Gunstige wending in de toestand? HET ROTTEEDAMSCH PAROOL' Een week lang feest in Rotterdam Geloof, omgezet in daden, enige juiste wapen tegen communisme Vliegongeluk bij Valkenburg kost twee mensenlevens Stalin zou rechten der Westelijke mogendheden hebben erkend Vrouwen vragen vlees Vredesgesprek tussen Arabieren en Israël? Sprookjesachtig geschenk Sovjetconsulaten in V.S. gesloten Rusland antwoordt V.S. inzake Kasyenkina Najaarsbeurs wordt op 7 September geopend Fireflyontplofte in de lucht na tegen broeikas té zijn gevlogen Uitgebreid programma met tal van hoogtepunten John Foster Dulles tot Congres der Kerken: Hromadka (Praag): Westen kan de huidige vraagstukken niet aan Feest in 't kort Ons extra snoep voor ieder in feestweek Beëindiging van-zeep- distributie overwogen Weerbericht AMSTERDAM TOOIT ZICH Woensdag 25 Augustus 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Aboan.prijsi per week 0.31 per kwartaal 4,losse nummers 0.09 Ongericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 199. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B.'de Vries Hoofdredacteur; Th. Ramaker Te Moskou gelooft men, dat het onderhoud tuisen Stalin en de drie WestelUke afgevaardigden „het beeld van de onderhandelingen der grote mogendheden over Duitsland totaal veranderd heeft." Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft beves tigd, dat de besprekingen zullen worden voortgezet. Er Is echter nog geen nieuwe datum voor een be spreking vastgesteld. Zowel de Amerikaanse pers als de autoriteiten blijken veel opti mistischer dan te voren, tengevol ge van „zekere nieuwe denkbeel den" bij de onderhandelingen. Deze nieuwe denkbeelden zouden hierin beslaan, dat de Sowj et-Unie de rechten van de Westelijke mo gendheden Berlijn mede te bestu ren op ondubbelzinnige wijze zou erkennen. De Westelijke geallieer den zouden hun recht om de stra ten en wegen naar Berlijn te ge bruiken erkend zien. Eveneens zou zijn komen vast tc staan, dat de Westelijke mogendheden het recht hebben mede-toezicht te oefenen VLEES Maandagmiddag trok een optocht van Amsterdamse huisvrouwen door de straten van de hoofdstad met borden en spandoeken,- waarin zij htm ontevredenheid over de gang der vleesdistributie tot uit drukking trachten. De groep op de Dam. Een deputatie van de Nederland se Vrouwenbeweging is gisteren naar het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ge weest met het verzoek om verrui ming van de vleesdistributie. Daar het niet gelukte de minister' te spreken te krijgen is een brief overhandigd, waarin aangedrongen wordt op beschikbaarstelling van vlees. De minister van buitenlandse za ken van .Israël," Mosje Sjertok, zou hebben meegedeeld, dat er voorlopige vredesonderhandelingen plaats hebben tussen de Arabieren en Israël, ineen niet nader te noe men hoofdstad. Er zou hier sprake zijn van een voorlopige jred ach ten- wisseling". Dit bericht is omgeroepen door radio New York. Joodse, Syrische en Libanese functionarissen hebben te New York gezegd dat zii niets hadden mede te delen over besprekingen. <3ie on langs tussen leiders van Israël en van de Arabieren over een Pales tijnse vredesregeling zouden zijn gehouden. Volgens Abdoel Rahman Azzam Pasja, algemeen secretaris der Ara bische Liga, mist het bericht elke grond. „Het is niet in het belang van de .Arabische zaak, besprekin gen achter de schermen te be ginnen", aldus deze functionaris. Ook de Syrische minister van bui tenlandse zaken heeft de juistheid van het bericht ontkend. AMERIKAANSE FILMS IV EUROPA .,De vooruitzichten voor de Ameri kaanse films in Europa zijn somber tengevolge van het tienemend verzet legen de import ervan, zowel door de democratische regeringen als door de regeringen achter, het IJzeren Gordijn", aldus Irving A Maas, de vice-president van de .Motion Picture Export Asso- siatlon" verklaard na zyn terugkeer continent. Ruim 400 jaar geleden trokken Nederlandse wevers naar Engeland en vestigden zich in East Anglïa. De afstammelingen van deze land verhuizers dragen hun land van af komst r,og steeds een warm hart toe. Zulks bleek na dc bevrijding, toen de afdeling Norwich'van de Anglo- Nederlandse sport associatie direct uitwisseling van bezoeken tussen ons land en Engeland organiseerde. Het blijkt opnieuw, nu dc oorspron kelijk Hollandse wevers zes prach tige zijden shawls hebben vervaar digd, die met nog"40 yards crepe de chine verzonden zullen worden aan Koningin Wilhebnina ter gelegen heid van haar gouden jubileum. op elke valuta, die tot valuta van Berlijn wordt gekozen. Te Moskou gelooft men dat Stalin door zijn laatste bijeenkomst met de Westelijke afgevaardigden de internationale toestand een gun stige wending leeft gegeven. Naar verluidt zijn de afgevaardigden „buitengewoon tevreden" met de aard van een mededeling, die Sta lin hun gedaan heeft. De Sowjet-regering heeft beslo ten alle Sow jet-consulaten In de Verenigde Staten te sluiten. In de betreffende verklaring verlangde men ook de sluiting van het Ame rikaanse consulaat In Wladlwostok. De Sowj et regering heeft op de verklaring van de Verenigde Sta ten van 19 Augustus, betreffende de gevallen Kasyenkina en Sama- rin, geantwoord, dat de Ameri kaanse beweringen „ongegrond wa ren en niet overeenstemden met de feiten". Verder hebben de Sovjets verklaard dat hun acties en ver klaringen in deze beide gevallen, volkomen- overeenkomen met de wettelijke "bepalingen, die de Sov jet-Unie heeft voor de verdediging van zijn onderdanen tegen misda dige aanslagen op bun vrijheid en burgerlijke rechten. Met het doel het gerucht dat de opening der komende Najaarsbeurs enige dagen zal worden uitgesteld tegen te spreken, wijst men er ons van officiële zijde op, dat deze opening zal plaats Jicbben op Dinsdag 1 September. Op de komende Jaarbeurs zal een nieuwe rtctvringaanwijzer voor auto's in het oog vallen. Deze speciale aanwijzer is geheel binnen in de auto gemonteerd. De constructie is zodanig, dat de ver lichte cyllndrische pijl ia horizontale richting kan worden in- en uitgescho ven. De slijtage wordt hierdoor tot een minimum gereduceerd, terwijl de wer king schokvrij kan geschieden defecten aan het lampje, dat in nchtingpijl Js aangebracht, kunnen worden vermeden o£ tot een minimum worden beperkt. De Britse persfotograaf Jack Chit- kam maakt een opname, van een Duitse politie-agent van de Ooste lijke sector, nadat deze politieman met drie tinderen. hem. aanvanke lijk heeft achtervolgd in de Britse sector. De achtervolging werd pas opgegeven, toen bleek, dat Britse militaire politie in de buurt was om, bijRussisch optreden in te grijpenDe tweede foto toont op de voorgrond Britse militaire politie, op wacht bij het Potsdamer Plein. Aan de overzijde van tic straat (in witte cirkel) de Russische collega plaats. Sedertdien is de Westelijke van de Britten. Op dit nf vond waakzaamheid toegenomen en ble- in de.af gelopen dagen dc mensen- ven de laatste dopen nieuwe arres- roof 'naar deOostelijke sector foties uit. „Nederlandse" omroeper van Radio Bremen voor het B.G. „Een van de meest onsmakelijke gevallen van collaboratie", zie daar de karakteristiek, die de advocaat fiscaal bij het Amsterdamse Bijzon dere Gerechtshof gaf van de zaak tegen de Z8~jarige Tonneman, Deze werd in 1942 door de Duitsers aan gesteld als vertaler bij de „Frem- densprachedienst". De man deed zo goed zijn best, dat hij verant woordelijk redacteur werd van het blaadje „Van Honk" voor Neder landse arbeidsslaven In Duitsland. In November van hetzelfde jaar kreeg hij er de betrekking bij van omroeper van de beruchte zenders „Bretoen en Friesland" en was uit dien hoofde aansprakelijk voor een der meest minderwaardige onder delen van de Duitsè propaganda. Na korte tijd voor „Calais" te heb- oen gewerkt en nieuwsberichten en politieke commentaren te hebben gelezen voor de korte golf-zender naar Nederlands-Indië, besteedde hij de Iaqi«te maanden van de oor log aan radiopropaganda voor de zender „Het Vrije Zuiden", die ge richt was tegen de bevolking van Brabant en Limburg. In dezelfde tijd werd hy op een spionnage- school te Bussum klaargestoomd voor cprniend werk achter de li nies. De aldaar verworven kennis heelt *E. echter nimmer in de prak tijk kunnen brengen. De eis tegen T. luidde acht jaar gevangenisstraf. NA lezing van het officiële programma van de feestelijkheden te Rotterdam, van 31 Augustus tot en met zes September, kunnen wij niet anders zeggen, dan dat in onze stad de hulde aan onze jubilerende vorstin en aan haar opvolgster, prinses Juliana, zich op grootse en boeiende wijze zal manifesteren. Rechercheurs aanvaarden steekpenningen Twee rechercheurs van de poli tieke recherchedienst, K. .en E., die een onderzoek moesten instellen bij een firma te Rotterdam, beschul digd van collaboratie, gaven enig praten te kennen, dat zij de zaak wel in orde konden brengen, mits de firma hun een bedrag van tienduizend gulden ter beschikking stelde om hier en daar wat gaten te stoppen. De firma stemde hierin toe. Sedertdien hebben de gedra gingen der pohtiemannen, die uit gaven deden, die hun normale in komen ver te boven gingen, arg waan gewekt. Op aanwijzing van het hoofd van de dienst werden zij gearresteerd. Spoedig legden zij een volledige bekentenis af. Niet minder dan 32 pagina's telt het feestprogramma dat door de Rot terdamse Gemeenschap is uitgege ven. Het geeft een uitvoerig over zicht van de talrijke gebeurtenissen tijdens de feestweek, die geopend, zal v/orden met de traditionele viering van Koninginnedag op 31 Augustus. Wij kunnen uiteraard slechts hier en daar een greep doen uit het vele feestelijks dat geboden wordt. Voor het overige geven-wij de raad een, programmaboekje te kopen, dat- sinds vandaag in de boekwinkels, kiosken en zelfs op straat voor een kwartje verkrijgbaar is. De feestverlichting, die op 31 Augustus wordt ontstoken, zal na tuurlijk geen Rotterdammer verzui men te gaan zien. Tot nu toe zijn reeds 60.000 lampen aangebracht en 400 armaturen voor speciale verlich ting. Het GJE.B. heeft in 42 straten in de stad hulp verleend bij het aanbren gen van feestverlichting door het materiaal hiervoor te leveren en be hulpzaam te zijn "bij de montage. Niet minder dan ,44 gebouwen en 40 fonteinen in de stad zullen ver- lidht worden, de laatste met mede werking van het Drinkwaterleiding- bedrijf, dat hiervoor extra druk moet geven. Het park aan de heuvel wordt wat men noemt feeëriek verlicht. Een route van 2,8 km is in het park uit gestippeld,' waarlangs het publiek een fantastische verlichting van bo men en vijvers met spuitende fontei nen zal kunnen bewonderen. Maar begeeft D zich vooral niet buiten de door borden aangegeven weg want anders ziet U de verlichting niet op haar voordeligst en loopt men boven dien kans een schrobbering te krij gen van een der 60 agenten, die bij dat lichtfestijn een oogje in het zeil zullen houden. „Natte commissie" Ja, zo werd de commissie ge noemd, die zich speciaal bezig hield met de voorbereiding van de verlich ting op de Nieuwe Waterweg. Van Willemsbrug tot de werven van de R.D.M. zullen van afstand tot afstand prachtig verlichte vaar- cn hefwerktuigen te zien zijn. H.M. vliegdekschip „Karei Doorman"' is weliswaar naar Amsterdam vertrok ken om daar deel te nemen aan de vlootrevue, maar in zijn plaats komt de torpedojager „Heemskerck, die te zamen met enkele andere vlooteen- beden eveneens verlicht zal worden. De allegorische optocht, die op 4 September door de straten zal trek ken wordt, zoals wij reeds schreven, in haar geheel uit Den Bosch „ge ïmporteerd", waar z|j reeds op 31 Augustus gehouden wordt. In 20 bussen zullen de circa Hoe Herman Moerkerk zich de narren in de allegorische optocht voorstelt Twee toespraken hebben gisteren op het congres der kerken te Am sterdam dc meeste aandacht getrokken. Het waren die van John Foster Dulles en van prof. Hromadka. De eerste, die-in het politieke leven van de V.S. een belangrijke rol speelt hjj Is een der prominenten van de republikeinse partij eft wordt genoemd als toekomstig- opvolger van Marshal! zei oun. dat een universele wettelijke vredesorganisatie niet tot stand kan 'worden gebracht doordat communistische partijen de rege ringen van zestien landen Controleren en zodoende bijna een. vierde deel van de wereldbevolking beheersen. Prof. Hromadka's woorden stonden daar diametraal tegenover. Deze hoogleraar uit Praag zei o.m. dat dc wereld niet kan worden georganiseerd op een anti-communistische, antt- Sovjetrusslsche basis. Geweld te gebruiken om het com munisme te vernietigen was niet de juiste weg, aldus formuleerde Dul les zijn standpunt: het zou dom en verkeerd zijn ojp door geweld de mensen te overtuigen dat men geen geweld mag gebruiken. Er is echter een weg, om tot 'éen oplossing te komen: Zy, die geloven, moeten zich nog meer inspannen om hun ge loof om te zetten in daden. Zij, die geloven in de wetten der moraal en in de menselijke waardigheid moe ten zich er nog meer op richten, dat hun sociale instellingen deze Idealen weerspiegelen. Hun voorbeeld zal door anderen gevolgd worden en een verenigingsproces zal een aan vang nemen. „En dit." zo riep spreker uit, „is niet slechts een speculatieve mo gelijkheid. Het is een.waarschijn lijkheid. De geschiedenis heeft ge leerd, dat de mensen overal en te allen tijde werden aangetrokken door een poging het idealisme met de realiteit te doen samengaan." Dulles wees er nogmaals op, dat de wereldsituatie ernstig is door de sterke verdeeldheid. Aan da ene kant staan zij. die voorgeven het welzijn van de massa te zoeken, maar het morele bouwsel te ver werpen, dat noodzakelijk is om hun streven vredelievend en vruchtbaar te maken. Aan de andere kant staan degenen, die het morele bouwsel, dat nodig isf voor de vrede, aan vaarden. Zij leven echter in een schijnbaar materialistische en gees telijk onvruchtbare sleur. De schei ding tussen deze twee groepen zal, volgens spreker, vervagen als zij, die geloven in de wetten der moraal en die der menselijke waardigheid, door hun werken kunnen aantonen, dat hun politieke praktijken in feite rusten op hun geloof. «Geen gordijn" Aan de suprematie van het Wes ten bij het leiding geven in de we reld komt snel een einde ziedaar de kern van het betoog, dat' de Tsjechoslowaakse theoloog Hro madka hield. Hij vertegenwoor digt een der kerken „van achter het IJzeren Gordijn", maar sprak tot" de gedelegeerden: „Geen- enkel gordijn, of het van syde, goud of ijzer is, mag ons scheiden. Alle nationale- en klasse-obsessie moet worden weggenomen." Thans deden volgens spr. de ver. drukten der maatschappij zich gel den en het was niet langer het Wes ten, dat leiding gaf. ..Ik zeg niet dat het Westen gedoemd is tot onder gang en verval, maar de bewoner van bet Westen schijnt vreesachtig, verlamd en hulpeloos bij dc behan- deling van de vraagstukken van de- te tijd. Bovendien stelt het Westen zijn vertrouwen in die elementen, binnen wat wij de -Oostelijke in vloedssfeer noemen, die politiek dood en zieltogend-zijn. Het communisme, zo 'zei prof. Hromadka nog, heeft, ofschoon hc4 atheïstisch js, veel In zich van de sociale drang van de levende kerk, van het apostolische tijdperk af, door het tijdperk van de klooster orden heen, tot de reformatie en het liberale humanisme. Vóór wie geen feestprogramma macht kunnen Kopen volgt hier een geknopte beschrijving van de voor naamste feestelijkheden op Ko ninginnedag en de Woensdag daarop volgend. 31 AUGUSTUS: 8.30 Wielerwedstrijd langs het cir cuit Maashaven. 9.33—10 Bespeling van het raad huis-carillon. 10.30 Défilé van Rotterdamse ver enigingen voor het raadhuis, gevolgd door langhiilde doo* 1500 zangeressen en zangers. Tevens demonstratie folkloris tische dansen, door volksdans groep nit Orange (Frankrijk). 10.30—17 Athletlek wedstrijden op het Nenyto-terreln. 1417 Bloemcncotso. Begin Ael- brechtskade, einde ParkHaan. 14—17 Jeugd-demonstAtles op ter rein rondom St. Laurens kerk. 15 Poppenkast voor kinderen in theater Dljkzigt, Om 20 mu voorstelling voor volwassenen. 15 Twee kilometer zwemwedstrijd In Delfghavense Schte. 15 Zangver. 11111evliet. 17.30 volksxanguur op trappen Beursgebouw o.Lv. mevr. Grimb erg -Huyser. 20 Ontsteking illuminatie van ri vier, haven cn stad. 20—22.30 Franse en Nederlandse Volksdansen in theater Dljk zigt. PROGRAMMA VOOR Woensdag i sept.: 15 Poppenkast voor kinderen In theater Dljkzigt. zo uur voor stelling voor volwassenen. 20 Voorstelling voor genodigden van „De storm" van Shake speare, gevolgd door huldl- gingsspel „Na de Storm". deelnemers en deelneemsters van Den Bosch naar Rotterdam reizen en in de Rivièra-hal door 25 grimeurs worden omgetoverd in edellieden, boeren, narren, minstrelen en wat niet al. De Bosschenaren brengen alles zelf •mee. costumes, vlaggen, praalwagens (in onderdelen), zodat in Diergaarde Blijdorp de hele optocht nog slechts gemonteerd behoeft te worden onder het critisch oog van Herman Moer kerk, de ontwerper. In de stoet, die ongeveer 2% km lang wordt, zullen, honderden paar den, koeien, schapen en andere vier voeters meelopen. Vooral voor de koeien is zo'n lange mars natuurlijk niet tc doen. Daarom zal een deel van dat beesten-materiaal onderweg „ververst" moeten worden. De optocht zal op enkele punten van de stad, bij museum Boymans, Bergsingel en Jonker Fransstraat, halt houden voor het geven van voorstellingen door dansers, min strelen ctc. De lengte van de route, die de op tocht zal volgen moest beperkt wor den tot 7Vs. km. in het noordelijk stadsdeel met al die dieren over de Willemsbrug trekken blykt be zwaarlijk maar het bloemencorso, dat op 31 Augustus wordt gehouden, volgt een weg van 27 km. door de gehele stad. Reeds hebben zich 150 deelnemers opgegeven en verwacht wordt, dat dit aantal "nog zal toene men. Hoewel op Koninginnedag op verscheidene plaatsen in de stad, o,a. aan de Kralingse plas en op Charloïs aan de Kromme Zandweg, vuurwerk wordt afgestoken, is vopr het grote vuurwerk op het Frinsenhoofd, Za terdag 4 September f22 uur) gereser veerd. Een geweldig werk was er verbon den aan de voorbereiding van al die feestelijkheden in-de stad en in haar wijken, waarvan het programma melding maakt. Aan al die Rotter damse mannen en vrouwen, bestuur- deren van de Rotterdamse Gemeen schap, overheidspersoneel en parti culieren, die daaraan wekenlang, dikwijls met opoffering van vrije tijd en vacanide enthousiast hun of haar beste krachten gegeven hebben: Huidel Gistermiddag tegen half drie fs een vliegtuig van het type Firefly boven de kom van het dorpje Val kenburg by Den Haag uit elkaar gesprongen. De beide Inzittenden zijn by dit ongeluk om het leven gekomen. Het "vliegtuig was volgens ver klaringen van ooggetuigen met zeer grote snelheid in duikvluht naar beneden gekomen. Met de lin kervleugel raakte het toestel een broeikas. Deze werd volkomen ver nield, doch dc piloot slaagde er toch nog in, het toestel enkele meters op te trekken. Toen gebeurde het. Met een oorverdovende klap, die vele ruiten in de omgeving deed springen, explodeerde het vliegtuig boven de boerderij van de heer P. van Ooms. De brokstukken liggen in een straal van meer dan 300 meter verspreid. Door deze rondvlie gende brokken werden vier mensen gewond. Het elfjarig jongetje Bertje Schaap had een gebroken been, de arbeider H. Blansjaar, die in de buurt werkte, kreeg een ernstige beenwonde en mej. Van Ooms een wond aan het hoofd. Een andere arbeider, A. van Velzen, liep een hersenschudding op. Diverse huizen werden door de explosie beschadigd. Na het ongeluk was reeds spoe dig personeel van het vliegveld Valkenburg, dat slechts enkele honderden meters verwijderd is, op de piaats van de ramp aanwezig. De slachtoffers waren niet te identificeren, daar de explosie hun lichamen geheel verminkte. Op vrachtwagens werden de brokstuk ken van bet vliegtuig naar het vliegveld vervoerd. Ook de stoffe lijke overschotten werden, voor zo ver zij gevonden zijn. naar het vliegveld Valkenburg overgebracht. Het vliegtuig behoorde tot het vier de squadron van het vliegtuig moederschip „Karei Doorman" en was voor de tijd dat de „Karei Doorman" in Amsterdam was, op Valkenburg gestationneerd. De bemanning bestond uit de 21-jarige adelborst eerste klasse Kon. Marine reserve F. 3. C, Meu- lenberg uit Utrecht en de 18-jarige matroos-schrijver tweede klasse F. J. Palings uit Gestel. Beide slacht offers waren ongehuwd. Ter gelegenheid van het rege ringsjubileum van de Koningin wordt aan alle leeftijdsgroepen een bon voor 100 gram versnaperingen beschikbaar gesteld. Deze bon wordt in dc bonnenlijst van deze week opgenomen. Tevens is met het oog op de feestelijk heden aan ysbereïders er limona defabrikanten een extra toewijzing suiker versteekt. Ziehier de noodlottige gevolgen van het vliegtuigongeluk bij Valken burg (ZH), waarbij twee personen om het leven kwamen. Het toestel dat een duikvlucht ondernam, kort- door tot dusver onverklaarbare oorzaak niet tijdig genoeg optrekken, zodat het vliegtuig, een Firefly te pletter sloeg tegen een groep boercnbehulzingcn. Door de explosie, dia op de botsing volgde, vlogen onderdelen van het vliegtuig rond tot in een omtrek van enkele honderden, meters, waardoor de schade nog werd vergroot. OP DE FOTO, de woning van de tuinder P, van Ooms met op da voorgrond wrakstukken van het vliegtuig (Van onze Haggse redacteur) Naar wij vernemen wordt de vraag of de rantsoenering van zeep kan worden opgeheven aan een on derzoek onderworpen. Vrij alge meen bestaat de indruk dat de rui me distributie van zeep in de laat ste maanden er op wijst dat er vol doende zeep aanwezig is om de rantsaenermgsmaatregelen op tc heffen. Daarbij wordt echter uit het oog verloren dat door de distribu tiemaatregelen ervoor gezorgd kon worden dat zachte zeep, huishoud zeep, soda en toiletzeep etc. in overeenstemming me{ de aanwezi ge voorraden worden gebruikt. Men is er in officiële kringen nog niet geheel van overtuigd dat de voorraad van ieder afzonderlijk artikel groot genoeg is om aan de vraag bij vrije consumptie te kun nen voldoen. Zou dat niet het geval zijn dan zouden bij de opheffing van de rantsoeneringsmaatregelcn bepaalde zeepproducten uitver kocht zijn. Het onderzoek dat thans wordt ingesteld zal deze vragen moeten beantwoorden en vrij spoe dig zal bekend worden of de zeep- rantsoenering zal verdwijnen of dat wij er voorlopig nog aan vast blij ven zitten. BRANDSTOFFEN VOOR KAMERBEWONERS Naar wjj vernemen zal aan kamer bewoners in September gelegenheid worden geboden brandstoffen voor het a.s. winterseizoen aan te vragen. Vrijheidsvlam uit Engeland naar Eindhoven Veldmaarschalk Montgomery zal op 13 September te Portsmouth, Hampshire, een vryheidsfakkel ontsteken, die van Engeland per boot naar Normandië en van daar door estafettelopers naar Eindho ven zal worden gebracht ter her denking van de" komst der Britse troepen in Nederland. 'In het staatsblad van Dinsdag 24 Aug. Is opgenomen een Koninklijk besluit van II Aug., houdende In stelling van hefc mobïHsatie-oar- logskruïs. Weersverwachting, geldig tot Donder dagavond: Matige tot krachti ge, langs de Wad- denkust aanvanke lijk nog harde wind uit Weste lijke richtingen. Wisselend bewolkt met enkele ver spreid optredende "buien. Voornamelijk In het Noord-Westen van het land. Iets lagere temperatuur. 26 Aug Zon op S.4I, onder 19.41; maan op 21.51, onder 13.02. 26 Aug. Hoog water te Rotterdam: le tfl 8.23 uur, 2e tij 20 22 uur. Waarnemingen: 75H.0 luchtdruk: W.Z. W. 5 wind; IB,S temp.; max. 29,S (he denmorgen 8.40 uur); ittln. 16.15 (he denmorgen 1.30. uur). Weersgesteldheid:' betrokken. t Personeelsinkrimping bij Bijz. Rechtspleging (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen is een groot ge* deel te van het personeel van het direc toraat-generaal voor de bijzondere rechtspleging in verband met de verge vorderde afwikkling van deze rechts pleging en de overdracht van het merendeel van dc kampen aan het de partement van justitie tegen- 1 October ontslag aangezegd. TJ ET was gtstere?i by«a echt in. O Amsterdam. Dat bijna echt slaat dan op de illuminatie. Als we zouden afgaan op het publiek, dat op de been was om deze generale repetitie te aanschouwen, dan zou den we moeten zeggen, dat het niet echter kon. Afgezien van dc haven, waar tij dens de eigenlijke feestweek ook dc grote schepen zullen worden geïllumineerd, viel er dan ook veel tc genieten. Van Leidsestraat tot Amstel waren de Herengracht, de Keizersgracht en Prinsengracht aan weerszijden omzoomd met guirlan des van duizenden electrische lampjes. De oude kerken waren overgoten met floodlight of staken met hun duizenden lampjes kantig af tegen de fluweelzwurte avondlijke hemel. De karakteristieke contouren der oude gebouwen, zoals de Haarlem merpoort, de Muiderpoort en tal van grachtenhuizen droegen bij tot het licht/eest en publieke werken van Amsterdam mag tevreden zijn met het resultaat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1