mm» ■Ünifii t HET EOTTEKDAMSCH PAROOL Over twee jaarde Constellation een boemel-expresse ■na Tweede Kamer beraadt zich over Grondwetswijziging Israël verlangt naar einde van „onrustige vrede" Gezanten in Moskou kregen nieuwe instructies Republiek beëindigt overleg met Nederlanders Voortreffelijk speurwerk in postkantoor-affaire m if II i; fAchtste jaargang, No. 194 Oude argumenten soms in deels nieuwe bewoordingen Zuid-Slavisch generaal doodgeschoten Weerbericht Zweedse regering' ontbiedt Sow jet ambassadeur Wat is dat voor een gevaarte? Schaars nieuws gedoogt geen optimisme S.U.-aanklachten ongegrond Geen pressie der V.S. op Kosenkina Om de wereldtitel voetbal Toumooi in Brazilië zal drie weken duren Gewetensbezwaren erkend Aanleiding: Incident te Batavia1 Nieuwe moeilijkheden in Berlijn Beste sprinter won Amsterdam-New York in vijf uur Heler trok steun van Sociale Zaken Plannen tot instelling van een Europees parlement nemen vaster vorm aan ar i Hf OÊÊ Donderdag.19 Augustus 1948 Red. en Adtn. Lange Haven 141. Schiedam Tel, 69300 Abonn.prijs: per week 0.31 per kwartaal 4,losse nummers 0.0? Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDilMMEK Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Pcstglrö 393644 Bankiers Amsterdamsche Bank te Rotterdam. Directeur: B, de Vries Hoofdredacteur; Th. Ramaker De Kamer heelt er peen eras ever laten groeien. Onmiddellijk aansluitende btf de debatten over de regeringsverklaring heelt zj] een aanvang gemaakt met de" beraad slagingen over de voorgenomen grondwetsherziening,- En blijkens mededeling van ile voorzitter van de Kamer zal nog heden, Donderdag over bet wetsontwerp worden ge-: stemd. - De beïde-eerste aprekers. die hun licht over bet.ontwerp lieten schij nen, hadden er niet veel goéds van; te zeggen. De heer'Gerbrandy- (AR) noemde het ontwerp zwak van vorm - en staatsafbrekend van inhoud. De terminologie achtte hij vaag en dubbelzinnig.. Hij zowel als zijn opvolger op het spreekgestoelte de heer Welter (RIv Rijkseenh.) was van- mening, dat' Nederland zonder lndië, Nederland niét. meer was. De schuld van de ineenstor ting van het' Nederlandse gezag in Indonesië berustte haar hun mening niet .bij de Japanse bezetting maar bij het falen van de beide regeringen, die- aan het kabinet Dreesvan Schaick voorafgingen. De heer R o m'm e (KVP) verwijt de mannen van Rijks-eenheid dat zij met hun actie de Republiek in de kaart spelen en daarmede de revolu- tlonnaire actie in Indonesië bevorde ren. De spreker der Christelijk Histo- rischen, dc heer T i 1 a n u s distan- cieerde zich van de uitlatingen van de heer Gerbrandy, bij wie hij iedere constructieve gedachte miste, maar die desniettemin ten volle aanspra kelijk is voor de koninklijke bood schap van 7 December 1842. Er is sedert de bevrijding meermalen een politieke ontwikkeling ten aanzien van Indonesië geweest, die niet meer ongedaan gemaakt kan wor den. De heer van der Goes van Waters (PvdA) wil graag weten of dc regering bereid is de staats hervorming in Indonesië actief voor te bereiden. Het komt hem gewenst voor, dat reeds maanden voor de eerste Januari 1949 een toestand wordt geschapen, die voor de Indonesiërs bevredigend is. De heer Stokvis (CPN) bleef van mening, dat ondanks de ver kondigde herzieningen ten aanzien van het Indonesische beleid, in feite niets zou veranderen. Hij. noemde de plannen, die de regering koestert niet dan een ander papieren gewaad, dat de oude koloniale Adam zal moeten bekleden. Om vijf uur verdaagde de voorzit ter van de Kamer, de heer Korten- horst de» vergadering. Naar het Joegoslavische dagblad Borba, orgaan van de communisti sche partij van dit land gisteren mededeelde. Is zeven dagen geleden de voormalige slaf-chcf van bet Joegoslavische leger Arso Jovano vitsj neergeschoten bjj een poging de grens van Joegoslavië en Roe menië te overschrijden. Hij be vond zicli in gezelschap van. nog ?nkele hoge Joegoslavische militairen in het grensgebied onder hei voor wendsel op de jacht te zjjn. Da betekenis van dit Incident reikt, volgens U-P. nauwelijks-- minder ver dan de verwijdering tussen Tito en de Kominform. Jovanovitsj genoot in Joegoslavië een zeer grote populariteit. Nag tijdens het laatste partijcongres in Belgrado gedurende de vorige maand prijkte zijn portret In de etalages van vele winkels. Hfj heeft een zeer groot aandeel gehad in tal van successen van het partisanenleger van Tito. In Londen neemt men aan, dat het de bedoeling van Jovanovitsj was zich bij Goloebovitsj, de voormalige ambassa deur van Joegoslavië in Roemenië te voegen, om, zoals dc Kominformverkla- ring destijds luidde een tegenregering van „ware Marxistische Joegoslaven" te vormen, met het uiteindelijke doel Tito's gezag omver te werpen. Tot voor kort wees niets erop, dat Jovanovitsj behoorde tot de tegenstanders van "Tito. Weersverwachting, gel dig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. Wisselend bewolkt met enkele verspreid optre dende buien. Zwakke tot matige wind tussen Noord en West. Aan houdend koel weer. 20 Aug.. 2.on op 5.31, onder 19.54; maan op.20.33. onder 5 50. 20 Aug. Hoog water te Rotterdam: 'le tij 5.20 uur; 2e tij 17.20 uur. Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur te Rotterdam. Luchtdruk 754.4; wind W, 1: temp. 14.5; max. temp. 17.3 (gistermiddag 2.30 uur)min. temp. 13.4 (hedenmorgen 5 uur). Weersgesteldheid: betrokken. Kosenkina II De zaak van de Zweedse Kosen kina. zoals, de .verwikkelingen rond het Russische meisje Lydia Mara- kowa algemeen worden aangeduid houdt de Zweedse gemoederen ten zeerste bezig. Het Zweedse minis terie /heeft de Sowjet zaakgelas tigde verzocht te verschijnen op het ministerie van buitenlandse zaken ten einde officieel het verzoek in ontvangst te nemen het meisje in den vervolge ongemoeid te laten. Op de Sowjet ambassade te Stock holm, bevindt zich, volgens het Zweedse dagblad .JJagens Nyheter" post voor Lydia Marakowa van haar vader. Her haalde malen heeft de ambassade zich. nu eens dreigend, dan weer vriendelijk tot hsar gewend om deze post te komen afhalen. Het meisje acht het echter vel- liger aan dc2e verzoeken geen -gehoor te geven. Op haar telefonisch verzoek de post aan haar door te sturen, kreeg zij ten antwoord, dat z(j de post zelf moest komen afhalenI De Sowjet-Unie heeft de Vei ligheidsraad haar veto uitgesproken tegen een voorstel van China om Ceylon tot de V,N. toe te laten. Het voorste! was eerder met 9 tegen 2 stemmen (de Sowjet-Unie en de Oekraine) aangenomen. Manoeilsky (Oekraïne) noemde Ceylon „een marionet" van Enge land. Groot Brittannië heeft dezer degen de eerste foto's vrijgegeven van zijn Onderzoekinstituut voor Atoomenergie te Harwell in Berkshire, Een groep van promi nente geleerden tracht daar onder leiding van Sir John Cockroft, die wereldbekend werd door 4 zijn atoomonderzoekin- f gen tijdens de oorlog, de I geheimen van het atöom te doorgronden. Het indrukwekkende gevaarte dat we op de foto zien is een Van de Graaff generator voor hoge voltages, die in het instituut gebruikt wordt Als dit reusachtige ap paraat in werking is, wordt het geheel omslo ten door een ketel, die men er van boven "over heen laat zakken. De onderkant van deze ke- tel is als een enorm tandrad aan de bovenzijde van de foto zichtbaar. Aan de voet van de generator zien wij een vijftigtal bouten waarmede de ketel wordt vastgezet. zmi De Amerikaanse en Canadese ge delegeerden in de Veiligheidsraad hebben zowel Joden als Arabieren cr aan herinnerd, dat de Veiligheidsraad het enige lichaam is, dat aan het bestand in Palestina een einde kan maken. Dit naar aanleiding van de aankondiging van. de regering van Israël, dat z(j zich binnenkort niet langer aan het bestand gëbonden zou kunnen achten. p Aubrey Eban, de Joodse gedelegeer de drong er bij de Raad op aan zo spoedig mogelijk het bestand te be ëindigen, opdat aan de „onrustige vrEde" een eind zou komen. Hij De regering heeft een medaille in gesteld, welke, uitgereikt zal wor den aan allen, die medewerken bij de inhuldiging van Koningin Julia na, dan wel aan hen, die door be roep of functie daarvoor in aan merking komen. De medaille, ont worpen door Nel Klaossen, een Amsterdamse beeldhouwster, wordt aan de Rijksmunt te Utrecht ge slagen. De Westelijke mogendheden hebben Woensdag nieuwe in structies gezonden aan hun af gezanten in Moskou ter voorbe reiding van een nieuwe bijeen komst op het Kremlin in 'de loop van de week. Welingelichte diplomaten waren het erover eens, dat de huidige be sprekingen niet veel langer meer voortgezet kunnen worden zonder concrete bewijzen van een eventuele overeenkomst. Uit de schaarse berichten over de bijeenkomsten op het Kremlin kon geen optimistische conclusie getrok ken worden, waaruit eventuöel zou zijn op te maken, dat spoedig een de finitieve regeling verwacht kon wor den. Autoriteiten die volledig op de hoogte zijn met de besprekingen doch tot stilzwijgen zijn geboden zijn van oordeel dat het beeld ieder ogenblik geheel veranderen kan. Deze autori teiten wijzen erop, dat Rusland voor zover het zijn eigen volk betreft niet gebonden is aan een prestige kwestie omdat de Russische pers en radio niets heeft meegedeeld over de Ber- lijnse blokkade, de Westelijke lucht brug en de huidige onderhandelin gen. Het enige bericht in de pers over de huidige onderhandelingen is een klein bericht op 3 Augustus ge weest waarin werd gezegd, dat Sta lin Westelijke afgezanten op het Kremlïn ontvangen had. De ontscheping van het troe penschip „Grote Beer" zal, onvoor ziene omstandigheden voorbehou den, Vrijdag 20 Aug. a.s. te 9.00 uur aanvangen op de Javaka.de te Amsterdam. Volgens Marshall: T(jdens een persconferentie te Washington heeft George Marshall verklaard, dat zeer waarschijnlijk binnen 24 unr de Verenigde Staten zullen antwoorden op de beschuldi gingen, die de Sowjet Unie hebben geuit in verband met de affaire-Ko- senkina. Vooruitlopende op deze antwoord-nota kon de minister reeds mededelen, dat bestudering van de rapporten van de New Yorksb politie geen steun geelt aan de Russische beschuldiging, dat de Amerikanen de anti-Sowjet kringen van ex-gravin Tolstoi zouden steunen. Voorts deelde do minister mede, dat Amerika overweegt tot de Sowjet Unie het verzoek te richten de Sowjet con sul-generaal Jacob Lomakln terug te roepen. Indien zou blijken, dat Lomakln me vrouw Kosenkina tegen haar wil op het Sowjet consulaat-generaal heeft vast gehouden, zou tegen hem een vervolging moeten worden ingesteld. In dat geval zou de Amerikaanse regering er echter de voorkeur aan geven, dat de Sowjet Unie Lomakin terug riep. Mevrouw Kosenkina haalde gisteren zeer moeilijk adem de doktoren hebben haar daarom zuurstof toegediend Ook is een nieuwe bloedtransfusie toegecast Haar toestand haart niet de ergste zorg toonde zich voorstander van recht streekse vredesonderhandelingen tus sen Jodèn en Arabieren. In Washington, heeft Woensdag de Amerikaanse minister van buiten landse zaken, George Marshall me degedeeld, dat de Verenigde Staten, Frankrijk en België drie honderd militaire waarnemers naar Palestina zullen zenden, om toe te zien op schendingen van het bestand, in het bijzonder in Jeruzalem. Amerika en Frankrijk zullen elk 125 man leve ren, België 50 man. Dit contingent is aanmerkelijk lager dan waarom graaf Bernadotte destijds bij de Veiligheidsraad verzocht. Voorts deelde minister Marshall mede, dat er in de Amerikaanse regeringsbureaux overleg wordt ge pleegd om aan het verzoek van de bemiddelaar te voldoen in zake de levering van voedsel en kleding van de gevluchte Arabieren. 1 In Palestina was het de laatste dagen vrij rustig. Wel hebben Ara bieren bij Lalroen Woensdagmorgen een jeep. die de kentekenen van de Verenigde Naties droeg, overvallen. De jeep ging vooraf aan een Joods convooi naar Jeruzalem- Dit is reeds het tweede incident van deze aard in dit gebied. Onder voorzitterschap van Jules Ri- met heeft het organisatie-comité voor de wereldkampioenschappen voetbal om de „coupe Jules Bimet" te Parijs ver gaderd. De tijdens het FIFA-congres van 27 en 28 Juli te Londen genomen beslui ten betreffende de wereldkampioen schappen, zijn in het definitieve regle ment opgenomen. Dit reglement zal aan de nationale bonden worden ge zonden. De voornaamste punten zijn: Er zal gespeeld worden volgens een z.g. kampioenschapssysteem, d.w.z, dat de landen elkaar min stens één maal ontmoeten, dit om le voorkomen dat een land na één wedstrijd reeds zou zijn uitgescha keld. Het verblijf van de ploegen In Bra zilië zal geheel door de organiserende bond worden geregeld. De inschrijvin gen zullen sluiten op 31 Deo, 1948, Het eigenlijke tournool moet plaats vinden tussen 15 Juni en 15 Juli 1950. Het tour nool zal echter niet langer dan 3 we ken mogen duren. Om op een aantal van 16 elftallen te komen voor het eigenlijke toumooi. zullen de vóórwedstrijden zoveel mo gelijk in de betreffende landen worden gespeeld. De volgende vergadering van het organisatie-comité zal in de eerste helft van Januari 1949 te Genèvo worden ge houden. Krijgsraadvonnis tegen Bierman nu ongedaan De Amsterdamse onderwijzer Hbnri Bierman werd in Februari van dit jaar door de Krijgsraad te velde Noord wegens dienstwei gering tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld, terwijl hem tevens voor 8 jaar de bevoegdheid werd ontnomen om een functie bij het enderwijs te bekleden. Wat bij deze zaak o.a. de aan dacht trok was het feit, dat dit vonnis werd uitgesproken, hoewel een verzoek om revisie van het onderzoek naar zijn gewetensbe zwaren nog in behandeling was, In een dergelijk geval schorst de Krijgsraad de behandeling van de zaak meestal op, totdat over dit verzoek is beslist. Bedoelde beslissing is thans door de minister genomen en hij heeft daarbij de gewetensbezwaren van Henri Bierman alsnog erkend. Het vonnis van de Krijgsraad te velde Noord is hiermee ongedaan gemaakt. Bierman bevond zich in arrest sinds de zomer van 1947. Ex- en importhandel attentie! De heer J, van den Berg, benoemd tot Nederlands gezant voor Zuid- Afrika, zal op Dinsdag 24 Augus tus van 10 tot 12.30 uur te spreken zijn 3n een der lokaliteiten van de Kamer van Koophandel te Rotter dam Ingang Coolsingel 58, derde verdieping. Het verdient aanbeve ling de Kamer van tevoren te be richten, indien men voornemens* Is van de geboden gelegenheid gebruik te maken. Voorts zal mr. H. H. van Maanen, onze consul te Montevideo, op Woensdag 25 Augustus des morgens van 10.30 tot 12 uur op dezelfde nlaats voor belanghebbende bij de handel met Uruguay te spreken zijn. Het verdient ook hier aanbeveling van tc voren te. berichten, indien men voornemens Is van de geboden gelegenheid gebruik te maken. Geen schoolgeld verschuldigd over de hongerwinter Bij de Tweede Kamer is:ingediend het wetsontwerp ;„Niet' heffen van schoolgeld over het cursusjaar 1944/'45". In de Memorie van Toe lichting wordt opgemerkt dat de moeilijkheden, welke zich bij het vaststellen van de gegevens voor de regeling van schoolgelden over het cursusjaar,1944/1045 hebben voorge daan van die aard waren, dat na onderling overleg door. de regering is besloten over dat jaar van de hef fing van schoolgelden af te zien. De Republiek Indonesia heeft Woensdag alle onderhandelingen die onder auspiciën van de Commissie van Goede Diensten der Verenigde Naties met de Nederlandse delegatie gevoerd worden, afgebroken. De Republikeinse delegatie heeft aan de Commissie van Goede Diensten per brief meegedeeld, dat zij gedwongen is dit besluit te nemen aangezien alle documenten van de Republikeinse com missie In de nacht van 16 op 17 Augustus door de Nederlandse politic in beslag werden genomen. Het incident speelde zich vol gens de Republikeinse lezing afin het Republikeinse Nationale Huis waar een Chinese politie-agent en een lid van de Indonesische Repu blikeinse jeugdorganisatie gedood werden. Na het incident doorzocht de Nederlandse politie het huis en nam de documenten van de Veilig heidscommissie die daar haar se cretariaat gevestigd had, in beslag. Een andere reden die door de Republikeinse delegatie voor het afbreken van de on derhandelingen opgegeven wordt, is, dat luitenant-kolo nel Soekanda, die getuige was van het schieten, geen verlof gegeten werd het pand le Russen ontslaan leider kolenorganisatie De Russische autoriteiten in Ber lijn hebben de directeur van de steenkolenorganisatie Mückenber- ger van zijn functie ontheven, onder voorwendsel van „praktijken van desorganisatie en lijdelijk verzet". Mückenberger is medegedeeld, dat hij zijn post binnen. 24 uur moet ver laten. De Engelsen bestempelen hst be sluit van de Russen als „kwaadaar dig" en verklaren, dat het Britse militaire bestuur dit bevel niet kan erkennen, evenmin als elk ander be vel, dat in strijd is met de constitu tionele rechten van de Berlijnse be volking". De Engelse. Amerikaanse en Franse militaire bevelvoerders hebben de Berlijnse gemeenteraad geïnstrueerd geen rekening: te hou den met het Russische beveL Beurs is op Nationale feestdagen gesloten De Vereniging voor de Effecten handel deelt mede, dat Dinsdag 31 Augustus en Maandag 6 September 1948 als beuravacantledagen zijn vastgesteld, zodat op die dagen de prijscourant niet zal worden uitge geven en er op de kantoren der le den niet zal worden ontvangen of geleverd. H5S verlaten om een vergadering van. de sub-corrumssie van de VeUigheidscomrnissie bij te wonen. De Republikeinse regering zou het opnieuw openen der onderhan delingen voor dc tenuitvoerlegging van een wapenstilstandsovereen komst in overweging kunnen ne men, wanneer de Nederlanders er in toestemmen om de documenten van de Republikeinse Veiligheids- commissie terug te geven. De politieke onderhandelingen tussen de Nederlandse en republi keinse delegaties lagen reeds ge ruime tijd stil maar de bespre kingen over de uitvoering van de wapenstilstand vonden nog steeds voortgang. De nieuwe ontwikkeling werd niet verwacht, daar de Commis sie van Goede Diensten juist Woensdagmiddag besloten was Maandag naar Kalioerang te gaan. Gistermiddag heeft H.K.H. Prinses Juliana de officiële opening verricht van de tentoonstelling „De Nederlandse Vrouw 18981948/die van 18 Augustus tot eind September in de Houtrusthallen te 's-Gravenhage wordt gehouden. Jl/aarom vliegt men", W vroeg de heer Da- vlson onze verslaggever? Dat is een strikvraag dacht dezeen piekerde een hele tijd, voor hu er voor dg eeTStïeomende ja- Davison, een der directeu- .schuchter mtoracnv. „wm- --•«J iizniii wn-v.n dat dat de snelste rt^^r Dat bijzondere zal be- om- je voort te beu:e staan een vljegtuig dat afstanden zal het straal vliegtuig het huidige vlieg tuigtype volledig verdrin gen." Als de heer Davison ge lijk krijgt zal het binnen kort mogelijk zijn in vijf ren van de Havllland.\Het uur van New York naar betekent echter, dat de Londen of Amsterdam te Britten wanneer dit toestel vliegen. Dat brengt dan bo- uksluit^d voorzien zal zijn eenmaal gereed zal zijn op vendien de merkwaardige Het antwoord was goed van straalaandrijving of zo- slag de kop zullen nemen sensatie met zich mede, dat geweest, want de heer als de Engelsen het noemen bij het internationale lucht- men, het tijdsverschil tus- Davison vervolgde: „Pre- „all-jet", dat SS passagiers verkeer. sen Europa en Amerika in - - kan vervoeren en een Niet zonder leedvermaak, aanmerking genomen, in kruissnelheid zal hebben zeide hij: „Kijk nu eens New York even Iaat of van 800 ja achthonderd, haar Uw K.L.M., een v^n zelfs nog iets vroeger uit kilometer per uur. de beste maatschappijen bet vliegtuig stapt als men Het is een merkwaardig van de wereld, die er naar er in Amsterdam of Lon- eeval met dit vliegtuig, heeft gestreefd de beste en den in ging. waarmede de Britten da snelste vliegtuigen te ko- Een wonderlijke conse- "jr." ,,,cT-ra-iri honen te verrassen, pen die momenteel aan'de quentie van de vliegerij, die iemand ter wereld is, die wereld hopen te verrassen. marfct Kvnt u veel aj^ding daar 29 uur over W» IEF.WIJT, het proto-type voorstellen, dat over een kan geven. doen? Neen, dat dacnt ae X van ^it vliegtuig nog paar jaar het rijk van de De heer Davison raakt journalist, die gekomen moet worden afgebouwd en Amerikaanse Constellations door dergelijke philoso- was om te vragen en die de proefvluchten eerst be- en DC Zessen uit is? In de phieën niet uit zijn even- zich nu zelf aan een snel- gin van 1949 een aanvang toekomst zal van deze toe- wicht. Hij zegt alleen maar: vuur van vragen moest zullen kunnen nemen, is stellen alleen nog maar ge- „Iemand moest de idee van onderwerpen, ook niet. En reeds een order voor een bruik gemaakt worden de straalaandrijving voor hij moest toegeven, dat de serie van 24 van deze toe- voor het kleinere continen- passagiersvliegtuigen aan- Havüland vliegtuigfabrie- stellen van de British Over- tale verkeer, laten we zeg- durven. En ik ben blij, dati ken inderdaad wel iets seas Airways geboekt. Dat gen van Amsterdam naar het deBritten zijn ge- bijzonders in petto hébben lijkt dwaas, aldus de beer Parijs, en zo.. Op de grote weest.'' j gen." des, en .als er nu. over twee jaar een vliegtuig op de markt verschijnt, waar ■mede in tien uur van Amsterdam naar Johan nesburg kunt vliegen, denkt u dan dat er nog Het heeft enige tijd geduurd, voordat dc politie de zaak van de postkanioordicfstallcn die op 26 Januari en 24 Augustus 1946 ge ploegd werden en destijds zoveel opzien baarden, „rond" had,. De eerste maal werd f 57.000 uit de kluis gestolen en bij de tweede „kraak" was de portier betrokken men zal zich herinneren dat hij „overvallen" werd hetgeen de posterijen op f 243,000 kwam tc staan. Veertien verdachten werden gearresteerd, en eerst veel later kwam de politie er achter, dat een gedeelte van het geld, dat nog niet was opgespoord in het bezit moest zijn van een oom van een der daders, A.M.J. v. d. .K. genaamd. Op 9 Juli werd met medewer king van timmerlieden en loodgie ters ooms huis aan een minutieus onderzoek onderworpen, Alle hoe ken en gaten werden onderzocht, het behang ging zelfs van de mu ren en de vloeren werden openge broken! Eindelijk vond men in een ver borgen hoekje van een hangkast een houten kistje met bankbiljet ten van tien en vijf en twintig gulden, in totaal f 9950.v. d. K,, die zich voor de huiszoeking uit de voeten had gemaakt, waagde zich daarna niet meer in zijn woning. Zondag ontdekte de politie in Crooswijk z'rt nieuwe verblijfplaats en des nachts wérd de man van zijn bed gelicht;:Van der.K., die ondersteuning,-geniet van -Sociale Zaken, beweerde het lieve somme tje te hebben opgespaard. Men ge looft hein echter niet en behalve een proces-werbaal voor heling, krijgt hij er nog een voor het op lichten van Socïaie Zaken. Brits deserteur lichtte Nederlanders op Dc 25-jarige Engelse soldaat K C- L. uit Stoke on Trent, die deel uitmaakte van het Britse bezettingsleger In Duits land was in 1047 in Duitsland gedeti neerd wegens desertie. In November kreeg hij verlof om zijn stervende vader in Stoke-on-Trent te bezoeken Van dat verlof keerde hij niet terug. In Den Haag maakte hü kennis mei een wouw maar hij brak zijn verblijf hier af. toen hij merkte, dat de politie hem zocht. Toen hij bij Roosendaal de Belgische grens was gepasseerd, werd hij door de Belgische rijkswacht gearresteerd Hij is naar Hock van Holland overgebracht. Vermoed wordt, dat hij noe meer oplichtingen heeft gepleegd Inlichtin gen hieromtrent worden verzocht door sergeRnt Bailey. C.O D.A.P.M. 41 Gar rison Hoek van Holland Nick .Vérheul, de nieuwe sprintkam- pioen van Rotterdam, gelukgewenst door Wing, de kampioen van vele vo rige jaren.' Wingdie voor China op de Olympische Spelen is uitgekomen brak bij een val een sleutelbeen en kon daardoor zijn titel niet verdedigen. Het was jammer, dat ditmaal de puike Chinese sprinter Howard Wing zijn veeljarig kampioenschap niet kon verdedigen in de wedstrijden om het kampioenschap vac Rotterdam. Op de Olympische Spelen te Landen verte genwoordigde hij het land van zijn voorouders wel en deed daarbij zo'n lelijke val, dat hij een sleutelbeen brak Onder deze omstandigheden was Niek Verheul veruit de beste sprinter* Slechts De Graaf kon hem in een uiterst-spannende, finale bedreigen. Maar toen deze in de laatste bocht iets te veel omhoog ging, spurtte Ver heul onmiddellijk langs hem heen en won met een halve f ietslengte. Dc tijd van de winnaar over de laatste 200 meter was 14.4 sec. Van der Kaa was derde en Muuts vierde, In de series waren dc tijden maar matig en slechts Tielcman viel op met een 14.6 sec. in de tweede herkanslngsrit. Het klassement over twintig ronden (acht km.) was met ruime voorsprong voor K. de Vries in 12 min.' 10 sec.; tweede werd Tielcman en derde Lok ker. Voor de aanvang toonden de ju niores, ook reeds een flink tempo te kunnen draaien. Tsjechische sporlleidster wil niet terug Uit Londen wordt gemeld, dat ook mevrouw Marie Provaznikova, de leidster van de Tsjechische vrouwelijke athletïekploeg op de Olympische Spelen, heeft besloten niet meer naar Praag terug te koren. Tegenover een correspondent van Reuter verklaarde zij Woensdag avond, dat toen zij Tsjechoslowa- kije verliet, ze reeds het voorne men had niet terug te keren, of schoon zij niemand er iets over had gezegd. Mekon haaT niet belet ten voor de Olympische Spelen naar Londen te gaan, omdat zij president is van bet Internationale Gymnastiekverbond. Na afloop van de spelen heeft eij deze functie neergelegd. Mevr. Provaznikova heeft - een Amerikaans visum aangevraagd om aan een Amerikaanse school voor lichamelijke opvoeding les te kun nen geven. Het aantal Tsjechische Olympi sche vluchtelingen is thans ge bracht op vijf. Het Franse kabinet onder voorzitterschap van president Vincent Aunol, heeft besloten de plannen tot het instellen van een Europees parlement actief te ondersteunen. Omtrent dit Europese parlement is zeer kort geleden een memorandum gestuurd aan de vijf West 1 Europese mogendheden te weten. Groot Brittannië, Frankrijk België, Nederland en Luxemburg. Tijdens een persconferentie zei de Franse staatssecretaris voor inlichtingen, Francois Mïtterand, „contanten moe ten zeer binnenkort met de andere belanghebbende regeringen worden gelegd'. De bedoeling van het Franse plan- dat de vijf landen elkaar voor November a.s- zullen ontmoeten, in een voorbereidende conferentie in Brussel- De Belgische premier toon de zich, bfj het vernemen van de Franse stap een warm voorstander van het besluit. Ook de voorzitter van de internationale coördinatie commissie voor een Europese As semblee, de Brit Duncan Sandys, was er zeer verheugd mee. rif a GS! -fyh

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1