Burgeroorlog dreigt in de Republiek Indonesia HET ROTTERDAMSCH PARCDL „Toestand in Midden- en op Oost-Java zeer slecht" Scherpe reactie op straffen na Berlijnse incidenten Onoverbrugbare kloof houdt de Grote Vier verdeeld Koningin Juliana bezocht Londen Generaal Spoor: Republikeinse inbreuken op het bestand nemen sterk toe Radio-reportage van intocht in Den Haag Communisten ontketenen de strijd tegen de regering-Hatta Dr. Moesso roept op tot „heilige oorlog" Minister Stikker naaf Washington Dr. Beel te Batavia „Toestand in de stad tot berstens toe gespannen Tachtig dagen Communistische opmars naar de macht luchtbrug Gesprék te Moskou Dinsdag hervat De Italiaanse koloniën Wisjinski overtreft zichzelf HAIDER ABA D, PARADIJS VOOR LUIAARDS Plannen voor twee evangelistische wereldcongressen Nieuwe .vleesbonnen drie weken geldige Troepen van India vorderen snel Opvolging van wijlen Jinnah geregeld Engeland vertraagt demobilisatie Weerbericht Woensdag 15-September 1948 Red en A dm. Lcmge Haven Ut, Schiedam Tel. 69300 Abann.prljs: per week 0.31 per kwartaal 4r~losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 215 Uitgave N.V. De Nieuwe Pen >-» Poitglro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Dlrecteurt B, de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Koningin Juliana heeft Dinsdag' onverwacht een particulier bezoek aan Londen gebracht. H. 51, maakte de reis met Prins Bernhardt. Dinsdag omstreeks 11 uur kwamen zij te Londen aan. De Dakota,, waarin het konink lijk paar reisde, werd door Prins Bernhard zelf bestuurd. Slechts enkele hoge functionarissen wis ten van het bezoek af. De koningin btacht meer dan een uur door in de John Ruskin-school voor gedeelte lijk blinde kinderen. Zij toon de diepgaande belangstelling voor de moderne middelen en methodes, die op deze school in gebruik zijn. Een woordvoerder van de Lon.- dense gemeenteraad, die de leiding heeft van de school, zeide, dat het bezoek „geheel particulier en offi cieus" was. In het begin Van de avond is koningin Juliana met prins Bern hard ran het vliegveld Northolt nabij Londen weer naar Nederland vertrokken. Dr. Evatt in ons land Met het KLM-toestel uit Londen, dat Dinsdagmiddag om vier uur op Schiphol landde, kwam in ons land aan de Australische minister van buitenlandse zaken, dr Herbert Evatt. „De militaire Situatie op Java wordt ragt de dag slechter daar het aantal inbreuken op de wa penstilstand van de zijde van de republiek toeneemt", aldus ver klaarde Itiit.-generaal Spoor, op perbevelhebber van de Neder landse strijdkrachten in Indo nesië Dinsdag in een exclusief interview met United Press. Generaal Spoor zei, dat de toe stand op Oost-Java, waar de Neder landse territoriale bevelhebber gene raal Baay verleden week de republi keinen opdracht gaf een einde te maken aan de infiltratie in Neder lands gebied, 2eer slecht is. Hij verklaarde met nadruk, dat ge neraal Baay geen ultimatum had uitgegeven, „Het was een waarschu wing. Wij wachten nog steeds op het republikeinse antwoord en wellicht is het noodzakelijk in dit gebied stap pen te ondernemen." Toen de generaal gevraagd werd of de Nederlandse troepen onder iedere omstandigheid verlof gegeven zou worden de status quo lijn te over schrijden, antwoordde hij: „Neen, behalve op één voorwaarde, ter ach tervolging van benden die dekking zoeken achter de status quo lijn." Ik heb mijn troepen opdracht gegeven de status quo lijn te overschrijden en benden onschadelijk te maken die op door de Nederlanders gecontroleerd gebied opereren en dan hun heil zoe ken achter déze lijn. Doch ik heb myn troepen verder opdracht gege- ve geen gebied te bezetten over de status quo lijn, Generaal Spoor verklaardkfe voorts, dat er gedurende de f maand April 90 republikeinse in-J; breuken op de bestands'voor- waarden hadden plaatsgevonden, 120 gedurende Mei, 160 in de maand Juni, 180 in Juli en 250 in Augustus. Hij zei, dat het ge-J middelde' aantal grensincidenten van 28 Juli tot 17 Augustus 125 bedroeg, terwijl van 18 Augustus tot 8 September het gemiddelde tot 147 per week steeg. Een overzicht van de gerapporteer de incidenten wees uit, dat de toe stand voornamelijk op midden-Java ernstig was, waar volgens de gene raal, de republikeinen goed bewa pende benden'van ongeveer 100 man sterk naar het door de Nederlanders gecontroleerde gebied stuurden, het-: geen vanzelfsprekend tot botsingen leidde. Beroep op U.N.O. Naar aanleiding van de inciden ten in Oost-Java heeft een repu blikeinse woordvoerder nog ge zegd: „Indien de Nederlanders on ze posities aanvallen, zullen, wij terugvechten". Deze zegsman deel de verder mee, dat Djogja een re gelrecht beroep op de Veiligheids raad voorbereidt, om de „volkomen mislukking" van de TJNO-commis- sie voor goede diensten te rappor teren. Van de into.cht van koningin Juliana te 's-Gravenhage op Za terdagmiddag 18 Sept. zal een radio-reportage worden uitgezon den van ongeveer 15 tot 16 uur over beide zenders Hilversum I en Hilversum H, als gezamenlijk pro gramma. Het republikeinse radiostation maakte bekend, dat gevechten waren uitgebroken tussen uiterst linkse en rechtse groepen in Soerakarta, de grootste stad van de Indonesische republiek, 60 mijl ten noord-oosten van Djokja. ^Volgens de berichten is het treinverkeer tussen'de beide steden tijdelijk stopgezet. De republikeinse regering heeft een beroep op de bevolking gedaan, om wet en orde te eerbiedigen, daarbij waar schuwend, dat strenge maatregelen genomen zullen worden tegen de wetovertreders. Bijzonderheden over de gevechten ontbreken nog. De gevechten in Soerakarta zijn waarschijnlijk uitgebroken als gevolg van ue weigering van de krachtige Moslim en nationalistische partyen z'ch aan te sluiten bij de communisten in ccn volksfront. Ondertussen zet de nieuwe communistische partijleider dr. Moesso, die verleden maand in Djokja aankwam na een verblijf in Moskou van 25 jaar, zyn rondreis door de Republiek voort, waarbij hij in redevoeringen op wekt tot ontbinding van het Hatta-kabinet. veronderstelling, dat de communis ten. juist hierop speculeren, ligt voor de hand, wanneer men. kennis neemt van de ultra-linkse activiteit, die de laatste weken, niet alleen m Indonesië, maar ook in Burma, Indo-China en Maiakka, aan de dag ls getreden. Tekenend voor de bedoelingen der communisten ls een rede, die Moesso enkele dagen gele den op een massabijeenkomst vap de communistische partij te Madioen heeft gehouden. Moes so, die kortgeleden van een ver blijf van "meer dan twintig jaar ongeregeldheden zullen uitgroeien te Moskou teruggekeerd is in - ,-J-- - Djogja, vertelde zijn hoorders onder meer: (rDe Nederlanders zyn onze vijanden. Wij erkennen geen enkele overeenkomst. Sta- tus quo lijnen bestaan voor ons niet meer. Onze strategie is er in de eerste plaats op gericht, zoveel mogelijk Nederlanders te doden en hun wapens buit te maken." Deze woorden laten weinig ruimte voor twijfel aan de opzet van do Partai Kommunls Indonesia, die en kele weken geleden een Volksfront stichtte waarin drie 'andere linkse •groeperingen, o.a. de partij van Sja- rifoeddin, werden meegetrokken in eert groepering die op deze wijze zijn aantal zetels in het K.N.I.F., het voorlopige parlement, tot die van een hecht blok geconsolideerd ziet. - Een poging om ook de Masjoemi en de Partai Nasional "Indonesia de gematigde partijen, die. in het kabinet-Hatta vertegenwoordigd zijn mee te krijgen, mislukte. De Mobam m ed an en %eu - de *h ationalisten wezen kort na elkaar deze oproep in krachtige bewoordingen af. Moesso blijft echter de machtige Mohammedaanse organisatie aan lokken, want in zijn rede te Madioen verklaarde hij dat de communisten niet tegen de godsdienst zijn en ver der speculeerde hij op het religieuze sentiment van de Moslims door te zeggen, dat als zij niet door de Ne derlanders onderdrukt wensten, te worden, thans het ogenblik voor een heilige oorlog was aangebroken. De gevechten worden beschouwd als de inleiding tot een communis tische campagne, die de omverwer ping van de regering-Hatta en de vestiging- van een communistisch regime .in Djogjakarta tot doel heeft. Er bestaat daarom vrees, dat de ongeregeldheden zullen uitgroeien tot een complete burgeroorlog. De De minister van buitenlandse za ken, de heer mr. D. U. Stikker, vertrekt heden voor een kort be zoek naar Washington, teneinde besprekingen te voeren oVer,^^" gemene politieke verhoudingen "en over de ontwikkeling van het com munisme in het Verre Oosten. Dr. £eel is heden te Batavia aan gekomen, Hij werd verwelkomd door Raden Abdoelkadir, de heer Neher, luitenant-generaal Spoor en vele militaire en, burgerlijke au toriteiten. Ter gelegenheid van het regeringsjubileum en de inhuldiging' van HM. Koningin Juliana werd oak in Indonesië uitbundig feest gevierd. Het paleis van de luit. gouverneur-generaal Van Mook was met 3400 lampen geïllumineerd NIEUWS VAN HET DROGE EILAND Achter de onlusten in Z.O.-Azië zit een centrale leiding WIJ hebben er steeds weer op pen en personen, dat alshandlan- gewezen, dat men de gebeur- Dinsdag 14 September was de tachtigste dag van de Berlijnse blokkade. Op 26 Juni, toen het normale verkeer tussen Berlijn en West-Duitsland tot stilstand kwam, trad tevens de „air lift", de lucht brug, in werking. Reeds tachtig dagen en nachten lang hebben Britse en Amerikaanse militaire vliegtuigen voedselgrondstoffen, steenkooletc. naar het droge eiland" gebracht. De Beriönse correspondent van het AN-P. meldt: „De landelijke besturen van de sociaal-democraten, katholieken en libe ralen en de „onafhankelijke Vakvereni ging" hebben Dinsdag m Schóneberg, een voorstad van Berlijn, een ver gadering gehouden, waarin werd ge protesteerd tegen, de veroordeling van üe'vjjf Duitsers, die na afloop van de demonstratie van 9 September tijd»is de onlusten bij de Brandenburger Tor waren gearresteerd. Zoals men weet. werden de vijf personen door het mili tair So wjei-gerechtshof Maandag tot elk 25 jaar dwangarbeid veroordeeld. De vergadering nam een resolutie aan, waarin er tegen werd geprotesteerd, dat het proces achter gesloten deuren plaats vond, dat de beschuldigden „geen gelegenheid werd geboden zich door een Duitse verdediger tc laten bijstaan". De resolutie eindigt met de woorden: ,,Dit vonnis staat m zijn wil lekeur naast vonnissen zoals het natio- naal-socialisme tegen politieke anders denkenden placht te vellen. Recht moet recht blijven ook voor een overwon nen volk." Dr. Suhr, de voorzitter van de Ber lijnse gemeenteraad, deelde in de vergadering mede, dat de jongste der vfjf veroordeelden een jongen was van zestien jaren. Spreker twijfelde aan de waarde van de bekentenissen, die de beschuldigden zouden hebben afgelegd, aangezien geen onpartijdige ooggetuige bij de dr. Sr Friedensburg drong er bij de pers op aan J Moiotof. D6 laatste W3S in fJCZeJ- gematigd te reageren op het vonnis van schap 'van de plaatsvervangende het Sowjet-tribunaal. Zulks ter wille minister Smirnof.. Het onderhoud van de tientallen gearresteerden over duurde van zes uur 's avonds tot wier lot nog moet worden beslist en ter I q~hi wille ook van Berlijn, welks lot even- Na afloop: Geen nieuws" Voor het eerst sedert 30 Augus tus hebben de drie vertegenwoor digers der Westelijke mogendhe den te Moskou Dinsdagavond we derom een onderhoud gehad met de mfnistér van buitenlandse eens onzekerder Is dan ooit. „De toe stand in onze stad" zo besloot dr. Friedensburg -— „is tot berstens toe gespannen en het ziet er naar uit, dat wij de strijd om vrijheid en recht straks zullen moet én voortzetten onder nog moeilijker omstandigheden en zon der de steun, die wij tot nu toe indi rect door de conferentie te Moskou mochten ondervinden." Daarmede was het het kortste gesprek dat de vier politici hadden in de huidige serie conferenties, die op 31 Juli begon en nu. tot tien is uitgegroeid. Het commentaar, dat de gezan ten. hadden na afloop van de con ferentie was nog korter en vager dan anders. De Amerikaan beant woordde een. vraag, of hy iets te zeggen had met: „Wij spraken met Molotof en Smirnof. Geen com mentaar". Op de vraag of er nog nieuwe besprekingen zouden vel gen repliceerde Smith, ten tweeden male met: „Geen commentaar."' Daarna gingen de drie diploma ten naar de Britse ambassade, waar zij nog een uur bijeen bleven vermoedelijk om de rapporten op te stellen aan hun regeringen. tenissen in Indonesië toch vooral niet moet zien als iets, wat speciaal eigen zou zijn aan onze voormalige Overzeese gebiedsdelen, maar dat men alleen dan het juiste perspec tief krijgt, wanneer men ze be schouwt in verband met de ontwik- keling in heel het Zuidoosten van Azië. Dit gold voor het nationalis me in zijn verschillende vormen; dit gold en geldt evenzeer voor de houding, die de Republiek aannam en aanneemt, maar dit had tenslotte evengoed betrekking op de wijze, waarop de regeringen in Engeland en de Ver. Staten, respectievelijk de publieke opinie in die landen rea geerden, En dat geldt nu wel in zeer bijzondere mate voor wat er in het gebied van de Republiek thans vertoond wordt: de opmars van het communisme naar de macht. In heel het Oosten en Zuidoosten van Azié is het communisme sinds de dagen van de bevrijding van de Japanners op mars naar de macht. Eerst concentreerde het zijn krach ten uitsluitend op het Noordoosten, d.w.z, op Mandsjoerije en het Noorden van China en zodra die Noordelijke tangbeweging om het China van Tsjang-kai-Tsjek en de resten, van het Westers imperialis me in hN Oosten van het continent met succes scheen te worden be kroond, werd ook de Zuidoostelijke tang in beweging gebracht. Vietnam eerst, waarop Birma en Malakka en nu de Republiek op Java volgden. Wij zeiden: de tangen worden in beweging gebracht. Want het lijdt naar onze mening geen twijfel, dat deze communistische actie: en op standen centraal worden gtieid. Dit zijn-maar niet plaatselijke of regio naal autochtone bewegingen, hier zit een centrale leiding achter, die de algemene strategie bepaalt. Kort na de oprichting van de Kominform voor Europa zijn er berichten geweest over de oprich ting van een dergelijke organi satie voor Azië, berichten waar aan toentertijd en daarna opval lend weinig aandacht is geschon ken in de Nederlandse pers, ja wij kunnen gerust zeggen in de Europese pers. Naar onze mening bewijst dc gang van zaken het bestaan, van een dergelijke orga nisatie. De tactiek, die in het Zuidoosten van Azfë wordt toegepast en die ook in de Republiek heeft dienst gedaan, is altijd dezelfde; hij is trouwens ook dezelfde, die in Europa altijd weer wordt gepro beerd. In. de eerste jaren gaat het commuoisme heel bescheiden schuil achter „de nationale bewe ging, van die tijd der teruggetrok kenheid maakt het gebruik om die nationale beweging van binnen uit te hollen en tenslotte komt het te voorschijn met de pretentie van de enige consequente strijdbare dra ger van die nationale gedachte te zijn. En deze tactiek heeft daarom zo'n succes, omdat de vijand, waar tegen, de communisten zich in de .verschillende jaren keren, altijd dezelfde bl#ft: het Westers' Imperialisme en kapita lisme. Alleen neemt, naarmate het communisme het masker meer j afwegpt, het aantal partijen, groe- DE prinselijke staat overheidspersoneel 1 - Met 358 tegen 1 stem heeft liet congres van de* Duitse sociaal-demo cratische partij dr, Kurt Schumacher tot voorzitter van dc partij herkozen. Schumacher ls herstellende van een langdurige ziekte, maar hij zal v/eldra zijn werk weer opnemen. zam. Andere zijn de Haiderabad, welke recht op 30 dagen va- verjaardag van wijlen zich er op beroemt cantie en 15 .snipper- koningin Victoria, de meer vrije dagen te dagen' en deze vacan- verjaardag van de zoon hebben dan elke an- ties worden volledig van de Nizam en de dere plaats op aarde, is doorbetaald. Dat brengt herdenking van be- een paradijs voor lui- het jaarlijkse vrij van roemde maansverüuis- aards. de ambtenaar op 161 teringen. Een ambtenaar, bij dagen. Slechts twee christe- 'voorbeeld, werkt min- De meeste officiële lijke feestdagen genie, der dan zeven maan. feestdagen zijn Hindoe- ten officiële aandacht den per jaar. Hij kan of Mohammedaanse Kerstmis en Nieuw de rest van zijn tijd op feesten. Een van de Jaar. zijn gemak doorbren- meest opwindende is Tot voor enige dagen gen en zijn salaris ,Holi en Dhulandi', is Haiderabad's geschil gaat volledig door. einde Maart. De Hin- met India nog niet van De kalender van does bevolken dan de invloed op de vrije da- Haiderabad vermeldt straten en gieten fles- gen geweest 116 officiële feestdagen, sen met gekleurd wa_ Er zijn weliswaar De banken en winkels, ter op elkander uit, loopgraven aangelegd die bij de moderne ia- Dat duurt twee dagen, in de straten van Haï- kenwereld zijn aange- Het langste feest is derabad, stad. en ook past, slaan sommige er het Mohammedaanse zijn de straatlantaarns van over, doch de re- .Moharram' in Novem- afgeschermd. Doch de« gerïngs-bureaux, scho- ber, bet duurt 12 dagen regerïngsbureaux slo- len en andere openbare ononderbroken. ten nog altijd hun deu- instellingen sluiten op Er zijn 13 speciale ren op de feestelijke alle 116 dagen hun deu, negerings' feestdagen, dagen, die met rode ren. De belangrijkste is de inkt op de kalender Bovendien heeft het verjaardag van de Ni- zijn aangegeven. H.flf, Koningin Juliana heeft op paleis Soestdijk enige leden van de Indonesische delegatie naar de jubileum- en inhuldigingsfeesten ontvangen. In de bibliotheek on derhield H.M. zich ^geruime tijd met haar gasten Het is de eerste foto van Konin gin Juliana in een officiële functie na Haar troonsbestijging. V.r.n.L: Koningin Juliana, de Sultan van Pontiandk. de Sultan nart Temate en de Sultane van Temate. De plaatsvervangende Sowjet-" minister van buitenlandse zaken, Wisjinski beschuldigde Dinsdag de Westelijke mogendheden ervan te trachten de vroegere Italiaanse koloniën in Afrika onder elkaar te verdelen. De drie Westelijke vertegen woordigers ontkenden deze be schuldiging. Zo eindigde de tweede bijeen komst van de vertegenwoordigers van de Grote Vier opnieuw in een Impasse. De enige beslissing die totdusver is bereikt is, dat de Grote Vier nog tot heden half twaalf de tijd heb ben dit vraagstuk onder de ogen te zien. Als op dat tijdstip geen overeen stemming is bereikt, zal de zaak der Italiaanse koloniën worden verwezen naar de algemene ver gadering van de Verenigde Naties. "Wisjinski beschuldigde de Ver enigde Staten ervan het Italiaanse vredesverdrag te schenden, doar een vliegveld te handhaven fflen uit te breiden in Tripolitanië. Het betreft hier een strategisch belangrijk vliegveld in Noord- Afrika, waar de Amerikanen een luchtbasis hebben, die in staat is de zware B-29 superforten te ont vangen. Aan het slot van zijn betoog stelde wftsjinski voor, de Italiaan se koloniën onverwijld aan Italië terug te geven onder toezicht van de Verenigde Naties. De Weste lijke mogendheden daarentegen wensen op Frans voorstel wel So- maliland terug te geven, maar voor het overige geen verandering te brengen in het huidige beheer- schap. Dr. Robert A.- Cook, voorzitter van de internationale beweging „Youth for Christ" heeft plannen onthuld voor twee evangelistische wereld congressen in 1949 een in Zwitser land en een in Tokio en voor 1.000 nieuwe „Youth for Christ" samen komsten, tegen de zomer van 1949. Dr. Cook was zojuist teruggekeerd uit Zwitserland, waar hij 21 en 22 Augustus het evaogelistiseh wereld congres te Beatenborg had bijge woond. ,.Het succes van het congres te Beatenburg", zo zeide dr. Cook, „heeft zelfs de meest optimistische afgevaardigde verbaasd. Aanwezig waren 500 afgevaardigden uit 25 landen. Als we niet binnen 12 maan den in actie komen dan zullen we verder in de geschiedenis als hypo crieten geboekt staan" aldus dr. Cook. Gedetailleerde plannen zijn ge maakt voor de verschillende landen. Voor Nederland heeft men zich tot doel gesteld 200.000 bekeerlingen te maken benevens een School met de Bijbei te stichten. Twintig evangelistische ploegen zijn er na het congres op uit getrok ken om in 200 steden en 10 landen gedurende de maand September sa- menkomsten te leiden. De vlecsbonnen, die deze week worden aangewezen zullen op nieuw eeh geldigheidsduur van drie weken hebben. Het publiek zal er rekening me dé moeten houden, da? in vele ge vallen op deze bonnen gedurende de eerste dagen niet kan wor den gekocht, omdat de bevoorra ding van de slagers slechts in langzaam tempo kan plaats heb ben. gers van dat Westers imperialisme wordt voorgesteld, steeds toe. Van het ogenblik af, dat Sjari- foeddin zijn „schuldbekentenis" uitsprak, hebben wij verwacht, dat de communis^tn in de Republiek een poging zouden doen om zich. meester te maken van de leiding. Zijn bekentenis, dat de methode van het „nationale volksfront" verkeerd was geweest, alleen al was hiervoor een haast niet te miskennen aanwijzing. VY7 AAROM de communisten in de Republiek op dit mo- t ment hun masker afwerpen? Dit kan samenhangen met de situatie in de Republiek, ongetwijfeld. Maar toch moeten we ons ook in dit geval vooral niet blind staren op Java. De communistische actie in de Republiek is meer dan een locaal verschijnsel, zij is een on derdeel van wat er in Zuidoost- Azie gebeurt (een afleidingsma noeuvre voor Birma en Malakka b-v.}, ja een, zij het nog zo be scheiden' deel, van een wereld strategie. Ook in dit opzicht is de wereld één en wie de ontwikke ling van de crisis tussen Oost en West, waarvan het centrum op het ogenblik nog in Berlijn ligt, heeft gevolgd, weet, dat er Moskou alles aan gelegen moet zijn om het front van het Westen te verzwak ken. waar ter wereld het daarvoor maar kans meent te zien: in de Italiaanse koloniën, in Palestina, maar evengoed in.... Indonesië. Aanval op Haiderabad morgen voor de V.N. In gezaghebbende kringen te Poe na wordt verondersteld, dat de twee voornaamste spitsen van het Indische leger, dat op vijf plaatsen Haidera bad is binnengerukt, binnen zes da gen rondom Secoenderabad, het voornaamste doel, zich kunnen ver enigen. Op het ogenblik zijn deze spitsen minder dan 250 km van el kaar verwijderd. De ene eolnnne is 120 km. in Oostelijke richting van Sjolapoer (Bombay) naar Rajasoer (160 km van de hoofdstad Haidera bad) opgerukt, terwijl de andere uit Bezwada (Madras) naar het Noord westen is getrokken tot de buiten wijken van het belangrijke wegen knooppunt Soerijapet, ongeveer 100 km. van Secoederabad. Deze koïon- nes elk zijn meer dan 350 km opge rukt m Haiderabad. De Ver. Naties hebben bekênd ge maakt dat de Veiligheidsraad Don derdag om 15.00 uur zal bijeenkomen voor de behandeling van de invasie in Haiderabad dooh troepen van India, De regering van Pakistan heeft bekend gemaakt, dat Khawaja Nazi- moeddin als waarnemend gouver neur-generaal is benoemd in de va cature, W-elke ontstaan is door over lijden van Mohammed Ali Jinnah. Khawaja Nazimoeddin, die-54 jaar oud is, voltooide zijn studie in Har row cn Cambridge. Later werd hij toegelaten tot de Engelse advocatuur Nazimoeddin iar een hadji, aange zien hij in 1936 de pelgrimstocht naar Mekka volbracht Het programma van het Ned. elftal Het Nederlands elftal zal volgens de Sportkroniek de volgende inter land-wedstrijden spelen: 31 Octo ber 3948 Nederland—België; 21 Nov. 1948 BelgiëNederland; 13 Maart 1949 Nederland—België, 31 Maart 1949 België—Nederland, 23 April 1949 NederlandFrankrijk; Begin Juni 1949 ZwedenNeder land en FinlandNederland De Britse regering Leeft be sloten, dat de militairen, die in de komende maanden gedemobi liseerd houden worden, nog drie maanden in dienst moeten blij ven, indien zij op Dinsdag hun eenheden nog niet verlaten heb ben, aldus beeft Herbert Mor rison, plaatsvervangend minis ter-president, bekend gemaakt in bet parlement. „Het Huis zal uit de pers hebben vernomen, dat er in vele delen van de wereld spanningen heersen", zei hij. „Ondanks alle pogingen, die er worden ondernomen om te komen tot een oplossing van de problemen, die als gevolg van d$. jongste oorlog ontstaan zyn, geeft de toestand reden tot bezorgdheid." Door deze maatregel zal de Britse gewapende macht aan het eind van dit jaar 80.000 man afgericht perso neel meer hebben dan oorspronke lijk het plan was. "Weldra zal voor de drie catego rieën. der strijdkrachten, leger, vloot i luchtmacht, een speciale lichtings- :fïe worden ingezet. Ook wordt de perfectie van de uitrusting, ir het bijzonder op het gebied van lucht verdediging en infanteriewapens, be spoedigd. OVERDAG DROOG WEER Weersverwachting, geldig lot Donder dagavond. Gedurende do avond en nacht zwaar bewolkt met enkele bnlen en vooral langs de knst tij delijk krachtig naar Noordelijke richtingen draaiende wind. Morgen overdag enkele over drijvende wolkenvelden. Droog weer en afne mende wind. Iets kouder dan vandaag. 16 Sept.: Zon op 6 15. onder 13 53; maan op 38 47. onder 3.39. 16 Sept. Hoog water te Rotterdam: le til 3 50 uur. Ze tij 25 52 uur. Waarnemingen hedenmorgen te 8.40 uur te Rotterdam. Luchtdruk: 763.3; wind Z.W. 3- temp, 15.2: max. temp. 17 8 (gistermiddag 4.40 uur): min, temp. 12.0 (hedenmgoren 9 uur). Weersgesteldheid: betrokken. r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1