UNO-Assemblée te Parijs in sombere sfeer geopend Mi HET ROTTERDAMSCH PAROOL Marshall acht Bernadotte's plan een goede oplossing Djogjakarta beraamt opmars tegen de communisten Prof. Rutten volgt de lijn van dr. Gielens beleid Eén minuut stilte voor Bernadotte VREDE!" de smeekbede die opklonk uit iedere redevoering Zorgt Wisjinski voor sensatie? Praag vraagt om Papanek Ook Londens steun te wachten Infiltraties in Nederlands gebied op Oost-Jam duren voort Irgoen Zwai Leoemi in Israëi-Ieger opgegaan Revisie van de Britse oorlogsvloot Weer 25 textiel punten Omzet der KLM in komend jaar waarschijnlijk f. 150 millioen Orkesten krijgen meer subsidie Deftig, droefgeestig.... en raar! Wie wint radiotoestel? Madioens ontzet op handen Wct&sixg 22 September 1948 Red. en Adm. LangB Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijsi per week 0.3! per kwartaal 4,losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool* DE SCHIEDAMMER Acbisie jaargang, No. 221 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 39B644 Bankier; Amsterdamsohe Bank te Rotterdam Directeur; E. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Parijs was gisteren de hoofdstad van de wereld en hoelang het dat zal blijven is nog lang niet te overzien, want zeventig punten overladen de agenda van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties, die gistermiddag om drie uur in de Franse hoofdstad werd geopend onder een grijs wolkendek dat men sym bolisch zou kunnen noemen voor de gehele internationale toe stand. Even somber was de toon van de openingsredevoeringen, even grimmig keken Marshall, Bevin en Wisjinski, de Grootste Drie, en even beklemmend was de atmosfeer in die ene minuut, toen allen stil waren om de nagedachtenis te eren van graaf Bernadotte, vermoord bij zijn werken voor de vrede. opening Amerikanen en Engelsen overal handen gingen schudden. Zij wensten blijkbaar met rust te wor den gelaten. Iedereen heeft die wens gerespecteerd. Maar over Wisjinski zijn ge- ruchten in omloop. Hij zal, naar men beweert, in de komende dagen sensatie verwekken door voor te stellen, dat alle bezet tingstroepen ten spoedigste uit Duitsland zullen worden terug getrokken. Deze veronderstel ling wordt nog gevoed door het feit, dat de Sovjets enkele da gen geleden eenzelfde voorstel hebben gedaan wat betreft de ontruiming van Korea. En met zo'n voorstel zou Wisjinski nu de Duitsers op der Russen hand trachten te krijgen. Grimmig en kleurloos was de ge hele sfeer. Het enige beetje kleur verleenden 's middags de in schar laken jassen gestoken manschappen van de Garde Républicaine, maar verder maakte alles nog een onaf gewerkte indruk. Hamers klonken nog In het ge hele gebouw. Vele telefoons werk ten niet. Voorlichting bestond er niet. Generaal Clay, de Amerikaan se militaire gouverneur in Duits? land en zijn politiek adviseur, am bassadeur Robert Murphy, stonden drie kwartier in de hoofdvestibule De vrede hoofdmotief van alle redevoeringen, Bramuglia, de Ar gentijn, die sinds de vorige Assem- blée nog de voorzittershamer han teerde (voorlopig; want de stem ming wees naderhand de Austra liër Evatt aan als president van de ze .vergadering) sprak er over; Aurfol, als president van Frankrijk, gastheer van de UNO. sprak er over en Trygve Lie. secretaris-generaal van de nu 58 landen omvattende organisatie, sprak er over. Auriol's speech was treffend. De Franse president vroeg: ..Indien het waar is. dat alle landen de vrede willen indien het waar is. dat alle re geringen de oorlog verschrikkelijk en absurd noemen, wat staat dan eigenlijk aan de organisatie van de vrede in de weg? Zou niet een zeer klein gedeelte van de hulpbronnen en vermogens, die in de oorlog zijn verspild, voldoende zijn om een duurzame Dolitïek en economische samenwerking van de landen te verzekeren?" Berlü" Zeventig punten staan op de agenda, En het is nog steeds niet zeker of het er geen eenenzeventig zullen worden. Dat ene punt zal dan de wereldbeheersende kwestie Ber lijn zijn. Marshall. Bevin en Robert Schuman. de Westelijke drie minis ters van buitenlandse zaken, zijn al twee dagen lang in contact om te overleggen wat zij zullen doen. Gis teravond spraken zij weer samen, maar niemand weet of zij besloten hebben, nog een nieuwe stap bij Moskou doen. dan wel de zaak aan de UNO over te laten. Op hun gezichten is niets te lezen. Marshall lijkt wat verstrooid en in gedach ten. en Bevin kijkt strak naar de tafel vóór zich. En degene, op wie misschien nog het meest gelet wordt, Wisjinski, zit ijverig te schrijven .als de eerste zitting ge opend wordt. De Russen zij zitten links van de Engelse delegatie! bleven strikt op zich zelf toen kort voor de De Tsjechoslo waakse regering heeft de Franse regering om uit levering verzocht van Jan Pa panek. Deze was Tsjechoslo- waaks gedelegeerde bij de UNO, maar hij legde zijn functie neer na de staatsgreep in zijn land. Hij keerde evenwel niet terug. Praag beweerd nu, dat hij 125.000 dollar heeft verduisterd. Maar Papanek zit te Parijs rustig in een speciale bank op de UNO- Assemblée en zegt: „Deze be schuldiging steunt op dezelfde, leugens, waarop het huidige re gime gegrondvest is." om te trachten eeti vergadering te vinden die zij moesten bijwonen. Eindelijk dan toch kwam er iemand langs die wist waar zij moesten we zen en het tweetal begaf zich met bekwame spoed naar de aangege ven zaal. Bijna tot het moment van de ope ning was het theater, waar de As semblee bijeenkomt, vol met elee- triciens, timmerlieden en werksters. Een stofzuiger gierde in de handen van een. oude werkster. In de wan delgang kalkte iemand het pro gram van de dag op een zwart bord uzig En. toen dan eindelijk de verga dering geopend werd. bleken Engel sen, Amerikanen en Russen vlak bij elkaar te 2itten, En zelfs tot hier in het palais de Chaillot, in het hart van de tijdelijke wereldhoofdstad Parijs, schijnt het IJzeren Gordijn zich uit te strekken. Want Engelsen en Amerikanen enerzijds en Russen anderzijds zij negeerden elkaar rustig. En dr. Bramuglia, zinspelend op' de tegenstelling Oost-West, had nog wei gezegd: ,.De wereld kan niet een dialoog zijn tussen twee landen en kan ook geen monoloog zijn van een van hen". George Marshall, de Amerikaan se minister van Buitenlandse Zaken, heeft te Parijs in een ver klaring voor de pers over het laat ste rapport van Bernadotte inzake Palestina gezegd, dat het rapport een goede basis was voor het oplos sen van de Palestijnse kwestie. Hij zei, dat de Amerikaanse regering Terwijl de communistische opstandelingen in de Republiek nog steeds de stad Madloen beheersen, zonder dat zij er echter in zijn geslaagd, hun invloed uit te breiden tot de omgeving, beraamt de Republikeinse regering plannen om door een opmars van Kediri en Soerakarta uit. respectievelijk ten Oosten en ten Westen van Madioen gelegen, het op roer te onderdrukken. Kolonel Soengkono, de republikeinse militaire gouverneur voor Oost-Java, heeft opdracht gekregen, het Republikeinse gezag in het gehele gebied te herstellen. Berichten uit Djogja, die te Ba tavia zijn ontvangen, melden dat de communistische, leider Moeso slechts beschikt over drieduizend manschappen. De communisten beweren zelf echter 15.000 man ter beschikking te hebben. De communisten hebben in Ma dioen alle politieke partijen ont bonden, met uitzondering van hun eigen partij en het pas opgerichte .Volksfront'. Prominente persoon lijkheden zouden gedwongen wor den zich bij een van beide partijen aan te sluiten. Het dagblad van Madioen is door de communisten met geweld overgenomen en in een communistisch partij-orgaan veranderd. Nederlandse militaire bronnen melden inmiddels dat de laatste dagen op Oost-Java op grote schaal Indonesische infiltraties op door de Nederlanders bezet gebied zijn geconstateerd. Er hebben zich reeds vijf incidenten voorgedaan. Gedurende een daarvan werd een Nederlandse wachtpost met ma chinegeweer vuur bestookt door 100 Indonesiërs. Radio Djokjakarta maakt be kend, dat de onlangs door Sjahrir opgerichte Indonesische socialis tische partij de republikeinse rege ring de volle steun heeft toege zegd. Deze partij heeft een verkla ring gepubliceerd waarin uitdruk king wordt gegeven aan de hoop dat de republikeinse regering er in mag slagen de democratie te hand haven en zich uitsluitend zal be perken tot maatregelen tegen de communistische opstandelingen zonder de politieke ideologie aan te tasten. De communistische radiozender te Madioen verspreidde gisteren het bericht, dat Sjarifoeddin en Se- tyadjit, de beide onlangs tot het Volksfront toegetreden politici, naar Djogja zouden zijn vertrok ken. Noch radio-Djogja, noch „An- tara" bevestigden echter dit be richt Reeds gisteren werd gezegd, dat Sjarifoeddin minister-presi dent zou worden van een even tuele republikeinse communisti sche regering, waarvan Moeso president zou zijn. De Joodse verzetsorganisatie, Irgoen Zwai Leoemi, heeft een ultimatum van de regering van Israël aangenomen, waarin haar ontbinding wordt bevolen en het overdragen van het „leger" der Irgoen aan bet leger van Israël. De regering heeit de leden van de Irgoen bevolen zich bij het leger van Israël te voegen en de gebruikelijke eed van .trouw af te leggen. De leden zou den niet vervolgd worden door de rege ring van Israel voor daden die zij tegen Israël mochten hebben bedreven in het verleden. Het niet accepteren van het ultima tum. zou het hele leger van Israël tegen de Irgoen in het geweer gebracht heb ben. Het blijkt dat de onderhandelingen al geruime tijd aan de gang geweest zijn. Na de dood van Bernadotte had de regering echter beslaten streng op te treden De liquidatie van de Irgoen slaat op het optreden te Jeruzalem, waar de groep tot nu toe een onregelmatige strijdmacht heeft gehandhaafd. In an dere delen van het land heeft de Irgoen reeds trouw aan het leger van Israël betuigd. De Britse Admiraliteit is begonnen, een honderdtal oorlogsschepen weer op te kalefateren. De marine heeft officieel medegedeeld dat de 'schepen voor April weer voor actie gereed moeten zijn. Het gaat hier voornamelijk om kleine schepen als torpedojagers, fregatten, onderzeeërs en mü nenleggers. De aan kondiging van het gereedmaken van de vloot volgde op; de bekendmakingen inzake d.e vertraging van het demo- billSHtieschema, de werving van nieuwe recruten, de verdubbeling van de pro ductie van straalvliegtuigen en de ci viele verdediging. Extra kolen voor grote gezinnen Het ligt in de bedoeling ook voor het aanstaande atookseizoen t.b.v. gezinnen bestaande uit 8 of meer personen, twee eenheden brandstof- fen extra beschikbaar te stellen. Nadere bijzonderheden over de uitreiking van de toeslagbonnen zullen t.z.t. door de plaatselijke dis tributiediensten worden bekend ge maakt. de partijen en de Algemene Ver gadering dringend aanraadde de conclusies van het rapport In hun geheel te accepteren. Marshall vervolgde: „Er kan geen enkel.plan worden -voorgesteld dat in alls' opzichten voldoet aan de be langen van beide partijen. De UNO heeft gepoogd door een vredelie vende regeling tot een oplossing te komen, en heeft die taak op de schouders gelegd van Graaf Berna dotte. Hij heeft energiek, moedig en in een geest van volledige eer lijkheid alle mogelijkheden onder zocht en heeft als zijn laatste bij drage een. wereld van vrede, een gezonde basis voorgesteld voor een oplossing. Hij heeft zijn leven bij deze poging gegeven. Het is onze innige hoop, dat de betreffende partijen zullen inzien dat hun beste belangen en de belangen van de wereldgemeenschap gebaat zijn met het aannemen van het oordeel van Bernadotte in de sfeer van. een eerlijk compromis." Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft te kennen gegeven dat Enge land waarschijnlijk Bernadotte's plan voor Palestina zal steunen. De woordvoerder zeide dat zijn rege ring hoopt dat dit rapport, voor hetwelk de auteur met zijn leven betaald heeft, zeer zorgvuldig door alle betrokken regeringen bestu deerd zal worden. Arabische afgevaardigden van Egypte, Irak en de Libanon en de afgevaardigde van Israël, die allen ook te Parijs vertoeven, hebben geen onmiddellijk commentaar wil len leveren op het rapport van Bernadotte. Slechts Faris al Choe- ry, de vertegenwoordiger van Syrië in de UNO, verwierp Marshalls verzoek, om het rapport aan te nemen. j Over enkele dagen zal de drie maandelijkse aanwijzing van tex tielpunten weer geschieden. Ver wacht wordt, dat er geen mogelijk heid zal zijn om tot verhoging -van de aanwijzing over te gaan, zodat mag worden aangenomen, dat 25 punten zullen worden geldig ver klaard. IJmuldenradio deelt mede. dat ter hoogte van Terschelling het Deense stoomschip „Maria Toft" op een mijn js gelopen. Hét schip heeft sleepboothulp gevtaagd; Het stoomschip „Maria Toft" ligt ten anker bij boei e.t. IC. De machine is onklaar. Het schip maakt echter geen water en er zijn geen slachtoffers. De sleepboot „Oceaan" bevindt zich in dc nabijheid Minister dienen hun begroting in Vrijwel gelijk met de milliocnennota van minister Lieftinck hebben enkele andere ministers hun begrotingen ingediend, bij de Tweede Kamer. Prof. R u 11 e n deelt in 2ijn onder w ij s - b e- g c o-tin-g mee, dat hij ziek in het algemeen heeft aangesloten bij het- dpor .zijn.:_voórganger -..dr*. Gielen.--„samengestelde ontwerp. Hij wenst dan ook vooralsnog geen wijzigingen van principiële aard in het gevolgde beleid aan te brengen. Aan het slot van zijn begroting Uit de toelichting op deze begro ting blijkt o.m., dat de minister geen subsidie heeft uitgetrokken voor „Studentenhulp", omdat de organisatie is opgeheven. Minder geld is uitgetrokken voor financiële steun aan buitenlanders, die in ons land studeren, en voor uitwisseling van geleerden. Ook het Rijksbureau voor oor logsdocumentatie is het slachtoffer- van de noodzaak,"de rijksuitgaven zc veel mogelijk te besnoeien: er zijn geen gelden meer uitgetrok ken. Toch zijn voorzieningen ge troffen opdat dit bureau zijn werk zaamheden zal kunnen voortzetten en voltooien. Verheugend is het, dat voor de subsidiëring van de orkes- ten f 57.75C mder is uitgetrok ken.-Ook de bijdrage voor de steun aan de Nederlandse film productie is met f 45.000 ver hoogd. Dé plannen tot verbetering van de Technische Hogeschool en tot spreiding van het technische hoger onderwijs, die in studie zijn, zul len waarschijnlijk tot nadere be grotingsvoorstellen leiden, De minister heeft het plan vele kunstwerken, die na.de bevrijding uit Duitsland terugkeerden,- ce ge bruiken. om openhare gebouwen, die een representatief karakter dragen, te versieren. Ook de Ne derlandse ambassades en legaties in het buitenland zullen hiervan profiteren,. Prof. Ruttèn wil trachten een principiële beslissing uit te lokken over de stichting van een Acade mie voor Beeldende Kunsten In Maastricht, die de St. Bemulphus- stichting: beoogt. Hij betoogt, dat het vele jónge kunstenaars uit de Zuidelijke provincies, onmogelijk is cén der bestaande academies te be zoeken, omdat dit te veel kosten met zich brengt. Niettemin *o zegt de minister verderis vooral in Limburg een bloeiend kunst leven te constateren. Voor de radio-omroep is begroot een bedrag van f 13.800.000, een bedrag, dat voor 1948 nodig is ge bleken. De Nederlandse Amateur Toneel-Unie en de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang krij gen ook subsidie, resp. t 10.000 en f 3.000.—. deelt prof. Rutten nog mede, dat culturele verdragen met Luxem burg en Italië in voorbereiding zijn. Het ligt vooralsnog niet in zijn. bedoeling meer ven dergelijke accoorden af te sluiten. Verkeer en Waterstaat De begroting van Verkeer is voor een zeer groot deel ge wijd aan de ontwikkeling van de luchtvaart. Minister Van Scha ik, die dit departement tijdelijk beheert, deelt mee, dat de omzet van de KLM in 1938 ongeveer elt rr.illioen be droeg, in 1947 was hij tot ror.d De atti-actieve Paroolkalend er 1948 vermeldt in de maand Septem ber een prijsvraag voor volwassenen, getiteld: Deftig, droefgeestig .en raar! Het raadsel dat de oude heer Warringa aan zijn vrienden voorlegt is de moeite van bestuderen waard. Als eerste prijs van deze prijsvraag wordt n.l. een fraai radio toestel beschikbaar gesteld! Dat de oplossing zeer eenvoudig is als men het zichzelf niet moeilijk maakt! blijkt wel uit de talrijke oplossingen die de kalenderredactie reeds mocht ontvangen. Tot 2 October kunnen de oplossingen worden ingezonden. Wie zal de bezitter van het radiotoestel worden? Mr. JOEKES Werkloosheidmoet voorkomen worden" honderd millioen gestegen, ter wijl de verwachting gewettigd is dat hij in: 1949 een bedrag van honderd vijftig millioen zal overschrijden. De'toeneming van het luchtver keer mag aldus betoogt de mi nister niet gepaard gaan met een verslapping van do overheids zorg voor de veiligheid van dat verkeer. Daarom is het ook on vermijdelijk, dat de Rijkslucht vaartdienst gelijke tred houdt met de uitbreiding van het luchtver keer. Meer aandacht zal worden besteed aan de opleiding van tech nisch luchtvaart personeel. Voor uitbreiding en inrichting van lucht vaartterreinen is twintig millioen uitgetrokken. De minister onthult, dat het ver keer met personenauto's het peil van 1939 heeft overschreden, het vrachtauto-verkeer van thans over treft het vooroorlogse met bijna ze ventig proeent. Het is begrijpelijk zo zégt hij dat dit hoogopge- voerde wegverkeer veel vergt van het onderhoud der wegen. Niets zegt de minister over de plannen tot coördinatie van het wegverkeer die zijn ambtsvoorganger ir. II. Vos koesterde. Mr. Van Sehaik is er zich van bewust, dat op zijn begroting uit getrokken bedragen voor water staatswerken nauwelijks in staat zijn deze werken op peil te hou den. Door het stopzetten van on derhanden zijnde grote werken kunnen de daarin reeds geïnves teerde bedragen voorlopig geen vrucht afwerpen. Voor voortzetting van het herstel der oorlogsschade, die rijkseigendommen hebben ge leden zal dit jaar slechts f 1,500.000 worden uitgetrokken. Staatsmuntbedrijf Het jaar 1949 zal voor 't Staats muntbedrijf een aanzienlijke uit breiding van werkzaamheden te zien geven. Nu de Muntwet tot stand is gekomen, en reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoe ring van het muntprogramma waarvan het tempo geleidelijk aan zal worden opgevoerd zuilen de begrotingscijfers voor 1949 die voor 1948 belangrijk overtreffen. De begroting 1948 hield reeds rekening met uitbreiding van het personeel van 's rijks munt. Het ligt in de bedoeling..de enkelvoudi ge ploegendienst in de loop van '48 op te voeren tot een twee-ploegen dienst. Zuiderzeefonds De begroting voor het Zul d'e r- zee-fonds toont, wat de bui gewone dienst betreft, een stijging van rond f 25 millioen, die gróten- deels bestemd zijn voor het uitvoe ren van waterbouwkundige werken in de Noord-Oost-polder. In 1949 zullen daar 37.001) H.A. grond In cultuur worden gebracht. Hiervan zal de staat 10.000 H.A. verpachten en 27.000 H.A. in eigen exploitatie nemen. In de polder zullen 250 boerderijen en 500 wo ningen verrijzen. De minister rekent er niet op, dat men in 1949 met de voorberei dende werkzaamheden voor nieu we inpoldering kan beginnen. Vermogensaanwas- belasting Minister Lieftinck verklaart, dat de opbrengst van de v e r m o- gensaanwasbelasti n;g en de vermagenheffing-in-eens aanvankelijk- was-geraamd op 5.1 milliard gulden. Deze raming blijkt te hoog te zijn geweest. Ten gevol ge van talrijke tegemoetkomingen zullen deze belastingen' niet meer dan ruim 3.5 milliard opbrengen. Buitenlandse Zaken. De begroting voor het ministerie, van Buitenlandse Zaken vertoont een stijging van ruim vier millioen. gulden. De voornaamste oorzaak van deze verhoging ligt in: de uitbreiding van het personeel' van. dit departement; deze is weer het gevolg van de uitbreiding van. de buitenlandse dienst en van de gebeurtenissen in Indonesië. Mi nister Stikker vermoedt, dat onze bijdrage in de kosten van de UNO zal stijgen met een kwart millioen. Justitie Ook het ministerie van Jus ti tle heeft meer personeel nodig, gevolg van de uitbreiding der werk zaamheden van zijn normale ar beidsveld. Ministers W ij e r s deelt mede, dat de criminaliteit nog steeds toeneemt, vooral door het groeiend aantal overtreders der verschillende economische wetten. Hiermee gepaard goat een toene mende werkzaamheid van econo mische- en tuchtrechters, Op het gebied der politie ïs be langrijk bezuinigd, terwijl de mi nister zoekt naar norr verdere be perking der uitgaven. Nog meer in krimping van het corps dat sinds 1947 reeds van 9000 op 7000 man is teruggebracht acht hij niet verantwoord. Volgens de minister zal het aan tal politieke delinquenten, dat in de gewone gevangenissen gedeti neerd moet worden, een totaal van 3000 niet te boven gaan. Gistermiddag heeft Koningin Ju liana in de Ridderzaal te Den Kaag met het uitspreken van haareer ste Troonrede de gewone zitting der Staten Generaal geopend. Bo venstaande foto toont de Koningin, als zij bij aankomst aan de Ridder zaal., luide toegejuicht, uitstapt uit de Gouden Koets. BATAVIA, 22 September UP Radio Djogjakarta meldt dat de republiek de militaire voorberei dingen yoor de ontzetting van het zich in communistische handen be vindende Madioen heeft voltooid. Alle schikkingen zijn. vanmorgen getroffen voor-de ontzetting van .de stad, aldus radio Djogja. Hieraan werd toegevoegd dat alle links-ge oriënteerde militaire organisaties in de republiek ontwapend zijn. Eenheden van het Indonesische nationale leger In de provincie Madioen hebben volgens deze zen der hun trouw aan de republikein se regering bevestigd. Waarnemers geloven dat de royale troepen in de provincie Madioen gebruikt zul len worden voor het onderdrukken van de opstandige beweging in de stad Madioen. Eerdere berichten melden dat een speciale trein van de UNO met de gedelegeerden van de commissie van goede diensten vanmorgen om zes uur uit Djogja naar Batavia vertrokken is. Vol gens deze berichten bevonden zich geen Indonesische vertegenwoordl- gers in de trein. Kamer stelt nominatie voor voorzitter op Nadat minister Lieftinck gis- termiddag in de Tweede Kamer de Rijksbegroting met de daarbij be horende-nota betreffende de toestand - van 's lands financiën bad aange boden, heeit de Kamer' de nominatie voor het voorzitterschap opgemaakt. Deze kwam als volgt te luiden: 1. rar L G, Kortenborst <KVF), 2. mr L. A. Donker (Arb.), 3. mr J..Terp- sira (AR) Zij zal schriftelijk aan H.M. dc Koningin worden aangebo- - den. Donderdagmiddag zal de Kamer bijeenkomen voor het benoemen der commissies cn bet trekken der af delingen," Met het KLM-lijn vliegtuig uit New York is hedenmorgen te kwart over zeven enige uren vroeger dan de in de dienstregeling vermelde tijd minister mr. Stik ker op Schiphol aangekomen. De minister is terstond doorgereisd, naar Don Haag. - - Sociale Zaken Behalve zijn voornemen tot alge hele herziening der sociale verze kering onthult minister Jockcs, dat hij nu reeds maatregelen be raamt om werkloosheid zo veel mogelijk te voorkomen en eventu ele gevolgen daarvan zo veel ino- gelijk te voorkomen. Bevordering Weerbericht AANHOUDEND KOUD WEER Weersverwachting, V. geiaip van Woensdag- LI d"fr\ avond tot Donderdag, W S I AfJ avond. -wJw Zwaar bewolkt met tijdelijk enige regen, - .voornamelijk In het .Zuiden van het land, Iets minder koud. Worgen overdag Wis selend bewolkt met plaatselijk enkele buien, ongeveer .de-.- zelfde temperatuur als vandaag. Matige, In het Noorden van het'land tijdelijk 1 krachtige wind tussen West en Noord. 23 Sept.: Zon op 6.27. onder 18.37; maan op 2017, onder 12.09. 23 Sept. Hoog water te Rotterdam: la tij 7.17 uur, 2e tjj 1Ü.21 uur. van de vakkennis der minder ge schoolde arbeiders acht hij dan ook zeer gewenst. Hij loont zich ver heugd, dat de werkzaamheden van. de Rükswerkplaatsen het plaatsen van een deel der onproductieve arbeidsreserve hebben mogelijk gemaakt. Uitbreiding van het geneeskun dig staatstoezicht op de volksge zondheid is noodzakelijk, vooral voor een versterkte bestrijding van tuberculose, geslachtsziekten en kindersterfte. Voor rheumatiek-be- strijding zal een aantal nieuwe consultatiebureaux worden gesticht o.a. in de drie Noordelijke provin cies, in. Gelderland en in Rotter dam. s»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1