D HET RO.TTERDAMSCH PAROOL KLM zal niet langer op Israël vliegen Strijd tegen de kanker is een opgave voor ons allen Schendingen van het bestand in Indonesië nemen toe Demonstrerende Indonesiërs doden politieman „Zij zei niet, wat de politie zei dat zij zei" Élke da; meer vao Economische oorlog laait hoog op in het Heilige Land Israëlisch pond, de wettige munt „Noordam" redt zieke Griekse zeeman Westen staakt zijn medewerking Westen weer naar het Kremlin „Neen, wij kunnen U niets zeggen" Slagers eisen vrije vleesverkoop Stoomtram doodt twee mannen Handel van Indonesië ■herstelt zich Kans op accoord met Republiek aanwezig Vijfjarig knaapje wou naar huis Alle bijeenkomsten ter gelegenheid derde verjaardag Republiek afgelast De affaire Kosenkina Toestand van het slachtoffer blijft nog steeds kritiek Kosenkino's toestand nog steeds ernstig Lof van Britse minister voor Fanmy in brief aan Ned erlandse volk In kort Ibestek Weerbericht Nationale huldeblijk ,,Wilhelmina-fonds" opent mogelijkheid daaraan deel te nemen Dinsdag 17 Augustus 1?48 Red. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tol. 69300 Abonn.prijsi per week*/'ft*1 por kwartaal 4,losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting «Het Parool DE Achtste jaargang, No, |192 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers ^Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur-. B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker De Arabieren hebben gedreigd alle buitenlandse scheepvaartlijnen en luchtdiènsten" die Israëlische havens .en vliegvelden aandoen te boycotten. Daarmee is in het'Heilige Land de economische,dtirlog hoog.opgelaaid. De.-K.LJM," heeft zich reeds genoodzaakt gezien de dienst op Israël stop te ze.tten omdat- anders de „levensader" de Batavia-iijn gevaar 'zou lópen- De Arabische staten hadden reeds eerder aan de vertegenwoordiger van de K.L.M. in "Cairo medegedeeld dat de K.L.M'.-vliegtuxgen niet langer óp de vliegvelden van de Arabische staten zouden mogen landen indien de diénst op Israël gehandhaafd bleef. Passagiers voor Israël worden door de K-LM. nu niet verder dan Rome meegenomen. De Air France heeft het zelfde besluit moeten nemen. De officiële wisselkoers ten opzich te van de dollar zal gelijk zijn aan die van het pond sterling (viér dollar israël^che autoriteiten deelden mede dat desondanks de luchtvèrbin- dïngeri van Israël met het buitenland geen gevaar lopen. Er zijn reeds ver schillende „wilde luchtlijnen" die verzoèht hebben een dienst op Israël te mogen openen. Een nieuwe maat schappij, de „Israël Air" heeft juist van'Parijs uit een dienst geopend. Ook een Nederlandse scheepvaart maatschappij zou aan de Arabische pressie hebben toegegeven en de diensten op Israëlische havens heb ben gëstaakt. Het nieuwe Israëlische pond zal van Dinsdag af in plaats van het thans in omloop zijnde Palestijnse pond de wettige munt van Israël zijn, heeft'de Israëlische min. van finan ciën, Elieser Kaplan, bekendgemaakt. Gedurende een. maand zullen de Palestijnse ponden a pari verwisseld kunnen wordeb', maar van 15 Septem ber af zullen zij in Israël vreemde valutft zijn. De nieuwe Israëlische munteenheid zal voor ten minste <50 procent ge dekt jiju door vreemde valuta en wel voornamelijk dollars. „Hébben zeer ernstige zieke aan boord, verzoeken dringend assis tentie!" - Het Rotterdamse stoomschip „Noordam" ving, 600 mijl verwij derd van New York, op 14 Augus tus het bovenstaande bericht op van het G*ekse schip „Agniós Ni- colaos". De Nederlandse gezagvoer der bedacht zich' fiièfTang, liet zijn schip keren en kreeg de Griek, na een tocht van 123 mijl, in zicht De „Noor dam''" streek onmiddellijk een reddingsboot, waarmee de scheeps arts Gustaaf .van den Bovenkamp naar de Agnios Nicolaos!' werd ge roeid. Hij vond daar dl 19-jarige steward Theodoros Papoutsoglou, die aan een hevige keelontsteking leed en met zeer hoge koorts in bed lag. Dr; v. d. Bovenkamp liet de jongeman in allerijl-naar het Ne derlandse passagiersschip over brengen, daar sneed hij het abces open en paste verder een behande ling met penicilline toe. Theodoros Papoutsoglou moest enige tijd door middel van een gummislag worden gevoéd, doch bij aankomst in New York was alle levensgevaar gewe- kèri. De „Noordam" arriveerde met veertien uur vertraging in New York. Daar verklaarde dr. v. d. Bo venkamp, dat de steward ongetwij feld zou zijn gestorven als de Ne derlanders niet te hulp waren ge sneld. Onder de passagiers van de „Noordam" die met grote be langstelling met de.redding van de doodzieke jongen meeleefden bevonden zich de Nederlandse am bassadeur in Canada, dr., J. H. van Royen én zijn gezin. Donauconferentie De delegaties van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk bij. de Donauconferentie hebben te verstaan gegeven, dat zij niet zullen deelne men aan de werkzaamheden van de' ontwerpcommissie, wier taak het is een nieuw statuut op te stellen voor de Donauscheepvaart. Cannon (V.S.) gaf als reden op, dat de tekst der conventie in beginsel reeds door de Russisch-gezinde meer derheid der vergadering was aan vaard en dat het „geen zin had deel te nemen aan het zuiver technische werk". Engeland en Frankrijk gaven geen reden op. in een Israëlisch pond) De Palestijnse munten, die thans in de circulatie zijn zullen onveran derd blijven. Saoedi-Arbië heeft een lening van de Amerikaanse 'bank voor in- en uitvoer gedeeltelijk laten vérlopen uit protest tegen,de houding van de Amerikaanse regering in de Pales tijnse -kwestie. Van een lening van 25 millioen dollar is slechts tien mil- lioen gebruikt Dinsdagavond zijn wederom de vertegenwoordigers van de Wes telijke mogendheden op het Krem lin geweest voor een bespreking met MoIotoC de minister van bui tenlandse zaken van de Sowjet- Unie. Na de bijeenkomst, die drie en een half uur duurde, weigerden de staatslieden zoals gebruikelijk in deze serie ontmoetingen, een verklaring af te leggen. „Neen, neen, neen,;wij kunnen U geen antwoord geven", was het enige wat de samengestroomde journalisten te horen kregen. In piaats van commentaar en in zeke re zin toch bij wijze daarvan maakt Reuter er melding van dat tijdens dé ontmoeting op het Kremlin zich boven de Russische hoofdstad een hevig onweer ont lastte dat gepaard ging met fel bliksemlichtï en zware dondersla gen.,./-•v -v.' Mr. C. W, A. Schurmann is be- noemd tot Harer Majestéits buiten gewoon gezant en gevolmachtigd minister te Bangkok: Ruim vierhonderd slagers uit het Noorden, Oosten en .Zuiden des lands zijn Maandagmiddag in De venter bijeen gekomen om te pro testeren tégenhet beleid van de minister van landbouw visserij en voedselvoorziening ter zake de vleesvoorziening, In een telegram tot deze minister gericht dringen zij er op aan, dat voorlopig de vleesTantsoenen zullen, worden ge-, bracht op 600 gram per veertien dagen. Voorts, dringenzij aan. op herstel van de vrije inkoop van vlees door de slagers, algehele af schaffing van de; vleesdistributie binnen niet^I. te lange tijd, en een mmisterieer bèsluit om in de aan staande herfst geen vlees te doen invriezen. Zou na vijf September de vleesdistribütie niet zijn afge schaft, danzullen de slagers op nieuw een vergadering beleggen. Een politiè-agent vond Zondag morgen op de trambaan van de Rotterdamse Trammaatschappij de afschuwelijk verminkte lichamen van de 46-jarjge L: van Schaïk uit Vlissingen en de 39-jarige olieman L. A. van Erkel üit de Pupillen-" straat uit Rotterdam. Zaterdagavond heeft een getuige omstreeks half twaalf twee perso nen door de ligusterheg langs de spoorb..an zien gaan en opgemerkt dat de mannén achter de heg op de grond en vermoedelijk óp de rails waren gaan liggen. Tien minuten later passeerde een rnotartram met zes rijtuigen uit de richting Hille- sluis, waardoor zij overreden moe ten zijn. Gezien de verwondingen moeter, zij op slag dood zijn ge weest. Dé machinist heeft van het onge val niets bemerkt. Dé politie van het bureau Nassaukade verzoekt eventuele getuigen van hét ongeluk of passagiers van de. tram, die een schok gevoeld hébben zich ten spoedigste te mélden'. Voor het eerst sinds de Japanse capitulatie overtreft de uitvoer van Indonesië de invoer uït hetbuiten land. In April 1948 namelijk bedroeg het,.export-overschot van; Indonesië f_7.00Q.Q0Q.?, in Mei zelfs .f AOO&OOO.-, terwijl ook ó&ef Junfeèn .belangrijk overschot is gemaakt. Dit beeld steekt gunstig af tegen hét -tekort" van 35 millioen In Jfenuari van dit jaar. Er valt de laatste tijd een ach teruitgang te constateren op het gebied der openbare orde in Indo nesië, in het bijzonder in het ge bied van West Java, aldus valt te lezen in het Memorie van Ant woord van de regering op opmer kingen gemaakt door de Tweede Kamer in bet Voorlopig Verslag over de voorgenomen wijziging van de Grondwet. In het algemeen genomen nemen de schendingen van het bestand met de Republiek toe. Er zijn aan wijzingen, dat daarbij communis tische invloeden werkzaam zijn. Hieraan wordt alle aandacht be steed eri. tegen ordeverstoringen wordt met kracht opgetreden. Ter zake de positie van de Republiek in de Verenigde Staten van Indonesië, zegt de regering, dat hierbij gedacht, is aan de status van deelstaat. De buitenlandse betrekkingen welke de republiek heeft aan geknoopt kunnen niet' worden erkend. Hoewel de onderhandelingen tussen de Republiek en Nederland momenteel stil staan, mag, aldus de Memorie van Antwoord wor den aangenomen 'dat-deze onder handelingen binnenkort kunnen worden, hervat. Dit ligt ook in de bedoeling van de Commissie van Goede Diensten van de Verenigde Naties. Wat de vooruitzichten van dergelijke onderhandelingen met de Republiek betreffen, zegt de regering, dat het allerminst uitge sloten moet worden geacht dat de ze nog tot een accoobd leiden. Inzake de rest'vanIndonesië zegt de regering, dat de samen werking met de deelstaten op ver heugende wijze groeit, en dat er binnenkort mogelijk" tot. de instel ling van een interim-regering voor: de Verenigde Staten van In donesië, mét uitzondering van de Republiek kan worden overge gaan. Pater Henri Theo Marie de Greeve, als radiospreker en stichter van de Bond zonder Naam\een bekende figuur, herdacht Zaterdag het jeit, dat hij 25 jaar geleden £o£ priester werd gewijd. In het ziekenhuis Joannes de Deo 'te Haarlem, werd hem hulde gebracht voor zijn 'sociale arbeid. Minister mr. E. M. J. 'Al Sassen, die als vriend van de jubilaris aan wezig was, deed mededeling van zijn benoeming £ot officier m de Orde van Oranje Nassau en speldde hem de onderscheiding op de borst. Bo vendien werd hem medegedeeld, dat voor het Hénri-de-Greevefonas zeer*vele overschrijvingen waren binnengekomen. De namen van hen die bijdroegen werden verenigd in het ,jZilveren boek der naastenliefde" „Wegenwacht" stelde ouders gerust Een Nijmeegs echtpaar, dat mét zijn kinderen een bezoek bracht aan Bur ger's Dierenpark in Arnhem, kwam plotseling tot de Ontdekking, dat een der spruiten, een jongetje van vijf jaar, verdwenen was.Nasporingen tussen de drommen, die zich rond de exotische bewoners van het park verdrongen, bleven zonder resultaat. Er zat ten slotte voor de 1 hevig ontstelde ouders niets saders op dan de Arnhemse poli tie van rle verdwijning in kennis te stellen en.„. af te wachten. Het volgende bedrijf van dit „drama" speelde zich af op 4e grote weg Am- hern-Nijmegen, waar een der A.N.W.B.- wegenwachten een jongetje ontwaarde, dat welgemoed tussen het drukke ver keer voortstapte. Hij ontfermde zich over de kleine wandelaar, die seieh van geen gevaar bewust was en vertelde, dat hij ln Nijmegen woonde. Óp het door het knaapje aangeduid adres bleek niemand thuis te zijn, waarop de „gele rijder" bij de buren informeerde. Daar vernam hij, "dat de gehele familie 's morgens naar Am- hem was vertrokken: De Wegenwacht liet het kind "bij de buren achter, reed zijn route terug cn deelde op het poli tiebureau in Atnhemzijn ervaringen mede. Toen kon men onmiddellijk dc ln hevige- onrust verkerende ouders ge rust stellen. De jeugdige avonturier was het park ultgedwaald en had met een feilloos „postduiven"-instinct de weg naar huls ingeslagen. Toen de Wegen wacht hem vond had hij al zes kilo- meier afgelegd. Een politieman werd gedood,' toen Maandag aan de vooravond van de Republikeinse onafhankelijkheidsdag op het erf van de vertegenwoordiging der Republiek Indonesia te Batavia een menigte van zes tot achthonderd demonstrerende Republikeinse jongeren door de politie werd verspreid, waarbij een schietpartij ontstond. De Republikeinen hadden ^een vreugde vuur ontstoken. Aangezien demonstraties verboden zijn by residentsvgjror- dening greep de politie in en verspreidde de menigte. nar, opdracht had gegeven, dat de aanwezigen uiteen moesten gaan, aangezien er geen vergunning was Er is iets vreemds in deze foto: er staan twee paar tweelingen op. Qe 11-jarige Ann en Peter Coomber te Hayse in het Engelse graafschap Middlesex, gaan uit rijden, met de li maanden oude Michael en Mary Coomber. De moeder van het viertalmevr. Coomber, zal wel blij zijn in deze vacantie-tijd de beide paren tweelingen te kunnen wegzenden, want zij heeft nog twee paar tweelingen van 25 en 17 jaar en nog eèn zoontje van G jaarNegen kinderen, van wie vier stel tweelingen'. De Russische vice-consul Zot Cberpunykh ontkende vandaag, dat me vrouw 'Oksana Kosenkina de vorige week vanaf haar ziekbed naar hem gewezen had en hem ervan beschuldigd had. dat hij haar gevangen had gehouden op het Russische 'consulaat. De Russisch sprekende detective William Dyczko had de dag nadat me vrouw Kosenkina uit het raam gesprongen was aan de pers verklaard, dat hij .er bij geweest was,'toen mevrouw Kosenkina tegen Cherpunykh gezegd had: „IT hebt mij gevangen gehouden. U wilde mij niet laten gaan". Maandag verklaarde Cherpunykh: „Dit verhaal is niet waar. Zij zei niet wat de politie zei, dat zij zei. Zij zei niet ,U hebt mij niet laten gaan* en zij heeft ook niet op mij gewezen." De Russische consul-generaal in1 New York, Lamokin, heeft gezegd dat de verantwoordelijkheid voor de sprong van mevr. Okasana Stepanovha Kosenkina, de Russi sche Ieerares, uit een raam van het Sowj et-consulaat bij .Wit'Russen ligt die haar hadden ontvoerd en verdovende middelen gegeven; Hij.zei dat de verantwoordelijk heid tevens bij de Amerikaanse autoriteiten lag. die hij beschuldig de var verklaringen die-tot'1 een zenuw distorting van mevr, Kosen kina geleid hadden. Nadat mevr. Kosenkina erin ge slaagd was uit de handen van de Tolstoi stichting te komen, merkten de Russen dat de daar ontvangen behandeling waarbij injecties met verdovende middelen haar gezondfieid hadden ondermijnd en haar'geestelijke toestand hadden aangetast, verklaarde Lomakin. Tevens verklaarde de consul-ge neraal dat pers- en radioverslagen der gebeurtenissen die in verband mét de zaak stonden mevr. Kosen kina hadden geïrriteerd en terneer geslagen gemaakt. Volgens Lomakin was mevr. Ko senkina uit het raam gesprongen, nfdat zij een 'mensenmenigte voor het consulaat had gezien en geroe pen had: „Ik geloof dat ze op mij af komen". Toen men gravin Tolstoi Loma- kjn's beschuldigingen overbracht, zei deze dat de Sowjet consul-ge neraal loog. De politie van New York heeft een uitvoerig rapport over de zaak Kosenkina naar het departement van Buitenlandse Zaken gezonden. Volgens een i-egsman wordt het daar bestudeerd. Volfens de medische autoriteiten van het ziekenhuis is er een kleine verbetering in. dè toestand van.de patiënte, die nog 'steeds onder poli-, tïebewaking staat, ingetreden, doch deze blijft nog steeds critiek. De menigte verwijderde zich en trok zich voor een deel terug op een achtergalerij van het gebouw. Plotseling weer klonk een schot waardoor een politieman van een afstand van ongeveer dertig meter aan het hoofd wérd getroffen. Een la ter gevonden patronenhouder deed vermoeden, dat de kogel afkomstig was uit een stengun. Hierop begon de politie in de lucht te schieten. Er werden echter twee meisjes en een jongeman getroffen.Hierna verdween de menigte spoedig. Twee Indonesiërs werden ge arresteerd. HUISZOEKING De politie gelastte onmiddellijk een huiszoeking - de vertegen woordiging der Republikeinse re gering, welk gebouw achtereenvol gens ambtswoning is geweest van Soekarno, Sjahrir .en Gani. De po litie vond slagwapens en op een der aanwezigen een automatische revolver met twee patroonhouders. De eigenaar was een overste van het Republikeinse leger en lid der Republikeinse delegatie. Hij was van mening, dat hij gemachtigd was wapens te dragen. Een Republikeins ooggetuige, luit. kol. K. Sukanda, verklaarde dat de Nederlandse politie eerst in de lucht had geschoten en daarna op de "hoogte van het middenrif vuur de. Een andere Republikeinse kapi tein N. Hazah, verklaarde dat hij drie gewonden had gezien, van wie er een in iet hospitaal is overle den. Deiden spraken steeds van „kinderen", dia bij navraag echter van 18 tot 25 jaar oud bleken te 2ijn. OFFICIeLE VISIE In een officiële mededeling wordt ten aanzien van het gebeurde on dermeer gezegd, dat de hoofdcom missaris van politie, de heer B, Damen,.aan de hoofdbewoners van het bewuste perceel, de. heer Moe- De toestand van mevrouw Kosen kina, die in het Roosevelt ziekenhuis te New York wordt verpleegd is nog steeds kritiek. Aan de ingang van het ziekenhuis en bij haar kamer is een sterke politiemacht geplaatst om op eventuele aanslagen op haar leven voorbereid te zijn. 99- O ir Philip Noel Saker de Britse minister voor het Ge- menebest, heeft zich via het Nederlands Olympisch Comité met een speciale boodschap geivend tot het Ne derlandse volk, waarin hij zijn gedachten weergeeft over de prestaties, welke Fanny Blankers-Koen heeft ver richt op de Olympische Spelen. 4 A/I IN 1ST ER Noel Baker schrijft, wen aan de Olympische Spelen - dat de Britse bladen joto's sprak ik,aldus Noel Baker, „mij hebben gepubliceerd van Fanny steeds uit ten gunste daarvan. Het BlankersKoen, waarop men kan definitieve bèivijs dat mijn stand- zien hoe zij de 100 meter. 200 me- punt juist is heeft hier in Londen ter de hordenloop en de estafette Fanny Blankers—Koen geleverd, won. Na de athletiekweck zagen Het is Fanny Blankers—Koen we een geheel andere foto in de geweest, die door haar lopen, kranten. Een foto van Fan- haar huwelijk, haar kinderen, ny BlankersKoen op de drem- haar eenvoud en haar sympathie- pel van haar huis, met haar beide ke houding alle argumenten vim kinderen. Deze foto completeerde hen, die tegenstanders zijn van de verovering, welke Fanny Blan- de damesathletiek, heeft wegge- kersKoen op de Britse harten vaagd" heeft gemaakt. Elke dag dat zij hier was sloep zij een Britse ath- 1/ OOR mij en zovele anderen lete, maar elke dag hielden de yy die haar hebben gezien,"zo Britse meisjes en liet Britse pu- besluit Philip Noel Baker, dié self bliek meer van haar. Voor de Brit- een groot *athleet is geweest, en se toeschotiwers is zij wellicht de f" 1020 te Antwerpen tweede is grootste en meest attractieve fi- geworden op de 1500 meter, zijn guur van. de Olympische Spelen boodschap, „heeft Fanny Blan- geworden. TEGENOVER tegenstanders van deelneming door vrou- kersKoen een lieflijke maar te gelijk ook heroïsche indruk ge maakt, welke zal blijven tot in lengte van dagen." verleend voor de 5QÖ man, die hij reeds bij aankomst 's avonds om 9 uur in de achtertuin had aange troffen. Dit bevel werd aan Moe- nar gegeven, omdat de politie on mogelijk te weten kon komen, wie de leider of organisator van deze bijeen komst was, aangezien men beweerde, dat de bijeenkomst niet voorbereid was en „spontaan" ge houden werd. Aan het verzoek van Moenar om uiteen, te gaan werd door de aanwezigen echter geen gevolg gegeven. De aanmaningen van de politie om uit een te gaan werden in de wind geslagen en op geschoten kinderen gingen demon stratief „Merueka" schreeuwen en „Indonesia Raja" zuigen. De politie liet versterkingen aan rukken. De meest opgewonden ele menten verzamelden zich in de achtergalerij en gooiden een stoel naar het hoofd van de politie. Plotseling klonken er vanaf het voorerf schoten, waarvan een ger noemde politie-agent doodde. Hét schot kwam waarschijnlijk uit een van' de zijvertrekken." De waar schuwingsschoten van de politie op de achtergalerij hadden tengevol ge, dat, drie personen, werden ge wond, allen omstreeks 20 jaar, al dus de officiële mededëling. Wie het schot loste dat de Chine se politieman doodde kon nog niet worden vastgesteld. De Nederlandse autoriteiten heb bel. alle" bijeenkomstenter gele genheid van de derde .verjaardag vr.q de republiek afgelast. Tarwegriesmeel alleen op keuzebon verkrijgbaar Aangezien gebleken is, dat dien aangaande hier en daar een misver stand bestaat, deelt het C-D.K. mede, dat tarwegiiesmeel uitsluitend ver krijgbaar is op de keuzebon voor vermicelli e.d. en niet op tarwe- bloembonhen. "WEINIG VERANDERING Weerbericht, geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. Wisselende jjewoL king met plaatselijk fl ochtendmist. Enkele verspreide buien, hier en daar met on weer. In het Noord westen van het land meest matige wind uit richtingen tus sen West en Zuid. Overigens weinig wind. Weinig veran dering ln. tempera tuur. 18 Aug. Zon op 5.28, onder 19.58; maan op 20.08; onder 3.25. 18 Aug. Hoog water te Rotterdam: le tij 4.— uur;'2e tij 16.10 uur. OEN vijftig jaar ge- yy x leden het regent schap van wijlen koningin Emma ten einde liep, werd er een fonds gesticht; be stemd ter bestrijding van de meest --verwoestende ziekte van die dagen, de tuberculose. Dit'fonds is nog altijd intact .Het draagt de naam yan. degene die het stichtte en in de volksmond zijn de bena mingen.- Emma-fónds en Emma-bloem zo innig, ver want met deze gezond heidszorg,dat zy hierbij automatisch vool* de geest komen." Met deze woor den opende minister pre sident W. Drees décau serie, waarmede hij Maan dagavond voor beide radio zenders het Nationale Hul deblijk aan koningin Wil- helmina aanbévaL „Mede dooV de "steun van het Err.ma-fonds heeft de tuberculose de dreiging van voorheen verloren,De beklemming ,van- het onaf wendbare, net ongrijpbare het ongeneeslijke is gewe ken. Dat zelfde kunnen wij helaas nog niet zeggen vandé kanker. De dreiging van deze ziekte neemt toe in .plaats van af. Van het begin dezer eeuw tot nu steeg het sterftecijfer van 9-4 tot 13.1 per tienduizend Inwo ners. Ditimaakt de kanker tot een gevaar, dat Öe le vensvreugde van velen be dreigt. Hoe deze dreiging te ke ren? In beginsel op de zelfde wijze als de tuber culose. De medische we tenschap moet alle be schikbare krachten- aan het werk zetten om meer inzicht te krijgen in de aard, de oorzaken, het ver loop eb de wetmatigheden van'deze ziekte. Dit alles vergt financiële offers. -• GELIJK vijftig jaar ge leden, moeten- zich achter de mannen en vrou wen van de "weténschap, achter de artsen en de verpleegsters, achter, de werkers, die de kanker met hoofd, en hand be vechten. de massa's van het Nederlandse vólk scha ren... die- met kleine en grote bijdragen het tot standkomen. van dit -werk mogelijk, maken. De strijd tegen de kanker is. een nationale en een sociale .strijd, waaraan ieder naar beste vermogen moét deel nemen. Het ..jubileumge schenk van Hare.Majesteit de koningin, het tVilhel- minafonds" opent daartoe 'de. mogelijkheid. Overtuigd van de on schatbare - waarde.die eén dergelijk fonds voor het welzijn van onsvolk be zit, - moge ik u.'allen "op wekken" uw:plicht tëndeze te verstaan. ."Niet. slechts uw plicht van'dankbaar heid jegens onre vorstin, doch ook uw plicht om mede tewerken aan de bevrijding;;yan; ons volk 'van. het gevaar. -. L^at ni.e- mand mvèr de komende nationale feestdagen in gaan, zonder het jubi- leivninsigne te dragen ten beWijze, dat hij zijn steentje beeft bijgedragen. De Jubileum Insignes, geslagen aan de rijksmunt, worden reeds op vele plaatsen verkocht. Zij zul len in de laatste week van deze maand in alle ge meenten des lands ver. kriJgbaar zijn. Ik vertrouw echter, dat er velen onder o zullen ril", die zich niet tot het aanschaffen van jubileuminsignes voor zich en hun geilp zullen hcnalen, - Ik vertrouw met name, daf de bedrijven en de.on- dcrtiemïngen naar vermo gen zullen deelnemen aan het jubileum-geschenk, dat op zo waardige wijze de traditie voortzet van de leiding, die ons vorsten huis aan ons volk'gaf in de strijd tegen de: volks ziekten, die,zijn kracht on dermijnden." Het. jaar 1948 wordt hel" Jubileum jaar. Om te beginnen is er het rege ringsjubileum. dan waren er nog Huls- sen. Den Haag en Utrecht die hun. zö- veel-lacig bestaan vierden en nu begon nen Zaterdag ln Cuyk de feesten ter ere van het 2000-jarlg bestaan. Sittard. moet het mot wat minder, doen. met Uin 700 Jaar, waarvoor ook Zaterdag een.- feestweek werd Ingezet.. Den. Bosch, heeft het programma voor z^n. leumseesten in gfOte lijnen vastgesteld; Ook de Keulse Dom had het Zondag tct 700 jaar gebracht en 250.000 mensen ver drongen zich in de straten om de luis terrijke plechtigheden btj te wonen. Zaterdagmiddag kwam Viruly met het U NO vliegtuig even thuis. Het toestel moet worden gereviseerd en keert Woensdag naar .Stockholm terug 4» En betere waar en tien procent is de leuze van De Gruyter .De aandeelhouders zul len het met wat minder moeten üoen. De preferente en prioriteitsaandelen krijgen dit jaar 9% en de gewone 414 procent. Woensdag fl Sept. houdt' de Algemene Nederlandse Zulvelbond In Leeuwarden zijn Jaarlijkse vergade ring. -Prins Bernhard zal Woensdag 25 Augustus op de Brink te Deventer Landmacht dot zich gedurende de oor logsjaren heeft onderscheiden Don derdag vertrekt voor het laatst de K.L.M.-Constel)8tlon van La Guardla naar Schiphol. Het vliegtuig dat diezelf de dag uit Amsterdam vertrekt zal naar de nieuwe luchthaven Idle wild vliegen. Eigenaars van mtddenstandsbedrijvèsi kunnen tijdens afwezigheid wegens mi litaire dienst en gedurende een jaar en drie maanden na het groot verlof of het ontslag een periodieke bedrijfstegeraoet koming krijgen, v Op Guernsey Is eeh lijk i gevonden, dat vermoedelijk, het stoffelijk overschot is van George Self, een lid van de bemanning van hqt Ne? derlandse jacht Duenna", dat vorige week Zondag verging, v Een 24-jar'igo Haagse vlectricien maakte zich op zijn manier verdtenstelitk kfij de voorberei dingen van de feestelijkheden HU haal de langs de hulzen geld op voor het goede doel. Dat doel was hi1 zelf HU stak f 1000— in ziln zak. De Amster damse „Artis" had enige luipaards Ant werpen hnd ct niet' een De directeur van „Artls"' vond dat zo sr.eu dat hU de sinjorenstad er Dok een stuurden Sla pend maakte het dier de reis en. thuis kuiert het ln zjjri kool, aangestaard door nieuwsgierige Antwerpenaars, die moe worden bij zoveel luiheid. Vijf militaire fondsen. „Het foiids 1815 voor verminkten en rfagelaten betrekkin gen", de „Koninklijke vereniging tot steun aan miliciens" (Stamil), „Ere schuld en dankbaarheid'', het „Karei Doorman-fonds" en de „Prins Bernhard stichting" hebben zich aaneengesloten- Van 1—14 September houden zii ean collecte door het gehele land Vol gens de New York Herald Tribune la in de Ver. Staten een nteuwa anti- spionnagewet opgesteld, waardoor het o.a. mogelijk wordt particuliere tele foongesprekken af te luisteren, Da derde internationale Jaarbeurs van Vlaanderen wordt van 2S Augustus tot- 6 September te Gent'éehoudcn. Veer tien bruggen z|]n weggeslagen of zwaar beschadigd Ln de grensstreek tussen Schotland en Engeland als gevolg van de was der rivieren door de hevigs re gens. In Turkije hebben driehonderd VTOu.weli.jke studenten een cursus van drie maanden gevolgd in het bedienen van luchtafweergeschut Te Venetië zün aan de vleugels van twee vliegtui- - gen, die aan een Egyptische luchtvaart- lijn zouden worden overgedragen, helse machines ontdekt .De wereldbewe ging voor een federale, wereldregering houdt van 512 September'een congre3" te Luxemburg, president Truman ge looft dat er eén goede kans bestaat dat de Ver. Staten nog eens een presidente zullen hebben Het testament van dr Sun-Yat Sen, gegraveerd op een stukje Ivoor ter grootte van een eesam-zaadjé.t is aan president Tsjang Kal Tsjek ten £®3chenkq aangeboden door Chen Ching Yi. China's beroemde Ivoor-graveur. Woensdag 18 en Donderdag 19 Augustus zal een groen van 20 Franse padvinders parachutisten op het vliegveld Ypen- burg een demonstratie geven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1