HET KOTTERDAMSCH PAROOL1 Dr. Van Mook volgende week naar Nederland Parelmoeren kantwerk tegen een dónkere hemel Waar zal de Berlijnse raad morgen bijeenkomen? Franse UNO-waarnemers in Palestina gedood Schuman belast met vorming nieuw Frans kabinet Niemöller richt zich tot Nederlandse jeugd Spanning tussen Nederland en de Republiek neemt toe Urn Spanje s troon Heden opnieuw naar Kremlin? Lomakin uit New York vertrokken Bisschopsbrïef over jubileum, afstand en inhuldiging A ms terdam-Kron ingsstad-Lich tstad Reparateurs, hebben na de feesten heel wat bij te lappen Commandant van Sovjetsector om duidelijk antwoord gevraagd Witgeschilderd vliegtuig bij landing te Gaza beschoten De Volksuniversiteit in het komende seizoen Koningin Wilhelmima zal zelf troonswisseling aankondigen Ramadier faalde Oud-Katholieke kerk wordt gerestaureerd President Auriol acht spoed noodzakelijk Heeft de minister getekend? ,DeKruidenier" meldt: inperking distributie Vijf en veertig landen stellen zich voor Jeugd rond het kampvuur Maandag 30 Augustus 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Te!. 69300 Abonn.prijs» per week 6-31 per kwartaal 4,—, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool DE SiCHIEDAMMEE 'Achtste jaargang, No, 203 Uitgave N.V. De Nieuwe Per» Postgiro 396644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. da Vries Hoofdredacteur; Th, Ramaker De lultenant-gDUvemenr-generaal, dr, H. J. van Mook, zal op 8 September naar Nederland vertrekken op verroek van de Nederlandse regering. HfJ zal met dc regering besprekingen voeren over de sttaatie in Indonesië, za heeft een officiéél communiqué te Batavia meegedeeld. Ass. Press voegt hier aan toe, dat het vertrek in verband wordt gebracht met de huidige slechte betrekkingen tussen Nederland en de Republiek- en ook met de geruchten, dat verscheidene Nederlandse ministers slechts hcreid zouden zün geweest, in het nieuwe kabinet zitting te nemen, als Van Mook aftreedt. De Republikeinse regering heeft de Commissie van Goede Diensten Laat Don Juan aanspraken laten weten, dat zij géén veilige doortocht door Republikeins gebied kan garanderen aan twee Nederland se ambtenaren, die een goederentrein met auto's naar Kalioerang zouden begeleiden. De Republiek acht het „niet raadzaam" dat Nederlanders door Republikeins gebied reizen in verband met de gevoelens van de bevolking die ongunstig 'zijn beïn vloed door de incidenten van de laatste tijd. Hiermee wordt speciaal gedoeld op het in beslag nemen van een republikeins ziekenhuis te Bata via, het beschieten van de Republi keinse delegatie en de uitwijzing van ambtenaren uit Batavia. Herroeping van dit laatste besluit zullen de Re publikeinen stellen als een van de voorwaarden voor hervatting van de onderhandelingen tussen de delega ties die op het ogenblik geen con tact meer met elkaar hebben. Prof. dr. Soepomo, een lid van de Republikeinse delegatie, heeft ge zegd, dat de regering HatCa nog steeds oprecht wenst, met de Neder landers tot overeenstemming te ko men, maar dat het wel lijkt, alsof de Nederlanders met de uiterst linkse groeperingen in de Republiek men werk en om de regering Hatta ten val te brengen. Hij noemde de uitwijzing van Republikeinse amb tenaren een schending naar letter en geest van de Renville-overeenkomst, Radio Indonesia Ra'ja heeft de In donesiërs in de door Nederland be zette gebieden aangespoord, de ge bouwen waar de Nederlanders deze week de jubileumfeesten vieren, in brand te steken als represaillemaat regel. De-Nederlandse politie in tavia is za aiarmtoestand en heeft reeds 200 arrestaties verricht. De drie Westelijke afgezanten In Moskou hebben Zondag om een nieuw onderhoud in het Kremlin verrockt. Dit onderhoud wordt van daag nog verwacht cn "vermoedelijk za.1 het handelen over de technische details van de regeling van het valn- taprobleem te Berlijn, Deze veronderstelling werd al- thans in welingelichte kringen te Londen geuit en komt wat dat be treft overeen met een Ass. Press-be- richt uit Moskou, volgens hetwelk het overleg In het Kremlin nu nog slechts technische- en procedurele aangelegenheden behandelt, terwijl niets zou Wyzen op een onoverkome lijke moeilijkheid. Dit bericht sprak de verwachting uit, dat er na het on derhoud van Maandag een communi qué over de besprekingen zou wor den uitgegeven. Aan dezelfde ver wachting hebben Amerikaanse en Britse diplomaten te Londen uit drukking gegeven. De drie slachtoffers van het Vrijdag avond te Vlissmgen gebeurde vracht auto-ongeluk. zirn zonder tot bewust zijn te zijn Hekomen. in het ziekenhuis overleden. Het waren een ll-larige man met zijn echteenote en schoonzuster. AUe drie waren Nederlanders. Jacob Lomakin. de Sovjetconsul in New York is Zaterdag scheep gegaan, om naar de Sovjet-Unie terug te keren. Voor zün vertrek zet hü tegen jour nalisten. „Ik heb twee maanden, geleden passage geboekt. Ik ging rust nemen. Ik heb niets te zeggen Alles Is heel duidelijk in de nota gezegd. Kort tevo ren zou Lomakin hebben meegedeeld, dat hy als adviseur van de Russische UNO-delgatie naar de Assemblee te Parijs zou gaan Morgen, 31 Augustus, sal ons blad in verband met de Natio nale Feestdag niet verschijnen. Onze bureaux zijn die dag ge sloten. Het eerstvolgend nummer van ons blad verschijnt Woensdag, 1 September. varen f In betrouwbare kringen in Madrid er» San Sebastian verluidt, dat generaal Franco Woensdag aan Don Juan heeft meegedeeld, dat hy diens oudste zoon. Juan Carlos zou willen erkennen als prins vau Asturië en erfgenaam van de troon, als Don Juan zijn eigen aan spraken. laat varen. Don Juan zou hier-, over met zijn adviseurs hebben willen spreken. De Spaanse pers heeft pas Zondag, zonder commentaar, melding gemaakt van het onderhoud tussen Don Juan en Franco. Het Episcopaat van de Rooms-Katho- lieke, kerk heeft gisteren een brief van de kansela doen voorlezen ter geleeen heid van jubileum, ad bi ca tie en inhul diging, waarin wordt bekend gemaakt, dat m alle ft.K. kerken cj 31 Augustus een gezongen of H Mis zal worden opgedragen, waarna het Te Deum zal worden gezongen. Op plaatsen waar zulks wegens de burgerlijke festivitei ten bezwaarlijk is. zal 's avonds tevo ren. een plechtig «danklof worden ge celebreerd met Te Deum en gebeden voor Hare Majesteit In di£ plaatsen waar meer parochiën zün wordt de pastoors verzocht, onderling overleg te plegen, opdat de viering uniform ge schiede. De brief vraagt de gelovigen voorts, voor Prinses Juliana te bidden, opdat zij, evenals haar moeder, een lichtend voorbeeld zij voor haar volk. In alle R.X, kerken en in alle kapel len waarover een rector is aangesteld, zal op 6 September de votiefnüs van de H. Geest worden gezongen DE DAM TE AMSTERDAM is het brandpunt van de cls. feestelijkheden. Het oude plein straals avonds al in volle luister. Een aantal enorme verlichte vazen geven een zee van licht, die de nacht in de dag verandert. BerUjns gemeentebestuur gaat Dinsdagmorgen weer een raadszitting houden, maar of deze, zoals lot nu toe in de Sowjet-sector zal plaats hebben dan wel in de Britse, zal afhangen van het antwoord dat generaal K o 11 k o f, de Russische stadscommandant zal geven op een tweede brief die dr. Subr.de voorzitter van de Berljjnse gemeenteraad tot hem gericht heeft. Men heeft echter weinig hoop op een bevredigend antwoord. Het Britse bestuur in Berlijn heeft de Berlijnse raad te kennen gegeven, geen. bezwaar te hebben, wanneer de raad in de Britse sector zou bijeen komen, indien de Russen niet bereid of in staat zouden zijn, de veiligheid te garanderen. Luise Schroder, de 61-jarige. vrou welijke burgemeester van Berlijn, bevindt zich In een ziekenhuis in Hamburg en zal vermoedelijk aan een maagzweer moeten worden ge opereerd. In de nacht van Vrijdag op Zater dag was er weer een ontvoering door de Russen. De slachtoffers waren ditmaal journalisten, een Ameri kaanse correspondent en enige Duit se employe's van United Press en de New York Herald Tribune. Zater dagmiddag echter kregen de Ameri kaanse autoriteiten de uitnodiging, de journalisten weer te komen halen. Dezen deelden na hun vrijlating mee, dat hun niets sensationeels was over komen, Zij waren slechts de gehele nacht vastgehouden. Dr. Suhr heeft in deze brief nauw keurig alle vragen van de Russische commandant beantwoord. Suhr wil geenszins demonstraties van de be volking onmogelijk maken, zo schrijft hij, maar hij verzoekt Koti- kof slechts, stappen te doen ter voorkoming van demonstraties op dagen dat het gemeentebestuur bij een komt, binnen een bepaalde „neu trale zone" om het gebouw heen. De opmerking van Kotiköf, dat de be volking van Berlijn een aandeel wil hebben in het bestuur van de stad, wordt door Suhr gepareerd met de opmerking, dat op de agenda van de raadsvergadering een voorstel staat betreffende de gemeenteraadsverkie zingen op 24 October a.s., waardoor de bevolking gelegenheid zal hebben, van haar democratische opvatting te doen blijken. (Van onze Amsterdamse correspondent) Tk heb mijn geld nog nooit zo II -®* zuurverdiend, meneer," zei Zaterdagavond laat een motoagent, die een stoet van 15 autobussen met de leden van Amsterdams ge meenteraad en hun. (of haar) echt genoten en vele andere officiële genodigden door de verlichte stad had begeleid. De lange colonne heeft bijna drie uren gereden over een traject van 22 kilometer en uw correspondent heeft geluk gehad: hij mocht meerijden met de open politie] eep, die de stoet sloot en kreeg zo een véél beter overzicht van Amsterdam-in-feesttooi dan zelfs burgemeester D'Ailly, die in de eerste bus had plaats genomen. Zaterdagavond was bestemd voor automobilisten en bussen uit het hele land en alle Amsterdamse kranten hadden de Amsterdamse wandelaars dringend verzocht die avond thuis te, blijven: volgende week is de hele stad 's avonds voor hén alleen. Nu, als 15 Amsterdam mers zijn thuisgebleven, is 't veel! Honderdduizenden waren op de been en zij vormden met de vele duizenden auto's en andere vehi kels een pêle-mêle, dat ons op het Rokin een oponthoud van een slor dige drie kwartier bezorgde! Zes rijen, breed schoof het verkeer voetje voor voetje op en guirlan- den van trans garneerden de oude binnenstad. De verlichting alweer uitge breider dan. zij Dinsdagavond was overtreft de stoutste verwach tingen, De gemeente heeft gezorgd voor tienduizenden gloeilampen langs grachten, bruggen, Westerto ren, Muiderpoort de prachtige torens van Zuiderkerk en. Oude Kerk baden in floodlight: paarle moeren kantwerk tegen de donkere Twee Franse officieren, waarnemers van de UNO In Palestina, zijn Zaterdagmorgen door schoten gedood toen zij met hun vliegtuig geland waren op het vliegveld van Gaza in Zuid-Palestma, dat in handen is van Egyptische troepen. De slachtoffers zijn een vijftigjarige kolonel Quéru en de achtentwintig jarige kapitein Pierre Jeanncl, die het vliegtuig bestuurde. Age Lundstrom, de stafchef van graaf Bernaclotte, heeft Zondag op een persconferentie te Beiroet nade re mededelingen gedaan over dit in cident. Het vliegtuig was witgeschil derd en er was meer dan 24 uur te voren gewaarschuwd, dat het zou ko men. Lundstrom zei sterk de indruk te hebben, dat de beide Franse offi cieren op het vliegveld zijn doodge schoten, nadat zij het vliegtuig had den verlaten. Een mecanïciën van de UNO had verteld, dat er binnen ïn het vliegtuig geen bloedsporen te zien waren. De gerezen argwaan wordt nog versterkt doordat de Egvptenaren op het vliegveld hem, hadden verteld, dat het gelande vliegtuig een Joods toestel was. Rechercheurs zijn thans naar Gaza gezonden om een onderzoek in te stellen. In Jeruzalem is de situatie critiek geworden doordat Arabische troepen weigeren te voldoen aan een verzoek van de UNO-staf, om zich terug te trekken uit een gebouw in een voor stad. Toen UNO-waarnemers zich er van wilden vergewissen of de Ara bieren uit het gebouw waren terug getrokken, openden dezen het vuur. hemel, de Dam, Damrak, Rokin, ae grachten baden in het licht, 150 particuliere gebouwen zijn geïllu mineerd. Normaal omvat de Am sterdamse straatverlichting 30.000 lampen. Nu branden er naar schat ting van het Gemeentelijk Energie Bedrijf 300.000 lampen, tien maal zoveel! Toch kost die schitterende ver lichting niet ééns extra veel stroom omdat 90 van alle Amster dammers des avonds het huis ver- .laat en daar geen licht brandt' Eigenlijk zijn de Oranje-feesten in Kronïngsstad Zaterdagavond al begonnen. In de Kalverstraat, her schapen in één Oranje-baldakijn, knalden al zovenklappers en voet zoekers. Rembrandtsplein en Leid- seplein komen schitterend voor de dag; prachtige punten zijn ook het Spui, de Magere Brug over de Am- stel, met in perspectief de torens van Zuiderkerk en Oude Kerk op de achtergrond (dat moet u zien van de Hoge Sluis bij het Amstel- hotel af!), de Westertoren en de Zuiderpoort, Bols op de Rozen gracht, de Dam, verschillende grote kantoren langs de Herengracht. Het Nationale Monument is slechts met witte bloemen en aangebonden vlaggen versierd: een indrukwek kend geheel. Van hoderden auto's kookten, de radiatoren over en telkens hoorden wij het rammelend geluid van aan rijdingen, wanneer een lange file auto's tot stilstand kwam en de achterste wagens, door de telkens vertraagde reactie der bestuurders, op elkaar botsten. Ja, na de feest dagen zullen de Amsterdamse ca- rosserie-dokters het druk krijgen met uitdeuken, plamuren en bjj- spuiten. Zondag werkten de stratenma-i kers op volle kracht door: overal wordt nog gewerkt om het wegdek tijdig gerepareerd te krijgen. Aardige bijzonderheid: Woens dagavond is er een enorm 'nacht feest aan de Oudezijds Achterburg wal, in het oudste gedeelte van Amsterdam, ten bate van de Kin derkliniek van het Binnengasthuis en van het bouwfonds van het Em- makinderziekenhuis, dat bezig is 'n millioen te verzamelen voor een grote modernisering. Ook het Rem brandtsplein ageert voor dat bouw fonds: de Amsterdammers kunnen daar een reis naar Zwitserland en plaatsen voor HollandBelgië win nen door te raden hoeveel Oranje lampjes daar in de bomen hangen en elke keer raden kost een kwartje. Ondanks het stralende weer was het Zondag druk in Amsterdams binnenstad. Veël auto's uit de pro vincie reden angs de versieringen, die overdag echter niet zovéél in druk maken: zij zijn kennelijk ont worpen voor de avond. Maar dan is het ook raak! Zaterdagmorgen is te Amsterdam plot seling overleden m- S. Issak. hoofd directeur van de N.V magazijn De Bijenkorf. Mr Isaak was 48 jaar oud, hij had als lid van de Nationale Moruimer- tencommissie een groot aandeel in de voorbereiding van het tot stand komen van bet monument op de Dam. Het eerste programmanummer van de Volksuniversiteit bevat uiteraard nog geen bijzonderheden voor de in Schiedam te organiseren bijeenkomsten in het komende winterseizoen, doch bij informatie is ons gebleken, dat er wel reeds een en ander wordt voorbereid. Zo komt er weer een filmscrïe njet als data 9 September, 3 October, 10 No vember. 15 December, 12 Januari, 9 Fe- bruarie, 16 Maart, 6 April en 7 Mes. Achtereenvolgens worden vertoond Oranjevreugdefilm, samengesteld door Willy Mullens, die bestaat uit histori sche films, betrekking hebbende op het Huis Oranje, „Robert Koch" met in de hoofdrollen Emil Jannings en Werner Kraus, „Het gebeurde morgen" van René Clair, ..Himlasgelet", „Land zon der leven" (The Overlanders)„Jonge Arenden", „Een handvol rijst", „Lajta" en „The Roosevelt Story". De voor stellingen vinden weer plaats ia het Verenigingslokaal, maar nu met een nieuw filmapparaat, die het hinderlijke wisselen van de filmrollen overbodig maakt. Ook miss Irwin Brown komt weer Engelse les geven op Maandag- en Vrijdagavonden voor le, 2e en 3e jaars cursisten, terwijl er tevens con versatielessen zullen zijn. Voor de En gelse cursus benevens voor de filin- sene kan men zich reeds nu opgeven bij de secretarissen van de Schiedant- se Volksuniversiteit, mevr. Schuytvlot, Prins Mauritsstraat 14, die tevens gaar ne alle verdere inlichtingen verstrekt Ook nieuwe leden van de S.V.U. kun nen zich bij haar aanmelden. Er wordt, behalve deze programma punten. ook naar gestreefd ora in onze stad deze winter weer enkele voor drachtavonden te organiseren benevens lezingen over actuele onderwerpen. OP Zaterdag 4 September te 11.30 uur op het Koninklijk Paleis te Amsterdam zal H.-M. de Koningin, in het bij- zijn van HH. KK. HH. Prinses Juliana en Prins Bernhard, afstand doen van de kroon. De enige aanwezigen bij deze plechtigheid zullen zijn de voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal, de ministers, de vice-president van de Raad van State, de leiders en leden van de deputaties uit Indonesië, Suriname en de Nederlandsche Antillen, de Commissaris dér Koningin in de provincie N oord-Holland, de burgemeester van Am sterdam en de directeur van het Kabinet der Koningindie de acte van afstand mede zullen ondertekenen Klokslag 12.00 uur verschijnen Koningin Juliana en H. K. H. Prinses Wilhtlmina met de Prins der Nederlanden op het balcon van het paleis, waar Prinses Wilhelmina. en Koningin Juliana eenige tuoorrien zullen s pre Aren. Amsterdam half millioen meer waard dan anders Betracht soberheid bil de versiering dat was de wens die H.M, de Ko ningin te kennen gaf toen de hoofdstad zich ging opmaken voor de jubileum feesten. Nergens is een ontwerper zich dan ook aan overdaad te huiten gegaan, maar niettemin schatte stadsarchitect Feitkamp het bedrag van de kosten op 600 ooo gulden Het grootste deel bier van lb door particulieren bijeengebracht de rest, 180.000 gulden, draagt de ge meente by. De Leidsestraat Is op bet ogenblik ongeveer 15 000 gulden meer waard de Kalverstraat t 60 000 meer. Enorm veel groen ls er fa Amsterdam aangebracht. De totale lengte ervan Js nu 15 kilometer drie uur gaans I Verleden week is 'n aanvanq qemaakt met een grondige restai^ptie van het inwendige van de oud-katholieke kerk aan de Dam. De muren, die van vocht te lijden hebben, worden met een vocht werend preparaat bespoten. De vloer bedekking van. altaar, kerk en koor zal worden vernieuwd. Er worden nieuwe banken geplaatst m twee rijen arm beide zijden der kerk. Hierdoor komt de mid dendeur vrij en krijgt haar eigenlijke bestemming terug. Door het middenpad ontstaat nu bij het binnenkomen een ruim gezicht op het altaar. De bedden met de schilderijen en het orgel worden schoongemaakt. De ramen worden van gekleurd glas voor zien, hetgeen een zachter en gedempter licht geeft. Ook de schilder heeft zijn deel aan deze restauratie. Al de werk zaamheden zullen ruim twee maanden in beslag nemen. Gedurende deze tijd worden de diensten gehouden in de pastorie. Het eten van bessen van de nacht schade heeft de dood van een zesjarig meisje te Apeldoorn tengevolge gehad. Zij overleed in het ziekenhuis, waarin zq met drie andere kinderen was op genomen. nadat de kinderen bessen van de nachtschade hadden gegeten. De drie andere kinderen zijn buiten levensge vaar. Oud-premier Robert Schuman (MRP) is Zondag door president Auriot van Frankrijk aangezocht, een nieuw kabinet te vormen. Schuman heeft deze opdracht aanvaard en zou vanmorgen zijn besprekingen met de poli tieke leiders beginnen. De opdracht aan Schuman werd gegeven, nadat eerst Ramadier (socialist) een eerder op de dag ontvangen doch in beraad ge houden opdracht had teruggegeven. Het kabinet-Marie is gevallen op de economische plannen van minis ter Reynaud, waartegen de socialisti sche ministers zich hebben, verzet, omdat het loon programma van Rey naud te weinig tegemoetkwam aan de eisen der vakverenigingen. Het economische program ls eveneens het struikelblok geweest voor de po gingen van Ramadier, deze was voorstander van een „drastische po litiek" op economisch gebied en er werd aanvankelijk zelfs verwacht, dat hij indien hierover geen overeen stemming zou kunnen worden be reikt, zou trachten een geheel socia listisch kabinet te vormen, naar het voorbeeld der regering-Blum in De cember 1947. President Auriol hecht grote waar de aan een spoedige oplossing van de huidige crisis, omdat wanneer de vorming van een. kabinet dat vol doende steun haalt in de Assemblée onmogelijk zou blijken, de Assem blée zichzelf zou moeten ontbinden. Dan zouden nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden, maar de vrees voor generaal De Gaulle schijnt de voornaamste factor te zijn, die zulk een besluit tegenhoudt. Gaarne, zij het ook onder voor behoud, maken wij melding van eeu bijzondere mededeling van het Vakblad „De Kruidenier", die hedenmorgen bij sommige leve ranciers van levensmiddelen was aangeplakt, en volgens welke een aantal distributiemaatregelen zal warden opgeheven of* verlicht. Artikelen, die sedert Januari van dit jaar op de bon. zijn» zoals ver micelli, macaroni- etc., alsmede koek, beschuit, enz- zouden weer vrij van distributie komen- Het broodrantsoen zou worden ge bracht op 2000 gram per week plus de gebruikelijke toeslagen- Het bloemranlsocn zou worden verdubbeld. Bovendien zouden de toewijzingen aan de suiker- en vetverwerkende industrieën wor den verdubbeld. Het mededelingenblad van „D® Kruidenier" doet al deze aankon digingen onder de aanhef, „de heer Mansholt. minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening heeft getekend" en besluit met de vermelding, dat binnenkort de aanvangsdatum van hc - besluit zal warden bekend gemaakt. Prinselijk paar vandaag naar Amsterdam Volgens het A.N.P zouden prinses Juliana en prins Bernhard zieb van daag incognito van Her Loo via Soest- dyk naar Amsterdam begeven, om bun intrek te nemen ln het paleis op de Dam Prijzen voor. het school- voetballen Voor hot door de Oranjevereni ging op 1 en 2 September te hou den schoolvoetballen zijn voor de elftallen van de Lagere Scholen en de MULO-elftallen de volgende prijzen beschikbaar gesteld door de Oranjevereniging» firma v. d. Vlerk en „De Schiedammer": Tournooi Lagere Scholen op 2 September: le prijs: verzilverde wisselbeker plus 11 zilveren speld jes; 2e prijs: grote bronzen medail le, beschikbaar gesteld door de firma v. d. Vlerk, plus elf ri're- ren speldjes; 3e prijs verzilverde medaille4e pry's bronzen medaille. ULO-tournooi op 3 September: le prijs: verzilverde wisselbeker plus 11 sportinsignes beschikbaar gesteld door „De Schiedammer"; 2e prijs: grote vergulde medaille beschikbaar gesteld door de firma v. d. Vlerk; 3e prijs: verzilverde medaille; 4e prijs bronzen medaille. Extra bon voor voedings- vetteii In de bonnenlOst van a.s. Donderdag zal een extra-rantsoen voedfapsvet (hoter, margarine of vet) worden opge nomen. bestaande uit 250 gram Voor volwassenen, en de twee oudste leef tijdsgroepen der jengdlgen «(houders van A-, B- en C-kaarten) en 125 gram voor de beide jongste groepen <D en E). Zaterdagmiddag was de Ne derlandse jeugd vertegenwoor digd in de Apoltohal in Am sterdam en de jeugddelegatie, die aan het congres van de Wereldraad van Kerken deel neemt, kwam zich aan zesdui zend jongeren voorstellen. Azië, Afrika, Amerika, het Na bije Oosten, honderd jonge mensen uit v0f en veertig lan den, in alle nuances van blank tot zwart, presenteerden zich. Bij monde van zes van hen be leden zij hun verbondenheid met de christelijke jeugd van Nederland. Ds. P. Fagel, de voorzitter .van de Oecumenische Jeugdraad van Ne derland leidde de rally en dr. Visser 't Hooft had even tijd gevon den, iets mee te delen over de be tekenis van de Wereldraad. Jongens en meisjes uit West Afri ka, Porto Rico, Ceylon, Iran en Finland lazen, ieder ïn hun eigen taal, enkele gedeelten uit de Bijbel en anderen vertelden, over de We reldkerk. over het getuigen van de Kerk, over de sociale en interna tionale vragen, ook over de hou ding, die de jeugd in de Kerk ten opzichte van deze dingen heeft in te nemen. Daar waren een Russisch Ortho dox priester uit Parijs, een neger arts en theoloog uit Afrika, een Chinees, een neger uit Brits West Indië en een jeugdleidster uit St. Louis in. de Verenigde Staten, Een jongep uit Zuid Afrika en een meis je van de Filippijnen brachten groeten over, een Hongaarse zong een lied in eigen taal en de hele delegatie wisselde dit alles met koorzang onder leiding van een Amerikaanse, af. „Nummers" Toen dr. Martin Niemöller 2»jn plaats achter de microfoons innam, brachten zesduizend Nederlandse jongeren hem een ovatie. Pas na minutenlang applaus kon de pastor, die hier de Wereldraad vertegen woordigde. zijn toespraak beginnen. Hij betuigde zijn dankbaarheid voor wat de jeugd gepresteerd heeft in honderd jaar oecumenische arbeid en sprak zijn verontrusting uit over de menselijke wanorde, die wellicht het best hierin tot uiting komt, dat de mens aan waarde heeft ingeboet en gedegradeerd is tot een „num mer". Een beslissende vraag voor de toekomst zal zijn, of de mens voor een ,.ding" zal worden aange zien, of dat hij als mens, als broe der zal worden erkend. Christenen weten, dat God aan de mens zoveel waarde toekent, dat Hij Christus voor hem gegeven heeft. Daarvan te getuigen is de taak van de jon geren die dit geloven. Alle ..nummers" moeten weten, dat zij kinderen van God zün. Nie mand van ons verlleze het ge loof daarin, dat God door Christus ook in onze dagen door ons en Voor ons iets groots wil doen. Een spreekkoor en het gebed van een republikeinse Indonesiër beslo ten de samenkomst. Duizend congressisten hebben Zondagmorgen in de Nieuwe Kerk naar Nederlandse ritus het Heilig Avondmaal gevierd in een dienst, belegd door de Amsterdamse her vormde kerkeraad, waarin ds. J. J. H. van Beem voorging. Anglicanen, Luthersen en Grieks Orthodoxen vieren het Avondmaal in eigen diensten; de overigen hebben zich geschikt naar Nederlands gebruik. Ook de Methodisten, die aanvanke lijk eveneens in een dienst alleen voor hen het sacrament wilden be dienen. Na deze eerste congresweek echter hebben zij zich in deze een heid geschaard. Een verblijdend teken? De oud Katholieke Kerk in Ne derland heeft de assemblee een concert aangeboden. In de Oude Kerk werd Zondagmiddag het ora torium ,,De eenheid der Kerk" uit gevoerd, dat speciaal voor deze ge legenheid werd geschreven. Na af loop ervan was er een ontvangst door de Nederlandse oecumenische raad. De plenaire zitting van Zondag avond in het Concertgebouw was gewijd aan het probleem van de wederopbouw, waarover een groot aantal gedelegeerden het woord voerden. De Nederlander mr. F. L. S. F. baron van Tuyll van Seroos- kerken vertelde van de nood, die in ons land heerst Hij zei o.m.: Het zal nog minstens veertig jaar duren voordat wij zover zijn als wij voor de oorlog waren. Elfan R, Rees sprak over de ontheemden en zei: De ge allieerden hebben met hun re gelingen na de oorlog het aan tal vluchtelingen In Europa groter gemaakt dan Hitler ooit gedaan heeft Alleen al in Duitsland zijn er 14 millioen refugé's in een land, dat de helft van z0n woningen verlo ren heeft. Houdt de deuren van de kerken voor hen open, be sloot hij, en doet alles, om hen aan een onderkomen te helpen. Woensdag op de Zandvlakte Waarin vindt de jeugd ooier haar eenheid dan zittend rond het kampvuur, symbool van het eeu wige vuur dat in ons allert slui mert. ,»Dan kronkelt tussen struik en stam je kampsymbool de rode vlam de wilde rode vlam." De jeugd van onze stad, aangesloten bij de Nederlandse Jeugdgemeen schap schaart zich Woensdagavond, op de Zandvlakte rond een kamp vuur, waar getuigd zal worden vaa de eenheid van de Nederlandse jeugd rond het Huis Oranje. Denk echter niet, dat dit een avond wordt met veel toespraken e»» herdenkingsredevoeringen want in zang, dans en voordracht zal de jeugd haar blijheid over dit rege ringsjubileum van. onze Lands vrouwe uitjubelen. Nadat alle jeugdgroepen om kwart over acht hun plaatsen rond het kampvuur hebben ingenomen sa! de voorzitter van de Neder landse Jeugdgemeenschap te Schie dam, de heer A. M. Sunderman, de bijeenkomst voor geopend verkla ren en wordt gezamenlijk het „Wilt heden nu treden" gezongen. Na afloop van het kampvuur, waarbij Walter Hengeveld van de V.C.J.C. me* de heren Hazebroek en van Dorp ,de leiding heelt spreekt wethouder P. B. M. Alberts nog een slotwoord en dan zal het ondertussen al een uur of tien zijn geworden als het Wilhelmus is ver klonken. Men verwacht Woensdagavond minstens 4000 personen op de Zandvlakte. Aan het kampvuur krijgen de verenigingen, die deel nemen aan een uitgeschreven lied wedstrijd gelegehheid hun melodie ten gehore te brengen. Het beste dichtsel verdient een wimpel. Toewijzingen voor tarwe en petroleumproducten Voor de week eindigend op Woens dag j 1 is fa het kader van de E.R.P. voor Nederland beschikbaar gesteld voor de aankoop van tarwe 2 560 368 do.lar en van petroleumproducten. 743.000 dollar Weerbericht DROOG WEER Weersverwach ting, geldig tot Dinsdagavond. Droog en vrt] zonnig weer, maar Voorname lijk in het Noord - Westen van het land enkele over drijven üe wol kenvelden. Van nacht ca Id dc vroege ochtend weinig wind en plaatselijk nevel of mist Morgei. dag zwakke tot matige wind hoofdza kelijk uit Zuidelijke richtingen. Enige verdere stijging van temperatuur. 31 Aug.: Zon op 5 49. onder 19.30; maan op 0 47. onder 1B39 31 Aug. Hoog water te Rotterdam: 1» tij 0.56 uur, 2e tSJ 13.45 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1