I! C Nederland en de Rijksdelen komen tot culturele samenwerking Belangrijk bericht Liverpool, de eerste haven met radar Regenverzekering maakt in Amerika veel opgang Sterfte van t.b.c.-patienten sterk gedaald Vijftig jaar vrouwenleven Sport en „Big Business" in de Verenigde Staten Bespaart tijd en geld Toeristen willen geen „geldin armoe verteren" Gelijkgerechtigdheid als uitgangspunt Geen politieke invloeden EZSB352 DE HINESE PAPEGAAI Een baseball~ciub kost tien millioen Woensdag 18 Augustus 1948 Admiraal Sir John Cunningham heeft m Liverpool, de grote Britse haven gelegen aan de Ierse Zee, de openingsplechtigheid verricht van ♦een speciale haven-radarinstallatie, de eerste van deze soort, die In de wereld in gebruik genomen is. De kosten liggen tussen de 30.000 en 40.000 pond sterling en de bouw duurde anderhalf jaar. Een radai-instalIatic op een schip heeft bewezen een welkom naviga tiehulpmiddel te zjjn voor de scheepsleiding gedurende de vaart bij' mist of duisternis. Meer en meer schepen worden dan ook met radar uitgerust. Het is begrjjpelyk, dat men dit moderne navigatiemiddel, evenals dat bij de radio het geval jg, ook op het land dienstbaar wil ma ken aan de scheepvaart en in het by zonder denkt men daarbij aan de beveiliging van het scheepsverkeer in drukke havens. Het is echter ge bleken, dat de normale scheepsradar slechts voldoet in havens, die door hun ligging aan of vlak bij de zee, gemakkelijk bereikbaar zijn. Havens met een moeilijker te bevaren toe gangsweg als Liverpool bijvoorbeeld vereisen een installatie van een spe ciaal ontwerp, veel krachtiger dan een scheepsradar en dus zuiverder van beeld en met een groter bereik. De radar-ins tal lat ie van Liverpool werd gebouwd op de Noordwesthoek van het Gladstone Dock, een „stra tegisch" wel gekozen plaats. De zenderontvanger met een middellijn van bijna vijf meter en gemonteerd op een 25 meter hoge toren van ge wapend beton, bestrijkt van dat punt af de gehele baai'van Liverpool en de Mersey-rivier de twaalf myl lange toegangsweg naar Liverpool tot aan de havens toe, In een gebouwtje aan de voet van de toren bevjndt zich (le radar-con trolekamer, waar de plaats van alle voorwerpen, die zich binnen een ra dius van twintig myl op het watef bevinden op een zestal radarscher men nauwkeurig kunnen worden be paald. Bij mistig weer is het dus moge lijk van deze radar-controlekamer uit de schepen radiografisch aanwij zingen te geven omtrent hun koers en snelheid en voorts dc plaats van andere schepen in de nabijheid, zo wel van tegenliggers of van vaar tuigen, die in dezelfde richting va ren. Deze mededelingen zijn van zuiver informatieve aard, zodat de gezagvoerder, bijgestaan door de Joods, zelf de navigatie blijft verzor gen en daarvoor ook de verantwoor ding draagt. Een „havenradar", die eenmaal good is ingewerkt, is van zeer groot nut. Niet alleen wordt net varen in een druk havengebied in hoge mate beveiligd, er wordt de schepen ook tijd en daarmee veel op dit plaatje ziet men de radar-controlekamer, waarin de beweging gela bespaara. lydens herdoen van der in- en uitgaande scheven op een zestal schermen nauwkeurig kan lirnnltlomihMtl ttiar Ha Tneralla^.A proefnemingen met de installatie van Liverpool gebeurde het, dat men een schip aanstalten zag maken op een zandbank te lopen. Het vaar tuig ontving onmiddellijk een waar schuwing en kon nog juist op tijd van koers veranderen, waardoor een stranding, die anders zeker zou zijn geschied, voorkomen werd. Een haven uitgerust met een ra darinstallatie heeft natuurlijk een streepje voor op haar concurrenten. Het is daarom' geen wonder, dat ook andere havenautoriteiten dan die van Liverpool grote belangstelling hebben voor de resultaten, die deze Britse haven met haar nieuwe be- 'eiligingsinstallatie denkt te berei ken. Verscheidene havens hebben reeds contact met de Sperry Gyro scope Company Ltd., de ontwerper bouwer van de havenradar van Liverpool. Voldoet de installatie aan de verwachtingen, dan zullen andere havens met een scheepvaartverkeer van enige betekenis ongetwijfeld het Voorbeeld van Liverpool volgen, waarby, naar wy mogen verwach ten, de haven van Rotterdam zeker niet zal achterblijven. Den Haag krijgt ook zijn kleine comedie De actrice Coba van Kinsbergen hoopt op 1 December aan het Spui in Den. Haag een theater voor kleinkunst te openen ïn een ver bouwde fietsenstalling, Het theater zal evenals zijn Amsterdamse soortgenoot „De Kleine Comedie" heten. Het krijgt een zeer behoorlijk toneel, toegerust met de modern ste apparaten en ook een orkest- bak(je). In hoofdzaak zullen Ne derlanders het theater bespelen, ook de jongeren krijgen een kans en af en toe zullen buitenlandse verdettes optreden. „De Kleine Comedie" zal bovenal een intiem theater zijn, waar de eenvoud het van de luxe winnen zal. worden gevolgd. YXT IJ leven in de eeuw van de schakelaar, van het simpele knopje, dat als 't ware de brug vormt tussen het primitieve bestaan van de oermens en dat van. de homo-sapiens van deze tijd. .Maar een knopje waarmee wij het weer naar believen kunnen re gelen is er nog niet. Helaas, zullen velen verzuchten, die al hun verwachtingen op mooi, zonnig vacaniieweer de bodem zagen ingeslagen. En vergeet niet het geld, dat in hotels en pensions aan zee en in de bossen zogezegd „in armoe werd verteerd" gedurende de veie herfstachtige dagen van deze zomer! Is het ook niet om uit je vel te springen als je maanden tevoren een hotel of pension hebt besproken en het regent en stormt juist op die (Van een. onzer redactearen) Nu men doende is de politieke en economische verhoudingen tussen Nederland en de Rijksdelen op een nieuwe basis te stellen, verdient de steeds meer veld winnende idee de aandacht, d2t hierbij ook op cultureel gebied de gelijkgerechtigdheids-ge dachte als richtlijn moet gelden. Uit dit besef is de Stichting voor Cultu rele samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Neder landse Antillen voortgekomen, die in Februari in het bijzijn van de minis ters Beel en Jonkman geïnstitueerd werd. „Wij zien de culturele samenwer king op basis van vrijwilligheid." zei prof, dr. J. H. A. Logemann, voor zitter van het bestuur van de Stich ting voor Culturele Samenwerking in zijn openingsrede. In de practijk be tekent dit, dat de Stichting voor Culturele Samenwerking de Over zeese Gebiedsdelen wil activeren, zo dat zij zo spoedig mogelijk komen tot het oprichten van zusterinstellingen wat inmiddels in Suriname reeds gebeurd is door het totstandkomen van het C.C S„ het Cultureel Comité Suriname. Op cultureel gebied zal Suriname b.v. dus nu zijn eigen wen sen naar voren kunnen brengen en uiet langer meer, ook op dit terrein, volstrekt afhankelijk zijn van Ne derland. Dit zal de zelfwerkzaamheid Het sterftecijfer van t.b.c.-patiënten beweegt zich nu na de bezettings tijd, weer in dalende lijn. Vanaf het jaar 1900 twee honderd sterf gevallen op 100.000 inwoners bleef de curve zich, behoudens een stijging in de eerste wereldoorlog, in dalende lijn bewegen. In 1939 waren er veertig sterfgevallen op 100,000 inwoners. Tijdens de tweede wereldoorlog echter werd het sterftecijfer verdubbeld en slechts met inspanning van alle beschikbare krachten kon dit hoge cijfer na de oorlog worden gedruist In 194? was de situatie aanzienlijk verbeterd cn het sterftecijfer van 37 op de 100.000 inwoners lag reeds weer be neden het gemiddelde van voor de oorlog. A au de ingang van dc aan de Ier se Zee gelegen Britse haven Liver pool staat een hoge grijze toren. Het gevaarte heeft veel weg van een vuurtoren en doet eigenlijk ook als zodanig dienst, doch irt plaats van met een Zichtbundeï worden de schepen geleid door ultra-korte radiogolven. Advertentie 1. M. Nu de Olympiade achter de rug is En Fenny weer In 't land terug Js Klinken wij allen met TIP Cheerio, Fanny! Vcrntp jy bent het, die allen te vlug Is Inz, Hr Th. T. R'dci Radio-programma WOENSDAG 18 AUGUSTUS HILVERSUM I: 19 00 Nieuws; 1915 Orgelspel; 19 30 Reportage opening ten toonstelling tcv ree jub. Konmem: 19.55 Baeh-koraal: 20 00 Nieuwst 20.05 Pro? orol: 20.15 Residentie-orkest: 2055 Vioolspel (gr.pl.); 21 20 Lezing door mr B. Colenbrander; 2140 Koor zingt zo merliederen; 22 00 Sans Souci: 22 30 Gr. platen: 22 45 Avondoverdenkiïig: 23 00 Nieuws; 23.15 Viool en plano: 23.35— 24 Ot» Gr.platen. HILVERSUM II: Nederl. Volkstoneel: 1915 Heg. Uitz.; 19,30 Voor dc jeugd: 39 40 Jeugdmeuws; IS 45 Lezen in de bijbel; 20 00 Nieuws: 20 05 Dingen van de dag: 20 15 Dolf v. d Linden: 21,00 Hoorsoel; 2145 Malando; 22 25 Omroep koor 22 45 Musctte-klanken: 23-00 Nws 23.1524 0(1 Dansmuziek. DONDERDAG 19 AUGUSTUS HILVERSUM I: 7 00 Nieuws; 715 Ochtendg"mnastiek; 7 30 Gram muz.: 7 45 Morgengebed; 8 00 Nieuws: 8X5 Gr pi.; 9 00 Voor de vrouw; 9 05 Pro- menadeconeert; 8.45 Zangplaten: 19 00 New Lond strljkork1015 Morgen dienst; 10.45 Orgelspel: 1100 Zonne bloem: 1145 Marion Anderson; 12 03 Pianospel door Arie Snoek; 32 30 Weer- overzicht; 12 33 Klaas van Beeck: 12 55 Zonnewijzer; 13 00 Nieuws; 13 20 Klaas van Beeck; 13 45 Hors d'oeuvre;. 14 00 Kamerorkest; 14.40 Voor de vrouw; 15,00 Piano en orgel; 1520 Kamermu ziek: 16.00 Biibellezing; 16 45 GeestellJ- Ke Liederen; 17 00 Herdenkingstentoon stelling: 17.30 Columbia concertorkcst: 17.45 Varianten; 1815 Land- en tuin bouw; 18 30 Heg. uitz HILVERSUM IT: 7 00 Nieuws; 7.15 Gr. platen: 7 50 Dagopening: 8.00 Nws 815 GrpL; 8.45 Boston, symph ork 915 Morgenwijding; 9 30 Waterstanden: 935 Gr. pl 10.30 Voor de vrouw; 10 35 Musette-orkest: 10 50 Voor de kleuters: 11.00 Orgelconcert; 11,45 Gesprek met dr. Njcolai van Gilse van der Pais; 12 00 Werken van Serge Prokofieff; 12 30 Wceroraatje; 12.33 In 't Spionne tje; 12.38 Sandor Vidak; 13.0D Nieuws; 13.20 Sidney Torch; 13.50 Charlie ICunz; 14 00 Voordracht; 14.20 Solistonconcert; 15.00 Voor zieken en gezonden: 16 00 AssDrtimento; 17.00 Boston symph. crk.; 17 20 Welk dier deze week?; 17 30 Rus- sel Bennet; 17 50 Heg uitz-: 18.00 Nws.; 10 20 Sportpraatje; 18.35 Een avond In Ween en. Wat het aantal ziektegevallen betreft wordt evenwel met bezorgdheid een met onaanzienlijke verhoging gecon stateerd. Deze verhoging wordt gewe ten aan een werkelijke toename van het aantal gevallen en aan actievere contróle. waardoor meer ziektegevallen aan het licht komen. In de eerste drie maanden van dit Jaar zyn ongeveer vijf duizend nieuwe gevallen geno teerd, een getal, dat belangrijk hoger ligt dan dat van voor de oorlog. Or ganen op het gebied der t.b.c.-bestrij ding proberen met consultatiebureau*, mobiele teams die de provincies af gaan en door massa-doorhchtmg van bevolkingsgroepen het gevaar te keren en te voorkomen. Eet ligt in de bedoe ling de gehe!e bevolking van Nederland In de komende jaren op tuberculose te onderzoeken Dit is technisch mogelijk, doordat thans de daarvoor benodigde apparatuur aanwezig is Men hoopt dan ook te kunnen beschikken over een groter aantal bedden dan de tiendui zend. waarover dc sanatoria nu de be schikking hebben. Verder bestaat er nog altijd een tekort aan stafpersoneel en gediplomeerde krachten In ziekenhuizen en sanatoria. Leerling-verpleegsters zijn tn voldoende mate aanwezig. D& verhoging van het aantal ziekte gevallen geldt op opvallende wijze bij kinderen van veehouders. Door het drinken van ongepasteunseerde melk de melk voor de grote steden Is ge pasteuriseerd en vooral ook door de nabijheid van runderen met open long- tuberculose. lopen deze kinderen groot gevaar besmet te worden. Na de oor log is de gezondheidsdienst voor dieren in het leven geroepen, die zich bezig houdt met de bestrijding van besmette lijke ziekten onder dieren; hieronder valt ook de tb c-bestrijding De kos ten hiervan worden door de veehou ders zelf gedragen, doordat zij van het bedrag, dat zu van het landbouw-ega- Iisatiefonds ontvangen, tfrywilbg op iedere honderd kg melk vijf cent af- staan Dit bracht vorig jaar ruim 1560.900 op. Goede resultaten De bestrijding van tuberculose onder dieren geschiedt door dierenartsen on der toezicht van de directeur van de Gezondheidsdienst De runderen wor den ieder Jaar getuborculineerd, wan neer zij op stal komen: de reagerende dieren worden klinisch onderzocht Worden er positieve reacties waarge nomen. dan adviseert men de veehou der die dieren geïsoleerd te houden. De veehouder is verplicht runderen met open longtubercuiose te laten slachten De vleeskeuring onderzoekt, welke de len nog geschikt zijn voor consumptie In 'n dergelijk geval geeft de staat aan de veehouder een tegemoetkoming in d£ schade. liet werk van dc Gezond heidsdienst voor dieren heeft vooral in provincies, waar vee gefokt wordt, goede resultaten opgeleverd. D<*c'e dienst vond evenwel bij het be gin van zijn werkzaamheden eer vee- stauet, waarvan 40% met tuberculose geïnfecteerd was. Daardoor kan het nog jarbn duren, voordat de gehele Ne derlandse veestapel vrijgemaakt is van tuberculose. In veetceltkringen hoopt men, dat het Rijk dit werk in de toe- k'mst met subsidies zal gaan steunen stimuleren, zowel als de culturele „efficiency" verhogen. Tenslotte zul len uiteindelijk de Surinamers zelf het beste weten, waar in hun land behoefte aan is. Dc Nederlandse zus terinstelling zal de Surinamers daar bij kunnen adviseren. Vanzelfsprekend heeft voorlopig de Stichting voor Culturele Samenwer king te Amsterdam nog het leeuwen deel in de activiteit Men heeft in In donesië zowel als in de West een enorme belangstelling voor de Wes terse cultuur. (Uitdrukkelijk heeft prof. Logemann in zijn openingsrede vastgesteld, dat de Stichting niet uit sluitend Nederlandse, doch in het al gemeen Westerse cultuur dient te dragen. Hoe kan het ook anders in deze tijd, die van elke Nederlander, Fransman, Belg, Deen of Engelsman verlangt, dat hij in de eerste plaats denkt in termen van zijn Europeër- schap?) In de Overzeese Gebiedsde len heeft men ons voorlopig nog min der te bieden, dan wij hun. Een blad als „Gema Suasana". een soort Indo nesische „Reader's Digest" met de ta lentvolle Indonesische dichter Chairil Anwar als redacteur, beeft in Indo nesië groot succes en de inhoud er van staat op beduidend hoger niveau dan het soortgelijke Amerikaanse blad. ïn de inhoudsopgaven komen herhaaldelijk namen voor als André Malraux. André Gide, E. du Perron, Bertrand Russell, Denis de Rouge- mont, George Orwell, e.a. Hopelijk achter zullen ook onze Overzeese Ge biedsdelen zelf hierin een meer ac tieve tq! gaan spelen. Veel hangt er uiteraard af van de wijze, waarop de plannen ten uitvoer worden gebracht Er zal tegen moe ten worden gewaakt, dat de culturele manifestaties te zeer beperkt blijven: alle bevolkingsgroepen moeten eraan deel kunnen hebben. He^. is gemak kelijk Nederlandse artisten cn we tenschapsmensen uit te zenden, doch men moet ervoor zorgen, dat elke bevolkingsgroep van deze uitzendin gen kan profiteren. Los van iedere politieke voorin genomenheid is er een organisatie tot stand gekomen, die zich ten doel stelt op basis van vrijwillig heid en gelijkgerechtigdheid de culturele samenwerking tussen Nederland en de Overzeese Ge biedsdelen te bevorderen, In be stuur en Raad van Bijstand zijn vrijwel alle politieke partijen van links tot rechts vertegenwoor digd, Bekende figuren hierin zijn: voorzitter van het bestuur, prof. dr. J. H. A. Logemann; directeu ren, dr. F. J. R. Verhoeven, oud landsarchivaris in Batavia, en C. Meuleman. Verder letterkundigen als mevr. dr. Elisabeth du Perron De Roos, Victor E. van Vries land, Anton van Duinkerken en H. M. van Randwijk; de oud-mi nister van O, K. en W. prof. dr. G. van der Leeuw, mr. dr. J. Ba rents, oud plv. hoofdredacteur van de Nieuw? Nederlander, het A.R. Tweede Kamerlid H. J. W, A. Mcuerink en als vertegenwoordi gers van Suriname: Lou Licht veld (de schrjjver Albert Helman) en R. van Lier. dagen, dat je van je vacantie wilt genieten De prijs voor dat vac antiegenot" moet echter betaald en wordt er niet minder om. Zo is het in Neder land maar in Amerika o.a. zijn. er mogelijkheden, waardoor de teleur stelling van een verregende vacan tie in hotel of pension, althans fi nancieel heel wat verlicht jtan wor den, In practisch Amerika ia de re- genverzekerme populair geworden, zo schrijft „Horeca". Je kimt daar, vöér met vacantie je Intrek te nemen In een hotel of pension, de dagen daarin door te brengen tegen regen verzekeren. Ook dc hotelliers kunnen zich ver zekeren tegen verlies door gehal veerde kostenberekening aan de gasten wegens slecht weer. Regenval wordt gemeten De uitbetaling van de schadever goeding hangt af van vaste bepalin gen, die meestal neerkomen op de hoeveelheid regen en/of de hoeveel- r.eid zonneschijn. Voor de meting van de regen- hoeveelheid wordt gebruik ge maakt van de nu internationaal geldende regenmeting in millime ters gevallen water over een op pervlak van een kwadraat meter. Speciale apparaten en. tabellen maken het mogelijk direct de hoe veelheid en de afwijking van „nor maal" vast te stellen. De verzekeringspremie is natuur lijk afhankelijk van de klimaatsom- standigheden en van de periode waarover verzekerd wordt. Veelal wordt in Amerika van dag tot dag verzekerd, wat voordeliger is. In Engeland, het land van her komst van de regenverzekering, is de scheiding regen-zonneschijn moeilijker te maken. Wanneer het daar mist is er geen zonneschijn maar de mist maakt je even nat als Olifant in het Grebbebos Tot twee maal toe werd Ouwe hands Dierenpark op de Grebbeberg tijdens de oorlog verwoest, Thans verkeert het park wederom in een voortreffelijke staat. Het dierenbe- zit, dat door de oorlogshandelingen werd gedecimeerd., is weer op peil gebracht. Alleen olifanten ontbra ken nog. De heer Ouwehand bad er drie, maar de Duitsers brachten ze om het» leven. Zaterdag bracht de boot te Rotter dam evenwel een bijzonder mooi exemplaar, dat in een stevige vee wagen naar Rhenen werd vervoerd. Nu zal dus ook weer de roep van Jumbo doot de Grebbebossen klie ken. Waardig huldeblijk van Nederlandse Vrouw aan haar jubilerende Vorstin De vrouwen van Nederland hadden bezwaarlijk een passen der huldeblijk voor onze .jubile rende Vorstin kunnen bedenken dan de tentoonstelling „De Ne derlandse Vrouw" 18981948 die vanmorgen door de Prinses- Regentes Is geopend. Op waardige, stijlvolle en zeer attractieve wjjze hebben zij in de Houtrusthallen in Den Haag in beeld gebracht, hoe zü gedu rende de afgelopen vijftig jaar hebben geleefd, gewerkt, ge zorgd, hoe zj] In de regerings periode van de Koningin hun aanzienlijk deel hebben bijge dragen in het in stand houden en het decoreren van de Neder landse samenleving. Onder de supervisie van de kun stenaar Henry C. Pieck is met hulp van vrjiwel alle vrouwen en meis- jesverenigingen in den lande een ex positie ontstaan, die de nationale belangstelling ruimschoots verdient. Met kennis van zaken en kennelijk ook met grote toewijding is het ma teriaal verzameld en gerangschikt en het kan gerust gezegd worden, dat de Nederlandse vrouwen met dit resultaat alle eer inleggen. Er moest gewoekerd worden met de ruimte en daarom kon uit de vele aanbiedingen slechts een bescheiden keuze worden gedaan. Toch heeft EARL DERR B1GGERS EEN CHARLIE CHAN-MYSTERIE ,,Zeg, ken je die Wilbur, die haar onschuldig, vertrouwend hart heeft veroverd?" ..Wilbur?" vroeg Holley, niet be grijpend. „Hij blijft Jack maar steeds Wil bur noemen", zei het meisje. „Dat is zijn oneerbiedige manier om over mijn verloofde te praten." Holley wierp een blik op de ring. „Neen, ik ken hern niet", verklaarde bij. „Maar ik wens hem in elk ge- „Ik kom voor de kangoeroe-rat" antwoordde de man. men de indruk, een vrij volledig overzicht te krijgen van wat in de vrouwenwereld omgaat. Onder welke omstandigheden de vrouw vijftig jaar geleden leven en werken moest, vindt men weerspie geld m interieurs uit die dagen; hoe zij zich in de loop van de jaren ge kleed heeft en wat haar heeft be wogen, men vindt het m een groot aantal diorama's, schematische en decoratieve voorstellingen in beeld gebracht. De indrukwekkendste af deling is die. waarin de herinne ringen uit dc bezettingsjaren wak ker worden geroepen; men is er in geslaagd, een waarheidsgetrouw en uitermate suggestieve weergave te vinden van de nood en van de moed uit die dagen. De vrouw in het gezin, in de sport, in het beroep, in de kunst: het vindt alles een plaats en het geheel is zo afwisselend en spectaculair, dat de bezoeker rijkelijk voldaan en met een gevoel van bewondering voor wie dit alles tot stand brachten, Houtrust verlaat. Recht moet de wereld beheersen Advocaten uit vele landen bijeen „Er is geen werkelijke wereld orde mogelijk, tenzy zij is geba seerd op recht." Dat is de leidraad, die door alle redevoeringen liep, welke Maandag vele sprekers hielden tijdens de openingszitting van de tweede internationale conferentie van advocaten, die in het Vredes paleis in Den Haag wordt gehou den. Reeds de voorzitter, mr. J- Drost gewaagde er van, dat wet en recht de wereld moeten beheersen, wil de beschaving niet totaal te gron de gaan. „De cultuurcrisis is een crisis van de geest, die door de techniek wordt bedreigd. Voor een gezonde en vreedzame wereld zijn wederzijds respect, goede wil en opofferingsgezindheid onontbeer lijk", zei hij. Er zijn op dit congres vele bood schappen van verscheidene be kende politici en ministers uit een groot aantal landen voorgelezen. Het congres splitste zich in secties, die ieder belangrijke onderdelen van het recht zullen beschouwen. Van Rijssel wint een gouden medaille De Nederlander Van Rijssel was een van de dertien deelnemers, die de in ternationale motor-Marathon in Tsie- cho-Slowakije, zander een enkele straf- punt op tc lopen, volbrachten Dit leverde hem een gouden medaille op. De andere Nederlander Thomassen bracht de zware tocht eveneens tot een goed einde, doch bij kreeg negen straf- punton. Van de 200 deelnemers, die startten, hebben slechts 71 de route uitgereden. de regen is zelfs nog onaangena mer. Omdat de dichtheid van de Engel se mist moeilijk te berekenen is, houdt men zich ook daar maar aan de regen- en zonneschijnmeting. Zou zo'n regenverzekering nieta voor Nederland ziin met zijn onbe trouwbaar klimaat? Wanneer wy vooruit wisten, dat zomer-1949 even grillig zou zrjn als zomer-'48, dan zou de verzekerings mij. die „pluvius-pohssen" zou willen afsluiten, „gouden" dagen tegemoet gaanl (Speciale correspondentie) In éên van de grote Amerikaanse bladen troffen we kort geleden de volgende advertentie aan: „Te koop, wegens vertrek naar Azië, een baseball-club, hoofdklasse. Offertes niet beneden tien millioen dollar". Deze advertentie was een uitzondering, die zelfs in Amerika de aan dacht trok. Niet omdat er zo weinig baseball-clubs worden „verkocht" of „gekocht", raaar ze worden meestal op de beurs verhandeld. Er zijn talrijke mensen van Broadway, die met deze clubs spe- culleren. De één wordt er rijk door, Philly McKay, een bekende figuur op Broadway, verloor er zijn hele kapitaal door en werkt nu als gla- en jachtvergunningen uitgereikt, die bij elkaar vijftig millioen dollar ,n de staatskas brengen. De hotels, de treinen, dc automobielindustrie en zelfs de luchtlijnen varen hier wel bij, want als een Arrferikaan zenspoeler. Maar dat komt meer gaat jagen of hengelen, doet hu dat TUINKALENDER voor op Broadway en ook elders in de wereld. Men trekt er zich wij selijk niet veel van aan. Het pu bliek gaat even vrolijk naar het sladion, waar de ploeg speelt, die Philly McKay de das om deed, ais naar een ander stadion, waar een andere ploeg speelt, die mr. X. schatrijk maakte. Belangstelling is er altijd en ze wordt nog steeds groter. Niet alléén de baseball, maar de sport in zijn geheel is in de Ver enigde Staten „Big Business". Vol gens de statistieken, die heten nooit te liegen, is er meer dan tien milliard dollar aan kapitaal verte genwoordigd in Amerikaans voet bal, baseball, golf en tennisclubs, kegel cn renbanen en andere tak ken van sport, Dit is meer dan al het geld voor de Marshall-hullp bij elkaar. het Üefst zo ver mogelijk van huis. De in zo sterke mate groeiende belangstelling voor de sport schrijft men in hoofdzaak toe aan het ver korten van de werkweek tot vijf dagen, het gestegen nationale in- kumen en het werk van twee na tionale bedrijfsorganisaties, die zo veel mogelijk recreatie wensen te scheppen voor de arbeiders. Dit is nu de nieuwe modl ..Ik hoor, dat er een plaatselijke variëteit is. met een staart, die drie millimeter langer is dan die van enige tot heden bekende soort." „O", antwoordde Holley. „Bent u een van diè lid? We krijgen ze hier allemaal kevermensen en vlin dermensen, muizenmensen en schild- padmensen. Kom eens aanlopen op het bureau van de „Times", dan ma ken we een praatje." „Met genoegen", zei de natuur onderzoeker. „Kom eens kijken", riep Holley plotseling. Bob draalde zich om en .Word eens wakker. Will!! zag een mager, klein Chineesje zo oud als de woestijn, scheen het de Oase binnen komen. Zijn ge zicht had de kleur van een geliefde meerschuimen pijp. zijn schitterende No. 53 „Probeer de kip eens", raadde zij aan. „Geboren en getogen in deze val geluk." streek, en de woestijnkip is geen „Ik ook", antwoordde Eden. „Met zwakke zuster. Lang niet kwaad." zjjn flinkheid. Ik mag Wilbur niet Zij handelden naar haar voorstel, afvallen. Zoals ik vanmiddag nog Toen de overvloedig gevulde bor- zei....1' den voor hen neergezet werden, „Laat - maar". onderbrak het ging Bob achteruit. meisje. „Allen in de reddingsboten", zet Waar denk je over?" hij. „Ik ga voorsnijden, en als Ik Holley schrikte op „Ik zat te voorsnijd, is het een kwestie van denken aan een diner van jaren ge- vrouwen en kinderen eerst." leden, in een restaurant, dat niet „Holley keek neer Op zijn bord. „Dat meer bestaat. Weg zoals al de an- ogen leken op kralen, lijkt nog steeds dezelfde oude kip", dere oude landnalen. Ik vraag me Cisco"" zuchtte hij. „Wat zou ik niet geven, voor een maal zoals vroeger thuis'" „Je moest gaan trouwen", lachte het meisje. „Heb ik geen gelijk, me neer Eden?" Eden haalde de schouders op. „Ik heb verscheiden arme kerels ge- i'elcens af. of ik nu nog op New York gesteld zou wezen." Hii sprak voort over het or.de Manhatterj, dat hij gekend had In wat Rob minder dan reen tiid leek. was het diner geëindigd Toen zij afrekenden met de kassier, merkte „Louie Wong", verklaarde Hol ley. „Zo, Louie, terug uit San Fran cisco?" „Hallo, baas", zei Louie. „Mijn telug." .Beviel het "je niet. daar ginds?" kend, 'die trouwden, in de hoop Bob yoor het eerst een vreemdeling drong Holley aan. eens een goed maal te genieten. Nu op. die een sigaar stond aan te ste- saj'n ze weer terug in de restaurants; ken naast Holley. Het was een en het enige versdhil is, dat ze nu vreemdeling, naar zijn kleding te hun vrouw meebrengen. Een dub- oordelen een klein, geleerd uit- bele rekening en het halve plezier." ziend mannetje, met doordringende „Waarom zo cynisch?" vroeg Hol- ogen. ley. ..Goede avond, buurman", zei „O. meneer Eden is zeer tegen Holley. het huwelijk gekant", 'zei het ..Hoe gaat het u?" zei de vreem- meisje. „Det heeft hij me vandaag deling. verteld." „Komt u ons eens bekijken?" „Ik heb getracht haar te redden", vroeg de redacteur, en hij dacht aan verklaarde Bob. zijn volgend nummer. ,,San Flancisco deugen ,niet", ant woordde Louie. „Altijd legen vallen op neus. Mijn glaag hiel." „Ga je terug naar Madden?" vroeg Holley. Louie knikte, „Nu, dat tref je. Meneer Eden gaat ook naar de ranch, en je kunt meerijden." „Natuurlijk", stemde Bob toe. „Mijn walme thee drinken. U wachten klein kwaltieltje, baas." (Wordt vervolgd) 18 AUGUSTUS. Tot de vele planten die uit Japan afkomstig zijn. behoort ook dc Aralia Siebol- du of Fatsia japonica, die hier al gemeen bekend is als de Vinger- plant. Deze laatste naam ontleent ze aan dc handvormig ingesneden bladeren, waarvan de delen aan een vinger doen denken. Ze is ver want aan de kümop. Het 13 een zeer sterke kamerplant, die zelf? wel een paar graden vorst kan doorstaan. Het is echter verstandig ze in de winter vorstvrij tc houden. Men moet ze ook weer niet te warm zetten. In de zomer kan de vingerplant gerust buiten staan. Zij kon zich tot een zeer zware plant ontwikkelen. De gewone groen bla- dcripe wordt vermeerderd door za den; de bontbladcrige door enten. Zeer mooi is ook dc Azaiia e leg an- (tssima, met zeer diep ingesneden, donker bronsgroene bladeren. De zakenlieden houden terdege rekening met deze tak van handel. Men kan zich moeilijk indenken wat al niet nodig is om te voor zien in de vraag naar genotmidde len van twintig millioen toeschou wers, die i'orig jaar in enkele we ken tijds de eindstrijd van de hoofdklassen van voetbal en base ball bijwoonden. Ook de individuele sport heeft zich tijdens de laatste jaren aan zienlijk uitgebreid. Ongeveer de helft van het Amerikaanse volk de zwemkunst machtig of doet ernstige pogingen om die machtig te worden. De Amerikaanse winke liers verkochten vorig jaar niet minder dan IC millioen badcos- tuums. Het aantal badhanddoeken ging zelfs over de vijftig millioen, terwijl blijkbaar elke Yank een zonnebril heeft gekocht of er moe ten daar sportmensen zijn, die er twee of drie per zomer verslijten. De hengelsport en de jacht zijn voor de staat een goede bron van inkomsten. In 1947 zijn er in Ame- 1 rika ongeveer 12 millioen hengel- JEUGDIGE PAROOLLEZERS, die de verhalen van Ketelbinkie verslinden, LET OP1 Morgen volgt op deze plaats jullie een grote verrassing! Tot morgen DIT js nu de nieuwe mode zoals Parijs, dat op het ogenblik rijn niodellen voor de herfst en de win ter toont, die decreteert. Deze creatie van Lucile MangvAn, „Santa Fe" genaamd, toont duide lijk de lange, zeer nauwe rok, wel ke dc Parijse modekunstenaars thansvoorschrijven. Het bovenste deel is gemaakt van oranje stof en afgezet aan hals en mouwen met bont in dezelfde tint als de rok, die van kastanjebruine velours ver vaardigd is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3