C D ïsS/" p&nt STADSNIEUWS Kethel viert het Oranjefeest Weer beïnvloedde stand der gewassen ongunstig Openluditvoorstellmgen voör kinderen van Paroollezers Schiedams Qpleidiifs-lnstitmit Schiedams Burgemeester Peek opende het Postduiven vlogen voor Kankerfonds Groot biljarttournooi in September De avonturen van kapitein Rob AGENDA Athletiekwedstrijden op Wilton-terrein Vlaardingen SCHEEPVAART SCHIEDAM Koeriersters 2 Woensdag 25 Augustus 1948 c Burgemeester Peek opende het Vanuit het zich In feesttooi kle dende Schiedam komende, deed het volop vlaggende Kethel Dinsdag avond de bezoekers uit de stad wel wat vreemd aan, maar reeds spoe dig geraakte men er aan gewend en op Het feestterrein aan het Noordeinde gekomen was men reeds geheel opgenomen en de feeststemming, die hier wei op rijn uitbundigst was. Bij een Oranje feest als dit vooral hoort een ope ningswoord en hiervoor kwant bur gemeester peek, vergezeld van zijn echtgenote persoontijk naar Kethel. Een alleraardigst idee was het van het bestuur van de Oranjevereni ging om hen per tilbury naar Ke thel te brengen, iets wat geheel paste in de landelijke sfeer die bet dorp ondanks de nabijheid van zo vele grote steden toch nog altijd wist te behouden. Op het feestterrein wachtte het bestuur van de Kethelse Oranje vereniging de burgemeester op. Direct na aankomst overhandigde Marian Houtbraken aan mr, Peek eer. bos anjers. De heer v. d. Loo sprak een welkomstwoord, waarna mr, peek geivaagde van het dub bele feest, dat wij in deze dagen vieren. ..Konlncin Wilhelm ma", aldus de burgemeester, „was steeds het middelpunt van ons volksle ven. een samenbundeling van onze volkskracht. Vooral de wijze waar op de vorstin in jaren van zorg en druk ons land redde door wijsheid en beleid,"dwonn aller bewondering af en haar volle grootheid, toonde Koningin Wilhelmina dan ook in de jaren van de oorlog. Zij \yas het Maandag vlogen 459 duiven van „De Postduif" mee in een verband van 13.009 duiven, die de Rotter damse bond liet vliegen van Arlon. Het ïnleggeld van deze vlucht kwam ten bate van het Kanker fonds. „De Postduif" had voor haar leden aan deze wedstrijd een grote collectie luxe en huishoudelijke artikelen beschikbaar gesteld, die in het clublokaal van de heer Doejaaren werden uitgereikt. De winnaars van deze wedvlucht, ■waarin de eerste duif na lossing om -zes uur om 9.44 en de laatste 10.11 - uur in het hok arriveerde, waren: 1, 34, 7$ W. Jansen; 2, 3 Th. Hol lander; 4, 6, 12, 14, 27r 30, 62. 71, 7a 79, 90, 91 J. de Waard: 5 J. Blom; 7, 46, 81 P. Broekmeyer; 8. 21, 51 J- v. d. Linden; 9 I. v. Tujro; 10, 25, 35, 66, 69, 72 J. Doe jaaren; 11» 16 Th. Weelïe; 13, 23, 80 M. Mourik; 15, 82 Gebr. v. d. Kant; 17 L. Crama; 18, 22, 42 A. Rigters; 19, 28, 61 Dipïoma P, de Kreuk en Co.; 20, 43, 86 A. Mooij; 24, 83 P- Verheugen; 26, 38, 85 W. Poort en Zn.; 29 Th. Jansen; 31, 89 J. Konijnenburg; 32 L. Verheugen; 33, 44 P- Gouweleeuw; 36 J. Snij ders; 37, 41 L. Borrani; 39, 48 J Klepke; 45 A. Wachtendonk; 47, 69. 77 C. de Graaf; 49, 53, 57, 70 V/. Wentcler en Zn.; 52 N. in 3t Hol: 54, 58 Srieber en Co.; 55, 64 C. de Puinder; 56, 74 P. v. Os en Zn.; 60. 73 M, Moezel; 63, 68 A. Brokling; 65 J. Kersemeijer; 67 W. Vermeer; 75, 88 W. v. Beuren en Co.; 84, 92 A. Konings. Op 10 September vangt een ste- denontmoeUng aan van biljarters uit Scbiedam-Vlaardingen en Maassluis- In Maassluis wordt ge speeld in het clublokaal van De Harmonie, in Y1 aardingen in club lokaal Ons Genoegen en in Schie dam m het clublokaal van De Karssebocm. Zestien spelers verte genwoordigen iedere stad bij deze wedstrijd, waarvoor de h?er J. Hoekstra een beker als prijs be schikbaar stelde. Het zijn: Schiedam: a. J. Mackay (Sluis) 210 car.; L. v. d. Liegen (Westen) 120 car,; L. Wijnen (Eureka) "70 car.; J, H. v. d. Zanden (Beijer) 57 car.; b. P. Eikenbroek (Plein- zicht) 170 car.; F. Schreuder (D.N. B.) 101 car!; g. v. d. Windt (Lion d'Or) 65 car.; F. Bebberich (W.-F.) 49 car.; c. P. den Brinker (EJtf.) 140 car.; P- de Ruiter (Rembrandt) 95 car.; Ui. Schaap (D.G.M.) 82 car.; G. v. Putten (Centr.) 50 car.; cL H. Lokken (E.V.S.) 115 car.; D. Simons (E.N.) 90 car.; G- v. Tricht (D.V.) 58 car.; G. Korengevel (Karseboom) 46 car. Vlaardingen: a. K. Dijkshoorn (Oosten) 224 car.; P. v. d. Vliet (Raadhuis) 116 car.; W; Hartog (Flardinga) 84 car.; H. Heupers (V.D.O.) 56 car.; b. A. Alphenaar (Oosten) 178 car.; W. de Willigen (O.G.) 102 car.; M. Rook (V.D.O.) 68 car.; C. van Dijk (O.B-K.) 49 car.; c, J. v. d. Berg (O.B.K.) 133 car.; J. dfi.Roo (Conf.) 97 car.; J. v. d. Does (Raadhuis) 63 car.; M. v. Rijn. (Volksgebouw) 50 car.; d. I. A, C. Oomen (Waal) 118 car.; j. v. Meijden (Waal( 86 can; J. v. d. Lugt (Flard.) 61 car.; G, Tamboer (Volksgebouw) 45 car. Maassluis: a. A. v. d. 'Maarel (Bell.) 224 car.; J. v. Katwijk (Bell.) llO.car.; A. v. Houts (Bell.) 86 car.: D. Moolendijk (Harm.) 57 car.; b. L. Groeneveld (Bell.) 196 car.; J. v. Tielen (Harm.) 102 car.; D. v. Gendt (Centr. MS.) 67 car.; G. v. d. Windt (Harm.) 49 car.; c, A. v. Buuren. (Harm.) 136 car.; J- Vermeer (Harm.) 94 car.; B. Bree- vaart (Centr. MS.) 60 car.; A. Groeneveld (Bell.) 48 car.; d, D. Hubert (Harm.) 116 car.; P. Boon (Bell.) 87 ear.; H. Brinkman (Centr. MS.) 58 car.; A. de Lange (Centr. MS.) 46 car. m de eerste plaats, die ons aan spoorde tot on stijfde in het verzet. He; was de arbeid van. deze jaren vooral, die Haar noopte, reeds thans afstand te doen van de troon." Mr. Peek woes vervolgens op dc figuur van de nieuwe Koningin, die m ens midden opgroeide. „Met Haar rullen wij, zo ging hij ver der. „schouder aan schouder de toekomst in gaan. Het is niet alleen om de persoon van de Vorstin, maar de band NederlandOranje is ecil eenheid, die niet meer is te verbreken. De toekomst van ons land onder dit Huis. dat steeds een waarborg was voor Vrede, Vrijheid en Gerechtigheid. is veilig en ver zekerd." De burgemeester besloot zijn rede met Gods zegen te vragen voor Koningin Wilhelmnia en Ko ningin Juliana. Na de opening was er eerst sa menzang onder de beproefde lei ding van mevr. GrimbergHuyser er. met medewerking v?n ,.St. Rad boud". Later op de avond was er volop gelegenheid om feest te vie ren op het t/rrein waar vele ver makelijkheden een plaatsje hadden gevonden. Vanavond wordt het feest gesloten met een vuurwerk. Voetbalwedstrijd voor de NIW1N Zaterdagmiddag half drie, zal op terrein Boshoek een voetbalwed strijd worden gespeeld tussen een Schiedams Zaterdagmiddagelftal en het sterke „Zwaluwen" uit Vlaardingen. Het Schiedamse elf tal bestaat uit spelers van P.P.S.C- en H BS- Deze wedstrijd wordt gespeeld ten bate van de NIWIN. Voor de bezoekers een goede ge legenheid, om het spelpeil van de Z, iter dag middagclubs te beoorde len. Terug uit Indonesië Met het troepentransportschip ..Waterman", dat zeer waarschijn lijk 3 September aankomt te Rot terdam, worden uit Indonesië te rugverwacht de Schiedamse mili tairen: P. P. Baas, sold., Hoflaan- straal 27: L. H. Boon. sergt-, Vlaar- dmgerstr. 31a: P. G. de Lan^e, wmrB. Ballotsingel 12a; W. van Luuk. s.ma.. Jan Venueerstr. 2b; J. Maan, sold., Groenelaan 44. Nog meer feestlicht op de Lange Haven Gedurende de feestweek zullen ook de prachtige gevels van de wijnpakhuizen van de firma Visser en Co. aan de Lange Haven door lampjes langs de gevellijn zijn ver licht. By de firma v. d. Schalk is vandaag eer. massale kroon opge hesen als gevelversiering. De terugkeer van Peer de Schuimer Ondertussen begrijpt Peer de Schuymer nog al tijd niet, wat hem is overkomen. Hy zit met win opperstuurman aan tafei. maar het eten smaakt hem niet. „Die Hollander voert wat in zijn schild:" roept hij uit. „hij had de schoonste ge legenheid my in de grond te boren en in plaats daarvan zeilt hij voer me langs en verdwijnt...," „Ik denk", zegt de opperstuurman, „dat Robert Janszoon te kampen heeft gehad met gebrek aan munitie", „Dat kan zijn", mompelt Peer. „maar ik vertrouw hem toch voor geen duit". En voor lopig besluit hij de Hollandse vloot maar een beetje uit de weg te blijven. Misschien is er hier in de buurt wel een gemakkelijker buit te halen. Ze zijn dicht ondr de Spaanse kust en de uitkijk houdt scherp de wacht, De volgende morgen, tegen de noen, wordt een schip recht vooruit verkend. Een Spanjool? Jaï Peer staat al op het voordek met zijn kijker te manoeuvreren. Dat zal een gemakkelijke prooi worden, want de Spanjaard voert geen bramzeilen en kan er dus onmogelijk vandoor gaan. Peer's schepen zyn veel sneller. Festiviteiten: 26 Augustus: Julianakerk, 8 uur: Jubileum-avond van het Leger des Heils. Tentoonstellingen: 23 Augustus—4 September. Gem. Bibliotheek, L. Haven: Litera tuur over ons Vorstenhuis. Films: Passage-bioscoop: Da. 2, 7, 9.30, Za. en Zo. 1.45, 4-15, 7 en 9.3Ö u: Saludos Amigos en Nanook. (alle leeft.) Op het toneel: Joë en Joê. Monopole: Da. 2, 7, 9, Za. 2, 5, 7, 9, Zo. 3, 5, 7, 9 u; Zwevende gratie, (alle leeft.). Vergaderingen: 27 Augustus, Stadhuis, 7.30 uur: Gemeenteraad 'Sport: i 23—28 Augustus, voetbalterrei- nen Laanslootseweg: Schoolvoet- bel-tournooi, georganiseerd door firma Schrijver, 28 Augustus: Stationsplein, 8.50 uur: Aankomst Engelse sport ploeg. Ontvangst in Musis Sacrum door burgemeester Peek. ment was het, toen de thans in België woonachtige 77-jariga oud kapitein Pichal, die een halve eeuw geleden het initiatief tot het op richten van het muziekcorps nam, een en ander vertelde uit de eerste levensdagen van het Schiedamse Leger des Heils-muziek. Geheel irv landelijke sfijl arriveerden Dinsdag isr en mevr. Peek per tilbury in Kethel, waar de burgemeester de Oranjefeesten opende, die Dinsdag en Woensdag worden gehouden. De uitslagen van de Dinsdag ge houden atletiekontmoeting S.v.V Heme Hill Hamers. 800 m. 1. T. Rows, 2..05.5: 2. M. v. Kampen, S.V.V.. 2.06; 3. F. Bond, 2,07: 4. G. Broek. S. V.V., 2.14,3; 100 m. 1. G, Pallet, H. H.H., 11.8; 2. Q. Williams, 11,8, 3. G. Klein, S.V.V., 11,9; 4. C. Ruseier, S.V.V., 11,9; 400 ni. 1, P. Layzell, 55,4, 2, L. Black- mur 5$, 3. Th. Jacobs, S.V. V., 56.2, i. P. v. Enden. S.V.V. 58.7; 5000 m. 1. E. Kerndge. 17.39, 7; 2. IEL XeuaJe, 17-.39.8: 3. F. de Groot, S.V.V. 1S.22; 1500 m. 1. M. v. Kampen, S.V.V., 4 32 8; 2. J. Barry, H.H.H-, 4.32,8; 3. G. Braak. S.V.V., 4.44, 4. D. Evans, 4.59; 4 maal 1QÖ m. esta fette S.V.V., -18,2. 2. H.H.H, 48,4; hoogspringen: C. Buseier, SV.V. I.71,5 m., 2. F. Gettrup, 1,56,3 m.. 3. K. Schlebaum» S.V.V., 1, 51,5 m., 4. G. WUJiams, H.HH, 1.51,5 m.: discuswerpen: 1. G. Pal let, H.H.H., 31 36 m,. 2. M. Gecratz, S.V.V., 28,53 m., 3. P. V. Driel, S.V. V. 25,48 m.; kogelstoten: 1. D. Grigg, H.H.H., 10,80 m.t 2, L. Pronk, S.V.V.. 10,4G m., 3. Af. Geeratz, S.V. V-, 9,25 m,. 4, G. Pallet, H.H.H., 9.01 m.; verspringen: 1. G, Broud, H.H. H-, 6,27 m,: 2. Ruseier, S.V.V.; 5,9S m.: 3. F. Robinson, H.H.H., 5,80 m. 4. G. Klein, S-V.V.. 5,59 m.: pols- hoog: 1. G. BrourT, 3,30 m., 2. C. de Vries, S.V.V., 3.20 3. F. Gettrup. H.H.H., 3,10 m., 4 Kuiper, 5.v.V., 3.00 m. Heme Hill Harriers (H.H.H.) 51 nnt., S.V.V., waarbij opgenomen G. Braak en AT. Geratz van Excelsior, 41 punten. Burgerlijke Stand Geboren: Gerardus H„ z- v L. P, Roeiers en J. Boezaard, Schiedam- seweg 229; Petrus A. M, z. v, Th. N. M. Jansen en Th. M. F. ten Doeschate, Fr. Haverschmidtlaan 3 Overleden: A. Hujjzer, 3 j. Nas- saulaan 75; J .van Kersen, 53 j. vr. van A. Vroon, Dr. Noletstr. X- Donateursavond van Leger des Heilsmuziek De donateurs van het jubileren de Leger des Heils-muziekcorps waren Dinsdagavond in het ge bouw aan de Langehaven verenigd in een gezellige bijeenkomst. Er was voor „elck wat wils", want mot alleen de muziekkapel deed zich horen, maart" ook werden en kele schetsjes opgevoerd, die groot succes verwierven. Een aardig mo- BUITENGEWONE ^RAADSVERGADERING Dinsdag 31 Augustus zal de raad van Vlaardingen te 9.45 uur in buitenge wone zitting oijeen komen. De agenda vermeldt: 1. Opening. 2. vaststelling adres van hulde aan Koningin Wilhel- mina en 3. voorstel van B. en W. in zake de stichting van een blijvend aan denken aan het 50-}ang regeringsjubi leum yan Koningin Wilhclmina. Na deze vergadering wordt op de Markt -de herdenkingsplechtigheid gehouden waarbij- de —verschillende Vlaardingsc Zangkoren o.l.v. de heer Jos Vrancken een aubade 2uljen zingen. Aan het overzicht van he» ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoor. ziening over de stand van de gewassen op 15 Augustus 1948. is het volgende ontleend: Verschillende gewassen leden in Juli door regen of wind. De vrij hoog ge spannen verwachtingen zijn door de on gunstige ^vcerso^^.standSsheden niet ee- hcel m vervulling gegaan De stand van de tarwe is goed. De korre! is echter klem. De dorsresultaten van de rogge vallen tegen De gerst vertoont nog wel een bevredigend beeld. Het standeilfer voor de haver is iets verbeterd De peulvruchten werden m Juli reeds ma tig beo or eld De veldfconen vertonen een matig tot vry goed gewas- De erw ten vielen bij de oogst nog tegen. De opbrengst der stambonen ib in Zeeland en West-Brabant slechts matig. In Noord-Holland vrij goed De handelsce- wassen hebben algemeen van de natte zomer geleden. De opbrengst van het vlas in Cronmgen en Noord-Kolland is goed In het Zuidwesten slechts iets minder. In West-Brabant heeft het lint reeds merkbaar geleden. In Limburg was het gewas zo sterk geleger. dat het geheet mot de har.d getrokken moest worden. De stand van het kanatiezaatl m Groningen en ook elders rs goed. Het koolzaad, in Groningen tot zeer goed beoordeeld, geeft overal elders een vrij goed gewas, behalve m Wcst-OvCr- hssel waar de stand slechts mauv was Wel vallen de dorsresultaten tegen De stand van het Slau-.vmaanzaad bleef vrjj goed De dorsresultaten van net ksrwyzasd in Groningen 2«n vrij slecht In het Zuidwesten wordt het gewas noe vrij matig beoordeeld. Het mosterdzaad wordt vrij goed beoordeeld. De klaver zaadpercelen zon algemeen te geil. Het spmaziezaad wordt vrij goed beoor deeld. terwijl hel suikerbietenzaad thans een goed gewas vertoont De gunstige ontwikkeling van de hak- vruchten na de aanvankelnke achter stand zette zich ook m de maand Augustus voort. Dank zij de hoge op brengsten van het vroeg gerooide poot- goed en de vroege aardappelen wordt de stand m Noord-Gromngen, de Be tuwe en in Zuid-Holland cp het veen zelfs tot zeer goed beoordeeld. Elders is de stand coed, behalve ra Zeeland, waar de stand slechts vrij goed is. De aardappelziekte heeft zich dit jaar vrij algemeen kunnen verspreiden. Het ge was sterft op vele plaatsen vroee af. v/at, behalve aan aardappelziekte ook aan magnesmmgebrek wordt geweten. De ontwikkeling van de coloradokever maakte het noodzakelilk in het einde van Juli nog een verplichte besmiiting voor te schrijven Een tweede generatie van dit Insect kan echter dit jaar niet meer optreden. De stand van de fa- brieks- en voederaardappelen in Gro ningen en ook op de Veluwe en in Utrecht is tot zeer goed. Ook de sui kerbieten ontwikkelden zich gunstig. Over de voederbieten kan hetzelfde worden gezegd. De cichorei wordt gunstig beoordeeld, dok de uten staan er goed voor, hoewel op de voormalige inundatiegronden meer ziekten optre den dan elders. De koolrapen en de paar dep een vertonen een vril goed ge was Tn Limburg is de stand van de maïs zeer verbeterd Dc groei van alle soorten wieden is zeer gunstig, zodat er mag worden ge rekend op volop veevoeder Op enkele plaatsen werd feeds een Roede tweede snede hooi gewonnen. Dok de klavers en do lucerne vertonen een gunstig beeld. Hallo, jongens en meisjes! Zoals jullie weien wordt voor jullie ter gelegenheid van de jubileumfeesten een leuk toneelspel in de openlucht opgevoerd tegen een zeer lage entreeprijs: En wel in het prachtige openluchttheater „Dijkzigt" gelegen aan de Westzeedijk achter het V. U-gebouw. Een aantal vriendjes en vriendinnetjes van my hebben onder mijn leiding een openluchtspel ingestudeerd getiteld: KETELBINKIE IN HET WILDE WESTEN. Wie er allemaal meespelen? Let op en sta versteld! Medespelenden zijn: Ketelbinkie {hm, Ik ga voorop), Sneeuwvlok, Plukkie Bulcsjek, Plet Punthoofd, Belinda, de IndJanenhoofdman Hakkie Bal, de medicijnman Gif Pil, Vliegend Hert ende boze, gemene rover Don Kabalos. In totaal worden vier voorstellingen gegeven en wel op: •Zondagmiddag 29 Augustus om half twee en half vier. Maandagmiddag 30 Augustus, om half twee en half vier. De entreeprijs is, omdat dit stuk ter gelegenheid van het jubileum van de Konngin wordt gegeven, zeer lasg gesteld, n.l. 0.20 falie leeftijden) De kaarten zijn van Zaterdag a.s af verkrijgbaar bij de bezorgers van „Het Rotterdamsch Parool" en aan ons kantoor Scbiedsmsesingel 42, Rotterdam, De toegangsbewijzen zyn reeds voor meer dan de helft verkocht Haast je dus! Tot ziens! Je Vriendje KETELBINKIE TENTOONSTELLING „NAHINTA" Het Demobilisatie-comité brengt het volgende ter kennis van belanghebben den: Ter gelegenheid van het gouden Regeringsjubileum van H. M, de Konin gin wordt van 26 Augustus tot en met 6 September aanstaande in het R,A.I.- gefcouw te Amsterdam een Nationale Handel-. Industrie- en Nijverheids ten toonstelling gehouden („Nahinta"). Aan militairen ui uniform en aart gede mobiliseerde a ral op vertoon van hun legitimatiebewijs of van hun groot-ver lofpas of ontslagbewljs. bij een bezoek aan de tentoonstelling een reductie van 50% op de toegangsprijs worden ver leend. A dvertentic 1. M. BILJARTNIEUWS Door het bedanken van de secretaris van de biljartvereniging Ons Genoegen ral deze functie tijdelijk worden waar genomen door de heer J. van Stralen, Oostbavenkade 14. De secretaris van de vereniging Flardinga wordt waarge nomen door P. Hartog, Schoutstraat 7. Dc heer M. van Rijn werd tot voorzit ter van dc B.V. Volksgcbouw gekozen wegens het bedanken van J. van Kra- hngen, terwijl het bestuur van de B.V, VDO op de algemene vergadering als volgt werd samengesteld: A. Berkhout, voorzitter. M, Rook, secretaris. C. Loo- huis. penningmeester, terwijl de wed strijdleiding sal berusten bij J. Vink. ROTTERDAM bureaux In verband met de viering van de verjaardag en het a,s. Rege ringsjubileum van Hare Majesteit Koningin VHhelminé» cn van de in huldiging van Hare Majesteit Ko ningin Juliana zullen de Gemeente- bureaux op 31 Augustus en 6 Sep tember voor het publiek gesloten zijn. De afdeling Burgerlijke Stand en de hulpbureaux in de randgebie den en Hoek van Holland zullen echter op Maandag 6 September van 910 urn* geopend zijn voor het doen van geboorte-aangiften. Scholen beginnen op 3 September Onlangs is In een persbericht medegedeeld, dat bet onderwijs aan de middelbare scholen eerst na de inhuldiging van H.K.H. Prin ses Juliana ats Koningin, dus op 7 September 1948, zou""worden her vat. De Wethouder van Onderwijs cn Volksontwikkeling vestigt er de aandacht van belanghebbenden on, dat dit bericht niet geldt voor de openbare middelbare scholen en de kweekscholen te Rotterdam. Aan deze inrichtingen worden de leer lingen aïs gebruikelijk verwacht op 3 September. Aan de overige openbare scholen wordt behoudens de na te noe men uitzonderinapn het onder- wils hervat op 2 September e,k. De uitzonderingen zim de Zeevaart school. waar op 7 September, en de Ambachtsschool voor de Sche^nsbouw, waar op September met de lessen weer een -.begin wordt gemaakt. Uiteraard hebben de leerlingen van aPe scholen rm 8 September de dag der inhuldiging vrij van school. Bore III. Grimsby; Hujnber slbt. proef varen; Gundborg SegjclI, Gefle; Liber- tad, New York; Saiatiga. Batavia via Antwerpen Volkerak, Aabenraa Bran- daris. Huil, JPestside baggermolen pe slbt. Maas, SouthamptonBntsum, Genua; ïlymgxeindependent, New York Slask. Gdynia; Marlt Maersk, New York; Express, Hamburg s Golden Ocean. Rio de Janeiro: Koningin Em ma, Londen. Lyntrader, Yarmouth; Venus. GibraltarKuja, Boston Line.; Bullfinch, Londen; Melrose Abbey, Hull; All, Karlstad: Rapla, .Ktngslynn; Gaasterland. GrangemouthEilian Hill. LondenAntwerp, Harwich; Duke of York, Harwich; Sutterland, Reykjavik; Teddy, Nakskov. 25 Augustus Henk. Nakskov; Springerag, Londen. Bele, Stockholm, Wind W Z W matige bries, lichte deining, bewolkte lucht. S c HEEPSBE WE GINGEN Atlantic 22 van R'dgm te Grimsby; Alcinous 22 van Smg2pore naar Ma cassar: AJgemb thuis pass. 24 Ouessant .naar Antwerpen; AlwaKS 27 v.m. 5 uur N/an Buenos Ayres te B'dam verwacht; Aldabi naar Rio de Janeiro 24 nam. 11 uur dwars van BahiaArendskerk uit gaand 24 te Fremantle. Annenkerk uit gaand 23 te ManillaAriadne 23 te Gi braltar; Aalsum thuis 25, te Genua; Abbedljk naar Havana 24 op 240 mijl N.O. van Terceira (Azoren); Abbekerk thuis pass 25 Straat Dover n. Antwer pen; Alchiba thuis pass 24 Kaap Vil- laao naar Antwerpen: Averdyk thuis pass. 25 Dungcness naar Antwerpen Baren d.iz 25 van R.'dam te Antwerpen Bantam 23 te New Orleans; Bcrlage 21 van Hongkong naar Kobe: Bree-helle 24 van Starlsunö te DelfzijlBoissevam 24 van Mombassa naar Tamatave; Bosehfontcin 25 te Durban; Bacchus 25 te Catania: Buys Ballot pass. 24 nam Castor 19 te'New Orleans; Celebes Lizard naar R'dam. Hoofdstad-operette speelt De Graaf van Luxemburg De hoofdstad-"bperette (met leden van de voormalige Fritz Hirsch- operette) zal het nieuwe seizoen ope nen met de opvoering van „De Graaf van Luxemburg", operette in drie bedrijven, met muziek van Franz Le- har, in een Nederlandse vertaling Van Mefjer Hamel en onder regie van Otto Aunch. Behalve de vaste kern van bet en semble, werkt een solisten-ballet mee, waarvoor de balletten zijn ont worpen en ingestudeerd door Erwin Pokorny, choreograaf van de Weeti- 55 Staats-opera, terwijl Peter Leoneff als balletmeester is geëngageerd. AANGEKOMEN SCHEPEN 24 Augustus Eiban Hill Bremen bunkeren R'dam; Resolute Buenos Ayres Maashaven; Elisabeth Frederiksstad Rijnhaven Hondsrug Londen MaassluisHumber slbt, terug van proeftocht Maassluis; Eeninacdhui Hongkong IJselhavcn: Ft- ducia Boston Line. Maassluis; John Sharp Williams Norfolk Waalhaven; Prinses Beatrix Harwich Hoek van Kalland; Colorado van Couver Lekha ven; Wenda Rafso Waalhaven; Marie- borg Limerick Nieuwe Waterweg Schie dam. 25 Atn-ustus Westlaan iJmtiiden Merwehaven Prinses Marijke Norrkoplng Parkkade: Eden wood Lissabon Pernis; Sheilnghara Harwich LekhavenArnhem Harwich Hoek van HollandKathc Oltmann Hamburg naar Duitsland; Majorl Haj'- bridge Merwehaven; Sylvian Lykes New Orleans Merwehaven; Nora Ham burg naar Duitsland: Vienna Harwich Hoek van Holland; Hsskerlanü Grange mouth Merwehaven; Kongsdal Huil Gasboeien per slbten Brahman, Norman en Achilles; Ridderkerk Hamburg Schiehaven. VERTROKKEN schepen 24 Augustus Norma Stockholm; Esso Rotterdam, Aruba: Import. Antwerpen; Mecklen burg, Harwich; Teuna, Grimsby; Karei Doorman vliegkampscïilp, A'damCa pitalize Arsene Guillevec, St. Mala; GEHEEL. uitgaand pass. 25 Minlkoy naar Bela- wan Dell. Delfland thuis 25 te Santos; Delftdijk 25 van R'dam te Londen; Delfshaven 24 te Cardiff. Erdstaal 23 van Goole naar Rostock; Ecmdljk thuis 25 le Londen. Frlsia pass 23 Gibraltar naar San, Louis du Rhone. Gees 21 van R'dam te Rochester. Ga« roet 24 van Panaroekan naar Semarang, import 24 van R'dam tc Antwerpen, Jaeoba Catherlna 23 van Malta naar BilbaoJobshavcn 23 te Landana, Kertosono thuis pass. 25 v.m, 3 uur Dover, hedenavond omstreeks 6 uur te R'dam verwacht; KUpfonteln pass. 24 Kaap Guardaful naar Mombassa; Kaioe- koe pass. 25 Flnislerre naar Batavia; Kota Agaeng thuis 24 op 900 mijl OZ. O van Addn Atoll (Maladivcn). Laurenskerk uitg. 24 van Antwerpen naar Bordeaux Loosdrecht 24 vs« Bas rah naar Abadam Loenerkerk 24 te Dfr es SalaamLmdekerk uitgaand pass. 25 Ouessant naar MarseilleLeerdam naar Philadelphia 24 op 4M mijl West van Seilly. Markelo 22 te GeileMaygien 22 van Belfast naar FalmouthModjokerto uitgaand 25 te Belawan Dell. Nautilus 22 van Bergskvara naar R'dam; Noord Holland slbt. 22 v. Dakar naar IJmuiden; Nlgerstroom tiltg. 24 op 90 mijl West van Kaap Roca; Noordam thuis 24 op 200 mijl Z O. van Kaap Race. Oleum 22 van Middlesbro naar Lon den Oianjefontera van A'dam naar Kaapstad pass, 24 de Evenaar; Öndlna 24 van Curasao naar St. Vincent c.v. Omala pass. 25 Aden naar Bevrouth Ootmarsum naar R'dam 24 op 450 mijl W N W. van Florcs (Azoren). Poeiau Laut 25 te Banjoewangi Prins Willem IV naar Montreal 24 op 780 mill West van Seilly; Poseidon 25 van Tri nidad naar Paramaribo; Poolzee.'slbt. 2^ van Suez naar Belawan Dell met de bok Bevrijding; Progress pass 24 Dun- geness om de West: Prins Willem n n. Nederland 24 op 240 mijl N.W, van Bermuda's. Ruys 22 te HongkongRempang pass. 24 Gibraltar naar Batavia vla Port Said; Rotti 24 van Karachi naar Kuweit; Rondo pss. 25 vjr. Elba Capen i Re-de Zee) naar Sues en New York. Streefkerk thuis 23 te MadrasStad Maassluis 24 van Baltimore te A'dam; Sajatiga 25 van R'dam te Antwerpen: Saroena 21 van Singapore naar Min; Stad Alkmaar naar Narvik 24 op 45 mijl N.W. van Bergen; Stad Schiedam 24 van Loanda naar Takoradi; Stanvac Benakat 23 te Cebu; Stentor 24 te /Al giers; Salland naar Rio de Janeiro £4 op 200 mijl Zuid van Fogo (Kaap Ver- dieche Eilanden.)Singkep naar Alex andria 24 op 120 mijl Noord van Ter ceira {Azoren), Tegeilberg 22 te Port Elisabeth; Taria 22 te Brisbane; Tjtpanas pass. 24 Olandsrev naar LuleaTawall thuis 24 op 270 mijl ZZW. van Stberoet (Su matra). Utrecht 24 van East London naar Durban. Violette Erica pass. 23 Vlissingen. naar Gdynfa. Zonnewijk 23 van Mosselbaai naar A'dam; Zeeland (Lloyd) 24 van Co lombo naar Penang; Zeeman thuis pass, 24 nam. 6 uur Gibraltar. UITSLUITEND M.O, LERAREN. t Opleiding voor: MIDDENSTAND SDIFLOMA MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE ASSOCIATIE-L.O. STAATSPRACTIJK TALEN EN BOEKHOUDEN AANVANG SEPTEMBER. Aanra.: Louise de Cch'gnystraat 27, telefoon 67347 Warande 172a, telefoon 67812 DtpLO"*. GSEtST 'NGEVQLGE OE V£S71GJJJGSWET aanvang NIEUWS CUHSUS 16_SEPT. PPOSP fNUCHT £N INSCHRIJVING DAOEiUKs" :ngel 72, Tel. 68847 Schiedam 1&3 voos BETBRQHMiuWS Itotterdamsedljk 225 a Telefoon 67642 NIEUWE CURSUSSEN STENO -TYPEN ENG, CONVERS. ENG., FRANSE, DUITSE HANDELSCORR, ENG., FRANS, DUITS STENO BOEKHOUDEN MIDkJ, OPLEIDING Het laatste snufje. Op loto- gebied wordt alleen door ons j op al Uw foto's of vergrotin gen toegepast. Zie het ver schil in afwerking en glans en tochin één dag klaar. Drogisterij" en Fotohandel J. G, Wiïlebrands, Rotterd.- dijk 205. tel. 67848. Enige koperslagers en bankwerkers gevr. Tevens enige leerlingen Fa. P. J. 1VJOL EN Co. Nwe Haven. 237, Schiedam Domestic help wanted for English family in London (two aduelts, two children) two pounds per week, boar/ and own bedroom. Write: Mrs. Blommers-Roovers, BK- laan 138, Schiedam. Gevraagd een werkster voor 4 ochtenden of Vrijdag ge hele dag en 2 ochtenden. Nassaulaan 43. Gevraagd; grote kamer, on- geroeubeld, met schoorsteen, gebr. W.C. Brieven ond. no. S 3937 bureau van dit blad. Te koop: vlag 2.80 bij 1.60 M., stok 4.50 m. Prijs compleet 30. Kooyman, Huijsman- straat 55. Ba by-commode, mooi gelakt, 35. Ombouw 27.50. Tus senbroek, Edi5onstraat 31a, Schiedam. Kost en inwoning aangeb. m. slaapkamer v. heer. Wed. Wijers, Bottdijk 13b, 1 x bel len. Flinke jonge werkster biedt zich aan-voor de Vrijdag. Br. ond. co S 3984 bur. van dit blad. Bos' wereldatlas të koop ge vraagd. J. Verhagen, Groene- laan 71, Schiedam. Tandem te koop t.e.a.b. na 6 uur. J. H. Ooijendijk, Tho mas a Kempisstr, 50A, Schie dam, Rolfilms, ontwikkeléh, af drukken, vergroten, -vlugge afiverking. Fotohandel K. v. Vmiren. Hoogstr. 106, tel. 66720, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2