rw Frans V roons vanmorgennaar Finland vertrokken ff: HET ROTTERDAMSCH PAROOL India wenst „orde en rust" in Haiderabad Moskouse overleg komt in kritieke phase Drastische inkrimping rijkspersoneel Britse vliegtuigbouwers dingen naar de eerste plaats rSJpj Binnenkort naar Australië en Amerika Dinsdag 14 September 1943 Gevreesde uitbreiding van de strijd bleef tot dusverre uit Schatrijk, maar telt iedere cent Nizam van Haiderabad is een zonderling man Wysjinski sprak 4 uur lang Schoorsteenveger wil naar Stalin Sowjet dubbelzinnigheden inzake Berlijn doen maat overlopen Ontslag overwogen voor 10 a 20 pet. Nederlands opera-zanger als wereldreiziger Gasverstikking eist twee doden Zware straffen voor anti SU demonstratie Hollandse IJsel wordt afgedamd Springlevende dode te voet naar huis In zeven dagen rondom onze planeet Weerbericht Red. en Adm. Lcmgö Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijSi par waak Q.31 per kwartaal A—losse nummers 0.0? Opgericht door ae Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No, 214 Uitgave N.V. De Nieuwe Per* Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank to Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker De strijd die in de afgelopen vierentwintig uur is ontbrand tussen bet dominion India en dc staat Haiderabad vindt zijn eer ste officiële weerslag in een communiqué van de regering India', "waarin het' heet. dat de operaties "goedévoortgang ma ken, en dat in alle sectoren zon der veel weerstand wordt op gerukt. IKASJMJR f 5RINJOJR AFGA PAKISTAN ECMCEIiTftnriES INDIA »AtDERA8A0 HAlDEfUpiDf De aanvoerder van de Zuidelijke troepen van India, luitenant-gene raal Maharaj Sjri Rajendrasmhji verklaarde Maandag in zijn hoofd kwartier te Poena tegenover jour nalisten, dat de actie als een poli tionele operatie moet worden be schouwd, die ten doel heeft de ór de te herstellen in Haiderabad- In een- speciale dagorder aan alle troe npen van India die aan de actie deelnemen verklaart de regering. „Gij zult het gebied van Haiderabad binnenmarcheren en vrede en welvaart terug brengen. Gij zult met alle wa pens die te uwer beschikking staan' elk verzet breken. Gij zult alle aan de wet gehoorza mende personen beschermen;' ongeacht hun ras of godsdienst. Begint uw missie, vertrou wend op uw rechtvaardige zaak en maakt een snel einde aan strijd en lijden. De nizam van Haiderabad schijnt geen gezag te hebben. Er heerst een toestand van wetteloosheid welke zonder voorbeeld is." De vrees dat de inval van India in Haiderabad het signaal zou zijn tot nieuwe bloedige godsdiensttwist ten tussen Mohammedanen en Hin does Is tot dusverre niet verwer kelijkt. De spanning stijgt echter met het ogenblik. In Karatsji (Pa kistan) hebben vijftigduizend beto gers geëist, dat Pakistan de zijde •van Haiderabad zal kiezen en de aanval openen op India. De rege ring van India heeft alle voorzorgs maatregelen getroffen om aan or deverstoringen desnoods met ge wéld onmiddellijk een einde te ma ken. De. regering van Haiderabad heeft zich tot het secretariaat van de Verenigde Naties ge wend met het verzoek de aan val van 'India voor te leggen .aan het Internationaal Ge rechtshof in Den Haag Tiygve Lie heeft zich echter niet bevoegd verklaard een beslissing te nemen, daar niet, vaststaat of Haiderabad als een zelfstandige staat kan worden beschouwd. Dit verzoek van Haiderabad werd in gediend- nog voor de aanval van India een feit was. Sedertdien heeft de aangevallen staat een tweedetelegram verzonden, ver meldende, dat de invasie in Haide rabad heeft plaats gehad. „Ieder verder uitstel moet de uiterst ge vaarlijke toestand ernstiger ma ken", aldus het telegram. Trygve Lie heeft het officiële verzoek aan de Veiligheidsraad doorgestuurd met de volgende aan tekening: „Daar de algemeen secre taris niet kan beslissen, of op grond van de procedurebepalmgen van hem gevraagd wordt, deze medede ling rond te zenden, brengt hij haar onder de aandacht van de Veilig heidsraad, opdat deze naar eigen goedvinden kan handelen." Ia Wïo is de Nizam van Haiderabad, ■wiens vorstendom op het ogenblik „in het nieuws" is doordat troepen uit India er zijn binnengetrokken? Ongetwijfeld een zonderling man. Hij heet de rijkste man ter wereld te zijn, maar ondanks zijn rijkdom men, die op S75 millioen pond ster ling worden geschat, leeft de wat verlegen Nizam zeer ingetogen. Hij geeft gemiddeld een pond sterling per week uit, woont in een eenvou dig vertrek, gaat eenvoudig gekleed en loopt gewoonlijk met te lange haren rond. De Nizam heeft geen schatkamer. Zijn rijkdommen liggen overal in zgn paleis opgeslagen, tot in de garage toe. Ir, halfvergeten hoeken liggen zakken geld en juwe len letterlijk opgestapeld. Hoewel de vorst 600 auto's bezit, geeft hjj er de voorkeur aan, een „praehisto- rische rammelkast" te gebruiken. Het bezoeken van races Vindt hg geldverspilling en het naar de bioscoop gaan „een onvermengd kwaad". Wars van .alle pracht en praal houdt hij boek van elke cent die hg voor zichzelf uitgeeft. Hg is zeer precies en de hardste werker van de staatsdienaren. Zijn dagtaak begint 's morgens om zes uur. Als hij niet met staatszaken bezig is, besteedt hij zijn tijd aan studie van Perzische en Oerdoese klassieken en het schrijven van gedichten. Hij is dol op bloemen en vogels en geeft wat amusement betreft de voorkeur aan een eenzame wandeling in de paleistuin. De Nizam is onderscheiden we gens zijn particuliere steun aan En geland in de eerste en tweede we reldoorlog. Tg'dens de laatste we reldoorlog schonk ook zgn regering ruim 4.5 millioen pond sterling aan Engeland. Ter gelegenheid van de geallieerde overwinning op Japan stichtte de Nizam een fonds van 375.000 pond, waarvan de rente wordt gebruikt voor studiebeurzen, en voor de nagelaten betrekkingen van gesneuvelden. Italiaanse koloniën struikelblok No. X Onder voorzitterschap van Ro bert Schuman, de Franse minis ter van buitenlandse zaken, is Maandagmiddag de viennogend- heden-eonferentie over de toe komst van de voormalige Italiaan se koloniën in het Franse ministe rie van buitenlandse zaken te Ph- rijs geopend. De enige minister van buiten landse zaken, die Maandeg^a an- wezig was, was Robert Schuman. Engeland werd vertegenwoordigd door de minister van. staat, McNeÜ, de V.S. door hun Loncfen- se ambassadeur, Douglas, terwijl de Sowjet-TJnie de plaatsvervan gende minister van buitenlandse zaken Wysjinsky had. gezonden. Tijdens de zitting van Maandag' hield de Sow jet-afgevaardigde, Wysjinsky vier uur lang vol, dat de Amerikaanse en Britse regerin gen - dóór vertegenwoordigers en geen ministers van buitenlandse zaken te zenden, hét vredesver drag met Italië hadden geschon den. De Westelijke ^afgevaardigden hielden vol, dat de bijeenkomst als een raad van ministers van buiten landse zaken was té 'beschouwen en dat zij door hun regeringen ge machtigd waren beslissingen te nemen. - Arthur Cuttriss, een schoorsteen veger uit Nottingham, meent dat diplomaten niet. de juiste personen zijn om met Stalin te onderhandelen en daarom heeft hg het besluit ge nomen, het zelf te proberen. Stalin behoort volgens Cuttriss te weten hoe in West-Europa de gewone werkman denkt over de grote poli tieke vraagstukken. „Als Stalin niet naar me wil luisteren kan ik altijd nog zijn schoorsteen een goede beurt geven", zei hij lachend. Hij verklaarde echter uitdrukkelijk, dat zijn plan geen grap was en dat hij niet in dienst stond van welk com munistisch 'of ander propagancfa- apparaat dan ook. „Ik doe het voor m'n vierjarig dochtertje Ann Kath leen," zei hij. Cuttriss is 40 jaar. Als hij in Lon den zijn paspoort krijgt, zal .hij proberen over het vasteland van Europa Moskou te bereiken. Lukt hem dat niet, dan wil hij proberen met een Russisch schip mee te va ren. Berlijns dramr Met de „Scaldis" gaat de Zwitserse professor Piccard Antwerpen ver laten om te trachten met de beroemde „Batyscaphe" de Atlantische Oceaan op een diepte van 4.00Q meter te onderzoeken. Deze „Batys- caphe" is een grote metalen ból, voorzien van glazen kijkgaten. De bol is bevestigd aan een metalen vloeistofresèrvoir, dat-na leegpompen de nódige stijgkracht moet Ieperen om de oppervlakte weer te bereiken nadat de metalen ballast, ais magnetisch aan de bol past zit, is losge laten. Hierboven een afbeelding van het toestel, waarmee prof. Placard met zijn onafscheidelijke assistent Max Cosijns zal afdalen. (Van onze Haagse redacteur) De bezuinigingscommissies welke enige maanden geleden bij alle de partementen zijn ingesteld om na te gaan op welke wijze bij de over- RANS VROONS, de bekende radio -zanger en eerste tenor van de Nederlandse Opera te Amsterdam, is vanmorgen (Dinsdag) per vliegtuig van Schiphol naar Helsinki vertrokken waar hij als gast van de Finse staatsopera in een aantal voorstel lingen zal optreden. Deze .vliegtocht naar Finland luidt vooi Frans Vroons een periode in van uitzonderlijk hard werken, veel reizen en weinig slapen. Vroons is „propvol" voor het zojuist begonnen seizoen. Na Helsinki zal hij in October en November, eveneens in gastrollen, op de planken staan van het Royal Opera House, Covent Garden te Londen. Daarna komt Dublin in Ierland; in Februari en Maart de opera van Monte Carlo en aan het eind van dit seizoen een tournee door Australië! Tussen' al die voorstellingen door zal Vroons nog tijd moeten vinden om zijn verplichtingen bij de opera in Amsterdam na .fe komen en... om een zakenreis naar Amerika te maken: Want Frans Vroons houdt er geen secretaris op na. Als er zaken ge daan moeten worden, kan hij dat zelf wel! Onlangs zijn Vroons in Londen interessante aanbiedingen gedaan, zowel voor Noord- als Zuid-Ame- rilca, voor het seizoen 1940/'50. Ge accepteerd heeft hij nog niets. Eerst zal hij eens ,de kat uit de boom kijken". Daarom is hij van plan, eind December naar New York te vliegen om de mogelijk heden voor het volgend jaar te on derzoeken. FRANS VROONS als „Fausf' in üe opera. In zijn woning, „Huize Kareol" te Hilversum, waar eens zijn grote voorganger Jacques Urlus woonde, heeft Vroons ons gisteravond "van zijn plannen verteld. De 37-jarige zanger lag languit op een sofa. Hij was moe; had een zware dag van gramofoon-opnamen achter de rug. Of zijn programma voor dit sei zoen niet overladen was, vroegen wij Vroons. En of het niet wat veel van zijn krachten zou vergen. „Dat is een kwestie van uitknob- belen", was het antwoord. „Ik heb het altijd razend druk gehad en zo leerde ik wel, mijn werk zo ver standig mogelijk te verdelen. Je rnoet een beetje een systeem aan houden. Je kunt veel zingen, des noods dagen achterelkaar. Het hangt er maar van af, Wèt je zingt en wat er op de dag vóór en né een bepaalde voorstelling komt. Liefst zing ik natuurlijk niet twee dagen achter elkaar in de opera. Moet het toch, dan probeer ik het zo in te delen, dat ik niet steeds een te vermoeiende rol heb. Belangrijk is, dat je zo veel moge lijk tijd benut om te rusten en zo mogelijk te slapen. Slapen kan ik gelukkig op elk ogenblik van de dag, In de loop van de tijd heb ik ook geleerd, na een dag van gecon centreerde arbeid, mijn werk ge makkelijk te vergeten. Ik pieker er nooit over na,maar ontspan me volkomen." OF Vroons, behalve zijn broer Jan, nog meer zangers of zan geressen in de familie heeft? Nee, zijn andere broer én de twee zus ters hebben allemaal een mooie stem en ze zingen ook veel vpor hun plezier, maar alleen Jan Vroons is nog beroepszanger ge- FRANS VROONS bewoner var. Huize Kareol" worden. Hij is zeer muzikaal, heeft een sympathieke tenorstem en is in vaste dienst van de Nederlandse Radio Unie. Frans Vroons kreeg onder lei ding van mevrouw Dresden zijn muzikale en vocale opleiding aan het Amsterdamse Conservatorium. In Parijs zette hij zijn studies voort Langzaam ontwikkelde zich zijn carrière. In. 1933 zong hij de eerste maal voor de radio. In 1936 kwam hij bij de VARA, waar hij organi satorisch werk op muziekgebied verrichte. Vroons' contact met de opera dateert van 1938. Van die tijd af zong hij onder de meest be kende dirigenten, als Bruno Wal ter, Erich Kleiber, Richard Strauss, Sir Thomas Beeeham en Pierre Monteux. Vroons verheugt zich nu reeds op het weerzien met deze laat ste dirigent, die het volgend voorjaar speciaal uit Amerika naar ons land zal komen om met de Nederlandse Opera „Manon" van Massénet uit te voeren en enkele andere Fran se opera's, die hier op het re pertoire staan. Vroons zal in „Manon" de rol van Des Grieux vertolken. Tweede „Muider Kring" T\JATUURLIJK spraken, wij met J N Frans Vroons nog even over de Gooise Kring en „Huize Kareol" van waaruit sinds het'einde van de oorlog zulke opmerkelijke concer ten worden uitgezonden, Vroons vertelde, dat de Kring bestaat uit zeven muzikale, literaire en beel dende, kunstenaars. Hun opzet is,, het streven van de oude Muider ■Kring tot nieuw leven te brengen. Zij zijn daarin voor een deel al ge slaagd. De Gooise Kring organi seert in intieme sfeer prachtige concerten en ook lezingen, voor drachtsavonden en exposities van schilderijen en beeldhouwwerk. Wat de concerten betreft heeft de Kring financiële steun van de radio. Het publiek in het con certzaaltje van Huize -Kareol is plaats voor 180 genodigden is buitengewoon gesteld op deze con certen. Men is er tijdens de pauzes in direct'contact met de kunste naars. Tot slot vertelde de adspirant- wereldreizigcr ons nog een nieuwtje: Op het eerste concert van de „Gooise Kring" in het nieuwe seizoen, op 17 October a.s., zingt Elisabeth Schuhmapn! En toen. was het voor ons t\jd om heen tc gaan en tijd voor Frans Vrocnsom te gaan slapen. Wij hebben hem „happy landings" en veel succes in het buitenland gewenst. heidsdienstén drastische bezuini gingen en inkrimpingen, zowel op de personeels uitgaven als op de posten voor materieel, kunnen wor- bereikt, hebben, naar thans duide lijk wordt, vérgaande instructies gekregen. Dit zal vooral tot uit drukking komen in een rigoureuze inkrimping van de ambtenarensta- ven want hoewel daarvan geen óf- fidele:, bevestiging te krijgen is, zijn er Verschillende tekenen, dieper op wijzen dat /gestreefd wordt naar een vermindering van de perso neelssterkte met tien tot twintig per een. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek is aan 200 van de 1000 ambtenaren ontslag aan gezegd. Bij de CCD is naar de Volkskrant meldt eveneens een vijfde deel van. het personeel ge noodzaakt elders een onderkomen te. zoeken. Ook op de departemen ten zelf is velen de raad gegeven, uit te zien naar een andere werk kring en hoewel niemand nauw keurig kan aangeven welk percen tage van de staf van ambtenaren .zal worden afgevoerd, geven wel ingelichte personen toch. wel te kennen dat dit.zeer hoog is. De percentages welke thans voor twee diensten kunnen worden vastge steld kunnen wat dit betreft een aanwijzing zyn.aï dient in het oog te worden gehouden, dat dit wel diensten zgn welke hun werk zaamheden doorrde omstandighe den sterk 'zien teruglopen. Bij het CBS is als voornaamste reden"voor vermindering het aflo pen van de werkzaamheden in ver band met de volkstelling, te be schouwen. Bij de C.C.D. is stellig de inkrimping van de bemoeiingen van de overheid met de distributie van grote betekenis. Bij.deze diensten en bü andere, welke door de' veranderde omstan digheden kunnen worden inge-- krompen, zalhet percentage van. het personeelldat-wordt ontslagen, dus wel hoger "liggen dan bij an dere overheidsdiensten, doch dat het totale percentage ver boven de tien tot twintig .zal'liggen, .méént men toch niet te moeten -aanne men» Deze week wordt hier een climax verwacht in de vier mogendheden besprekingen over Berlijn. Een. in hoge mate betronwbare Westelijke woordvoerder voorspelde tegenover AP. dat van ce week een overeen komst tot stand zal moeten komen. Mocht d!t mislukken, dan zal dit het einde betekenen van de bespre kingen, welke 30 Juli in Moskou begonnen. Naar verluidt willen de drie Gewestelijke vertegenwoordi gers waarschijnlijk voor Woensdag een nieuw onderhoud met de Rus sen aanvragen. Ter voorbereiding van de hervat ting der viermogendhedenbespre- kingen in Moskou hebben de Wes telijke afgevaardigden Maandag twee bijeenkomsten gehad, welke een basis moeten vormen voor de besprekingen met de Russen. De eerste bijeenkomst bad vroeg tn de middag plaats op de Ameri kaanse ambassade en de twèede wat later op de dag op de Britse ambassade. Sinds 30 Augustus is diide eer ste keer, dat !e afgevaardigden zo lang bijeen zijn geweest, United Press voegt hieraan toe, dat de Westelijke ambassadeurs het de Sowjets duidelijk zullen moeten maken, dat het Westen de dubbel zinnigheden van Rusland beu is. In feite komt het hierop neer, dat de Westelijke afgezanten met" een soort ultimatum naar het Kremlin zullen gaan, ofschoon de Westelijke diplomaten aarzelen deze term te gebruiken. Naar verluidt wijzen de nieuwe instructies erop, dat er klaarblij kelijk een tegenspraak bestaat in de geest en inhoud van de orders van maarschalk Sokolovsky in Berlijn en de toon die Molotof en Stalin aanslaan tijdens hun be sprekingen op het Kremlin. Een zegsman van het ministerie van buitenlandse zaken in Londen zei Maandag, dat er volledige over eenstemming bestaat onder de Westelijke mogendheden ten aan zien van de volgende stappen die ondernomen zullen worden betref fende de Berlijnse situatie. Hij maakte niet duidelijk welke die volgende stappen zouden zijn, doch zei .wel, dat deze spoedig openbaar gemaakt zouden worden. 2 USA-jachtvliegtuigen in Duitsland neergestort Het hoofdkwartier van de Ame rikaanse luchtmacht maakte giste ren bekend, dat twee zogenaam de straaljagers in de nabijheid van de luchtbasis Kaufbeuren in Zuid- Duitsland zijn neergestort. De toestellen kwamen terecht in een dicht bos, dat thans geweldig brandt Beide Amerikaanse toestellen waren op weg naar Groot-Brittan- nië, waar zij zouden deelnemen aan manoeuvres. Een derde toestel .van dit type is als vermist opgegeven. Men ver moedt, dat de piloten van de twee vliegtuigen om het leven zijn ge komen. Be oorzaak van de onge lukken is niet bekend. Zondagavond deden omwonenden, die reeds de gehele dag geen levenstekenen hadden waargenomen, in een villa aan de AJbertus Parkstraat te Hilversum een droevige ontdekking, Een tweetal bejaardè dames, de 84- jarige weduwe A. H. E. en de 69-jarige verpleegster A- G. bleek door gasver stikking om het leven te zijn gekomen. De overige familieleden, behalve een tweeling van 7 maanden, die in een bovenvertrek aangetroffen werd. ver toefden met vacantie in Zuid-Limburg. Doordat een raam van de babykamer open was, zijn de kinderen san de dood ontsnapt. Wel waren rij enigszins be dwelmd. „Prins Frederik Hendrik" komt met goede gaven ANF-Aneta. Zaterdagmiddag is te Milwaukee (Noord-Amerika) het ver trek van de .prins Frederik Hendrik" plechtig gevierd. De lading van. het schip bestaat uit 700 kisten met voed sel en 1500 kilogram kledingstukken voor Nederland, België en Duitsland. De Britse premier,' Attlee, die wegens een verzwering aan de voe ten, in het ziekenhuis was opgeno men, is geheel genezen ontslagen. Hg moet zich echter nog in acht nemen. IjE Britse vliegtuigin- tot arbeiders in de vlieg- ia November van dit jaar in de Brabazon komen, dustrie is hard aan tuigindustrie: „Ik ver- te zien proóf vliegen. Tot waarop de passagiers kun- het werk om het de laat- trouw dat in begin 1950 dusverre is ér echter ten nen wandelen en waarin ste jaren verloren terrein Engeland in de vliegtuig- aanzien van dit vliegtuig salons, eetzalen, een bar weer te herwinnen. bouw aan de spits van .de reeds een storm van pro- en slaapkamers gebouwd Het mislukken "van het wereld ral staan." test opgegaan. Men schat worden. De Saunders Roe kostbare Tudor project was vwvp!" de kosten die met het bou- vliegboot is evenals de een slag voor de Britse «ue „viiegeme vieugei van hangars, vlieg- Brabazon uitgerust met industrie, doch kórt gele- LALV +mS^ ,„,r ve^ en me* de admini- tien gas-turbine motoren, den zijn binnen een week van kuometer per uur spatieleesten gemoeid zijn d.w.z. motoren met straal- <W tan «UatfrW» wn- en. wordt in staat geacht - om 40 passagiers, in elft van de tijd die een ."onstellation nodig heeft, van Londen naar New York te brengen. winsten voor de Engelse luchtvaart in het vooruit zicht gesteld. De eerste betrof de eerste viermo torige schröeüoze „vlie- ger.de vleugel", verder.de' Voor ,Janpamer" ver- Brabazon, het eerste gas- tussen 500 en 800 turbine verkeersvliegtuig SfuS-hï en tenslotte een nieuw en Envelsen de reus. zeer snel veertig-persoons w?n- de £n£e.ls.?n de reus landvliegtuig de Hermus IV, die geacht wordt de verbindingen tussenhet Britse gemenebest met da gen te kunnen bekorten. George Strauss, de Britse „Minister of Supply" reide onlangs,in. een toespraak -r* op elf millioen pond ster- aandrijving die propellers ling en zelfs als het vlieg- in beweging brengen, tuig een ondubbelzinnig De Hermes IV wordt succes zal blijken te rijn, reeds in massa-productie zullen tientallen jaren vervaardigd Dit viermoto- voórbij gaan eér men deze rig vliegtuig, met een enorm hoge kosten „eruit" kruissnelheid van 500 kilo- heeft. meter per uur kan 4DÖ Hoe groot de Brabazon Passagiers vervoeren. De is Wijkt wel uit het lelt, 25 vliegtuigen van achtige modellen,, twee dat in de speciaal ge- - 'dlt yPe morden in Ja- malen groter dan de hui- bouwde hangar de Queen üu?.F.a'®t geleverd aan de dige verkeerstoestellen, Mary - en dé Queen Eliza- n-l. de Brabazon en de aan beth Engélands grootste 140 passagiers plaats ble- schepen naast elkaar een dende Saunders Ros vlieg- plaats zouden, kunnen vin- boot. den, De Brabazon hoopt-men Er zullen ■♦twee dekken British Overseas Airways. De British European Air ways zal spoedig zijn vloot van Vikings vervangen door de nieuwe 40 per- sóons twee-motorige Am bassador. Viif personen uit het Westelijke' gedeelte van Berljjn, die verleden Dinsdag nabij de Brandenburger Tor door de Sovvjetpolitie gearres teerd waren, xlln door een Sowjet-2 rechtbank elk veroordeeld tot 2o jaar arbeidskamn. Z(\ zj|n schuldig bevonden aan bet aanvallen ran Sowjet-burgersen mishandeling van politiemannen uit de Ooste lijke sector. Het vonnis is het zwaarste, dat door een Sowjet-rechtbank kan worden uitgesproken sinds de af schaffing van de doodstraf in de Sowjet-Ünie. Het proces was ge heim, docht het Sowjet-nieuwsbu- reau meldt, dat alle vrjf beklaagden het hun ten laste gelegde hebben toegegeven. Reuter verneemt, dat pogin gen van „de gemeenteraad om een verdediger voor de vijf be schuldigden te doen optreden, door de Sowjet-aanklager on mogelijk zijn gemaakt." Een vertegenwoordiger van de plaatsvervangende burgemeester, Friedensburg en een .advocaat meld den zich bij het gerechtsgebouw voordat het proces zou beginnen. Hun werd gezegd dat zij schriftelijk verzoek tot toelating moesten indie- nen. De voorzitter van de Berlijnse ge meenteraad, dr Suhr, is van mening, dat bet vonnis „niet gedicteerd was door rechtvaardigheid maar door wraakzucht Rijksivaterstaat heeft ingrijpende plannen Er zijn plannen uitgewerkt om de Hollandse IJsel af te dammen in dc nabijheid van Krimpen aan de UseL Men hoopt daardoor een zoetwaterreservoir te verkrijgen, dat onder meer het gebied van Delfland en Schieland het verels- te water zal kunnen leveren. Ook zal de Brielse Maas worden afge damd en overweegt men hetzelfde met-het Haringvliet. In de dam men zuJUen sluizen worden ge bouwd. De hoofdingenieur-direoteurVan de Rijkswaterstaat, ir. J, W. de Vries, die deze mededelingen deed, had hierbij de leden van de .Ne derlandse Vereniging voor Land aanwinning onder zijn gehoor. Als titel van .zijn betoog bad ..de heer de Vries 'gekozen „problemen in het gebied der beneden rivieren", In dit verband besprak hij de in- pol deringsplartnen, de strijd tegen de stormvloeden, de vexzouting van het water der rivieren en de winning van ophoopzand. Als oorzaak van het verzou ten der rivieren, waarvan de 'boeren in het kustgebied de dupe zijni noemde spreker het ruimer en dieper worden van de riviermondingen. Hierdoor kan onder het lichtere zoetwater het zwaardere zoute water binnendringen bij vloed. Op Voome-Putten zijn de gevolgen catastrofaal en zij doen zich ook gelden in hetWestland, en in.de provincies Noord Holland, Fries land en Groningen- Als afdoend middel hiertegen noemde de inge nieur het afschermen van de riviermondingen met sluizen. Hier tegen verzetten zich echter handel en industrie. Een 83-jarige man, wonend te. Evere nabij Brussel, scheen Don derdag door verstikking aan zijn levenseinde te zijn gekomen. Een ter plaatse geroepen geneesheer stelde vast, dat de dood was inge treden en dies werd. het stoffelijk overschot naar het dodenhuisje overgebrachtToen de begrafenis ondernemers evenwel Zaterdag- morgen tot de kisting wilden over~. gaan, bleek de dood gewaande, springlevend in het lijkenhvisje op zijn kist te zitten. Hij verklaarde zeer hongerig te zijn en begaf zich alleen naar .huis, waar de familie leden intussen de overlijdensaan- kondigingen hadden verstuurd cn waar de kransen reeds gereed la gen. Iedereen kan binnenkort wan- - neer hij tenminste over voldoende contanten beschikt in zeven da gen een reis om de aarde maken. Wanneer op 28 September de ïöSM- dienst AmsterdamSjanghai wordt geopend, is de verbinding compleet, want met de reeds bestaande KLM- lïjn New York—Amsterdam en de dienst van de Northwest Airlines Sjanghai—New York wordt dan het luchtnet „rond" getrokken» ZUIDWESTELIJKE WIND Weersverwachting, geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. Tamelijk veel bewolking met later plaatselijk enige regenZwakke tot matige, da ter weer toenemende Zuidwestelijke wind. Mor gen overdag iets hogere temperaturen dan van daag. IS Sept.: Zon op 814. onder 18.56; maart op 18 33 onder 2.26. 15 Sept. Hoog water te Rotterdam: le ty 3.05 uur, 2e tij 15.14 uur,.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1