HET ROTTERDAMSCH PAROOL De beoogde staatkundige vorming moet voortgang vinden Gesprek te Moskou" weer geprolongeerd? Bernadotte eist onverwijlde hulp aan vluchtelingen Ook een Kosenkina-affaire in Zweden? Honderd-één kanonschoten: saluut aan vorstin Minister-president over Indonesië Nederland kan nu niet de weg terug gaan Regeringsverklaring in discussie Engelandvaarders bij de Koningin Soekarno: „Eventueel strijd met alle middelen" GESCHENK VOOR DE WILLEM RUYS" UNAC grijpt in Russisch meisje wordt geprest naar Sowjet-Unie terug te keren Speel niet met munitie! Kamerleden zullen trouw zweren Alle kerkklokken beieren Onze koopvaardij vergeten?, Woensdag 18 Augustus 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tol. 69300 Abonn.prI|s» per week 0.31 per kwartaal 4,losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 193. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdarasche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur Th. Ramaker Evenals bij de regeringsverklaring, waarmede minister-president Drees zijn kabinet aar» de volksvertegenwoordiging voorstelde, vormde ook in de rede tvaarmede hij de Tweede Kamerdebatten beantwoordde de Indonesische kwestie de hoofdzaak. Aan het betoog van minister Drees gingen nog de redevoeringen van de heren Schouten (A.R.) en Wagenaar en de Groot (C.P.N.) vooraf. Alle drie sprekers toonden zich teleurgesteld over het Indische, respectievelijk Indonesische beleid van de regering Beel en de verwachtingen daaromtrent van deze regering. De heer Schouten bepleitte dat in Indié tegenover het communisme dezelfde principiële houding zal worden aangenomen als m Nederland. De heer de Groot daarentegen herinnerde de vergadering cr aan, dat juist op deze dag de republiek Indonesia het driejarig bestaan viert en daarmede het bewijs heeft geleverd ondanks alle bestrijding van Nederlandse zijde niet uitgeveegd te kunnen worden. Na in de middagvergadering aan een aantal andere punten van bet re geringsbeleid aandacht te hebben ge schonken zeide de heer Drees ten aanzien van Indonesië: „Aanvankelijk was de houding van Nederland tegenover de Re publiek absoluut afwijzend. Dit was de enig juiste houding. Er hebben zich sedertdien echter omstandigheden voorgedaan, die daarin verandering hebben ge bracht. Nederland heeft voor moeilijkheden gestaan, waarvan men niemand een verwijt mag maken." Spreker gaat na wat er in Birma en in Frans Indo China is gebeurd. Hij ziet niet in, dat daar een alleszins bevredigend resultaat is bereikt De splitsing van Brits Indié heeft veel leed meegebracht Men ziet hoe het op Malakka gaat Kortom in heel Zuid Oost-Azië treft men bevolkin gen aan, die in verwarring en leed zijn gebracht. Geen enkel beleid kan waarborgen, dat men voorwaarts kan gaan zon der ongelukken te veroorzaken. Verplichtingen niet te negeren Onder gewijzigde politieke en mo rele verhoudingen zijn de besprekin gen begonnen, die zo beentiseerd zijn. Daaruit zijn resultaten te voor schijn gekomen, die niemand kan ne geren. In de regeringsverklaring is niet getracht Iets nieuws te stellen om trent Indonesië; duidelijk is gemaakt, dat er* bepaalde verbintenissen zijn aangegaan. Men kan nu niet de weg terug. Bieten we de verbintenissen Iob, dan zouden we politiek en moreel de goodwill verliezen, welke we internationaal hebben verworven. De beoogde staat kundige vorming moet doorgaan, ook als we niet met de Republiek tot eên geheel bevredigend ac- coord zouden komen. De moeilijkheid is geweest, dat geen republikeinse regering kon uit voeren, wat ze op sich had genomen. Intussen wil spreker niet zeggen, dat er aan Nederlandse zijde geen fouten zijn gemaakt. Hij verklaart, dat Nederland bereid blijft de economische activiteit tc herstalen, mits de Republiek op een aanvaardbare wijze daarop reageert. Gevraagd is: „Breek de bespre kingen met de Republiek af." Laat men goed begrijpen, ^ant woordde de heer Drees, dat dit op dit ogenblik onmogehjk is. De Commissie van Goede Diensten is aanvaard, er zijn afspraken over de procedure gemaakt, er is bovendien een Bandoengse con ferentie geweest Het zou een onaanvaardbaar beleid zijn wan neer dit nu plotseling werd on derbroken. Ter sprake is gebracht bet vraag stuk van herstel, van rust en orde. De Nederlandse militairen hebben het recht, om. in het belang der vei- ligheid op te treden. Maar Iaat men zich geen illusies maken, men moet het land kennen, om te beseffen wat dat betekent. In verband met de communistische actie merkt spr. op, dat deze in Indo nesië anders is dan hier; er moet dus anders tegen worden opgetreden. „Ik bezweek voor de aandrang" Wat zijn eigen persoon in dit ka binet betreft zegt de heer Drees, de functie van minister-president niet te hebben verzocht of begeerd. Onder de dwang der omstandigheden xvas hij echter bereid deze te gaan vervul len. Inzake de onderscheiden depar tementen zegt hij, dat aanvankelijk zijn plan was om het ministerie van verkeer en waterstaat op te heffen. Uiteindelijk geeft men er echter toch de voorkeur aan, dit ministerie te handhaven. Anders is-het gelegen met het ministerie van oorlog en dat van marine. Hierbij denkt men wel aan combinatie tot een ministerie van landsverdediging. Naast de Indonesische kwestie acht de regering ook de materiële oorlogs schade van zeer groot belang. Het zelfde geldt voor de landbouwkwes- ties, middenstandsaangelegenheden en die betreffend^ de binnenscheep vaart. Sanering gezondheidszorg In verband met de gezondheidszorg deelt spreker mede, dat in voorbe reiding is een wetsontwerp tot orga nisatie van de gezondheidszorg, waarbij samenwerking tussen over heid en particuliere organisaties tot stand wordt gebracht. De heer Drees constateert ove rigens, dat de wensen der ver schillende departementen hoog uitgaan boven wat practisch te verwezenlijken is. Bij de dupliek begeven de woord voerders der verschillende fracties zich in een onderling debat, dat zijn enige beperking vindt in de gestelde tiidslimiet. Minister Drees, die hier na nog eenmaal aan het woord komt, stelt vast dat de fracties het hem een- oudig hebben gemaakt, door zich meer lot elkaar dan tot de regering te wenden. Om tien minuten na mid dernacht valt de hamer van de voor zitter voor de laatste maal en wordt de vergadering geschorst tot heden morgen elf uur, op welk tijdstip men een aanvang heeft gemaakt met de behandeling van de debatten over de grondwetswijziging. 99 Volgens de diplomatieke correspondent van Reuter zijn er aan wijzingen, dat Molotof tijdens de laatste bespreking met de Weste lijke afgezanten een uiterst belangrijke mededeling betreffende Duitsland heeft overhandigd. Het feit, dat de afgezanten zelfs nog minder mededeelzaam waren dan ooit na afloop van de be sprekingen van Maandagavond, wordt door sommige waarnemers uitgelegd als een aanwijzing voor de juistheid van het bericht. Dinsdag heerste er een koorts achtige bedrijvigheid op de am- Nog meer slagers die bij min. Mansholt klagen Zich aansluitende bij het pro test dat wij gisteren publiceerden van de slagers in het Oosten, Noorden en Zuiden van ons land, hebben Dinsdag de Noord Holland se slagers eveneens hun grieven geuit over de huidige gang van zaken bij de vleesvoorziening. De voorzitter van de vergadering wees erop dat bij de tegenwoordige toe stand een bona-fide slager zijn brood niet kan verdienen. Ook in deze vergadering, die zich tele grafisch wendde tot de minister, werd als voornaamste els gehoord die van vaststelling van een veer tiendaags vleesrantsoen van. 600 gram. Oost-Europees blok gaat Donau controleren Rusland beeft de Westelijke mogend heden er van beschuldigd van plan te zijn het nieuwe pact ter contróle van de Eonau te saboteren, Wisjinsky sprak deze klacht uit, toen de Verenigde Staten, Groot-Brittannfê en Frankrijk zonder succes trachtten een slotartikel goedgekeurd te krijgen, waardoor het nodig zou zijn, dat bet nieuwe pact vóór het in werking treden door elf landen o.m. Oostenrijk en de Grote Drie goedgekeurd zou moeten ■worden- De motie werd met zeven, legen drie stemmen .verworpen. In plaats daarvan aanvaardde de con ferentie een Russisch voorstel op grond waarvan ratificatie door slechts zes sta ten vereist zou zijn. Volgens het Russische plan zal alleen het Öost-Europese communistische blok toezicht kunnen uitoefenen over de be langrijkste waterweg van het Europese vasteland. Het fractie-bestuur van de K.V.P. in de Tweede Kamer is opnieuw gefor meerd en als volgt samengesteld: voor zitter: prof. mr. C. P. M. Romme, vice- vopxzitter: A. H. L. J. Fievez: eerste secretaris: Th. D. J. M. Koersen; 2e secretaris: dr. ir. W. J. Dxoesen, pen ningmeester; W. J. Andriessen. bassades der drie Westelijke mo gendheden, met name de Britse ambassade, waar typisten, deskun digen in Russische aangelegenhe den, code-bedienden en radio-per soneel bezig waren aan het uitvoe rige rapport over de bijeenkomst, die drie en een half uur duurde. Frank Roberts, de Engelse speciale afgezant, en Geoffrey Harrison, de Britse gezant in Moskou, hadden het te druk om gestoord te wor den. Vele waarnemers te Moskou ge loven, dat de besprekingen ten einde lopen en een beslissing bin nenkort verwacht zou kunnen worden. De meesten verwachten echter nog minstens een bijeenkomst op het Kremlin. Nader vernemen wij dat men in welingelichte kringen te Moskou verwacht, dat Donderdag of Vrij dag een bespreking wederom tus sen Molotof en de afgezanten der Westelijke landen zal plaats heb ben. De woordvoerder van het Foreign Office zeide. dat de vier mogendheden- bespreklngen is Moskou vermoedelijk voortgezet zullen worden en dat er geen tekenen zijn. die er op wijzen dat het einde in zieht is. Dinsdagmiddag is een groep En gelandvaarders, ten getale van 250 man, door de Koningin op paleis het Loo ontvangen. De ontvangst droeg hetzelfde karakter, dat dergelijke bueen- komsten tijdens de oorlogsjaren plachten te hebben, als de Konin gin een bezoek bracht aan het clubhuis in Londen, genaamd .Oranjehaven". Omstreeks 4 uur arriveerden de bezoekers en zij bleven de gasten van de Koningin tot half zes. De voorzitter van de Club van Engelandvaarders, pater A. F. M. Monchen, die thans legeraalmoe zenier is, bood H. 3VI. een pla quette aan, waarop aan de voor zijde een afbeelding van de wo ning van de Koningin in Londen te zien is. De achterzijde draagt de opdracht: „Aan de Moeder van Oranjehaven". Pater Monchen zinspeelde in zijn toespraak nog op het kamen de afscheid van H. M. In haar ant woord gaf de Koningin echter te kennen, dat van een afscheid van de illegaliteit geen sprake zal zijn. Zij hoopt nog vele malen temid den der Engelandvaarders te ver toeven. Bij gelegenheid van de derde ver jaardag van de proclamatie van de Indonesische republiek zei presi dent Soekarno in een radiorede, dat de Republiek haar vrijheid met alle middelen zal verdedigen: Soekarno zei. dat de strijd van de republiek niet alleen gestreden wordt voor het gebied van de Re publiek, maar voor de onafhanke lijkheid van geheel Indonesië. Hij riep de Indonesiërs buiten de Re publiek op dat zfi alies moesten doen wat ra hun vermogen ligt om de geïsoleerde Republiek te helpen. Soekarno besloot met te zeggen, dat er voor de Indonesiërs slechts één doel is: volledige vrijheid en onafhankelijkheid op 1 Januari van het volgend jaar. Inhuldigingsmedaille '48 Naar w« vernemen is dezer da gen een Koninklijk Besluit te ver wachten waarbij als herinnering aan de inhuldiging van Koningin Juliana een draagmedaille wordt ingesteld. Deze zal ongeveer de vorm heb ben van de medaille, die is uitge geven bij de inhuldiging van Ko ningin Wilhelnuna. Deze medaille betekent geen on derscheiding, maar is louter als herinnering bedoeld. Zij wordt bij de rijksmunt geslagen in een zeer beperkte oplage. De medaille as van zilver en ver toont aan de voorzijde de naar links gewende hoofden van Juli ana en Bernhard en aan de keer zijde een gekroonde J., waaronder de woorden: „Inhuldiging 6 Sep tember 1948" met als opschrift de woorden: „Juliana, Koningin der Nederlanden". De medaille is bevestigd aan een 27 millimeter breed lint van oran je zijde, met twee smalle verticale blauwe strepen in 't midden en smalle strepen in de nationale kleuren aan de boorden. prinses Julianageschilderd door Paul Citroen Namens een tijdens de officiële proeftocht van de Willem Ruys" het vorig jaar gevormd comité heeft mr. K. P. van der Maridele, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland, giste ren aan de directie ucn de Koninklijke Rotterdamse Lloyd twee schil derijen aangeboden, koningin Wtlhelmtna ett prinses Juliana voorstel lende, respgeschilderd doer Charles Eick en Paul Citroen. Spreker her innerde eraan, dat juist zes jaar geleden Willem Ru.ys zijn leven gaf voor het Vaderland. „Zijn beeltenis", aldus mrVan der JVTandele, „kan met beter worden geplaatst dan tussen deze beide schilderijen aan boord van het schip dat naar hem werd genoemd." Bovenstaande afbeelding toont de fraaie schilderij uari Paul Citroen. De bemiddelaar der V.N. voor Palestina, Bernadotte, heeft een beroep gedaan op de Verenigde Staten voor onmiddellijke hulp in verband mei de vluchtelingen in Palestina. Het succes van zijn wgrk. hs-ngt -hiervan -Er-heersen epidemieën en de winter nadert. Volgens Graaf Bernadotte zijner 337.000 vluchtelingen: 330.000 Arabische en 7.000 Joodse. Een autoriteit van de Arabische Liga schatte het aantal Ara bische vluchtelingen uit Palestina echter op 565.000. Bernadotte heeft verzocht om 2500 ton tarwe, honderd ton vlees in blik, vijftig ton kaas, vijftig ton boter en twintig ton DDT. Hjj wil tien procent van deze artikelen onmiddellijk naar Saoedie- Arabie zenden en de rest binnen drie maanden. Bernadotte heeft minister Mar shall gevraagd over uiterlijk lien dagen te antwoorden. Een verte genwoordiger van het Amerikaan se ministerie van buitenlandse za ken heeft verklaard, dat het ver zoek als spoedzaak behandeld wordt. „De toestand der vluchtelin gen is wanhopig", aldus Berna dotte. „Dertig procent hunner bestaat uit kinderen onder de vjjf jaar en tien procent hunner zijn vrouwen in verwachting of jonge moeders. Afgezien van kleine voorra den bloem zijn zij bijna geheel zonder voedsel." De delegatie der V.S. te Lake Success heeft verklaard, dat het vluchtelingenprobleem ernstige bezorgdheid bij haar regering heeft gewekt, „niet alleen om huma nitaire redenen, doch ook wegens uitwerking van dit vraagstuk op een vreedzame regeling van de toekomstige toestand in Palestina. Uit Genève wordt gemeld, dat het bestuur van het Internationale Kindernoodfonds der V.N. met al gemene stemmen heeft besloten een nood-programma, lopende over twee maanden, af te werken ten behoeve van vrouwen en kinderen, die moesten vluchten in verband met de gevechtshandelingen in Palestina vlees, volle-melkpoeder, margarine, fruit, kaas en vis zul len over enige weken naar Pales tina verscheept worden, tezamen voor een bedrag van 411.000 dol lar. Eerste diplomaat in Israël Dinsdagmorgen heeft te Tel Aviv de eerste plechtigheid met diplomatiek karakter in de staat Israel plaats gehad, ter gelegenheid van de aanbieding der geloofs brieven door Paul Jersjov, gezant van de USSR bij de regering van Israel, aan de minister president Ben Goerion, die president Wciz- man verving. j By een Zweedse familie in de omgeving van Stockholm verblijft op het ogenblik een jong Russisch meisje. Ondanks aansporingen en drei gingen van de Russische autoriteiten weigert zU naar de Sowjet Unie terug te keren. Het meisje Is negentien jaar oud en kwam in 3944 als kamermeisje naar Zweden, Zfö werd in Rusland geboren, waar haar \ader officier is in het Rode Leger, Reeds In September 1945 hoeft hefc meisje een paspoort gevraagd. De Zweedse commissie beschikte hierover gunstig „na een nauwkeurig onderzoek". Sindsdien was hefc meisje hefc voorwerp van büna onophoudelyke nasporingen der Russische vertegen woordigers In Zweden. Op 5 Augustus kwam een Rus. die zich een attaché van de Russi sche ambassade noemde, het meisje opzoeken om haar een brief van haar vader te overhandigen. Het meisje weigerde hem te ontvangen en de bezoeker weigerde de betrok ken. brief aan haar werkgever ter hand ie stellen Deze bezoeker, die geïdentificeerd is als een zekere Vladimir Peiro- pawlowsky, kwam op 11 Augustus weer zijn opwachting maken, dit maal in gezclschep van Sergei Ni- kishin, tweede secretaris bij de Rus sische ambassade, en een Zweedse politje-agent Opnieuw weigerde het jonge meisje de Russen te ontvangen. De politie agent reikte tenslotte de brief over. Het meisje heeft verklaard, dat de ze brief niet door haar vader was geschreven, maar opgesteld was door Nikishin, De Russische ambassade wend de zich tot het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken met het verzoek het jonge meisje te ver plichten naar Rusland terug ie ke ren De ambassade verklaarde hier- Waarschuw deskundigen Van 31 Januari tot SI Juli 1948 heeft de Hulpverlenings dienst opgespoord en vernietigd 89.000 granaten, 6.500 bommen, 5.500 landmijnen. 514 pantservuis ten, 23.500 ontstekers, 274 bussen strjidgas, 813 kg krult, 7.000 kg springstof, 96.000 kg geweermuni- tie, 488 geweren, 37 revolvers en 129 mitrailleurs. Dit deelde de heer G. J. D. F r a n- ken, commandant van de H.V.i) mee tijdens een persconferentie in .,De Bijenkort" te 's Gravenhage. Er zijn nu nog 121 mannen aan deze dienst verbonden. Merkwaardig noemde de heer Franken het, dat in zeer vele gevallen de H.V.D. pas wordt gewaarschuwd...*... als er on gelukken zgn gebeurd. „Laat toch '°rWren die munitie of springstof fen vindt, ons onmiddellijk waar schuwen. Laat niemand, die geen veratand van dit gevaarlijke goedje heeft, er aan gaan prutsen. Dat geeft maar ongelukken", zei hij. Wetsontwerp Reynaud in tweede lezing weer aangenomen s Franse Nationale Vergadering Heeft Dinsdagavond het wetsontwerp, dat de minister van financiën. Paul Reynaud. speciale volmachten geeft om een economische hervorming tot stand te brengen. Ui tweede lezing goedge keurd. Het resultaat van de stemming luidde: 358 stemmen voor en 202 tegen Intussen hetabeij zeshonderd Franse arbeiders van de genationaliseerde vliegtuigfabrieken van Billancourt en Yssy-Lesmoulineaux te Parijs een de monstratie gehouden tegen Paul Rey naud, om te protesteren tegen hun ont slag. Vlugschriften werden verspreid, waar in beweerd wordt dat Reynaud de voorkeur geeft aan de Amerikaanse Industrie Hij zou de nationale onaf hankelijkheid In gevaar brengen. R. A. Foeradiredja heeft heden de federale conferentie te Ban doeng heropend. Daar er slechts 35 leden aanwezig waren, is de ver gadering verdaagd tot 25 Augustus. bij, dat het meisje in „Zweden ge vangen was gehouden". Het Zweedse ministerie stelde de Russische ambassade gerust en ver klaarde, dat het meisje in. een uit stekend milieu verkeerde en dat dit sinds haar verblijf in Zweden steeds het geval wa3 geweest. Als zij niet terug wil. kunnen wij haar niet noodzaken te gaan". Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zal het ministerie de Russische am bassade ongetwijfeld nogmaals ver zoeken het meisje met rust te laten. Russische vice-consul: Verklaring Kosenkina is rerzinsel Inhuldiging Koningin Juliana De piloot van een thunderbolt gevechtsvliegtuig van het type 747 is Dinsdag om het leven ge komen, nadat hij in de omgeving van München per parachute uit zijn toestel was gesprongen. Ongetwijfeld zullen op 6 September, de dag, waarop Koningin Juliana zal worden ingehuldigd, tienduizenden Nederlanders uit alle delen van bet land naar Amsterdam reizen om, al is het maar een flits op te vangen van de plechtigheden en feesten. Zij zullen willen weten, hoe de inhuldiging is georganiseerd en daarom geven wij een, als het ware. voorverslag van dit grootse, voor ons land en het Koninklijke Huis zo uitermate belangrijke cere monieel. de volksvertegenwoordiging is bij eengeroepen tot een openbare en verenigde vergadering, de commissie benoemd, die Hare Majesteit aan de deur der kerk zal ontvangen en. haar naar de troon zal geleiden. Om 11 uur zullen 35 saluutschoten van de vloot aankondigen, dat het grote moment is aangebroken. De klokken zullen beieren wanneer de vorstelijke stoet het paleis verlaat Als de Koningin naar buiten treedt en onder de traditionele met vissers- netten overdeke pergola naar de kerk gaat, zal het muziekcorps van de erewacht der studentencorpora welke voor het paleis staat opgesteld een couplet van het Wilhelmus spe len, terwijl de erewacht de voorge schreven eerbewijzen zal brengen. Wanneer de vorstin het kerkge bouw betreedt preludeert het orgel het Wilhelmus. De commissie van ontvangst begeleidt koningin Juliana en prins Bernhard naar het trcon- platforrm Terwijl de vorstin en haar gemaal hun plaatsen innemen en het gevolg zich achter en aan weerszij den van hen schaart, wordt ons Om 8 uur zullen 101 kanonschoten, afgevuurd door oorlogsschepen, die dan op het IJ gemeerd liggen, de lui dende kerkklokken en het spel van het carillon op de toren van het pa leis op de Dam aankondigen, dat de dag der inhuldiging is aangebroken. Tegen 10 uur zullen de leden van de beide Kamers der Staten-Gene- raal zich desgewenst naar het paleis op de Dam begeven om vandaar te voet in cortège naar de Nieuwe Kerk te gaan. Kort daarna, tussen 10 en IQ.30 uur, volgen langs de zelfde weg de groep van leden van de Raad van State, de groep delegaties van over zeese gebiedsdelen en de groep mi nisters. Tenslotte worden tegen 11 uur de moeder van de nieuwe vorstin met de oudste twee prinsesjes en prinses Armgard verwacht. Intussen is in het kerkgebouw na voorlezing; van het Koninklijk Besluit, waarin i volkslied overgenomen door het Am sterdamse Toonkunstkoor dat zich ander leiding van Eduard van Bei- num in de koorruimte zal hebben op gesteld. Drie coupletten van het Wil helmus zullen door Toonkunst (dus zonder medezang van.de andere ge nodigden) ten gehore worden ge bracht. Hare Majesteit, gezeten zijnde, spreekt een korte rede uit en. verheft zich vervolgens van haar zetel om de eed op de grondwet af te leggen: „Ik zweer aan het Nederlandse votk, dat Ife de Grondusct steeds zal onderhouden en handftauen. Ik zweer dat Ik de onafhankelijk heid en het grondgebied van de staat met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de algemene en bijzondere vrijheid "en de rechten van ai mijne onder danen zal beschermen, en tot in- standhouding van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke de wetten te mijner beschikking stellen, zo als een goed Koning schuldig is te doen. Zo uiaarlyk helpe My God Almachtig." De eedsaflegging wordt door de aanwezigen staande aangehoord. Na dat de Koningin hare zetel weer heeft ingenomen en een ieder dit voorbeeld heeft gevolgd, houdt de voorzitter van de Staten-Generaal, staande voor de troon, een korte toe spraak, waarna hij de volgende plechtige verklaring aflegt, cic ver volgens door hem en elk der leden, hoofd voor hoofd, beëdigd of beves tigd wordt: „Wij ontvangen en huldigen, in naam van het Nederlandse volk en krachtens de Grondwet, U als Koningin. Wij zweren (be loven), dat wij Uwe onschend baarheid en de rechten Uwer kroon zullen handhaven, wij zweren (beloven) alles te zullen doen wat goede en getrouwe Sta ten-Generaal schuldig zijn te doen. Zo waarlijk helpe ons God Almachtig". („Dat beloven wij"). Na de woorden van de voorzitter leest de griffier der Eerste Kamer de namen der leden van beide Ka mers af, naar de volgorde van dc presentielijst. Een voor een spreken de leden staande voor hun stoel de woorden: „Zo waarlijk helpe mij God almachtig", of „Dat beloof ik". „Leve de Koningin" Wanneer allen de eed of belofte af- gelegd hebben verkondigt de oudste koning van wapenen, rechts van de troon, de scepter zwaaiend met krachtiae stem: „Hare Majesteit Ko ningin Juliana is ingehuldigd", drie maal gevolgd door een „Leve de Koningin". De herauten van wapenen begeven zich met hun trompetters buiten het kerkgebouw, de trompetters openen dc ban, waarna de oudste heraut van wapenen uitroept: „Hare Majesteit Koningin Juliana is ingehuldigd", ge volgd door een driewerf „Leve de Koningin". Vervolgens wordt de ban gesloten. Het zal dan omstreeks hall een in de middag zijn. De stoet wordt weer gevormd en de herauten van wapenen nemen hun plaats aan het hoofd daarvan in. Uitgeleide gedaan door dezelfde commissie verlaten Koningin en prins in deze stoet de kerk, terwijl het toonkunstkoor gez. 184: „De heer is mijn herder", inzet. De erewacht op de Dam bewijst op nieuw de eerbewijzen en nogmaals klinkt buiten een couplet van het Wilhelmus. puur 1 De Russische vice-consul in New York, Chepurnykh, heeft in een politierapport gezegd dat de ver klaring dat mevr. Kosenkina geen Sowjet vertegenwoordigers wil zien een „puur verzinsel" is. Hij voegde eraan toe dat de Sowjet consul-generaal zou aan. dringen op vrije toegang tot de ka mer van mevr. Kosenkina in het Roosevelt ziekenhuis. In een Dinsdagavond door hefc Sowjet consulaat uitgegeven ver klaring sprak Chepurnykh de be schuldiging uit dat de krantenbe richten over zijn bezoek aan mevr. Kosenkina's kamer op 12 Augustus verdraaid werden. Volgens het gezondheidsbulletin van mevr. Kosenkina is de toe stand van de patiente niet verbe terd. Kosenkina heeft ingevolge in wendige bloedingen verscheidene bloedtransfusies moeten onderaan. BÜ de aanstaande inhuldiging van Koningin Juliana in dc Nieuwe kerk tc Amsterdam zullen de tal rijke genodigden voor deze unieke wij" dings plechtigheid bijna evenzo vele schakeringen, groepen en or ganisaties van het Nederlandse volk vertegenwoordigen. Symbolisch zal op die historische 6de September het Nederlandse volk rondom onze nieuwe Koningin geschaard zijn. Wij lazen de lijst van namen van deze genodigden en de groepen, die zij vertegenwoor digen nauwkeurig, doch zoch ten daarin tevergeefs naar een vertegenwoordiger vaa de Ne derlandse koopvaardij. Wij be grijpen zeer wel, dat het moei lijk gaat alle groepen van hefc Nederlandse volk (e nodigen, doch betreuren het niettemin, dat een groep als de Neder landse zeevarenden, naar wij aannemen, vergeten werd. Wat de Nederlandse zeeman voor do geallieerde oorlogvoering heeft verricht, welke gevaren cn ellende hy in die vreeslijke jaren heeft doorgestaan, hoeveel van zjjn mak kers niet weer keerden en wat hij thans, nu hij weer alle wereld zeeën bevaart, voor ons volk bete kent, wij behoeven hier over toch zeker niet uit te weiden, een ieder weet het. al spreekt de zeeman zo wij bit ervaring weten, niet gaarne over die tijd. Hij heeft het gepres teerd, vele mooie woorden waren zyn beloning. Is hij nu vergeten om ons volk te vertegenwoordigen bij een zo plechtige gebeurtenis als ons thans te wachten staal? Waarom in het ere-front, waar- In adelborsten staan opgesteld, ook geen leerlingen der zeevaartscholen, opgenomen? De jonge mensen van marine en koopvaardij zullen zich verbonden voelen, zoals eens in oorlogstijd de marine en koop vaardij nauw verbonden waren in. de bestrijding van dc gemeen schappelijke vijand. En in de nieu we kerk mensen van de koopvaar dij, al zijn het maar een kapitein, een machinist en een matroos. Deze mensen, die beloond werden, met hoge onderscheidingen tot de Militaire Willemsorde toe, zij mo gen niet ontbreken. Ten paleize teruggekeerd begeven zich de herauten van wapenen met hun trompetters naar het balcon om met trompetgeschal de komst van Hare 'Majesteit aan te kondigen. Wanneer dan Koningin Juliana en Bernhard, prins der Nederlanden het balcon betreden zullen hebben, laten wij gaarne aan de fantasie van de le zer over hoe de menigte op de Dam daarop zal reageren. Weerbericht VEEL BEWOLKING O 1 Weersverwachting, geldig van Woensdag avond tot Donderdag avond. Aanvankelijk toene mende bewolking met vooral In het Zuiden van het land tijdelijk rcccn. Meest matige Zoid-Oostclijke wind. Later: wisselende be wolking met plaatse lijke buien. Matige tot krachtig» naar Weste lijke richtingen draaiende wind. Kod weer. ia Aug.: Zon op 5.30, onder 19J36; maan op 20 25. onder 438. 19 Aug. Hoog water te Rotterdam; le tij 4.49 uur; 2e ttf J648 uur. Waarnemingen hedenmorgen 8,40 uur te Rotterdam. Luchtdruk 757.1; wind W.Z.W. 4; temp. 14.4; max. temp, 19.3 (gistermid dag 3,30 uur): min. temp. 123 (heden morgen 5.30 uur). Weersgesteldheid: licht bewolkt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1