Communistische de macht in de greep naar Republiek HET EOTTEEDAMSCH PAROOL „Welkom, Koningin, in Den Haag," zeiden 30.000 bloemen In Jeruzalem reeds 200 arrestaties Weer grote partij voedsel te Amsterdam verbrand Stadsbestuur van Madioen (O-Java in handen van opstandelingen Batavia op alles voordereid Elfde onderhoud in Kremlin Verband te zoeken jnet koelhuisbranden? Mededeling Ernstige botsing op demarcatielijn Eén juichkreet begeleidde de stoet van Voorburg tot Noordeinde Vliegdemonstratie eist tien doden Tabak voor Nederland Kotikof wil revisie der strenge vonnissen Queuille's program aanvaard Montgomery zou plan tot heengaan hebben Veiligheidsraad verontwaardigd Emil Ludwig overleden Alle Stemgroep-leden zouden worden, voorgeleid Dr. Ralph Bunche zal graaf Bernadotte vervangen Weerbericht Iilsat^ag 23 September 1948 Red. eö Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijsi per week 0.31 per kwartaal 4,—, loase nummera 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, Ka, 219 Ultgava N.V. De Nieuwe Per» 1 Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vrïe» Hoofdredacteur: Tb: Ramaker Communistische groepen hebben Zaterdag de bestuursgebou wen van de republikeinse stad Madioen (Oost-Java) bezet en na een gevecht het bestuur over dc stad in handen genomen. President Soekarpo heeft gisteravond naar aanleiding hiervan via de-radio bekend gemaakt, dat in het ganse republikeinse ge-: bied van Java de krijgswet van kracht is. Al de nutsbedrijven en de openbare diensten, zoals de radio, de P.T.T., de electriciteitsdiensten. de staatsbedrijven en de productiemiddelen zijn gemilitariseerd, "zo verklaarde hij. Tot besluit zei Soekarno:, „Madioen is ons ontnomen, maar wij zullen er ons opnieuw meester van maken." Bij besluit van de opperste leger leiding der Republiek, generaal Soedirman, is vanaf Zondagavond 22. uur benoemd tot. legercomman dant voor het gehele gebiéd van Oost-Java: kolonel Soengkono. Saengkono heeft volmacht gekre gen om de verdediging te verster ken. De communistische „coiip" te Madioen moet hebben plaats gehad op Zaterdagochtend, De resident -van Madioen, Samadikoen,- bevond zich niet in de stad, hij is daar althans op dit ogenblik niet meer. De opstandelingen, die,' onder lei ding stonden van de P.K.I, (com munistische partij), hebben op on wettige'wijze het bestuur in de stad'Madioen in handen genomen, aldus een_ republikeins communi qué. De vice-burgemeester, Soepar- di,'is.blijkens radioberichten, belast met het bestuur in civiele en mili taire aangelegenheden door de op standelingen. Blijkens een bericht van een zen der op republikeins gebied, welke enigé bevelen bekend maakte van het „gewestelijk bestuur van Ma dioen" (deze zender is dus waar schijnlijk in handen van de opstan delingen) benoemde Soepardi kolo nel Djokosoejono tot militair gou verneur van Madioen. (Deze Djokosoejono werd bij de ra tionalisatie van Het leger door Hat- ta van generaal-majoor tot kolonel gedegradeerd). In een raóïoredevoering heeft Soekarno, Moeso, de leider van de communistische partij, een verra der van het land genoemd. Soekar no deed een beroep op.het volk om achter de regering te staan. De re gering- zal strenge maatregelen nemén "om de opstand te onder-, drukken. De president zei: „ïéderëeh, dié Moeso kan grijpen bewijst de staat een goede dienst, doch iedereen die zich bij Moeso aansluit bedriegt het voortbe staan van de republiek. Oe Tin Toet, voormalig minister van buitenlandse zaken van Birma, Is te Rangoon tengevolge van een aanslag op zijn leven, waarbij een handgranaat in zijn auto werd ge worpen, in het ziekenhuis overle den. De hoogste bestuursautoritei- ten te Batavia-, o.a. de plaats vervangende luït.-gouverneur- generaal, de heer Abdoel Kadir en generaal Spoor, zijn heden morgen bijeengekomen voor een bespreking van de jongste ont wikkelingen in de republiek. De gebeurtenissen te Madioen en. langs de demarcatielijn hebben ge neraal Spoor aanleiding gegeven tot een uiteenzetting waarin, hij verzekert, dat de Nederlandse le gerleiding op alle eventualiteiten voorbereid is. Hij zeide geen schat ting te durven geven van de om vang van de communistische in vloed in het republikeinse leger. „Ik vermoed echter", voegde hij eraan toe, „dat mijn republikeinse collega Soederman dat evenmin kan. Men moet echter wel aanne men dat de invloed van 'Moesso aanzienlijk is." Betreffende de infiltraties van republikeinen op gebied, dat door Nederlandse troepen wordt bezet gehouden, merkte de generaal op, dat het onmiskenbaar is, dat deze de laatste tijd toenemen. Onze hou ding tegen over dit vraagstuk is, onverschillig of het troepen zijn van het geregelde republikeinse le ger of communistische benden, dat wij ze terugwerken tot over de de marcatielijn. De veelvuldigheid der infiltraties hebben naar generaal Spoor- bevestigde de Nederlandse verliezen - de laatste tijd doen toe nemen. Voor de elfde maal hebben zich Zaterdagmiddag de drie Westelijke afgezanten in Moskou naar het Kremlin begeven en daar een on derhoud van twee en een half uur gehad met Molotof; Na afloop werd, evenais de tien vorige keren"„geen commentaar" gezegd, toen de wachtende journalisten informeer den, of er nog een nieuwe bijeen-" komst zou volgen. Een grote brand in Amsterdam heeft Zaterdagavond drie aardap- pelloodsen aan de centrale markt hallen verwoest. Een partij levens middelen, bestaande nit zuurkool, fruitconserven, noten en aardappe len, van een gezamenlijke waarde van ongeveer 125.000 gulden, is Verloren gegaan bij deze brand, die de tweede is welke ln een jaar tijds de centrale markthallen teistert: Sinds 1 uur 's middags was geen verbruiker meer-in de loodsen ge weest'en om half tien '"s avonds werd de brand ontdekt. De brand weer, die „grote brand" had ge meld, kon om kwart, over elf „brand meester" melden, maar op dat ogenblik was het- terrein in een chaos herschapen. Drie van de zes aardappelloodsen die de cen trale hallen na de brand van ver leden jaar rijk waren, zijn verlo ren gegaan. Het yutir vond gretig voedsel in het stro ën kaf, dat als isolatiemateriaal wordt gebruikt om de loodsen in de winter vorst- vrij te maken. De oorzaak is nog onbekend, maar in verband met het feit, dat dit de derde voedselopslagplaats is, die in korte tijd in vlammen is op- N De enorme stijging der prijzen van'de grondstoffen voor de papier- Industrie, welke moeten worden ge ïmporteerd, heeft noodzakelijker wijze een grote stijging van de prij zen van het courantenpapier ten ge volge gehad. In verband hiermede en mede in verband met andere kost- prijsverhogendefactoren zullen de prijzendee dagbladen in/. Neder- land met ingang yhn de 1ste Octo ber a.s: met goedkeuring van. het Directoraat-Generaal van de Prijzen worden verhoogd. Met" ingang van gemelde datum zal de prijs van dit blad rijm 32 cent per week en 4.10 per kwartaal. De Directie. gegaan men herinnert zich de koel huisbrand van enkele weken geleden in de Rotterdamse haven en de brand,van Zaterdag voor een week in Amsterdam wordt een uitgebreid onderzoek ingesteld. Iri een ziekenhuis te Alkmaar zijn Zaterdag vijf personen opge nomen, wier toestand ernstig is tengevolge van het eten van ver giftige paddenstoelen. Het zijn de oud-burgemeester van Zandvcort, K van Alphen, met zijn echtgeno te, een dienstbode en twee Iogé's. Ook langs de Status quo. Ijjn op Java bljjft het onrustig. Een botsing van uitzonderlijke afmetingen heeft zich Zondag voorgedaan in de nabij heid van het plaatsje Bobotsari, dat ongeveer acht kilometer ten Noorden van Poerbolingo ligt. Deze plaats weer bevindt zich zestig kilometer ten Noord-Oosten van de Midden- Javaanse haven Tjilatjap. Volgens United Press, dat de meeste bijzonderheden geeft over de gevechten hebben 1500 Indonesiërs over de status quo lijn een aanval gedaan op door de Nederlanders be zet gebied. Een voorlopigeverlies- lijst zouden aan Nederlandse zijde VÜf doden en zeven gewonden ver melden. In Batavia is. over de strijd 'nog geen communiqué uitgegeven. In-officieel wordt deze botsing, die wellicht nog voortduurt, beschouwd als een der zwaarste gevechten, se dert de politionele actie van verle den jaar. gfSlHS HM. Koningin Juliana deed Zater dagmiddag haar o//tciè'te intocht tn Den HaagH.M. met Z.K.H. Prins Bemhard en de Prinsesjes Beatrix en Irene in de crème calèche op weg naar het Paleis Noordeindc (Van onze Haagse redacteur) De residentie, die hij de inhuldigingsfeesten, nil twee weken geleden, zich, zo niet tekort gedaan, dan toch wat ongemakkelijk scheen te gevoelen, heeft Zaterdag, toen Koningin Juliana haar intocht in de stad hield van haar oprechte aanhankelijkheid aan die nieuwe vorstin en haar huis getuigd. Bij tienduizenden waren de Hagenaars reeds vroeg op de dag naar de wegen gestroomd die de koninklyke' stoet zou passeren om vooraan te staan In de menigte, die de Koningin een daverend welkom kwam toeroepen. Al meer dan zes weken was de stad in groot tenue, eerst voor het jubileum van dc stad, daarna voor het vorstelijk jubileum en de inhuldiging en thans voor de langverbeide intocht, In die tussentijd is er nog heel wat geschikt en verbeterd en zo hoefden Zaterdag slechts de vlaggen te worden uitgestoken en de laatste bloemen te worden aangebracht om Den Haag een"weergaloos feestelijk uiterlijk te geven. En daarbij kwam dan nog het mi litair. vertoon. Anders dan in Am sterdam liepen de garderegimenten in hun gala-uniformen niet in de stoet mee. Op bepaalde plaatsen markeer den zij de weg, doch dit^ had het vobrdeël,dat z.ii.hët bééld dat.de stad de'vorstin' 'moest b'ieöriS~'slëcïïts konden verfraaien. Om drie uur precies kwam de ko ningin, in gezelschap van de prins, haar oudste drie dochters en haar gevolg in gesloten, auto's bij het via duct dat Voorburg van de Residentie scheidt. Een onafzienbare menigte had zich hier opgesteld en al was het dan of ficieel de intocht in Den Haag, Voor burg liet zich ook niet onbetuigd. Vlak. voor het viadtipt verliet het koninklijk gezelschap de auto's, om zich wandelend onder het viaduct door naar Haags grondgebied te be geven, waar de Haagse burgemeester mr. Visser,- in statie-gewaad gereed stond om H.M. welkom te heten. Na het officiële welkom Het de ko ningin zich naar de- open rijtuigen begeleiden, waarna zij in de crème calèche plaats nam, terwijl de prins naast haar en de drie prinsesjes te genover haar gingen zitten. Daarna begon de zegetocht door de stad. Daarna begon de grote optocht van de Haagse burgerij, die bijna an- Deze periode 500 gr. suiker Volgens het distributieschema zou de nieuwe suikerbon, van deze week recht geven op 750 gram per persoon en die van 14 dagen later op 500 gram, Om technische redenen moeten deze bonnen ver wisseld worden, zodat deze week voor alle leeftijdsgroepen 500 gram en ^over twee weken 750 gram sui ker per persoon beschikbaar wordt, gesteld. derhalf uur zou duren en die door het Koninklijk gezin van het balcon af., werd gadegeslagen. Tot besluitvan de huldiging zon gen enkele koren de Koningin het Wilhelmus en enkele nationale lie deren toe. En eerst om ruim vijf uur, trok' jieL-'koninklijk gezin zich, na voor de hulde gedankt te hebben, in het Paleis terug." Enkele ogenblikken later verliet het langs' de achteruit gang het paleis, om zich naar het Huis ten Bosch te begeven. Des avonds maakte de Koninklijke familie nog een tocht door de rijk geïllumineerde stad, waarbij ook aan Scheveningen een bezoek werd ge bracht. Ernstig ongeluk in Engeland Tien doden en veertien gewonden waren de slachtoffers van een on geluk, dat Zaterdag in Manston (Eng.) gebeurde bij vlïegfeesten ter herdenking van de slag om Enge land in 1940. Een Mosquite van de RAE maakte een looping en kwam daarbij terecht op een füe auto's met toeschouwers die langs 't vlieg veld geparkeerd stond. De meeste slachtoffers waren te betreuren onder de passagiers van een auto bus'," die evenals enkele andere voertuigen, door het ongeluk vlam vatte.. Oók op een vliegveld in Schot land gebeurde een ongeluk bij de herdenking van de slag om Enge land. Een Spitfire ontplofte in dc lucht en de piloot van het toestel werd gedood. Een nieuwe toewijzing in het ka der van het plan-Marshall bepaalt, dat een hoeveelheid" Amerikaanse tabak ter waarde van 150,000 pond sterling naar Nederland zal worden gezonden. Ook is er kans, dat jute en juteproducten zonder uitvoer vergunning naar het sterlinggebied, Frankrijk, Nederland en enkele an dere landen mogen worden geëx porteerd. Deze toewijzing omvat in totaal voor Nederland 130 millioen dollar, voor Indonesië 30 millioen. De Sowjet-commandant van Ber lijn, generaal Kotikof, heeft het Sowjet militaire gerechtshof te Berlijn gevraagd dé beschuldigim gen tegen de vijf Duitsers, die tot 25 jaar dwangarbeid warden ver oordeeld wegens deelname aan de ariti-Sowj etdemanstraties op 9 September^ nog eens in beschou wing te nemen. De Franse Nationale Vergadering hééft het economische en financiële programma van Henri Queuille met 291 tegen 251 stemmen aangeno men. Een communistisch voorstel om de begroting sterk te beknotten werd verworpen. Bijna 3000 employé's van de „Air France" die al vanaf Vrydag aan., het staken zijn. hebben besloten weer aan het werk 'te gaan. Een woordvoerder van de „Air France" zelde, dat Maandag de normale dienst weer hervat zou worden. Hij zeide, dat het grondpersoneel en de kantoren reeds Zaterdagavond weer waren begonnen. Enkele vliegtui gen naar Londen, Amsterdam en Glasgow zullen morgen weer opstij gen. Naar het A.N.P. verneemt, zullen .in,: de loop van dit jaar een groot aantal he war in gs. en internerings kampen voor politièke delinquenten' worden opgeheven, o.a. het kamp „De Hoefslag" te Rotterdam. Maarschalk Montgomery, het stafhoofd van het Brits Imperium, zal eerlang op eigen verzoek met rust gaan. Dit werd Zaterdag te verstaan gegeven door luitenant kolonel Pearson, de bevelhebber van het 35ste seintroepenregiment, in een rede uitgseproken op een diner ter ere van oudgedienden van het regiment. De Britse minister van oorlog heeft geweigerd dienaangaande enigerlei verklaring af te leggen. In een atmosfeer van zeldzame eenstemmigheid heeft de Veilig heidsraad Zaterdagmiddag te Parijs zijn verontwaardiging'uitgesproken over de moord op graaf Bemadotte, Nadat sir Alexander Cadogan, de huidige voorzitter, en Trygve lie, als secretaris-generaal van de UNO hulde hadden gebracht aan de na gedachtenis van de vermoorde werd een ogenblik stilte in acht geno men, Hierna werd de vergadering verdaagd. Emil Ludwig, de beroemde Duitse schrijver van biographieën, is Vrij dag te Ascona ln Zwitserland in de leeftijd van 67 jaar overleden. Lud wig, die vele biographieën geschré ven heeft o.a. over Goethe, Napo leon, Hindenburg, Bismarck en Abraham Lincoln, week naar Zwit serland uit, toen Hitier aan de macht kwam. Zijn boeken werden, tij cl eng het nazi-regiem verbrand. Ludwig's werkelijke naam was Cohen en hfl wa3 geboortig uit Breslau en had joodse-ouders. Hjj ging tot het christendom over, doch. toen de joodse minister van buiten landse zaken van Duitsland, Rathe- nau, vermoord werd, sloot hg zich weer bij de Joodse godsdienst aan, „ten einde zijn trouw aan het oude volk te tonen." Per extra trein naar Staten-Generaal In verband met de opening van de Staten-Generaal op Dinsdag 21 Sept. in Den Haag ïullen de N.S. de vol gende extra treinen laten lopen: Van Station D.P. 9.37 (10.37, 11.07), Schiedam 9.44 (10.44. 11,14). Delft 9.55 (10.55, 11.25), aankomst Haagse Spoor 10.03 (11.03, 11.33). Van Dordrecht 8.40 (9.40), Zwijn- drecht 8,44, Barendrecht 8.52, Fye- noord 9.00 (9.58). Rotterdam Beura 9.04 (10.03). Rotterdam D.P. 9.13 (10-11). Schiedam 9.19 (10.17), Delft 9.29 (10.27). aankomst H. S. 0.37 (10.35); Vertrek uit Den Haag. H. S. 18.42 17.08, 19.00 ,23.34. Zondagavond had de Israëlische regering reeds 200 arrestaties doen ver richten in verband met de moord op graaf Bemadotte, De gedetineerden, die allen tot de groep-Stem behoren, zyn merendeels overgebracht uit Jeruzalem naar een plaatsje „ergens ln Israël". Het in Jeruzalem ingestelde uitgaansverbod was Zondag opgeheven, maar de controles, verhoren en huiszoekingen duren onverminderd voort. Volgens officieuze berichten te Tel Aviv hebben de strijdkrachten yan de regering van Israël bevel gekre gen alle leden van de groep-Stem voor te geleiden en zonodig te schieten, aan Mosje Sjertok, de Israëlische mi nister van buitenlandse zaken, de moord op Bernadotte een zeer ernsti ge schending van het bestand ge noemd, waarvoor hij de regering van Israël het meest verantwoordelijk stelde. Aangrijpend is het ooggetuxgever- slag, dat de Zweedse generaal Lund- ström over de moord gegeven heeft. De stafchef van Bernadotte is zelf ternauwernood san de dood ontsnapt, want hij zat met Bernadotte en ko lonel Serot achterin de wagen, die- door een Amerikaanse kolonel werd bestuurd. Lunströms verhaal luidt al dus: Achterin zaten graaf Bernadotte, kol. Serot en ik. De wagen reed zon- Dc Israëlische regering heeft in de meest krachtige bewoordingen stel ling genomen tegen de daders, die zij „verraders van het volk en vijan den van zijn vrijheid" noemt. In di verse steden worden veiligheidsmaat regelen genomen. Dr. Ralph Bunche, het hoofd van het secretariaat van de UNO-com missie voor Palestina, zal voorlopig als waarnemend bemiddelaar optre den; Bunche heeft in een telegram TWIISSCHIEN is de spanning in. Europa wel eens groter ge weest in de laatste jaren dan in deze dagen. Maar levendiger-ogen- blikken dan wij nu beleven hebben die jaren ons niet geboden.' Een kinderhand is gauw gevuld. Er kan haast overal ter wereld ge vochten worden of op andere -wijze met grote en kleine incidenten worden gespeeld; wij zijn reeds te vreden als onze indruk rich ver sterkt, dat geen wereldoorlog on- n.! J 4ï1 ?e wil O Veel land en Zee' Cn tC m/_\ ryy -r| *1y veel westerse macht tussen de j 11 Sowjetunie en Moeso's operatie- X terrein. Moeso heeft ongelijk kanische krachten zich tegen hen Siam is de toestand hoogst onzeker, het Indische continent geldt. $e' vrees" van zwakke Ne- zouden gericht hebben, met vrese- Het bewind wordt ér uitgeoefend Azië is het tragische werelddeel, derland voor het machtige Rus- lijke gevolgen voor de hunnen .en op een wijze en door lieden, dié de meer nog dan Europa, omdat in j__d Djt waar ziin als Neder- hun vrienden in die wereld. Met moderne patriotten onder .dc Sia- Europa het politieke element ster- ]anfj"en Rusland aan elkaar grens- hun zich terugtrekken hebben zij niezen niet gelukkig maken. Die ker is dan het chaotische element, <j|en jju is het anders Nederland bereikt, dat zij niet meer de zon- regering ziet rich- door communis- hoe chaos-wekkend de politiek van federatie en tenslotte de anti- debok zijn voor alle tragische on- tische haarden in het land zozeer tijd tot tijd ook zijn kan; Het is.een communistische republikeinen zijn rust in cle Indische wereld, maar, bedreigd, .dat zij angstig de ogen beproeving voor Israel dat het de- n.et machteloos En het is nog zeer middellijk op til is, dat wij niet integendeel, nu als vrienden wor- gericht houdt op hetgeen er in het ze nieuwe staat ten deel valt, juist we, mojoujfc dat Indonesië binnen heeds onze maatregelen hoeven te d?n aanvaard en ervan hen zehs naburige Malakka gaande :s. Daar in deze vulcarusche periode, in het apenbare tijd een uitzondering treffen voor de verwoesting van af en toe no£ een verzachtende in- zijn het Chinese communisten .die onuitgewoede vulcamsche wereld- vorn)t in het tragische Azië als r toepassing vloed kan uitgaan. De Engelsen er een vrijheidsoorlog' op touw deel zijn bestaan te beginnen. Mis- Nederland en Indonesië hun kan- naaste hebben de tekenen des tijds begre- hébben gezet, waarvoor het volk schieh is daartegenover echter op sen weten te gebruiken lijkt P*31- OP het. allerlaatste ogenblik dat bevrijd zou moeten worden te merken, dat in onze dagen een weliswaar. Maar het is reeds een door West Europa, idat een van de atoombom niet toekomstbeeld is. En het op. daar Dr. M. v. Blankenstein nieuwe staat nog slechts in uit kramptrekkingen geboren kan worden. HTOEN de journalisten te Parijs -1- Wysjinsky vroegen of hij aan oorlog of vrede geloofde, keek hij verwonderd óp, zo heet het. Maar, T N Indonesië zien wii een voor «>mdat de anderen zijn verwonde- I AzS ShSijk^sSwSêl T'V™ fe'f. sprah: hij met nn- Daar gaat Moskou te werk alsoi éïSW'SI het een Europees land ware, met 'J niet-eens meer vrèes en afschuw dan belang- een afgezant die zich .ten hoogste ?L -y stelling hééft, en waarvan moord, gezag aanmatigt, die tracht, door 5 velen korte tijd hebben uitgezien, in China, een sedert onheuglyke terreur en banditisme de verschijn- de vorming van een tyrannieke w" Azië kan men daarop minder ge- tijden „telkens daar_ terugkerend selen zijn. In Birma had de rege-, eenheidspartij de macht in de Te- jggf "Rusland exploiteert grote verdienste voor een over- Verder zijn het onvriendelijke heersende natie, die tekenen te tijden. Tussen India en Hyderabad verstaan voor het te laat is. Want is er nu een oorlog uitgebroken, en dit komt niet te vaak voor. wij weten niet hoe die zich verder. ontwikkelen zal. Terwijl in Europa V PANNINGEN in Azië hebben de dingen bij slot van rekening in deze tijd de tendentie, er- waarschijnlijk minder erg zullen ger en niet beter te worden. Men ,uv,., blijken dan zij er in de ogen van riethet overal. De stuiptrekkingen stelling hééft,'en waarvan moord, gezag aanmatigt, die tracht, 1 1 v,n Ir, eMaei V. At„I Ilf.n j.- UU(J Wij hebben Bernadotte gedood De consuls te Jeruzalem heb ben Zaterdag een gestencild schrijven ontvangen met de vol gende inhoud: ,,Wy hebben Bemadotte ge dood, omdat hij voor de Engel sen werkte en hun ordera uit voerde." Deze mededeling was gete kend: Chazit Hamoledet (Vader lands Front) dat te Tel Aviv doorgaat voor een afdeling van de Stemgroep. de wereld het biedt. Dit betekent iechter nog niet, dat het zelfs maar rust zijn. Het is een werelddeel, dat verschijnsel bij de val van een dy- ring een program aanvaard dat zich nu pijnlijk gaat roeren, zoals n ast ie of van een regime, zijn 37 door socialistisch economisch radt- zijn Europese taferelen, die* crypto, het zich sedert eeuwen niet ge- Jaar einde van de Mandsjoe- calismc dc communisten alle wind communisten, die zelfbeschuldïgin- roerd heeft. India is bevrijd van de dynastie en daarmede van het uit- uit de zeilen moest nemen. Het gen van tegen.de onfeilbare leer te*' Drt - Britse overheersing. Maar daarme- geleefde keizerrijk .nog zo erg en heeft .niet gebaat, omdat, zoals daar hebben gezondigd. Het optreden de is tegelijkertijd de pax brittam- zo dreigend als ooit. Moderne be- bijzonder gedemonstreerd is, niet van Moeso is, zoals een apostel van -spi,*—. fi ca, de vrede, die de Engelsen aan gnppen, buitenlandse invloed heb-, sociale hervorming, maar het stich- het Kremlin in een der satelliet- Si? ÏÏ.Ï5 «15 een woelige en woelende menigte ben meer gedaanom ,2e_nog__te ten van zo groot mogelijke verwar- staten zou optreden. Zijn poging is .*...z?als n°8 steeds van een half milliard mensen had wreder en te langduriger te ma- ring het doel is van degenen, die een poging, in de republiek op Java racht, uit die wereld verdwe- ken, dan om ze te verlichten. In aan de touwtjes trekken. Het ware te herh^flen wat in Tsjechoslowa- de achterband, dan nen. Dit constaterende loopt men betrekking tot China heeft alle te optimistisch te verwachten, dat kije gelukt is. Men kan de gedach- a?. vraag oi nij oorlog vrees- gevaar een verkeerde voorstelling wijsheid der mogendheden in de wel bedachte en krachtig uitge- te wekken. Schijnbaar kan men wereld ontbroken. En er zijn nog voerde acties daartegen in staat inform een heel- hoge dunk heeft eruit concluderen, dat de tegen- geen tekenen die op toekomstige zouden zijn, orde en veiligheid in van de Indonesiër, woordige conflicten niet ontstaan verbetering wijzen? die landen op korte termijn te her- Europese'- zouden zijn, als de Engelsen mfiar In Indo China is er nu. inderdaad stellen. Die hele oostelijke -wereld deel valt gebleven waren. Dit echter is niet wat ontspanning. Kan men werke- moet blijkbaar uitzieken. En het is Birma, j- zo. De Engelsen hebben zoveel lijk daarin reeds enig. vertrouwen een huiveringwekkende gedachte Met d„. haast gemaakt met weggaan, omdat hebben? Het uiterste scepticisme is dat dit waarschijnlijk ook voor de communisten in, Indonesië niet raaar is het bloedige ernst tot de zij voorzagen dat weldra al die vul- te dien aanzien gerechtvaardigd. In honderden miliioenen mensen van goéd. Rusland is te ver weg. Er bodem. "blijkens deze Europa wordt een gevaarlijk. Europese behandeling die hem ten Ja onverantwoordelijk spel ge- zëlfjTdarf speeld' ïn hepft het echter in Met' dat riinV kansen der V0lc Iand0ri niets meer van spel, der incidenten van de neutrale zone over de Joodse grenslijn naar de nieuwe stad. In de wijk Katamon werden wxj opgehouden door een jeep van het Joodse leger bij een wegversperring, waarin geüniformeerde Joodse solda ten zaten, gelijktijdig zag ik een man uit deze jeep hollen, maar lk be steedde weinig aandacht, aan hem, omdat ik Öacht. dat bet slechts ging om nog een controlepost: Hij duwde echter een Tommy gun door het open raam aan mijn kant van de wagen en schoot bout por- tant op graaf Bemadotte en kol. Se rot. Ik hoorde ook schoten uit andere richtingen en er heerste aanzienlijke verwarring. Kol. Serot viel voorover en ik zag onmiddellijk, dat hij dood was. Graaf Bernadotte boog zich voorover en ik dacht, 'dat hij probeerde dekking te zoeken, ik vroeg hem: Bent U ge wond? Hij knikte slechts en viel voorover. Ik hielp hem om in de wa gen te gaan liggen en ik begreep toen, dat hij ernstig gewond was, daar zijn kleren, in het bijzonder rond het hart, vol bloed zatén. De wagen reed toen vol gas naar het ziekenhuis Badassah. Binnen twee minuten waren doktoren aan wezig om ie helpen, maar zij konden slechts de dood bevestigen van graaf Benadotte en koL Serot. De stoffelijke resten van Bernadot te en Serot zijn per auto naar Haifa overgebracht. Het is nog niet bekend, op welke wijze bét vervoer zal ge schieden. WISSELENDE BEWOLKING Weersverwachtlnc, geldig tot Dinsdag avond, Wisselende bewol king ïnet enkele verspreid optredende lichte regenbuien. Kouder des. nachts, overdag ongeveer dezelfdetempera tuur als vandaag. In het Noorden van het laad tijdelijk' krachtige, en lang» de Waddeneilanden nu en dan harde, overigens meest matige wind tussen West en Noord-West 21 Sept.: Zon bp 6.24, onder 18.42; maan op 13 42. onder 9 35 21 Sept. Hoog water te Rotterdam: Ie tij 6.25 uur, 2e tij 16,18 UUT (springtij). Luchtdruk 762.8; Wind, N.W. 3; temp. 13.6: max, 17.8 (gistermiddag 4.50 uur); min. 13.2 (hedenmorgen 7,40 uur). Weersgesteldheid zwaar bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1