i HET ROTTERDAMSCH PAROOL Affaire Kosenkina aanleiding tot diplomatiek conflict Engelsen aan de „Rhodesia" (Sxr) Man poogt zijn vrouw met bijl te doden Weer incidenten met politie uit Oostelijke zone KcHtste jaargang, No. 196. Amerika eist de terugroeping van Russische consul generaal Victor Kravchenko greep in Geperisiönneerden richtten zich tot kabinet Zware brand vernielt Amsterdamse fabriek Herziening Grondwet Woensdag in de Eerste Kamer Wederom vluchtten twee Tsjechen uit hun land Marshall-tarwe voor ons land Door verwaarlozing en jalouzie tot uiterste gedreven Slachtoffer nog in leven „Sorry, no cigarettesprijkt op iedere tabakswinkel Volgens experts een psychologische kwestie Nederlandse verliezen in Indonesië Nieuws van het Berlijnse strijdperk Staatsgreep tegen Tito in voorbereiding? Roode Kruis-conf erentie in Stockholm Polen protesteert tegen Spaanse deelneming Israël dingt naar lidmaatschap VN Nu eerst recht „De Nieuwe Kerk" Zestien milliard dollar voor wederopbouw Besprekingen over de fifty-fifty clausule Weerbericht Zaterdag 21 Augustus 1948 Red. en Adtn. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonrrprijst per week 0.31 per kwartaal 4,—Jossa nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEMMMEE Uitgave N^V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankierj Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker In een in zeer krachtige bewoordingen vervatte nota heb ben de Verenigde Staten de.Sowjet Unie verzocht de consul- generaal te New York Jacob Lomakin onmiddellijk terug te roepen wegens „hoogst onbetamelijke" handelingen met be trekking tot de Russische onderwijzers. De nota wijst alle Russische beschuldigingen en insinuaties aan het adres der Amerikaanse autoriteiten van de hand met de mededeling dat dergelijke beschuldigingen „volkomen in strijd zijn met de feiten." de Russische burgers. Deze Rus sische burgera hebben echter van hun kant het recht, om door de Amerikaanse wet beschermd te worden, en de regering van de Ver. Staten kan niet toe staan, dat een regering van' een vreemd land, welk dit ook zij, binnen de Ver. Staten politie macht uitoefent. De Amerikaanse nota constateert, dat Lomakin het onderzoek van de New Yorkse politie gehinderd heeft door te weigeren de politie bij me vrouw Kosenkina toe te laten, toen zij op het. Sowjetconsulaat verblijf hield. De nota, die ondertekend is door de Amerikaanse onderstaatssecreta ris van buitenlandse zaken Robert Lovett, beschuldigt Lomakin ervan,- dat hij Kosenkina gedwongen heeft tot het af leggen, van haar gedic teerde valse verklaringen. En vervolgt dan: De Ameri kaanse regering erkent het recht van de Russische autori teiten in de Ver. Staten om maatregelen te nemen ter be- 1 scherming van de rechten van JACOB LOMAKIN Ingevolge een besluit, genomen op een te Utrecht: gehouden gecombi neerde vergadering van de'Alg. Ne- deri. Bond vah Geperisiormeerden, de Bond van Geperisiönneerden der Ned. Spoor-en Tramwegen en de Alg. Militaire Pensioenbond; hebben de voorzjtter en secretaris, van.het comitédezer samenwerkende bon den, aan_ de Ministerraad een adres gericht waarin o.a. gezegd wordt, dat met grote teleurstelling werd kennis genomen van de mèdedeling inzake Het wan de Tweede Kamer agenda afvoeren van het wetsont werp betrefïènde toeslag op de pen sioenen.;; :;?j' Adressanten, achten het dringend noodzakelijk dat,indjen bet bedoel de wetsontwerp niet- binnenkort tot wet zal zynverheven, zodanige maatregelen worden getroffen, dat de geperisiönneerden vóór 1 Novem ber a.s. bij wyze van voorschot over enig geld zullen kunnen beschikken, om de voor de komende winterperio de zo zeer noodzakelijke kosten te kunnen bestrijden. Grote hoeveelheden étalage-ma teriaal, bestemd voor de aanstaan de feestweek. zijn verloren gegaan ten gevolge vah een zware brand, die Vrijdagmiddag drie verdiepin gen vandé',3. en W."-fabriek In Amsterdam voor het grootste deel heeft verwoest De enorme rookont wikkeling maakte het de brand? veer schier onmogelijk de vuur haarden te bereiken. De hitte was zo sterk, dat de Magirusladder vlam vatte. Pas na twee uur hard werken, waarbij de brandweerlieden gebruik moesten maken van rook- maskers, was gevaar voor uitbrei ding onderdrukt. Het ligt in de bedoeling, dat de Eerste Kamer tegen Woensdag 25 dezer bijeengeroepen zal worden èn die zelfde-dag in de-afdelingen de wetsontwerpen in zake de Grondwetsherziening zal behande len. Het wordt dan mogelijk ge acht op 1 en 2 September de open bare behandeling dezer ontwerpen te doen geschieden. De Rijkstelegraaf deelt mede. dat de vertraging in de verzending van tele grammen naar Griekenland is opge heven. De nota noemt voorts de punten, dis naar voren gekomen zijn uit da verklaringen, die mevrouw Kosen kina zelf aan de Amerikaanse auto riteiten afgelegd heeft. Het interview, dat zy op 7 Augustus aan de pers heeft toe gestaan, nadat Lomakin haar gedwongen had de Tolstoi-stich- tïng te verlaten en hem te vol gen, werd gearrangeerd door de consul-generaal, die haar, in tegenspraak met de waarheid, verplicht heeft te verklaren, dat zij ontvoerd was door Wit Rus sen. -Mevrouw Kosenkina is naar de Tolstoi-sticRting gegaan uit eigen wil. De regering van de Verenigde Staten verwerpt categorisch de bele digingen en insinuaties, die de Rus sische nota's bevatten. De Amerikaanse nota besluit met de eis, dat de lastgeving van Loma kin ten spoedigste wordt ingetrok ken en dat hij „binnen redelijke ter mijn" door de regering van de Sow- jet Unie zal worden teruggeroepen. Journalisten, die trachtten de reactie van Lomakin te weten te ko men op de etap van. het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, kregen geen gelegenheid met hem in contact te komen. Naar United Press bericht, heeft Victor Kravchenko, het voormalig lid van de-Sowjet in koop-commissie, die in 1944 zijn va derland vaarwel zegde en sedertdien het boek „Ik verkoos, de Vrijheid" schreef, verklaard, dat hy de hand heeft gehad, in het besluit van de onderwijzers Samarfn en Kosenkina- om.niefc naar de Scrwjefc Uïriö terug te keren. Wat Lomakin en de vice-consul Tsjepoemik betreft, voorspelde Kravchenko dat hun carrière is ge broken en dat hun het concentratie kamp wacht, wegens de fouten be gaan by de behandeling van de zaak Samarin en Kosenkina, Politieke waarnemers te Washing ton achten het niet uitgesloten, dat de Russen tot représailles zullen overgaan tegen Amerikaanse con suls in de Sowjet Unie. De New York Times en de New York Herald Tribune melden, dat de Sowjetrussische consul-generaal in New York, Jacob Lomakin, pas sage heeft genomen voor vertrek uit New York op Zaterdag a.s. Voir gens de krantenberichten zou Lo makin met zijn echtgenote en twee kinderen vertrekken' met het op Zweden varende passagiersschip „Stockholm". - In Juni kwamen 2467 woningen gereed Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek rijn in Juni 2467 woningen gereed gekomen. Deze maandpro- ductie is de grootste sinds de be vrijding, In het eerste halfjaar 1948 kwa men gereed 12552 woningen, waar bij in aanmerking moet worden genomen, dat de hierin opgenomen cijfers over Mei en Juni voorlopig zijn, zodat het. totaal aantal nog met enige honderden moet worden verhoogd. De in Junï gereed gekomen wo ningen waren als volgt over de provincies verdeeld: Groningen 137, Friesland 95, Drente 104, Overijs sel .129 (exclusief N.O. palder), N. O.-poIder geen, Gelderland 388, Utrecht 73, Nobrd-Hoiland 219, (exclusief Amsterdam), Amster dam 77, Zuid-Holland 167, (exclu sief Den Haag en Rotterdam), Den Haag 20, Rotterdam 10, Zeeland 188, Noord-Brabant 463, Limburg 397. In Juni werd begonnen aan 3502 woningen,terwijl san het einde van deze maand 44115 woningen in aanbouw waren. Dr. Jaroslav Stransky, de vroe gere Tsjechoslowaakse vice-pre- mïer en minister van onderwijs, is Donderdag met zijn gezin te Lon den aangekomen na zijn ontsnap ping uit Tsj echoslo wakij e. Naar te Londen vernomen wordt, is dr. P. Zenkl,. voorzitter van de Benesj-partij en een vroegere vice- premier van Tsjechoslowakye, naar Duitsland uitgeweken. Ook hij wordt binnenkort te Londen ver wacht. De organisatoren van de Mar shallhulp hebben opnieuw aan koopmachtigingen verleend tot een gezamenlijk bedrag van 19.590.667 dollar. De toewijzing aan Nederland voor tarwe uit de V.S. ten bedrage van 2.560.336 dollar en petroleum- producten uit'cle V.S. voor 743.C0Ö dollar. FINDT u mij niet een verschrikkelijk lieve jongen?" lijkt de kleine Howard Garland wel te zeggen. Dat vindt u misschien erg ver waand voor zd'n jochie van twee-en-een half jaar, maar Howard heeft er die reden toeOp een baby-tentoonstelling georganiseerd door de kerk in Whitton in het Engelse graafschap Middlesex kwam hij uit de bus als de mooiste van alle babies. Is dat nu geen goede reden om ver- waand te zijn? Zoals de foto toont laat deze kleine schoonheidskoning geen tijd verloren gaan om zijn overwinning per telefoon de wereld in te bazuinen. Vannacht heeft de 65-jarige havenarbeider A. R., In ztfn tvofclng aan de Roentgenstraat getracht, zyn 35-jarige vrouw, J. J. R—S. van het leven te beroven. Tcnvyi.de vrouw lag te slapen, heeft h(j haar met een biU enK'eïé* slagen op hetlinUergedeelte van de schedel toegebracht. Ver volgens is hy met de bebloede bijt in nachtgewaad-naar het bureau Nas- saukade gelopen om zich aan te geven. Iiy werd onmiddeiiyit in bewa ring, genomen. De Praagse radio deelt mee. dat de leiders der Tsjechoslowaakse nationale sportvereniging Sokol een aantal ge westelijke bestuurders ontslagen neeft. De ontslagenen worden beschuldigd van „het verzaken van de plichten van de: Sokó! ten opzichte van de staat en ondermijning van de eenheid van de staat en der openbare orde." De vrouw werd in zeer ern stige tosstand naar het Zuider ziekenhuis vervoerd. Vanmor gen verkeerde zij nog in levens gevaar en was buiten bewust zijn. Voordat zy naar de ope ratiekamer ging, heeft de poli tie haar echter nog een kort verhoor kunnen afnemen. R. was in Januari 1947 roet zijn vrouw, een Zeeuwse, getrouwd. Zij SORRY, no cigarettes". Een bordje met deze weinig bemoedigende woorden prijkt op het ogenblik op practisch iedere slgaretvemvlnkol in heel Groot-Brittannië tot zelfs in het allerkleinste dorpswinkeltje toe. De enige plaats waar nog sigaretten verkrijgbaar schijnen te zijn, is het In grote artikelen bespreken de Vnamlcn «Hnnrito fluertmev vnnr di» Franse klist. Honderden vacantiewnirers kranten de voordelen van „eigen- schreven. Met grote koppen op de voorpagina worden de regerings maatregelen ter bestrijding der zwarte handel aangekondigd en de bladen doen een beroep op alle 26.000 tabakswinkeliers in geheel Brittan- nië als amateur-detectives op te tre den in de strijd tegen de zwarte markt. Engelse eilandje Guernsey voor de Franse kust. Honderden vakantiegangers maken van de gelegenheid gebruik een dagtochtje van Torquey uit te maken om 's avonds met ZOO sigaretten, die ze vry mogen invoeren, huis waarts te keren. Ook regent het bestellingen per post, maar dan zullen de bestellers invoerrechten moeten betalen. Volgens de experts met aan het hoofd Sir Alexander Maxwell, advi seur van. de Board óf Trade voor ta- baksaangelegenhedeti, zou er echter helemaal geen sigarettensctvaarste behoeven te zijn. Volgens hen is het een zuiver psychologische kwestie: de afleveringen werden nooit ver-' minderd, maar de rokers die een te- kort vreesden, zijn reeds enige tijd' nog hoger zal worden. De handel zat - dit prijsverschil moeten opvangen. Een speciale regeling is reeds getroffen met de tabakstelers op Rhodesia. Een bekende naam, vindt u niet? Daaraan hebben wij ook zulke „aangename" herinne ringen. Alle voorradige tabak is reeds ter beschikking van de Britse sigarettenindustrie gesteld en tweederde van de tabaksoogst der komende vijf jaren wordt voor Engeland gereserveerd. =m. Engelse dagbladen aan hét hamsteren en dé winkeliers over het sigaretten-tekort veel ge houden steeds moer onder de toon bouw". De Engelsman schynt eiT de zelfde vooroordelen, tegen te hebben als wij destijds. Uitvoerig worden ar gumenten, als zou zelfgetéelde tabak niet te genieten zijn cn< dat het En gelse, klimaat-en de bodem er niet voor geschikt, zouden zyn weerlegd; Hele kolommen worden, gewijd, aan Een bekende naam interviews met de gelukk'ge bezit ters van „eigenbouw". Het schijnt dat er al veel mensen de schaarste heb ben- zien aankomen en vroegtijdig zich .op de tabaksteelt hebben toege legd. De Nationale Bond van Kleine Winkeliers heeft in een telegram;aan de Board of Trade geprotesteerdte gen' het feit, dat „vele mensen, naar de drank gedreven worden, omdat er wordt in da café's nog wel: eens een roker tje te krijgen is". bank. De Britse roker zit er echter maar mee, want er is absoluut niets meer te krijgen. De regering heeft thans reeds maatregelen aangekondigd om de zwarte handel in sigaretten tegen tc gaan. Iedere handelaar die boven de standaardprijzen durft uit te gaan zal van verdere leveranties worden uitgesloten. Verder is er de groot handelaar op gewezen, dat zij moe ten toezien dat hun afleveringen niet ir» verkeerde handen komen. Mocht het noodzakelijk zijn dan zal ook hier de regering ingrijpen cn drastische maatregelen nemen. Er zullen geen verders voorraden tabak meer worden gevormd. De re serves zullen daarentegen worden aangesproken. Voorts zullen in de si garetten meer Balkan-tabakken ver mengd worden, zodat de Engelse ro ker zijn Virginia, waarvan hy onaf scheidelijk was, voorlopig toch ge dag zal moeten zeggen. Men heeft wel beloofd de bijmenging geleidelijk Het doet een beetje denken aan dc tijd, dat wij in-rijen stonden voor te doen plaats vinden, zodat men et de winkels in die barre oorlogswinter cis we gehoord hadden dat cr niets van zal merken. De Balkanta- eindelijk weer eens wat te krijgen was. De foto Werd echter gemaakt' bakken zijn duurder dan de thans ge- in het; Londense Piccadilly en zij toont ons de langste queue die er Don- bruikte.- maar het is niet waarschijn- derdag voor een sigarettenwinkel te vinden was. Dat was een van de lijk dat de prijs der sigaretten, die al weinige winkels, die nog wat verkocht. Op dc meeste winkels hangt een ongeveer f 2.25 per twintig bedraagt. bordje „Sorry, No cigarettes" (Sigaretten uitverkocht). was toen weduwe en had enkele kinderen,' die echter niet bij haar woonden. Na korte tijd kwam de zuster van de vrouw met haar twee kinderen by het echtpaar inwonen, evenals een 67-jarige wachtsman, eveneens uit Zeeland. R. kreeg in zijn eigen huis niets meer te vertellen en had het slecht, o.a. gaf zijn vrouw hem haast niet "te eten. Niettemin hield bij veel van haar. E endag of tien geleden maakte de jonge vrouw, kennis met een grondwerker uit Amsterdam, bij wie ze enige tyd doorbracht. De vrouw dreigde haar man deze week, dat de grondwerker vandaag. Zaterdag, naar'Rotterdam zou ko men, om samen, met haar een „flin ke borrel te drinken en hem, R,, uit. de weg te ruimen." Dit bracht R. op de gedachte, zijn vrouw te doden» want hij zou haaT niet willen afstaan aan een ander. De bijl zette hij gereed en vannacht sloeg hij toe. In dezelfde kamer sliep de zuster van zijn vrouw, die wakker werd, nadat.de daad ge pleegd was. De dader heeft wat water gedronken in de keuken en is daarna naar de politie gelopen. Hij zegt nu, berouw te hebben. Dc regering maakt bekend, dat in de afgelopen week tot haar leedwe zen de navolgende; verliezen zyn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: korp. A, A, van'Erp, legcrnr 241118009, af komstig uit Eindhoven, overleden aan oorlogsverwonding>f;16 Aug. '48. Sold. P. Q. Nagtzaam,legernr. 2604280S3, afkomstig uit Roosen daal, overleden aan oorlogsverwon- ding op 8 Augustus 1948;-Sold, EL W. Scheepers, legernr. 250825119, afkomstig uit-Weert. Overleden aan oorlogsverwonding op .13 Aug, 1948. K.N.I.L;: geen verliezen; Kóni Mannes-geen verliezen. Op het Potsdammer Plein, dezelfde plaats waar zich Donderdag d_e homing voordeed tussen Sowjet-politie en Duitse burgers, en waarbij aan de zijde van de politie schoten op het publiek werden gelost, heeft zich Vrijdag wederom een razzia tegen zwarte handelaren afgespeeld. Ook bij deze actie drongen, volgens Keuter, Sowjet-politieagenten de Amerikaanse zone van Berlijn binnen, toen zij een groep Duitsers achtervolgden. Toen de L'-itse politie van de Amerikaanse sector hiertegen pro testeerde, keerden de Sowjet-agen- ten zich tegen de agenten van de Amerikaanse sactor en namen er zes gevangen, die zij meevoerden naar de Sowjet zone. Twee hunner zijn onmiddellijk weer in vrijheid gesteld. Omtrent het lot der vier an deren is niets bekend. De chef van "het Amerikaanse mi litaire bestuur van Berlijn, kolonel Frank Howley, heeft de onverwijlde vrijlating der vier politiemannen ge- eist. Wat betreft de incidenten van Donderdag, deelde de Amerikaanse commandant te Berlijn mede, dat het niet in de bedoeling ligt een of ficieel protest in te dienen by de Sowjet-autoriteiten, daar de actie, die zij uitvoerden volledig gewettigd was. Volgens de „London Evening News" bereidt Stalin In Zuld-SIa- vië een staatsgreep voor. die ten doel heeft de regerlng-Tito weg tc vagen en te vervangen door een „orthodox-Stalinistisch bewind". Als opvolger van Tito wordt ge noemd kolonel-generaal Dapche- vltch. Ook uit de'berichten van het Londense, "communistische blad „Daily Worker" valt op te'maken, dat een tegen Tito gerichte mili taire beweging in voorbereiding is. Deze krant, echter, vermeldt niets over leiding, die Moskou aan deze staatsgreep zou verlenen. Zij be weert onder meer, dat „het Zuid- Slavische volk niet geregeerd wenst te worden door een Napo leon of het slachtoffer, mag zijn van een avontuurlijke economische po litiek. De strijd kan langdurig wor den en het is niet buitengesloten, dat men tot een compromis komt, maar tenslotte zal Zuid-Slavië ge red worden uit de klauwen van het westelijke imperialisme en zijn weg •naar het verenigde socialistische front terugvinden." Vrijdag is in Stockholm de ze ventiende internationale Rode Kruis-conferentie geopend. De ver gadering koos bij acclamatie graaf Bernadotte tot haar voorzitter. Ongeveer 500 afgevaardigden uit 58 landen kwamen, in het gebouw van de Koninklijke Opera bijeen voor de openingsplechtigheid, die werd bijgewoond door vele leden van het corps diplomatique. Aan wezig waren bovendien prins Ka- rel. dc broer van koning Gustaaf van Zweden en voormalig voorat ter van het Zweedse Rode Kruis, en prinses Ingeborg. De conferen tie zal twaalf dagen duren. Dft voorzitter van het Amerikaanse Rode Kruis, tevens president van de Liga van Rode Kruis-Verenigingen. bracht in zijn rede hulde aan Graaf Bern a do tie's pogingen als U.N.O.-be- middelaar ïr Palestina. De vice-voorzitter van het Poolse Rode-Kruis, mevr. Irene Domanska, heeft geprotesteerd tegen de deelne ming van Spanje aan de ïtode-Kmis- conferentie. „Polen en Tsjechoslowakije zenden geen afgevaardigden", zei hij; „omdat overleg met een fascistische regering na de ervaringen in de laatste oorlog zinloos is." Amerika schenkt Re pu b) ikeinee delegatie terug haar Djogja? Het republikeinse persbureau An- tara meldt, dat de republikeinse delegatie Maandag per trein naar Djogja zal vertrekken, In politieke kringen wordt dit vertrek veelzeg gend geacht, aldus Antara. ,Bofc" de Korver aaat met pen sioen. Op pagina vier wijden wij een artikel aan deze uitnemende sportman, 'dia 1 September zijn taak als chef van de afdeling Sport zaken van Jiet bureau uoar de Li chamelijke Opvoeding neerlegt. Israël heeft Vrijdag een memo randum aan de Veiligheidsraad ge zonden, waarin verklaard wordt, dat Israël aan de voorwaarden voor lidmaatschap van de V.N. voldaan heeft, daar het getoond heeft een „vredelievende staat te zijn, die be reid is de verplichtingen krachtens het Handvest te aanvaarden en na te komen". Een woordvoerder der Israëlische regering verklaarde dat de bedoeling van deze stap is, de grondslag te leggen voor een offici eel verzoek tot toelating, dat waar schijnlijk de volgende maand zal worden ingediend. i ATIEMAND, die na-helzagen, liggen rollen luidsprekers prijken U V 'vandaag dé „Nieu- tapijt opgestapeld, aan de wanden, we Kerk" te Amster- staan de potten verf De deelnemers aan dam,- waar de inhiildi-'. nog open. Toch is de het Oecumenisch con- ging van prinses Julia- -kerk klaar. Want in 't gres, dat hier Zondag na tot koningin der schipstaan de 2000 aanvangt hadden zich Nederlanden zal plaats stoelen, waarvan er 600 geen schoner omgeving ■vinden,dcbenaming splinternieuw zijn, in hunnen dromenEn I„Nieuwe" nog zou teil- het gelid. De ingelegde ook, wanneer de grote len misgunnenVol- hquten vloer is ge- ogenblikken in de kerk gens sommigen zal olied. Het koperen voorbij zijn. de stella- 'zeifs vaji .deZé 'kerk, koorhek glanst als ges verwijderdde met de boaw: waarvan nimmer te voren. De planken de grafstenen in: het begin van de microfoons zijn geïn- niet langer aan het oog vijftiende' ééUw werd stalleerd. De 156 plaat- zullen onttrekken, zal begonnen' voortaan, ge- SQh voor buitenlandse de historische kerk een segd moeten, worden, en 44 voor binnenland- deel van deze glans en dat de: bouw in 194S se journalisten zyn ge- niet te vergeten de 600 werd voltooid. nummerd. De ouder- nieuwe kerkstoelen, lingenzetels zijn ge- behouden. Iets wat Wel snerpen. Inde transformeerd in fato- overigens niet onver- zijbeuken nog de clr- grafenccllen en de 62 diend lijkt. In de drie jaren sinds het einde van d.e oorlog heeft de Amerikaan se regering aan de rest van de we reld 16-000.000.000 dollar geschon ken voor de wéderopbouw. Boven dien heeft zii, met inbegrip van het Europese herstelprogramma, nog credïeten en schenkingen toege zegd ten bedrage van 9.000.00U-000 dollar. Een gedeelte Van déze fabelach tige bedragen is naar landen achter het ijzeren gordijn gegaan, o.m. 468:000.000 dollar naar de Sowjet-? Unie. Hond. 13.672.000.000 dollar of wel 85 pröóenC gegaan naar ge-, bieden, die volgens de UNO tot de oorlogsslachtoffers gerekend, moe ten worden. Een som van 2.119.0,00.000 dollar of 13 prdcent ging naar Duitsland en Japan; terwijl 445.000.000 dollar of drie procent naar andere lan den is gegaan, waaronder Canada en Zuld-Amerika, Nederland ontving 364.0004)00 dollar, N e d e r I a n ds-I n d l S 70.000.000 dollar. Het grootste deel van deze bedragen moet ons land terugbetalen., Groot-Brittannië ontving- het grootste deel van _de; Amerikaanse steun. Het .kreeg;meer. dan twee maal, zoveeLals enig ander land; n.l. .4.699.000,006 dollar, waarvan 299.OO0.O0QO dóllar niet terugbe taald behoeft te worden. De heer Arthur G, Syran van de afdeling vervoer te Washington van de E.C.A. is vandaag uit Parijs naar 's-Gravenhage vertrokken voor de besprekingen over de .fifty-fifty"-clausul e van de wet op de hulpverlening aan 'het buiten land. Volgens deze clausule moet minstens 50'procent van.'de'met gelden van de E.C.A. in de V.S. ge kochte goederen met onder Ameri kaanse vlag varende schepen ver voerd worden. Syran deelde mede, dat het doel van zijn bezoek aan Parys was, deze bepaling te bespreken met de commissie voor het zeevervoer van de organisatie voor de Europese economische samenwerking. Da commissie besloot een subcommis sie te vormen, welke plannen zal ontwerpen voor de deelnemende landen, die het vervoer der ladin gen in overeenstemming moeten brengen met de eisen van de E.C.A.; zo deelde Syran verder mede. Ver der besloot zij, dat de administra teur van de E.C.A. globaal toezicht zal houden'op de bruto-tonnage en dat de nieuwe subcommissie zal bepalen, .welk percentage der goé deren elk land mét Amerikaanse schepen zal vervoeren, opdat het totale percentage van vijftig pro cent bereikt wordt. In Nederland zal Syran bespre kingen voeren met ambtenaren van de E.C.A. en met Nederlandse scheepvaartautoriteiteri. IETS WARMER Weersverwachting, geldig van Zaterdagavond tot Eondagavond. Matige tot krachtige Zui delijke wind, later draaiend naar Zuid-West. Vooral aanvankelijk zwaar be wolkt met plaatselijk enige regen maar later opklaringen. Iets hogere temperatuur dan vandaag. 22 Aug. Zon op 5.35, onder 1S.50- maan op 21.—, onder 8.12. 23 Aug.r Zon op 5.3B, onder 19.43 maan op 21.10, onder 9.21. 22 Aug. Hoog water te Rotterdam: t(j) 5-27 UUr; 2C ty 18 22 UUC {sprin*"' 23 Aug. lHooè' water té Rotterdam: Ie tij 6.54 uur; .2e tij18.51 t^ur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1