Moordenaars maken einde aan leven van graaf Folke Bërnadotte Strijd om Jeruzalem HET ROTTERDAMSCH PAROOL Schok treft de wereld bi} dit nieuws Soekarno: „Strijd tegen Nederlands imperialisme nog niet gewonnen" Even laf als indertijd de moord op Gandhi" Glimlachende bemiddelaar UNO-bemiddelaar in Palestina met Franse waarnemer gedood in Joodse wijk van Jeruzalem Stille stoet ging door Arnhems straten Bernadotte's dood een „slag voor de vrede" Haiderabad staakt de strijd Nieuwe bonnen voor werkkleding Oogziekenhuis nog dit jaar gereed Ook op Sumatra botsingen Mr. Stikker sprak met min. Marshall Batavia geschokt door rumoer over dr. Van Mook Uitwijzing uit Batavia Verliezen in Indonesië in stijgende lijn Oude munten 1 October ongeldig Weerbericht Zaterdag 18 September 1948 Red. en Adra Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prljs: per week 0.31 per kwartaal 4,losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER 'Achtste jaargang, No. 218 Uitgave N.V. De Nieuws1 Pers Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam DIrecteuri B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Het mensdom heeft de adem ingehouden,- toen het bericht over de wereld flitste, dat Vrijdagmiddag om zeventien uur dertig graaf Folke Bernadotte, bemiddelaar van de Verenigde NalieB in Palestina, in de Joodse wijk Katamon in Jeruzalem het leven verloor bij een laffe aanslag, die op hem werd gepleegd. Ben woordvoerder van. de groep-. Na aanvankelijke geruchten, die elkaar omtrent de omstandig heden en de daders tegenspraken, bereikte enkele, uren later de wereld het volgende bericht van de Amerikaanse consul-generaal te Jeruzalem.-Het luidt:.'„Met leedwezen bericht ik, dat graaf Bernadotte en de Franse kolonel Serot hedenmiddag werden ver moord, vermoedelijk door de Joodse Stern-groep. Het convooi, waarin graaf Bernadotte en zijn gezelschap reisde, was op de terugweg van het regeringsgebouw, waar zij een conferentie had- de n-bijgewoond over do ten uitvoerlegging van de wapenstilstands- bëpalmgeh. Toen zij door Katamon, het zich in Joods.gebied be vindende deel van Jeruzalem, reden, haalde hen plotseling een jeep in met vier man. De jeep remde en versperde de weg. Ttvee der mannen liepen toe op de auto van Bernadotte. Kolonel Frank Bogley, een Amerikaans veiligheids-officier uit het gesels chap van Berna dotte geraakte ln een vuistgevecht met een der mannen. Hü werd hierbij licht gewond. Dc tweede man slaagde erin door te dringen tot de auto van graaf Bernadotte en vermoordde dc twee. Inzittenden, door van zeer nabij zijn stengun op hen leeg te schieten. De jeep met de mannén wist te ont komen." Graaf Folke Bernadotte, de jongste zoon van prins Oscar Bernadotte en reef -van koning Gustaaf van. Zweden, was evenals alle leden van.de Zweedse koninklijke familie een afstammeling van Napoleons maarschalk Bernadotte, Hij was 53 jaar, lang van postuur en knap van uiterlijk. Hij stelde zijn le ven ln' dienst van dc mensheid, als be middelaar in Palestina, ..president van het Zweedse Rode Kruis en de man, die als tussenpersoon optrad in de slotfa sen Van dc laatste oorlog. Zijn motto 'was gelijk dat van de Franse staats man Arlstide Brtand: „Ik ben altijd op timist". In 1928 huwde hij Es telle Romaine Manville, dóchter van een Ameri kaanse millïonttöir in New York.Uit ..het huwelijk werden -i kinderen gebo ren,"waar van twee Jongens reeds" vroeg stierven. Toen de spanning in Palestina haar hoogtepunt bereikte wendde de UNO zich totBernadotte. Hij werd 20 Mei als bemiddelaar aangewezen. Hij wist, dat hij een reputatie op het spel zette op het gebied van humani taire arbeid door zich te belasten met een in de ogen van vele waarnemers „hopeloze taak". Zijn hele houding wordt het best geïllustreerd met de. woorden, die hij tot zijn medewerkers richtte: „Men heeft U een moeilijke cn delicate opdracht gegeven. U moet hier ethter trots op zijn, omdat het een zeer grote eer is voor de vrede te werken." Bernadotte was een bijzonder voort varende persoonlijkheid. Hij zag er niet tegen ap binnen een dag naar de hoofd steden. van drie of vier landen te vlie-* gen om daar met Arabische of Joodse leiders te confereren. Hoewel physiek niet krachtig zijn lijfarts vergezelde hem steeds in verband met de omstan digheid, dat er steeds gevaar was voor inwendige bloedingen werkte hij on vermoeid aan een bespoediging-van de vrede in Palestina. Hij verwierf zich door zjja talloze .vluchten naar de hoofdsteden, van bet Midden-Oosten de titel van „de bemid delende boodschapper". Hij maakte vaak grapjes over zichzelf en had er schik om, dat de aartsbisschop van Rhodos met zijn beperkte kennis van Engels hem per vergissing „meditator" (denker) noemde, in. plaats van „media tor" (bemiddelaar). „Bernadotte hield er van -zich lil ■khaki shirt en shorts te kleden. Zijn sympathie voor de. padvinderij zal .hiervoor misschien de verklaring zijn, In Palestina stond Bernadotte dik wijls aan gevaar bloot, In Jeruzalem zag hij oorden met opschriften: „Stock holm is van. U. Jeruzalem van ons." Hij glimlachte erom. Toen de spanning in Palestina haar hoogtepunt bereikte wendde de UNO zich tot Bernadotte. Hij werd 20 Mei als bemiddelaar aangewezen. Een'stoet van V& kilometer lang trok Vrijdagmiddag ter gelegen heid van de herdenking van de landing van de eerste Airborne- division op 17 September 1944 door Arnhems straten,,, waar de vlaggen van de officiële gebouwen en. huizen halfstok hingen. .Voorop marcheerden.de vaandel dragers met de' vlaggen van"de voornaamste Arnhemse verenigin gen. Na de officiële-personen volg den in rjjen van drie of vier de ruim driehonderd deelnemers aan- de pilgrimage, waarachter deputa ties van het Nederlandse leger, ma rine en luchtvaart. De Arnhemse schooljeugd, gekleed in smetteloos wit en de Arnhemse burgers had- .,den zich In groten getale bij de stoet aangesloten.. Onder diepe stil-. *te arriveerde deze stoet bij het Airborne monument ten Noorden van de Rijnbrug, waar een ere wacht van. marine en luchtvaart stond opgesteld, Nadat autoriteiten kransen aan de voet van het monument hadden neergelegd, gingen dè Britse, Pool se ën Nederlandse vlaggen, die rond het monument in top waren gehesen, naar beneden. Deze plechtigheid vormde na de ontroerende herdenkingsdiensten van .'.de morgen op het Airborne- kerkhof te Oosterbeek het hoogte punt van de herdenking. Kolonel Serot, die gelijktijdig met graaf Bernadotte het leven verloor, was hoofdwaarnemer van de Ver-! enïgde Naties voor Jeruzalem. Heden zijn de stoffelijke resten van de gtaaf en kolonel Serot per ambulance van het rode kruis overgebracht van Je ruzalem naar Haifa, Stern heeft naar aanleiding van de moord verklaard, dat iiij= „tevreden' was,' dat het gebeurd was". Hij zei niet te weten, of de groep-Stem ver antwoordelijk was voor de moord. De dood van Bernadotte, doet onwillekeurig terug dénken aan de evenzeer laffe moord, die Ma- hatrna Gandhi het, leven benam. De Franse minister van buxten- - landse zaken, Sehuman, zeide hieromtrent: - „De moordenaars van Gandhi, zozeer als die van Bernadotte waren verblind door een fanatieke meedogenloosheid. Zij vertegenwoordigden mees dan hun slachtoffers een tijd waarin de naam van 'bijvoor beeld het Meer van Tiberias in militaire communiquë's voor kwam. Het nieuws van de dood verspreid de zich als een lopend vuur door de gebouwen van het Palais de Chaillot, in Parijs, die tijdelijk het hoofdkwar tier zijn. van de UNO. Graaf Berna dotte was juist dezer dagen gereed gekomen met een herziene lezing van zijn oorspronkelijke vredesvoorstel len aan de Veiligheidsraad en men verwachtte de aankomst ervan eik ogenblik. De waarnemende secretaris van. de Veiligheidsraad Sobolef, stuurde het bericht van de aanslag onver-* wïjld door naar Trygve Die,, die zich in Noorwegen bevond. Deze heeft onmiddellijk de reis naar Parijs aanvaard. Heden tegen drie uur is de Veiligheidsraad bijeen geroepen in een spoedzitting om zich te be raden over de dcor de moord ge schapen situatie, In afwachting van verdere stap pen heeft Sobolef, de eerste secre taris van Bernadctte, Ralph Bunche benoemd tot zijn plaatsvervanger. Bunche is-directeur van de' trust schap afdeling van de UNO, Een Amerikaans militair waar nemer, die zo juist uit Palestina in Parijs is aangekomen verklaart, dat de groep Stern, waaruit de moorde naars zijn voortgekomen, reeds en kele malen hebben getracht de be middelaar te vermoorden. Hun laatste waarschuwing aan graaf Bernadotte ried hem aan, zich niet meer in Jeruzalem te vertonen. De bemiddelaar gaf destijds te kennen, dat hij, zonder de voorzichtigheid uit het oog te verliezen, zich aan dergelijke bedreigingen niet kon storen. Een schok is door de wereld ge gaan bij de doodstijding van graaf Bernadotte. Uit de reacties van tal van vooraanstaande personen, bla den en officiële lichamen, citeren wij het volgende: „Afschuwelijk" zo karakteriseerde minister-president Drees het feit. „Ik ben diep geschokt te horen, dat deze roan, die bezig was met een taak ln het belang van de vrede, werd omge bracht." Minister Marshall vernam het nieuws toen hij lunchte niet minister Stikker. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken zei „De gehele we reld zrï het verlies bitter betreuren. Het ts bijzonder tragisch dat hij werd dood geschoten op een ogenblik, dat hij zulk een grote mate van succes bereikte." In Frankrijk spreekt het ministe- rle van buitenlandse zaken van een „vreselijke tragedie", die de, aandacht zal vestigen op de dwingende noodzaak van het vinden van een oplossing ln de kwcstie-Jeruzalem. Ahmed Kasjab.a Paaja, de. Egyptische minister van buitenlandse zaken betuigt zijn meest oprechte deel neming en de Egyptische premier. N o- krasji Pasja zei diep geschokt te zijn. Azzam Pasja, de secretaris generaal van de Arabische Liga zei dat hij voor het. laatst afscheid van Berna dotte had genomen In Alexandria na een woordenwisseling waarin de Ara bier Bernadotte de schuld had gegeven vr.n de slapheid van de UNO-waarne- mers. „Maar Ml vatte dit zeer sportief op cn verdedigde zb.n medewerkers. HU had een ondankbare laak. die van 'scheidsrechter." ...Een woordvoerder van het Joodse Agentschap te Parijs zei dat het nieuws bom „met stomheid geslagen" had. Een officiële reactie was eerst te verwachten als nadere bijzonderheden bekend zouden worden. Mosje SJertok. de Israëlische minister van buitenlandse zaken, heeft telegrammen van deelneming gezonden aan Koning Gustaaf van Zweden, gra vin Barnadotte er. aan Trygve Lie. Hij verklaart diep getroffen te zllo door de afschuwelijke moordaanslag od Berna dotte door desperado's en vogelvrii ver gaarden. die door het gehele Joodse volk worden verafschuwd. Henry Wallace, leider van de Progressieve Patrij in Amerika, com mentarieerde als volgt: „Graaf Berna dotte Is het slachtoffer van politiek en ■het gebruik yan.ro'acht en van Amen* ■kaans'en Brits Imperialisme. De moord •betekent; dat bloed aan de handen van iedér van ons kleeft." De radio-omroepen van enkele lan den wijzigden Vrijdagavond hun gehele .programma, toen de moord bekend wérd. Ook Zwedens buurland Noorwe gen bracht, plechtige' 'muzickrterWltt-de Belgische radio eveneens tri het teken van rouw om Bernadotte stond. Bevln. de Britse minister van buitenlandse zaken, heeft een condo- leaatfeboodschap aan de Zweedse mi nister van buitenlandse zaken gestuurd. De Britse ochtendbladen van vanmor gen veroordelen eenstemmig de moord en, noemen deze „niet minder dan een internationale ramp*. In dezelfde geest schrijft een Argentijds blad, dat spreekt van een „slag, aan de vrede toege* bracht." De Nizam van Haiderabad heeft ztfn troepen Vrijdagmiddag op dracht gegeven de wapens neer te leggen en de Indische strijdkrach ten toe te staan de militaire barak ken ln Haiderabad te bezetten. De Nizam heeft aan de Indische autoriteiten bericht gezonden, dat hjj zijn kabinet-heeft ontslagen en zclf.de contrdle, over zijn land in handen heeft génomem Later heeft de nizam voor de radio meegedeeld dat-een nieuwe ministerraad ts ge vormd. De nizam betreurde de „on gelukkige" gebeurtenissen en ver zocht om handhaving van kalmte, recht en orde. Hjj sprak de ver-, wachting uit,'dat het,niet moeilyk zou zijn met dé regering van India .tot een regeling te komen, indien recht en orde, eenmaal hersteld zou den zijn. nizam heeft zijn op het ogenblik buiten hét' land ver toevende ministers opdracht gege ven, niet bij de Veiligheidsraad aan te dringen op een oplossing van de door Haiderabad tegen India aan hangig gemaakte zaak. Vragen aan de minister Zijn.er nog 2000 pol. verdachten onberecht? Het Tweede Kamerlid, de Heer Burger* (P.v.d.A.), heeft aan de mi nister van Justitie gevraagd of de geruchten juist zön, dat het aantal niet berechte gedetineerde ^politiek verdachten nog steeds' mëer"j'daiï 2000 (twee. duizend) bedraagt. Indien het antwoord op deze vraag bevestigend zou luiden, meent de vragensteller dat daar mede het beginsel van rechtszeker heid ernstig is geschonden. Hij" hoopt dat de minister in dit geval bereid is zorg te dragen, dat aan deze toestand ten. spoedigste op houdt te bestaan. Het C.D.K, deelt mede. dat de bonnen voor werkkleding H 7 en L 7 tot nader order geldig zfin Voor het kopen van werkkleding. Op de -bonen H 7 kan men kopen een overall, een werkpak, een lange stofjas, etc. óp de bonnen L 1 kan men kopen een werkjasje, een korte witte jas. een koksbuis of een korte stofjas. De bonnen H 8 tot en met H 12 en de bonnen L S tot en met L 12 zijn nog niet geldig. De bonnen H 1 tot en mét H 6 en de bonnen L 1 tot en met L 6 en de ranjsoenhon- nen FC en FD blijven voorlopig geldig. Havermout, en gort geheel vrij leverbaar Havermout en gort, die reeds se dert enige tyd behoren tot de pro- .ducten, die men vrij kan kopen bij de levensmiddelenzaken, zijn met in gang van heden eveneens vrij ge komen van beperkende bepalingen voor de levering aan de verwerken de industrieën. Prijs van stokvis vrij Met ingang van heden wordt de maximumprijs regeling voor geïm porteerde stokvis ingetrokken, zo dat met ingang van deze datum de prijs van. dit product vrij is. 'Wanneer 'n nteuiu gebouw naar -aan de inwendige afbouw. Men hét uiterlijk gereed gekomen is, verwacht het nieuwe ziekenhuis m volgt een lange periode waarin November te kunnen openenDe men de indruk krijgt, dat er geen fo to geeft een overzicht van het voortgang meer is in de algehele solarium op de vierde verdieping, voltooiing. Dit is ook lange t\jd met Rechts op de achtergrond het to- het nieuwe oogziekenhuis aan de rent je gekroond door een in brons Schiedamsesingel het geval ge- uitgevoerd siersmeedwerk. 'n sym- weest. Maar achter de muren uan bolische voorstelling van het licht, het gebouw wordt hard gewerkt OP HET WITTE STRAND VAN RHJDOS. Wanneer graaf Bernadotte niet aan het onderhandèlen was nut Arabische of Joodse vertegen woordigers.kon men hem zien lopei op het witte strand van Rhodos, pratend met zijn adviseurs Ar. Ulf Ncrdevall (in shorts) en Paul 'Mdher. Graaf Bernadotte zelf oopt in het midden, Antara meldt, datpresident Soe karno in een redevoering tot de stu denten een beroep op het volk heeft gedaan om zich te herinneren dat de Indonesische revolutie gebaseerd is op nationalisme en dat de Indonesi sche strijd tegen het imperialisme nog niet gewonnen is. Zijn opmer kingen waren kennelijk gericht tot de .400.000 inwoners van Soerakarta, waarbij de president een beroep deed op hun nationalistische gevoelens ter herstel van wet en orde. - Soekarno waarschuwde dat de In donesische revolutie „tot mislukking gedoemd zou,, zijn", indien zij zich losmaakte van de nationalistische basis.. Berichten '«ie Batavia bereiken duiden erop dat de politieke geschil len, die een scheuring in de. boezem van de republiek op Java hebben veroorzaakt zich hebben uitgebreid cIX'tof gewapende botsingen op; West Sumatra hebben geleid. Onofficieel wordt uit West-Suma tra gemeld dat de communistische groep tegen, het republikeinse leger en. het civiele bestuur in Tapanoeli vecht. Uit Padang en Sibolga wor den ook gevechten gemeld. De opstandelingen zouden een aan zienlijk gebied veroverd hebben. Volgens deze berichten hebben de opstandelingen de militaire gouver neur van West-Sumatra, dr. Gindo Siregar. ontvoerd. Wat de schermutselingen betreft tussen Nederlanders en Indonesiërs, meldt United Press dat Indonesiërs op naar schatting 25 km. ten Zuiden van Malang, de vroegere voorlopige republikeinse hoofdstad op Oost Java, een Nederlandse patrouille hebben aangevallen, waarbij drie Ne derlandse soldaten werden gedood en een gewond en een nog vermist v/ordt. Militaire kringen gaven te kennen dat de patrouille in hinderlaag was gelokt vanuit gecamoufleerde posi ties. In republikeinse berichten wordt gezegd dat de Nederland se autoriteiten massale arresfa- ties en huiszoekingen verrichten in Nederlands bezet gebied ten Zuiden van Soerabaja, volgend op de waarschuwing van gene raal Baay van verleden week dat de republikeinen de infiltraties in onder Nederlands gezag staand gebied moesten staken. -Nederlandse kringen melden dat een Nederlandse trein die twee vlieg tuigen vervoerde en op weg was van Cheribon naar Batavia, plotseling in brand vloog. De twee vliegtuigen gingen verloren. Men vreest sabota ge. De Nederlandse minister van bui tenlandse zaken, mr. Stikker, heeft een onderhoud van een half uur gehad met de Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken, Robert Lovett. Minister Stikker verklaarde na de besprekingen tegenover de pers, dat hij ditmaal niet veel kon zeg gen. „Wij hebben," zo deelde hU mede, ,,de gehele situatie in het Verre Oosten besproken, meer spe ciaal de Communistische activiteit aldaar,". Men neemt aan, dat dc heer Stikleer Dinsdag naar Neder land terugkeert. Volgens United Press, tonen vele Nederlanders in Batavia zich ge schokt over het bericht uit Den Haag, dat dr. van Mook zou hwn gaan ais iultenant-gouverneur-gcne raai. Volgens sommigen zou dit liet meest domme zün, dat men op het ogenblik kon doen. Het te Batavia verschonende dag blad „De Nieuwsgier" besteedt aan dit bericht een grote kop op de eer ste pagina. Het spreekt de verwach ting uit, dat dr. van Mook nog voor korte tijd zal terugkeren, om daarna ontslag te nemen, en zich uit- het openbare leven terug te trekken. Het blad vat zijn verwachtin gen aldus samen, dat van Mooks verwijdering het resul taat zou zijn van politieke druk in Nederland, waar sommige partijen; weigeren om zich ach ter de formatie der Verenigde Staten van Indonesië te plaat sen, tenzij van Mook verwijderd wordt. Een woordvoerder uit republikein se kring zou hebben gezegd: ,,Hy 's weliswaar onze vijand, maar wij kennen hem. in elk geval en hy kent Indonesië. Gedistilleerd thans niet meer gerantsoeneerd 3-Iet- ingang "Van heden Is de ver- koop van gedistilleerde dranken aan grossiers, horeca-bcdryven cn slij ters vrygegevcn. Doordat hiermede een beperkende verordening is inge trokken, behoeven sljjteryen niet langer klantenkaarten uit te geven. De opheffing van de rantsoene ring betekent niet, dat de grond stoffen voor de vervaardiging van gedistilleet"' in onbeperkte mate ter beschikking zullcij worden gesteld. HET is een axioma, "dat de poli tieke moorden steeds het te- gendeel bewerken van hetgeen ermee .wordt bedoeld. Dit is echter niét overal van toepassing Meer dan een docennium is dé Japanse politiek door moorden bepaald. De gematigde elementen werden uit de weg geruimd of geterroriseerd, (Bij rit moord op Graaf Bernadotte) zou deze Arabische vorst, de enige vorst, waarop Engeland meent le kunnen vertrouwen, aanspraak kunnen maken op het aanzienlijke rijk dat hen is toegedacht en dat Engeland een veilige weg door vreemde gebieden zou verschaffen gaven aan de ontevredenheid of- voordelijk voor de daden, niet en- bijzondere reden. Zelfs deze bende, al® strategische verbindingen ius- ■#er ontwaard iging, die ook in de tel van zijn ordentelijke- burgers,die ofschoon misdadig in haar sen Rode en Middellandse Zee, om de openbare mening maakten x'est van de gemeenschap leefde; naar ook van zijn onderdanen; "die methoden, niet misdadig in haar het slechtgezinde Egypte heen, de -jonge moorddadige officieren ten dele was.er ook de onwil cm let niet in toom vermag te hou- bedoelingen was, zo i de bemidde- Bernadotte was eecn «sterke of grote indruk door het feit, dat zij de broeders, hoezeer men hun da- «in, terwijl toch dit in toom hou- laar van de "Verenigde Naties niet zelfstandige fieuur hoe eoed ook op die manier ook hun eigen leven den ook betreurde'en veroordeelde dm zijn taak is. Nu is het natuur- - zo met voorbedachten rade hebben' :zjjn bedoelingen móeen zitn op offerden voor nationale idealen- aan de gerechtigheid uit te leve- -lik gemakkelijk zo'te oordelen in vermoord, als zij niet een gevaar weest.-Hiï zag-de mogelijkheid van Zo dreven zij met hun bloedige ren." em land ver van 'de kolk van tra- hadden menen te zien in zijn "óp-'slagen zijner bemiddeling in de methoden het land naar de ar- zo kon de bende zich handhaven gsche conflicten dié Palestina treden. En als wij op dit gevaar vervulling van de Britse Transjor- grond. do.or .terreur, overeenstemming ln ttens vormt. Het demoraliserende voor Israël kum.r, dan raken /wij daanse wens. Dat heeft in Israël Ik haal hier het Japanse, voor- grondgedachte bij anderen, en de beeld aan, omdat het gebeurde in afkeer hen' te verraden. Jeruzalem, iri één opzicht daaraan Dit alles speelde zichaf in een doet denken: de bende vanStem -wilde omgeving. Liet de Groot- zou minder vrijheid van beWeging Moefti niet zijn tegenstanders in de hebben gehouden, als niet in de Arabische wereld van Palestina op Joodse kringen de "zekerheid had grote schaal uit de'weg ruimen? bestaan, dat zij ook tot daden van terreur in .eigen kamp grif bereid D E moord op Bernadotte zal zich Dr. M. v. Blankensfein dergelijke omstandigheden een der oude tragediën van de sterke tegenstand legen hem te rfnnr - Westerse Levantijnse wereld: de weeg gebracht; Dié stemming heeft strijd om de Heilige Stad. zich gruwelijk voltrokken. Dat Zij JiuA de vooruitzichten van hun volk op ERUZALEM staat weer v in het Jeruzalem niet verbeterden, met middelpunt van het conflict, deze moord is voor hen zeker geen Israël had er in berust dat Jeruza- punt van overweging geweest; lem, hoezeer ook heilig voer het hsbben ook wij nog na de oorlog no®zeerS10^ heilig voer net Zij handelden, uit wrok en met ana den lijve te voelen gekregen J°a^se gevoel, hoezeer ook middel- terroristische bedoelingen. .waarschijnlijk op de.zaak van e. het uitbannen daarvan is zelfs buiten aiin^ebïïd Wat rijkelijk laat ral Jeruzalem Wijven als EeïnterStioWerde het was als zij daarin niets zag. Het gedoe dezer terroristen^ «He -voor Israël wreken en daarmede wreekt ii onze gepacificeerde en in samen een groot-deel Jememtische, dus 2ich tegelijk de zwakheid, uit wel- stlling een eenheid vormende staat ®c,ul«wuweuiswiw dwingen van dit euve! en de •se men mag ..wel zeggen Arabische ke overweging dan ook, in het on- net eenvoudig geweest. De bende als gemeenschappelijk een- - van a". eu ei ei? ae nvJv. l.ccft vrOTI VI on hOffintlP J11.1J_ 1J - 1. .'n,... i XlUm gciiiccij&i-ij.aijye;jjis. ten- Joden 4}n,;heeft vhh den beginne dërdimkken vanTe bende" Sj'ertok vn Stëm edtteT heeft" reedsTan^ van heiligheid der westerse rJds heeft eeSeiid is af veroordeling en zelfs, afschuw heeft in een telegram de diepe af- fstelijk van den beginne af, de godsdiensten. daarbij heiaas niet ongerijmd.' De gewekt xn.;.de Joodse gemeenschap schuw van de staat Israël tot uiting J.odse gemeenschap geschaad. De De_ Britse politiek ten - - in Palestina. aanzien raoord op BernadottS die een ijve- gebracht en de daders als buiten de holding tegenover deze vitale aan- van Jeruzalem had echter een an- rjg bemiddelaar, maar geen 'staats- Maar toch konden zij dank zij gemeenschap staande elementen glegenheid is ah te zeer zwakheid°er.°°eJ: Jeruzalem moest- de man was, kan uitgangspunt worden de steun, die zij in deze gemeen- gebrandmerkt Maar is er niet te gweest. JVTen heeft het kwaad uit hoofdstad worden van Transjorda- voor een nieuwe: tragedie der Jo- schap vonden, bestaan. Ten dele veel zwakheid geweest in het on- d<hand laten glippen. Nu staat' nie; konmg Abdullah. heeft Seen den Jerazulem hebben de-kogels, was daarvan de-oorzaak, dat,, zij .derdrukken .van deze elementen? mn voor de ontstellende gevolgen, hoofdstad; die die naam waardig is,. dje de zweed doodden, niet ver- gewelddadig, ja: barbaars, uiting Iedere - staat is tenslotte -verant- 3e moord had natuurlijk een' Met Jeruzalem als basis echter overd, eerder het tegendeel. Federale regering tast door De voorlopige federale regering heeftin een communiqué medege deeld, dat een aantal personen aan zegging heeft gelere gen om op korte termijn het federale gebied te ver laten. De republikeinse regering weigerde medewerking te verlenen door het verstrekken van inlichtin gen betreffende personen die in haar dienst zijn. Dientengevolge 2al •de voorlopige federale regering zelf beslissen, wie als republikeins amb tenaar of als deeluitmakend van een officiële republikeinse instantie wordt aangemerkt. De voorlopige federale 'regering zal niet 'aarzelen ook verder op te treden tegen al de genen, die zich volgens haar oordeel schuldig maken aan activiteit, die in strijd ïs met de wet. De. voorlopige federale regering zal zich dad-oak niet langer kunnen bepalen tot het verwijderen van ele menten. van wie bewezen is, dat z'j zich schuldig hebben gemaakt aan ontoelaatbare praktijken, maar zal ook hen, tegen wie gegronde ver moedens in deze richting bestaan, doen verwijderen. Het is weUScbt niet overbodig op te merken, dat het niet de bedoeling is iemand uit .te leiden, uitsluitend op grond van het feit, dat zijn of haar sympa thieën uitgaan naar de Republiek. De regering maakt bekend, dat' tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn geleden: Kon. Landmacht: Sold. J. Dam uit 's-Gravenhage, gesneuveld 8 Sept.; Sold. J. Dinnes- scn uit Gennep, gesneuveld 24 Augustus; Sold. J. Haan uit Ap-: pingedam, gesneuveld 12 Septem ber; Sold. T; van den Ham uit Hoe velaken gesneuveld 10 September Korp. A. J. van der. Heijden uit Geldrop, gesneuveld 12 September; Sold. W. A. M. Janssen uit Bladel (N.B.), gesneuveld 8 September;. Sold, J. Bos uit Noodwolde, ge sneuveld 15 September; Sold. A, de Carpentier uit Zaandam, gesneu veld 13 September; Sold. -T. A. van Maanen uit Arnhem, gesneuveld 13 September. Kon. Ned. Indische Leger: v Sold. Kardjo, gesneuveld 3 Sep tember. Kon. Marine: Geen verliezen. De halve gulden, hét bronzen en zin ken twee-cn-een-halve-ccntstuk en de- bronzen halve cent zullen op 1 October buiten omloop - worden gesteld.' Deze munten kunnen nog tot 31» December wordeei omgewisseld bij de postkanto ren en de halve guldens bovendien bij dc Nederlandse Bank. Elke hoeveelheid ln te leveren munten moet een ln hele centen algerond bedrag vormen, omdat ie halve cent wordt afgeschaft. Prinses Elizabeth van Engeland verwacht haar baby omstreeks half November, zo wordt uit Londen ge meld. De geboorte zal plaats hebben in het Buckingham-Palace te Lon- den. TIJDELIJK MINDER WIND Weersverwachting, goldtg tot Zon dagavond. Zwaar bewolkt met enkele tijdelijke op^ klaringen, overwegend droog weer. Langs de Waddenzee aanvanke lijk vrli. krachtige, overigens matige tot zwakke wind uit Wes telijke richtingen. Iets koroder des nachts, overdag onge veer dezelfde tempe ratuur als vandaag. 19 Sept.; Zon ^op 6.20, onder 10-4C; maan op 19-19, onder 7.12 20 Sept.:/ Zon- op 6,22, onder 18.44; manri oo 19 29. onder a.23 19 Sept. Hoog water te Rotterdam: le tij 5.29 uur, 2e tij 17.21 uur. 20 Sept. Hoog water te Rotterdam: le tij 5 56 uur, 2e tij 17.50 uur. Luchtdruk 785,2: Wind W,N. 'W. 3; Temp. 15.4: max. 15.6 (gisteravond 11.40 uur): min; 13.D (gisteravond 7.11 uur). Weersgesteldheid Zwaar bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1