HET ROTTERDAMSCH PAROOL Kwart millioen Berlijners nam deel aan anti-Sovjet-betoging „Er is grote behoefte aan pioniers Israëlische afgezant zoekt erkenning Standpunt van Den Haag onveranderd Sigarenproductie nog niet vooroorlogs Naar nieuw overleg te Moskou? Opschudding in de E.C.A. Russische vliegtuigen schenden Deens gëbieo Amsterdamse jongeman spoorloos verdwenen Franse socialisten steunen Queuille Honderdduizend stakers in VS Prinses Margaret zag ons land van boven Afrikaan nam Britse ministerie van. luchtvaart bij de neus Vier vliegtuigen verdwenen Statief ©to - van Kohingin ;Maiia: en Pruis-;BemiiarcI FNZ vergaderde te Leeuwarden Onze landbouw moet beschermd worden Witbrood zonder bon Twee kolenbonnen worden aangewezen Over 4 weken uitspraak tegen Kaptein „Grootste Jodenhater ter wereld Tachtig mijl per uur in races op Man Vrijdag 10 September 1948 Red. .en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tol. 69300 Abann.prijs: per week D.31 per kwartaal 4,losse nummers B.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Acïitste jaargang, TTo. Zll Uitgave NV. De Nieuwe Pers Postglr# 398644 2onkler-. Amsterdamsche Bank te Rotterdam - Directeurs B. de Vrle® Hoofdredacteur: Th. Ramaker Erkenning te verkrijgen van de staat Israël door Ned :land, België en Luxemburg is de opdracht van dr. M i c ha el W'eizmana, een speciale Israëlische ambassa deur, die met dit doel dezer dagen bezoeken brengt aan Brussel en Den Haag. Hij is gisteren door pre mier Spaak ontvangen én is van plan. Maandag minister Stikker in Den Haag te ontmoeten. De kans dat Nederland Israël zal erkennen is echter twijfelachtig wanpeer wij: mogen afgaan op het an tv/oord dat de minister van bui tenlandse zaken juist dezer dagen heeft gegeven op vragen dienaan gaande van het Eerste Kamerlid Van. Santé n. Er zijn aan de regering geen nieuwe omstandig heden gebleken, die voldoende aanleiding zouden kunnen vormen, thans tot, erkenning vr de staat Israël over te gaan, zo luidt dit antwoord. President Truman heeft op zijn persconferentie Donderdag meege deeld, dat hij de,kwestie yan vol ledige erkenning van de staat Is raël overwoog. Blijkens het verslag over 1847 van de N.V. Verenigde Holl. Sigarenfabrieken te 's-Cravenliage vertoont bet algemeen beeld van de bedrijfsgang In het con cern weinig verschil met dat van 1946. De grondstoïlen-positie vormt nog steeds oen ernstig beletsel voor een normale voorziening. Vnn geregelde in voer uit Indonesië is nog geen sprake. Men is afhankelijk van Zuid-Air.eri- kaanse en andere tabakssoorten, dlc Vat kwaliteit betreft te wensen over laten. Niettemin geven tie verkregen •uitkomsten reden tot tevredenheid. Weerbericht MEER BEWOLKING Weersverwachting, gefldlg tot Zater dagavond. Voor het Westen van het land: gelei delijk toenemende bewolking met later enkele plaatselijke buien. Meest mati ge wind aanvanke lijk zuid-oostelijk, later draaiend naar richtingen tussen zuid en west. Mor gen overdag Iets minder hoge tempe raturen. Voor het oosten van het land; tamelijk veel overdrijvende bn- Wolkin?. maar overwegend droog weer. Zwakke tot matige ziald-oostellj- ke wind met Iets minder hoge tempe raturen dan vnndnag. 11 Sept.: Zon op 6.07, onder 19.05; maan op 16.29. onder 23 02. 11 Sept. Hoog water te R'dam: le tij 10.21 uur: 2c tij 22.55 uur. Luchtdruk 702,Ö;.wind Z.O. 3; temp. 17.8; max. 26,1 (gisteravond 5.40 uur); min. 14.8 (hedenmorgen 6.40 -, uur), weersgesteldheid, bewolkt. 31/O Tweehonderdvüftigduïzend Berlünerg hebben gehoor - gegeven aan de oproep van de sociaal-democratische party om gistermiddag deel te nemen aan de grootste betoging die de voormalige Duitse hoofdstad de laatste jaren heeft meegemaakt. De demonstratie werd gehouden vlak bif de grens van-de Sowjetsector van de stad en heeft aanleiding gegeven tot incidenten toen enige van de demonstranten de Brandenburger Tor beklommen en daar.de Sowjetvlag naar beneden haalden. Een Russische jeep is met stenen bekogeld en uit de jeep is op de menigte geschoten, waarbij enige gewonden vielen. De juiste toedracht is onduidelijk doordat de -verschillende pers bureau* afwykende lezingen over dit incident verspreiden, zodat niet uit te maken is of Russische soldaten dan wel Duitse politie uit de Sowjet sector op de menigte vuurde toen deze stenen naar de jeep had geworpen. Voor het overigedit incident had tegen het eind plaats verliep de betoging vrij rustig. Dr. Suhr, de voorzitter van de Berlijnse gemeen teraad, zei dat de stad nieuwe ver kiezingen zou houden om de wereld te laten zien hoe Berlijn denkt. „Wij ■wensen niets anders, dan met rust te ■worden gelaten, opdat we voor vrij heid kunnen vechten in Duitsland en in Berly'n. Hy die bang is voor een volksbeslissing door een, stemming, heeft eèn slecht geweten," Het woord werd verder gevoerd door- afgevaardigden van de Berlijn- 6e spoorwegarbeiders, door de so ciaal-democratische leider Franz Neumann en door de in 1946 gekozen burgemeester Ernst Reuter. Deze laatste zei o.m. dat de dag zou ko men, dat de treinen weer tot Stettin en Breslau zullen rijden. (Breslau ligt thans onder de naam Wroclaw in het gebied dat aan Polen is toege wezen Red.), Reuter deed ook een beroep op de Engelsen, Fransen en Amerikanen, in Berlijn te blijven .totdat de strijd tegen de duistere machten is gewonnen." Hoog boven Berlijn trokken giste ren Russische jachtvliegtuigen witte strepen in de blauwe lucht de luchtmanocuvres van.de Sowjets wa ren begonnen. De toestellen waren zo hoog, dat ze voor het blote oog onzichtbaar waren en volgens Ame rikaanse waarnemers kan, hun activi teit niet ongeoorloofd worden ge noemd,'zolang zij hoger blijven vöe- gen dan 10.009 voet. De luchtbrug- operatie werd niet in het minst be lemmerd. Integendeel: waarschijn lijk begunstigd door het mooie, weer, vestigden de Amerikaanse piloten een nieuw record van 439 vluchten naar Tempelhof. Diplomatiek gesproken ziet de si tuatie er overigens verre van roos kleurig uit en in Westelijke hoofd steden acht men de tegenstelling tot het optimisme van twee weken gele den groter dan ooit. President Tru man heeft op een persconferentie in Washington nog eens weer uitdruk king gegeven aan het standpunt der V.S., die zich niet door Russische dwang tot een overéénkomst willen laten dwingen. Eenbericht over nieuw overleg, dat te Moskou op handen zou zijn tussen de afgezanten van de drie Westelijke mogendheden en de Sow- jetleiders, werd gisteren gelanceerd door de Daily Telegraph, Dit Engel- Se blad schreef, dat wellicht binnen 48 uur een nieuw onderhoud met Stalin of Molotof te verwachten was. Bestelt Rusland machines in Groot-Brittannië? Berichten over een grote Russi sche order aan een Engelse machi nefabriek hebben opschudding ver oorzaakt in de ECA, de Amerikaan se instantie, die de Marshalltoewij- ztngen vaststelt. De Sovjet-Unie zou voor 12 mil lioen pond sterling aan machinege reedschappen hebben besteld by een firma in Stockport. Het zen den v£\n „oorlogspotentiële" goede ren aan. de Sovjet-Unie is echter door Hoffman, de directeur van het plan-Marshall, verboden op straffe van intrekking van de gehele Mars hallhulp vöor het land, dat toch deze goederen 1 aan Rusland levert. De bewuste firma te Stockport ontkent, dat de, Sovjet-Unie bij haar een or der. heeft geplaatst. De ECA stelt nu een onderzoek in naar de juist heid van de berichten. Hoffman heeft de bevoegdheid om millïarden dollars hulp aan de Britten stop te zetten, indien blijkt, dat deze „oor logspotentiële goederen" aan de Sovjet-Unie leveren. Russische bommenwerpers -en jagers, tenminste vijftig in getal, hebben gisteren Deens territorium geschonden door over de Deense territoriale grens van het eiland, Bornholm in de Baltische Zee te vliegen. Ten Nooraen van het eiland, buiten de Deense territori ale wateren, zijn Russische schepen waargenomen: Deense marine-autoriteiten heb ben .békend gemaakt, dat het hiér naar hun' mening om gewone-.ma noeuvres ging. Onder ds bevolking van het eiland heerste echter enige nervositeit, - Sinds 31 Augustus Is de 17-jarige J. W. Ma a ten hoer te-Amsterdam spoorloos verdwenen. De jongeman, die lid is van een padvindersorganlsatie, was op Ko ninginnedag naar bet Stadion gegaan met de hoop ingeschakeld te worden in het Stadlonspel, dat ter gelegenheid van het jubileum van Koningin Wilhelmma opgevoerd werd. Dit geschiedde echter niet; wel werd hij Ingeschakeld bb de tocht van de gouden kroon door de stad. Desondanks heeft hij zich de eer ste weigering dermate aangetrokken, dat hli in een kwade bui in zijn ouder lijk huls aan de Lauriergracht te Am sterdam verscheen. Hij weigerde des avonds met zijn ouders de feeststad in te gaan. Hij ging alleen, doch is later op de avond de ouderlijke woning weer binnengegaan Met de fiets van zijn broer en vijf gulden is hij weer vertrokken. Sinds dien heeft men niets meer van hem vernomen. De kinderpolitie stelt een onderzoek in. De ouders, die in grote ongerustheid verkeren, hebben ook reeds de hulp van een telepaath. ingeroepen. Onze eierenpositie nog ver van vooroorlogs peil Onze hoenderstape], die fn het voorjaar van 1940 20 millioen. stuks bedroeg, liep tot- 7 millioen terug in 1941 en bemerkte aan het einde van de oorlog: een dieptepunt van 2 millioen stuks. In 1947 waren weer ongeveer 7 millioen kippen aanwe zig en dit jaar 8 millioen maar de invloed op onze cierpraductiede cijfers zyn ontleend aan een mede deling1 van het ministerie van land bouw, visserij en voedselvoorziening is duidelijk. Voorts bestaan nog diverse verplichtingen met betrek king tot de export, zodat voor het komende seizoen de inleverings plicht van eieren gehandhaafd wordt het nieuwe inïeveringsbesluit treedt 26 dezer in werking. Hoewel dus de eierènvoorzdening nog ver van het vooroorlogse peil is verwijderd mede door de sinds 1940 toegenomen bevolking is de verwachting voor een ruimere voor ziening in de toekomst gewettigd, al zal de eierendistributie in de herfst- en wintermaanden hiervan de invloed niet ondervinden. Formateur zelf minister van financiën Henri Queuille, de 64-jarige ra dicaal-socialistische arts uit Bre- tagne, die door president Auriol aangezocht is om een Franse rege ring te vormen, verwachtte gister avond, dat hy de nieuwe ploeg reeds vanmiddag aan de Assemblee zou kunnen voorstellen, De socia listische, fractie in de Assemblée heeft besloten deel te nemen aan een door Queuille te vormen coali tieregering en ook de MRP en de UDSR (een met De Gaulle sympa thiserende groep) kwam tot dezelf de besluiten. Queuille, die aanvan kelijk moeite had met het vinden van een minister van financiën, heeft nu besloten, zelf deze porte feuille in handen te nemen. Hij zal tevens premier zijn. Verwacht wordt, dat Robert Schuman bui tenlandse zaken zal houden, terwijl Jules Moch waarschijnlijk aan bin nenlandse zaken wordt gehand- naafd. En terwijl De Gaulle's partij blijft aandringen op Kamerontbin ding en nieuwe verkiezingen, duurt de stakingsbeweging voort. De po sitie van de Franse schatkist wordt steeds critïeker, 'zo meldt Reuter. Op 2 September was er voor een bedrag yan ruim S2 milliard francs meer in. omloop dan de week daar- voor, New Yorkse kranten wel dra zonder papier In de meetbedrijven en de auto mobielindustriein Amerika zijn nieuwe stakingen uitgebroken» waardoor het aantal stakers ih den lande de honderdduizend reeds ge passeerd 'is. Tengevolge van dé staking^ in de havens en de olie-idustrieën in het Westen, ligt de scheepvaart aan de Amerikaanse westkust, stil en kan slechts vijf procent, van de normale olieproductie afgeleverd worden-.-Er .„zijnreeds -plannen ontworpen om töt~éétfTngrijpënde olieruntsoenering over te gaan. In Californië dreigen 'zevenduizend onafhankelijke arbeiders, werk zaam in de petroleumindustrie, zich bij de stakende employé's aan te sluiten. In New York hebben de direc ties der vrachtautobedrijven te kennen gegeven, dat zij liever een langdurige staking tegemoet rien dan dat zij zullen toegeven aan de eis der chauffeurs voor een loons verhoging van 25 dollarcent per uur. De staking, die reeds, negen da gen duurt, betekent - een ernstige stagnatie. De New Yorkse dagbla den hebben nog slechts een papier voorraad van enkele dagen.. Ver schillende bladen nemen reeds geen advertenties meer op. Voorts dreigt er in New York eenvtckort aan koffie. Een dreigend tekort aan melk is echter opgeheven, De stakende 'bond van chauffeurs heeft 32 chauffeurs aangewezen om de zuivelfabrieken per vrachtwagen van verpakkingsmateriaal te voor zien. Prinses Margaret is gisteren per vliegtuig uit Amsterdam te Londen teruggekeerd, maar de vlucht heeft twee uur geduurd, doordat de piloot op verzoek van de prinses een om weg maaktezij wilde de gebieden zien, waar de Engelse troepen In Nederland hebben gevochten. Boven Arnhem, "Nijmegen en Rotterdam heeft, het vliegtuig op. geringe hoog te rondgecirkeld om de prinses eèn Indruk te gevenvan het landschap. Tachtig doden bij mijn ramp in Zuid-Afrika Reddingsploegen hebben de licha men van 80 inheemss mijnwerkers gevonden, die-bij ccn aardverschui ving in een Zuid Afrikaanse mijn Woensdag om het leven zjjn geko men. Nog zeven mijnwerkers zijn twee duizend meter onder de grond ingesloten. Men heeft hun stemmen gehoord. Van vier Britse Beaufïghter vliegtuigen die sedert Juli vermist werden, neemt men thans aan; dat 'zij door een vroegere. Zuid-Afri kaanse militaire piloot Engeland uit zijn gesmokkeld en Palestina hebben bereikt. De" mysterieuze verdwijning van de vliegtuigen leek op een Hollywood scenario. Ongeveer - twee maanden gele den arriveerde de Zuid-Afrikaan Terry Farnfield in Engeland- Hij gaf voor een' filmproducent te- zijn en haalde een kleine luchtvaart maatschappij over om namens hem zes nieuwe Beaufïghter toestellen te kopen- Hij. zeide de vliegtuigen voor een film nodig te hebben en legde 15-000. pond sterling in vijf— ponds biljetten-op tafel. Hij arrangeerde: dat een film maatschappij opnamen maakte bp Thame luchthaven in Oxfordshire. Vijf dagen werd er gefilmd, er waren vele knappe filmstexretjes, veel camera's en film-uitrusting en er warén de vliegtuigen, die ten slotte rustighet land werden uit gesmokkeld. ly Farnfield verkreeg, luchtcertifi- caten van het ministerie van bur gerluchtvaart om de toestellen naar; Exeter te vliegen; Het minis terie heeft toegegeven, dat men door' de Afrikaan flink bij dé heus is genomen. Het ministerie zegt verder dat Farnfield geen misdaad heeft be gaan zelfs indien hij de vliegtuigen naar Palestina heeft gevlogen. Men wil alleen zijn maatschappij ver volgen omdat zonder de. vereiste papieren vliegtuigen uit Engeland zijn gevlogen.- 1 Mr. Linthorst Homan: Op de vergadering van de. alge mene NederlandseZuivelbond, de F.N.Z., te Leeuwarden, sprak de voorzitter Mr. J. Linthorst Homan Woensdag een openingsrede uit, waarin; hy de vijftigjarige rege ringsperiode van H.M. koningin Wilhelmina memoreerde.: Ir tele grammen gaf de vergadering van haar gevoelens jegens het'Konink lijk Huis biyk. In zijn verdere betoog wees spr. op het grote gevaar van de achter stand op velerlei gebied in. ons land in vergelijking met het bui tenland. Eriseen grote behoefte aan pioniersen de landbouw vraagt om erkenning van zijn plaats in ons volksleven. Daar de crisis van' de komende jaren zwaar der zal zijn dan die, welke'wij oc.it hebben gekend,, zullen wij, aldus moeten kiezen. Wij dienen de allerbeste wegen, te gaan en moeten ons daarvoor offers'getroosten. Ge? zamenlijk moet naar-een'sterkere positie gestreefd worden. In de internationale zuivelbond zijn de verhoudingen goéd, maar niet modern: Wij deden voorstellen tot modernisering en deze zullen begin November, ..in, Kopenhagen aan de orde kc' ïn- In Stockholm wordt reeds-hr' A ver kt aan het grote internati k, Zuivel congres in 1949. Spreker verheugde zich aan het slot van zijn rede over de stichting van een commissie, die tezamen met de Stichting voor de Land bouw de> toekomst van onze melk productie zal bestuderen. Hierna sprak dr. J. Herring, di recteur van het landbouw-econo- misch instituut, over De toekom stige landbouwpolitiek, mede in verband met de Benelux". Spr. zeide, dat Nederland uiter aard niet meer economisch onaf hankelijk kan zijn en- zijn land- bouw-politiek kan bepalen; de land bouw moet in de toekomst be schermd worden. De beste bescher ming ligt in de verhoging van de productie, maar beschérming wordt ook noodzakelijk geacht om de landbouw te behoeden voor al te sterke prijsdalingen op de wereld markt. Tenslotte is nog een derde, be langrijk argument voor de bescher ming van de landbouw gelegen in de regeling van:de internationale goederenruil. Het is wel duidelijk geworden; dat België zeer huiverig tegenover onze overheidsreglemcntering wan de landbouw staat, TWEE STELSELS In principe, aldus dr. Horring, zien wij duidelijk twee stelsels te genover elkaar staan.Het eerste waarborgt de bescherming, welke plaats vindt door rechtstreekse subsidiëring van de landbouw en het tweede, waarbij een onafhan kelijk binnenlands - prijspeil voor landbouwproducten wordt tot stand gebracht door alle maatregelen, waarop de gehele binnenlandse landbouwproductie zich baseert. In totaal gezien heeft spreker de indruk, dat laatstgenoemd stelsel het beste is en waarborgen biedt voor' een doelmatige bescherming .van de landbouw. Hei is aantrekkelijk, omdat waarschijnlijk kan worden vol-, staan met noodzakelijke maatrege len, welke, aan de grens, kunnen worden genomen; Zonder bescher ming kan onze landbouw het niet stellen, maar niets zou erger zijn dan een verstikkende bescherming. Aan het einde van de vergade ring zeide. dr, ir. P. Boekel, verte genwoordiger van de minister van landbouw, dat belangrijke vraag stukken aan de orde waren geko men, die zeer zeker de volle aan dacht van het departement zullen hebben. De plaatselijke bakkerycommis sie in Rotterdam maakt, bekend dat met ingang van Vrijdag -17T Sep tember witbrood gebakken van patentbloem, aan het. publiek zon der bon geleverd zal kunnen wor den.' De prijs zal f 0.33 .per 800 gram bedragen en voor luxebrood-' van dezelfde samenstelling'! 0.35. Voor bezorgen mag een cent in rekening gébracht worden.:. De Rotterdamse bakkerijen kun nen. pas cp 17 September leveren, omdat zij voor. die'tijd de patent bloem nog niet in .hun voorraad kunnen hebben. Wittebrood zal nog niet geheel blank zijn Naar aanleiding van berichten, die de indruk zouden, kunnen wek ken als; zouden de bakkers bin nenkort zuiver wit brood gaan bakken/ dat tegen: ceii iets hogere prijs in de handel zou komen, de len de bakkerspratoonö-organisc- ties het volgende, medé: Weliswaar zal het-brood waarvan hier sprake is witter .zijn dan wat thans als wit brood in de handel komt, maar toch het vooroorlogse brood niet kunnen evenaren: De uitmaling; van het patentmeel zal thans im mers 80 procent bedragen, terwijl dit voor de oorlog niet' meer dan 65 procent bedroeg. Ook meent men niet voor 20 September in staat te zijn. wittebrood te kunnen leveren, daar voor. die datum geen bevoorrading plaats, vindt.- Dé af schaffing; van de -keuzébon levert soortgelijke: moeilijkheden op, voor wat betreft de levering van gebak jes, koek eri biscuit. - Wij vernemen, dat Maandag 13 September 2 kolenbonnen van ieder drie eenheden zullen worden aange wezen. De nummers van de bonnen worden nog bekend gemaakt. „Ik ben de grootste Jodenhater ter wereld. 1750; Joden heb ik naar Polen gestuurd en daar ben ik trots, op", dat moet in de oorlog een Joodse vrouw die voor haar man clementie kwam vragen te horen hebben gekregen van C. J. Kap tein. uit Den Haag, die door het Bijzondere Hof in die stad ter dood was veroordeeld: en gisteren zijn zaak behandeld zag door. de bijzon dere Raad van Cassatie. Prof mr. Haga, dc president van de Raad, telde in het geheel 45 na men van mensen .die door K.'s toe doen de dood hadden gevonden en wilde het getal 1750 dan maar over dreven achten. Toen hij de verdach te vroeg, of hij ontkende, de opge somde mishandelingen te. hebben gepleegd, antwoordde deze; „Zoals U ze naar voren brengt, ja". Gesti culerend en "met verheffing van stem trachtte, de verdachte zich vrij te pleiten van tal van punten der tenlastelegging. Daar de verschil lende dossiers waarvan tijdens de zitting sprake is geweest, nietalïë nauwkeurig schijnen te zijn onder zocht,. verzocht prof. Langemeyer, de procureur-fiscaal, in zijn requi sitoir, de;zaak terug tc verwijzen, naar de instructie. Uitspraakvolgt over vier weken.- De grote prijs van het eiland Man in" de senioren-klasse, waar voor 64 renners startten, is gewon nen. door Crossley met eèn.gein, snelheid, van '30.028 mijl per uur. Hij reed .de zes ronden van 37 mijl elk Jri 2 uur. 48 min, 30 sec. Tweede werd „Anno Domini" (Norton) met een gera. snelheid., van 79.172 mijl en derde Solt (Norion). Later bleek, dat „Anno Domini"; de schuilnaam was van de 41-jari- ge. dekenfabrikant; Gulpan uit. Yorkshire. .die ingeschreven::had om te bewijzen, dat hij nog best mee kon in een motor-race.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1