C J STADSNIEUWS Wilton-sintel baan wordt Zondag geopend 2 Viaardingen De avonturen van kapitein Rob AGENDA CWS zegevierde m Tilburg tweemaal Jongetje door tram gegrepen ?sadSavS! i circa acM mei"meese- Tweedaagse match te Amsterdam Twee kinderen verdronken Dagelijkse ongevallen Havenbranden verwekken reactie Burgerlijke Stand De stoomtram in de Rosestraat Oude toestand moet worden hersteld Franse parachutisten op Ypenburg Felle zolderbrand aan de Bergweg SCHEEPVAART SCHIEDAM PAKHUiSJE of STALLING GEZOCHT DE GROTE JUBILEUMAVOND Dansinstituut H. SITTON STENQ-TYPIST(E) Koeriersters Woensdag 18 Augustus 1948 Eet ial Zondag voor de Sehledamse athletiekwereld een gedenk- waardigc dag zijn. ais de thans geheel gereed gekomen sin tel baan op het terrein van dc werf Wilton - F yenoord officieel in gebruik wordt genomen, want niet aüecn de personeelclubs van Wilton. maar ook Seiiiedanise athlcten maken van deze unieke geleccnheid gebruik, dank zij de mogelijkheid, die hun daartoe van dc zijde van de werf- direetie wordt geboden. De athleliek-afdeltng van S.V.V.. die Zondag a.s. de wedstrijd-organisatie in handen heeft, profiteerde hiervan reeds ruimschoots. VISSERIJ Binnengekomen K W. 227 met een be somming van i 3485 en 5 last steurha- ring. de K.tV. 9 besomde 8648.- ör bracht 16 last sAeurharing mee, ATHLETIEK Bh dc tc Dt-a Haag Bt.ioudcn athle- uekv,etisiftJ<lcn \oor het kampioenschap u-I Zaïd-no.iand werd ae 14-jaiage F. Mate us, l.d ta.n de a„iic.iekvcrenigiug V F C in de ntdeling jongens C eêrs'e bj hel verspin-,gen niet een spicng var. 5 2ö meter. VAC.VN TIE COMITÉ KAN TEVREDEN' ZIJN* Het Vacaniiceomnc 1948 kan met te vredenheid terug zien op de organisatie van da v acanuew c»en i848. Met iedere organisatie is het toch so. dal men het resultaat slechts kan gissen en dat al- Een uniek athletiek- 1 sp^Sen kogpU c7 discuswerpen. lfir"e£'seo£n*Da^*& Kkk^me^hel t polshoogoprmgen, 4 maal IOO m. geval geweest cn de grote deelname aan centrum f estafette cn tot besluit dc oivm- de autotochten, boottochten, excursies. pische e^tifpt'e Doo1* het dccire- 55 een bewy» voor het comité, dat Men heeft tot dusver reeds zeer cop-1 T' *r*e i Al" werk ten zeerste op pros wordt A*r*lr MleeaszeiBT igoe- men van ce Heme HUI Harriers gesteld Niet altijd werkte het weer de ervaring met nieuwe smtelbaan j mpn ongetwijfeld interessante J"ee- maar slechts enkele malen deed opgedaan en er kan worden gezegd, i wedstryden verwachten, want de n^m^miH«tP«5 aSa/t into T aai} 3^e efBIJ voidoet- Engelse ploeg is zeer sterk en bc- vue- en bonte avonden ztm ook in alle iuu.en de normale loopgeiegen- J staat volgens Nederlandse normen neia van rond 400 meter, zijn er uitsluitend uit A-klassers. twee bakken voor verspringen QRJ« De terugkeer van Peer de Schuimer 18 dc doodgewaande Robert Janszoon totaal mets de ware Robert Janszoon, cn wat dan? Op de meer mankeert. „Laat Uw hoofdwond toch nag een of andere manier moet hij a*ijn voorganger De opperstuurman van ,,'t Seepaert" kan zijn eens onderzoeken door de chirurgijn, kapitein," laten verdwijnen. Maar hoe? Rob begeeft :Jch verbazing niet bedwingen en zegt ronduit tegen dringt hij aan, maar Rob stelt hem gerust. .,Ik naar het vertrek, waar de gestorven gezagvoer- Rob, dat hy het dwaas vindt om Peer de gelegen- voel mij heel wel, stuurman," zegt hij. „De wond der ligt» maar dan is het zijn beurt om stom ver heid te geven te ontsnappen. Ja, Rob kan zich is volkomen genezen. Kom, laat de bottelier ons baasd te staan. Want het bed isleeg! Droom best voorstellen, maar hy kan toch ook met nog een roemer wijn inschenkenZe drin- Ik? vraagt Rob zich af- En wie ben ik nu eigen méér vertellen.,.. In zijn kajuit worden de de- ken nog een glas op dc goede afloop, maar Rob lijk? Rob van „De Vrijheid II" of.,., Robert batten voortgezet en Rob merkt wel, dat de op- is toch niet erg gerust. Straks zal iemand van Janszoon? perstuurman het toch maar vreemd vindt, dat de bemanning zeker hot lichaam ontdekken van 2 bakken voor hoogspringen, oorts 2 polshoogspnngbakKen en 1 voor bink-stap-sprong. Yeroer 'l uiscus- en 2 kogeinngen, alles volgens in ternationale voor&ehriften en m prima conditie, 2oaat cut a;hieue&- centrum zowei voor Wilton-t'y en- oord als voor Schiedam grote Be loften inhoudt. De openingsdag valt juist m het bezoek dat de Heme Hill Hamers, een Londense atnleUekciuo aan Schiedam brengt. Deze aüiieten nemen deel aan ae weastrijaen, aie ter gelegenheid van ae opening van de smtelbaan worden gehouaen. Voordat Zondagmiddag deze wed strijden een aanvang nemen is er eerst nog een officieel gedeelte, dat half twee aanvangt en waarbij o.a. tegenwoordig zullen zyn de directie van Wilton-Fyenoord, vertegen woordigers van KNAU en Schie- damse sportorganisaties en zeer waarschijnlijk ook burgemeester Peek. Als de opening om plm. twee uur is afgelopen, volgt de afwerking van het athletïekprogramma, waar bij de volgende nummers zijn ge plaatst. Hardlopen voor 100, 200. 400, 800 1500 en 5000 meter, hoog- en ver- Films; Passage-bioscoop: Da. 2. 7, 930 Za. en Zo._ 1.45. 4.15. 7 cn 9.30 u. De kampioen Melkboer (alls leeft Op het tontel: De Spel brekers. Monopole: Da. 2. 7, 9 u: Bewakers der doodsvallei. opzichten geslaagd. Dc zalen steeds goed gevuld cn wat geboden werd j was verantwoord. De vacantie is nu i weer voorbij en cert tbd van werken I aan de opboutv van ons land staat voor de deur, maar het vacantieeomite kan J er van overtuigd syn shn werk niet voor mets gedaan te hebben. ROTTERDAM De DWS-heren kwamen Zondag in het te Tilburg door ..Volt" Op de Mathenesserlain kwam de vijfjarige V. Vermaning, uit de G. J. Mulderstraat Dinsdagavond plotseling achter een passerende tram vandaan. Hij werd gegrepen organiseerde handbai-tcumooi uit1 door een wagen van lijn 16, die uit rr.et een elftal met hoofdzakelijk de tegenovergestelde richting 54 gewonnen. In ce tweede wed' Cricket Dinsdag begon op het terrein van in het Wagenerstadion te Am stel veen de tweedaagse crickctmatch tussen het Nederlands elftal en de M. C.C. Aanvoerder Newman won de toss cn koos op een snel en betrouwbaar wicket eerst batten. Het openingspaar Taylor-Bramall had weinig moeite met de Hollandse aanval Mie aanvankelijk in handen van Klink en Alders was. Nadat bei de batsmen zich ingespeeld hadden, gingen zij tot de aanval over en elke bal die te kort of te laag was. ging onherroepeiyk naar de boundary. Op 30 kwam reeds de eerste verandering in de aanval, toen Bijleveld en "innsen de bal ter hand namen, tr ook deze beide bowlers mochten rlopig geen scheiding teweeg -ngen. Allan sloeg onder meer 2 zessen en een serie uiterst fraaie vieren. Zijn pulls en hooks alleen al waren een gang naar het veld waard. Eerst op 229, na een stand van by na 100 runs voor het zesde wicket, werd Allan op mid-off door v.d. Ende op het bowlen van Dries voor 60 (2 x 6 ea 6x4) gevangen. Robinson bleef met een stijlvolle 40 not out (5x4), waarna de innings gesloten werd op 229 voor 6. Dries nam alle wickets die vielen (6 stuks) voor slechts 57 runs in 26 overs. Een zeer uitzonderlijke pres tatie, die hem een hartelijk applaus van toeschouwers en Engelse spelers bezorgde. Na hem noemen we nog het bow len. van Harmsen, die 26 overs los liet voor 51 runs, de overige bowlers bleven verre onder de maat. De innings van het Nederlands elf- tal is gauw verteld. Alders en De Baare speelden, aan vankelijk het bowlen van Allan en Macïndoe met het grootste gemak, totdat op een totaal van 30 de spin- bowler Peebles aangezet werd. Reeds op 33 nam Peebles het wicket van de Baare voor 18 runs, op 39 bowlde hij H. J. van Weelde voor 1. Even nog wat goede runs van Alders, waarna de processie begon en batsman na batsman verdween. V, d, Ende, Kummer, Dries en Klink, allen uit voor 0. Om half ze ven, toen de stumps opgeborgen wer den, was het totaal van het M.C.C.- elftal: 73 voor 8. strijd, die van aanmerkelijk beter gehalte was, werd na een aanvan kelijke 03 achterstand, met 3 gewonnen van Hellas uit Goes. Ook de DWS-dsmes speelden in een gewyzigde opstelling, maar niettemin werd met 2—0 van Flora gewonnen. Ook bier was het begin ietwat zoeken naar de juiste vorm, doch m de tweede ontmoextng, nu tegen de dames van Hellas, toonde de Schieöamse dames, dat zij uit 't goede handbal-hout waren gesne den. Een 0—2 achterstand werd omgezet m een 2—2 geluk spel. Bij het nemen van de strar.vorpen toonde de DYv'S-aamcs de meeste schot vaardigheid te bezitten en be haalden hiermede, evenals de he ren, de eerste prijs in hun afdeling. SZC had het tegen ..Maas" niet moeilijk Dinsdagavond werd in het ge meentelijk zwembad aan de Ha- vendijk de water polo wedstrijd SZCMaasgespeeld, die door onze stadgenoten, vooral dank zij geraf fineerd voorhoedespeL, met 8-3 werd gewonnen. Met de rust was de stand 50. In het eindklasse ment van de zomercompetitie, die met deze ontmoeting werd besloten, bezet SZC de derde plaats. Dinsdag speelt SZC 2 de laatste wedstrijd van het seizoen. Heme Hill Harriers komen Zaterdag T>e Engelse athleten de Herne HtH Hamers, die een bezoek brengen aar. ds athletiek-afdeling van S V V en net R-ntercamse DOS. worden Zaterdag avond. acht uur. In de bovenzaal van „De Amstelbron". officieel ontvanger. NIEUWE PERSONEELSVERENIGING Bij bafeicenj de Geer aan het Broers- Vftld is dezer dagen op?«r:cnt de per soneelsvereniging „De Geer". In het be stuur var. de. aanvankelijk met 36 le den, opgerichte vereniging hebben zit ting de he-en W J. Vermaas, voorzil- ler; P. Vermeer, v. Cttterstrsat 28. Rot terdam. strreuris; W, G. Mulder, pen ningmeester. sleurd. Bij aankomst in het CooJ- singelzlekenhuis bleek hij reeds aan een schcdelbasisbrcuk en in wendige kneuzingen te zijn over leden. De zevenjarige Johannes Kje- boom is Dinsdagmiddag al spelen de bij de loods San Francisco in de Rijnhaven te water geraakt en ver dronken. De rivierpolitie heeft van vijf uur tot half negen gedregd, doch kon het lykje nog niet opha len. De vijfjarige L. P. Landser van het 5leepschip „Kemhal", dat m de Waalhaven ligt, is Dinsdagmiddag overboord gevallen en verdronken. Het meisje had de roef verlaten om een krant te halen en keerde niet terug. De rivierpolitie dregde geruime tijd, echter zonder resul taat. Aan boord van het s,s. Norman- cla in de Maashaven, kreeg de ha venarbeider J. M. DmsdacmoTsen een sungersnde hijs balen suiker tegen het linkerbeen. Hij is met een beenwond :n het Havenziekenhuis ter observatie opgenomen. Op het kermisterrein aan de Pieimveg vielen Dinsdagmiddag de zevenjarige W. de B. en zijn broer tje, de driejarige Th. de E. van de Schans, uit oen schuitje. De knaap jes kwamen terecht tussen de vloer en de schuitjes. W. brak een arm en Th. kreeg hoofdwonden. Beide kinderen werden naar het St. Franciscusgasthuis vervoerd. Grotere voorzichtigheid De loop der bevolking in Juni Het geboorte-overschot bedroeg in de maand Juni 63 mannen en 50 vrouwen. Er vestigden zich hier 175 personen, maar gelukkig ver lichtte het vertrek van 221 Schie dammers de woningnood weer iets. De totale vermeerdering van de bevolking bedroeg dan in totaal 27 mannen en 40 vrouwen, die het in wonertal van Schiedam per 30 Juni brachten op 71037. Lege: r des Heils-muziek door de stad Zaterdagavond zullen tfe mmiekeorp» sen van het Leger des HeiLs te Schie dam het jubilerende corps cn Rotterdam I een muzikale rondgang door de stad maken, alvorens om acht uur het concert de Plantage aan vangt. Om half zeven wordt gestart van het Leger des Heils-gebouw aaa de Lange Haven. Geboren: Antbonius M. H., z. van J. Th. Hellemons en H. C. Koenen, van Beverenstraat 25; Adriamis C., z. van A. C. v. Pelt en H. Bentem, Nfeuwebuurt 17; Maria C., d. van J. Combrink en C. H_ M. du Chate- nier, Dr. Noletstraat 1; Herin anus J. A., z. van P. v. d. Velde en C. M. Bröklicg» Aleidastraat 112. geboden De catastrophale branden die bin nen enkele maanden tllds in het Rot terdamse havengebied enorme scha de hebben aangericht, verwekken terecht in brede kring opeien en on gerustheid. De juiste oorzaak van de brand in de loods van de A- T. O. aan de Rijnha ven heeft men nog steeds niet kun nen vaststellen. Er gingen indertijd geruchten, dat vonken van een smidsvuurlje de brand veroorzaakt hadden, maar dit is nooit bewezen. Ook van de brand in de grote loods van Veltenaar aan de 2e Ka- tendrechtsehaven bestaan over de oorzaak nog slechts vermoedens: kortsluiting, broeiing; men weet het niet. Maar wèl staat vast. dat geduren de enkele weken voorafgaande aan de brand, m de betreffende loods niet gewerkt is Is er al die tijd geen coniróie gehouden op de opgo. slagen, goederen, waaronder vele licht ontvlambare partyen? Van dc loods van de A. T. O. aan de Rijnhaven was de politie bekend, dat daann enkele weken voor de brand nog met een snijbrander iverd gewerkt. Een waarschuwing van de politie werd in de wind geslagen met de opmerking, dat er slechts diesel-olie m de loods was opgesla gen. Maar heeft de brand in het pa leis-Koordeinde niet bewezen, dat het zelfs in de nabijheid van kurk droog houtwerk gevaarlijk is om met een snij- of verfbrander te wer ken? Voor het gemeentelijk Havenbe drijf was dc grote brand in de loods van Veltenaar aanleiding om een circulaire onder de huurders cn on derhuurders van havenloodsen te verspreiden, waarin wordt aange- Het afschuwelijke ongeluk, dat twee mannen Zaterdagavond in de Rosestraat overkwam, heeft weer eens de aandacht gevestigd op het het ontbreken van een behoorlijke afrastering van de spoorbaan op die plaats. Weliswaar kan men het ongeval moeilijk hieraan wijten, maar het had toch zo moeten zijn, dat de gedode mannen geen gele genheid hadden, bij de rails van de stoomtram te komen. Ongelukken met een stoomtram, die dwars door een stad rijdt, zijn niet steeds te vodrkomen, maar de RTM is ook wel vaak het stiefkind geweest. Vroeger was er een ijzeren hek aan de straatzijde, maar tijdens de oorlog werd dat weggebroken door de jeugd en ook door ouderen, die zich een toegang verschaften tot de kolenopslagplaats. Sindsdien heeft men het blijkbaar niet nodig ge vonden de oude toestand te her stellen, zodet nu kinderen op de spoorbaan spelen, volwassenen er hun hondjes uitlaten, enz. Dat deze situatie niet bepaald bevorderlijk is voor de verkeers veiligheid en vele omwonenden een doorn in het oog is, behoeft geen betoog. Wordt het geen tijd, dat het armzalige ligusterhaagje, dat hier en daar groeit, vervangen wordt door een. meer degelijke afschei ding, waarmede slechts hersteld wordt, wat iaren geleden reeds be stond? Maandagavond is de feestverlich- i me maken, die reeds enigszins een ting in het Julianapark als proe/ I indruk geeft van 't lichtfestijn, dat even ontstoken. Onze fotograaf kon f ons in de Septemberweek wacht uart de verlichte vijver deze opna-1 Ook vier meisjes zulien springen Woensdag, 13 en Donderdag, 19 Augustus a.s., des middags om 3 uur zullen 20 Franse padvinders-parachu tisten op het vliegveld Ypenburg een demonstratie geven. Hun gemiddelde leeftijd is 20 jaar. Onder hen bevin den zich 4 padvindsters, de jongste van de dames, Lilli Thouasset, is 17 jaar; Jeanina Joachin, de Franse re cordhoudster <10 sprongen) maakt ook deel uit van de groep. De in structeur Louis Sabatier <70 spron gen) maakte ais parachutist gevech ten mede in de Jura en Bretagne. In structeur Lanseaume (40 sprongen), vocht als parachutist in dc Vogezen en de Elzas. Aan de heer Gibbrio, directeur van de Franse luchtsporten, die de instructeurs en parachutes be schikbaar stelde, is het te danken, dat deze parachutisten naar Neder land konden komen. De parachutis- tenschool bevindt zich in het midden van Parijs, aan de „Pont de Cholsy", daar bevindt zich alles voor de af richting van de leerlingen, h.v. een sprïngtoren van 45 meter en grote zalen, waar de leerlingen hun para chutes zelf vouwen. ,'erleden jaar sprongen zij op fees ten in Praag, Karlsbad, Marienbad, Lille, La Baulo, Le May, Reims enz.; dit jaar op het oefenterrein van Lu xemburg. Vervolgens staan a.s. Woensdag en Donderdag Nederland en 22 Augustus Kyborg in Denemar ken op het programma, waarna Trollkaky in Zweden volgt. Genoem de padvinders zulien springen met de Amerikaanse „pioneer"-parachutes, de standaard-parachutes van de Amerikaanse valschermjagers. De parachutes, die gebruikt worden bij deze demonstraties worden door een aan het vliegtuig bevestigde lijn ge opend. De parachutes zelf bestaan uit een rugparachute (diam. 28 voet) en een z.g, nood-borstparacbute (diam. 24 voet). Deze borstparachute wordt vooral gebruikt bij de eerste oplei ding tot parachutist. De parachutist beschikt dus altijd behalve zijn nor male rugparachute over deze borst parachute, voor het geval de rugpa rachute onklaar zou raken. De sprongen worden gedaan uit een daartoe ingerichte Dakota van Aero-Holland N.V. Vanmorgen omstreeks half elf is, vermoedelijk door het verbranden van lompen in een kachel, brand ontstaan op de zolderverdieping van pand 82 aan de Bergweg, be woond. door de weduwe van de Velde-Kramer, haar twee dochters en haar inwonende moeder broer. De vóór- en achterkamer van de zolderverdieping stonden kort het uitbreken van de brand lichte laaie. De brandweer ver scheen met autospuit 12 en een ladder- en gereedschapswagen. Het vuur kon met twee stralen geblust worden; de ladderwagen behoefde geen dienst te doen. De zolderver dieping brandde geheel uit, terwijl het dak beschadigd werd. Lager gelegen verdiepingen kregen enige waterschade. Hermandad concerteert De politie-harmonicvereniging „Hermandad" geeft op Vrijdag 20 Augustus van 19 .tot 21 uur in de gemeentelijke muziektent op het Karei de Stouteplein een concert on der leiding van de kapelmeester Thom Adee, Het programma luidt: 1... Sambre et Meuse, mars J. ïtauski; 2. La Poupée de Nurem berg, ouverture Adam arr. L. E. Rugers; 3. Mondnacht auf der Ai- ster, wals Osc. Fetras, arr. Dreis- sen; 4. Suite romantique, F. Popy; 5. Colonel Bogey on parade, mars fantasie, Kenneth J. Alford; 8. Do- nausagen. wals, J. Fucik; 7. Der Vogelh&ndler, potpourri, C, Zeiler; 8. Mars finale. drongen op bet betrachten van gro tere voorzichtigheid, ox door het nauwkeurig- naleven van het rook verbod in de loodsen of b|j opslag plaatsen van brandbaar materiaal in de epen lucht. Als een van de vermoedelijke oor zaken van de recente havenbranden wordt immers ook het achteloos wegwerpen van een brandende cïga ret genoemd* De circulaire, die Ha venbedrijf heeft rondgestuurd komt on<? geenszins als overbodig voor. In deze tijd van materiaal- en goe- derenschaarste zou het zelfs aanbe veling verdienen om verdere maat regelen te nemen en bepalingen uit te vaardigen, die de brandveiligheid in ons havengebied kunnen verho gen! Zeepost naar Oost en Vest Naar Ncdcrlands-Indië vertrekt 20 Augustus het m.s. „Oranje". Hiermede kan zeepost worden ver zonden, mits deze uiterlijk J8 Aug. ter post bezorgd wordt. Naar Suri name vertrekt 1 September het m.s, „Hera" en naar de overige overzee- gebiedsdelen in de West (dus met naar Suriname) vertrekt op 31 Augustus het m.s. „Hegtla". Met beide schepen wordt zeepost naar deze bestemmingen 'erzonden. Het verdient aanbeve ling de stukken twee dagen te vo ren ter post te bezorgen. Laats ie eerbetoon aan Johan Paanu' In het crematorium Westerveld werd gisteren de laatste eer bewe zen aan de journalist Johan Paauw, die dezer dagen, op 39-jarige leef tijd overleden is. Tal van collega's getuigden door hun aanwezigheid m hun deelneming. Ook ons blad was vertegenwoor digd. Vlak na de bevrijding immers heeft Paauw zijn grote ervaring op journalistiek gebied gedurende enige maanden aan de opbouw van ons blad gewijd. Wij leerden hem toen kennen als een opgewekt, on dernemende reporter, als een goede vriend en uitstekende collega. In die zin sprak ook de heer _W. G. van Maanen van de radio-nieuws dienst, waar Paauw nadien nog werkte. Hij verstond de kunst met een enkel woord situaties te scheppen en altijd een opgewekte toon te bewaren. Familieleden \Tan Paauw spraken over zijn uitstekende hou ding gedurende de bezetting, over zijn hulpvaardigheid en zijn onge wone werkkracht. De overledene heeft zijn krachten gewijd aan Het Volk, de Voorwaarts, bladen van de Arbeiderspers en aan tijdschrif ten van de A.N.W.B. Nieuwe sportterreinen in Rotterdam-Zuid In Rotterdam-Zuid is men druk bezig, van het braak liggende ter rein tussen Smeetlandsedijk en Enk, dat naast de tennisbanen ligt. enkele deugdelijke sportterreinen te maken. Er komen twee voetbal velden, een korfbalveld en een rechte sintelbaan. Binnenkort wordt ook een ruim kleedlokaal gebouwd en driekwart gedeelte van het complex omgeven door een brede sloot en een vijver. De bedoeling is tevens, het ge heel op de duur een aardig aanzien te geven. Waar het water niet voor de afscheiding kan zorgen, komt een ijzeren afrastering. Voor het echter zover is, gaat nog wel enige tijd heen. Wanneer het weer meewerkt, hoopt men weliswaar binnen korte tjjd klaar te zijn, maar de velden moeten toch hoogstwaarschijnlijk tot September 1949 ongebruikt blijven liggen, wil men er zeker van zijn, dat zij vol doen aan alle eisen, die men mag stellen aan eerste klas terreinen, want dat worden ze! 'De aanleg geschiedt in. opdracht van de gemeente, maar de velden komen ter beschikking van de leerlingen van de Chr. H.B.S. en de lagere school, die daar achter lig gen. Op Zaterdag en Zondag zuilen ook verenigingen er een plaatsje vinden. Een regeling, waarover vooral de korfbalclub „Het Zui den", die hoognodig een nieuw terrein rnoet hebben, zich zal ver heugen. Zeilen in de nacht Maandag 30 Augustus zal de WSV Aegir bij gunstig weer een nacht wedstrijd houden. Om 9 uur des avonds zullen de 12 voetsjollen starlen en dan vervolgens met 5 minuten tussenruimte de BM-klas, 12 M2 sharpies, Olympiajollen, Val ken, NN 16 M2 klas, Pampusklas, gemengde klas tot 5.50 M. en de gemengde Mas boven 5.50 M, wel ke klas dus om 9.40 start. Er Wor den twee ronden gevaren. Op 31 Augustus worden 's mid dags wedstrijden uitsluitend voor dames als sluurvrouw gehouden, en wel om 2 uur. Om 3.30 heeft een regelmatigheids wedstrijd voor mo torboten plaats. En tenslotte zal er te 4.30 kurk-vissen voor alle typen zeiljachten zijn. Vanmorgen is de 29-jarige tim merman H. Ket op het bouwwerk van Vroom en Dreesman aan ge Hoogstraat, van een stelling geval len in de vier meter lager gelegen bouwput. De man kreeg inwendige kneuzingen cn een ribfractuur en Is in het Coolsingelziekenhuis opgeno men. j Tenniskampioenschappen Reeds op de tweede dag hebben enkele speJers de vierde ronde be reikt voor sommigen een al te snel tempo, waarover dan ook ge klaagd wordt. Tönjes en T. Borren bereikten de tweede afdeling, die der acht geplaatste spelers; Tönjes door een zege op de half zo oude van Dalsum. In het dames-enkel spel was er een mooi succes van mevr. Jonquière op mevr. Muller en een sprekende overwinning van mevr. Goossens op de jonge R'dam- se mej. v, Kuyk, Dehnert sloeg een ander jong speler v. Lidth de Jeu- de en kemt nu tegen zijn stadge noot van Oort! De uitslagen zijn; Heren-enkelspel, tweede ronde: Lissauer sl. Goelst 86 5—7 62; Tunmers sl. Lagaay 61 57 6—1; B. Lim sl. Loeff 6I 6—4; Tami- niau sl. Adem a v. Schel tema 3—6 6-1 61; Dehnert sl. E. v. Lidth dc Jeude 3—6 63 61. Derde ronde: T. Borren sl. A. Lim 6—4 63; Tönjes sl. v. Dalsum 57 6_1 62. Dames-enkelspel: Tweede ronde: Mevr. Jonquière sl. mevr. Muller v. Ccrmeki 6-2 61; mevr. Vlie- landcr Hein sL mej. Kiek 8—6 64; mevr, BlomDiemer Kool sl. mevr. Hoyer 1-6 6-3 6—0; mevr. Koch sl. mej. v. d. Torre 16 62 63; mevr, Goossens sl. mej. van Kuyk 60 62; mevr. Blom—Die mer Kool sl. mej. Lim 61 S—2. AANGEKOMEN SCHEPEN 17 AvfUStUa Duivendük, Vancouver Maashaven; Blue Boy. Londen Maassluis: Tempo. Boston Line ParkkadeHagno, Dublin Merwehaven; Aspromonte, Kio de Ja neiro Rijnhaven: Latirenskerk. Ham burg Sehiehaven; Vlaanderen IV. zand zuiger. naar Kinderdijk; Helen. Boston Line Merwehaven: Grey County, Mtddlesbro IJseihaven; Dusseldorf, Hamburg naar Duitsland; Bucklow, Grangemouth IJselhavenManxman, Harwich Hoek van Holland; Deo Glo ria. Nykjobmg naar Dordrecht; Leuve- haven, Kopenhagen Parkhaven: Mecklenburg, Harwich Hoek van Hol land; Laponia. Narvik Viaardingen; Korea, Shanghai Lekhaven, 18 Augustus Plying Entreprise, New York Merwe- haven; Johanna te Velde. Boston Line Waalhaven; Anatina Montreal Merwe- haven; Bore IV. Frederlksstad Dor drecht: Bernisse. Bykjobmg Merweha- venCaplto, Bristol Merwehaven: Va derland. Bremen LekhavenArnhem. Harwich Hoek van Holland; Shering- ham, anvich Lekhaven: Antwerp. Har wich Hoek van Halland; Uwe Ursula, Hamburg naar Duitsland. VERTROKKEN SCHEPEN 17 Augustus Prinses Beatrix, Harwich; Hoogland. Newcastle: Brasllien. Bagnoli; Terg- nler. Nantes: Omlandia, Stralsünd-, Ca- laisien, sleepboot. Calais: Sameland, Gothenburg: Mostank, Curasao; Ex press, Hamburg. Kuwl, Hernosand: Willem Ruys. Batavia; Dem, Huil; Noordkaap, Boston Line: Wickenburgh CasablancaBullfinch Londen: Lim- fjord, Emden; Durward, Leith; Aptlty, Londen; Britta, Alexar.drte, Koningin. Emma, LondenBree-Helle, Straliund. Melrose Abbey, Hull; Blue Boy, Lon den; Vienna, HarwichSpringcrag. LondenOsbur. Kolding; Duke of York. Harwich. 18 Augustus Asia, Kopenhagen; Hovdlng. Soder- telje; Manxman. Harwich.. Prins I*re- üenk Hendrik, Montreal. Wind 2.W.. stijve bries, matige zee, bewolkte lucht SCHEUPSBEWEGINGEN Angela, 13 te Methil; Aludra, uit gaand, 17 te Madras: Ariadne, pass. 17 Dungeness naar Tanger; Aalsum, thuis. 18 te Suez: Aatderamm, 17 van Bandar Shahpour naar Khorramshar en Bas rah Arendskerk, 17 ven Colombo naar FrernantlcAldabi, naar Rio de Janeiro 17 dwars van de Csnarische Eilanden; Al wak j, thuis, 17 nam. op 60Q mijl 2.Z W, van St. Vincent C.V.; Averdijk. thuis. 17 op 70 mijl 0.2-0. van Nan tucket. Beta, 15 te KingslynnBacchus, pass. 18 Gallipoli naar Stamboui; Ball, pass. IB vm. Algiers naar Alexandrië. Clavella, pass. 17 nam. Gibraltar naar Heysham: Ceram, thuis. 16 te Belawan Deli; Coolhaven, pass. 17 Dungeness; Celebes, uitgaand, 17 van Safaja naar Aden; Clstuïa. 17 te Pladjoe naar Sin gapore; Ceronia, pass. 18 Gibraltar naar Berre (Zuid-Frankrijk). Dido, 13 te Guayaquil- Deo Duce, 17 van Aarhus naar Kopenhagen; Draco, 16 van Bordeaux naar La PaJUce. Euterpe. 28 van Hamburg te A'dam. Frisia, 16 van Kouaan naar St. Louis du Rhone. Hermes, 16 te Buenos Ayres i Heetia, pass, 17 OuesSant naar Antwerpen, Japara (Lloyd), 12 te TacomaJacoba Caiherma, 16 te Malta. Kalianget, 13 van Penang naar Be lawan; Karei, 14 van Genua naar Gi braltar; Kertosono. thuis, pass. 17 nam, 5 uur Parite Har ia; Kalabahi, pass. 17 -nam. Fsmsterre naar Batavia. Lawak, pass. 16 te Hawai Eilanden naar Tarakan; Larcnberg, van Umut- den naar MeliUa, pass. 17 nam. Dover; Loosdrccht. 16 te Busrcn; Leuvekerk, 18 te Bombay. Mona Lisa, 27 Juli te Basse Terrej Maetsuycker, 16 te FxemantleMacorna. 17 te Pauillac. Nero, 13 te CristobalNieuw Amster dam, thuis, 13 nam, 10 uur te South ampton verwacht (verb.); Ntgerstroom, uitgaand. 17 nam. 6 uur te Bordeaux: Noordwijk, 17 nam. 3 uur van Horta. (Azoren) naar A'dam. Oleum, 15 van Londen naar Middles- bro; Ovula, 15 van Singapore naar Pulo Samboe. Poseidon. 17 nam- 8 uur bij Trinidad geankerd. Rondo, 17 van Colombo naar Suez en pass, IB Mmikoy: Rolf, 16 te Haders- lev: Raki, 16 van Port Swetienham naar Batavia; Rynkerk 15 van Fre- mantle naar Brisbane? Roelf, 17 te Lissabon. Stad Maastricht, 16 te GenuaSocra tes, 17 van New York te A'dam; Strabo. 16 te Gothenburg Tjipondok, pass, 17 te Montebello Eilanden (N.W, Australië) naar Soera- baja; Tegelberg. 14 te Durban; Ternate, uitgaand, 16 nam te Penang; Tabinta, pass. 17 Dungeness naar Quebec; Ton S, 17 van Swansea naar Leixoes keerde dezelfde dag terug; Tjitjalenk», 15 van Hongkong naar Manilla; Talisse, 13 van Melbourne te A'dam verwachtTltus, 17 van Messina naar Lipan! Tawali, 17 van Macassar via Birma naar Batavia Tsmo. 17 van Buenos Ayr es naar Las Palmas, Van der Waals, uitgaand, 18 te Aden. Wieldrecht. 15 (e Durban; Waterland, uitgaand, 18 te Montevideo. Zonnewijk, 14 te Durban; Zeeman, thuis, 17 nam. 8 15 uur van Port Satd. 1858 September 1 Op 1 Sept hopen onze geliefde Ouders, Behuwd j cn Grootouders P. L. BECKERS en A. M. M. BECKERS— Overzler de dag te herdenken waar- 5 op Zij Voor 50 jaar 1» het huwelijk zijn verbonden. 5 Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens i van hun kinderen, behuwt j j en kleinkinderen. Rotterdamsedyk Bfl 1 Schiedam. AIJVKKTKNTIES te huur gevraagd, voor stal. ling van, 1 of 2 kleine auto's, voor 1 kleine auto in het Oosten van Schiedam. Brieven ond. No. 1015 Adv. Bur. Benjamin, Stadhouders- 4 weg 30 a, Rotterdam, Gevr, in distilleerderij EEN GEPENSIONEERDE voor diverse werkzaam heden. Eventueel jongen 16 j'aar, Br. letters S-N.M. bur. van dit blad. HET GOUDEN JUBILEUM van het MUZIEKCORPS van het Leger des Heils wordt gevierd in de week van 21 tot en met 29 Augustus Zie nadere aankondigingen. is Op DONDERDAG 26 AUGUSTUS in de JULIANAKERK Burg, Knappertlaan, SCHIEDAM, des avonds half acht Voorziet U tijdig van kaarten it 0.50 bij de Schiedamse Heilssoldaten en Leger des Heils, Lange Haven 27, Aanvang der nieuwe lessen SEPTEMBER. Eersfheg.; gevorderden; gehuwden; wedstrijdklassen en R-K. lessen. Inl. en inschr. dagelijks Lange Haven 121, GEVRAAGD op Dlstillaleurskantoor te Schiedam in der moderne talen, ook in staat zelf standig correspondentie te voeren. Zo spoedig mogelijke indiensttreding. Uitvoerige met de hand geschreven sollicitaties onder letters S.W.W. bur. van dit blad. Dame, b.b.h.h-, zoekt voor direct gent. zlt-slaapkamer. zonder pension, in Schiedam liefst omgeving station, Br. no. 261 bur. van dit blad. Te koop aangeb,; z.g.a.n. kinderwagen J 75.-. Gordon- straat 13 B. Rolfiïms ontwikkelde af drukken, vergroten, vlugge afwerking. Fotohandel K. v. Vu uren. Hoogstraat 108. telef. 66720, Schiedam-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2