HET ROTTERDAMSCH PARCDL Attlee verliet ziekbed om zitting van kabinet bij te wonen Enorme havenbrand' woedt in Amsterdam Miliioenen kilogrammen vlees vernietigd Heeft het nog zin, de besprekingen met Moskou voort te setten?" W ereldvakverbond op losse schroeven? Vliegtuig wierp krans op Benesj' kist Masjoemi weigert fusie met PKI Zwarthandelaar in de long geschoten Weerbericht Zaterdag 11 September 1948 Achtste jaargang, No. 212 Red. en Adm. Lemga Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prfjsi per week 0.31 per kwartaal 4,—losse nummers .0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Uitgave N.V. De Nieuwe Pérs Postgiro 394644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: Th, Ramaker Will Lawther, de man, die reeds als jongen van twaalf jaar in de mij nen begon te werken, is gisteren te Margate voor de komende twaalf maanden gekozen als voorzitter van het Britse Trade Union Congréss,'het: congres der vakbonden. Het congres te Margate is'geëin digd en een van de belangrijkste be sluiten, die er zijn genomen, is de carte blanche, die de Britse vak- bondleidërs hebben gekregen om te beslissen of zij al dan niet het lid maatschap van het Wereldvakver bond zullen opzeggen. Arthur Deakin, de leider van de Britse bond van transportarbeiders, die zelf voor zitter van het W.V.V. is, heeft per soonlijk deze organisatie een klank bord voor Sowjetpropaganda ge noemd. Binnenkort beginnen in Parijs be sprekingen over een reorganisatie van het bestuur'van het WW. Men wil aan het overwicht van commu nisten hierin een eind maken en het bestuur, dat uit acht. leden bestaat, samenstellen uit vier communisten en vier niet-communisten. Mocht echter de Sowjet-Unie hiermee niet accoord gaan, dan komt waarschijn lijk het gehele WW op losse schroe ven te staan. Overleden president op zijn eigen grond bijgezet, Gistermorgen is het stoffelijk overschot van Eduard Benesj, door vrienden van dc overledene naar de grafkelder in het park van de- re sidentie van dc president te Sezl- movo Oesti. gedragen. Mevrouw Benesj stapte achter de kist. een tuil rode rozen In de hand, vergezeld van Vojta Benesj, broe der van dc ex-preatdent. De minis ters, het corps diplomatique, afge vaardigden van de Tsjechische jeugd, de Sokols, dc oudstrijders, de gemeenteraad van Sczimovo Oesti en van Tabor stonden rondom dc grafkelder. Toen, na de godsdienstige plech tigheden, de militaire muziekkapel het volkslied spoelde, werd de kist langzaam in de kelder gebracht. Op dat ogenblik viel oen lauwerkrans, uit een vliegtuig geworpen op enkele meters van de kist. Mevr. Benesj Is daarna de grafkelder binnengegaan on wierp de rozentuil op de kist. Dit gebaar werd herhaald door alls aanwezigen,- terwijl een dodenmars weerklonk en de dorpsklok luidde. Ook in New York toerden kerkdiensten pehouden fcr ere van dc i.t- htudiging pan Koningin. Juliana. Geheel links op dc joto zier. wc dr. W. Cnoop Xoopmans, dc Nederlandse consui-pcncrcaï, dc dienst bij~ wonen in St. Johnsthe Divine. Het republikeinse persbureau An- tara meldt uit Djokjakarta, dat ds Masjoemi party de grootste en machtigste partij in de Indonesische republiek geweigerd heeft gevolg te geven aan de uitnodiging van de communistische partij om toe te treden tot een volksfront tegen het imperialisme. In haar antwoord zegt de Mo hammedaanse. 1 partij, dat zij even eens op anti-imperialistisch stand punt staat, doch dat zij zich niet bij de communisten kan voegen, we gens de ervaring, dié de partij met linkse groepen heeft opgedaan. deuren van het sombere gebouw. Telkens opnieuw slaan door die gaten en door de massa's verschil lend gekleurde rook loeiende oran je vuurzeeën naar builen. De rookzuilen uit de verschillen de punten van het gebouw hadden bijna alle een verschillende kleur, al naar gelang zij" afkomstig waren van brandende boter, vis, eieren, vetten, fruit óf bloed. Want ook een onvervangbare hoeveelheid in 4.€00 flessen opgeslagen bloed- plasma van de bloedtransfusie dienst zal wel geheel- verloren gaan. Zonder twijfel is - de linkerhelft reddeloos verloren. Dat is de zijde, die „Amerika" genoemd wordt. „Australië" zal men wellicht ge deeltelijk welen te behouden, aan gezien er zich'ergens aan deze kant een brandmuur bevindt. Hoe groot de schade zal bedragen, die wordt aangericht door het nathouden van „Australië" is nog een. open vraag. Volgens een ingewijde zoudën zich in de aakhuizen acht millioen kilogram vlees bevinden. Bij na vraag op het hoofdkantoor van de directie kon men zich over dit cij fer niet uitlaten, daar elke partij afzonderlijk staat .geboekt. Een zegsman van het ministerie van voedselvoorziening wist een ver slaggever van het ANP in zoverre gerust te stellen, dat de vleesvoor ziening van het land in elk geval niet wordt bedreigd door deze ramp. Om elf uur bereikte dc brand zijn hoogtepunt toen de vlammen het dak van Amerika" vernietigd hadden Omstreeks twaalf uur was de brandweer de brand ten naaste bij meester. Revolver ging af tijdens ivorstcling met politie Gistermiddag omstreeks één uur is op dc N.2. Voorburgwal te Am sterdam de 23-jarige Hendrik van Veizcn, bij zijn arrestatie door de politie wegens zwarte handel, neer geschoten. Zijn toestand baart zor gen. Twee agenten, die op de Nieu- wendijk patrouilleerden, trachtten V. V, te arresteren. Aanvankelijk ging hij mee, doch op de N.Z. Voor burgwal nam hij de vlucht. De po litieagenten vuurden enkele waar schuwingsschoten af en de vluch teling gaf zich over. Even later ont stond weer een worsteling het publiek bemoeide zich met het ge val cu koos de zijde van de arres tant "en hierdoor, aldus de ver klaring, van de desbetreffende agent van politie ging plotseling dé revolver nogmaals af. De arres tant werd in de schouder nabij dc hals getroffen, Hü is overgebracht naar het binnengasthuis, waar een. foto aantoonde, dat de longtop is geraakt. AI beslaat er geen direct gevaar voor zijn leven, toch baart zijn toestand zorgen. Voor fietsen met hulp- motor geen rijbewijs nodig De ANWB -heefter-in een adres aan de- minister van financiën op gewezen, dat het rijwiel met hulp motor,, wat de verkeerswetgeving .betreft, binnenkort gelijkgesteld zal zijn met een rijwiel, d.w.z, er mag mee worden gereden op rij wielpaden en de bestuurder zal geen rijbewijs nodig hebben. De ANWB dringt er bij de minister op aan. te willen - bevorderen, dat de bezitters van een. rijwiel met hulp motor worden vrijgesteld van de betaling van motorrijtuigenbelas ting. KOEKJES EN GEBAK NOG NIET DIRECT IN OVERVLOED De bakkers kunnen, al is de keu- zebon afgeschaft, nog maar niet di rect elke gcwensle' hoeveelheid koekjes of gebak leveren, doordat de extra-bevoorrading met grond stoffen nog enige weken in besla? zal nemen. Behalve aan koekjes en gebak schenke het publiek ook zijn aandacht aan de andere vrijgeko men producten als biscuits, beschuit en ontbijtkoek, -aldus de strekking van een door het ministerie van V. en V. gedane mededeling. Rentetrekkers krijgen per 1 October kinderbijslag Bij Kon. .Besluit van 27 Augustus is bepaald, dat de kinderbijslagwet voor invaliditeïts-, oud er doms- en wezenrentetrekkers -in werking zal treden met ingang van 1 October a.s. Op dezelfde datum treedt de- wet tot aanvulling van renten krachtens de invaliditeitswet 'in werking. Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat tót haar leedwezen in de afgelopen week dé navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke land macht: Sergeant-majoor instructeur H. Bruyn uit Rotterdam; Sold. B. Renzenbrink uit Hilversum; Sold. P. Verboom uit Haastrecht. Koninklijk Nederlands-Indisch leger en Koninklijke Marine: geen verliezen. Ongerustheid over de Paus Van Vaticaanse zijde wordt ver nomen, dat de paus alle publieke audiënties heeft afgezegd, maar dat hit zich wol voelt en geen dokter wil ontvangen ondanks dc ongerust-' beid van degenen om hem heen. Naar men verklaarde had hij kou gevat en is na zijn laatste toespraak,, op een vrouwctivcrgadcring, die irr de gietregen werd gehouden, hees geJ worden. De paus is 72 jaar oud. Sen enorme brand brak vanoch tend vroeg uit in de grote pakhui zen van de N.V. Blauwhoeden- veem-Vriezenvecin aan de Handels kade te Amsterdam. Het brandende gebouw. Deviezen voor reizen naar Frankforts jaarbeurs Voor Nederlandse zakenlieden die de van 3 tot 8 October te Frank fort ara Main te houden Bizonië- Jaarbeurs willen bezoeken, is een bepaald contingent aan deviezen uitgetrokken. PLAATSELIJKE BUIEN tA9OCO0I Weersverwachting. iHwaSSfa geldig van Zatcrdag- avond-tot .Zondagavond. Aanvankelijk zwaar I vtS/ bewolkt met plaatse lij- m £a taaien, bier cn daar" 1 'V~Ljrfr vergezeld van onweer en llater opklaringen. Meest" matige zuld-oostelijko. I wind, later draaiend- U naar richtingen tussen zuid en west. Morgen overdag lagere temperatuur dan van daag, 12 Sept.: Zon op 5,09, onder 10,03; maan op 17.16. onder 13 Sept.Zon op 6.10, onder 19.00; aan op 17.51. onder 0.40.. 12 Sept. Hoog water to R'dam: le tij" 11.41 uur. 13 Sept. Hoog water te R'dam: la tij'" 0.29 uur 2e tij. 13.14 uur. Waarnemingen hedenmorgen 8.40 11, te R'dam: 755.4 luchtdruk s Z. 2 wind; 18.0 temp.; max. 27.1 (gistermiddag 4,3# uur>- min, 35.1 (hedenmorgen 5.30 u.);- Weersgesteldheld: bewolkt,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1