wnrvuww Tournooi-systeem bij voetbal deugt niet, vindt Lotsy jeugdiger leïni en jiidd Wnnen 2 weken Frank Pot's ViSGonservsn-lndustrie DENK ER AAN!! Vroom &Dreesmann Arbeidskrachten Chef de mission uoLbeivondering voor zijn athleten en officials Ned. elftal bleef niet onder de maat Windmolens Weken het snelst bij 2 van de 3 vrouwen A. DE HOOP N.V. Adverteer regelmatig Barten L uyten Manui, en Vr. gesch. en ongesch. PLASTIC KUNSTGEBIT MANTEL- EN JAPONNEN NAAISTERS ENIGE VERKOOPSTERS Plaatst een Koerierster T Kerstmis in Augustus m de Ohpnpi&jche Spelen' ef^B KOERIERSTERS £>n Koerierster bresiet het U! 2. 5. 4. 3. O. O tevreden ben ifcM. verklaarde de chef de mission, de heer 'Ij K-/: J- Lot^r' na de sluitingsplechtigheid van de Olympische Spelen. «De sportieve resultaten van de Nederlandse ploeg zijn uitmuntend geweest 2i»£.£r f **5 T h.CX leaï? heb ik' sIechts woorden van lof. Ik had een suuehoop. dat Nederland vfjftig procent van de resultaten van Berlijn 193S zou behalen, maar als ik het goed zie hebben wjj het er zelfs beter afge bracht dan toen.- In Berlijn 6 gouden medailles, 3 zilveren en enkele bronzen plakken en nu vuf gouden, twee zilveren en 9 bronzen plus nog verscheidene zeer goed-: vierde, vijlde en zesde plaatsen in diverse nummers. Maandag 16 Augustus 1948 Hier en daar heb tk de opmer- icing gehoord en gelezen, dat de prestaties van hat Nederlandse voetbalelftal in. vergelijking met de andere takken van sport zijn tegen gevallen. Ik ben het daar mede niet eens. De jongens heb ben bun uiterste best gedaan, maay kwamen de wedstrijden voor aüiletiek, zwemmen, water polo. kano. en andere takken van sport op het goede moment, voor een topprestatie van het Neder landse elftal was het te laat. of liever gezegd, hadden de andere landen, zoals de Scandinavische een voorsprong. In Nederland was het seizoen, in Mei afgelopen, in Zweden en Dene marken begon men toen pas. en dat geldt ook voor Grooi-Brittannië. Die ploegen stonden er frisser tegenover. En verder ben ik een beslist tegen stander geworden van het knock-out systeem in dit Olympisch voetbal- toumooi, zoals dat door de Engelsen wordt voorgestaan. Een poule systeem, zoals bjj hockey, bij water polo, een berkansïngsmogelükheid zoals bfj roeien, is absoluut beter. Bovendien krijgt men dan niet die hardheid, die het Cupsysieem bjj voetbal kenmerkt. Abe als hockey "er De vriendschap tuss. u de di verse onderdelen van dé Neder landse ploeg *s in Londen veel groter geworden. De hockeyspe lers wisselden hun gedachten met de wielrenners ui: en de scher mers hadden heie debatten met de gewïchtheffers. Op een gege ven ogenblik was Abe Lenstra aan het hockeyspelen en..-, dat ging hem goed af. tot vreugde van de hockeyinternationals. 2n wat heb ik als chef Je mission niet veel te danken aan mannen als Quar les. als Sabel, als Paulen, die altijd in de weer waren om eigen of andere mensen aan te moedigen. Als er een hockeywedstrijd was, dan stond er een hele kolonie var niet-hockey spelers langs de lijn en speelde de waterpolopioeg. dan barsttte de ath- letïekploeg en de voetballers en de hockey "er s van enthousiasme als de landgenoten wonnen. Bewondering voor Engelsen In een kort tijdsbestek moeten fou ten worden gemaakt, ook door eigen mensen. Maar deze spelen waren de moeilijkste, aie ik ooit heb meege maakt. Trouwens, br is geen Land, dat Olympische Spelen in het tijdsbestek van ruim één jaar goed kan organise ren. Men mag bewondering hebben voor wat de Engelsen in die periode hebben gepresteerd, het heeft organi satorisch niet zo in elkaar gezeten, als het had moeten zijn. Maar de Britten hebben geleerd en wij heb ben geleerd en de Finnen hebben begrepen, hoe zy het in 1952 moeten aanpakken. Na het athletiek-tournooi en het zwemmen waren deze spelen eigen lijkdood. Ik ben blij, oat Voortin/ en mevr. Van den Anker in die tweede week nog een tweede prijs hebben bshaald, cat de hockeyer- evenals in Berlijn derde werden, dat de zeilers nog met twee oronzen me dailies thuiskwamen, dat Charité een schitterend figuur heeft geslagen. Toen Lotsy zover was. kwam er weer eens een gelukwens bin nen voor Fanny BlankersKoen. in de vorm van een hartelijk ge stelde brief van een hoge autori teit. En lachend besloot Lotsy: „Ik hoop. dat Nederland niet ver geten zal, wat deze vrouw, een voorbeeld voor de spot* en voor haar sexe, voor het kleine Hol land gepresteerd heeft." In de onderlinge competitie van de Nederlandse speedwayteams hebben de Windmolens een nieuwe overwinning gehaaid. Gistermiddag wonnen zy in het stadion met 4736 van de Hollandse Leeuwen. Voor de aanvang van de grote wed- strijd werden pogingen, gedaan door Stem an. Kops. Mali er en Bosman om het Nederlandse record te ver beteren. Dit is niet gelukt. Jan Boe man maakte de kortste tijd: 1 min. en 26,1 sec. Een tweede poging van Henk Steman beloofde veel goeds, maar mislukte door motorpech. Het pechduiveltje was trouwens de hele middag aanwezig, nu wel niet in de vorm van valpartijen, maar in de vorm van motorpech. Ook Bishop, de enige Engelsman, die gisieren aanwezig was. had er mee te kampen, Hij reed twee rit ten. In de eerste viel hij. in de tweede weigerde de motor. Tijdens de individuele wedstrijden bleek Sternar, wederom favoriet. Hij wérd eerste en boekte ook de kortste tijd van dê middag: l min. en 24.5 sec. Ais verrassing zagen wij de Neder landse motorrenner Piet Knijnen- burg op een speedwaymotor rijden, Hij blijkt zich voor de speedway ta interesseren en reen een rondje met Van Gorkum, die nog achter hem bleef, hoewel Knijnenburg zijn vier ronden in 2 rain. en 34 sec. reed. In de achtste ronde van de grote wedstryd ontstond er een geweldig scherp gevecht tussen Henk Steman en de zeer goede rijdende nieuwe ling Metzelaar. Keer om keer wis selden zij van kop, totdat Steman in de laatste ronde toch de leiding voor goed kreeg. Iets dergelijks in de laatste ronde, waar Gerrit Kops met Jan Bosman om de leiding vochten, hier werd Kops winnaar. De Zondag verreden ronde van Hcensbroek door profs over een af stand van 112 k.m, werd gewonnen door Pellensars? uit Breda in 2 uur 57 minuten en 20 sec. Tweede werd de Rotterdammer De Korver, die er 8 sec. langer over deed. De Rot terdammer Gerzen eindigde als achtste. Bij het Zaterdag in Den Haag'in het kader der jubileumfeesten ver reden Zuiderparkcriteriura won bg de nieuwelingen (40 k.ra.) Donker uit Amsterdam in 1 uur 1 min. 38 sec. Bü de amateurs (80 k.m.) was de Leiden&ar De Groot eerste in 'i uur 2 min. 22 sec. en eindigde de Rotterdammer Van der Kaa als vierde. Amerikaanse doctoren constateerden* minder toezicht van 36 huidartsen probeerden 1285 Amerikaanse vrouwen de Palmolive Schooa- heïdskuur.Na 14 dagen constateerden de doctoren, dat twee van de drie yfouwen een mooiere huid en een jeugdiger teint hadden gekregen. Deze simpele schoon heidskuur kunt U oök toepassen: was Uw gezicht met Palmolive Zeep. Masseer dan Uw huid één minuut met het heerlijke Palmolive-schuim. Spoel daarna af. Doe dit 3 keer per dag. Twee weken lang. JEn ook üw huid zal mooier en jeugdiger geworden zijc. •k k k Twee stukken PALMOLIVE op Uw boni kr GEMEUB. OF GESTOFF. KAMERS TE HUCR GEVRAAGD Genegen .goede prijs te betalen. Omgeving Claes de VrieselaanHenegou. werlaan. Brieven onder No. 3704, Adv. Bur, Harte, Zaag molendrift 35 R'dam. BEKEND JEUGDBLAD zoekt MEDEWERKERS voor H Korte verhalen: postzegelrubriek; luchtvaart en techniek. Alleen zij. die cloor vroe gere medewerking aan periodieken bewezen hebben de nodige be kwaamheid te bezitten worden verzocht op deze advertentie tê reflecte ren. Brieven met insluiting van proefwerk onder No. 238 bureau van dit blad. ELECTROTECHN1SCHE FABRIEK Wilüngestraat 2 Rotterdam-Z. Telefoon 79600. v-raagt voor directe treding: of spoedige indienst- ELECTRO MONTEURS bekend met land- en/of scheeps-installaties en HALFWAS dito ELECTRO MONTEURS Schriftelijke of persoonlijke sollicitaties aan ->ns kantoor Wilüngestraat 2, dagelijks voor '1 uur v.m. afd. Technische Dienst. Heden ontvingen wy be richt uit New York. dat is overleden onze Broer, Zwa ger en Oom A. VT. URFF CHB. URFF ÏL; URFF S. M. URFF—v. Dam A KNIE MZEP A. M- URFF—Overweel L. OVER WEEL WJM Tandarts PRAKTIJK HERVAT Gevraagd - 'MEISJE 18 jaar èn JONGEN 18 jaar poor Hulp ju ijszaak. Tevens NET DAGMEISJE. Aanm.;:Th. v. d. Straaten, Bexgpolderplein, 7,H"berg. te VLAARDINGEN vraagt voor terstond: Aanmelden voor Vlaardingeo: Kon. Wilh- haven 7; voor B'dam: na 7 uur bij de Afd. leid. A. v- Bellen, Maas- kade 37, tel, 25091 WIJ PLAATSEN. in Één dag een vederlicht Desgewenst met onbreekbare staalplaat. Piin'oze be handeling; ook narcose. Overzetten oud gebit in 6 U. Vraagt inlichtingen over de nieuwe AMERIKAANSE KAAKSTIFT-METHODE waardoor een kunstgebit overbodig wordt Claes de Vrieselaan 21b - Rotterdam - Tel. 37519 Wij vragen voor ons POM PATEL! ER ervaren Perjoonlijke aanmelding (elhe werkdag tussen 9,30 en 12.30 gur). of schriftelijke spHïcitatïes aan het personoelbureauop de 5e verdieping van N.V. Magazijn ROTTERDAM in levensmidde lenbedrjjf Schlcreck. Aanmelden: Dinsdag 8—10 uw namiddag Schieweg 24la. ATLAS EDEELAND jtrhtuussf CEjSHp&Hin Straks zit de vacant ie er weer op. Dan gaan die rakkers weer naar schooi en hebben ze zo hel een en ander nodin Zeer voordelig geprijsde sehoolartikelen. Schoolles, brum leder, f* qc prima sjot met sleuteltje j V College-tas, zwaar linnen yg. waterdicht, dubbeivaks J*. College-tas, bruin leder, dubbelvaks, extra verster'* - te handgreep /TO. Schooletuis, grote sortering, mei ooede vuJIinq qj- vanaï l.VD Schoolatlas, Nederland en qa Overzeese Gebiedsdelen /l/3^ Schoolagenda ,,Vendex" voor M'jlo, '-1 Q- Gymnasium Vt? Ct. - Sc hooi pakketten, rUim gesorteer de inhoud* schriften, notitieboekje, Imiaat, potlood, penhouder er»2. ,1.55 j 1.75 ik moet op tijd overree zijn om alle 200,000 militairen en burgerpioniers daar met een Kerstpakket te verblijden. Tijdens de Kerst- dagen voelen zij immers sterker dan ooit hoe vér zij van huis zijn. Daarom mag juist dan geen vat» deze mannen zich door ons vergeten voelen. Helpt de Kerstman in de tropen! Zorgt dat hij ook namens U één of meer van die 200.000 mennen een NIWIN Kerstpakket kan gevent Het bevat eer» blik sigaretten, stroopwafels, kaas, roggebrood, pepermunt en andere lekker nijen eon zakagenda, een potlood en-afwisselend- een fotokalender, een ooek of een foto-album. Koopt een etiket! Voor f. 5.— wordt U afzender van ro'n pakket. Uw naam en adres komen op het afrendersetïket. Uw plaatselijk NlWfN-comité zal graag zo'n etiket voor U uitschrijven; Weet U het comité adres niet dan kunt U ook f- 5.— (of «en veelvoud daar van I) storten op giro 511000 van NIWIN, den Haag. Of U kunt een postwissel sturen aan hetzelfde adres. Denkt U er om, dat wij niet Uw etiket op het pakket voor een bepaalde militair kunnen plakken. Vijf gulden betekent: Kerstvreugde voor een militair overgeef Koninginnegracht Den Haag Bjtnd H«d..lndl!, Kath. Thutstr„ Prat. Interk. Thutilr.. U.V ROTTERDAM S06. Toen de rook van de ontploffing opgetrokken was, bleek het dat er van het oude huis niet veel meer restte dan een berg splinters, maar Bobbelman en ik zaten ongedeerd in een boom. Niet zonder enige in spanning verlieten we die hoge zitplaats, klopten het stof uit onze kleren en gingen op weg. „Bobbelman", zei ik: „We zijn niet in kleine stukjes^ gevlogen, zoals Sjef en Carlo gewenst hadden. Maar ik heb geen idee hoever we hier van het stadion zitten en ik zou graag weer mijn plaats tn. ons elftal in gaan nemen. Ik was - juist zo aardig bezig, toen ze me ontvoerden. „Tja- [a"i zei Bobbelman: „Voor die spelletjes zul je wel te iaat komen, Volgens de stand van de zon moeten we die kant uit" We begonnen over het landweggetje te lopen, dot er zeer stoffig en eindeloos uitzag. De vliegen zoemden rond onze hoofden, maar ik "genoot niet erg van de landelijke rust, mijn gedachten waren in het stadion Daar speelde ons elftal natuuriijk nog steeds met z, tienen tegen onze tegenstanders. Die hadden moe. geput uit mijn verdwijning, nu hun sterkste vijand ei niet meer was gingen ze zelf keer op keer tot de aan val op ons doel over, aangemoedigd door hef gejuich van de duizenden toeschouwers. Het kon niet lang goed ga.an, onze verdediging kon het op den duur niet houden. Meneer Topsie, wiens hartkloppingen over mijn sensationele ontvoering juist weer een beet je begonnen te bedaren zag het met zijn deskundig oog aankomen. Bij een snelle aanval dribbelde de vijandelijke rechtsbinnen door de verdediging heen en loste een schot. Onze keeper wipte als een stalen springveer naar de suizende kogel, maar het ding passeerde hem zonder groeten en vloog in het net. Een—nul voor onze tegenstandersI 115 woorden f 2.Iedere 5 woorden meer f 0.50 TE KOOP GEVRAAGD Alle soorten en merken naai machines. Defect geen be zwaar. Grocn's Naaimachine handel. Vierambachtsstr. Rotterdam.Telefoon 36853. Ferzen, kleden, lopers, meube len te koop gevraagd: C. F. Berlijn, Heemraadssingel 106 b. Tel, 32569, TE KOOP AANGEB. Coca-Cola 3,12 per kist 5 24 stuks, 500 gram suikerbon.: Slijterij Peeters, Seheepstim- mermanslaan 14, Tel. 21652. Te koop prima verende di van 30.Nieuw! Rietveld. Zwaanshals 69 b (boven). Witte port 5.46 per flej. Slij terij Feeters, Scheepstimmer manslaan 14, Tel. 21652. Muziek! Accordeons v.a. 135,-, Guitaren f 42,50. Mandolines 27.56, Banjo's 42,50, Blok fluiten f 8,95, Gramofoonpla- ten, rekjes, naalden. Slmonis, Beyerlandsclaan 29 Tel. 71168. Meubelen,. Grote sortering ge bruikte meubelen, voorradig. Lage prijzen! v. Wingerden, v. Takstraat 6. Tet. 27673. Blank modern damesbureau aangeboden. Ribourdouille, p/a Aleidisstr. 77 b, na 6 uur. Te koop groot en kleft» Per zisch kleed, nieuw. 24 uur. Wiel inga. Wm v. HLIlegaers- bergstr. 12. R'dam N. PERSONEEL AANGEB. Gep. heer-zoekt lichte adm. werkz.heden, verpleging of ge zelschap hulpb. heer of dame. Br. no. 235 bur. van dit blad. Keliner b.z.a. voor aflossing 1 dag per week. Br. C. Parool, Pleretstraat 94, Aannemer van timmer- en metselwerk b.z.a. onderhoud huizen, verbouwingen, winkel betimmering en alle voorko mende reparaties. Materiaal aanwezig. F. Brakel,. Rose- straat 138. Timmerman, prima vakman, b.z.a. voor burgerwerk'. Br. no. 241 bur. van 'dit blad. WONINGRÜIL Wie ruilt dubbel ben.huls op goede stand (West) voor 2 aparte woningen. Br.no. 1344 Boekhandel, HcemraadssLngel 265. Wie ruilt 2e et. Pieter Hoochstraat voor winkel pakhuis met woning. Br. 236 bur. van dit blad. de Wie ruilt moderne woning te Middelburg tegen dito wo ning te Hotterdam. J- W. Platschorren, De Ruiterstr. 22, Middelburg. Te koop z.g.a.n. herenrijwlet, laag model, met 3 versnellinga. naaf en z.g.a.n. regenjas, m 5052, F. A. Wierks, Sonman- straat 113. Gloednieuwe zw. damesmantel om door te dragen, m. 4415. kleerm.werk. vaste prüs f 85.-. pl. 20 pnt. Janse, Beukèndaal 8*1 d, Zuid. Te koop commode, blank eiken Ledikant met Auping. gasradla- tor, B pits, fotoglansapparaat. Casaco, Beukeïsdyk 122, Te koop: wit zijden trouwja pon. 38—-40witte d. schoenen. 34 jasje, .bi.. 40, alles z.g. t.e.a.b. radio. W. Kunst, d. Schellingstr. 27 a, 46148. 2 snelwegers, 1 Philipsradio, electr. versterker met ha- walian guitaar, 1 Am, trekta- fel, 1 vitrine. J. L. de Kubbe, lsle Schansstraat 68 a. RADfO EN GRAIVTOFOON Te koop koffergramofoon Ster ling met 18 platen. Tel. 69161 tot 3.30 uur. Te kooo Philips Pcrteldise. z.g.a.n. Stout. Bergse Rechter Rottekade 20. TE HDTTR GEVRAAGD Dame op leeftijd, veel weg. zoekt ongein, kamer met .keu kengebruik. Wed. de Jong, Wïllebrordusstr. 131. Studerende jongeman zoekt zit-slaankamer met pension, liefst Kral., Blij dorp of Noor den. Br- no. 240 bur, v. d. bl. PERSONEEL GEVRAAGD Leerling-naaister gevraagd, plm 15 jaar. Goed loon. prettige werkkring, Strooband, Berg weg 83. Vierambachts'.tr. 12*9, Beyerlandselaan 11. Gevr. 3e klas café buffetjuf frouw, omtrek Noorden no. 237 bur, van dit blad, Br. Gevr, meisje voor halve dagen. Mevr, Breedljk, Statenslnge! 123 b. Mevr. Boelen. Mathenesserlaan 298. vraagt een fUnk zelfst. meisje v.d.e.n. Meer hulp aan wezig. Wie ruilt mooie le: et., riant uitzicht, liggende Spiegtelnfs- serkade, vooreen benedenhuis, onverschillig waar, ook 'Zuid Br. no. 239 bur. van dit blad HUWELIJK 2 héren, tussen35 en 49 j. goede positie, eigen home, zoe ken ser. kennismaking m. 2 nette dames, sportieve ver schijning. Foto's worden' or erewoord retour gezonden. Br ne. 87 Kiosk Delfshaven. LESSEN Voor perfecte motorrijles naar Wessels, Schermlaan 21. -Tel. 32029. Te koop prima gebruikte motoren Ariel, Norton, D.K-W. Autorijschool „Succes". Vlug Uw rijbewijs, bet op 41097, van. ouds bekend Cor Oole, Jacob Catsstraat 16 (N.). Ged. Inrir Gratis theorie. C. EUers, Autorijschool Palace neemt nieuwe leerl. .pan. Geeft U- tijdig op. Spec, cursus voor Dames. Schied.singe! 133, Tel. 38312. Autorijschool H. P. Take, ge- dipl. K. N. A. C. "instructeur. A. N. W. B.-Bondsautorljschool Jan Sonjestr. 4 (nabii Middel lands traat), Tel, 36777. A.N.W.B. Bonds-auto-motorrij school Eversteyn, de oude ver trouwde school met de be-* kende gele leswagens. Desgew. wordt U thuis gehaald 'en ge bracht. Vlolierstr. 32, Tel. 73151», Henegouwerlaan 6, Tel. 36666. Zeg als je goed autorijden Ut leren, moet ie bij Wuyts gaan. Bel even 38233 en je wordt thuis gehaald en ge bracht. A.N.W.B. Bondsauto- rijschool „Correct". DIVERSEN Vrouwe), model gevr. vöör fo- togr. figuur studies. Hoge ver goeding. Br. no. 2926 Kiosk Kruisplein, Opklapbedden f 35,2-pers. f 45,—. ledikanten, divanbed den, divans, kinderstoelen met pot 13.50. Gebr. Bos. Sam. Mullerstr. 9 a-b-c-. Tel. 36811, Electro-technisch bedrijf Uttterlindan, Oosteinde vraagt lcerling-electricien. Actieve jongeman gezocht als secretaris-assistent van zaken man, moet willen werken om vooruit te komen, dan toe komst. minstens 21 en mulo-opl. Br. m. leven si. en verl. salaris onder no, 242 bur. van dit blad. Kinderledikanten, grote ..maat, modern f 17.50.linnenkasten, keukenkasten enz. alle maten, elk gewenst model. Ook mas sief eiken, old-finish, blank eiken meubel., eigen werk plaats. Gébr. Bos, Sarh, Mul- ierstr. 9 a-b-c, Tel. 36611. Uw matras slecht? speciale re paratie-Inrichting: Bel even. op Tel.- 22985. Gebr. Vérmaat. Westzeedijk '39 (t.o. v. Vollen- hóvehstr.); Rechtszaken, recherchei infor- mati, echtscheiding, .reques- ten enz. Bur. „Succes", Roden- rijselaan 36b. Rotterdam. Tel. 49079. Gevestigd 1918. Kantoor uren 920 uur. Tc Ben boer en van huis-uit gcen slimmerik, Maar toch stuur ik als dank déez' limmérjck 'k Was één dag zonder werk, v.; Eén „Koerierster"; 'f Js sterk, Bracht een reuze bestek en nu timmer 'ft. - Inzender B. Schatting, J a cobusstra atlob, kan na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging J'2.50 aan ons kantoor, Schiedamsesfngel 52,. inontvongst komen nemen. uoe ais anderen Fiaals eeD KOERIERSTER!! Alle Kiosken In Rotterdam, onze bezorgers, ooek handel areri én de Advertentie Bureaux ne men ze aan t Wij noteren Uw Koerierster onder no

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4