"Woensdag 25 Augustus 1948 tin de leeftijd van 41 jaar. A- Hicjo-Vis— van W oer den A. P. Riem-Vis IN EEN M VUB KLAAR Claes de Vries el aan 21 b, in HJ3.S.-gebouwen. Telefonische inlichtingen. Directeur: 37381. Bestuursleden: 21669—-75412 25764 en 26777 Wegens noodzakelijke uitbreiding van de „DAM ES BEU RS" welke van 1 t/m 10 OCTOBER in de Jt IVIëR A-H AL** te ROTTERDAM wordt gehouden» zijn nog enkele stands in een bij te bouwen ruimte disponibel Aanvragen te richten aan de ..Damesbeurs". Stadhouderskade 5D> A'dam, Tel. 948S399703 stroomlunmodel UW SPIRAAL of tjzeren ledikant vermaken wij tot wordt afgehaald en geplaatst HENDRIKSEN STUDEREN MEI SCHRIFT. PRIVÉ- OPiii M0HK1.HU1P boekhouden alle talen MB A - MULO M I D OEN STAWOSDi PLO M A MAURÏT8W. 29 ROTTERDAM Per begin September aanvang Yan nieuwe cursussen M.O. BOEKHOUDEN STAATSPRAKTIJ KDIPLOMA PRAKT. DIPL BOEKHOUDEN EXAM EN 0 P LEI Dl N 6 HU»AS; ELGERSMA, POTGIESER gemotiveerd advies. N.V. W, A. Hoek's Machine- en Zuurs tof fenfahriek vraagti - AANMELDEN; 19. SCHIEDAM Door het Departement van Scheepvaart te Batavia worden gevraagd voor de Zeevaartschool te Makassar en herbas lingscursus te Batavia: 1 LERAAR RADIOTECHNIEK In het bezit van het- certificaat radio- telegrafist le klasse, zo mogelijk met enige ervaring In lesgeven. 1 LERAAR ELECTRICITEtT, MATUUR- EN WERKTUIGKUNDE (liefst ingenieur) 1 LERAAR SCKEEPSWERKTUIGKUNDE, Ia hetvbezit van de, acte N Xd. Voor de varende vloot: JONGERE STUURLIEDEN In het bezit van einddiploma Zeevaart school of 3e rang en JONGERE SCHEEPS WERKTUIGKUNDIGEN, In het bezit van diploma: A.M., B.M:, •VJX of diploma A. EEN STUURMAN liefst ongehuwd. In het bezit van 3e of 2e rangr bestemd om opgeleid te worden tot scheepsmeter "en 2 stuurlieden - leeftijd 30 jaar. In het bezit van 1ste rang G.HV. met 1 jaar practijk als 1ste stuurman voor aanstelling tot onder - havenméester. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties tè richten tot kamer 125 van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, Binnenhof 7, Den Haag ROTTERDAMSCHE ELECTRISCHE APPARATEN FABRIEK COOLHAVÉN 59 BOTTERDAM, vraagt voor de afdeling Transformatoren, enige AANKO MENDE, HALFWAS en VOLSLAGEN: OFFÏCÏëtE PUBLICATIE Sluiting Distributiekantoren op 31 Augustus en 6 September 1948 De Distributiekring Rotterdam maakt - bekend, dat zijn kantoren cp Dinsdag 31 Augustus a.s. en Maandag 6 Sep tember d.a.v. gesloten zuilen zijn. Detaillisten, grossiers en fabrikanten, die zouden moe ten inleveren op: Dinsdag 31 Augustus 9.0011.00 uur moeten komen op Woensdagmorgen 1 Sept.: idem 11.0012.30 uur op Woens dagmiddag 1 Sept.: idem 13.3014.30 uur op Donderdag morgen 2 Sept.; idem 14.3016.30 uur op Donderdag middag 2 Sept. Maandag 6 Sept. 9.0011.00 uur moeten komen op Dins dagmorgen 7 Sept.; idem 11.0012.30 uvr op Dinsdagmid dag 7 Sept.: idem 13.30—14.30 uur op Woensdagmorgen 8 Sept.: idem 14.3016.30 uur op Woensdagmiddag 8 Sept. OFFïCIëLE PUBLICATIE Na-uitrelking Bonkaarten K S10 en Toeslagkaarten a.s. cn Jonge Moeders De Distributiekring Rotterdam maakt bekend, dat de fna-uitreiking van. de bonkaarten K 810 enz. zal plaats vinden aan de kantoren Jexmalemstraat 7. Busken Huet- straat 19. Jor,he.rtstraat 67 en die der randgebieden op Donderdag 26 en Vrijdag 27 Augustus a.s„ volgens onderstaand schema, waaraan streng de hand zal wor den gehouden. Donderdag 28 Augustus: 9.0010.00 uur ABoe; 10.00 11.00 uur Bofeinde C: 11.0012.30 uur D. E, F; 13.30 14.30 uur G—Her: 14.3015.30 uiy- Heseinde J; 15.30 16.30 uur K. Vrijdag 27 Augustus: 9.0010.00 uur Leinde M: 10.00 11,— ur.r N. O. P; 11.00—12.30 uur Q. R; 13.30—14,30 uur S; 14.30—15.30 uur T. U, V; 15.30—16.30 uur W, X. IJ, Z. BGUWKUnrOE WATERBOUWKUNDE WERKTUIGBOUWKUNDE ELECTROTECHNIEK CHEMIE ZUIVEL HANDELSWETENS CHAPPEN B K 1 E F A 0 R E S P.B-H'ft A R H H H In vooruitgaande meubelmakerij met behoorlijk rende ment is plaats voor MEDEWERKER Voorkeur heeft ijverig meubelmaker, die voor ca. 5.000.kan deelnemen. Alle vergunningen zijn. aanwezig. Brieven onder No. 359 bureau van dit blad. Samuel Goldwyns doch zonder enige twijfel was het *1947-'48 (Hoog B ezoek) 1948-' 49 CARY MONTY WOOLLEY LORETTA ELSA LANCHESTER 1948-'49 DAVID Regie: HENRY KOSTER -FILM 8 MED AND if 814. Terwijl duizenden toeschouwers met een Juich kreet overeind sprongen om hun vreugde over de ge lijkmaker .uit .te jubelen nam Carlo Rat plaats op de tribune, ergens achter het vijandelijk doel en keek knarsetandend van woede om zich heen. '„Te laat", mompelde hij: „Die kwajong hebben hef 33 ge maakt. Die overwinning is ons ontgaan. Maarr verderr komen hef niet, er ies nog maar twee minuut te spelen en ïekzajhem onschadelijk maken. Nu, dat zou wel nodig zijn, want ik liet hef er niet bij. Da delijk na de aftrap trokken we er weer tussenuit, in de korte tijd, die we nog te spelen hadden wilde ik mijn elftal de overwinning bezorgen Hef werd doodstil op de tribunes, iedereen begreep dat in deze ïsecónden het wel en wee van hef vader land beslist werd. De vijand trók zich verdedigend V - - terug en steeds scherper werd mijn bewaking, ih kreeg bijna geën bal meer en toen er eindelijk een voorzet bij mij belandde snelden er twee man tege lijk op mij af en dit keer hoefde ik het kunstje van de doorbraak niet te proberen, want dat kenden zij al. Daarom deed ik Iets zeer ongebruikelijks. Pijlsnel trapte ik de ba! langs een paar benen en sprong zelf over de man, die mij de weg versperde heen! De verdediging was volkomen verrast eh weer kwam ik vrij voor het doel en ging in stormaanval tot het be slissende schot over... Op dat ogenblik achtte Carlo zijn tijd gekomen, onbemerkt door de, omstanders, die met hun hele aandacht naar het spel keken legde hij zijn revolver aan en richtte op net jongetje me! de oranjetrui... ZO VEILIG REINIGT ALLEEN VIM Geen smetje blijft er achterf als U VIM gebruikt. 'En.. .VIM werkt betrouwbaar! Het is uiterst fijn ver deeld, schuimt en kan niet krassen. VIM spaart Uw huis en huisraad! Vraag dus steeds om VIM en laat U nooit iets anders geven I vt! *,T DE REUZENBUS IS HEI VOORDELIGST upgericüt 31 Maart 1903. Zesjarige dag- en avondcursussen voor Constructeur !n alle technische vakken took Bouwkunde). Nog leerplichtigen en Iets ouderen betalen 50 van het schoolgeld. In de eerste 3 Jaren gecombineerde leerstof van de Amb.school, Vaktekensch.. Mulo en Wiskunde van de H.B.S. 3. De volgende 3 jaren de Wiskunde. Sterkteleer en Tech nische kennis van een M.T.S. Dir. ir. B. B. de Regt c.i. en Prof. dr. Eng. M. Beiner w.i' Telef. 25517—25575, Eendraehtsweg 26—27. Rotterdam. Elke leerling is lid v. d. T.M.S.-bond; TENTOONSTELLING EN INSCHRIJVING DONDERDAG 26 AUG. t/m ZATERDAG 4 SEPT. v«n 10—12 cn 7—9 uur. SLECHTE TANDEN bederven Uw adem en tasten .Uw gestel aan. Laat slechte tanden ver vangen .door AMERIKAANSE TRANSPARANT TANDEN Niét van. de natuurlijke tand te onderscheiden. Pijnloze behandeling. Desgewenst ook narcose. Claes de Vrieselaan 21 ii Rotterdam - Tel. 37519 GEVHAAGD voor spoedige indiensttreding: ENIGE met opleiding ö^jarige Industrieschool Goed gesalarieerde en prettige werkkring Persoonlijke soil, iedere werkdag vaii' 105.$0 uur Atelier voor Damesmantels en Japonnen ALEIDISSTRAAT 3 ROTTERDAM: mwm jsted&nteeni.k prod.uctu rnmmï& Wm ;wMh mmm Biiü z&w w mm mmm iwm. regie John Cr öm we li' uitgebracht dooi *'-v N.V.8NEDFRLAND"-FILM i t Te Schiedam in Jezus ont slapen. na een geduldig gedragen lijden. onze innig geliefde Zoon en Broeder Mr. JOHANNES FREDERIK RIE>t-VIS en Verloofde, liever geen bezoek. Geen bloemen. Schevenïngen. 33 Aug. i<H3. ^entschestraat 137. De teraardebestelling zal plaats vinden Vrijdag 27 Augustus a.st te c\ie uur op Oud Eik en Duinen te VGravenhage. REPARATIES Telef. 37519 Rotterdam MtT SÏATSOftöBN model-opfclapbeel JRATiS PROSPECTUS IN £LKE KIOSK! «EVENS £IK£ AvONO VAN 230 TOT 830 u SPREEKUUR aan oe SCHOOI oen haag - sweelinckpuin *6, tel 33.47.45 ROTTERDAM - HEEMRAADSSINGEL 111, TEL 30.898 HAARLEM - FRANS HALSPLEIN 9. TEL. Onze Psychotechnische diansi onderzoekt de candidafen voor deze opleiding en geeft hun k i«i 0 >- pi&ftmlemf 91 99 m mm fm worn# iifsii mm VIT G*OT£ VOOWf^AO icvgffSAAg dp« NA*ezovwi2LllL*££w lauwnKoblfuT 29, Tel 21992 (de nieuwe naam %-oor de Planfageweg) Inl, proip., aanm. dagelijks aan de lesgebouwen var» 9-5 uur en *s avonds na telefonische afspraak Enige ges laag den cijfers s In de oorlogsjaren '4CV45, 91 voor KO., 166 voor 5.P.D., 553 voor Praktijkdiploma; na de hervatting sinds de bevrijding 46 voor M.O.. 94 voor S.P.D., 487 voor hejt. Prakiijkdlploma .JJïütSSl t -i':V V\:'''Ni - r r'"^s4j,:S¥5ï;v-v - f t ;>••••----a 4 dl, v>v? v: ■x- •>ï- m* i) r?/ Ji l« WL"1* 'NifiOTff «yg - v .-'èC %/A - v. v v - .4- b; X- X^'vV.y: '±y- ifi V. N. V-," v •r.'Xr-ys-x - a y 'ydf' t 7~w- X'f-.7 -7- :4vv7 -v. I W- v"' f 1 f: ^w!w;>.w:>v; IÉT* dl K :;-v .r*T.v V-' .k y i'! J v.- 1 'I - J? - ■- t v ft. KUNSTGEBITTEN nieuwste Middenstandsdiploma i.M.O.-cursus i i LEERLING DRAAIERS AANKOMENDE DRAAIERS t '.ti »"t| a REVOLVERDRAAIERS A i i, 1 i - i r i A Wikkelaars Electrotechnische Bankwerkers Electrotechnische Instrumentmakers ■H9B1BI111 lil 111 1111 lil lil i 11 Hl DliliWll i\y. f.v; X''-: - j y j y j .1 -vr v '4" schoon'S '4" >41 <.V «V i .•XV i '!i .1 ill."..'.. yc.- v/.vr.y 4 Vrijdag a.s. in ARENA De Beste Jaren Van Ons Leven ■- W>V,*K*.* VftVr'rt evunt van het nieuwe v«:;- A- K i*. GOLDWYNS brillante comedie The •V 1. 4 GRAAIT YOUNG 'vV s. - •-'f f. - V. V,'. VÏWiWftt m th ÖhfmpiAchs Spoim E EK ft COUPEUSES N.V. „OPTIFORM a.s. LUTUSCA David O. Selznick Mi'.r/ '-V.VV ».V.Vb> wy'. r.v.v>V.Ai a r uir i ,4 4. T l I/a;. *'.'/vy<2 W tl V»\,VV,\-4- v.- .vlvx. >>v v, KIwwXwX.IXv.wSW. •#JUn>'.V'V. v yy.- %.¥5fiWH7«^™rv Jï. -■ XOBfrXM-Afc ii','- ■f i v i r I* - 4 i r ■«v.-.* M<* .KvATffJ:'*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4