C De politieke toestand in Italië spitst zich toe Bevilacqua en Coppi maakten er een potje van.... ZEXmn-HD Betonmortelfabriek: nieuw voor Nederlandse bouwers Boeren bieden regering hun verlanglijstje aan p. J. madden voorspelt, in $P0f?T a en SPeL. Togliatti laat weer van zich horen Maandag gaat ze draaien Bakkersarbeid tijdens de feestdagen Schandaal op de wielerbaan Verontwaardigd publiek smeet met zitkussens Finale uitgesteld tot vanavond Nederlandse aardappelteeltwordt door een nieuwe ziekte bedreigd Urgentiêprogram van de Haarlemse melkslijters massaal bekeurd DE HINESE PAPEGAAI do°r Hoe Katendrecht gaat feestvieren Vliegtuigbotsing in Duitsland lis een wal gordijn om llw liaaie loin! »,r j s cpj°. Woensdag 25 Augustus 1948 3 (Speciale correspondentie) ROME. Terwijl in een Romeinse schouwburg twee muziek critici na een verwóed gevecht in hun bladen aan het duelleren waren, waarbij de een aan de arm werd gewond, zodat de scheids rechter het gevecht liet staken, schreef de leider der Italiaanse communisten in zijn villa te Genua een brief aan de minister van binnenlandse zaken en trad daarmee voor het eerst weer in het openbaar op. De minister had een verklaring afgelegd over de aanslag op Togliatti en deze kon zich er niet van weerhouden een antwoord te geven. Togliatti verklaarde hierin, dat hij die van de C.G.I.L. te verkleinen, Voor- al op het platte land schijnt de nieuwe vakvereniging veel invloed te krijgen. Dit bleek wel uit een actie van de com munistische vakvereniging, die Zater dag een proteststaking had uitgeschre ven onder de landarbeiders. De „auto nomen" hadden de C.G.I.L. te kennen gegeven, dat zij zich eerst moest ver4 itoort gevraagd had om speciale be scherming. Het viel verder op dat de brief niet gesteld was op een scherpe wijze. Men is dat hier niet meer ge wend van de communisten. Tijdens de rust van Togliatti voerden de andere leiders van de partij een onverzoenlijke agitatie. In de kamer verklaarde Longo, die beschouwd wordt als één der mili taire leiders van dc partij, dat de com munisten de regering zouden laten we ten, wanneer zij het noodzakelijk acht ten, gewapend verzet te gebruiken. „Als de regering haar houding niet wijzigt, xo~xel Longo, dan zal de com munistische partij \veten hoe zij de avantgarde van het Italiaanse volk ten aanval moet leiden." Over het algemeen verwacht men hier enige agitatie tijdens het. proces tegen de pleger van de aanslag op de communistische leider. Dit proces zal waarschijnlijk over enkele weken plaats hebben, de openbare aanklager heeft reeds zeventig personen gehoord, moet nog enkele verklaringen aanhoren, en zal dan een proces-verbaal van vier dossiers aan het gerechtshof overhan digen. waarna het proces geopend kan worden. Een grote rechtstreekse actie ver wacht men op dat ogenblik echter nop niet. Die zou eerst tegen eind Septem ber komen. Verscheidene gebeurtenis' sen wijzen echter op een dreigende storm. De politie van de communisti sche partij houdt op het ogenblik een grootscheepse zuiveringsactie in de par tij-gelederen, waardoor men ongetwij feld wil bereiken, dat cr een vaste en betrouwbare stootplocg gevormd wordt. In de communistische bladen wordt ook openlijk gesproken over een ophan den zijnde actie. Neutrale waarnemers zijn van mening, dat de communisten trouwens gedwongen zijn binnenkort iets te doen, anders verliezen zij hun sterkste wapen nl. de vakvereniging,. De scheuring, die hierin gekomen Is, wordt steeds groter. De Christelijke vakvereniging voert een grootscheepse actie om leden te werven en werft die ook, vooral door da hulp, die zij van geestelijke zijde ontvangt. De secreta ris van de grote ander communistische invloed staande vakvereniging, de C.G I.L.. stelt alles in het werk zijn leden te behouden, In een rede tijdens een vergadering van de vakhonden ver klaarde hij echter de breuk van de Christelijke vakvereniging als voldon gen te beschouwen. Hij had hen nog een. volledige erkenning en zelfstandig heid beloofd als zij zich bereid toonden samen te werken met de C.G.I.L., maar de „autonomen" kénnen Di Vittorio en de achter hem staande communistische partij. Intussen doen zij al het mogelijke om hun invloed te vergroten en daardoor Tipavan Bootz schijnt de geest te verlichten, Tip van Bootz kan een wonder verrichten Ik dronk slechts één TIP, En meteen, in een wip. Kon ik deze Limerick dichten. Inz. Hr. J. H Laren ontv. 1 fl, TIP. Radio-programma WOENSDAG 25 AUGUSTUS Avondprogramma HILVERSUM I: 19.00 Nieuws, weer: Actueel geluid; 10.45 Gr muziek: 19.55 Bach koraal: 20 00 Nieuws: 20.05 Proier, proloog: 20.15 Wifdmgsure Domkerk: 21.30 Kon Mil. kapel; 22.15 Sweelinek- kwartet; 22 45 Avondoverdenking: 23.15 Uitz. Wereldraad der kerken; 23 20 Avondklanken; 23.40 Peter Anders HILVERSUM II: Lezing door K Kuin: 19.15 Reg. mtz.; 19.30 Voor de ieued: 19.40 Jeugdmeuws; 19 45 Lezen in de bijbel: 20.00 Nieuws; 20.05 Henri de Greeve: 20.15 Intern, muzikale feest- week Luzern; 21.35 Hoorspel; 22.40 Jan Corduwener; 23.00 Nieuws; 23.10 We reldkampioenschappen "Wielrennen; 23.30—24.00 Gr. platen DONDERDAG 26 AUGUSTUS HILVERSUM I: 7.— Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7 30 Ivor Moreton en Dave Kaye: 7.45 Morgengebed; 8.— Nieuws; 8.15 Gr.pl. fl,Voor de vrouw; 3.05 Promenadeconcert; 9.45 Magyar! Imri; 10.Concertgebouw-orkest; 10,15 Morgendienst; 10.45 koorzang; 11.Zon nebloem; 11.45 Gr.pl.; 12.— Angelus; 12.03 Orkest van Paul-Whiteman; 12.30 WeeroverzicM; 12 33 Klaas van Beeck; 12.55 Zonnewijzer; 13.Nieuws; 13.20 Klaas van Beeck; 13.45 De Nederl. vrouw 18981MB; 14.De Zangvogels; 14.30 Lond. Palladium ork.; 14.40 Voor de vrouw; 15.-— Metropole-ork.; 15.30 Omroeporkest; 16.Bijbellezing; 16.45 Pianorecital; 17.Klankbeeld door J. Suurmond; 17.30 Gr.pl.; 17,45 Alex Schellevis met koor; 18.15 Land- en Tuinbouw; 18.30 Reg. uitz.; 19Nws; 19.15 Leger des Heils; 19.30 Actueel geluid; 19.45 Heg. uite.; 20.Nieuws, 20.05 Prog. prol.; 20,15 Plaatvaria; 20.40 Orgelspel door Plet van Egmond; 21.10 Vaart der volken; 21.30 Openluchtcon- cert; 22.15 Congres Wereldraad van kerken; 22 45 Avondoverdenking: 23 Nieuws; 23.15—24.Werken v, Max Reger. HILVERSUM II; 7.— Nieuws; 7.15 Gr.pl.; 7.50 Dagopening; 8.Nieuws; 8.15 Alfredo Campoli; 8.45 Lond. eymph. ork.; 9.13 Morgenwijding: 9,30 Water standen; 9.35 GrpJ.; 10.30 Voor de vrouw: 10,35 Ida de Leeuw van Rees; 10 .0 Lichte orkestklanken; 10.50 Voor de kleuters; 11.Orgelconcert; 11.45 Het leven in een Chinese stad; 12.— De Papavers; 12.30 Weerpraatje; 12.33 In 't Spionnetje; 12.33 Dick Wille- brandts; 13.Nieuws; 13.20 Sidney Torch; 14.Mieke Melcher op repor tage; 14.15 Musicalender; 15.Voor zieken en gezonden; 15.20 Johann Strauss; 16— II Trovatore; 17.20 Welk dier deze week?; 17.30 Pierre Falla; 17.50 Heg. uitz.; 18.— Nieuws; 18.20 Les gars de Paris; 18.45 Sportpraatje; 29.— Radio-Xilmkrant; 19.30 Skymas- tere; 20.Nieuws; 20.05 Echo van de riag: 20.15 Strijkensemble; 20.45 Ko- ninkl. Marine in oorlogstijd; 21.— Con certgebouw-orkest; 21.25 Radlo-muziek- joumaal; 22.05 Gr.pl.; 22.25 Avroleans; - 23.— Nieuws; 23-20 24.— Filtnmelo- dieën. staan met de werkgevers, anders zou zij haar leden aanraden met te staken. De C.G.I.L. heeft echter geen contact opgenomen met de werkgevers, maar van de geproclameerde staking heeft men weinig gemerkt Het is echter niet alleen de vakver eniging, die zijn ledenaantal ziet aiin ken. Overduidelijk blijkt, dat ook de communistische partij zelf veel aanhan gers gaat verliezen. Bij de laatste ver kiezingen stemde ongeveer een derde deel van het Italiaanse volk nog op he* Volksfront, als er nu verkiezingen ge houden werden, zou dit misschien nog een kwart zijn, Dit kan men het beste merken aan de oplagen van de bladen. Die van de linkse bladen worden regel matig kleiner, terwijl die van de katho lieke bladen steeds groter worden. Zo zelfs, dat er weer nieuwe katholieke kranten verschenen zijn en andere weer hêrverschenen, wat aan communistische zijde natuurlijk weer verontwaardiging heeft veroorzaakt. De regering zou volgens hen doelbewust het verschijnen van deze „Fascistische" bladen stimu leren. Wanneer Maandag de betonmor telfabriek aan bet Haringvliet, bij afkorting genoemd „Befaro", in be drijf wordt gesteld, zal Rotterdam weer een primeur voor Nederland, hebben. Reeds voor de oorlog werd be hoefte gevoeld aan een industrie, die beton in grote hoeveelheden uit zand, grind en cement vervaardig de, omdat dit een aanmerkelijke verlichting zou betekenen voor de aannemersbedrijven. De voordelen ervan springen in het oog. De be reiding van de fabrieksbeton kan met grotere nauwkeurigheid ge schieden dan op een bouwwerk, waar het maken van betonmortel slechts een onderdeel van het werk vormt. Bij de „Befaro" zal de „vastheid" steeds dezelfde zijn. omdat men werkt met speciale ap paraten, waarmee de bestanddelen worden gewogen en het vochtig- heidsgehalte bepaald wordt. Een ander voordeel is, dat men in de fabriek bij lagere temperaturen kan werken, omdat vóórverwar ming mogelijk is en natuurlijk zal de bouwondernemer geen ruimte meer nodig hebben, om zand en grind op te slaan. Moderne Installatie. In het buitenland was men ons ver voor. Reeds in 1900 trachtte men in Duitsland ,een dergelijk centraal bedrijf op te richten maar men stuitte toen op technische moeilijkheden. Twintig jaar later hadden de Amerikanen meer suc ces en op het ogenblik zijn er meer dan 1200 van deze fabrieken in de V.S. Europeanen maakten gebruik van de ervaringen, opgedaan aan de andere zijde van de Oceaan, en vooral in Scandinavië'bereikte de centrale vervaardiging van beton een hoge vlucht. Het werd. dus wel tijd, dat Nederland zich bij de in ternationale behoefte ging aanpas sen. Omdat het voor Nederland in zekere zin nog een experiment is, al had men dan de ervaringen van het buitenland, is het te prijzen, dat de „Befaro", die ontstaan is uit een combinatie van aannemers, de zaken grootscheeps wil aanpakken. Het complex, dat voor de aan voer van materialen over water zeer gunstig ligt, onyvat een fa briek, die bijna uitsluitend be staat uit een reusachtige molen met een inhoud van twee kubieke meter. Voorts uit een ruim kantoor met laboratorium, cantine en was lokaal (voor het personeel van on geveer twintig man) en een gara ge. De installatie is hypermodern. Met behulp van een enorme laad- brug, die langs het water staat, worden de grondstoffen van de schepen in de fabriek gebracht, waar ze met een draaiende schroef verder worden vervoerd. Het gehe le procédé, het vervaardigen van de betonmortel, duurt nauwelijks landerhalve minuut en het tran sport van het mengsel geschiedt in speciale auto's De „Befaro" be schikt over tien vrachtwagens van het Deense agitator-systeem. Op de ^chassis is een kegelvormige, groen wit geverfde trommel gemonteerd, die inwendig voorzien is van schoepen. Deze trommel wordt tij dens het vervoer in een draaiende beweging gehouden, om de ont menging van het betonmortel tegen te gaan. De trommel is bovendien kipbaar en aan de top voorzien van een opening met een gemakkelijk afneembaar deksel. Voorts is aan de achterzijde van het chassis een trechter aangebracht, waardoor de inhoud van ae trommel, wanneer deze naar beneden gericht is, door de trechter wordt opgevangen en door middel van egp stortbak kan worden gelost. Men hoopt eind September op volle kracht te werken; de fabriek is'rijk voorzien van opdrachten. Een der eerste werken, die zij krijgt uit te voeren, is de levering van beton voor het nieuwe drink- waterleidingbedrijf aan de Honin- gerdijk. Ook wanneer Rotterdam eenmaal geheel herbouwd is, hoeft men niet bang te zijn, dat de „Befaro" niet meer rendabel zou zijn. Kopen hagen, dat niet door de oorlog ge troffen werd, heeft op het ogenblik zeven betonmort elf abri eken. Men kan dus nog uitbreiden! In verband met de Inhuldiging van Prinses Juliana heeft de minister van soctals zaken vergunning verleend aan hoofden van broodbakkeryen en aan bakkersgezellen, om in de nacht van Vrijdag 3 op Zaterdag 4 September met de bakkersarbeid te beginnen In braodbakkerUen voor welke een ver gunning als bedoeld in artikel 37. eerste lid, der arbeidswet 1919, Is verleend, mag Vrijdagavond om22 uur reeds worden begonnen met het gereedmaken van deeg en ovens, voorwaarde Is ech ter. dat op Maandag 6 September geen arbeid wordt verricht Deze voorwaar de geldt echter in brood bakkerijen, die tevens koek- en banketbakkerijen zijn. met voor banketbakkerearbeld, verricht door het hoofd of dc bestuurder en door banketbakkers, ten aanzien van wie van dc vergunning geen gebruik is gemaakt. In de nacht van Maandag 6 op D'ns- dag 7 September mag één pelsoon om middernacht beginnen met het stoken der ovens, onder voorwaarde dat op Maandag 6 September geen arbeid wordt verricht, met uitzondering van banketbakkersarbeid als bovengenoemd Bakkersgezellen, die op Vrijdag 3 September voorarbeid verrichten tussen 22 uur cn middernacht, mogen die dag ten hoogste tien uur werken. Bakkers gezellen. die,niet aan deze voorarbeid hebben deelgenomen mogen op Zater dag 4 September ten hoogste 13 uren werken. Aan een bakkersgezel, die tus sen 20 uur en 5 uur arbeid verricht, moet onmiddellijk voor dc aanvang van zijn arbeid, die geheel of gedeelte lijk tussen die uren Is gelegen, een onafgebroken rusttijd van tien uur worden gegeven Aan broodbakkers, die van de vergunning gebruik maken en in wier brood bakkerij en dus op Maandag 6 September niet gewerkt mag worden, is het toegestaan op Za terdag 4 September des morgens 7.30 uur met het vervoer en om 8 uur met verkopen en afleveren van het brood te beginnen. Uit alle windstreken en op alle gebied Weet men wel, wie QIga en Dora zijn? Olga en Dora vindt men te Berljjn. Het zijn zusters, maar zus ters, die in voortdurende vijand schap met elkaar leven. Olga Is de naam voor de Russische mark en Dora fs de bijnaam voor de Duitse mark. De vqlksmond heeft ter on- derseheiclingff beide namen verzon nen. Steeds meer modekoningen ma ken bekend, dat zij by de komende herfetmode afstand zullen doen van de new-look; ook Christian Dior en Fath- hebben laten doorschemeren, dat zij zich bij korter rokken zullen nederleggen. De beroemde Franse toneelspe ler en toneelschrijver Sacha Guitry gaat trouwen of liever: gaat weer eens trouwen. Ziin vijfde bruid is de (natuurlijk beeldschone) jonge to neelspeelster Lena Marconi, die niet alleen aardig spelen kan, doch bo vendien furore heeft gemaakt met het gerucht te verspreiden, „dat zö wel eens een dochtertje kon zijn van ex-koning Carol van Roemenië". Rita Havworth was vóór haar be- zoek aan Nederland ook al een be kende jonge dame. Thans ligt zij in een Parijs ziekenhuis, waar men haar een bloedtransfusie heeft moe ten toedienen. Een Fran?e arbeider tot haar bloedgroep behorend, is als donor opgetreden. Dat men als het om een leven gaat niet altijd kan uitkiezen, moest onlangs ook de Ita liaanse socialistische communisten leider Togliatti ondervinden, toen men hem na de moordaanslag hielp met een transfusie van bloed van een lid van een hem polltlek-vijan- dige partij, namelijk een lid van de Katholiek-democratische partij van de Gasperi. Maarschalk Montgomery, die te genwoordig weer veel van zich doet spreken, verklaarde een dezer dagen in een redevoering te Parijs: „Ik ben er helemaal niet op gesteld, op gehangen te worden en op grond daarvan wens ik, dat gij met mij de volgende oorlog wint, maar nog beter zal zijn. en rustiger voor alle maal, wanneer wij de volgende oor log niet voeren." Paul Markgraf, de door de Rus sen benoemde politiepresident die enige dagen geleden ontslagen werd, was vroeger bankwerker, maar on der graaf Helldorf maakte hg vlug promotie bij de Nazi-politïe en als commandant van de veertigste pantserdivisie voor Stalingrad kreeg hjj van Hitier het Ridder kruis. Generaal PauJus gaf zich b«j Stalingrad over en. Markgraf ont popte zich als echt bruikbaar leider van het vrije Duitse comité in Mos kou.... (Van onze speciale verslaggever) Het Olympisch Stadion, te Am sterdam was gisteravond plotseling veranderd in een soort parlements- zitting. De ongeveer 20M0 toeschouwers keken niet meer naar de wereld kampioenschappen wielrennen trouwens er was op dat moment niets meer te zien maar voerden heftige debatten, zo heftig, dat hier en daar de politie een oogje in het zeil moest houden. Oorzaak van deze onaangekondigde avondver gadering waren twee donkere zo nen van het Italiaanse moederland, die plotseling van hun zuidelijk temperament schenen te hebben medegedeeld aan de nuchtere Hol landers. Nu_ zouden dezen hun beroemde zakelijkheid niet hebben prijsge geven als niet één van hun landge noten indirect in het geding was ge weest. Wat was namelijk geschied? Aangezegd werd, dat Schrulte in de halve finale achtervolging moest rij den tegen een oude tegenstander van hem. de Zwitser Koblet Dit was heel normaal. Koblet had Maan dag de snelste tijd gemaakt en onze blonde landgenoot de langzaamste. Nu verordineert het reglement in dat geval dat de renners tegen el kaar moeten uitkomen. Maardit hield tevens in, dat Coppi en Bevilacqua eveneens tegen elkaar op de fiets moesten klimmen om te kijken wie de sterkste was en dit waren twee Italianen. Nu had Schulte met uiterste verbruik van krachten een „onzichtbare" over winning behaald op Koblet en hij zou dus in de finale uitkomen tegen de winnaar van de rit Coppi—Bevi lacqua, Dat werd natuurlijk de su per-slanke Fausto Coppf. Maar dit verliep niet zo eenvoudig als het hier is neergeschreven. Of beide renners nu heimelijk met of zonder directie van de fa briek waarvoor zfi rijden (beiden hebben dezelfde „baas") hadden afgesproken dat de beroemde Coppi mnest winnen, dit doet voor het ont spanning zoekende publiek niet zo heel veel ter zake, als men zijn Melkbezorgers in Haariem, die met overtreding van de verorde ning van hef Bedrijfschap voor Zuivel, van 14 tot 21 Augustus vacantie hadden genomen, zullen allen worden bekeurd door de C.C.D, De andere melkslijters, die van 29 Augustus tot 5 September met vacantie zullen gaan, doen dit met de zekerheid dat zy nadien voor de tuchtrechter zullen moeten verschijnen. Zij zijn echter niet van plan, hun eenweekse vacantie op te geven. georganiseerde landbouw Dinsdagmorgen heeft de heer H. D. Louwes, voorzitter van de stich ting voor de landbouw in een bij eenkomst van persvertegenwoor digers mededelingen gedaan over het urgentie-program, dat deze stichting aan de regering heeft voorgelegd. In dit program zijn in dertien punten de wensen vervat van de georganiseerde landbouw ten aanzien ^an het regeringsbe leid te dezer zake en de stichting ziet de inwilliging van deze wensen als eeo voorwaarde voor een ge zonde agrarische en economische ontwikkeling in Nederland. De viornaamste punten uit bet program zijn: 1. De uitbetaling van de veertig mitUoen gulden compensatietoeslag aan de zandbedrijven. 2. De gelijkstelling van de lo nen van 'sndarbeiders en de belo ning van de gelijkwaardige arbei ders in maere bedrijfstakken, 3. Spoedige inwerkingtreding van het bedrijfspensioenfonds voor de landarbeitieis. 4. Stimulering van de export van tuinbouwproducten, 5. Meer dan tot dusver inscha keling van het bedrijfsleven bij handelspolitieke activiteit, vooral met betrokking tot de besprekingen m het kader van de Benelux. 6. Bespoediging van de bouw van boerderijen. 7. Verbetering en uitbreiding van de cultuurgrond. Tenslotte dringt de stichting er EARL DERR BIGGER5 EEN CHARLIE CHAN-MYSTERJB Ne. 58 „Nu, met die agent was het nogal eenvoudig," lachte Bob. „Alles leek hem overvloedig ge heimzinnig," antwoordde Chan, ook glimlachend. verslaggever zie ik de eerste moord, die we hier sedert jaren in de buurt hebben gehad maar niet zo over het hoofd?' Hij overhandigde de mil- honnair een courant. „Hier is een ochtendblad uit Los Angeles. Ons onderhoud staat op de Voorste pagina." Madden nana het zonder belang stelling aan. Over zfjn schouder zag Bob iets vafi het opschrift; EEUW VAN WELVAART OP KOMST, zegt Beroemd Magnaat. „In dat opzicht voel ik geheel met EEN PERS GESPREK OP ZIJN hem mee," erkende Bob. RANCH IN DE WOESTIJN GROTE „Maar met die Kapitein Bliss zal BLOEr IN ZAKEN, het niet zo eenvoudig gaan. Pas op, Charlie, anders ga je nog achter Madden keek het verbaal lusteloos slot." v door. Toen hij ermee klaar was, zei Chan knikte. „Nieuwe ondervin- hij: „In de New Yorkse kranten dingen verdringen zich op dit vaste- zeker?" land," zei Wj. „Sergeant-speurder ..Natuurlijk", antwoordde Holley. Chan verdacht van moord. Mogelijk ..Het gaat vanmorgen het hele land ik er om lachen, als ik weer thuis «"Or en ik zijn beroemd, meneer ben. Op heden wil lach niet komen. Madden! Maar wat is er allemaal Een warm goede nachtmet die arme. oude Louie?" „Wacht even." onderbrak Bob. „Vraag me dat niet", zei Madden „Hoe moet het Dinsdagmiddag? Dan met een boos gezicht, verwacht Madden de bediende met „De een of andere gek heef- hem de paarlen, cn ik weet geen uit- yan kant gemaakt. Uw vriend Eden vlucht meer te verzinnen." Cban haalde de schouders op. „Over twee dagen pas. Niet verder tobben. Misschien zal het veel din- kan er u meer van vertellen dan ik." Hij stond op, en ging met grote stappen de kamer uit. Bob en Hol- gen gelukken plaats te grijpen vóór ley keken elkaar even aan en liepen Dinsdagmiddag." Hij ging zachtjes het erf op. heen. „Het is toch bar", merkte Holley Juist toen het ontbijt op Maan- op. „Ik word er woedend over. dagmorgen was afgelopen, werd er Louie was een goede, oude ziel. Ver- op de voordeur geklopt en Thorn moord in de wagen, nietwaar?" liet Will Holley binnen. Bob verhaalde wat er gebeurd „Zo," zei Madden nors. „ben je waa, Zij Hepen verder van het buis daar weer." Zijn toon was er sedert af. de vorige avond niet vriendelijker „Nu, wie denk je?" vroeg Holley, op geworden. „Ik denk, Thorn", antwoordde „Natuurlijk,"' zei Holley. „Als goed Bob. „Maar Charlie zegt, dat de dood van Louie van ondergeschikt belang is en het in alle opzichten beter zou zijn dat de moordenaar nog niet wordt ontdekt. Ky beeft natuurlijk gelijk." „Natuurlijk. En er is trouwens niet veel gevaar, dat ze de schuldige zullen pakken; 31e agent is een hul peloze kerel." „Maar die Kapitein Bliss?" „O, dat is een grote, lawaaierige ophakker, met een noodlottige ge makkelijkheid om de hand te leggen op de verkeerde. De commissaris is een flink man. met hersens, maar hij komt misschien niet. Laten hier eens rondlopen, en de plek be kijken, waar je gisteravond uit de auto bent gestapt. Ik heb wat voor je, een telegram van je vader, denk ik." Toen zij door het hek waren, kreeg Bob het telegram. Hij las het door, maar zorgde, dat bij vanuit het huis niet gezien kon worden. „Nu, vader zegt, daF hij Madden wat wijg 2-al maken. Vanavond zendt hij Draycott hierheen met de paar len." „Draycott?" vroeg Holley. „Dat is een particulier detective van vader in San Francisco. Hij staat heel gunstig bekend. Als Draycott niet komt, houdt vader zich vrese lijk ontdaan." De jongen dacht even na. „Ik geloof wel, dat dit het beste is, wat hij doen kan maar ik haat alle bedrog. En ik ben ook niet ge steld op de taak om Madden koel te houden, Maar, misschien gebeurt er wel wat vóór die tijd." Zij onderzochten de plek, waar Eden de wagen had laten stoppen, toen hij de vorige avond het hek ging openen. De sporen van ver scheidene auto's, die gepasseerd wa ren, tekenden zich af op de weg maar geen voetstappen. (Wordt vervolgd) bij de regering op aan, dat zjj een emigratiepolitiek voere,. GROOT GEVAAR Voorts heeft de directeur' van de plantenziektekundige dienst in Wa- geningen belangrijke mededelingen gedaan ovér een geheel nieuwe aardappelziekte, de aardappelmoe heid. In 1941 werd- deze ziekte voor het eerst in Nederland in de buurt van Katwijk ontdekt en het blijkt, dat deze ziekte een grote bedreiging vormt voor de binnen landse consumptie en als de uit breiding van deze ziekte niet be teugeld zou worden, zou dit ons land bovendien 50 tot 100 millioen guldens opbrengst van exportpro ducten kosten. De gevolgen van deze ziekte zijn aanzienlijk groter dan die van de coloradokever. In tegenstelling tot in Engeland, waar de aardappelteelt grote schade heeft opgelopen, is de verspreiding van deze ziekte in Nederland nog zeer beperkt. Ingrijpende maatre gelen ter bestrijding, die zoveel mogelijk in handen van de bedrij ven zelf gelaten zal worden, zijn in een ver gevorderd stadium van voorbereiding. nummer maar glad verkoopt. Maar hier zat hem nu juist de kneep. Sukkelgangetje Ogenblikkelijk toonde „Tarzan" Bevilacqua den valke, dat hetu was aangezegd te vertieren, want, Ï»U reed niet langzamer dan Coppi, maar hg reed in een sukkelgangetje over de baan en de storm van de tribune steeg op. Was het doel van Bevllaequ» bereikt, of had hij rijn nummer niet goed ingestudeerd? In ieder geval zeilden de zitkussens de cementen wielerbaan op voor de fietsen van de Italiaan, die oprees, ging zitten en bü de tweede bekoge ling het middenveld opreed, waarna de rit werd uitgeschoten cn toen gooide de jury olie op het vuur, door af te kondigen dat Conpl door opgave van z(jn „tegenstander" had gewonnen. Ontzettend was het fluitconcert, dat in de koele avondlucht uit het stadion opsteeg, 't Was immers niet waar, dat de Italiaan had opgegeven maar hem was hoogstens het rijden onmogelijk gemaakt, zodat ae rit „met of zonder publiek" had moeten worden overgereden. Enfin, Coppi had gewonnen on ,ou nu dc finale moeten rijden (op dezelfde avond) tegen Schulte, die zich zo even volkomen leeg had ge reden tegen de furieuze Zwitser, terwijl de Italiaan de zege thVasge- stuurd had gekregen. Ongetwijfeld had het publiek een heel arsenaal projectielen gereed liggen, voor het geval de jury op het onzalige denk beeld was gekomen af te kondigen, dat Schulte en Coppi In de baan moesten komen. Ter afleiding v/erd evenwel een stelletje amateurs op de baan geschoven en toen was er pauze. Hierna kwam het hoge woord eruit. Namelijk, dat de, Nederlandse gedelegeerden geprotesteerd hadden tegen het laten verrijden van de fi nale op deze avond, omdat Schulte nog te vermoeid was en dit protest was toegewezen. De finale zal nu vanavond wor den verreden. Intussen was, evenals beide voor gaande jaren, de „bijzondere saus" over de wereldkampioenschappen uitgegoten en wierpen beide Italia nen weer eens een schril licht op het wielerprofschap. Bij dit intermezzo, dat velen on getwijfeld hoewel zij er zich door opwonden als een welkome afwisseling hebben beschouwd, zak te de rest van de avond als weinig sensationaal in het niet. Ook al ver loor onze landgenoot Biankenaauw in de achtervolging voor amateurs (kwart-finale) na een spannende race van de Fransman Coste en al was de strijd tussen Schulte en Ko blet beslist opwindend en spannend tot het einde. Blonde Gewit begon, zoals ge bruikelijk met een „voorschot" te nemen, maar Koblet moest hier niets van hebben, hamerde de pedalen naar beneden en lag na twee ron den gelijk. Toen leek het wel een wedloon In beleefdheid: U voor. ik voor. Tenslotte liet de Zwitser even wel alle egards vallen en nam een zuivere voorsprong. Zo'n één, twee meter, neen het werd toch weer ge lijk. Het werd griezelig spannend en tenslotte stormden beiden met zo weinig verschil over de eindstreep, dat het doodstil werd. want niemand kon bepaald zeggen, wie er gewon nen had. Wel de jury. zij had gezien, dat onz.e landgenoot 0.1 Seconde vlugger was geweest met 6.21.9 te gen 6.22. Maar dit was toch kinder spul. Toen kwamen de Italiaanse artïsten. Aan het slot van de avond stond de tweede serie van de wedstrijd achter grote motoren op het pro gramma. die door Pronk in 1 rar 22 min, 20.9 sec. werd gewonnen. Hij zal het In de finale moeten opnemen tegen de Fransjan Lamboley, die tweede werd. NEDERLAND—BELGIE TENNIS Mevr. Roos—v. d. Wal heeft zich door familieomstandigheden terug moeten trekken uit de vertegenwoor digende ploeg tegen België. De eerste dames-single wordt overgenomen door mej. Hermsen. /K heb «iets tegen Italianen. Niets meer. In Londen vertoe vend, bij de Olympische Spelen, las ik in een Amerikaanse krant de cy nische opmerking, dat de Duitsers cn de Japanners niet waren uüge- nodigd en dc Italianen wel, alhoe wel zij ook «iet so uriendelijk wa ren geweest tijdens de oorlog. Ik vond die opmerking niet zó fijn. Maar als ik nu hoor vertellen, dat dc Italiaan Coppi en Bevilac qua gisteravond in liet Olyrnpisch Stadion een regelrecht schandaal hebben uitgelokt, zoals we dat nog nooit in ons land hebben meege maakt, zo zelfs dat het publiek hen met kussentjes is gaan bekogelen dan denk ik toch heel even, dat de Italianen bitter slecht de les van de oorlog hebben begrepenDit toas, op z'n zachtst uitgedrukt, ook niet fijn! •qCAREL BR1ELS, die duivelskun stenaar van de massa-regie, heeft gis termiddag een en ander verteld over de iubileumspelcn, die In de komende feestweek in het Olympisch Stadion tc zien zullen zf|n. Wat hij daar, met hon- derden medewerkers uit het gehele land gaat presteren, wordt toch wel Jets enorms. Op 31 Augustus komt er het jubtleumspcl, waarin in vier tafrclen: lente, zomer, herfst en winter het leven van onze koningin wordt uitgebeeld. Dan volgt op 4 September: Sportfan- tasia, met honderden deelnemers uit de sportwereld en aan het slot de Neder landse kampioenen van 1948 front ma kend naar de tribunes, terwijl een ma rathonloper het Olympische vuur zat ontsteken. En op de avond van 6 Sep tember, waarop waarschijnlijk de vol tallige koninklijke familie in het Stadion Wielerwedstrijd het hoogtepunt De bovenverdieping van de school aan de Tolhuisstraat, die reeds voor verschillende doelein den heeft gediend, lijkt thans wel herschapen in een schildersatelier. Levensgrote poppen, die dikke kasteleins met lachwekkende spek- wangen of schrale mannetjes met merkwaardig veel ribben voorstel len, staan op wacht voor een ere poort, die opgesierd is met beelte nissen van H.M. de Koningin en temidden van deze fel gekleurde attributen werken de mannen van „Studio Cherry" met onverdroten Ijver verder aan weer nieuwe scheppingen. Ja, Katendrecht is van plan de jubileumfeesten, die van 31 Augus tus tot cn met 6 September duren, te vieren op een grootse en indruk wekkende wijze, die nog lang in het geheugen van de bewoners zal blijven voortleven. Van de aanleg steiger van het veerbootje tot aan „de Punt" waar Brede Hille- dfjk en Veerlaan samenkomen zal Katendrecht versierd zijn met lampjes en groene slingers, en op de Punt zelf verrijst een reusach tige erepoort, die twintig meter breed is en waarvan de zuilen een omvang van één meter hebben. Hiervoor is een groot bedrag nodig geweest dat in zijn geheel is bij eengebracht door de bewoners. De gmeentelijke subsidie, die waar schijnlijk achteraf -gegeven zal worden, zal wel niet groot zijn. De Katendrechters zijn eigenlijk een beetje boos, dat ze zoveel moe ten betalen aan het G.E.B. voor de verlichting. Maar wat %vil men? De gemeente zorgt voor de verlichting van de binnenstad, met de Cooï- singel als centrum (waarvoor bo vendien de grote bedrijven in niet geringe mate financiële steun ver lenen) cn de buurtverenigingen moeten hun eigen wijk maar ver zorgen, met uitzondering van de singels. Daarom zal het nergens in de stad zo mooi zijn als op Katen drecht, dank zij de saamhorigheid en de gezamenlijke opoffering van baar bewoners. Er zullen kinder spelen worden gehouden, volksspe len, een hardloopwedstrijd voor personen van 30 tot 80 jaar, een voetbalwedstrijd tussen Belvedère en PSV Pretoria, een gecostumeer de voetbalwedstrijd bij kunstlicht, een filmavond, verder js er elke avond dansen cn natuurlijk op 5 September de „Ronde van Katen drecht" voor amateurs en nieuwe lingen, Het is jammer, dat de wed strijd op Zondag moet worden ge houden, maar op Zaterdag 4 Sep tember wordt reeds eiders een course gehouden. Bovendien willen de organisatoren ^en goed finan cieel resultaat boeken zij reke nen op een grote opkomst van het publiek des Zondags om de wed strijd elk jaar opnieuw te kunnen houden. Dat sommigen echter ro deneren; Waarom in dit bijzondere geval het jubileumfeest is een feest voor allen, léat het dus ook een feest voor allen zijn d=> voorkeu^ gegeven aan het financië le succes? kunnen wij ons inden ken. Dank zij de medewerking van de gemeente wordt de bestrating op het ogenblik zeer verbeterd, al zal het traject Delipleïn - Veerlaan - Katendrerhtselaan - Tolhuislaan - Brede Ililledijk - Veerlaan niet gemakkelijk zijn voor de circa 150 renners, waartoe een groot aantal cracks behoren. Hoogstwaarschijnlijk start de volledige Olympische ploeg. Koningin Elizabeth van België naar Amsterdam Een communiqué van het Ko ninklijk paleis te Brussel deelt mede dat koningin Elizabeth zich naar Nederland zal begeven, om de prins-regent te vertegenwoordigen bij de inhuldiging van H.K.H. Prin ses Juliana, aanwezig zal zijn. het kroningsspel. Er 'zijo nog, in beperkte mate, plaatskaar- ten voor de spelen te krijgen, maar voor ben. die er niet bij kunnen zijn, komen er uitgebreide radioreportages. ZATERDAG wordt in Zantvoort een grote dag van de K.N.M.V. Van 's.morgens 10 uur -tot plus minus 's avonds half zes zal hier de lucht daveren van dc knalpotten. Alle Neder landse cracks zijn hier present. In de lichte klasse: Dick Renooy, Vierdag, Hcincmann, bij de halve liters de snelle Rotterdammer van Dongen, Piet Knij- nenburg, Lo Simons. Henk Vink. bi} de 350'crs Maltha, van Rijswijk Knijnen- burg Boef en in,de zware klasse Drikus Veer Knljnenburg. Lous van Rijswijk, Drnaycr en als bijzondere attractie de wecUtrijd met zijspan, waaraan drie buitenlandse kampioenen deelnemen; de Zwitser Haldemann, de Belg Vander- schriek en de Engelsman Oliver. EN tot slot verneem ik, dat Baay nog deze week naar Beuncs Aires ver trekt om daar aan het wereldkampioen schap driebanden deel te nemen. Drie Argentijnen, twee Amerikanen cn zes Europeanen hebben cr voor ingeschre- wen. o.a. dc Belg Vingerhocdt. - de Fransman Lagache, de Spanjaard Do mingo en de Portugees Pereira. Kris-Krasser. Gistermorgen zijn twee Dakota transportloestellen nabij Rapolz- hausen, 22 kilometer van Frank fort, in de lucht met elkaar in bot sing gekomen. Beid^ machines stortten neer en vlogen terstond in brand. De vier piloten elk toestel had een be manning van twee koppen zijn omgekomen. De vliegtuigen kwa men leeg terug van een voedsel- vlucht naar Berlijn, Advertentie I. M. schaduwen legt. dan is 't tijd dat ge „levend" gemaakt was- en badwatet neemt. Radax ontwikkelt zuurstof m dat water, miJJioencn microscopisch kleine luchtbellen dringen in de buidpouen en verwijderen alle kiemen voor vetwoemp. jes en puistjes. Geef Uw teint toch de Uw huid ademen, volop door paor 'n _gave hmd en fraait tont. TUINKALENDER 25 AUGUSTUS. De Vuur- doom of Pyracantha coccinea La- landfi is een altijd groene plant, die in het najaar en de winter oranje rode bessen draagt. Eigenlijk is het eenheester, doch men Icfdi hem. ook veel als klimplant langs een gevel of muur. Niet alleen door de gekleurde bessen, maar ook door de bloei trekt de Vuur doom de aandacht.' In het voorjaar vertoont de plant tatryke grote ruitte bloem- schermen. Als klimplant kan hij wel een hoogte van enkele meters bereiken. Het is raadeaam hem een enigszins beschutte standplaats te geven. De vuurdoorn wordt me6 een kluit aarde om de wortels ver plant. Dit kan zowel in de udnte* als in het vroege voorjaar ge schim den.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3