m HET ROTTERDAMSCH PAROOL Nieuwe burgerkrijg en stakingen op republikeins gebied Queuille opent zijn compatriotten onaantrekkelijk perspectief Gen. majoor Dürst Britt van zijn functie ontheven Minister Stikker heden bij zijn Amerikaanse collega Arnhem bedevaartplaats voor 300 Engelsen .Vrijdag 17 September 1948 Achtste jaargang, No, 217i Nederlandse troepen achtervolgen geïnfiltreerde benden Legt Dr. Van Mook functie neer? Weerbericht Staat van beleg in Soerakarta Ook ongeregeldheden op Sumatra „Commissie van negen" uitgeschakeld? „De taktiek van het eeuwige praten betreurenswaardig' Rouwplechtigheid te Berlijn A' iésST Deel van gesprek wordt gewijd aan Indonesisch communisme Na vier jaar De slagers hebben een plan Airbornes zien hun slagveld weer Marianne mager van zorgen en verdriet Leven wordt duurder, stakingen woeden als verterend vuur Tegenstand groeiende in Haiderabad Taegliche Rundschau kwam te laat Scherp hoofdartikel niet naar zin van Russen In kort Ibestek _J Red. en Adra. Lange Haven 141, Schiedam a Tel. 69300 Abonn.prljsi per week 041 per kwartaal 4,losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B, de Vries Hoofdredacteur: Tb. Ramaker Naar het republikeinse persbureau Antara Donderdag meldde, zijn er opnieuw gevechten uitgebroken in Soerakarta. De gevechten zou den zich binnen korte tijd hebben uitgebreid over de".gehele stad, terwijl zij aanvankelijk slechts plaats1 grepen In de directe omgeving van het station. Aan de schietpartijen gingen schermulsellngen vooraf voor het bureau van de jeugdbeweging Fesindo, welke een half uur duurden. Uit berichten, welke in Batavia ontvangen zijn, blijkt, dat de strijd gaat tussen de communisten, welke gesteund worden door de Pesindo, tegen de revolutlonnaire (Trotskistische) volksbeweging, terwijl het leger door beide bestookt wordt bij zijn pogingen om de rust te herstellen. Naar Reuter verneemt breidt ook de stakingsbeweging in. de .republiek zich uit- Op de olievelden van Tjepoe gingen de arbeiders over tot sta king. Deze breidde zich uit tot de gas-, post- en telegraafbedrijven en de dienst van het bosbeheer, al dus berichten uit republikeinse bron, die Batavia bereikten. TjepvJ is de tweede plaats in de republiek, waar een staking van ernstige aard is uitgebroken, se dert de Sobsï, het republikeinse vakverbond zich aansloot bij de PKI. Maandag staakten 600 arbei ders te Madioen, waardoor de wa tertoevoer in deze stad werd stop gezet. Ter zake - de botsingen, tussen Nederlandse troepen en benden, die vanuit het gebied van de repu bliek overvallen dóen op door de Nederlanders bezet gebtcd, ver neemt United'Press, dat Glen Ab bey, het Amerikaanse lid van een sub-commissie van de VN-com- missie van Goede Diensten naar Djokjakarta .is vertrokken om een ontmoeting voor te bereiden tus sen Nederlandse en republikeinse officieren, om aan de schendingen een einde te maken. Een Neder lands verantwoordelijke woord voerder zou hebben gezegd, dat hij bereid was aan dergelijke bespre kingen deel te nemen, maar dat hij het nut ervan .ten' zeerste be twijfelde. Hetzelfde persbureau maakt melding van een onofficieel bericht, dat bij een botsing die zich- in de afgelopen 48 uur voordeed ten Zuiden van Bata via, vier Nederlanders en. veertien Indonesiërs zouden 2ijn gedood. Aneta rapporteert - benden-ac tiviteit in Midden-Java. Naar schatting zouden in totaal duizend goed bewapende mannen in de na bijheid van Poerwokerto over de status quo-lijn. Nederlands gebied zijn. binnengedrongen. In de nacht van 6 op 7 September werd con tact gemaakt met deze benden, waarbij gebruik werd gemaakt van artillerie en vliegtuigen. De Indonesiërs verloren tot dusverre De Nieuwsgier te Batavia publi ceert hedenmorgen een telegrafisch ontvangen bericht van zijn corres pondent uit Den Haag: „Het staat thans vast, dat dr. van Mook als luitenant-gouverneur-generaal heen gaat. De besprekingen tussen de re gering en de landvoogd over het tijdstip van aftreden duren voort. Waarschijnlijk blijft dr, van Mook niet aan tot de instelling van de in- terimregering, doch hjj zal wel voor korte tijd naar Indonesië vertrekken voor het overgeven van zjjn ambt Een definitief besluit over het tijd stip van terugkeer is nog niet ge vallen. Wel is het zeker, dat dr. van Mook in dit stadium, geen diploma tieke post zal aanvaarden. Tijdens de besprekingen blijkt de Neder landse regering te hebben erkend, dat het hoofdmotief voor haar han delwijze gelegen Is in de verzeke ring van tweederde meerderheid voor de grondwetsherziening." Naar aanleiding van de door ons doorgegeven publicatie .van de Nieuwsgier deelde men ons te Den. Haag van zeer gezaghebbende zjjde mede, dat de regering in dit sta dium geen vrijheid heeft enige mededeling terzake te doen. WESTELIJKE WIND Weersverwachting tot Zaterdagavond: Voor het Noor den van het land: zwaar bewolkt met later plaatselijk enige regen. Nu en. dan krachtige, bij de Waddeneilan den tijdelijk harde Westelijke wind. Weinig verande ring ln tempera tuur. Voor het zuiden van het land: Zwaar bewolkt met enkele tijdelijke opklarin gen, overwegend droog weer. Meest matige wind tussen West en Zuidwest Weinig verandering In temperatuur. 18 Kept: Zon op S.1S. onder 13.45; maan op- 19.49, onder 6.02. 150 man, terwijl de Nederlandse verliezen slechts een dode eri een gewonde bedragen.' De' achtervol ging wordt, blijkens Aneta, voort gezet. In Soerakarta is naar Antara meldt de staat van beleg afgekon digd en er is een militaire gouver neur benoemd. De naam van de mi litaire gouverneur is Gatot Soe- broto. Een republikeins woordvoerder te Batavia zet: „De toestand in Soera karta is niet ernstig, maar zeer ver ward- In Soerakarta zal de rege- ring-Hatta moeten bewijzen dat zij de orde en rust kan herstellen". Deze zegsman vertelde dat er nog steeds gevochten wordt tussen 4e Stalinistische jeugdbeweging Pesin do samen met eenheden van de re publikeinse marine (de Alri) tegen eenheden van het republikeinse le ger (TNI) welke in Februari jj. uit West-Java geëvacueerd werden. Hy zei dat deze geëvacueerde eenheden ook vechten, tegen de geregelde di visies van de T.N.L welke in Soera karta gelegerd zijn. Tenslotte vecht de Pesindo samen met de Alri tegen de Trotskistische revolutlonnaire alksbeweging van Tan Malakka. De woordvoerdeg, zei, dat de T.N.I. niet voor de regering maar voor zijn eigen oogmerken vecht. Slechts de politie steunt dè regering, maar deze houdt zich afzijdig van de ge vechten, daar haar sterkte te ge ring is. „Het is waarschijnlijk dat de regering nieuwe troepen uit Djogja zal sturen" zei hij. De woordvoerder wees er nog op, dat het optreden van de regering tot dusver géén succes heeft gehad, daar de gevechten nog steeds voort duren. Intussen meldt de correspondent van Aneta te Medan, uit betrouw bare bron vernomen te hebben,,dat 10 September, in Tapanoeli (een gebied ten Westen van het Toba- meer) een „spciale revolutie" is uitgebroken. Een onder communis tische invloed staand volksleger is daarbij in opstand gekomen tegen da TNI en het republikeinse civiele bestuur. De militaire gouverneur van Ta panoeli en de commandant van de republikeinse strijdkrachten van Zuid-Tapanocli zijn spoorloos ver dwenen. Verscheidene vooraan staande republikeinse persoonlijk heden werden door de opstande lingen gearresteerd. Aangenomen wordt, dat de opstandelingen in'dit gebied de overhand hebben. Op 15 September heeft een bende van het republikeinse gebied, 15 kilometer over de statusquolijn een hinderlaag gelegd voor een Neder landse patrouille, tengevolge waar van drie Nederlandse militairen werden gedood cri een gewond. Een Nederlandse militair wordt nog vermist. De Nederlandse patrouille werdvan tien meter afstand be schoten met automatische wape nen. K I (Van onze Haagse Redacteur) Het heeft in Den Haag de aan dacht getrokken, dat de Commis sie van negen mannen, die onmid dellijk na het optreden van de nieuwe regering nog eenmaal bij een is geweest, sedertdien niet meer voor overleg is uitgenodigd. Men vraagt zich met enige ver wondering af. of de regering, juist r.u de Indonesische kwestie in een zo moeilijk stadium is gekomen, geen aanleiding aanwezig acht het overleg voort te zetten. Ook de zo juist begonnen conferentie met de federale regering schijnt- daar waarlijk wel aanleiding toe te ge ven. Bovendien zijn er nog de be sprekingen met dr. Van Mook, wel ke tot doel schijnen te hebben hem tot aftreden te bewegen, hoewel men in brede kringen, ook: in Indo nesië, zijn aftreden op dit' ogenblik uiterst ongewenst acht. Donderdagavond om half elf arriveer de mei het IJJhtoestel van de KLM. de voormalige bevelhebber der" 7 Decern- er-divisie en gewezen territoriaal be velhebber op West Java de generaal majoor H, J. J. ff. Dürst Britt. Gene raal majoor Dürst Britt is op twee September door de legercommandant generaal Spoor ontheven van zijn commando .over de 7 December-dfvlsie en van zijn functie ais territoriaal be velhebber. Hij werd ontvangen door de generaal-majocr van het K.NJ.L., E. Engles. Bij aankomst vertelde generaai-ma- joor Dürst Britt, dat hij zeer veront waardigd was over de berichten in sommige bladen ln Nederland en Indo nesië ais zouden de soldaten van de 7 December-divJsie op onbevredigende wijze hun taak op West Java vervul len. Hun goede naam zou hij in Ne derland met kracht verdedigen. Op'de vraag van een journalist o£ zich naar Aanleiding van de bovenvermelde com- mandowisseling ernstige ongeregeldhe den hadden voorgedaan tussen soldaten van de Koninklijke Landmacht en het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, waarover geruchten de ronde deden, antwoordde de generaal bevestigend. Zijn aftreden die naar hij mededeelde te wijten, was aan controverse tussen de K.L. en het K.N.I.L. had kwaad bloed gezet bij zijn soldaten. De generaal verklaarde slechts „matig tevreden" te zijn over de huidige politieke toestand in Indo nesië. Deze situatie weet hij aan de „tactiek van het eeuwige pra ten". Hijvreesde, dat de offers, die zijn divisie gebracht heeft de divisie telt maar dan 300" gesneu velden wellicht tevergeefs ge bracht waren. Op Schiphol werd de generen! na mens de chet van de generale staf ont vangen door de adjunct chef van de generale staf. generaal majoor Broste. Verder waren nog familieleden en hoge officieren ter begroeting aanwezig. Met hetzelfde vliegtuig als generaal- majoor H, J. J, V/. Dürst Britt, arri veerde op het vliegveld Schiphol de minister-president van Oost Indonesië, de heer Anak Agoeng met een zeven tal andere vertegenwoordigers van de deelstaten. Eerste slachtoffer van Koude Oorlog" Drieduizend Duitsers verzamelden zich Donderdag voor het raadhuis bÜ de Tiergarten in de Britse sector van Berlijn ter gelegenheid van de begrafenis van een 15-jarige Duit ser, Wolfgang Scheunemann, die tUdens de ongeregeldheden van ver leden week Donderdag gedood werd Duizenden anderen omzoomden de b egraf enisro n te. ;De leider van de Berlijnse ciaal-democraten, Franz Neumann, sprak de menigte buiten het raad huis toe en zeide, dat Scheunemann „Het eerste slachtoffer van de koude oorlog" was. Verder zeide hy: „De zogenaamde vrienden van de vrij heid en. de democratie hebben vijf andere Berlijners veroordeeldtot een zekere dood door hen voor 25 jaar naar Siberië te zenden. De strijd in hét Heilige Land tussen Joden en Arabieren is, ondanks de wapenstilstand, nog steeds gaande. Dan hier dan daar laaien de gevecht ten op kleine schaal weer op en beide partijen houden ernstig rekening met nieuwe en grotere vijandelijkheden. De wegversperringen in de omgeving vim 'Jeruzalem worden, om op alle eventualiteiten voorbereid te zijnt zwaar bewaakt De Poolse hoofdstad heeft zwaar onder de slagen van de oorlog ge leden en grote gedeelten van de stad liggen nog in puin. Reeds is men op verscheidene plaatsen met de wederopbouw begonnen, maar vele winkeliers zijn nóg verplicht Hun zaken i» de open lucht aj te doen. Naar Reuter meldt heeft de Nederlandse minister van. bui tenlandse zaken mr. D. U. Stik ker bij zijn aankomst te New York verklaard, dat :naar zijn mening de communistische woe lingen in Indonesië deel uitma ken van een wereldplan van de communistische internationale. Hij vervolgde: „Ik hoop dat de Amerikaanse regering ten aan zien van de communistische dreiging in Zuid-Oost-Azië en in ons geval in het bijzonder voor wat betreft Indonesië een even ferm standpunt zal inne men als zij doet in de Berlijnse kwestie." Kringen uit het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken verklaren, dat de reis van minis ter Stikker is gemaakt op eigen initiatief. Het ligt in de bedoeling, dat onze minister heden een on derhoud zal hebben met - minister Marshall. v- De- diplomatieke correspon dent van Reuter te Washing ton legt verband tussen de reis van minister Stikker en het rapport dat onlangs is ge reed gekomen over het pro bleem van de communistische activiteit in het Verre Oosten. Dit rapport is opgesteld do or de Amerikaanse diplomatieke verte genwoordigers in deze gebieden. Het ministerie van generaal Mar shall weigert bijzonderheden om trent de inhoud ervan bekend te maken. Insiders menen echter, dat de regering van de Verenigde Sta ten het in hoofdzaak eens is met de geest van de verklaring, die minister Bevin Woensdag aflegde, namelijk, dat er sprake moet zijn van een weloverwogen communis tisch plan in Zuid-Oost-Azië.' Uit gezaghebbende bron ver neemt Hardcastle, Reuters corres- Athene moet succes van rebellen bevestigen Naar in Griekse regeringskringen wordt bevestigd, hebben de Griekse rebellen van generaal Markos in Oost- Thessalïë successen geboekt, waardoor de regeringstroepen gedwongen waren zich terug te trekken. Men geeft toe, dat de troepen van de regering geringe verliezen leden en dat dg communis ten een gemiddelde terreinwinst van acht kilometer behaalden. De Ameri kaanse generaal van Fleet. militair adviseur bij de Griekse regering heeft zich naar het front begeven om zich van de toestand persoonlijk op de hoogte te stellen. pondent van Washington, dat er verband zou kunnen bestaan tus sen de .gebeurtenissen in Zuid- Oost-Azië en de oppositie tegen het plan-Marshall van de zijde van dé Kominform, daar „vele der in het plap-Marshall opgenomen landen een groot deel van hun economi sche bronnen hebben in hun bezit tingen in Zuid-Oost-Azië". 4 ons vlees in 2 weken, plus vrije verkoop Men zal zich herinneren dat en kele weken geleden de slagers uit alle delen van het land protest vergaderingen hebben belegd tegen het beleid van de regering ten aanzien van de vleesvoorzie ning. Uit. deze vergaderingen is het plan gegroeid te komen tot een constructief voorstel, dat aan de minister zou kunnen worden voorgelegd. Dit plan' Is nu gereed en om vat het volgende: le. De minister geeft de slagers vrijheid van in koop van het slachtvee2e. De minister wijst een vleesbon aan van 400 gram per 14 dagen, ter wijl de slagers zich verplichten deze bon te honoreren tegen door de minister vast te stellen ver koopsprijzen. 3e. Naast het vast gestelde rantsoen van vierhonderd gram ontvangen de slagers de ge legenheid tot vrije verkoop van vlees, dat beschikbaar komt door de vrije inkoop tegen lonende prijs. Hierdoor zal de zwartslach- ting de wind uit de zeilen geno men worden. Bestrijding van biggen- smokkel In verband met de toenemende smokkelhandel in biggen aan de Belgische grens is in het „Voedsel voorzieningsblad" een wijziging van de „Verordening grenscontrole vee 1946" afgekondigd, waardoor het in- en vervoeren van varkens in, en het uitvoeren uit een in de verordening omschreven grensge bied, in het vervólg, evenals bij paarden, runderen en schapen, uit- sluitend is toegestaan, wanneer het vervoer een door het Bedrijfschap voor Vee en Vlees ingestelde door laatpost passeert. De ruim driehonderd deelnemers aan de derde „Airborne-pilgrima ge" van Engeland naar Arnhem, staan dit jaar in het bijzonder in het teken van wat het Nederlandse en Engelse volk gemeenschappelijk hebben gedaan in hun strijd v;oor de idealen van vrijheid, gerechtig heid en hun verlangen naar vrede. Dit bleek vooral uit de hartelijke en dikwijls ontroerende ontvangst, na de aankomst van de pelgrims per Airborne-special. Gisteren hebben de pelgrims waaronder een aantal manschappen, die actief deelnamen aan de slag om Arnhem, een rondrit over de slagvelden ge maakt, waarna des middags enkele plechtigheden plaats vonden als voorbereidingen van de grote dag: de herdenking van de 17e Septem ber 1944. Hoogtepunt vormde* gisteren de plechtigheid bij het monument te Oosterbeek. Brigadier F. H. W. Hicks, CBE, DSO en UG was een van de spre kers bü de plechtigheid bij het Air borne-monument. Hij wees op de onthulling van een herinnerings- plaquetle in het vroegere hospitaal de Tafelberg door de Britse mili taire arts kolonel G. R. A. E. M. E. Warrack en op de herinneringspla quette, die hijzelf onthulde in het vroegere hoofdkwartier hotel Har- tenstein. Beide plaquettes werden aangeboden door de mannen van dc eerste Airborne divisions. Bri gadier Hicks sprak voorts zijn diep gevoelde bewondering er over uit, dat door de gebeurtenissen van Oosterbeek op de 26e' September dit dorp niettemin in staat bleek de deelnemers aan de pilgrimage met zulk een overweldigende gast vrijheid tegemoet te komen. Hij las het welkomstwoord voor van de commissaris van de koningin in provincie Gelderland, Jhr Quer ies van Ufford. De plechtigheid werd besloten met het spelen van de valksliede ren door de Oosterbeekse harmo nie. Des avonds woonden de deel nemers in het nieuwe theater Sas— kia een vertoning bij van de En gelse versie van de film van de slag om Arnhem „Theirs is .the Glory". Deze film werd ingeleid door de maker, mr, Castleton Knight. In de schouwburg gaf het Ballet der Lage Landen onder ar tistieke leiding van Max Dooyes en Mascba ter Veeme zijn mede werking aan de herdenking van de Slag om Arnhem, Vervulling Zuid-Afrikaans gezantschap stuit op moeilijkheden Volgens de politieke correspondent van de „Band Daily Mail" heeft de „oppositie in de Nederlandse pers" tegen de voorgestelde benoeming van, dr. J. H, du Flesris. een voormalig redacteur van de uiterst nationalisti sche krant „Die Volksblad", tot gezant te 's Gravenhage, bezorgdheid in Zuid- afrikaanse regeringskringen veroor zaakt. „Die Volksblad'1 nam tijdens en na de oorlog een zeer pro-Duits standpunt ln. De correspondent meent te weten, dat de Zuid Afrikaanse regering een officieuze stap zal ondernemen bij de Nederlandse regering om deze le pol sen aangaande de mogelijke benoeming van iemand anders tot gezant in 'sGra- venhage.- Gerechtelijk ambtenaar handelde in dossiers Een jong ambtenaar bij de grif fie van de Almelose rechtbank koesterde al enige tijd trouw plannen maar beschikte niet over de fondsen voor aanschaffing van meubilair. Niets leek hem eenvou diger dan personen tegen wie een strafzaak in voorbereiding. was, aan tc bieden hun dossier te lich ten. Op deze wijze wist hij 1500 gulden te beuren. Na de zonde volgde het berouw. De ambtenaar zag zijn fout in en wilde de ont vangen bedragen restitueren onder de bewering, dat de verdwijning van de dossiers niet kon doorgaan. Te laat echter; Donderdag hoorde hij wegens het aannemen van steekpenningen, een straf %?an tien maanden gevangenis tegen zich eisen. Een medeplichtige vernam een eis van zes maanden. De - Franse belastingbetalers vernamen Donderdagavond de eerste bijzonderheden over de financiële plantien van de nieuwe regering. En er is niet veel fantasie voor nodig om zich te kunnen voorstellen, dat:deze er niet bijster toe zijn geschikt aan de stakingsgolf, die thans over het land gaat, een einde te maken- De regering hoopt uit nieuwe deels ditecte, deels indirecte belas tingen 82 milliard francs te verkrijgen. Deze zullen onder meer moeten komen uit sterk verhoogde'accijnzen op sigaretten, tabak, alcohol en wijn. Voorts uit hogere posttarieven en verhoging van de kosten van telefoongesprekken. Daarnaast stelt de regering- zich de correspondent van Associa- voor 23 milliard francs te bezuini gen op de lopende begroting door het staken van overbodige uitga ven. Dit zal onder meer een dras tische beperking van het ambte narenapparaat in houden. Prémier Queuille hoopt heden zijn financieel project in de Franse, nationale vergadering aan de orde te kunnên stellen. Het zal tevens de gelegenheid zijn. voor het par lement om zich concreter dan de vorige keer uit te spreken ten gun ste of ten ongunste van deze rege ring. De stemming in Parijs voor spelt echter niet veel goeds en ted Press te Parijs merkt op, dat de beide voorgangers van deze regering, zijn gestruikeld over een dergelijk financieel programma. De dcor de communisten in Frankrijk ontketende stakingsgolf breidt zich 1 vplgens U.P. uit. De correspondent zegt verder; "„De arbeiders reageren heftig op het „Redt de franc"-programma van de Franse-regering." Alleen reeds in de metaalnijver heid hebben 400.000 arbeiders be sloten het werk gedurende 24 uur 'neer te leggen. Zij eisen een loons verhoging gelijk aan een derde 'ge deelte van het huidige loon. De niet-communistische vak bonden varen nolens volens in het schuitje van de door de communisten geleide CGT mede, daar zij vrezen anders als „arbeiders-vijandig" te worden bestempeld. Op de vliegvelden ligt het werk stil, voorzover het de Franse lucht lijnen betreft. De buitenlandse maatschappijen houden hun ver keer op Frankrijk nog gaande. In de genationaliseerde vliegtuigin dustrie is het werk in enkele fa brieken hervat, ln de overige vol hardt men bij het stakirigsbesluit- In de Renault-automobielfabrie- ken is ongeveer tachtig procent der arbeiders buiten de fabrieks- poort' gebleven, terwijl in de ko- lenindustrie, in het bijzonder in het gebied van Lotharingen, tien duizenden weigeren tegen het hui dige loon te arbeiden. Op de mari newerven Brest en Cherbourg is het werk ook al gestaakt De toe stand op het platteland wordt door de correspondent van AP „gespan nen" genoemd. Inmiddels vervolgt generaal de Gaulle zijn propagan- dareis- In een korte rede te Bourg d'Oisans, zeide de Gaulle te ver trouwen op ,",een spoedig herstel van de binnen- en buitenlandse positie van Frankrijk", Vodt en na zijn rede vonden gevechten plaats tussen aanhangers en tegenstan ders van de generaaL Conflict op de agenda van Veiligheidsraad Na aanvankelijk een zeer snel ver loop te hebben gehad schijnt dc opera tie van India ln het gebied van Hai derabad thans ap groter tegenstand te gaan stuiten. Volgens een legercommuniqué, dat door radio Haiderabad is uitgezonden zouden de Indische troepen ln de Oos telijke en westelijke sectoren geen vor deringen gemaakt hebben. Het commu niqué bevestigt de herovering door de strijdkrachten van Haiderabad van Hfngoll Noordwestelijke sector dat Woensdag door de Indische troepen, werd ingenomen. Een Reuter-berlcht, uit Bezwada in da provincie Madras luidt, dat een Indi sche colonne, welke van het Westen uil Haiderabad is binnen getrokken, 25 km. Is opgerukt en op steeds grotere tegenstand stuit. De Veiligheidsraad, die zich Donder dag voor hot eerst met de kwestié India-Haiderabad bezig hield, kwam tot de conclusie; dat de zaak op de agenda geplaatst kan" worden. Na de uiteenzetting te hebben aange hoord van India zowel als van Haide rabad, besloot de Veiligheidsraad dB zitting te verdagen tot Maandag aan staande. Latere berichten over de strHd in, Haiderabad melden, dat de Indisch» hoofdmacht de stad Haiderabad tot oo minderd an honderd k.m. is genaderd. De legers die uit verschillende richtin gen op Secoenderabad en Haiderabad aan trekken, zijn nog 175 k.m. van el kaar verwijderd. De onder Russisch toezicht ver" schijnende „Tagliche Rundschau" tc- Berlijn is gisteren vjjf uur te laat verschenen doordat de Rus sische autoriteiten een eerste editie van het blad in beslag hadden ge nomen. Exemplaren van de eerste1 editie, die later naar de Westelijke sectoren van Berlijn zijn gesmok keld, onthulden, dat een scherp hoofdartikel tegen Engeland en de Duits? politie in de Britse sector blijkbaar aanleiding is geweect voor deze Russische maatregel, In de later verschenen editie was dit stuk vervangen door een onschul dig artikel over het bouwprogram ma in de Sovjetzone, meldt de Volkskrant. „Technische moeilijkheden" wa ren volgens de redactie van het falad de oorzaak van de vertraging. Maar men verwondert zich over deze Sovjetmaatregel, want de Rundschau is altijd uiterst fel te gen het Westen en d.it artikel was niet scherper dan gewoonlijk het geval is. „wicisuiiö owning op net K.K. schnol- plijn" kon men tijdens de viering der jubileum- en kroningsfeesten lezen op 'n bord bij 'n fietsenstalling te Maasland, Een Maaslandse winkelier annonceerda 'n 'electrtscfte kookpan aldus: 9.95 pan voor eiextris". Wat is owe taal toch moeilijk! J, v. Zundert, een. oude baas van C8 jaar te St. Willebrord ziet tegen een wandelingetje van 5 km. niet op en „vrouw van Zundert" be reddert nog altijd zelf haar huishou dentje. Op 8 October viert het echtpaar zijn diamanten huwelijksfeest." Jo van Straalen, een 25-jarige inwoner van 's Gravenzande toert reeds van 26 Juni met 2a dollar op zak door Amerika. Hfj wandelt nooit. De automobilisten zijn nieuwsgierig naar xijn geschilderde klampen en stoppen altijd als hij vraagt om een lift. Hij stak de Oceaan over op een vrachtboot. Boeren, tuinders en kwekers uit Zeeland, Noord- en Zuid- Holland kwamen Woensdag naar Hei- loo om daar het Oogstdankfeest te vie ren, De torpedojager „Banckert" ls te Lissabon aangekomen en zal Vrijdag- de reis naar Nederland voortzetten. Vijf buitenlandse studenten zijn op kos ten vap de New Yorkse Rotary-club op weg naar Amerika. Er zijn twee Nederlanders bij, W. de Groot van Embden uit Heemstede die de universi teit te Rochester zal bezoeken en Otto Hoogkamp uit Veendam die naar Ge- neseo Stale Teachers College gaat Het doel ts hen kennis te laten nemen van de Amerikaanse levenswijze en het studentenleven. Van 20 tot 25 Juni, in de tijd der T.T.-races. wordt te Coevordcn een internationale tentoon stelling voor handel, industrie, nijver heid en landbouw georganiseerd. Alle diensten van de Air France tus sen Londen en Parijs worden gestaakt wegens een staking van het grondper soneel te Parijs. Ten noordwesten van Nanking is een trein op een mijn gelopen waardoor 100 mensen werden gedood. Duizenden Inwoners van Bayeux hebben Woensdag langs de bevrüdingsfakkel gedefileerd, die op gesteld stand in het gemeentehuls van dit stadje dat ln 1944 het eerst werd bevrijd- Zweden wil tegen het einde van het volgend jaar beschikken over een getraind korps van 15.000 tot 20.000 man luchtbeschermingEpeisoneel, *o Door verhoogde import van brandstof fen kan Denemarken de beperking op het gebruik van gas opheffen. Vol gens dokters van de V.N. hebben meer dan 40.000 dakloze Arabieren die ln kampen te Gaza en elders verblijven dekens en medicamenten nodig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1