f HET ROTTERDAMSCH PAROOL' Sowjet-sector van Berlijn houdt pro-Russische massameeting Moh. Djinnah overleden Vuurzee is nog steeds niet uitgewoed Het woord der Kerk in een nihilistische wereld Uitdagende en bijtende rede van Russische generaal Gevreesde incidenten bleven uit Zware brand teistert inheems gedeelte van Batavia Brandstofbonnen aangewezen Hernieuwd contact op het Kremlin Schepper en leider van jong en onervaren Pakistan In India dreigt weer bloed te vloeien Bernadotte werkt aan eindrapport Dr. Beel onderweg naar Batavia Hachelijke ogenblikken van een bewusteloze brandweerman Mgr. Poels ten grave gedragen Frankrijk heeft weer een regering Prinses Wilhelmina nam afscheid van getrouwen van het Loo Sjarifoeddin belijdt zijn schuld maandag 15 September Ï943 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.priJsj per week f 0.31 per kwartaal 4,—losse nummers 0.0? Opgericht door d« Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang^ r?o. 213 Uitgave N.V. De Nieuwe Per® Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Een menigte van ongeveer 200.000 door communisten geleide mensen stroomden Zondag samen op het Jn de Russische sector gelegen Lustgarien voor een reusachtige demonstratie. Officieel was de demonstratie een her denking van de slachtoffers der Hitler-concentratickampen. Practiseh was de demonstratie echter een door de Russen op touw'gezet en door de com munisten geleid antwoord op de reusachtige protestbetoging van Donderdag tegen de communistische pogingen om de Beriynse gemeenteraad omver te werpen. Een uur, voordat de demonstratie zou beginnen maakten duizenden mensen, waaronder schoolkinderen, zich gereed om mee te lopen. Het spreekgestoelte was behangen met talrijke vlaggen als aanduiding voor de landen, die delegaties gezonden hadden. Men zag de Franse en Britse vlag maar niet de Amerikaanse. De vlag van Israël hing op 'n opvallende plaats. De politic-prefect in de Sowjet- sector, Paul Markgraf, werd met luid applaus begroet toen hij aan het hoofd van de stoet van 2.000 geüni formeerde politiemannen het plein opmarcheerde. De politie van de form de politiemannen het plein "dienst deed, was ongewapend. Aan de Britse sectorgrens, meer dan een km verwijderd van de Lustgarten, waren geen speciale voorzorgsmaat regelen getroffen om eventuele wan ordelijkheden na de bijeenkomst te voorkomen. Aan de Amerikaanse sectorgrens, in de buurt van de Pots dammer Platz, stonden vijf auto's van do Amerikaanse militaire politie met radiouitrusting gereed. Zeven buitenlandse delegaties woonden de betoging bij. De leider van de Sowjet-dele- gatie, generaal Gordejef, ver klaarde tijdens de betoging, dat „het -Amerikaanse imperialisme dezelfde weg bewandelt als het Duitse fascisme enkele jaren ge leden." De strijd tegen de reactie had niet opgehouden met de vr.i van het Duitse fascisme. „De macht van de Sowjet-Unie, die de wereld redde van het gevaar van het Duitse fascisme is ster ker dan ooit. Zij is bereid de strijd op 'te nemen tegen een ieder, die een imperialistisch standpunt poogt in. te nemen," aldus spreker. De niet-communistische partijen te Berlijn hebben haar leden gewaar schuwd, dat zij niet moeten deelna men aan de grote demonstratie ter herdenking van de slachtoffers van het fascisme. De betoging is georga niseerd door de „Vereniging van vervolgden van het Naziregime", die geheel onder contröle van de com munisten staat. Het slotwoord werd gehouden door de voorzitter van de vereniging der slachtoffers van het fascisme 'en on dervoorzitter van de fractie der so cialistische- eenheidspartij, Otomar Geschke. „Wij reiken onze hand aan alle mensen van goede wil", zo zei hij, „maar aan hen, die een nieuwe oorlog nastreven, tonen vrij onze vuist". Naar wy van het persbureau A.P, vernemen, zijn er 3000 Indonesiërs dakloos geworden ten gevolge van een zeer zware brand die in Batavia heeft gewoed en die *205 hulzen in de as legde. Volgens de politie zou de oorzaak van.de brand zün gele gen in zorgeloosheid met benzine. (Tot dusverre hebben wy van de züde van Aneta geen bijzonderheden, verkregen over juiste omvang en. toedracht van de brand. Red.) Met ingang van 15 September worden geldig verklaard de bonnen 03 en 04 van de brandstoffenkaart TA 806. Elk dezer bonnen geeft recht op het kopen van 3 eenheden vaste brandstoffen. Om de handel tijdig te kunnen bevoorraden moe ten de aangewezen bonnen zo spoe dig mogelijk, in ieder geval vóór 1 October, bij een leverancier worden ingeleverd. Het tekort aan anthra- ciet is nog steeds zeer groot, zodat de verbruikers er genoegen mede zullen moeten nemen, dat op de bonnen, ook ditmaal ten dele andere soorten worden, geleverd. Hieruit blijkt, dat de in omloop zijnde ge ruchten over het binnenkort vrijko men van eierkolen en gascokes on gegrond zijn. Het ligt niet in het voornemen, voor het stookseizoen 1948—1949 een verdere bonaanwy- zing .te doen geschieden. De brand stoffenkaart TA 806 moet evenwel zorgvuldig worden bewaard. Met betrekking tot de brandstof- fenkaarten voor kamerbewoners volgt een nadere publicatie. De „572" maakte haar eerste dienstrit Het allernieuwste tramstel van de R.E.T. kortweg aangeduid met „572" heeft Zondag op lijn vier een aantal dienstrittèn uitgevoerd om eens na te gaan hoe het tramstel zich gedroeg bij volle belasting. Na 'dit experiment keerde de tram te rug naar de werkplaats. De „572" heeft geen luchtdrukremmen zoals het'andera nieuwe tramstel 571, Te zijner tijd zal worden uitgemaakt, welk systeem het Amerikaanse van de „572" of het Zwitserse van de „571" het meest geschikt is voor de EET. Volgens één van beide systemen zullen de zestig' nieuwe motorwagens gebouwd worden. Vandaag de kaarten op tafel? De drie Westelijke afgezanten hebben om een nieuw onderhoud op het Kremlin verzocht om de kwestie Duitsland .te bespreken op instructie van hun regeringen, zo wordt in gewoonlijk welingelichte Westelijke kringen te Moskou meegedeeld. Men gelooft, dat het volgende onderhoud heden zal plaatsvinden» Volgens persberichten té Was hington zou maarschalk Stalin worden verzocht bevel te geven tot opheffing van de blokkade. Zo niet, dan zouden de' Westelijke geallieerden de onderhandelingen geheel afbreken. Er was geen officiële bevesti ging van deze berichten, maar er waren aanwijzingen die het ge loof steunden, dat een duidelijk antwoord van Stalih het enige is, wat de besprekingen gaande kan houden. Men is te Washington algemeen van mening dat, wanneer de Mos- kouse besprekingen mislukken, de Westelijke geallieerden op de ver gadering van de Assemblee der V.N. te Parijs gelegenheid zullen zoeken hun mening kenbaar te maken. Vijandelijkheden reeds geopend? Mohammed AH Djinnah, gouver neur-generaal van Pakistan, ls aan hartverlamming overleden. Sinds begin Augustus bekend werd gemaakt, dat Djlnnab de herdenkingsfeesten van de onaf hankelijkheid van Pakistan niet zou bijwonen, hadden zich herhaal delijk geruchten verspreid, dat hij ziek was., Tien Augustus maakte zijn arts bekend, dat hij van een bronchitisaanval was hersteld. Terwijl van over de gehele we reld deelnemingsbetuigingeh de hoofdstad van Pakistan bereikten, is het stoffelijk overschot te Karatsjï met militaire eer ter aarde i besteld op het terrein, waar de' - Dj oemma-Moskee gebouwd zal 'worden. De regering van Pakistan heeft besloten Maandag en Dinsdag •tot nationale rouwdagen te verkla ren. Mohammed Ali Djinnah werd 25 December 1876 te Kaxatsji gebo ren. Hij was de -zoon van", een koopman. 40 Jaar heeft hij onaf gebroken een belangrijke, bij tijden een beslissende rol gespeeld in.de centrale wetgeving vanJndia. Toen door de verdeling van Voor-Indië Pakistan ontstond, was hij de logi sche bekleder van de post van gou verneur-generaal. Hij werd begroet als een stichter des staats van ge lijke betekenis als een Lenin en Ataturk. Djinnah heeft vele jaren gewerkt aan „De droom van Pakistan." In 1940 diende Djinnah de beroemde „Fakistan-resolutie" in, die door de Mohammedaanse Liga werd aangenomen. 3 Juni 1947 kondigde vice-koning lord Mountbatten aan, dat Indië verdeeld zou worden. Het plan kreeg met overgrote meerderheid de steun van de Mohammedanen. 15 Augustus 3g47 werd Pakistan geboren. Djinnah is iets meer dan een jaar na het in vervulling gaan van zijn droom gestorven, 35 Augustus was hij te ziek om meer dan een korte boodschap aan 2ijn volk te zenden. Djinnah, minzaam van karakter, van goede manieren, verzorgd, ge kleed volgens deEuropese mode was advocaat van beroep. Hij ontving zün opleiding eerst te Karatsji en daarna in Engeland, waar hij rech ter. studeerde en een rechtspractijk uitoefende. Na zijn terugkeer naar India bouwde hij een geweldige practijk op. Hij stond bekend als i. de rijkste advocaat van India, Vanmorgen vroejf zijn Indische troepen het vorstendom Haiderabad binnengerukt. Gevechten zün aan de gang tussen troepen uit India en stryflkrachten van de Nizam, de vorst van Haiderabad. Het thans uitgebroken gewapende conflict was reeds lang dreigende, India, het op 15 Augustus 3947 on afhankelijk geworden dominion en deel uitmakend van het voormalige Brits-Indië, eiste van de Nizam, dat hij de Razakars, een organisatie van militante Mohammedanen, zou ontbinden. Over het optreden in de voor tachtig procent Hindoese staat en vlak aan de grenzen van het overwegend Hindoese India (Hin doestan), heeft dit laatste land her haalde malen geklaagd. De regering van Haiderabad weigerde echter, tot ontbinding van de Razakars over te gaan, Haiderabad is een onafhankelijk vorstendom in het centrum van het Voor-Indische schiereiland. Het heeft de UNO verzocht, het geschil met India voor te leggen aan het in ternationale gerechtshof. De brier is naar de Veiligheidsraad verwezen. Azzam Pasjet: Wij zullen de Joden verslaan Graaf Folke Bernadotte, de be middelaar van de V.N. in Palesti na, heeft Zaterdag meegedeeld, da^ hij deze week de Arabische hoofd steden zal bezoeken voor „nog een bespreking" met de Arabische lei ders alvorens hij zijn rapport over dc toestand in Palestina afmaakt. Bemadotté zal tussen 15 en 19 September Damascus, Bagdad, Je ruzalem en Beiroet bezoeken en daarna zijn eindconclusie trekken. Hij zcidé zijn taak in dé Israëli sche hoofdstad Tel Aviv-reedsals- vervuld te beschouwen. Het rap port zal worden uitgebracht aan Trygve Lie, de secretaris-generaal van de V.N., en gaan over zijn werk als bemiddelaar, als contro leur van het bestand en ten behoe ve van de vluchtelingen. De secretaris, van de Arab, Liga, Abdoel Azzam Pasja, heeft op een persconferentie te kennen gegeven, dat naar zijn mening „de Joden op de lange .duur. militair verslagen"" zullen worden. Op een vraag aangaande het in stellen van een Palestijns-Arabi sche regering, antwoordde Azzam, dat de Arabische Liga, Palestina niet politiek de wet kon voorschrij ven maar wel de Palestijnen be hulpzaam kon zijn bij het kiezen van een regering. Zondagmorgen om zes uor is dr. L. J. M. Beel met het K.L.M.-iyn- toestel, de PH-POH naar Batavia vertrokken om daar als gedelegeer de van het opperbestuur zijn nieu we taak te aanvaarden. Er was' zeer veel belangstelling op het vliegveld. Behalve talri|ke familieleden en de ministers mr. J. B. H. van Schaïk, mr. J. H. DIaarseveen en L. Götzen waren vele hoge ambtenaren van het ministerie van overzeese ge biedsdelen bij het afscheid van de oud-minlsrcr-presldent aanwezig. fés*s?a Zondagavond om half tien brandde het gebouw „Amerika" van het koelhuizencomplex aan de Oostelijke Handelskade te Am sterdam nog steeds en de brandweer houdt er rekening mede, dat het nog tot Woensdag aanstaande zal duren eer het vuur geheel zal zijn uitgewoed. -- -:■* Wel kon de commandant van het blussingswerk Zondagavond Afliet beVë! gèvén; dat een groot deel van hét brandweérmaterlaal kon inrukken, terwijl veertig manschappen met een deel van de brandweerauto's achter bleven voor het nablussingswerk en con trole op het vuur. MOHAMMED ALI DJINNAH schepper van, Pakistanj&'. Minister Stikker naar Palais Chaillot De Nederlandse delegatie naar de derde algemene vergadering van de Verenigde Naties te Parijs, welke op 21 September aanvangt, is m hoofdzaak als volgt samengesteld: Als vertegenwoordigers zyn aan gewezen: mr. D. U. Stikker, minis ter van buitenlandse zaken, hoofd der delegatie: dr. J. H. van Roijen, ambassadeur te Ottawa, plaatsver vangend hoofd der delegatie jhr. J. W. M. Snouck Hurgronjc, perma nent vertegenwoordiger van Neder land bjj de Verenigde Naties te New York; mr. J. A. W, Burger, lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene- rasl en prof. dr, P. A. A. Hoesetn Djajadmingrat. Schenk geen geloof aan deze baronesse Een hotelhouder in Tegelen dacht de gast van zijn leven te krijgen, baronesse Yvonne Otten—Verbunt Eander. Volgens haar zeggen Deense lange tijd in Ned. Indië werkzaam geweest en nauwe relaties onderhou dende met de Nederlandse koninklij ke familie. De aardige baronesse be zocht gedurende enkele dagen gees telijken in Venlo en Tegelen, bij wie ze verhalen deed over haar veelbe wogen leven, en van wie zij geeste lijke bijstand vroeg. Een Tegelsa missionaris verblijdde ze met de be lofte. dat zij hem een auto en een vliegtuig voor zijn missie cadeau zou doen, maar de missionaris nam het nogal sceptisch op. De hotelhouder kwam echter na vijf dagen tot de ontdekking, dat zijn hoge gast een alledaagse oplicht- ster was geweest cn vertrokken was zonder de rekening te betalen. Aan gifte bij dc politic volgde. Uit het onderzoek bleek, dat de hotelhouder de enige gedupeerde in Tegelen van deze pseudo-baronesse is. Hoewel de ramp, die de Neder landse voedselvoorziening met de ze brand heeft getroffen aanzien lijk is, blijkt de omvang ervan bij nader inzien toch van niet zo ern stige aard als aanvankelijk moest worden gevreesd. Het zag er in het begin naar uit, dat het koel huis „Australië" evenmin behou den zou. kunnen blijven. Deze verwachting is gelukkig niet bewaarheid. De_ brand weer komt hiervoor bijzon dere hulde toe. Het vuur had zich reeds via de zolderver dieping van ditgebouw een toegang verschaft. Het geluk te echter met inspanning al ler'krachten öe bedreiging af te wenden. In dit pakhuis bevond zich de helft, van al het in dit complex opgeslagen vlees, te weten zeven tig ton. Daar de temperatuur in dit koelhuis ten gevolge van het uitvallen van de koelinstallatie en de gloed van het vuur snel boven nul steeg, moest het vlees met grotespoed naar elders worden overgebracht. Men is ^daarin dank zij ononderbroken arbeid geslaagd. Over - de oorzaak van de brand,, vernamen .wij, dat men Vrijdag bezig is geweest met' het aanbren gen van nieuwe isolatie aan de koelcellen,' waarbij gebruik werd gemaakt van mastiek, dat op de een of andere wijze vlam heeft ge vat. Het vuur is in - dekurk- isolatie blijven smeulen, tot het Zaterdagochtend grotere omvang heeft gekregen, en „toén werd ont dekt Het is de tweede maal dat een groot pakhuis van het Blauw- hoed.en.veemeen prooi- der vlam men wordt In 1913'vernielde een brand van de zelfde omvang een andere opslagplaats, die'later werd vervangen door het pakhuis „De Zwyger". -De G.GD. heeft enkele brand weerlieden moeten behandelen- Een man die door. oververmoeid heid inelkaar zakte, moest naar huis worden gebracht. Een ander móest met een ribfractuur naar het ziekenhuis .worden vervoerd- Een derde heeft een zodanige psy chische schok gekregen, dat ook hij naar het ziekenhuis moest wor den overgebracht Terwijl hij over een raamkozijn hing om het koelhuis van. binnen te bespuiten, kwam er een explo sie, waarvan hij dermate schrok, dat" hij zich' niet meer kon bewe gen, Een tjjd lang heeft hij be wusteloos in het kozijn gehangen. Toen werd hij opgemerkt door een der spuitgasten, die hem terstond wegdroeg en daarmee.zijn leven redde. Zeven kleinere ongevallen heeft de E.H.B.O. op - het blus- singsterrein behandeld. Onder zeer grote belangstelling werd Zaterdagmorgen te Venray het stoffelijk overschot van mgr. dr. H. A. Poels ten grave gedragen.^ Om. tien uur verzamelden zich vele duizenden belangstellenden in de Hofstraat om hem ter kerke te ge leiden. Tientallen autobussen waren .uit .geheel Limburg, vooral uit de mijnstreek, naar Venray gekomen, met inzittenden, die hun sociale voorvechter de laatste eer wilden bewijzen. Meer dan honderd vlaggen van al le afdelingen- der RJC.-arbeidersbe- wegirig gingen, in de stoet mee. Onder de wereldlijke aanwezigen bevonden zich de ministers prof. dr. J. R. M. van den Brink en mr. A, H. Joekes, de commissaris der koningin in Limburg mr. Houben en het vol tallige college van. gedeputeerde sta ten van. Limburg. Bij het graf werd op verzoek van de overledene niet gesproken Al leen een familielid, dr. Vercbuteren. dankte voor dé belangstelling. Enorme voorraden: boter, vlees en eieren werden langzaam door het vuur verteerd in de brand, die Za terdagochtend werd ontdekt in de koelhuizen Amerika" en „Austra lië" van het Blauwhoeden- en Vriesseveem aan de Oostelijke Han delskade te Amsterdam. Met alle beschikbare materiaal bestreed de brandweer het vuur, dat met enor me rookontwikkeling gepaard gaat. Een 1QM-luchtfoto van het bran dende complex. Henriëtte Roland Holst erelid Mij. Ned. Letter kunde In- een buitengewone vergadering van de Maatschappij der Neder landse Letterkunde, heeft de voor zitter mr. P. J. Idenburg meege- dat op de eerstkomende algemene vergadering een voorstel zal wor den gedaan het ere-lidmaatschap der maatschappij aan te bieden aan mevr. Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk. Henri Queuillc is Zaterdagavond met de vorming van een Franse re gering gereed gekomen. In de nieuwe regering treedt h|J op als minister van financiën. Robert Schuman is minister van buitenlandse zaken. Het kabinet heeft 30 ministers. Negen leden zijn van de MRP, acht zijn socialisten en zeven lid van Queullles' eigen Radicale partij Toen Queuille zich bij pre sident Auriol liet aandienen om hem ervan in kennis ,te steHen dat zijn kabinet gereed, was, struikelde bij, hetgeen Claudius Petit, minister voor de wederopbouw, deed vragen of Queuille zièk was. „Nee", antwoordde deze, „maar misschien ir het een slecht voorteken." Queuille is 12 keer minister van landbouw geweest en heeft in meer' dan 20 Franse kabinetten een por tefeuille gehad. Het parlement zal Woensdag weer bijeenkomen. NiemöUer over: •3*1 Oecumenische bijeenkomst in Koninginnekerk „Wij leven niet meer in een - christelijke wereld, in een chris telijk avondland. Wij leven in een wereld, die zich meer dan een eeuw lang eraan heeft ge wend, het woord van God niet werkelijk maatgevend te achten. De religie is een privaatzaak ge worden en de wereld leeft aan het Evangelie voorbij". Aldus sprak dr. Martin Niemöller Zondagavond in een stampvolle Koninginnekerk in een bijeenkomst, die wasbelegd door de oecumeni sche commissie van de kerken in Rotterdam. Wij zijn erin geslaagd, de techniek tot een verbazingwekkende ontwik keling te voeren en wjj dachten, ons zelf daardoor een gemakkelijk, rus tig en vrolijk leven te kunnen bezor gen, In dit laatste echter zijn wij niet geslaagd: de techniek is een eigen EEN halve" eeuw fort en. de opperhout- slotvrouwe van vester de heer Brants- hcf Loo", dat was het ma. Twee muziek- thema van de hulde corpsen zorgden voor Nederlandse CP tvas er ook naast" „Mijnpolitiek in het verleden is verkeerd geweest. Ik had als com munist consequent moeten zyn," al dus Sjarifoeddin volgens het pers bureau Antara op een vergadering der unie van arbeiders ln de suiker industrie. Sjarifoeddin zeide verder: „Ik had geen compromis met de vijand moeten anngaan. Ik erken de fouten.".;^. Setyadjid, op dezelfde vergade ring hetv. woord voerend, erkende, dat hïï verantwoordelijk was voor het denkbeeld van het „uniever- band". Maar hij schreef deze fout toe aan verglsslngen.van-de Neder landse communistische partij en aan haar zusterorganisaties ln We3t> Europa, welke - Zaterdag aan H. K. H. Prinses Wil- heimina op de basse-- cour van het konink lijk paleis „Het Loo" werd gebracht door allen, die daar op enigerlei wijze aan verbonden zijn. Een kleurige landelijke stoet met verscheide ne fraai opgetuigde wagens bestaande uit het voltallige perso neel van de intendan ce, de congiergerie, de koninklijke boerderij en, de bloemisterij, de moestuin, en de hout vesterijen Gortel en Hoog Soeren, alsmede talrijke kinderen van personeelsleden en een groot aantal ge- pensionneerden, trok gedurende een half uur langs de Prinses, die gezeten was op het bordes van het paleis in gezelschap van haar dame du .palais, mevrouw L, de Beau- dé muzikale opluiste ring. Een detachement van de paleiswacht besloot de stoet Een stortbui, wel ke tijdens het dé filé neerkwam, was niet in staat" tot ernstige sto ring. Prinses Wil-" helmina en haar gevolg bleven rus tig toekijken en het défilé werd voortgezet. Duizenden toeschou wers sloegen het schouwspel gade en juichten Prinses Wil helmina, voor zij- zich na afloop naar binnen begaf, by herhaling hartelijk toe. In de bioscoopzaal van het paleis werd na het de- filé een toepasselijk spel voor H, K- H. op gevoerd door de kin deren van de school te Hoog Sosren. Het hoofd der school, had dit spel geschreven en leidde het. Deze bij eenkomst had meer nog dan het défilé een huiselijk- karakter en toonde - hoe groot de genegenheid van haar personeel.voor Konin gin Wilhelmina was. Een gevolg van de bij na moederlijke wijze, waarop koningin Wil helmina steeds in woorden en daden medeleven heeft ge toond en van de wijze waarop haar de so ciale verzorging steeds ter harte ging. Dit manifesteerde zich in het bijzonder toen prinses Wilhelmina na afloop van het-spel op het podium verscheen en allen dankte, daar bij de hoop uitspre kend nog vele jaren temidden van de ge hele Loo-bevo!king te mogen doorbren gen. Een onvergetelijk ogenblik was het voor de vele ouderen toen H. K. H. hen ten af scheid persoonlijk de hand drukte. weg gegaan, is heer over ons gewor den en heeft van de mens een rader, tje in het productieproces gemaakt; waarvoor nog geen machine is uit gevonden, en dat-men afdankt, als net niet meer bruikbaar is. Hitier heeft dit 'zonder sentimen taliteit en met een grote perversi teit, maar zeer logisch en conse quent tot het uitersts doorgevoerd. ..Dit was duivels, maar hoedt u voor de duivelt", riep ds NicraÖller uit, „het is in onze wereld al gemeengoed geworden, de mens als een ding, een onderdeel van een machine te- zien, Wij spreken al van „mensenmate- riaal", van „manpower". Het spuitje van de medicus, dat voorkomt, dat de onbruikbaar geworden, mens ten laste' komt van de gemeenschap, is het logische gevolg van deze ziens? wijze. Hitier heeft ons hiervoor de ogen geopend: het Duitse volk is nu" ten prooi aan het nihilisme, want wat is de zin van het léven, als de'mens niet meer is dan een ding, een nuttig ding? Daarom is Duitsland geen. pro- pagandagebied meer noch voor de democratie, noch voor het commu nisme. want geen van beide geven een bevredigend antwoord op. de vraag: Wat is de-mens? Het is de taak der 'christelijke kerk. de mens zijn waardë "en zin terug te geven. Zij moet aan de we reld de blijde boodschap verkondi gen, dat God de mens van zo grote waarde geacht heeft, dat Hij Zelf jn Christus voor de mens. i'.; de. dood is gegaan. Dit is de enige boodschap diede mens in zijn volle le waarde erkent, die ook bewerk stelligt, dat mensen elkaar niet meer zien als een ding en die aldus een waariijke gemeenschap tot stand brengt. Daarom klinke tot dé nihilis tische wereld de roep: Keert om en gelooft deze blijde boodschap! Er is een weg terug en God laat de toe- mg tot het rijk van Zijn heerschap pij cn Zijn liefde open. Weerbericht KOEL WEER Weersverwachting, geldig tot Dins dagavond, Toenemende "be wolking met tijde lijk regen maar morgen oveTdag opklaringen. In het Zuidoosten van het land aanvankelijk zwakke, overigens meest matige en vooral In de kust gebieden tijdelijk krachtige wind tussen zuid en West. Kael weer. 14 Sept.: Zon op 6.12, onder 18.58; maan op 18.15. onder 1.13. 14 Sept. Hoog water te Rotterdam; la tij 1.59 uur, 2e tfj i4-24 wur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1