolkte lucht, SCHEEPSBEWEOïNGEN Arak. 12 te Hamburg; Algarve, 15 te Antwerpen: Alcyone, pass. 15 Ouessant naar A'dam; Aldabi, naar Rio de Ja neiro, 14 nam. U uur dwars van Lis sabon; Alcjegonda, 16 te Penang; Athe na, thuis, 16 tc Antwerpen; Amstel- kerk, uitgaand, 15 te Dakar; Arends- kerk, uitgaand, 16 te Colombo; Aagte- kerk, uitgaand, pass. lft.vm. Straat Mes sina naar port SaidAlgenib, pass. 15 's avonds St. Ylhccnt C.v. naar R'dan»; A'rkeldjjk, naar New York, 13 op 300 mijl West van Scjlly; Averdijk, 13 te Now York. Blue Boy, 35 te Londen; Boissevalr>„_ van Durban naar Zanzibar, pass, 15 Port Mozambique: Boskoop, 14 van Antofagasta naar A'dam. Ccronia. naar Berre (bij Port de Bouc) 14 op fi3Q mijl Zuid van Terceira (Azorem; Carmoran, 15 te Boston Line.; Ctstula, 14 van Singapore naar Fladjoe Congoslroorn, 13 te DualsCottica. pass, 15 Plymouth naar Wcst-ïndiË; Ceram, thuis, 13 te SingaporeClavella.- pass. 14 Kaap Bon naar Heysham; Co- lytto, pass. 14 nam. Ouessent naar Ceuta; Coryda, pass. 15 Guernsey naar Curacao. Delfshaven. 14 's avonds van R'dam te Antwerpen; Delfland. 16 van La Plata te MontevideoDelft, uitgaand, 15 van Curacao naar Cristobal. Escaut, 15 ie Boston Line.; Erin na, 16 te Miri: Echo. pass. 15 Dover; Esmdijk, thuis, 14 op 250 mijl Z.O. van Kaap Hattwas. Flandria, 15 te Ix>nden: Flducia, 15 te Boston Line.; Fiat, 15 te Londen: Frejo, 12 te oSulhampton; Ferocia. pas». 14 Lizard om de West. Goasterland. IS te Kingslyrin; Garoet, II te Bel a wan Deli. Hestia. naar Antwerpen. 14 op 320 mjjl N.O. van Terceira; Kermes, 12 te Montevideo; Bedel, 72 van Yarmouth Nova Scia naar NederlandHelena, 15 van Antwerpen naar BarbadosHud- rg De Zweedse vrachtboot Ltmfjord was Zaterdagmorgen het 5000ste schip, dat dit jaar de Rot- teidamse haven is binnengelopen. In 1947 kwam het 5000ste schip eerst op 13 November binnen. Volgens opgave van Dirkzwager's Scheepsagentuur N.V, te Maassluis 2ijn gedurende de afgelopen week 218 schepen metende 293.137 n.r.t. de Nieuwe Waterweg binnengeko men tegen 167 schepen metende 242.152 n.r.t. in dezelfde week van het vorige jaar. Sedert 1 Januari 1948 zijn aangekomen 5627 schepen metende 8.627.021 n.r.t, tegen 3827 schepen metende 6.305.123 n.r.t. in dezelfde periode van 1947. 0 Het motorvracht- en passa giersschip Slamat, dat b.U de Rot- ferdamsehe-Droogdok Maatschappij in aanbouw is voor de Koninklijke Rotterdamsehe Lloyd, is nagenoeg gereed. Donderdag vertrekt het schip naar de Noordzee voor het houden van een Technische proef tocht. son, sleepboot met 2 walvisjagers. 14 van Port Said r.aar K'dam; Helder, 14 van Guayaquil naar Callao; He'cuba, 14 op 240 mij 1 N.W. van Aruba: Hogo de Groot, thuis,- 14 op 500 mijl Z.O. van Kaap Guard af ui. Japara LLloyd). 14 van Vancouver naar Busreh* Japara, (K.P.M.), 14 vaa Posso •naaj'.'AmpanaJava, 14* van Mo bile naar New Orleans; Jacob Cats, naar Norfolk 15 op 120 mijl West vaa Floras (Azoren), Kasimbar, naA Batavia, 14 op 100 4 mijl Oost van Socotra; Kalabahl, pass. 15 Wight tiaar Batavia; Kflliangot, 13 te Penang; Kaüanda, 15 te Macassar; Hel bergen, ia nam. te Sfax; Kllpfomein, uitgaand, 13 van Genua naar Port SaJd; Kola Agoeng, 15 te Cherifaon; Kamer- toso'no, thuis, 15 Zuidelijk van Kreta. Loenerkerk, 15 te Dar es Salaam; Lindekerk, 15 van R'dam te Antvverpenj Laurenskerk, 15 van Hamburg naar Bremen; Limburg, 15 te Manilla; -Loos- drecht, 13 te Knorrhamshar; Lopper- sum, thuis, pass. 14 Gibraltar naar Ant werpen; Lutterkerk, thuis, 13 te Mar seille. 1 Marietje Bohmer, 14 2c StugsundMi nerve, 16 te Londen; Marcella, IS te Oituaan; Man to, li te Tamptco; Ma- noeran, 15 tc Macassar; Meliskerk, thuis, 15 dwars van Straat Gibraltar; Moïenkerfc. Ip van Singapore naar Port SweitenhamMuiderkerk. 14 te Novo Hodondo; Murena, 15 te Miri; Modjo- kerto, uitgaand, 15 van Aden naar Co lombo Mijdrecht, 14 nam. 10 uur van New Orleans r.aar Liverpool Nigerstroom, uitgaand, 18'vm. te Bor deaux. Orpheus, 13 te Genua; Oleum. 12 van MicJdlcsbrp raar Londen; Overijsei, jl te Seattle; On din a, naar Curasao 13 op ISO mijt Zuid van Fayal; Oranjefontein. 15 van Southampton naar Kaapstad. Prins Willem IV, 10 van Montreal naar Cleveland; Parkhaven, pass. 15 Madeira r.aar A'damPoelau Laut. 14 van Macassar r.aar Soerubaja; Prins Alexnder. pass. 15 Baachy Head naar Montggal; Prins Willem II. 15 te New Orleans; Polyphemus, pass. 15 Wight naar Liverpool. Roepat. IS van Batavia ta Singa pore; Raki, 14 van Penang naar Port Swetter.hana i Rijnland, 15 van Victoria Braz naar Bahla, StrJJpe, 14 van Gefle te A'dam; Sea- ham, 15 te Grangemouth; Straat Soen- da, 12 te Singapore; Stad Maassluis, naar Nederland, 15 op GOO mijl Oost van Kaap RaceStad Haarlem, 14 van Safft paar Nederland; Stad Maastricht, pass. 15 Minorca naar Genua; Stanvac Pen- dope. 14 van Tandjong Oeb^n naar Socngei GetongStuyvesant, :14 van Curggao naar Paramaribo. Taurus, 15 te Boston Line.; Tim, 15 te Boston Line.Tabian, 15 te Soerabaja: Tankhaven ?I. 15 op do Moesi Rivier: Telamon, 14 van Curasao naar New York; TJibadak, 16 te Macassar Tjlbo- das. 14 u- Rio Grande naar Santos; Tjl- pondok, 15 van Frcmantle naar Soera baja; TaliMC, thuis, pass, 15 Gibraltar. Utrecht, 15 te Port Elisabeth gean kerd: Un: S. 15 te Newport Mon. Veencnburgh, 15 te Middlesbro; Vul» casus.- pass. 15 Ouessant naar Savona; Van 't Hoff, 15 van R'dam te Huil; Veen dam, thui3, 38 van Scuthampton, 17 vm. te R'dam verwacht. Züpe, 12 te Strood: Zeeland (Lloyd), 15 te Djibouti; Zeeman, thuis, 15 te Suez. GEVRAAGD VOOR INPAKAFDELING. Aamti. dagelijks bij BOGENA, West vest 33—35 Scbie- dem. Tel, 09350. Te koop kinderwagen,. Geer- llng, Gr. Markt 31. Rolfilms ontwikkelen, af drukken, vergroten, vlugge afwerking. Fotohaqdel K. v, Vuuren, Hoogstraat 100, Te lefoon 86729, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2