m HET ROTTERDAMSCH PARCDL Russen kondigen luehtmanoeuvres boven Berlijn aan Aan deze kwalen lijdt de yrede Militaire gouverneurs niet tot accoord gekomen Franse crisis houdt aan Luchtbrug-actie wordt bedreigd Bioscoopbrand in Groningen Gr ond wetswi j ziging van kracht Bétere methoden nodig in de landbouw Queuille (radicaal) krijgt de opdracht Duizenden Tsjechen keken toe, toen Benesj' lijkstoet door Praag trok 's Morgens lichte ongeregeldheden Spoedig overleg over Italië's koloniën? Koninklijke familie was op Marken en in Hoorn ,Wij moeten ons volk op Nederlandse wijze tot sparen aanzetten" Rede van minister Lieftinck Flauwe hoop op verbetering van de toestand vrijwel weer verdwenen BONNENLIJST Weerbericht Donderdag 9 September 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn.prl|st per week 0.31 per kwartaal 4,lasse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No, 210. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 39S644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vrle» Hoofdredacteur: Th. Ramaker Gistermiddag om even voor twee uur brak brand uit in de „PaiK- bioscoop", die op bet terrein van de tentoonstelling „Groningen 1948" was ingericht. Ongeveer 150 bezoekers za ten op dat moment in de tent. Geluk kig was daaronder de hoofdcommissa ris van politie, de heer S. W, Mole naar, die onmiddellijk de leiding nam bij het ontruimen van de zaaL Dit verliep ordelijk, zodat er geen slachtoffers vielen. De brand ontstond in de filmcabine. De operateur trachtte het vuur nog te blussen met enkele emmers water, doch-dat mislukte. De vlammen tastten spoedig het linnen van de bioscoop- tent aan, dat sis een fakkel brandde. Ook een kermistent daarnaast stond dra in. volle vlam. Door het buitengewoon snelle optre den van de brandweer, die drie minu ten na het uitbreken al actief was, werd de brand precies dertien minuten nadat hö was ontstaan, geblust. De aangerich te schade bedroeg echter ongeveer 25.000 gulden. De vier "wetten, waardoor de Grondwet is gewijzigd, zijn gisteren (Woensdag) in het Staatsblad verschenen en daar door dus van. kracht geworden. (Ter verduidelijking van debe tekenis van deze Grondwetswijzi ging geven wij -nog even. kort weer de inhoud van de vier wetten. De eerste brengt een verbreking van iedere onderschikking van „In- dië" aan Nederland door de vor ming van een Unie mogelijk te ma ken, die uit twee gelijkwaardige delen zal bestaan: het Koninkrijk (Nederland, Suriname en de Ned. Antillen) en de Ver. Staten van In donesië. De tweede bezorgt prinses .Wil- helmina een inkomen; de derde opent de mogelijkheid voor de bur gerlijke staat van beleg en de vier de regelt het aanstellen van staats secretarissen). De Russische autoriteiten hebben bekend gemaakt voornemens te zijn op grote schaal luehtmanoeuvres boven Berlijn en langs.de luchtcorri- dors naar liet Westen te houden. Op het ogenblik dat het hoofdkwartier van de Amerikaanse luchtmacht in Duitsland daarvan in kennis werd gesteld was de conferentie van de vier militaire gouverneurs, die nu met tussenpozen reeds een -week heeft geduurd, weer eens op een dood PUIltiferaakt' werd seen datum voor een nieuwe bijeenkomst vast gesteld toen de gouverneurs uiteen gingen. De spanning tussen Oost en West werd nog verhoogd door de arres tatie van 19 Duitse politiemannen uit West-Berlyn door de Russen. Zij waren gistermorgen met een escorte van Franse soldaten uit het belegerde raadhuis van Berlijn vertrokken en hun vrije aftocht was door maarschalk Sokolofsky gegarandeerd, desondanks hebben, de Russen hen opnieuw in arrest gesteld. Alle Amerikaanse en Britse piloten die dienst doen op het luchtbrug-traject naar Berlijn hebben opdracht gekregen extra oplettend te zijn en voorzorgsmaatregelen te ne men tegen eventuele aanval len van Russische jagers in de corridors. Indien de Russen er werkelijk toe zullen overgaan manoeuvres boven Berlijn en langs de lucht- corridors te houden op een schaal zoals zij hebben aangekondigd, dan zal dat betekenen dat daardoor de bevoorrading van Berlijn ernstig in gevaar kan worden gebracht. De Russen zijn voornemens de manoeuvres tot 15 September te houden, hoewel boven Berlijn alle formatievluehten op welke hoogte dan ook strikt verboden zijn. Naar aanleiding vpn de arresta tie der 19 door Franse soldaten ge- escorteerde West-Berlijnse politie mannen hebben de drie comman danten van Wèst-Berlijn genoeg doening gevraagd. Rudolf Wagner, het hoofd van de politie in de Russische sector van Berlijn heeft medegedeeld dat hij heeft gehandeld volgens Rus sische opdrachten. Johannes Stumm, de door de gemeenteraad aangestelde politic- president, deelde mede dat hij van de Russische autoriteiten over het lot van zijn manschappen niets na ders had vernomen sedert zij naar de Russische Kommandantura "wa ren overgebracht. De besprekingen van de vier mi litaire gouverneurs zijn voor onbe paalde tijd uitgesteld omdat de gouverneurs eerst een aantal rap porten moeten bestuderen. Vanmiddag om 5 uur zal een grote anti-communistische protest demonstratie tegen de rode ter reur worden gehouden. Franz Neumann, de leider van de socialisten, heeft alle West- Berlijnse winkeliers en patroons verzocht, zo vroeg mogelijk te slui ten ten einde een ieder in de ge legenheid te stellen, aan de de monstratie deel te nemen. Deze demonstratie zal de laatste zijn, die dicht in de nabijheid van de Russische sector wordt gehou den, want de Britten hebben een neutrale zone ingesteld waarvan de grens een halve mijl van die der Russische sector verwijderd is. Zij willen voorkomen, dat nieuwe de monstraties aanleiding zouden kunnen geven tot incidenten. UNO-conferentie te Genève zoekt wegen Een grotere voedselproductie kan alleen worden bereikt door betere landbouwmethoden, want er bestaan in Europa geen kansen op uitbrei ding van do bebouwde oppervlakte. Dit heeft Norriss E Dodd. de nieuwe directeur-generaal van de voedsel- en landbouworganisatie der UNÓ meegedeeld op een conferen tie ter bevordering van de Euro pese voedselproductie, die te Ge nève wordt gehouden, en ten doel heeft, de Europese voedselvoorzie ning weer op het vooroorlogse peil te brengen. Zelfs indien de huidige plannen worden verwezenlijkt, zal in 1950 veertig procent van de be volking van Europa nog steeds min der goed worden gevoed dan voor de oorlog. Behalve voedselaaagelegcnheden onderzoekt de conferentie ook dc mogelijkheden tot uitbreiding van het handelsverkeer tussen West- en Oost-Europa. Stichting „Oranjehotel" houdt ledenvergadering De stichting „Oranjehotel" zal op 18 September in Den Haag haar eerste ledenvergadering houden, na afloop van het jaarlijks défilé langs de Dodencel 601 en de reünie der oud-gevangenen. Gistermiddag heeft president Auriol van Frankrijk de 76-jarige Edouard Herriot (radicaal) aange zocht, een nieuwe Franse regering te vormen. De bejaarde staatsman, die 'voorzitter is van de Assemblee, treeft echter in verband met rijn slechte gezondheid hij is oun. doof en zijn constitutionele ver antwoordelijkheid de opdracht ge weigerd, Auriol heeft toen de tot dezelfde partij behorende Henri Queuille verzocht, een nieuw ministerie te vormen, Queuille, die de laatste zestien jaar in diverse regeringen minister was, zou vanmorgen aan de president zijn antwoord mede delen. De aanhangers van De Gaulle eisen van Queuille, dat hij in Octo ber plaatselijke verkiezingen orga niseert en dat hij de kieswet her vormt ter voorbereiding van alge mene verkiezingen. De kans is groot, dat de socialisten, en de MRP, die zich enige weken geleden reeds hiertegen verzetten, er ook nu niet op in willen gaan. Eenentwintig leden van de Raad der Republiek (de Franse Eerste Kamer) hebben Auriol verzocht, een regering te vormen, die tot ont binding der Nationale Vergadering zal overgaan. Tot de ondertekenaars behoren ook leden.van de MRP en van de socialistische partij. De CGT blijft bij haar'looneisen en roept In een communiqué de ar beiders op. ..samen te werken om de samenstelling mogelijk te maken van een regering van democrati sche unie, die Frankrijk van de voogdijschap der kapitalistische trr.sts zal bevrijden". De voorzitters der bakkersbonden uit alle departementen hebben in een resolutie afschaffing van de broodbonnen, verbetering van de broodkwaliteit en verhoging van bet rantsoen geëist. Duizenden toeschouwers keken toe, militaire orkesten speelden treurmuziek en vliegtuigen vlogen in formatie over Praag, toen giste ren de met de nationale vlag be dekte lijkkist met het stoffelijk overschot van dr. Benesj langzaam door de straten van de Tsjechoslo- waakse hoofdstad trok, gevolgd door een lange stoet, waarin me vrouw Benesj en de andere familie leden vooraan liepen cn die werd geflankeerd door militie van ge wapende arbeiders. Toen de rouwstoet het Pantheon had bereikt, hield Antonin Zapo- tocky, de ministerpresident, een i;ede. waarin hij o.m. het volgende zei: „Uit naam van de regering, de natie en inzonderheid van on3 wer kend volk, beloof ik U, mijnheer de president, dat wij al het moge lijke zullen doen om de wens. die gij bij Uw aftreden als president van de republiek hebt geuit, ïn ver vulling te doen gaan. te weten, dat de republiek tegen alle Qftheil zou worden beschermd, dat allen in eendracht, liefde en goede ver standhouding zouden leven en ar beiden, en dat alle burgers een ieders vrijheid zouden eerbiedigen en zelf vrij zouden zijn. Evenals gij geloven wij in de kracht van ons volk en in de schone toekomst van on re dierbare republiek." De dienst in het Pantheon was eenvoudig gehouden, op verzoek van jnevrouw Benesj, die volgens de wensen van haar man handelde, 's Morgens hadden zich in Praag ongeregeldheden voorgedaan, toen leden van de Sokol in uniform in. Naar standaardcontract in het antusementsbedrijf Een standaardcontract in hei amusementsbedrijf is het deel van een verzoek dat de Nederlandse Toonkunstcnaarsbond enige tijd ge leden tot de Stichting van de Arbeid heeft gericht. Aan het verzoek is voldaan; er zal een commissie wor den ingesteld die zo'n standaard contract zal ontwerpen Voorts zal een commissie worden ingesteld om te zoeken naar werk verruiming onder de musici en ar- listen, aangezien de werkloosheid in deze kringen op het ogenblik groter wordt. Wereldvakbond beheerst door communisten „De WFTU, de wereldvakbond, is bezig", een spreekgestoelte te wor den voor de Sovjet-politiek. Voor elke drie vertegenwoordigers uit niet-communistlsehe landen zijn er vijf communisten vertegenwoordigd. In bet bestuur slaat de balans nog verder naar de communistische kant door." Dit zei Arthur Deakin, de president van de WFTU gisteren op het jaarlijkse congres dat het Britse vakverbond op het ogenblik in Margate houdt. De Amsterdamse gemeenteraad heeft-" -isteravond twee moties waai.5Opnieuwhet vertrouwen in de communistische wethouders wordt opgezegd, aangenomen. Alle met-communistische fracties heb ben een voorstel ingediend om de heren Seegers en Polak, de twee communistische wethouders, te ont slaan. Dit voorstel zal in de volgen de zitting worden behandeld en. als het wordt aangenomen kan het ont slag, volgens de wet van 15 Juli jï. onmiddellijk ingaan. Praag aankwamen, ondanks het eergisteravond per raflio versprei- da verzoek, niet in uniform te_ ver schijnen. In de loop van de morgen had de politie vele duizenden Tsjechen van het Wenceslausplein, waar de stoet langs zou komen, verdreven. De arbeidersnulitie kreeg toen opdracht, zich schouder aan schouder op te stellen langs de route, die de stoet zou volgen. In de afgelopen nacht Is Benesj' stoffelijk overschot per trein naar Tabor vervoerd, de stad, die het dichtst bij Sezïmovo Oesti ligt, waar Benesj Vrijdag wordt be graven. Zowel Groot-Brittannië als de Ver. Staten hebben zich bereid ver klaard tot het deelnemen aan vier- mogendheden besprekingen over de toekomst der Italiaanse koloniën, zoals voorgesteld door de Sovjet- Unie. De V.S. hebben echter laten weten, dat de besprekingen nutte loos zouden ziln als de Sovjet-Unie niet met een nieuw voorstel zou ko men. Volgens het vredesverdrag moet de raad van ministers van buiten landse zaken, hierover tot een ac eoord komen vóór 15 September 1948. Blijft overeenstemming uit dan zal de UNO'assemblée de kwes tie te behandelen krijgen. Engeland heeft 10 September te Parijs als datum en plaats voor een conferentie voorgesteld. De koninklijke familie heeft gis teren met het jacht Piet Hein, aan boord waarvan zich ook het Noorse kroonprinselijk paar en erfgroot- hertog Jan van Luxemburg bevon den, een bezoek gebracht aan Mar ken en Hoorn. Op Marken, werd een bezoek gebracht aan Lijsjc Uithuisje-Van Hiel, die in 1916 tij dens de watersnood die 16 mensen het leven kostte, in een onder water gelopen kamer werd geboren en korte tijd daarna als petekind door koningin Wilhelmina werd aange nomen. Gisteren onderhield konin gin Juliana zich met deze vrouw, die thans zelf moeder van vier kinde« ren is. Vanavond zal het koninklijke ge zin Amsterdam verlaten en zich per auto naar Soestdijk begeven. Buitenlandse gasten onderscheiden De koningin heeft aan een aantal buitenlandse vorstelijke gasten, hoofden en leden van bijzondere missies, die de inhuldiging te Am sterdam hebben bijgewoond, hoge onderscheidingen verleend. Het Grootkruis Nederlandse Leeuw ontvingen o.m. prinses Margaret van Groot-Brittannië, koningin Eli sabeth van België, prins George van Griekenland en de heer Paul Ramadier (Frankrijk). De landge noot van de laatste, de schrijver Georges Duhamel, kreeg het Groot kruis Oranje Nassau bij bevorde ring. - Ham'.man wèl tevreden over Europa's herstel Een uitlating, lichtelijk tegenge steld aan de ontevredenheid te Washington over het Europese her stel, is gisteren te Parijs gedaan door Averell Harriman, de ambas sadeur van het plan-Marshall In Europa, die de gast was van de Engels-Amerikaanse pers. Harri man zei: „Ik ben verrast door do tot dusver geboekte vooruitgang bij de werkzaamheden van de Europese Organisatie voor economische sa menwerking, en ik wil gaarne tot de leiders van de 19 Europese lan den zeggen: „Gaat zo voort, ik heb vertrouwen in Uw werk." te Boxmeer Over de geheimzinnige moord te Boxmeer wordt nog nader gemeld, dat de vermoedelijke dader bij de Limburgs-Duitse grens werd aange houden toen hij een koffer vervoer de, waarin zich vrouwenkleren be vonden. Hij heeft na de oorlog in Duitsland gewoond, omdat hij hier te lande werd gezocht als politiek delinquent. Volgens hem zou iemand uit Nijmegen het schot hebben ge lost waardoor de vermoorde vrouw, die uit Essen kwam. gedood is. Van deze Nijmegenaar ontbreekt echter elk spoor. H.M. de Koningin heeft Woensdag in gezelschap van haar drie oudste dochtertjeskroonprinses Martha en kroonprins Olav van Noorwegen en erf-graathertog Jan van Luxemburg met de „Piet Hein" een bezoek gebracht aan het eiland Marken. Het gezelschap in de straten van het bekende vissersdorp onder geleide van de burgemeester, mr. CP. van Reeuwijk. Prinses Margriet, een Marker pop in de armen geklemdis in gesprek met een miniatuur Marker rraeiriö <Sr fftV De prinsesjes zijn vol belangstelling voor de klederdracht der Markense jeugd. „De Engelsman heeft de neiging een raad, een wenk van dc zijde der overheid, gegeven, aanstonds op te volgen, vooral wanneer 1>Ü de redelijkheid ervan inziet, of wan neer het landsbelang ermee ge moeid is. De Nederlandse landaard is niet zo volgzaam ten aanzien van wenken en adviezen van overheids wege. Hoewel wjj gaarne zagen, dat de Nederlander meer vertoonde van de Engelse „public spirit"*. %vj| Na twee weken van voorzichtig optimisme en met de Parijse bijeen komst van de UNO in het verschiet, pakken zich opnieuw dreigende wolken aan de politieke hemel samen. Twee weken geleden koesterde men de flauwe hoop op een verbete ring in dc internationale situatie, nadat bekend was geworden, dat de vier grote mogendheden zover In principe overeenstemming hadden bereikt, dat zü de Berlijnse kwestie konden voor leggen aan de vier commandanten in de voormalige Duitse hoofdstad. Thans ziet de wereld zich voor de volgende moeilijkheden ge plaatst. 1. Frankrijk is weer zonder re gering en de vooruitzichten op net scheppen van politieke et- econo mische stabiliteit in Frankrijk zo belangrijk voor het Europese herstel zijn nagenoeg hopeloos. 2. Rusland maakt geen aanstal ten om een einde te maken aan dc communistische anarchie in het geblokkeerde Berlijn. 3. De besprekingen tussen de vier commandanten In Berlijn zijn blijkbaar in een impasse geraakt na een week van moeizame be raadslagingen. De Sowjets Zijn voornemens de zenuwenoorlog te verscherpen en hebben aange kondigd dat zij boven het Berlijn se „luchtbrug"-gebied manoeuvres zullen houden, 4. Het Marshallplan is in ge vaar gekojnen, doordat de deelne mende landen niet tot overeen stemming kunnen komen over de verdeling van het geld, dat de Verenigde Staten ter beschikking stellen. Achter de schermen worden thans op het hoogste plan bespre kingen gehouden om het voor naamste struikelblok uit de weg te ruimen, namelijk welk deel van dc „hersteltaart" aan Duitsland zal worden toegewezen. Lichtpuntje 5. De Grote Vier zijn het na drie jaar van onderhandelen cn kibbelen volslagen oneens over hel lot van de Italiaanse kolomen Een Lichtpuntje hierbij is. dat de Britten en Amerikanen thans in principe het Sowjetvoorstel voor een bijeenkomst van de raad van de ministers van buitenlandss za ken in de komende week, aanvaard hebben. 6. De Amerikaanse autoritei ten zijn teleurgesteld en bezorgd over het feit, dat men zo lang zaam vordert bij het totstandbrm- gen van een West-Europese Unie. Engeland wordt in deze als de voornaamste schuldige beschouwd. 7. De binnenlandse situatie in Engeland is opnieuw in een kri tieke phase gekomen. Hóewei in het jongste verleden enige verbe tering te constateren viel, blijft het ministerie van arbeid bij de arbeiders cp een hogere productie aandringen. Het Amerikaanse standpunt is, dat het succes van het Marshallplan afhankelijk is van de welvaart in Engeland. Ook Oost-Europa 8. Ook het Oostelijk Europa zit in de zorgen. Rusland krijgt last met zijn satellietstaten. De Poolse communistische partij is verdeeld. Joegoslavië blijft ge hoorzaamheid aan het Kremlin weigeren. Tsjech oslowakije ge bruikt de uitvaart van zijn ver eerde ex-president om de ontevre denheid met zijn lot wereldkundig te maken. 9. Rusland wordt bovendien gekweld door economische zorgen. Steeds duidelijker blijkt, dat de satellieten handel willen drijven met het Westen cn dat dc econo mische situatie in het door de Rus sen beheerste Oostelijke Duitsland zeer slecht is. Tegen dezo weinig bemoedigen de achtergrond zullen de ministers van buitenlandse zaken hun he sp: ekingen moeten beginnen en hetzelfde decor wacht rla UNU, wanneer haar algemene vergade ring op 21 September te Parijs bijeenkomt. In het verleden zijn de algemene vergaderingen van de UNO weinig meer geweest dan de klankborden voor dc propaganda der verschillende in de UNO ver enigde landen afzonderlijk. De loop der gebeurtenissen en ook de agenda voor de aanstaande bijeen komst doen veronderstellen, dat de wereld opnieuw drie maanden van welbespraakte propaganda zal moeten aanhoren en verstoken zal blijven van do zo dringend no dige middelen die de kwalen van deze geteisterde wereld kunnen genezen. zouden onverstandig handelen. In dien wy bij ons voorlichtingswerk dc eigcngcaardhcld van het Neder landse volk niet in aanmerking namen." Deze woorden kwamen voor in. een rede. die minister Lieftinck gisteren in Den Haag hield, toen hij een tentoonstelling van Eritse overheidsvoorlichting opende. „Ik wil deze tentoonstelling graag openen," aldus sprak ongeveer dc minister, „want er is mij verteld, dat zij iets te zien geeft over de methode, waarmee in Engeland het sparen wordt geactiveerd. Ik denk, dat die mededeling als lokaas is bedoeld: een minister van finan ciën stelt natuurlijk m het sparen groot belang. Welnu: ik heb in dit lokaas gebeten. Er zijn gelukkig tekenen genoeg, die cr op wijzen, dat het Nederlandse volk zijn snaargewoonte trouw is gebleven, al liep het cijfer dor opvragingert aan dc spaarinstcllingen in 1948 weer omhoog, nadat 1947 een hoger aantal inleggingen dan het daaraan voorafgaande jaar had vertoond." Volgens de minister was dc te ruggang der inlcggmgen toe te schryven asn de bijzondere hef fingen. Ondanks de teruggang der inleggingen wordt echter het aan tal der inleggers groter en hieruit concludeerde de minister, dot een behoorlijke ondergrond voor be vordering van het sparen aanwezig is. De Nationale Spaarraad zal het Nederlandse volk tot sparen moe ten aanmoedigen. In welke vorm dat zal moeten gebeuren, verdient zorgvuldige overweging. Het zou beslist een fout zijn. het Engelse voorbeeld getrouw na te volgen. Stimulering en coördinatie van ac ties der diverse spaarinstellingcn zal, naar het oordcel van de minis ter, veeleer de richting moeten zijn, waarin Nederland het moet zoeken. Belangrijke leningen voor Nederland en Indonesië? IS'aar A.M.P.-Ancta uit Washing- ten meldt bestaat er een zeer grote kans, dat Nederland en Indonesië binnenkort belangrijke dollarlenin gen krijgen van dc E.C.A. (Econo mie Cooperation Administration - het administraticlichaam voor de Marshall-hulp). Nederland ont vangt waarschijnlijk tachtig mil- lioen dollar, Indonesië vijftien mil- lioen. De rente zal* ongeveer IVi bedragen. Beide leningen worden verstrekt voor 't kopen van „wederopboüw- goederen", machines, locomotieven, rails, vrachtauto's enz. Voor het tijdvak van 12 ton. 25 September 1948 zijn de volgende bonnen aangewezen: BONNEN VOOR BROOD 207-1, 207-2 Brood: 800 gram brood 208 Brood: 400 gram brood ALLE BONKAARTEN 209 Algemeen: 120 gram spijsolie 210 Algemeen: 250 gram boteg of margarine of 200 gram vet 211 Algemeen: 1 ei 212 Algemeen: 200 gram rijst 213 Algemeen: 400 gram brood BONKAARTEN KA, KB, KC 810 215 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 216 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 217 Algemeen: 50 gram thee 218 Algemeen: 125 gram koffie 219 Algemeen: 250 gram waspoeder 220 Algemeen: 750 gram suiker, bo- terhamstrcoisel enz., of 1500 gr. jam, stroop enz., of 750 gr. ver snaperingen B 229: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas BONKAARTEN KD, KE 810 221 Algemeen: 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 222 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 223 Algemeen: 500 grani suiker, bo- terhamstroqjsel enz., of 1000 gr. jara, stroop enz., of 500 gr. ver snaperingen. 224 Algemeen: 500 gram waspoeder E 235: 500 gr. bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kin derbiscuits TABAKS- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QB, QC 808 105 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gr. jam, stroop enz. 108 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz,, of 200 gr. jam, stroop enz. BONKAARTEN ZA. ZB, ZC, ZD, ZE, am, MF, MH 810 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook Q. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen, reeds op Vrijdag 10 September a.s. worden gebruikt. Bonnenlijst eenmaal per 14 dagen Voortaan zal de bonnenlijst een maal per veertien dagen worden gepubliceerd. Met dit definitieve verlaten van het systeem der we kelijkse lijsten zullen dus ook de broadbonnen weer voor een tijdvak van 14 dagen, tegelijk worden aan-, gewezen. De tabaksbonnen zullen voorlopig nog op de oude wijze worden bekendgemaakt, dus op de Donderdag tussen het verschijnen van twee bonnenlijsten. Maximumprijzen vervallen De maximumprijzen voor mos terd, alsmede die voor cichorei en peekoffie zijn sinds gisteren bomen te vervallen. Nederlands protest bij Roemenië Nederland. Groot-Brittannië, Frankrijk, de" V.S. cn België hebben scherp gestelde protostnota's inge diend bij de Roemeense regering over de ongeveer acht weken gele den aangenomen nieuwe Roemeen se wet op de nationalisatie. Volgens deze wet worden buitenlandse fir ma's in Roemenië genationaliseerd en wordt vergoeding gegeven in staatsobligaties in Roemeense va luta. De Britse nota eist „of teruggave, ofwel onmiddellijke passende en. doelmatige compensatie voor de ge nationaliseerde eigendommen". Vol gens Reuter zijn de protestnota's der vier andere mogendheden ge lijkluidend. Zwitserland en Zweden hadden reeds eerder geprotesteerd Montgomery zal fakkel der vrijheid ontsteken In een persoonlijk schrijven aan de burgemeester van Eindhoven heeft maarschalk Montgomery ge zegd, dat hij het als een hoge eer beschouwt de bevrijdingsfakkel in Portsmouth tc kunnen, ontsteken. Deze plechtigheid zal. zoals be kend, op Maandag 13 September a.s. plaats hebben. De Britse ma rine. die in de landingen op 6 Juni 1944 zulk een groot aandeel beeft gehad, zal voor het overbrengen der flambouw naar Bayeux aan de Norm andische kust zorgdragen. Een delegatie uit de gemeente Eindho ven zal deze historische tocht mee maken Onder het gezelschap journalis ten. dat zich naar Bayeux begeeft, bevindt zich o.a. het bekende Ame rikaanse radio-echtpaar mr. cn mrs. Emory Ellis. De heer Ellis zal met een transportabel opname-apparaat gramofoonplatcn opnemen, bestemd voor de Nederlandse wereldomroep cn een aantal Amerikaanse omroep- maatschappijen. Prof. dr. Albert Sleumer heeft Jakob Sprenger te Gams (Zwitser land) tot zijn opvolger benoemd als hoofd der Volapukisten en di recteur der Volapuk-academie. VRIJ WARM WEER Weersverwach ting, geldig tot Vrijdagavond. Heldere nacht met weinig wind cn hier en daar vorming van ne vel of mist. Mor gen enkele over drijvende wol kenbanken maar droog en over hot algemeen zonnig weer. Zwakke tot matige /zuidelijke wind. Ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. 10 Sept.: Zon op 6.06. onder 19.07s maan op 15 2S. onder 22 13, 10 Sept. Hoog water tc R'dam: le t> ^29 uur; 2e tij 21.43 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1