HET ROTTERDAMSCH PAROOL' Nederland wordt niet moe feest te vieren Uitspraak van Wereldraad der Kerken over communisme en militarisme Wetsontwerp tot wijziging grondwet in slotphase Republiek zij geen inzet van groot conflict" Franse socialisten blijven liever buiten regering „Beatrix, hallo Beatrix, wilt U zich gereed maken?" Gedeeltelijk accoord over Jeruzalem Kordate Oma redt haar kleinkind Achtste jaargang, No. 206. -Li Vrijheidsbelemmering is loochening Gods intentiën met de mens Sprekers huldigen koninklijk beleid Hatta in de KNIP: Djogja lid van de interimregering? Het kroningskleed Een saffier - Mauw gewaad van handige weven zijde J Stakingsbeweging grijpt steeds meer om zich heen Weerbericht Vrijdag 3 September 1948 Red, eri Adra langa Haven 141- Schiedam Tel. 69300 Abonn prijst per week 0.31 per kwartaal ƒ4.— losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting «Het Parool Het 'Lunapark op het Waterlooplem te 'Amsterdam liep gistermiddag om kwart voor vijf'leeg. Niemand, bezoekers noch" standhouders, interesseerde zich meer voor auto-scooters, zweefmolens en schiettenten. Maar wat een wonder; de-koningin maakte haar tweede rondrit door de stad. Na de eerste rit waarbij zij onder meer een bezoek, bracht aan de Jordaan was nu de beurt aan de.yoormalige. Jodenbuurt en Amsterdam. Oost, en nog altijd legt tegen de mogelijkheid oog in oog te staan met de koninklijke familie, de aantrekkelijkheid van het vrolijke rad het glansrijk af. over de verdeeldheid, waarvan zij ia de rede. waarin zij haar' troonafstand aankondigde, opnieuw van sprak, met een aansporing tot grotere eensge zindheid." Zijn mening over prinses Juliana die hij evereens in de oorlog ontmoette, luidt: „Een waarlijk grote De ouden van dagen in het verzor gingshuis aan de Amstel hoefden ileh niet te haasten-, ofte dringen. Zij zaten a! een kwartiertje keurig ert net in hun stoeltjes langs de stoeprand hun ko ningin af te "wachten. De auto reed extra langzaam opdat, zij alles op hun gemak in zich konden opnemen .Later tijdens de rit deed zich een dergelijk toneeltje voor bij het katholieke Lieve Vrouwegasthuis aan het Oosteroark. Nauwelijks ontwaarde H.M. de langs de stoep opgestelde nonnen, in haar wiue kledij on de tientallen zieken op rol stoelen^ of zij gaf baar chauffeur op dracht het tempo tót stapvoets te ver minderen. Luid gejuich was wederom haar beloning. Het laatste deel van de tocht ging langs Amsterdams onvol prezen grachten. Een handige motor- booteigenaar presteerde het aanvanke- lijk in het water de koninklijke stoet hy te houden, maar., moest, zijnpresta tie. waarmede hij de opmerkzaamheid van de koningin trók, ten slotte, opge ven in het gewoel van plezier bootjes Ja, die plezlétbootjes.- ïn -■ de Amster damse grachten.'De politie heeft er nog meer mee te-stellen dan met het verkeer te land. Op het snijpunt van Amstel en* Herengracht passeren ge middeld per avond 45b 'vaartuigjes. Aanvankelijk liep -de -aaak klem. maar de waterpolitic regelt het verkeer nu met luidsprekers: ..Corrie. hallo Cor— rfe, de beurtwis' nu aan.»U".„Corrie voort maken alstublieft, er zijn nog meer liefhebbers, Beatrix,hallo Bea trix. wilt U zich gereed maken". Alles gaat nu naar wens. Wat-moet dat vandaag wel zijn ge worden met de vlootschouw op het bui ten-IJ? Daaraan hebben niet minder dan tweeduizend scheepjes er. oCberwm deelgenomen. Alles deed mee, vanaf net BM-ertje „De Waterr-it" -tot. .het. vliegtuigmoederschip de' .Karei Drot man'. En om maar meteen het Amsterdamse nieuws af te maken, alvorens we de ..provincie" ingaan, allereerst de me dedeling, dat prinses Juliana en prins Bernhard op vier September in het sta dion aanwezig zullen zijn bij de opvoe ring van cc ..Sportfantasie" Hier een bllsemverslag van twee ko ninklijke bezoeken van Donderdag. De koningin was om half vijf, viak voor de rondrit, die zij door de stad ging ma ken, even gast bij de 0.29. de „Zwaard vis". de onderzeeboot, die midden in de oorlog in 1943 in dienst werd genomen. De prinses en prins bezochten 's avonds in de .stadsschouwburg het zinnespel „1948 anno Christl" dat Defresnc schreef voor het jubileum in opdracht van de regering. Geboeid door het gebodene woonden prinses en prins de gehele voorstelling bij. Prinses droeg een lichte gebloemde japon met daarover een korte wijnrode mantel. Prins was. in zwart coibertcóstuum. In de middag was de Prinses nog even in Den Haag voor een van de meest ongedwongen manifestaties van trouw en liefde dezer dagen. Op initiatief van het tentoonstellingscomté „De Neder landse Vrouw 18981943" defileerden in haar historische costuums honderden vrouwen voor H.K.H. Ziet ze langs trek ken over het historische Binnenhof, zingende, wuivende en juichpnde de Wslcherense vrouwen «iet haar wit ge steven kappen cn ooryzers blinkende jn het licht, haar Zuid-Bevelsndse zus-: teren in stijlvol zwart. Brabant met witte pofmuts en zware gouden hals snoeren, Volendammer meisjes in kleu rige rok en op haar zwarte muil tjes, de Friezinnen. Scheveningsters. Staphorster vrouwen en de draag sters van de nationale „feestrok". Ten slotte haakten ze by elkaar in en zon gen in eer. .wervelende dans een jui chend „Oranje Boven" zó onweer staanbaar. dat toeschouwers, agenten" en mannen der G.G.D. wel'mee moésten doen. Nogmaals Den Haag. Het voltallige personeel van het ministerie van. so ciale zaken had Donderdagmiddag een feestvergadering. Minister Joekes was er ook en. de secretaris-generaal mr dr van Rhijn haalde herinneringen op uit «e tijd, toen hij in de oorlog in. Londen minister van landbouw was. „ïn Augus tus 1940 ontmoette ik de koningin. Toen uitte zij reeds haar grote bezorgdheid prinses en grote moeder met een. scherp staatkundig oordeel cn een warm hart voor haar kinderen en haar volk." Nu naar hel dorp Fijnaart in Brabant. Dat is niet alleen blij als U en wij om het regeringsjubileum, maar bovendien omdat de gemeente 400 jaar bestaat. In 1548 werd het meer „De oude Fijnaart" lecggemalen en op de bodem, die toen droog kwam. stichtte men een dorp dat dus eigenlijk Fjjnaart jr. moet he ten. Men gaat er nu een „koningin Julianastraat" aanleggen. Eersel is nog ouder en combineert met het regeringsjubileum een 1200-ja- rig,bestaan. Men vi.erde.het onder meer met een wedvlucht, niet voor postdui ven .maar voor de houders van post duiven. Die werden in het*jiikke donker naar' een onbekend, niét verlicht ter rein gebracht. En dan maar tiert dat je weer het eerste op het gemeentehuis was. Een paar ongelukkigen hebben er soppertjes bij gehaaid; •:Van Eersel naar Makassar. Amsterdam heeft deze stad geadopteerd,-En'wat schonk de ene hoofdstad aan de an dere? Een pierement,- alias draaiorgel. Zaterdagmiddag zal het voor het eerst spelen op d§ feestweek, die men ook langs de -gordel van-smaragd aan het Oranjehuis wijdt. Om te ..besluiten twee zakelijke cn een vreugdevolle mededeling Teh eerste, dat.iedereen die een plaats heott voor de inhuldiging in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op zes September uiter lijk half tien zijn zitplaats moet heb ben ingenomen. Geen-consideratie met laatkomers. Ten tweede, wie een telegram van ge lukwensen wil sturen aan leden van het koninklijk huis ter gelegenheid vrn d? troonswisseling, zal goed doen zulk een telegram zo vroeg mogelijk aan te h'edcn. Liefst vóór zes September-, daar de telegraafdiensten dan maar een zeer benerkte dienst doen. Ten dërde de verkoop van insignes ■voor het nationale huldeblijk ter be strijding van *e kanker, in de rede, waaimede de voorzitter van dit comité, buigemeester d'AiUy. de voorlopige op brengst aan de koningin overdroe.g kon hij mededelen, dat de opbrengt het rwi- lioejj reeds ver heeft overschreden. Met beter nieuws hadden we deze rubriek vandaag toch niet kunnen besluiten. En dan te denken dat er nog dage'ijks geld hij komtl (Vijftig cent kost zon aardig speldje.) Door de bemiddeling: van verte genwoordigers der V,N, zUn Ara bieren en Joden het eens geworden over een uiteindelijk staakt-het- vuren te Jeruzalem, Dezelfde vertegenwoordigers zul len Vrijdag over een uitbreiding van de neutrale zone ïn het gebied van Jeruzalem onderhandelen. De driejarige Jan van de spoor wegbeambte H. te Vroomshoop heeft zijn leven te danken aan zijn tachtigjarige Oma. Jan raakte bij het spelen in het nabil gelegen diepe kanaal. Zjin Oma zag hem in het water verdwijnen en begaf zich on verwijld eveneens in het kanaal. Ze kon Jan boven water houden, doch miste de kracht om zichzelf en de jongen op het droge te helpen. Voorbijgangers schoten toe en wis ten grootmoeder en kleinkind op de kant te trekken. Een delegatie van 10 personen, bestuursleden van- het. Comité Nationaal Huldeblijk, heeft Donderdagochtend, Koningin Wilhelmma op het Paleis op de Dam een gecalligrafeerde oorkonde overhandigd, waarin vorm en doel van het huldeblijk zijn omschreven. De delegatie voor het paleis waar de pergola aan het verrijzen is. In het midden mej.A. C. Schip- vers van de U.V.V. met links burgemeester Visser van Den Haag en burgemeester Oud van Rotterdam en rechts burgemeester d Aïlly van Amsterdam, voorzitter vort het comité. Onder: de oorkonde. SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Per» Postgtrft 398646 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur* B. de Vries Hoofdredacteur: Th, Ramaker Zonder dat de andere bezoekers iels bemerkten, heeft Prinses Margriet Donderdagmiddag eeti bezoek aan Artis gebracht. De Prinses toonde de grootste belang stelling voor de vry rondlopende dieren, zoals enige geitjes. H.K.H. Prinses Juliana cn Z.K.U. Prins Bernhard woonden Donderdagavond ir. de Stadsschouwburg te Amsterdam de eerste voorstelling bij van „1948 Anno Christi", het door ADefresne geschreven jubileum- spel. Het Prinselijk paar tijdens het spelen van het Wilhelmus. „De christenen behóren zich af te vragen waarom het communisme in zjjn moderne totalitaire vorm de grote massa overal ter wereld zo aanlokt. Zy moeten het werk van God herkennen in de beweging der massa's tegen het onrecht, waardoor het communisme veel van zijn kracht heeft gekregen. Zfj moeten voor de kerk de vroegere christelijke solidariteit heroveren. De christenen moeten zich realiseren, dat voor velen, in het bijzonder voor vele jonge mannen en vrouwen, het commu nisme schijnt ln te staan voor de gelijkheid der mensen en de universele broederschap waarvoor zy onder invloed van het christendom reeds bereid waren. Allen moeten begrypen, dat de proclamatie van rassen- gelykheld van de communisten de volkeren ran Azië en Afrika sterk aantrekt." Zie daar de kern van de proble men waarmede mén op de 12de dag van het congres van dé Wereldraad der Kerken zich andermaal met het basisprobleem van het communisme heeft moeten confronteren. De aan hef van dit verslag is gelicht uit het rapport v.an defierdg, sectie fan 'het 'congres, dat zich".'bezighield met de maatschappelijke verwar ring. Het vierde rapport dat deze dag eveneens in behandeling kwam sloeg op de internationale wanorde. Twee rapporten dus. die zich bezig houden met vragen van practtsch christendom. „De wereld van vandaag." aldus vervolgt de derde sectie, „onder vindt een. sociale crisis van on bekende afmetingen De diepste wortel van deze verwarring is de weigering van de mens in te zien. dat zijn verantwoordelijkheid tot God boven zijn trouw aan een aard se gemeenschap staat en ook boven gehoorzaamheid aan welke wereld se macht dan ook. Deze crisis wordt verhevigd door de enorme machtsconcentraties, die met het kapitalisme en het communisme sa menhangen. Voorts, doordat de maatschappij, be heerst wordt door de tecmiek. Door de techniek leert de mens; de natuur te beheersen, hij krijgt niéuwe mogelijk heden vnnr vernietiging zowel -door de oorlog als door net ondermijnen van de natuurlijke grondslag van de maat schappij: het gezin. De mens is geschapen als vrij wezen, verantwoordelijk aan God en zijn na tuur. ELke neiging van staat of maat schappij hem de mogelijkheid te ont nemen volgens deze verantwoordelijk heid te .handelen is een loochening van Gods intentie met de mens Het*comité veroordeelt daarom: a. elke poging tot beperking van de vrijheid der kerk Gods getuige nis uit te dragen; b. Elk verbod aan de mens deel te nemen aan het opbouwen, van de maatschappij;. e. Elke poging de mens te ver hinderen de waarheid te vernemen en haar te verspreiden De christenen aldus het rapport moeten erkennen, daj vele kerken ver wikkeld zijn in vormen van economi sche onrechtvaardigheid en rassendis criminatie. die gunstige voorwaarden vormen voor de groei van het commu nisme. Het ergste is. dat de arbeidende klasse, ook de boeren, ift vele gevallen ging gelcn-en, dat de. kerk tegen hen was of onverschillig stond tegenover hun moeilijkheden. De conflict-punten tussen het chris tendom en het atheïstische marxistische communisme zijn. volgens het rapport- de volgende 1. Da belofte van het communis me voor de volledige bevrfldlng van de .mens; 2. Het géloóf dat'een speciale klasse, vrij is vatri de zenden, die de christenen als zuiver menselijk beschouwen; V- 3. De materialistische en determi nistische leer. die niet in overeen stemming is met het christelijk ge loof in de mens als wezen, gescha pen. naar Gods evenbeeld; 4. De methoden der communis ten tegenover hun tegenstanders. De volgende passage, die oorspronke lijk inlet'in .het rapport was opgenomen, kwam Tijdens de plenaire zitting ter sprake. De assémblée besloot haar toch in het rapportop te nemen De toe voeging. zoals door de assemblée goed gekeurd hééft dé volgende inhoud: ..Het bestaan van christelijke nolilic- ke partijen ln verscheidene landen, vormt een prohleem De.kerk.alsfcoda- nig mag niet' worden geïdentificeerd met enige, politiek* partij, en z«. mos niet handelen alsof zijzelf een ooUtieke pa r tij is her algemeen zlln 'zulke christelijke politieke partyen riskant omdat zij gemakkelijk het christendom verwarren met de politiek. Ztl zouden christenen kunnerb beletten toe. te tre den tot andere partijen, „die de ..zuur desem" van hét christendom nodig hebben. Zij vertonen de neiging allen die de'politieke beginselen van, hun christelijke "partij niet delen te beschou wen niet alleen als politieke tegenstan ders doch ook als tegenstanders van het christendom.''" In. de middagbjjeehkoirist kon men de behandeling van het rapport van de derde sectie besluiten met de volgende conclusie: De .assemblee heeft nota van de inhoud en het rapport zal worden -toegezonden aan de deel nemende kerken „ter ernstige over weging." Deze procedure is belang rijk daar tot dusverre alle behan delde sectierapporten zijn terugge wezen naar de betreffende secties voor .verdere aariyuilinjvof veran dering. Het rapport van sectie m is als eerste door dé vergadering als afgehandeld doorgegeven Hierna was het woord aan de voor zitter van sectte IV. K. G. Grubb om het rapport van zijn sectie in te leiden. Sectie IV heeft de kwestie kerk en In ternationale wanorde gehandeld In dit rapport wordt aanbevolen, dat de We reldraad een verklaring aflegt dat alle christenen verplicht zÖn een positief standpunt In te nemen tegenover de internationale wanorde. De discussies, die aan de opstelling van het rapport vooraf gingen, hielden zich uitvoerig herig met de nieuwe wapenen zoals zij in de moderne oor log gebruikt worden Het voornaamste probleem wordt Eeacht of oorlog ooit rechtvaardig kan zijn. Het bleek niet mogelijk tsn aanzien van deze vraag overeenstemming in de sectie te be reiken. Men stelde de volgende punten vast: 1. Er zijn mensen, die menen, dat hoewel het oorlogvoeren in be paalde omstandigheden een chris telijke plicht kan zijn. de moderne oorlog nooit rechtvaardig kan zijn; 2 Bij afwezigheid van onpartijdi ge bovenstatelljke Instellingen wordt door sommigen aangenomen, dat militaire actie rie hoogste sanctie van de wet is en dat het de plicht der burgers Is deze wet, indien no dig, met geweld te verdedigen. 3. Anderen zijn tegen elke militaire dienst, in de overtuiging, dat een absolute getuigenis tegen de oor log en voor de vrede Gods wil Es. „De onmiddellijke bedreiging van de vrede.'' aldus het rapport, „is he» ge volg van de -verdeling «an de wereld tn blokken die met wederzijds wantrou wen tegenover elkander staan." De sectie brengt in haar rapport tot uiting, dat zij alle vormen van tyran- nie. politiek, economisch of religieuze, verwerpt. Zri is een tegenstander het totalitaire, waar dg. staat zichzelf het recht, toekeot de Eraachten en da den van de mens te bepalen in olaats van het recht'ie erkennen van elk in dividu Gode wil, te doen-i-in overeen stemming met zijn geweten In het rapport is een zestal resoluties opgenomen betreffende vluchtelingen problemen in Europa en Azië. Voorts werd aangenomen een resolu tie betreffende de wet op <3e menselijke rechten. Met voldoening constateert de Wereldraad, dat de V.N als een van haar belangrijkste doelstellingen heeft aangenomen de bevordering van de eerbied voor de menselijke rechten en fundamentele vrijheid voor alle men sen zonder onderscheid van ras. sexe. taal of geloof. De assemblee heeft ook van dit rap port nota genomen en zal het naar de aangesloten kerken doorzenden met het advies hieraan aandacht te willen schenken. Een resolutie, betreffende de kwestie van Arabische en Joodse vluchtelingen.' is hedenmiddag besproken. Zjj het te laat, dan dat prinses Juliana de eed van koningin der N-ederlanden nog zon kunnen af leggen op de nieuwe grondwet, toch betracht ook de Eerste Kamer een spoed bjj de behandeling van de grondwetswijzigingen, die aan leiding waren tot de onlangs ge houden verkiezingen, die nauwe. Hjks achterblijft bij die welke enkele weken geleden de Tweede Kamer ten toon spreidde. Donderdagavond heeft de Kamer een aanvang gemaakt met de be raadslagingen en deze zijn heden morgen om elf uur voortgezet. Tot dusverre hebben zes sprekers hun licht doen schijnen over de plannen van de regering Van hen wees de heer A n e m a (AR) de voorstellen met alle nadruk aft daar hij ze te vaag en onduidelijk en daardoor te gevaarlijk vindt. De vertegenwoordigers van de twee sinds kort gouvernementele partyen. de heren Pollema (CH> en Molenaar (VVD) verklaarden zich geen van beiden bijzonder enthousiast doch bleken bereid af te wachten en eritisch te luisteren naar de mondeling^ toelichting, die minister S a sSGhrin de loop van de behandeling'zal geven. De heer Pollema verweet professor Gerbrandy, dat hij niet direct na de oorlog consti tutionele voorzieningen had ge troffen, waardoor het Neder landse volk het noodparlement en de regering Schermerhorn bespaard waren gebleven. Dq drie overigè sprekers, leden van de KVP en PvdA waren posi tiever in hun houding tegenover het wetsontwerp. De heer Krop man (KVP) zeide, dat zijn fractie met vreugde zou voorstemmen. De ontwaking der Aziatische volkeren is een feit, dat niet genegeerd kar: worden en de vervulling der ko ninklijke rede van 6 December 1942 verdient daarom alle lof. Zijn par tijgenoot de heer Kerstens vroeg slechts de verzekering, dat de rege ring er voor zal zorg dragen, aat degenen die met Nederland samen- werken, het vertrouwen zullen mo- fen bezitten, dat zij van de Repu- liek geen wraak zullen behoeven te duchten. De heer Jonkman (PvdA) be strijdt de argumenten van de heren Molenaar en Polleman als zou het karakter van het beleid dezer re gering geheel verschillen van dat der vorige. Met betrekking tot de positie van de kroon der unie, met name dat de koning in de unie een constitutionele regering zal zijn, merkt spreker op, dat dit ook door de vorige regering altijd. ts ge steld. De invloed van de Stuw- groep wordt naar sprekers oordeel in Nederland sterk overschat Bo vendien formuleerde deze in haar statuten uitdrukkelijk als doel de bestendiging van de band van Indiê met Nederland. Spreker besloot evenals de heer Kropman met een woord van hulde aan koningin WiLhelmina. jj Volgens het republikeinse nieuwsagentschap „Antara" heeft de repu blikeinse premier, Mohammed Hatta, voor het werkcomité, van het K.N.I.P. (Republikeinse parlement) een verklaring afgelegd, waarin hj] een beroep deed op de leden om het regeringsstandpunt, n.L dat er momenteel geen behoefte is aan kabinetshervorming en het huidige kabinet wordt toegestaan aan te blijven, tot, de komende algemene ver kiezingen te ondersteunen. Hatta verklaarde, dat het kabinet de laatste zeven, maanden door verscheidene psychologische factoren belemmerd is in de uitvoering van het nationalisatie- en opbouwprogramma. Ten aanzien van de buitenlandse politiek, verklaarde Hatta, dat het standpunt van de regering ls, 'dat de Republiek geen „onderwerp mag z(jn van een Internationaal politiek conflict. Zjj dient vastbesloten te z|jn en is gerechtigd te vechten voor de verwezenlijking van baar eigen ideaal: onafhankelijkheid van geheel Indonesië. De Fesïndo (socialistisch jeugd- verbond der Republiek Indonesië) heeft besloten, eveneens deel te nemen aan de fusie met de com munistische partij. Door dit besluit is thans het ge hele uit vier partijen bestaande- _Naar aanleiding van de eis der Nederlanders om voor. alles de in terim-regering te vestigen, zeide Hatta, dat de Republiek bereid was in dit opzicht mee te werken, indien de interim-regering een nationaal karakter zal dragen. Sprekende over de huidige pre- federale regering zei Hatta, dat deze mogelijk door de Nederlanders zal worden gebruikt om de „Indo nesische Republiek te vermorze len." Hij voegde hieraan toe; „Onze broeders in de Malino-gebieden en de andere bezette gebieden zullen ertoe gebracht worden de Neder landse wil aan de Republiek op te dringen. De Nederlanders voeren een verdeel- en heers-politiek in optima forma." Hatta merkte voorts op, da» „de sterke positie van de Republiek in het buitenland ondermijnd wordt dour de interne chaos, welke ver oorzaakt wordt door toenemende controversen op politiek gebied." Ten aanzien van de politieke omzwaai van het democratisch front zeide hjj; „Van voorstander werd dit een tegenstander van Linggadjati en. de Renville-over eenkomst," Tot hen, die thans overlopen tot het communisme, zeide Hatta, dat in het huidige stadium de Indone sische vrijheidsstrijd dient te wor den verwezenlijkt van nationalis tisch standpunt uit, hoewel de struc tuur van de gemeenschap dient te worden opgebouwd volgen: ocialis- tische richtlijnen. volksfront aangesloten bij de com munisten. In het werkcomité van het voorlopig parlement bezitten deze partijen 7 van de 38 zetels. Volgens „De Nieuwsgier" (Ba tavia) zal Djogja binnenkort de voorlopige federale regering een formeel voorstel doen toekomen betreffende deelneming van de Re publiek aan de .Indonesische in terimregering „op nationale ba sis". De structuur van deze rege ring zou volgens de Republikeinse opvatting ongeveer moeten over eenkomen met het door de Britten gedurende de overgangsperiode Ln India ingestelde „India Govern ment". Dr. -Van Mook zou aan het hoofd moeten staan van deze inte rimregering met soortgelijke be voegdheden als lord Mountbatten in India had. De Republiek zou nog steeds, volgens de Nieuwsgier, bereid zijn tót toetreding, ook al gaat daaraan niet de verkiezing van een wetge vende vergadering vooraf. Hare Majesteit Koningin Koningin Juliana zal het haar Juliana zal onder dezelfde kroningsmantel, waarin haar 'moeder in 1898 werd inge huldigd, en die thans enigs zins aan de eisen van de mo derne smaak is aangepast een saffier-blauw gewaad dragen. Het model is van gedekt hebben met een edel stenen kapje. Deze hoofdtooi is speciaal ontworpen. Vier kleine diamanten sterren om ringen het kapje, dat be- droomd is met een soortge lijke veel grotere ster. Er tas sen zijn robijnen en paarlën hand geweven zijde en heeft gegroepeerd, en pvel op de een lange sleep. Het is klas- plaatsen, waar de snaren, stek en eenvoudig gehouden waaruit het kapje en van generlei garnituur of vaardigd. elkander borduursel voorzienOver de japon draagt de Koningin van de rechterschouder naar de linkerheup overgaande het goud-oranje, blauw gestreep te lint van de militaire Wil le ms-or de. Zij zal een breed collier van diamanten en robijnen om de hals dragen; daarvan zijn smaak en stijl 'is opge- afhangend een schitterend vallen, pendant van dezelfde edelste- Prinses Beatrix en prinses nen. De linkerarm zal door Irene zullen op 6 September eert armband, eveneens bezet blauwe tulen jurkjes dragen, is ver kruisen. Deze tooi rust met een randje van paarlen op het hoofd j Het staatsiegewaad van Koningin Juliana is, evenals twee andere japonnen, ont worpen en persoonlijk uitge voerd door de heer Erwin Dolder, een jeugdige Zwitser, die reeds geruime tijd door met robijnen en diamanten, worden gesierd, welke bijzon der imposant zal afsteken te- prinses Margriet en prinses Marijke (de laatste twee zul len niet in de kerk aanwezig •gen de saffier-blauwe hand- zijn) hebben hetzelfde model schoenen, die over de mou wen van de japon heenschui- ven. in het rose. In het haar dra gen de prinsesjes bloemen krans jes. Deze jurkjes zijn Koningin Wilhelmina droeg door de firma De Bonneterie in 1898 een hoog diadeem, vervaardigd. Nadat de Franse socialisten ha<£ den besloten, dat zji het niet met hun politieke geweten konden over eenbrengen deel te nemen aan een regering onder Schuman, verklaar de de kabinetsformateur, dat h(j dan zou proberen een regering zonder socialisten te vormen. In geen ge val overwoog hij ln deze phase rijn opdracht "terug to geven. Het socialistische besluit tot af zijdigheid werd met grote eensge zindheid genomen. Van de honderd leden van de socialistische kamer fractie, die aan de vergadering deel namen, waren er slechts vitjf die re geringsverantwoordelijkheid onder deze omstandigheden niet schuw den, Twee afgevaardigden onthiel den zich van*' stemming, de rest stemde tegen deelneming. De doorslag bij dit besluit heeft gegeven, aat Schuman niet bereid is de lonen aan te passen aan de stagende kosten van het levensonderhoud. De Franse stakingsbeweging teh gunste van herziening van de lonen en prijzen, hoewel nog niet van af metingen van een algemene natio nale staking, grijpt steeds verder om zich heen. Donderdag hebben vele arbeiders ln de textielnijver heid het parool der door de com munisten overheerste C.G.T. opge volgd, In Roubaix staakten zelfs 15.600 van de 19.000 arbeiders, die in dé2e plaats in de textielnijverheid werkzaam zijn. Voorts hebben zich stakingen ln het steenkolenbekken van het Noor-, den voorgedaan. In de Haute Garonne verzoeken de vakverenigingen de arbeiders van het departement heden te I? uur het werk neer te leggen om aan proteatmeetings deel te nemen. De te Marseille door .het C.G.T. bevolen staking, schijnt ln omvang toe te nemen. De aangesloten leden hebben Donderdag tc 11 uur het werk gestaakt en zouden heden te 11 uur het werk hervatten. Tussen 13 en 16 uur kon geen enkel schip uitvaren, In het centrum van de stad is het verkeer echter normaal en de ^nkela zijn open. In de streek van Complègne sta ken duizend arhelders van de glas fabriek Chantereine te Tourotte, Te Clermont wordt gestaakt in de autobandenfabriek. Tenslotte staken op Corsica sedert Zaterdag 180 ar beiders van de Nationale spoorweg maatschappij te Propiano. Prinses Margaret op weg naar Nederland Prinses Margaret Rose is Don derdagavond van Balmoral Castle in Schotland, waar het Britse ko ninklijke gezin verblijft, met de nachtexpress naar Londeai ver trokken. De prinses, die het Britse koningshuis vertegenwoordigt by de inhuldigingsplechtigheden, zal Zaterdag per nachtboot in Hoek van Holland aankomen. KEISCHEQUES VOOK ZWITSERLAND Rekeninghouders bij de Fostcbèque» en girodienst die een deviezentoewij- zing hebben verkregen voor uitbetaling van Zwitserse francs voor reisdoelein den, kunnen thans weder by genoemde dienst boekjes, met chèques in Zwit serse franken verkrijgen, welke op ver toon betaalbaar zijn aan alle kantoren der posterijen in Zwitserland Nadere inlichtingen verstrekken de postkanto ren of het centrale postgirokantoor. KOEL WEER Weersverwachting, geldig van Vrijdag tot Zaterdagavond. Wisselende bewol king met enkele buien, Matige, ln de kuststreken krach tige wind aanvan kelijk tussen Zuid en W est, later draaiend naar N o Dr d-W e stelij k e richtingen. 4 Sept Zon op S.5S, onder 19.21; maan op 656, onder 20.04 4 Sept. Hoog water te Rotterdam: I» tij 5.13 uur, 2e tij 17.17 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1