Sb m „Dat Olympische fakkel met steeds groter glorie worde gedragen" Zatopek bleef achter Slijkhuis doch Ahlden won Van brood en spelen alleen kan Olympisch vuur niet branden vVat de landen presteerden Maltha reed gigantische race in Tubbergen m XlVde Spelen te Londen Zaterdag plechtig gesloten Over vier jaar in Helsinki - «- Drie Hongaren gaan niet terug Sportfiguren bij de kroning Dick Renooy wint Zilveren Paard' Zestien medailles voor Nederland In te ma tionaal a th letèn-geze Ischap te Amsterdam Frits de Ruyter wint 1500 M f De balans van twee weken Londen Indeling van het programma was fnuikend voor belangstelling Taak der Engelsen was niet gemakkelijk Mexicaan wint de Prix des Nations Jany neemt revanche Een van de turnsters plotseling aan kinderverlamming overleden Soortgelijk geval als in Monte Carlo? Maandag 16 Augustus 1948 LONDEN» Zaterdag OVER de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen hangt öe. wee moed van het afscheid. Ze geschiedt, met strikte inachtneming van het protocol, evenals de opening. Maar het verschil in sfeer en stemming is groot, er ligt de kloof tussen, die een geboorte van een sterven, scheidt, Toen, op de 29o Juli, traden ze aan in formaties van duizenden al die geestdriftige en van strijdlust popelende jonge mannen en vrouwen, vergezeld door orkanen van applaus als ze langs de enorme tribunes marcheerden. Thans heeft de sluitingsplechtigheid ook luister, maar het is de luister van het afscheid, de luister van de herfst die aan sterven herinnert. Londen de Olympische vlag van geborduurd satijn, die in 1920 door het Belgisch Olympisch comité werd aangeboden, door de Duitsers in de bezettingstijd werd geroofd, en door Britse troepen in de kluis van fen Berlijnse bank werd terug gevonden, Nu zal ze in Londen blijven tot de'Spelen te Helsinki; Dan schallen de trompetten, de gele vlam in de Olympische schaal dooft uit en terwijl de dréün van. vijf kanonschoten door het stadion rolt, wordt de fiere Olympische vlag, die midden in de arena wapperde, langzaam neergehaald. Prachtig begeleid door de muziek van dé En het ogenblik van de af sluiting der Spelen is er. Door de poort naast de vlam mar cheren de vlaggedragers van de deelnemende landen de arena binnen, voorop Grieken land, daarna öe andoren in al fabetische volgorde, Nederland lóópt ongeveer in het midden, de Union Jack sluit de rij. Zij marcheren tot voor de ere tribune en stellen zich daar op in een halve cirkel, waar de president yan het I.O.C., Ed- stroem, vergezeld van burg graaf Portal of Laverstroke, president van de Spelen, Lord Bürghleigh en de Lord Mayor van Londen hen tegemoet tre den. Het is een plechtig moment. De president van het Ï.O.C. heeft het spreekgestoelte bestegen en in doodse stilte hoort men, na zijn persoonlijke boodschap aan - ae jeugd van de wereld, de woorden aan, die de sluiting der Spelen be zegelen: „Utt naam van het Internationaal Olympisch. Comité betuig ik aan de Koning en het volk van Groot Brit- tanniëj aan de autoriteiten van de stad Londen en aan de organisato ren der Spelen onze diepste dank baarheid. Ik proclameer de shiitin9 der Spelen van de XlVe Olympiade, en fn. overeenstemming met de tra ditie doe ifc een beroep op de jeugd van elk land om over vier jaar te Helsinki bijeen te komen, teneinde daar met ons de Spelen van de XVde Olympiade te vieren. Moge zij blijmoedigheid en eensgezind heid ten toon spreiden, opdat de Olympische fakkel met steeds gro tere bereidheid, moed en glorie ';oartgedragen moge morden voor Uct loelzyn van de mensheid tot in 'engte van dagen." Vlag blijft in Londen En r.a het uitspreken van dezu voorden overhandigt de heer Ed- ilroem aan dc Lord Mayor van \J ANNEER een puntentellinz v v voor de Olympische Spelen .vordt opgemaakt, op basis van: 6 mnten voor een eerste olaats. vitf ountcn voor een tweede en zo voortgaande tot één Dunt voor een zesde plaats, krilscn wil de volgen de tabel, waaraan tevens de ge wonnen medailles per land zijn toe gevoegd Je volgorde der cijfers Is: punten^ kou- -ten. zilveren en bronzen medailles Ver. Staten 480 38 17 27 20 Zweden. 2S3 12 17 Frankrük 172 9 7 13 Gr, Brlttannlë 164 3 14 6 itaiib 151 8 H 8 Hongarije 138 9 S 9 Denemarken 117 5 9 Nederland 107 5 2 9 'Finland 80.5 3 4 3 Zwltsertand 73.5 3 8 4 Australië 73' 2 6 s Turkije 64 6 4 2 Noorwegen 90 4 2 Argentinië 85 3 3 1 België 56 2 2 3 Taj siowakye 42 e 2 Cangda 38 1 2 Egypte 3! 2 2 1 Oontenrtik 20 1 3 Mexico 29 2 1 2 Z. Afrika 28 2 1 Jamaica 28 1 2 Zuidalarië 17 2 Korea 15 2 Uruguay IS 1 1 Polen 10 1 Brazilië 9 1 Panama 8 2 Peru 7 1 Cuba 6 1 India 6 1 Iran 6 1 Portugal 6 1 Spanje e 1 Oylotl s 1 Trinidad 5 1 Porto Riee 4 1 Pakistan 3 Eire 1 Chili 1 Phillppynen T- Syrië 1 Drie leden van de Hongaarse wa- icrpoloplocg, die aan de Olympische Spelen heeft deelgenomen, hebben geweigerd naar hun land terug te ke ten. De Britse regering heeft hun toegestaan zich in Engeland te vesti gen, aldus Reuter. In sportkringen gelooft men, dat het voorbeeld van de drie Hongaren gevolgd zou kun nen worden door andere athleten van landen achter het yzeren gprdyn, die rich nog in Engeland bevinden. Naar het ANP verneemt, zullen voor de kroning van Koningin Juliana, behalve Fanny Bkuikcrs-Koen, ook de president van het Nederlands Olym pisch Comité luit. kol. C, F. PahutLdc Mortanges en dc aanvoerder van het Nederlands voetbalelftal Arie de Vroet, als oüiciële gasten .Worden uitgenodigd, Acht K.M. zwemmen in de IJssel De Zondagmiddag te Zufphen ge houden echt km-wedstrijd in de IJs- seï werd. bij de dames A. Vledhuy- zen (Robben) winnares in 1 uhr 7 min. 25 sec. Tweede werd Irma Schu macher (RDZ) in 1 uur 7 min. 25% sec. en derde de KDZ-zwemster G. de Hoogs. Schopman ('t IJl won bij dc heren in 1 uur S min. 50 sec. i verschillende korpsen van de Guards zingt een van die vele voortreffelijke Engelse koren dan de indrukwekkende Olympische hymne „Non Nobis Domine1'. "Afscheidsmars Op de muziek van de gezamen- I lijke korpsen van de Guards mar cheren dan de vlaggedragers langs de eretribune en verlaten, de arena. Achter de Union Jack wordt de Olympische vlag gedragen. Dan zet het koor de speciaal voor de slui tingsplechtigheid geschreven hym ne in „Let us be glad", die op de wijs van „Londonderry air" wordt, meegezongen, door zeer velen van de 80.000 toeschouwers, die zich van hun plaatsen hebber verheven. Onmiddellijk daarna weerklinkt voor de laatste maal het „God Save the King", De Spelen van Londen zijn geëindigd. Maar op het scoringbord staat deze boodschap te lezen: „De geest van de Olympische Speten, die hier een wijle heeft vertoeft, zei zijn tocht voort. Dat hij moge gedijen in de gehele we reld, in de veilige hoede van. allen, die zijn nobele impuls in dit grote sportgebeuren gevoeld hebben." Tijdens de Olympische Spelen 1948 te Londen heeft Nederland de volgende medailles gewonnen: VIJF GOUDEN .-Ithleüek 100 meter: Fanny B(ankersKoen. \thletlek 200 meter: Fanny Blankers—rKoen Athletiek 80 meter harden: Fanny Blankers—Koen. Athletlek 4 x 100 meter estafette dames: Xenla StadtDe Jong, Nel VV11 zi ers—Ti mme r, Gerda van der KadeKouciy» en Fanny BlankersKoen. 'wemmen 200 meter schoolslag Nel van VU et. TWEE ZILVEREN vano: Mevr. Van den Anker—Doedens In Kl-klasse 500 meter 'Vielrennen wegwedstrijd: Voorting. NEGEN BRONZEN Athletiek 1500 meter: Wïm Slijkhuis. Athletlek 5000 meter; Wim Slykhuis. Zwemmen 100 meter borstcrawl: Marie Louise Vaessen Zwemmen 4 x 100 meter borstcrawl estafette: Irma Schuhmacher, Margot Marsman. Marie Louise Vaessen en Hannie Tcrmculen WaterpoloNederland Gewichtheffen zwaargewicht: Bram Charité Zeilen Starklasse: Bob Maas en Eddy Stutterheira, Zeilen Firefly: Koos de Jong. Hockey: Nederland. Staande op de eretribune draagt Sir Frederick Wells tijdens de slui tingsplechtigheid van de Olympische Spelen 1948 in het Werttbïefc Sta dion de Olympische ulaq, die onder zijn hoede zal -blijven tot .de 15e Olympiade, die in Helsinki zal worden georganiseerd. Naast hem de voorzitter van het Olympisch Comité, J. Sigfrid Edström, tijdens het uitspreken van de slotrede en op de voorgrond Lord Burghley, voor zitter van het Uitvoerend Comité In het Olympisch Stadion, te Amsterdam organiseerde de Amsterdamse Athletiek Club Zondagmiddag internationale atletiekwedstrijden, waar aan verscheidene deelnemers aan de Olympische Spelen hun medewer king verleenden. De grote 3.000 meter-loop werd een spannend duel tussen Zatopek (Tsjecho-Slowakijs)Ahlden (Zweden) en Slijkhuis (Nederland). De Zweed werd winnaar met een tijd van 8 min. 9.$ sec. Slijkhuis kwam als tweede 0.6 sec. later binnen. V.r.n.l.'; Zatopek, Ahl den en Slijkhuis Onder ideale weersomstan digheden heeft Zaterdag te Tubbergen een ruim 30-dui zend koppige menigte van bui tengewoon spannende tno tor wedstrijden genoten. Tijdens het verrijden van de 350 c.e. Senioren werd het publiek dol van enthousiasme. De bekende Rotterdamse coureur Ben Mal tha, nu in het zadel van een Telocette K.T.T., reed een gi gantische wedstrijd. Zijn groot ste rivaal Lo Simons op Excel sior zat weliswaar vlak achter hem, maar kwam nog net een beetje snelheid te kort. Maltha won deze race in inder daad grootse stijl en bracht meteen het ronderecord in deze klasse om zeep. Hij reed een ronde in de re cordtijd van 4 m. 22,4 sec., wat een uursnelheid betekent van 126.63 k.m. Nog een lauwerkrans en een (Van een speciale verslaggever) „Als Zatopek in Praag tegen buitenlanders loopt, moedigen zijn land genoten hem aan van-de eerste tot de laatste meter," zei een rustige micro- foonstem, toen het startschot voor da 3000 m- race in het Olympisch stadion te Amsterdam Zondagmiddag gevallen was en een dichte drom lopers de eerste 100 m. aflegde, „de drie groten", Zatopek (Tsj. Slowakije), Ahlden (Zweden) en Wim Slijkhuis (Nederland) voorop. 10.2 sec. 3, Zatopek (op 20 m.) 8 min. 16 sec. Record verbeterd Doch ook over de andere buitenland se gasten valt wat te vertellen. Lloyds Labeach (Panama) deed een poging het baanrecord van het stadion op de 200 m. te verbeteren. Hij slaagde hierin ten volle, ondanks de tegen stand die hij van Mac Kenley (Jamai ca) ondervond. Labeach'bracht het record van 21.4 op 21.1 sec. en de zelfde prestatie leverde Mac Kenley op de 400 m., een afstand waar hij zich thuis voelt. Zijn tegenstanders waren hier Hardmeier (Zwitserland), Reardon (Ierland) en onze landge noten Kroon, Bakels en Nusse. Mac Kenley schoot direct .weg en nam de kop. Met lange krachtige passen rende hij meters voor de an deren uit. Zijn tijd, 46.8 (nieuw baan record).ïegt voldoende. Hardmeier deed er haast iwee se conden langer over, ondanks ver woede strijd op de laatste meters met zijn Ierse tegenstander. Ook de 100 m. was voor Lloyds Labeach in 10.5 sec. en Jack Treioar (Australia) als goede twéede (10.6) Onze landgenoten .Scholten en Lam- mers gaven elkaar weinig tpe, Beiden noteerden 10.7. Zege van Frits de Ruyter Drie valse starts bij de: 1500 m, konden onze landgenoot Frits de Ruyter niet van de wijs brengen. Rustig nam bij de kop. De Zwitser Waidvagel volgde aanvankelijk goed, nam zelfs een ogenblik over, maar De Ruyter hield hem voortdurend in het oog, nam na-750 m. de eerste plaats in, om deze niet meer af te staan en tenslotte met een tiental meters verschil te winnen. De buitenlandse polsstokhoogsprin gers warén de Noor K>as en de Eyeti bleef het stil, maar toen be grepen 30.000 bezoekers de bedoe ling. Slijkhuis... Slijkhuis... Slijk huis... een machtige roep- schalde door het stadion, èen roep die Wim Slijkhuis sterkte, die hem de moed gaf 60C M. vüór dc finish de aanval op Zatopek ir. te zetten. Toen vond Zatopek nóg een antwoord, ondanks het feit. dat hij met zijn on-e!egante loop, in een moordend tempo, 24UH m. aan de kop had „doorgehamerd'' en' ondanks het feit, dat hij enkele tientallen meters Ie voren even was gestruikeld. Zatopek vond zijn antwoord er. bleef a'e leiding houden. Weer 30.000 bezoekers: Slijkhuis... Slijkhuis smekend bijna en Slijkhuis kwam te rug, passeerde ditmaal Zatopek. Vier honderd meter voor de finish !ng hij ccn. Tot dat moment had de Zweed Ahlden de strijd voor hem met een goedkeurend oog gadegeslagen. Nu waagde hij zelf de sprong en slaag de. Hij schoof voorbij Zatopek en in één ruk langs Slijkhuis. Met grote, lange passer, nam de Zweed de eer ste plaats in. Dat was teveel voor dc Tsjech. Hij viel terug vijf, tien, vijftien meter, maar Slijkhuis, schijn baar onvermoeibaar, bleef doorzet ten, bleef volgen en had onder oor verdovende toejuichingen cle kracht, bij het uitkomen van de laatste bocht, opnieuw aan te zetten. Maar ditmaal om te stuiten op een prachtige eindsprint van Ahlden, die met enkele meters voorsprong de fi nishlijn het eerste brak. Tijd 8 min. 9.6 sec. Zeiden maakte de Zweed een dergelijke did. 2 Slijkhuis tn 8 min. Zweed Lindberg. Zij deden het kalm .aan en pas toen de stok op 3.50 m. lag, kregen zij interesse. Daaronder was hen te min. Tenslotte haalde Kaas de 4.2G m., Lindberg net niet. De enige vrouwelijke buitenlandse gast was de Australische Shirley Strickland, die overtuigend de TOOm. dames en 80 m. horden won. De uitslagen lulden: (Nnnr. Polsstokhoogspringen: i- Kaas (Noor wegen) 4.20 meter: 1.10 heren: 1. Jan Zwaan (A.W-2 Speerwerpen heren: 1 v. d. Poll VV en L.i 53 72 m.; verspringen neren. i. Naaktgeboren (DFCi 6.63 m.: dhsc"s" werpen heren: 1. De Bruyn (V eni L.) 42.45 b 800 meter heren: 1. Zweden) 1 min. 54 i heren; l. De Ruyter (AV 23) sec; 2 W aid vogel (Zwitserland) 4 min 2.5 sec.; 3. Van Gog (Haarlem) 4 min, 2 B' sec: S00 meter: 1. Ahlden (Zweden) 8 min 9.6 aec,; 2. Slijkhuis (AAC* 8 min. W.2 sec.; 3 Zatopek (Tjechoslows- kijej 8 min 16 sec.:* 100 m. heren: 1. Llovd Labeach [Panama) 10 5 sec.: 2 Treioar (Austr.) 10.6 sec.; 3. Scholten (AV '231 .10.7 sec.: 400 meter heren: 1. Mac Kenley (Jamaica) 46 6 sec. (nieuw baanrecord); Z. Hardmeier (Zwitserl.) 43,3 sec,; 3 Reardon (Eire) 48,4 sec,; 200 meter heren: 1 Labeach (Panama! 21.1 sec (nieuw baanrecord); 2. Mac Kenley (Jamaica) 21.4 sec.; 3. Scholten (AV '23) 21.7 sec.; 80 meter horden dames: 1. Miss Strickland (Australië ll 8 sec 2. Mevr v. d KadeKoudlja (Victoria) 115 sec,; 3, Bente Bergen dor ff fDene- markën) 12 5 sec: 100 meter dames: 1. Miss Strickland (Australië» t.2,4 sec 2 Mevr. StadtDe Jong (Celebes) 12.7 sec.; 3. Gré de Jong (Zaanland) 12 8 BIJNA drie weken zijn wij nu in. Engeland geweest, enkele dagen in Portsmouth en de rest van de tijd in Londen. Als ik zeg wij, dan bedoel ik daarmee duizenden en duizenden vreemdelingen, deelnemers en tos schouwers uit alle vijf werelddelen. Wij hebben hier ruim veertien dagen in een soort Babyion geleefd, vole ta len gehoord, vele mensen gezien. Er waren een paar brandpunten van in ternationaal eontact: Wembley, de kampen en de Civic Hall,.het domein van de pers. Hier is gegeten, gedron ken en gewerkt. Zodra weer een dag van hoogtepunten voorbij was, stroomde een leger van journalisten naar de Civic Hail, ltlonk het snel- vuuriawaai van schrijfmachines en de onverstoorbare stem van de om-( roeper: „Here is the cal] for mr. Ja-' valovski from Budapest, here is the call for mr. White from New-York, here is the call for mr. Strindberg from Oslo San Francisco, Bue nos Aires, Milaan, Sydney, Stock holm, Bratislava, Amsterdam, Utrecht, Botterdamde Civic Hall is dagen lang het middelpunt geweest van de wereld. Deze gedachte is fas cinerend genoeg om er even bij stil te staan. Iemand heeft eens gezegd; „There will be otie world "or no world.,.." Hier was één wereld, op .enkele uitzonderingen na. Onze Russische collega's en de Russische deelnemers hebben we gemist En toch WAAR blanken cn bruinen, gelen en zwarten hier veertien dagen hebben samengeleefd, met elkaar hebben gegeten, gedronken en waar da taalmoeilijkheden niet al te groot waren, met elkaar wan gedachten hebben gewisseld z|jn deze Olympi sche Spelen afgezien van de spor tieve hoogtepunten, die werkelyk. uniek waren niet tevergeefs ge weest. Daarvoor moeten wft de En gelsen, die de moeilijke taak op zich hebben genomen deze eerste Spelen na de oorlog te organiseren, dank baar zijn. w Hun taak was niet gemakkelijk. Voor een land dat als overwinnaar uit de oorlog is gekomen, heerst hier nog een schaarste bijvoorbeeld aan voedingsmiddelen die ons land na de oorlog er zoveel berooider aan toe dan Engeland al niet meer kent. Er is hier geklaagd over het eten, wel eens ten onrechte, maar ook wel eens terecht. De Engelsen hebben cr zelf niet hun ogen voor gesloten. Want dat is bewonderenswaardig van dit volk: zij kunnen het moeilijk verkroppen, dat_zij bijvoorbeeld op de belang rijkste nummers geen gouden me dailles hebben veroverd, maar zij zullen er heus geen minderwaar digheidscomplex van overhou den. Hun openhartigheid in de bladen over wat andere volkeren van hun land denken is even merkwaardig. Journalisten van ver schillende bladen hebben onder de vreemdelingen een enquête genou- den en al was het oordeel vaak niet mals, het werd zonder schroom ge publiceerd, Zy kunn critiek verdragen cn daaroir al geen Engelsman het mij kwalijk nemen, wanneer jk, bij al mijn bewondering, toch nog wel iets heb aan te merken. U hebt het misschien al eens, openlijk of tussen de regels door, Sëlezen, Bij alles) wat de Engel sen voor deze Olympische Spplen hebben gedaan, kregen wij, voor al in den beginne, toch de indruk dat zij te veel aan het toeval hebben overgelaten. De machine is hortend en stotend op gang gekomen. Overal waren perskaarten van het kastje naar de muur werden gestuurd, liepen met boze gezichten rond, in de kampen was weinig of niets geregeld, zodat de leiders van de ploegen er slape loze nachten van hadden. Vraag dat maar aan de heer Van Zijl, de voor zifter van het N.O.C. Zelfs op Wem bley klopte het niet. Wij hebben er ons gauw aan gewend, maar,... on bewust oleef er het gevoel, dat het anders had. kunnen zijn. De Engelsen hebben de fout be gaan hun gasten te veel naar hun éigen maatstaf te meten. Wij, journa listen, die hier onder de moeilijkste omstandigheden ons werk moesten beginnen, kunnen er van meepraten. Er waren vijf perschefs, maar nooit was or één te vinden en had mqn het geluk er één aan te treffen, dan luis terde hjj vriendelijk en zei ten slotte: „Sorry, but I can 't help you." Als h ij ons niet kon helpen, wie zou het dan wèl kunnen? Na een paar dagen ging ieder zyn eigen weg. Geen bindende kracht NU weet ik wel, dat men de Olym plsche Spelen, waar duizcifdcn ei duizenden samenkomen, niet kan vergelijken met een kamp van de Y. IVLC.A., maar het Jand, dat de taak op zich neemt om deze Spelen te organi seren, aanvaardt hiervan ook de plichten. En cpn van de plichten ls om de Olympische gedachte niet al leen af te doen met het- ontsteken van het Olympisch vuur cn het spelen van de volksliederen. Het vormen van een Internationale gemeenschap, zolang deze spelen duren, mag niet aan het toeval of aan de verbroede- ringslust van de gasten zelf worden overgelaten. De decentralisatie van de plaatsen, waar de Spelen moesten plaats vin den, de grote afstanden, die men had af te leggen naar de kampen, zijn niet bevorderlijk geweest voor het ontstaan van een waarlijk internatio nale gemeenschap. Ook de indeling van het programma was fnuikend voor de interesse. In plaats van de Klachten, Journalisten, die voor hun meest attractieve sporten athletiek en zwemmen over twee weken te verdelen, ls alle kruit in één week verschoten. Ziehier niet alleen mijn, maar de bezwaren yan velen mijner colle ga's. Nogmaals: zij doen aari de sportieve kwaliteiten van deze Londense Spelen weinig af. Ma ar van brood én spelen alleen kan het Olympisch vuur piet branden. 1952: Helsinki.. Ik 'zou het niet wagen om nu a3 te schrijven over de volgende Olympi sche Spelen, die ons hopenlijk over vier jaar naar Helsinki zullen bren gen, als de Finnep. die hier de gast zijn geweest in Londen, ons niet nu al teeds ecu. mooi boekje hadden ge geven over wat straks de Finse hoofdstad aan de duizenden buiten landse gasten te bieden heeft. Ieder een kent de sportieve prestaties van dit kLeine, dappere volk. minder mensen weten uiteraard dat het Fin se volk zeer gastvrij is. Er is slechts één schaduwzijde: nu reeds zijn de Finnen bang, dat zij over vier jaar methotzqlfde probleem zullen heb ben te kampen, waar prpctisch ieder volk mee worstelt: de huisvesting. Ik heb met verschillende Finnen gesproken. Het zou niet charmant; zijn tegenover de Engelse gastheren om bun mening over deze Olympi sche Spelen te vertolken. Maar wel kan ik u ver4ekeren, da< zij ogpn en oren de kost hebben gegeven. Onze chef de mission,'de heer Karei Lotsy, beeft ook reeds getoond een vooruit ziende blik te hebben, want ik zag hem menigmaal in gezelschap van le den van het Finse Olympisch Comité. De klassementen van het laatste Olympische nummer, de Prix des Na tions, luiden: Het individuele klassement: 1, en Olympisch kampioen: Cortes (Mexico) op „Lorenzo" 6¥4 "out; 2. Urira (Mexico; op „Hotbed" 8 fou ten, 3. ChevaJlier d'Orgeix (Frank rijk) op „Sucre de Porcine 8 fouten,. Ritmeester Gruppelaar (Neder land) op „Random Harvest" werd met nog twee andere ruiters 20e met 38% fout. De.beide andere Nederlan ders; majoor De Bruine op „Romani- chel" en Rijks op „Master" werden tydens het parcours uitgebeld. Het landenklassement luidt: 1. en Olympisch kampioen: Mexico 34% p.; 2. Spanje 56V* p.; 3. Gr. Brit- tannie 67 p. Dit waren de enige drie teams, die de wedstrijd met 3 ruiten beëindig den. Prinselijk paar in Aldershot Lang voordat de eerste ruiter in de ring verscheen, waren prinses Julia na en prins Bemhard in de Royal box getuige van verschillende cere monies protocolairee, die aan bet springconcours vooraf gingen en waarbij ojïl de medailles* werden uitgereikt aan de winnaars-en ge plaatsten van de verscuulende rui- ternummers, die in Aldershot en om geving waren verreden. Fanny BlankersKoen naar Australië genodigd Een Australische groep heeft Fan ny BlankersKoen uitgenodigd voor een toer door Australië. De heer Euston Greene, de leider van deze Australischs groep, verklaar de dat indien daartoe de wens te kennen zou worden gegeven deze uitnodiging ook zou gelden voor de heer Blankers en de beide kinde ren van het echtpaar. Hij zeide verder dat Fanny Blankers Koen medegedeeld had, dat zij gaarne naar Australië zou willen komen, maar dat men eerst meer bijzon- derheden over de tournee zou wil- 1 len vernemen. zilveren beker ging naar de Maas stad/In de 250 cc. Junioren legde n,l. Jan van Dongen op z'n ren sport D.K.W. beslag op de eerste prijs. Hü deed deze wedstrijd met een uursnelheid van 105,95 km. De 125 cc. Junioren werd op een keu rige wfjze genomen door T. - Veer uit Borculo op Velocette. K-T-T. Jammer was wel, dat Veer voor deze klasse veel te sterk was, waar door er van strijd om de kop geen sprake was. Zijn gemiddelde uur snelheid was 116,1 km. De halve liter klasse Junioren, werd gewonnen door J. Fikse uit EIburg op B.M.W. met een uur- snelheid van 114.8 k.m., dus lager dan de snelheid van Veer in de 350 cc klasse. Onze meervoudige kampioen Dick Renooy won onbedreigd de 125 cc. Senioren klasse en legde, wegens algehele beste prestatie be slag op het fraaie zilveren paard van Twente. Zijn gemiddelde uur- snelheid was 95.79 k.m. De kwartliter klasse werd op fraaie wijze door Lo Simons- ge wonnen op Excelsior, roet een uur- snelheid van 116.46 k.m. In de halve liter klasse Senioren bleek de Triumph Grand Frix van Drikus Veer razend snel. Hij won onbedreigd de wedstrijd en verbe terde meteen het ronde-record dat op naam stond van Knijnenburg. Veer bracht record op 4 m. 17-3 see. wat een uursnelheid van 129,14 k.m. betekent. De finale, met als inzet de na tionale kampioen schabpen, zal ver reden worden op Zaterdag 28 Aug. a.s. en wel op het nieuwe circuit van Zandvoort Alec Jany, de Franse zwemkaca- pïoen, die zijn landgenoten in'Londen zo hevig teleurstelde, heeft Zaterdag middag in het zwembad van Tourel- les tijdens de wedstrijden om de Grand Prix de Paris revanche geno men op de Amerikaanse Olympische sterren. Hij zwom de 100 meter vrije slag ra 58 seconden. Carter kwam als. tweede aan met een achterstand van 6/10, Wally Ris werd derde en' Alan Ford vierde. SVH wint van Cheltenham In het prachtige buitenbad te Cheltenham heeft SVH Zaterdag de waterpolowedstrïjd tegen Chel tenham met 52 gewonnen, nadat de rust met 21 was ingegaan, pe viermaal 33 yards estafette was eveneens voor de Hillegersbergena- ren. Vandaag wordt in Weston-Su- per-Mer gestart. x Drny van Ekris sloeg Ria van der Horst met ruim verschil - In bet zwembad Groenendaal te Heemstede organiseerde HPC Zon dagmiddag zwemwedstrijden, waar aan enige Olympische zwemsters deelnamen. Op de 100 meter rug- crawl werd Ria van der Horst (RDZ) met ruim verschil door Diny van- Ekris geslagen. Diny- van Ekris maakte een tijd van 1 min. 16.4 sec. en Ria van der Horst 'l min. 20.5 sec. Hannie Tertneulen Was op de 100 me ier borstcrawl, die zijn 10 1 min. 7.1 sec. aflegde, ook aanzienlijk sneller dan Beb Zijlstra (RDZ), die in 1 rain. 13.3 sec, als tweede aantikte. Op de 200 meter schoolslag werd Cor Broekhoven (Rotterdam)' tweede in 3 min. 3.2 sec. achter Tonhy Hom. (Robban), die prec:es 3 min. noteer de. De 3 maal 50 meter estafette werd een overwinning voor RDZ in 1 min. 47.9 sec. De Rotterdamsche Leeuw 'oe J5..V, de Rotterdamse Leeuw heeft Zondag op haar parcours aan de Oude Plantage wedstrijden gehouden, waar- --an de uilslag Is: A klas. 50 ronden 55 km: tijd 1 uur 20 min.; 1. G, van Dorst, 1 ronde uit gelopen; 2, H. van DaJsen; 3. A. Blok zijl; 4, B. Bitter: 5. If. Ket. B klas. 40 ronden 43 km. Tijd l uur 14 min.: 1. T, Versluis; 2. P. v. d. Vaart; 3. W. Quyvenhod; 4. A. TiUekes; "S. J. Boerewinkeb Juniores, 20 ronden 21 km. Tijd 40 min.: 1. J, van Gorp; 2. J. Wervers; 3. P. Versluis; 4, M, Ek; 5. Wannetf- hQveo. Feyenaord De uitlag van de door de Renners- vereniging Foyengord gehouden wed strijden luidt: A klas. 100 km: 1. Bernard 2 uur 40 min,; 2. Korput; 3. Blokland: 4. Zijp. Nieuwelingen 65 km: I. Van Gils 1 uur 45 min.; 2. Poldervaart: 3. De Muncfc. Juniores, 37 km: 1, Huizlnga I uur 5 min,; 2. Nimwegen; 3. Vos. Tsjechische vlas haljstok ■L India won en Suriname speelde gelijk De voetbalploeg van India heeft Zaterdagmiddag met 5—1 van Ajux gewonnen. Bij de rust was de. stand 10 vaor India. De Surinaamse voetbalploeg speelde Zondag te.Til burg teg eneen Tilburga elftal. B0 de rust was de stand 1—1 gelijk en ook het einde kwam "met gelijke stfthd 2—2. Vrijdag heeft de TsjcuUoBlowaaksc tumstcrsploeg de eerste prijs gewon nen. Hiervoor werd haar Zaterdag de gouden medaille uitgereikt, maar er Was geen vreugde over. De Tsjechi sche vlag, met zwarte crêpe overdekt, hing tijdens de ceremonie pratoco- laire, halfstok, In de nacht, vooraf gaande aan de sluitingsdag van de Olympische Spelen was de 23-jarige Eliska Misakova, lid van de Tsjechi sche dames-tumploeg, in een zieken huis te Londen, aan kinderverlam ming overleden. Ellska Misakova, die secreta resse is in Praag, werd een dag vóór de gymnastiekwedsürjjden ernstig ziek. Met hoge koorts werd zy naar het ziekenhuis ver voerd, waar men haar onmiddel lijk in een ijzeren long plaatste. Ondanks alle pogingen, die de ge neesheren in het werk stelden haar te redden, is zij in de nacht van Vrij dag op Zaterdag, nog vóór men haar kon meedelen, dat haar team de gou den medaille had gewonnen, overla den, Niettegenstaande dit tragische ver lies heeft haar zuster, Maria Misako va, Zaterdag, ten einde de duizenden opgekomen toeschouwers niet teleur te stellen, toch deelgenomen aan de turn demonstraties, die door het Tsje chische team werden gegeven. Zoals men zich herinnert, heeft een dergelijk geval zich voorgedaan tij dens de Europese zwemkampioen- sehappen. die verleden jaar Septenv- bt>r te Monte Carlo werden gehouden. Hjer werd de Engelse zwemster Nancy Raich het slachtoffer van deze infectie-ziekte. Huldiging Koos de Jong Vanavond om B uur zal Koos de Jong, die na de nodige tegenslag tenslotte toch nog tijdens de Olym pische Spelen in de Fïrefly-klas be slag heeft weten te leggen ap de derde prijs, in, het clubgebouw van de watersportvereniging Aegir worden gehuldigd. Toon van V.O.C» jubileert De terreinknecht van V.O.C.de heer A. A. Verburg,. Beyerlandse- straat 33 (Z),- kortweg genoemd „Toon zal Woensdag 1 September de dag herdenken, waarop hij voor 35 jaar in dienst van VQC i5 ge komen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3